Rätt att kräva att besökare visar ID för att komma in på tillställning

2021-12-03 i Alla Frågor
FRÅGA |På tillställningar har det nu börjat med krav på dels covidpass, men även att man samtidigt skall legitimera sig. Min fråga är, får verkligen någon i t ex entrén för ett evenemang, och som inte är en myndighetspersoner utan en anställd hos ett företag, verkligen rätten att kräva att en besökare visar sitt id för att komma in?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga.I Sverige har vi en princip som heter avtalsfrihet. Den innebär att som huvudregel får privata aktörer får bestämma helt själv vem de ingår ett köpeavtal med, samt på vilka villkor detta sker. Ett företag har alltså rätt att kräva att man legitimerar sig och visar upp covid-pass för att få ta del av deras evenemang. Anställda i dörren på företaget har alltså rätt att kräva att du legitimerar dig och visar covidpass för att bli insläppt, eftersom att det är ett avtalat villkor för att få vara med på tillställningen. I Sverige har vi dock inget lagkrav där man kan straffas om man ej har eller uppvisar legitimation. Hoppas jag kunnat besvara din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågorVänliga hälsningar,

Olagligt att fotograferas i bikini på brygga i smyg?

2021-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. För drygt ett år sedan blev jag fotograferad i hemlighet. Jag var 15 då och hade bikini på mig. Det hände på en brygga så alltså offentligt. Bilden var tagen bakifrån när jag böjde mig för att få bilder på min rumpa. Jag visste inte om detta vid tillfället. Bilden var tagen för sexuella anledningar utan mitt tillstånd eller medvetande. Personen som tog bilder var också under 18. Är detta olagligt?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag vill börja med att beklaga att du blivit utsatt för detta, jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Som huvudregel så är det lagligt att i Sverige att filma eller ta kort på någon utan dess tillåtelse. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder människor att filma eller fotografera andra, och det finns inte heller någon allmän lagregel som kräver att all fotografi och filmning av andra kräver samtycke. Detta rätt inskränks dock i vissa fall av brottsbalken(BrB). Det är därifrån jag kommer att hänvisa mina svar. Brottet kränkande fotograferingDen som olovligen i hemlighet fotograferar/filmar någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme(4:6a BrB). Det är alltså endast olagligt att fotografera en person i ovanstående miljöer. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Eftersom att du blivit fotograferad på en brygga och i någon av de miljöer som paragrafen räknar upp så utgör handlingen inte brottet kränkande fotografering. Brottet ofredandeDen som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör sig skyldig till brottet ofredande(4:7 BrB). Att fotografera eller filma någon är en sådan sak som kan räknas som en störande kontakt, gärning måste också vara ägnad åt att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Om man fotograferar någon och den säger nej till att bli fotat och personen trots detta fortsätter filma kan du göra dig skyldig till brottet ofredande. Brottet ofredande kan leda till fängelse i upp till ett år. Brottet sexuellt ofredandeBrottet sexuellt ofredande finns stadgat i 6:10 (BrB) och har följande lydelse: "Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet". I rättsfallet NJA 2017 s.393 slogs det fast att fotografering under en kvinnas kjol i omedelbar närhet av hennes underliv har ansetts utgöra sexuellt ofredande fastän kvinnan inte uppfattat angreppet när det skedde.SlutsatsFör både ofredande och sexuellt ofredande krävs uppsåt enligt 1 kap. 2 § Brb, det innebär att det ska påvisas att de avsett att på något sätt kränka någons frid eller sexuella integritet. Personen skulle möjligtvis kunna ha gjort sig skyldig till brottet sexuellt ofredande. Brottet går att anmäla till polisen som vanligt och hör under så kallat allmänt åtal. Detta innebär att det är åklagare som beslutar om att eventuellt väcka åtal för brottet, och att denne i så fall fullföljer processen i domstol. Detta förutsätter dock att det finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal, vilket samlas ihop under en förundersökning.Hoppas jag kunnat hjälpa dig, tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

Är det olagligt att filma kollegor utan samtycke på arbetsplatsen?

2021-11-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Min chef hotade mig häromdagen med att jag hade begått ett allvarligt brott när jag på arbetsplatsen filmade en kollega skoja med en annan kollega utan att dom visste det ute i butiks lokalen (Dvs inte något omklädningsrum eller toalett) och jag skickade denna video till en annan kollega.Han hotade med att jag hade gjort mig skyldig till kränkande fotografering och att om han valde att polisanmäla mig för detta så kunde jag få upp till 2 års fängelse.Jag har läst en del och jag tycks inte ha gjort något olagligt korrekt?Även en fråga länkade till detta, om jag tar en bild eller video på mitt gym ute i gym lokalen och inte i något omklädningsrum och delar den bilden, begår jag då även också ett brott?Tack!
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga.Som huvudregel så är det lagligt att i Sverige att filma eller ta kort på någon utan dess tillåtelse. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder människor att filma eller fotografera andra, och det finns inte heller någon allmän lagregel som kräver att all fotografi och filmning av andra kräver samtycke. Detta rätt inskränks dock i vissa fall av brottsbalken(BrB). Det är därifrån jag kommer att hänvisa mina svar.Brottet kränkande fotograferingDen som olovligen i hemlighet fotograferar/filmar någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme(4:6a BrB). Det är alltså endast olagligt att filma en person i ovanstående miljöer. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Brottet ofredandeDen som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör sig skyldig till brottet ofredande(4:7 BrB). Att fotografera eller filma någon är en sådan sak som kan räknas som en störande kontakt, gärning måste också vara ägnad åt att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Om du filmar någon och den säger nej till att bli filmad och du trots detta fortsätter filma kan du göra dig skyldig till brottet ofredande. Brottet ofredande kan leda till fängelse i upp till ett år. SlutsatsFrån den informationen jag fått i frågan så verkar du ej ha gjort dig skyldig till något brott när du filmat dina kollegor inne i butikslokalen. Huruvida en fotografering är olaglig är alltså beroende på i vilket sammanhang en person blivit fotograferad eller filmad och under vilka former. Hoppas jag kunnat besvara din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor Vänliga hälsningar,

Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande?

2021-11-10 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är förtal av en avliden person lika allvarligt som om det hade riktats mot levande? En död människa kommer ju inte må dåligt av förtalets konsekvenser eftersom han inte kan uppleva det, och om någon annan tappar förtroende av förtalet så stannar det ju bara hos denna.
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Jag kommer att hänvisa mina svar från brottsbalken(BrB). Jag kommer att jämföra brottet förtal med förtal mot avliden.FörtalBrottet förtal innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter(5:1 BrB). Om det gäller ett grovt förtalsbrott kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB) Förtal av avlidenFörtal av en avliden person kan utgöra ett brott, (5:4 BrB). För att förtal av en avliden person ska vara straffbart krävs att gärningen är sårande för de efterlevande eller att gärningen kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne. Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, barn, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare (5:5 2 st BrB). Förtalet av den avlidne är straffbart om gärningen är sårande för de efterlevande, eller gärningen annars, med beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den avlidnes frid. Om det gäller ett grovt förtal av avliden kan påföljden bli fängelse i upp till 2 år. (5:2 BrB). SlutsatsStraffet i lagens mening är lika hårt för förtal av avliden, som det är för "vanligt" förtal. Brottet förtal av avliden finns till för att skydda släktingar och närstående till den som blivit förtalad. Som du själv säger är den personen död och kan inte uppleva förtalets konsekvenser, men dess närstående kan och det är därför lagen skyddar dem. Hoppas du fått svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Betala vid missad vaccinationstid

2021-11-30 i Avtal
FRÅGA |Jag hade vaccinationstid och missade den och har fick en faktura på 400kr som jag inte har fått någon information om att det skulle kommaÄr jag skyldig att betala även om jag inte blivit informerad om konsekvenserna?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga. Det finns ingen lagstiftning på området, vi får istället använda oss av praxis och allmänna rättsgrundsatser.Pacta sunt servanda är en av huvudprinciperna inom svensk avtalsrätt. Principen innebär att avtal skall hållas. Har du bokat och avtalat om vaccinationstid och du inte dyker upp är detta ett avtalsbrott på din sida. Den som skulle utföra vaccinationen har rätt att ta ut en avgift, förutsatt att villkoret att ta ut avgift vid missad tid har införlivats i ert avtal. En konsument ska alltså bli informerad av vad som gäller i samband med bokningen. Huvudregeln anses vara att standardvillkor måste bringas till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För standardvillkor krävs att näringsidkaren vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten på dem senast i samband med avtalsingåendet. Huvudregeln är att betungande villkor som en avgift vid uteblivet besök ska konsumenten särskilt uppmärksammas.Dock så är det så att inom vissa branscher anses konsumenter vara medvetna om förekomsten av allmänna villkor och kan därför bli bundna av dessa utan att bli särskilt upplysta om dessa före avtalsingåendet( se NJA 1978 s. 432). Att ge den ena avtalsparten en rätt att ta ut en avgift vid en missad tidsbokning är ett väldigt vanligt villkor i ett standradavtal.Vårdbranschen är en sådan bransch där konsumenter ska anses vara medvetna om att vissa allmänna villkor gäller. Det är sedvanligt inom branschen att ta ut en avgift för missade besök. Vanligt är till exempel att avbokning måste ske 24 timmar innan. Tyvärr så tror jag att du blir skyldig att betala för din missade vaccinationstid.Hoppas jag kunnat hjälpa dig få svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågorVänliga hälsningar,

Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?

2021-11-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Hej! Kan jag få fängelse straff om jag överlåter min arvslott till ett syskon nu när min pappa har avlidit då jag har skulder till kronofogden?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill undvika att ditt arv blir föremål för utmätning av kronofogden, samt att du är orolig för att hamna i fängelse för de åtgärder du vidtar för att skydda ditt arv. Jag kommer hänvisa mina svar på din fråga från ärvdabalken(ÄB) och utsökningsbalken(UB). Där finns de lagar som reglerar arv och utsökning. Jag kommer även att hänvisa till brottsbalken(BrB) gällande din fråga om risken för att göra något brottsligt som leder till fängelse.Skydda arv från utmätning av kronofogdenKronofogden får som huvudregel utmäta egendom som du har fått genom arv(4:2 UB).Kronofogden hindras däremot från att utmäta egendom då fått genom arv om denna förvärvats med villkoret att den inte får överlåtas eller bli villkor för utmätning(5:5 UB). Detta kräver att din far innan sin död upprättat ett testamente där det står att egendomen ej får överlåtas. Detta hade varit det absolut bästa i din situation för då hade ditt arv varit skyddat från KFM.Jag tolkar din fråga som att din far redan avlidit och att han ej upprättat ett testamente med en sådan uppgift, därför kan detta skydd ej tillkomma din arvslott. Du kan inte heller göra en arvsavsägelse eftersom att detta kräver att din far fortfarande var i livet(17:2 ÄB). En möjlighet som finns för dig är kanske ett arvsavstående.ArvsavståendeArvsavstående är inte reglerat i lag, men följer av praxis. Arvsavstående innebär att en arvinge efter arvlåtaren gått bort avstår från hela eller delar av sitt arv. Ett arvsavstående får endast ske till den som har arvsrätt efter arvlåtaren och som står närmast i tur till arv efter den som avstår. För att arvet ska gå till ditt syskon krävs att du inte har några andra arvingar som ska ärva före honom. Om du inte har några barn kan arvet överlåtas till ditt syskon(2:2 2st ÄB). Vissa saker krävs för att en arvsavsägelse ska vara giltig. Ett arvsavstående måste vara skriftligt. Du måste bland annat se till att arvsavståendet är oåterkalleligt och villkorslöst formulerat. Om du vill läsa mer om vad som krävs för att ett arvsavstående ska anses giltigt så finns det ett rättsfall som behandlar detta, se NJA 1993 s.34. Kan kronofogden trots avståendet utmäta ditt arv?För att kronofogden ska kunna utmäta egendom krävs det att gäldenären(i detta fallet du) äger egendomen(4:17 UB). Genom ett arvsavstående så tillfaller egendomen ditt syskon och arvet är inte längre din egendom.Det finns dock tyvärr en risk att ett arvsavstående kan likställas med en gåva, dina borgenärer kan då kräva att gåvan ska återgå till dig och då kan arvet utmätas av kronofogden för att täcka dina skulder. Rättsläget är oklart och det finns tyvärr inget tydligt svar på din fråga. Bedömningen sker efter de individuella omständigheterna i varje fall.Brottet oredlighet mot borgenärI vissa sällsynta fall kan det vara brottsligt för en skuldsatt person att avstå från sitt arv. Du kan göra dig skyldig till brottet oredlighet mor borgenärer(11:1 BrB). Detta brott föreligger när en gäldenär på eller nära obestånd avhänder sig egendom av betydande värde. För oredlighet mot borgenärer av normalgraden kan du dömas till fängelse i högst två år.Min rekommendationDetta är en komplicerad fråga där rättsläget är oklart. Jag vet tyvärr inte tillräckligt om de individuella omständigheterna i ditt fall för att kunna dra en säker slutsats. Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med din situation samt se till att du inte riskerar att göra något brottsligt. Du väljer såklart själv om eller vilken juristbyrå du väljer att kontakta men Lawline kan erbjuda dig mer ingående juridisk rådgivning. Längre ner på sidan finns en länk till tidsbokning med våra jurister.Hoppas jag kunnat hjälpa dig!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivares rätt att avsluta provanställning

2021-11-12 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Min dotter hade provanställning i en färgbutik. Hon blev överöst med beröm för sitt engagemang, sa att hon skulle inte känna någon press på sig när hon ville lära sig så snabbt hon kunde för att känna att hon gjorde nytta för sig. Hon Trivdes väldigt bra med arbetskollegerna. Fick höra att hon var lättlärd och rolig att jobba med så de glömde bort emellanåt att hon var ny och grön. 2-3 v innan provtidens slut har hon samtal med chefen och då säger han att hon inte behöver oroa sig för fortsättningen. Hon skickas på truckutbildning så hon fick truckkörkort. Fick en intern mailadress några dagar innan provtidens slut. Blir anmäld till ännu en utbildning. Hon kände sig så säker och glad för fortsättningen.3 dagar innan kallar chefen henne till sig och bara slänger ur sig att det inte blir någon fortsättning. Dottern blir chockad och vill ha en motivering. Då svarar han att inte behöver ange någon sådan när det är en provanställning. Arbetskollegorna är lika chockade.När dottern försöker få tag i honom så gör han sej helt otillgänglig. Hon är orolig för nytta jobbsökande eftersom hon inte vet vad han är kapabel till att ge för referenser när han svänger från en fantastisk o omtänksam chef till en ulv i fårakläderFrågan är nu.. får det gå till så här?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga. Jag kommer hänvisa mina svar från lagen om anställningsskydd(LAS)Din dotter har en provanställning, provanställningar regleras i 6§ LAS. En provanställning får vara i högst 6 månader och den övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren innan dess lämnar besked om att provanställningen kommer att upphöra. Arbetsgivaren kan avbryta provanställningen av vilka skäl som helst, så länge de inte är diskriminerande eller en föreningsrättskränkning. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att berätta varför provanställningen avslutas. Tyvärr så har arbetsgivaren rätt att avbryta din dotters anställning på detta vis, skyddet i lag för provanställningar är väldigt svagt.Däremot så måste arbetsgivaren lämna besked om att provanställningen kommer upphöra minst 2 veckor innan prövotiden går ut (31§ LAS). Detta har inte din dotters chef gjort, han har därför brutit mot en ordningsregel i LAS. Han kan på grund av detta möjligtvis bli skyldig att betala skadestånd till din dotter för den skada som uppkommit genom att han meddelade försent om att provanställningen skulle upphöra (38§ LAS). Trots detta så är tyvärr beslutet att avsluta din dotters anställning giltig och tillåten enligt lag, även om han lämnat meddelandet försent.Jag skulle rekommendera dig och din dotter att ta kontakt med den fackliga organisation Handels(eftersom det rör sig om arbete i en butik) och be dem hjälpa er med ärendet och se över möjligheterna för skadestånd till din dotter.Vänliga hälsningar,

Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?

2021-11-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Kan man söka skuldsanering efter det att man gått i personlig konkurs?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Lagen som reglerar skuldsanering är skuldsaneringslagen (SKUL), det är från den lagen jag kommer att hänvisa mina svar.Kronofogden är den myndighet som prövar om du uppfyller kraven för skuldsanering, det är den myndigheten du skall vända dig till.(4 § SKUL).SkuldsaneringSkuldsanering innebär att en du helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1§ SKUL).Skuldsanering är till för den som har skulder den inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att man ska beviljas skuldsanering så måste man ha gjort ansträngningar för att lösa sin situation. För att kunna genomgå en skuldsanering så måste du alltså uppfylla vissa krav(5§ SKUL). Att ha endast ha gått i personlig konkurs är inte tillräckligt för att bli beviljad skuldsanering, utan du måste även uppfylla de kraven jag kommer lista här nedan.Krav för skuldsaneringOrdet gäldenär betyder någon som har en skuld till någon annan. Gäldenären är i detta fallet du.Skuldsanering får beviljas om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige (6§ SKUL)Skuldsanering får beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid( 7§ SKUL). Detta betyder att man måste vara kvalificerat insolvent. Att vara kvalificerat insolvent är ett högt ställt krav. Av praxis från högsta domstolen har det slagits fast att en person som kan betala av sina lån på egen hand på 15-20 år har inte ansetts vara kvalificerat insolvent.Om gäldenären är en näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda. En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering (8§ SKUL)Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. (9§ SKUL). Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. (9§ 2 st SKUL)Jag kan rekommendera dig att göra kronofogdens skuldsaneringstest på deras hemsida. Testet kan ge dig en preliminär uppfattning om dina möjligheter till att kunna genomgå skuldsanering. Testet finner du här.Hoppas jag kunnat besvara din fråga, tveka inte att höra av dig om du behöver mer hjälp!Vänliga hälsningar,