Vem ska utföra bouppteckningen?

2019-04-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vår mor har avlidit. Arvingarna är min bror och jag. Vem utför bouppteckningen?
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om arv och bouppteckningar regleras i ärvdabalken (ÄB). Ni utser vem som utför bouppteckningen Det är du och din bror som dödsbodelägare (arvingar) som har till uppgift att utse två utomstående förrättningsmän som har juridiskt ansvar för bouppteckningen. (20 kap. 2 § ÄB) Dessa förrättningsmän ska utses av er båda eller den av er med bäst insyn i dödsboet. Ansvaret för att en bouppteckning görs ligger på er båda som dödsbodelägare, men den av er som tagit hand om er mors egendom har det yttersta ansvaret för att bouppteckningen blir utförd.Vad gör förrättningsmännen?Förrättningsmännen sköter bouppteckningen för att se till att värderingen av er mors egendom stämmer och att allt annat är rätt antecknat. Det är du och din bror som bestämmer tid och plats för bouppteckningen. Bouppteckning ska göras senast tre månader efter er mors dödsfall. När bouppteckningen har gjorts ska den skickas in till Skatteverket och registreras där. (20 kap. 1 § ÄB, 20 kap. 8 § ÄB)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga Hälsningar,

Vad ska en göra om en som bröstarvinge inte blivit kallad till en bouppteckning?

2019-04-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej om man inte blivit kallad till en bouppteckning efter 3 månader , vad ska man då göra jag är bröstarvinge?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur en bouppteckning ska gå till finns i ärvdabalken.Tidsfristen kan vara förlängdSom bröstarvinge är du delägare i dödsboet, ÄB 18 kap 1 §. Som dödsbodelägare ska du vidare kallas till bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Som du nämner ska bouppteckningen genomföras senast 3 månader efter dödsfallet. Denna tid kan dock förlängas om det finns någon särskild orsak som talar för det, exempelvis att dödsboet är ovanligt stort, ÄB 20 kap 1 §. Det skulle kunna vara en anledning till varför du inte har blivit kallad ännu. Dock så ska du bli kallad i god tid, vilket enligt lagens mening är två veckor innan bouppteckningen tar plats, ÄB 20 kap 2 §.Ta kontakt med boutredningsmannenDet är en boutredningsman, testamentsexekutor (om sådan finns) eller dödsbodelägare som har egendomen i sin vård som ansvarar för att kalla alla dödsbodelägare till bouppteckningen, ÄB 20 kap 2 §. Om denne inte vet hur hen ska få tag i dig så kan hen ta hjälp av Skatteverket för att söka upp dig, ÄB 16 kap 2 §. Om du vet vem som är boutredningsman bör du ta kontakt med henom för att undersöka varför du inte fått någon kallelse och när bouppteckningen kommer att vara. I det fall dödsbodelägarna är mycket oense kan de be domstolen att utse en boutredningsman, ÄB 19 kap 1 §. I annat fall är det dödsbodelägarna själva som ansvarar för detta, vilket troligtvis är vanligare. Om du inte själv varit med och utsett någon boutredningsman kan du ta kontakt med en efterlevande make/maka till den avlidne om sådan finns eller någon annan arvinge för att se om de har fått någon kallelse.Bouppteckningen kan inte godkännas utan din närvaroI bouppteckningen ska det antecknas vilka som har närvarat och om någon blivit kallad men trots det inte närvarat måste bevis på detta bifogas i bouppteckningen, ÄB 20 kap 3 §. Om detta inte har skett så kommer inte Skatteverket att godkänna bouppteckningen då den är att se som bristfällig, ÄB 20 kap 9 §. Bouppteckningen kan alltså inte genomföras utan din närvaro, så det är inget du behöver oroa dig för.Hoppas att du har fått din fråga besvarad och att det löser sig med bouppteckningen!Vänliga hälsningar,

Vilka ska kallas till ett förrättningsmöte?

2019-04-17 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min syster dör efter sin make som de hade son tillsammans. Han dog tidigare och hade fått sitt farsarv närmaken dog före honom. Maken har en halvbror som är död men efterlämnar hustru och 3 barn.Nu skall vi upprätta en bouppteckning efter min syster. Jag och min son skall få ärva genom ett testamente.Våra föräldrar är döda.Nu börjar skatteverket påpeka att efterarvingar skall kallas till bouppteckningeförrättning.Är makens halvbrors hustru och barn efterarvingar och arvsberättiga? Behöver de verkligen kallas?
Veronica Borg |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om arv regleras i ärvdabalken. En bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ärvdabalken). Vilka som ska kallas till förrättningsmötet framgår av 20 kap. 2 § ärvdabalken).De som ska kallas är:- Efterlevande make, maka, sambo och registrerad partner.- Legala arvingar- Universella testamenttagare- Legala efterarvingar - Eventuella testamentariska efterarvingar- Efterarvingar till en eventuell tidigare avliden maka eller makeDu och din son inkluderas i tredje punkten eftersom din syster upprättat ett testamente där det står att ni ska ärva.Makens halvbrors hustru och barn skulle kunna inkluderas i sista punkten. Du ska därför kalla även dem till förrättningsmötet. Svaret är ja, de ska kallas.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig, annars är det bara att återkomma!Vänligen,

När betalas en boutredningsman?

2019-04-10 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min man har gått bort och vi är fyra dödsbodelägare varav jag är efterlevande maka och övriga är särkullbarn som ska ärva. Min son på 10 år är efterarvinge. Vad jag har förstått görs först en bodelning och sen arvskifte. Det jag inte förstår är från vilken del boutredningsmannens kostnader ska dras av - före bodelningen eller efter? Tacksam för svar. Mvh,
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Det stämmer att det först ska göras en bodelning, sedan ett arvskifte av ett dödsbo (23 kap. 1 § ÄB).En boutredningsman har rätt till ersättning för sitt arbete. Ersättningen ska i första hand betalas av dödsboet men om det saknar medel för betalning, är det den som ansökt om boutredningsmannen som är ansvarig för ersättning (19 kap. 19 § 2 st ÄB).Skatteverkets hemsida har mer information gällande boutredningsmän. Där framgår att boutredningsmannen vanligtvis inte begär ersättning förrän uppdraget är slutfört (alltså efter bodelningen), men om utredning drar ut på tiden, kan hen tillgodoräkna sig en del av det utförda arbetet innan det är slutfört.Du kan läsa mer på: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322288.html#h-Forordnande-om-boutredningsmanHoppas du fick svar på din fråga!

Fastigheter i bouppteckning

2019-04-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Om man äger en fastighet och avlider, redovisas inte fastigheten i bouppteckningen då? Gäller en person som avled för länge sedan och det står ingenting om någon fastighet i bouppteckningen men nu påstås det att vb ägde en fastighet.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person avlider skall en bouppteckning upprättas och dessa frågor regleras i Ärvdabalkens (ÄB) 20 kapitel. Vad som sedermera skall ingå i bouppteckningen är den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap 4 § ÄB).I frågan anges inte vilket civilstånd som den avlidne hade, men det hade inte gjort någon större skillnad. Var personen gift finns en möjlighet att fastigheten som åsyftas var makens enskilda egendom och därför inte skall ingå, i andra fall som inte innefattar enskild egendom skall den dock ingå.En fastighet är en tillgång som alltså skall ingå i en bouppteckning. Om det du skriver stämmer och personen alltså ägde fastigheten på något sätt (antingen själv eller delad) alternativt genom dold samäganderätt (mer om detta går att läsa här) skall den redovisas som en tillgång. För att summera skall en fastighet som personen äger redovisas i en bouppteckning så länge det inte var en parters enskilda egendom. Finns det fortfarande oklarheter eller framkommer annan information får ni gärna lämna en kommentar nedan!

Behövs fullmakt för bouppteckning vid farförälders död?

2019-04-20 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Jag är särkullbarn till min biologiska pappa.Vi har ingen kontakt alls. För ca en månad sedan dog min biologiska farmor och biologiska farfar sitter är på ett äldreboende och detta var reglerat i deras testamente att då ska arvet tillfalla bröstarvingarna dvs. min biologiska pappa och hans syskon. Härom dagen fick jag ett brev från en advokat som uppmanade mig att skriva på en fullmakt där jag gav min biologiska pappa rätten att företräda mig och mina intressen vid bouppteckningen.Jag skrev inte på den fullmakten. Dels för att jag inte förstår varför den behövs då jag väl inte ärver min farmor utan min biologiska pappa den dagen han dör och dels då jag har svårt att se hur min biologiska pappa ska kunna ta tillvara på mina intressen då han inte känner mig. Vad var syftet med fullmakten? Och kan jag ärva mina farföräldrar redan nu?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken. Det stämmer att det i första hand är den avlidnes barn som ärver, vilket framgår av 2 kap 1 § ärvdabalken. Barnbarn kan ärva far- och morföräldrar direkt om föräldern som annars skulle ha ärvt inte längre är i livet, men eftersom din biologiska pappa lever kan du inte vara arvinge på den grunden.Den anledning jag kan tänka mig till att det skulle behövas en fullmakt från dig är om testamentet säger att du ska få en viss del av kvarlåtenskapen. I så fall är du så kallad universell testamentstagare som ingår bland dödsbodelägarna enligt 18 kap 1 § ärvdabalken och du behöver då ge fullmakt för att någon annan ska kunna företräda dig vid bouppteckningen. Jag vill dock understryka att du inte måste göra det, utan du kan kräva att själv få vara med. Vill du ge en fullmakt behöver den inte heller ges till just din biologiska pappa utan du är fri att välja en företrädare som du anser kan tillvarata dina intressen.Jag skulle råda dig att ta kontakt med advokaten som skickade fullmakten för att få reda på varför hen ansåg att den behövdes. Skulle du behöva ytterligare juridisk hjälp efter det är du varmt välkommen att kontakta vår telefonrådgivning (Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00) eller boka tid med en av Lawlines jurister via denna länk: https://lawline.se/bokaJag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Kan man betala begravningskostnader innan bouppteckningen är färdig?

2019-04-17 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Begravningsbyrån vill ha betalt för begravningen innan bouppteckningen. Hur ska vi gå till väga?Juristen vill att vi skriver på deklarationen för 2018 som kom efter att personen har avlidit med den avlidnes namnteckning. Hur ska vi gå till väga?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Var den avlidne gift ska även den efterlevandes tillgångar och skulder redovisas i bouppteckningen. Utöver den avlidnes tillgångar och skulder ska det framgå vilka som är efterapningar, dödsbodelägare och testamentariska arvingar. Begravningsbyrån vill ha betalt för begravningen innan bouppteckningen. Hur ska vi gå till väga?Dödsbodelägarna har ansvar att förvalta den avlidnes tillgångar. Begravningskostnader är sådana kostnader som typiskt sätt ska betalas av dödsboet. Det händer ofta att bouppteckningen inte är klar innan begravningstillfället och det är helt okej att betala begravningskostnaderna med den avlidnes pengar. Bankerna brukar ha lite olika tillvägagångssätt och rutiner för hur man brukar göra med sådana här typer av transaktioner innan bouppteckningen är klar. Det ni bör göra är att prata med er bank. I övrigt gäller att konton och andra tillgångar inte bör röras förrän bouppteckningen är registrerad. Juristen vill att vi skriver på deklarationen för 2018 som kom efter att personen har avlidit med den avlidnes namnteckning. Hur ska vi gå till väga?Deklarationen för ett dödsbo ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Det är också okej att en delägare skriver under om de andra dödsbodelägarna godkänner det. Ni ska alltså inte skriva under deklarationen med den avlidnes namnteckning. Efter att ni dödsbodelägare har skrivit under deklarationen så skickar ni in det till Skatteverket. Har ni frågor om just deklarationen rekommenderar jag att ni ringer kundtjänsten på Skatteverket, de vet precis hur ni ska göra. Hoppas det var svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Bouppteckning av privatperson

2019-04-10 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hur gör man en bouppteckning själv?
Julia Kwapisz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bouppteckning kan göras av en privatperson, även om det kan vara komplicerat. Det är i första hand alltid bäst att vända sig till en sakkunnig, t.ex. jurist. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Om du istället väljer att göra bouppteckningen själv finns det information kring detta på Skatteverkets hemsida.Privat bouppteckningEn privatperson kan göra en bouppteckning så länge den som utför uppteckningen inte är dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa. Denna personen som utför bouppteckningen kallas för förrättningsman. Inte heller kan en boutredningsman eller testamentsexekutor vara förrättningsman. Vid varje bouppteckning ska det finnas två kunniga och trovärdiga förrättningsmän som intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.Bouppteckningen måste göras inom fyra månader från att personen avlidit samt skickas in till Skatteverket under samma tid. Den efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom ska utses till bouppgivare och ska där med lämna in uppgifter om dödsboet. InnehållBouppteckningen ska innehålla ett visst antal punkter:själva bouppteckningen i originalen kopia av bouppteckningen (intyg att kopian överensstämmer med originalet)bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknandefullmakt i original (om det finns en fullmakt).Om personen saknar tillgångarOm den avlidne personen har skulder som överstiger tillgångarna kan dödsboet istället vända sig till socialkontoret i den avlidne personens hemkommun. Socialkontoret prövar då om det istället räcker med en dödsboanmälan, vilket inte är lika omfattande som en bouppteckning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar