Går det att ansökan om skiftesman via post?

2021-11-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Jag ska ansöka om skifteman till ett arvsskifteKan jag skika det per post?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan ansökan om skiftesman ske per post?Det går bra att ansöka om skiftesman till arvsskifte via post. Du måste dock betala för ansökan via e-tjänst. Detta gör du på www.betala.domstol.se/ansokan/.För en utförlig guide över vad som ska finnas med i ansökan se Sveriges Domstolars hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Värdering av egendom vid bouppteckning

2021-11-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej. Ska lösöre, smycken, matsilver, tavlor mm vara värderade (satt ett värde) på i beslut av bodelning och arvsskifte ?
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig oss här på lawline med din fråga !En fullständig bouppteckning blir underlag för bodelningen samt vid arvskiftetVid en bouppteckning ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas som de var vid dödsfallet. Tillgångarna ska tas upp till sitt värde och skulderna till sitt belopp (20:4 ÄB). All egendom ska då försöka värderas efter sitt marknadsvärde som den hade vid dödsfallet. Det kan dock vara nödvändigt, särskilt om arvskiftet ligger långt fram i tiden, att man behöver värdera om egendomen genom en ny bouppteckning. Arvingar och eventuella testamentstagare kan dock vid tidpunkten för arvskiftet ge egendomen valfritt värde, så länge alla är överens om den föreslagna värdesättningen. Med det sagt så ingår lösören (såsom smycken, matsilver och tavlor m.m.), i både bodelning men även vid arvskiftet, varav dessa borde vara värderade redan vid bouppteckningen. Hoppas det var svaret på din fråga !

Var kan en bouppteckning hållas?

2021-11-27 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej Var kan en bouppteckning hållas. Vi ska ha bouppteckning efter min mor, hon bodde i Värmland. Kan vi ha bouppteckning i Stockholm även om en av arvingarna bor i Värmland? Den andre arvingen bor på annan ort i Sverige.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att kortfattat redogöra för vem som bestämmer var bouppteckningen ska hållas och därefter kommer jag att besvara din fråga angående var den egentligen får hållas, det vill säga om bouppteckningen kan hållas var som helst eller om det finns några begränsningar. Bestämmelserna om bouppteckning finns i ärvdabalken (ÄB). Vem bestämmer var bouppteckning ska hållas?Dödsbodelägare som har den avlidnes egendom i sin vård, boutredningsman eller testamentsexekutor bestämmer tid och ort för bouppteckning. (20 kap. 2 § ÄB) Med dödsbodelägare avses efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare. (18 kap. 1 § ÄB) Som nämnts behöver dödsbodelägarna vårda den avlidnes egendom för att få bestämma var bouppteckningen ska hållas. Det kan alltså vara så att bara någon av er får bestämma i denna fråga. Om exempelvis arvingen som bor i Värmland tar hand om din mors egendom är det alltså hen som har bestämmanderätten. Om dödsbodelägare begär det ska en boutredningsman förordnas. (19 kap. 1 § ÄB) Om detta sker är det boutredningsmannen som får bestämma var bouppteckningen ska hållas. Ibland kan ett testamente utse någon till testamentsexekutor. En testamentsexekutor ska se till att testamentet blir verkställt och hen får då också bestämma var bouppteckningen ska hållas. Var kan bouppteckning hållas?Bouppteckning får hållas i vilken ort som helst. Det finns alltså inga hinder att hålla bouppteckningen i Stockholm trots att övriga arvingar bor på andra orter. Bouppteckningen behöver inte heller hållas på den orten där din mor bodde. Det ankommer dock på den som har beslutanderätten att bestämma var bouppteckningen faktiskt ska hållas. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?

2021-11-16 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Ska skulder som betalats på samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av 20 kap. 4 § första stycket ärvdabalken framgår att den dödes tillgångar och skulder i bouppteckningen ska antecknas sådana de var vid dödsfallet.Detta innebär att tillgångar som influtit efter dödsdagen inte ska tas i bouppteckningen. Motsvarande gäller skulder som uppkommer efter denna tidpunkt. Det bör dock observeras att såväl avkastning som vissa skuldräntor som är hänförliga till tiden efter dödsfallet däremot beaktas vid arvskiftet.Alltså, skulder som betalats samma dag som dödsdagen ska tas upp i bouppteckningen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo

2021-11-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vi är två syskon som har två halvsyskon efter vår avlidne far. Nu har alla fyra dödsbodelägarna skrivit under med fastighetsmäklare om att sälja fars lägenhet. Vi hade hoppats att detta skulle ske utan problem men att vi sedan skull bli nödgade att anlita en skiftesman för att tolka testamentet.Problemet är att halvsyskonen nu tycks försöka förhala och blockera försäljningen av lägenheten. Vi har två gånger försökt inleda en diskussion för att nå samsyn men inser att det är lönlöst.Min fråga är om vi kan lösa upp knutarna och komma vidare med försäljningen av lägenheten genom att ansöka om en boutredningsman som tar över försäljningen av lägenheten och även ansvarar för att tolkningen av testamentet blir i enlighet med den avlidnes intentioner.
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dina frågor kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).Dödsboets rättsliga statusEtt dödsbo är ett självständigt rättssubjekt och kan därför ingå rättshandlingar i eget namn. Att rättshandla innebär till exempel att dödsboet självständigt kan ingå avtal eller avsluta avtal med en tredje part. Dödsboet förvaltas av de så kallade dödsbodelägarna (make, sambo, arvingar, eller universell testamentstagare) (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Som huvudregel måste dödsbodelägarna komma överens i beslut som ska fattas för dödsboet. Dock finns det i vissa undantagssituationer åtgärder som inte kan uppskjutas. De kan då genomföras utan att alla dödsbodelägares samtycke har inhämtats. I de fall det finns boutredningsman och testamentsexekutor kan de också fungera som möjliga förvaltare av dödsboet.Boutredningsmannens uppdragI de fall där dödsbodelägarna har svårt att komma överens med varandra går det att ansöka till tingsrätten om att få en boutredningsman (19 kap. 1 § första stycket ÄB). I ditt fall tolkar jag det som att dödsbodelägarna kanske inte är överens om att utse en boutredningsman. Det är dock inget problem när du ansöker till tingsrätten då de andra dödsbodelägarna inte kan hindra din ansökan.En boutredningsman är vanligtvis en advokat som får i uppdrag att administrera dödsboet och ta beslut i dödsboets ställe (istället för dödsbodelägarna). Det blir alltså dennes uppgift att se till att testamentet tolkas och tillämpas korrekt. Dessutom har boutredningsmannen ansvar över att uppföra bouppteckningen och på begäran genomföra arvsskiftet. Boutredningsmannens uppgifter ska vara nödvändiga för förvaltningen av dödsboet. Det betyder att mindre relevanta åtgärder inte ska genomföras av boutredningsmannen.SammanfattningOm dödsbodelägarna inte kan komma överens i frågor som rör dödsboet är mitt tips till dig att ansöka till tingsrätten om en boutredningsman. Det kostar 900 kr att ansöka och det går att göra genom att klicka på följande länk Ansök om boutredningsman här. En boutredningsman har rätt att ta ut skälig ersättning för sitt arbete vilket bekostas direkt från dödsboet.När dödsboet ska sälja egendomar såsom till exempel en bostadsrätt behöver boutredningsmannen ta viss hänsyn till dödsbodelägarnas åsikter. Det betyder att ifall dödsbodelägarna inte kommer överens kring fastighetsförsäljningen kan boutredningsmannen anse att det inte finns tillräcklig möjlighet att sälja bostadsrätten. I så fall skulle det förmodligen bli ett arvskifte där fastigheten går till någon av den avlidnes arvingar.Angående testamentet är det boutredningsmannens uppgift att bestämma hur det ska tolkas och tillämpas på det mest korrekta sätt. Även här måste viss hänsyn tas till dödsbodelägarnas åsikter. Det är dock upp till boutredningsmannen att göra det slutgiltiga beslutet kring testamentets tillämpning. Min rekommendation är alltså att ansöka om en boutredningsman så att ni kommer vidare med processen. Dock är fortfarande svårt att avgöra vad det exakta utfallet skulle vara i de frågor du ställt.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

2021-11-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej!Äkta makar har skrivit testamente i vilket framgår att "att den av oss som överlever den andra skall få hela den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt samtidigt som hela kvarlåtenskapen skall utgöra enskildegendom".Min fråga är: Efter makens bortgång - behöver jag skicka några kallelser till bouppteckning med bifogat testamente i rekommenderat brev till makens samtliga syskon i Finland ? Det finns bara 2 syskon vid liv av 10 syskon, men det finns flera dussin syskonbarn som jag inte ens känner.Tacksam för svar.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om en kallelse behöver skickas till den avlidnes syskon i de fall hela kvarlåtenskapen har testamenterats bort. Relevanta regler hittar vi i ärvdabalken (ÄB).Om ett bouppteckningssammanträde ska hållas, är utgångspunkten att alla (eventuella) dödsbodelägare ska kallas till förrättningen (20 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om det t ex finns gemensamma barn med i bilden kommer dessa alltså att behöva kallas. Den som har till uppgift att kalla till bouppteckningen är make, boutredningsman eller en testamentsexekutor (den vars uppgift är att fullgöra testamentet) (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Det finns ingen skyldighet för de kallade att närvara (20 kap. 3 § andra stycket ÄB).I ditt fall behöver du alltså skicka kallelse om det finns några dödsbodelägare, exempelvis gemensamma barn. Av din beskrivning att läsa förefaller inte några gemensamma barn finnas. Kort kan dock sägas att gemensamma barn ingår i den första arvsklassen och är alltid dödsbodelägare, oavsett vad som har testamenterats, till följd av sin s k laglott (en arvsrätt). Om testamentet inskränker på barnens laglott kan det leda till att testamentet inte kan verkställas (7 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes syskon och syskonbarn ingår i den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB), vilket innebär att de inte har en lagstadgad rätt att få ta del av arvet om arvet har testamenterats bort. De är alltså enbart dödsbodelägare om något av den avlidnes kvarlåtenskap har testamenterats bort till någon av dem. Med hänsyn till att din make testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap, kommer syskonen alltså inte att utgöra dödsbodelägare och du behöver inte skicka ut kallelser till dem.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Måste jag närvara vid bouppteckningen?

2021-11-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Måste jag fysiskt närvara vid en bouppteckning för att ha rätt till arvet ?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Det krävs inte att man närvarar vid bouppteckningen för att ha rätt till sitt arv. Du kommer däremot att bli informerad om denna eftersom ansvarig för bouppteckningen har en skyldighet att kalla alla som är arvsberättigade till följd av släktskap, är testamentstagare eller efterarvingar (20 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Att du inte måste närvara vid bouppteckningen innebär dock inte att du bör undvika att delta utan detta är något som uppmuntras, exempelvis om du har några frågor. Om du inte väljer att delta ska du skriva ett kallelsebevis där du intygar att du har blivit kallad till bouppteckningen, men inte tänker närvara (20 kap. 3 § andra stycket ärvdabalken). Detta är något som krävs när bouppteckningen senare skickas in till Skatteverket för registrering. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka ska ingå i bouppteckningen?

2021-11-16 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min far avled nyligen. Jag och min bror är hans enda barn. Tommy (far) var gift, fru avled 2016. Hon hade två barn som ärvde fruns del i fonder och liknande. Far löste fruns barn från bostadsrätt mm.I fruns bouppteckning och aven ett separat papper står det att fruns barn ärver fruns möbler vid min fars bortgång.Min fråga är:Ska jag öven kalla fruns barn till bouppteckningen?Jag och fruns barn har idag en bra dialog gällande lösören.Men för att bouppteckningen ska gälla, krävs det att fruns barn närvarar vid bouppteckningen?Med vänlig hälsning, sofoe svensson
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår det, har din far nyligen avlidit och hans fru avled år 2016. Hans fru hade två barn som ärvde henne direkt vid hennes bortgång. Ni har dock nu hittat ett dokument i vilket det står att hennes barn ska ärva hennes möbler vid din fars bortgång. Det du nu undrar är om du måste kalla hennes barn till bouppteckningen för att den ska gälla.BouppteckningEn bouppteckning ska upprättas när en person avlider. Det innebär att man går igenom den avlidnes tillgångar och skulder och sammanställer detta skriftligt. Detta görs av de som ingår i dödsboet enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB. D.v.s. dödsbodelägarna senast tre månader efter dödsfallet.Vad är en dödsbodelägare?Dödsbodelägare kallas de som har rätt till arv p.g.a. antingen lag eller testamente. Den första typen är den som tillhör den avlidnes släktningar, d.v.s. gemensamma barn o.s.v. När det kommer till dödsbodelägare p.g.a. testamente, ska personen ifråga har rätt till en bestämd andel av den avlidnes tillgångar för att kunna klassas som dödsbodelägare, även kallad universell testamentstagare. Om en person istället har rätt till en specifik sak/summa räknas denne inte som dödsbodelägare, utan som legatarie. Vilka ska kallas till bouppteckningen?Vid en bouppteckning ska den avlidnes efterlevande make eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare kallas enligt 20 kap. 2 § ÄB. Ditt fall: Det är lite oklart om dokumentet du hittade är att tolka som ett testamente. Är det fallet, har fruns barn rätt till hennes möbler nu när din pappa har gått bort. Hursomhelst, räknas de inte som dödsbodelägare, utan som legatarie eftersom de har rätt till en specifik sak d.v.s. hennes möbler. Detta innebär att de inte ska ingå i skötseln av dödsboet. Av 20 kap. 2 § ÄB framgår vilka som måste kallas till en bouppteckning och legatarie finns inte listad där. Det betyder att hennes barn inte måste kallas till bouppteckningen. D.v.s. att bouppteckningen inte blir ogiltig om de inte kallas till det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,