Är fritidshus samboegendom?

2018-06-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mamma äger en sommarstuga som är inköpt av henne och hennes sambo står inte på några papper. Vad händer om han dör? Med vänlig hälsning
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag antar utifrån din fråga att din mamma och hennes sambo inte har något samboavtal och att sambolagen därför att tillämplig fullt ut. Sambolagen reglerar bland annat bodelning mellan sambos när den ena sambon dör. Det betyder alltså att om din mammas sambo dör kommer det kunna ske en bodelning mellan dem enligt 8 § sambolagen, om din mamma begär det. Om din mamma inte begär bodelning kommer alltså ingen bodelning ske, och var och en behåller sin egendom. I en bodelning mellan sambos ingår endast bostad och bohag, vilket följer av 3 § sambolagen. Din mammas sommarstuga lär inte räknas som deras gemensamma bostad, då det verkar som att den inte är förvärvad för gemensamt bruk. Dessutom framgår av 7 § sambolagen att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte ska ingå i bodelning mellan sambos. Slutsatsen blir att din mammas sommarstuga inte verkar kunna bli föremål för någon bodelning även om din mamma begär en sådan, då den inte är samboegendom. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vill du läsa mer i sambolagen kan du klicka på länken ovan.

Rätt att hålla kvar person som begått brott mot en?

2018-06-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Jag är ägare till en fastighet med en privat enskild väg. Jag har problem med att en familj använder vägen, kör förbi min fastighet och är allmänt hotfulla. Jag kommer att stänga av min väg med en låst bom. Familjen har då tydligt meddelat att de kommer att ta bort bommen och undanröja alla hinder för att kunna använda min väg. Min fråga är följande: När jag har låst vägbommen och någon kommer för att skära sönder den, kan jag då på bar gärning omhänderta personen - även om det krävs milt våld och ett tillfälligt frihetsberövande? För att sedan givetvis skyndsamt överlämna personen till polisen.
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dina rättigheter som innehavare av en enskild väg Markägaren till en enskild väg måste alltid låta personer gå, cykla eller rida på den vägen i fråga, men har däremot rätt att bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen för att undvika vägslitage. Om markägaren vill införa ett förbud mot motorfordonstrafik så ska detta skyltas (en hemmagjord skylt är tillräckligt). Du kan läsa mer om detta här. Alltså, eftersom att du som markägare sannolikt inte tillåter andras motortrafik, så kan vi konstatera att familjen inte har någon som helst rätt att beträda din väg. Rätt att ingripa om någon försöker skära sönder bommen? Rätten för en enskild att ingripa gentemot en annan enskild regleras i 24 kap. 7 § 2 stycket rättegångsbalken. Där anges att "om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. […] Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman." För att du ska ha rätt att gripa personen i fråga krävs alltså att detta är uppfyllt. Vilket brott är det fråga om? Att såga isär en vägbom som inte tillhör en själv utgör sannolikt skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken. Skadegörelse kan leda till två års fängelse, och uppfyller där med kravet i 24 kap. 7 § 2 stycket rättegångsbalken. Handlingsalternativ för dig Du har således rätt att hålla kvar en person i avvaktan på polis, om du upptäcker personen i full färd med att såga isär din vägbom. Det bästa vore väl kanske att koppla in polisen redan innan - familjen har redan uttalat att de ska begå brottet, och har dessutom betett sig hotfullt mot dig (vilket i sig också kan utgöra ett brott). Min rekommendation är alltså att redan nu kontakta polisen, så kan de förhoppningsvis assistera dig framöver. Lycka till med allting! Och tveka inte att kommentera nedan om du har några ytterligare frågor. Vänligen,

Försäkringskassans skyldigheter enligt förordning nr 987/2009, art. 27.6

2018-06-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Enligt EU-lagstiftningen, artikel 27, punkt 6 gäller: "Den behöriga institutionen ska under alla omständigheter ha rätt att kräva att den försäkrade personen undersöks av en läkare som institutionen själv har valt."https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0987Detta borde betyda att exemplevis Försäkringskassan har skyldighet att bistå den försäkrade med en av dem utsedd undersökande läkare (inte bara en läkare som går igenom intyg), om de underkänner de behandlande läkarnas intyg.Stämmer min tolkning? Om inte, varför?Mvh / Ulrika
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrummet föreskriver ingen skyldighet för Försäkringskassan att bistå den försäkrade med Försäkringskassans läkare, utan endast en rätt att ställa ett sådant krav på den försäkrade. Jag kan inte hitta någon grund för den tolkning du gjort, och därför anser jag att den inte stämmer. Visserligen vore det både logiskt och sympatiskt att Försäkringskassan måste bistå med en läkare de själva valt, om de underkänner andra läkares intyg, men en sådan skyldighet går inte att utläsa ur lagrummet. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vistas i Sverige under handläggningstiden?

2018-06-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Jag är Svenskt medborgare och är gift med en Brasilianska och vi bor i Brasilien med våran 3 årigt barn som är också Svenskt medborgare. Vi vill flytta till Sverige och jag skall snart kyrkobokföra mig och barnet i Sverige. Jag har tre frågor enligt följande: 1) Jag fick läsa hos er att när jag och barnet har blivit kyrkobokförd i Sverige då min fru kan söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till våran barn men jag kan inte hitta i Migrationsverket websidan ngn ansöknings formular för "Anknytningsansökan via barnet"! Det som jag hittar är "Uppehållstillståndansökan för en förälder till ett Ensamkommande Barn i Sverige" och då står det att "För att föräldern ska kunna få uppehållstillstånd krävs det oftast att barnet ska ha fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl.". Kan min fru söka "Anknytningsansökan via barnet" utan att barnet vara i Sverige pga asylskäl? Om svaret är "Ja" vilken blanket bör hon fylla? 2) Som jag läste min fru kan inte följa med oss till Sverige direkt och hon bör ansöka om uppehållstillstånd innan hon reser in i Sverige men jag fick också höra att "Det finns undantag då personen redan befinner sig i Sverige och kan ansöka om uppehållstillstånd från Sverige". Jag undrar om att ha ett tre årigt barn är ett rimligt skäll att min fru kan söka uppehållstillstånd när hon är i Sverige utan att behöva söka från hemlandet? 3) Om hon måste ändå söka från hemlandet kan hon vistas en del av väntetiden som turist i Sverige?
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer dela upp dina frågor utifrån de siffrorna du själv skrivit. 1. Vilket formulär ska ni fylla i? Om du är osäker rekommenderar jag dig att kontakta migrationsverket för att säkert veta vilket formulär som är korrekt. Ni kan inte använda det formuläret som du nämner eftersom det då kräver att ni söker på grund av asyl. Exempelvis finns det en ansökan med nr 160011 där man kan ansöka om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, och hon kan där kryssa i att hon ansöker för att flytta till sitt barn i Sverige. Länk till formuläret. 2. Kan hon ansöka om uppehållstillstånd från Sverige? Som huvudregel ska man ansöka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det finns dock undantag då personen redan befinner sig i Sverige och kan ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Det krävs då att personen är förälder och vårdnadshavare till barnet som är svensk medborgare, och övriga förutsättningar för uppehållstillstånd ska då även vara uppfyllda. Det krävs även att det inte ska vara rimligt att din fru reser tillbaka till sitt hemland för att ansöka där. Detta är en bedömning som migrationsverket gör i det enskilda fallet. Jag kan inte säga hur de kommer bedöma i ert fall men de kommer ta hänsyn att ta hänsyn till barnet när de gör den bedömningen om det är skäligt eller inte. Men jag kan som sagt inte ge er ett klart svar eftersom detta är en individuell bedömning i varje enskilt fall. 3. Får hon vistas i Sverige under handläggningstiden? Om hon ansöker från hemlandet får hon som huvudregel inte vistas i Sverige under handläggningstiden. Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Byta förvaltare?

2018-06-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en förvaltare som inte sköter sitt arbete. Jag skulle ha fått 500 kr extra nu till midsommar för att köpa mat, som man har när det är midsommar, t.ex. nypotatis, matjessill m.m. Har varit i kontakt med honom och vi har kommit överens om att han sätta in pengar på mitt konto, men detta har inte skett, och jag har ringt upp honom, och han har lovat sätta in pengarna på mitt konto! Han har lurat mej flera gånger, inga pengar kommer in till mitt konto, har ringt upp honom och han säger bara att han har satt in pengarna, han bara ljuger för mig hela tiden. Nu är jag trött på honom, det är ingen ordning och reda på honom, han lurar mig gång på gång. Han missköter sitt arbete. Jag vill ha en annan förvaltare som gör sitt jobb, hur kan jag få det?
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar det du har fått vara med om. Förvaltarskapet En förvaltare inrättas för att bevaka en persons rätt, förvalta dennes egendom och mer generellt sörja för personen. Förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom, och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. För att en förvaltare ska få företa en viss rättshandling åt den enskilde personen behövs alltså inget samtycke (till skillnad från exempelvis ett godmanskap där samtycke typiskt sett krävs). Byte av förvaltare Om man är missnöjd med sin förvaltare, eller misstänker att förvaltaren förskingrar pengar eller på andra sätt beter sig oärligt gentemot den enskilda personen, kan man vända sig till överförmyndarnämnden i den kommun man bor i. Nämnden utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning, i syfte att garantera rätten åt personer som inte har möjlighet att ta hand som sig själva eller sin egendom. Dit kan du vända dig med dina klagomål och beskriva vad det är som inte har fungerat. Nämnden kommer sedan fatta ett beslut - antingen att man ska göra ett byte eller inte. För att försöka byta förvaltare ska du alltså vända dig till överförmyndaren i din kommun. Lycka till! Vänligen,

uppsägning av hyresavtal

2018-06-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Om uppsägning sker innan inflyttning, kontrakt skrivet, vad händer?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Av din fråga framgår det inte ifall du är den som hyr ut lägenheten (hyresvärd) eller den som har skrivit på kontraktet (hyresgäst). Det framgår inte heller om hyresvärden själv äger sin lägenhet eller inte. Jag utgård då från att du som skriver är hyresgäst och vill säga upp avtalet, och att hyresvärden inte själv äger sin lägenhet. Regler om hyresavtal finns i jordabalkens 12:e kapitel.(JB) När du skrivit på ett hyresavtal är det bindande, det ska alltså hållas. Det går alltså inte att ångra sig efter att du skrivit på kontraktet. Beroende på hur ert avtal ser ut, så är uppsägningstiderna lite olika.Hyresavtal på obestämd tidGäller avtalet på obestämd tid (dvs ett tillsvidareavtal) måste det sägas upp för att sluta gälla.( JB 12 kap. 3 § stycke 1). Uppsägningstiden är då minst tre månader när en hyresgäst blir uppsagt av en hyresvärd, om inte längre uppsägningstid har avtalats.( JB 12 kap. 4 §) En hyresgäst som säger upp avtalet har dock alltid rätt till tre månaders uppsägningstid ( JB 12 kap. 5 § ) Då reglerna i jordabalken är dispositiva till hyresgästens förmån, kan ni alltså avtala om en kortare uppsägningstid än tre månader. Detta gäller endast från hyresgästens sida, dvs det är endast hyresgästen och inte hyresvärden som får säga upp avtalet med kortare uppsägningstid.Om du och din hyresvärd avtalat att det inte finns någon uppsägningstid, går det alltså att säga upp kontraktet direkt. Har ni inte avtalat om något har du som hyresgäst ändå alltid rätt till tre månaders uppsägningstid. ( JB 12 kap. 5§)Hyresavtal på bestämd tidGäller avtalet på bestämd tid upphör det att gälla vid hyrestidens utgång, om inte längre tid har avtalats.( JB 12 kap. 3 § stycke 2)Dock har du som hyresgäst alltid rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid (JB 12 kap. 5 §)Hoppas du fick svar på din frågaMvh,

Kan clip-art bilder omfattas av upphovsrätten?

2018-06-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad är det för skydd för clipart bilder på nätet. Hittar ingen information om det. När det gäller vanliga foton tagna med kamera så är dom ju skyddade även om dom inte kommer upp i verkshöjd. Och foton är då skyddade via upphovsrätt eller fotorätt om jag förstått det rätt. Men vad gäller för clipart bilder. De är ju ritade. En del bilder är ju väldigt enkla som vem som helst kan göra. Men generellt sett. Och om man behöver bedöma verkshöjd är det väl en domstol som ska avgöra det.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Mina utgångspunkterI mitt svar till dig kommer jag att kortfattat gå igenom kraven för verkshöjd och svara på om du kan använda clip-art bilder du funnit på nätet. Jag kommer inte närmre att redogöra närmre för bildernas skyddsomfång, vilket vore aktuellt för det fall att du hade skapat egna clip-art bilder och anklagats för intrång i annans upphovsrätt. Avslutningsvis sammanfattar jag kort vad som gäller i ditt fall. För ett snabbt svar kan du hoppa direkt till slutet av svaret.Vad krävs för upphovsrättsligt skydd? Vad är verkshöjd?I 1 § Upphovsrättslagen (URL) framkommer vad som kan skyddas enligt den egentliga upphovsrätten. Lagrummet innehåller exempel på vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det mesta kan skyddas upphovsrättsligt. Fotografiska verk, men även andra alster av bildkonst, kan skyddas (1 § första stycket p5 URL). Exempel på andra alster av bildkonst kan vara t.ex. ritningar och målningar.Som du redan är inne på i din fråga krävs det att ett verk uppnår verkshöjd för att det ska få upphovsrättsligt skydd. I motiven till upphovsrättslagen beskrivs verkshöjd som att verket ska "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 379). Utöver ett visst mått av självständighet och originalitet ställs även ett krav på individuell särprägel vilket kan sägas innebära att produkten ska ha en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Som exempel kan anges att Högsta domstolen i NJA 1998 s. 563 ansåg att byggnadsritningar var upphovsrättsligt skyddade.Upphovsrätten är starkt sammanbunden med EU-rätten varvid utslag från EU-domstolen spelar stor roll i vilket krav som ställs. För att uppnå upphovsrättsligt skydd ställs ett ganska måttligt krav. EU-domstolen har beskrivit originalitetskravet som att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Som exempel kan ges C-145/10 Painer som handlade om ifall ett porträttfotografi kunde uppfylla originalitetskravet. I målet ansåg domstolen att det var tillräckligt att upphovsmannen i samband med skapandet av sitt verk kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Så kunde i det fallet ske genom scensättning, val av pose och användande av olika framkallningsmetoder.Upphovsmannen har både en ekonomisk och ideell rättUpphovsmannen har dels en ekonomisk ensamrätt (2 § URL), dels en ideell rätt (3 § URL). Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av verket eller att göra det tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten ger upphovsmannen en rätt att anges som upphovsman och rätt att verket inte används i ett sammanhang som är kränkande.Att använda clip-art bilder i tryckt skick (t.ex. att du skriver ut bilderna och använder dem) är en exemplarframställning (2 § första stycket URL) medan att använda bilderna på internet (t.ex. i en blogg) är en överföring till allmänheten (2 § tredje stycket p1 URL). Du får dock framställa ett eller några få exemplar för privat bruk (12 § URL). Med privat bruk menas att kopian bara får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. Det innefattar inte att publicera den på din blogg eller i sociala medier.Clip-art bilder kan vara upphovsrättsligt skyddade men det är domstolen som avgör i slutändanOm en clip-art bild uppnår en viss grad av självständighet och originalitet kan den vara upphovsrättsligt skyddad. Det mesta kan enligt ovan beskrivet skyddas med upphovsrätten. Det måste göras en bedömning i det enskilda fallet om så är fallet. Precis som du är inne på i din fråga är det en domstol som i slutändan får avgöra om en clip-art bild uppnår verkshöjd och det finns ett upphovsrättsligt skydd.Skulle du använda en clip-art bild som är upphovsrättsligt skyddad och det inte är för privat bruk kan du bli stämd inför domstol. Sker det kan du dömas till böter eller fängelse (53 § URL) och du ska även betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen (54 § URL). När det gäller en clip-art bild är inte fängelse aktuellt, dock kan du dömas till böter och du blir alltid skyldig att betala ersättning för att du använt bilden.Sammanfattning och råd i ditt fallFör att ett verk ska vara upphovsrättsligt skyddat krävs att det uppnår verkshöjd. En clip-art bild kan, beroende på hur avancerad den är, vara upphovsrättsligt skyddad. Att använda en upphovsrättsligt skyddad bild kan medföra såväl böter som krav om ersättning. Enda undantaget är om det sker för privat bruk i privatlivet. Det är i slutändan domstolen som avgör om en clip-art bild uppnår verkshöjd och om ett intrång har skett. Dock krävs det en stämning mot dig och det torde vara onödigt att hamna i domstol för att du är osäker på om du får använda en bild eller ej. Mitt råd till dig är därmed att vara väldigt restriktiv med vilka bilder (såväl foton som clip-art bilder) du laddar ner och använder, om det inte är för uteslutande privat bruk. Som tips rekommenderar jag dig att söka efter bilder och clip-art som omfattas av Creative Commons-licens. Creative Commons har olika licenser, men som exempel kan nämnas Creative Commons Public Domain, vilken ger dig rätt att både kopiera, ändra och publicera bilden fritt i både personligt och kommersiellt sammanhang utan att be om lov.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.Vänligen,

Måste en parkeringsvakt vänta en tid innan utfärdande av parkeringsbot?​

2018-06-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, jag avslutade min parkering 16:04 via app men var inte framme vid bilen än, och 16:05 hade en kontrollant vart framme och kollat bilen. Jag åkte därefter iväg för att hämta upp en kompis varpå jag kom tillbaks till samma parkering lite drygt 16:15 och lämnade bilen. 16:16 sattes en p-bot på rutan för jag startade parkeringen när jag var på väg mot restaurangen. Jag startade parkeringen 16:20, och vad jag hört har man rätt att starta en parkering inom 6 minuter från att man lämnat bilen. Dock hävdar de att de har full rätt att utfärda avgiften då de sett bilen vid 2 tillfällen utan lapp. Stämmer detta och finns det något jag kan göra?
Yekta Keskin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Du kan göra ett försök att överklaga p-boten om du genom appen eller på annat sätt kan bevisa att du vid tiden för utfärdandet av p-boten skulle köpa en parkeringsbiljett. Det finns dock inga regler om hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift utfärdas, så kallade p-böter. I princip behöver inte parkeringsvakten vänta med att skriva en p-bot då det inte finns någon viss tid som ett fordon får vara uppställt i strid med skyltade villkor. Av praktiska skäl är rutinerna för parkeringsvakterna ändå att för det mesta vänta några minuter innan några p-böter skrivs. Anledningen till detta är att ett fordon naturligtvis inte är felparkerat under den tiden det tar att köpa biljett. Det är också tillåtet att stanna för lastning trots parkeringsförbud. På ett parkeringsförbud måste parkeringsvakten därför förvissa sig om att ingen lastning pågår. På avgiftsbelagda parkeringar och parkeringsförbud brukar det därför finnas rutiner att vänta mellan fem och tio minuter innan p-boten skrivs. Det är dock värt att notera att ett fordon är parkerat trots att föraren väntar i bilen. På platser med stannandeförbud eller platser där stannande bara är tillåtet för av och påstigning väntas i regel ingen tid innan en p-bot utfärdas. Handikapplatser, övergångsställen, bussfiler och liknande platser ska alltså vara helt fredade även från korta ärenden. Hoppas att detta besvarar din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänliga hälsningar,