Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

2021-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag är behovs/timanställd på ett företag, alltså har jag ingen sjuklön om jag skulle sjukskrivas som jag förstått det. När jag sökte jobbet stod det dock följande i jobbannonsen på arbetsförmedlingen: "Omfattning: heltid/deltid (50 - 100%), anställningsform: tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning." Betyder detta att jag har rätt till 50% sjuklön vid sjukskrivning eller står jag helt utan ersättning?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline.Jag uppfattar det som att du undrar över huruvida du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare utifrån din nuvarande anställning. I detta fall blir sjuklönelagen tillämplig. Har jag rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd? Du uppger att du har en behovs-/timanställning på företaget. En sådan benämns i juridisk mening som en intermittent anställning. Med detta menas det med att vid varje arbetstillfälle som uppstår, så uppstår det ett nytt anställningsförhållande. Sammanfattningsvis betyder detta att ifall det finns dagar emellan arbetspassen räknas dessa juridiskt sett inte "in" i anställningen. Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Detta följer av 3 § första stycket sjuklönelagen. För att du ska ha rätt till sjuklön måste du alltså ha jobbat minst fjorton kalenderdagar i följd. Sjuklönen hade i så fall gett dig ersättning för de dagar du var schemalagd och alltså inte för mellanliggande dagar. Detta eftersom sjuklönelagen enbart tar sikte på faktiskt inkomstbortfall, oavsett vilken anställning man innehar. För att komma fram till en närmare slutsats kring huruvida du faktiskt har rätt till sjuklön i detta fall hade jag behövt mer information om din anställning, inbokade arbetspass och dylikt. Spelar det någon roll att annonsen angav en tillsvidare-/tidsbegränsad anställning?Vad gäller din fundering kring att jobbannonsen på Arbetsförmedlingen kan denna i sig inte vara juridiskt bindande, utan detta hade varit något som hade kunnat tas upp vid ingåendet av anställningen från din sida. Ibland kan arbetsgivaren välja att erbjuda en arbetssökande en provanställning eller timanställning först för att få en idé om hur denne klarar av arbetsuppgifterna innan arbetsgivaren anställer en på heltid eller deltid, trots att jobbannonsen efterlyste en heltid/deltidsanställning. Det som är det avgörande i detta fall är alltså det anställningsavtal som du skrev under med arbetsgivaren.Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan man avtala om delar av arv i förväg?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar äger en fastighet de vill ge till mig och min syster. De har dock behov av pengarna för att köpa sig en lägenhet. Min syster vill ta över och äga fastigheten medan jag inte vill det. Hur kan vi göra detta på bästa sätt så att alla känner sig nöjda.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni kan köra på lite olika upplägg efter vad som passar er och vad ni vill ! Beroende på din systers ekonomiska förutsättningar tror jag det blir lättast om ni kan ni komma överens om att hon köper fastigheten ut både era föräldrar och dig för ett pris ni kommer överens om. Har hon inte möjlighet att köpa ut både era föräldrar och dig kan ni upprätta ett antingen skuldebrev mellan dig och din syster, eller ännu enklare en skriftlig överenskommelse att innan ni delar på resterande del av era föräldrars arv, ska du ha ut den summa som hon skulle köpt ut dig för, eller att du kanske istället ärver lägenheten de ska köpa osv. Ni är fria att komma överens om vilket upplägg som.Annat tillvägagångssätt är att fastigheten ges som en gåva men endast till din syster för att det bara är hon som har intresse av att ta över den så kommer gåvan att ses som ett förskott på arvet, 6:1 ärvdabalken. Den summa som fastigheten är värderad, eller om ni kommer överens om värdering som känns rimlig, så kommer den summa sedan att dras av vid en arvsdelning efter era föräldrar, dock får dina föräldrar inte in de pengar de behöver för lägenheten genom detta upplägg därav hade jag rekommenderat det första. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har jag rätt till ersättning för utförd prestation på min dåvarande sambos egendom?

2021-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag o min sambo har gjort slut vi bodde i hennes hus min fråga om jag byggt till hennes hus saker som höjt hennes hus värde tex altaner målat om huset har jag då något rätt att ta del av det jag har gjort jobbat ??? Tacksam för svar Med vänlig hälsning,
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska först redogöra för vad som gäller när ett samboförhållande upphör för att sedan besvara din fråga om huruvida du har rätt till ersättning på grund av din utförda tjänst, nämligen att du har målat altaner och målat om huset vilket har höjt husets värde. Jag utgår från att ni inte hade ingått något samboavtal. Bodelning mellan sambor Bodelningen mellan sambor måste begäras inom en viss tid efter samboets upphörande, (8 § st. 2 SamboL). Bodelningen omfattar bara samboegendom. Med samboegendom avses bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, (3 § SamboL). Om en sambo, innan samboförhållandet, förvärvat en bostad för eget bruk så ingår den inte i huvudregel i bodelningen, eftersom kraven i 3 § inte uppfylls. SamäganderättUtgångspunkten är att en sambo blir i princip ägare till vad han eller hon köpt för egna medel. Samäganderätt kan dock uppkomma genom att båda samborna har inkomst och växelvis köper saker till hemmet. Men det finns också något så kallat dold samäganderätt. Dold samäganderätt uppkommer när avsikten varit för bådas räkning/för gemensamt bruk och att man har bidragit ekonomiskt. Det finns ett uppmärksammat fall, NJA 2019 s. 23 där en man hade flyttat in i en kvinnas bostad, och utförde massa reparationer, bland annat braskamin, när de separerades ville han ha betalning för hans utförda prestation, men det fick han inte. Motiveringen var att det faktum att en sambo som har utgifter avseende den andra sambons egendom har särdrag på grund av förhållandet. Samlevnaden innefattar vanligtvis att parterna efter sin förmåga, i ett gemensamt intresse och som ett led i samlevnaden, bidrar till de gemensamma behoven utan att sedan kräva ersättning av varandra. Högsta domstolen (HD) menade även att när en sambo bidrar med ett ekonomiskt tillskott för att förbättra egendom som den andra sambon äger sedan tidigare, i ditt fall är det bostaden, kan samborna komma överens om vad den ekonomiska följden av tillskottet ska vara. Ett avtal kan exempelvis träffas om att den sambo som gör tillskottet ska bli delägare i egendomen. HD uttryckte att utgångspunkten är att det ekonomiska tillskottet som den ena sambon bidrar med inte ger upphov till återkravsrätt. Obehörig vinst HD fann i rättsfallet ovan att sambolagen och förarbetena till denne inte stödjer en sådan rätt. Detta eftersom det är egentligen fritt för samborna att reglera sina ekonomiska förhållanden mellan varandra. Dessutom skulle en ersättningsrätt grundad på obehörig vinst leda till att en separation skapar oförutsedda rättsliga och ekonomiska konsekvenser i et stort antal pågående eller tidigare upplösta samboförhållanden. SammanfattningDold samäganderätt föreligger vid köp av egendom som förvärvas för det gemensamma intresset. I ditt fall handlar det snarare om prestationer som du utfört varför dold samäganderätt inte kan föreligga. Att få ersättning på en annan grund är tämligen svår enligt rättsfallet jag hänvisade till ovan. Domstolen ansåg att en sådan reglering, om ersättningsrätt efter att ett förhållande upphör, skapar inlåsningseffekter och oförutsedda händelser. Detta motiveras med att samborna egentligen kan avtala om deras ekonomiska förhållanden själva. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan begångna brott påverka möjligheten att bli antagen till polisutbildningen?

2021-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag och min mor bråkade häromdagen, vi skrek bara på varandra, grannarna hade ringt polisen så dom kom. Polisen gjorde ingen anmälan men de anmälde ju till soc eftersom dom har skyldighet till de. Men nu till min fråga, kan jag bli polis eftersom jag drömt om de så länge, kan jag bli polis nu eller kan jag inte det eftersom dom kom hem till oss?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan begångna brott påverka möjligheten att bli antagen till polisutbildningen?För att bli antagen till polisutbildningen finns ett antal ansökningskrav den sökande behöver uppfylla. Vill du läsa mer om vilka kraven är kan du göra det här på polisens hemsida. Ett av ansökningskraven är att du ska ha genomgått en godkänd säkerhetsprövning. Med detta avses att du måste vara pålitlig enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen ska enligt denna lag innefatta en registerkontroll (3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen). Med registerkontroll avses att man inhämtar uppgifter från bland annat belastningsregistret (3 kap. 13 § säkerhetsskyddslagen). Detta är en del av säkerhetsprövningen, men det är dock resultatet av en sammantagen prövning som avgör huruvida du blir godkänd eller ej.Ditt fallI lagen om belastningsregister anges vilka uppgifter belastningsregistret ska innehålla. Där anges att det framförallt är olika typer av straffrättsliga påföljder som någon ådömts som ska upptas i belastningsregistret, samt vissa fall då någon på grund av allvarlig psykisk störning förklarats fri från påföljd eller då någon under vissa speciella omständigheter inte åtalats för brott (3 § lagen om belastningsregister).Att du har haft en dispyt med din mor som resulterat i att polisen kom på besök är således inte något som kommer registreras i belastningsregistret och är alltså inte heller något som kan påverka säkerhetsprövningen vid din ansökan. Polisens besök är därför inget som påverkar dina möjligheter att bli antagen till polisutbildningen i framtiden.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får företag kräva vaccinationsstatus för Covid-19?

2021-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |iFråga: Skulle ett hypotetiskt företag, en butik eller något dylikt etablissemang kunna neka någon tillträde eller service med hänvisning till vaccinationsstatus för Covid-19? Det vill säga, har företag rätt att kräva uppvisande av giltigt vaccinationsintyg?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Som huvudregel får privata aktörer helt och hållet själva bestämma vilka de vill ingå kontrakt och köpeavtal med, samt på vilka villkor detta får ske. Det finns dock undantag. Diskrimineringslagen 2 kap.12 § anger att diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. Det som rent teoretiskt skulle kunna komma ifråga är i så fall indirekt diskriminering på grund av ålder. Om en butik om låt säga ett par månader, när alla över 70 år erbjudits vaccin, skulle säga att de kräver vaccination för tillträde skulle det kunna vara diskriminering eftersom det på ett oproportionerligt sätt slår mot folk som är under 70 år och därför inte har erbjudits vaccin. Förbudet har dock ett undantag: 2 kap. 12 § b anger att förbudet inte hindrar särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Svaret om det faktiskt skulle utgöra sådan indirekt diskriminering beror med andra ord sannolikt på butikens eller affärsverksamhetens art. Finns det godtagbara skäl - såsom att det riskerar att förekomma omfattande smittspridning utan vaccinationskrav - skulle det sannolikt inte vara diskriminering. Skulle det vara fråga om ett web-baserat företag som sköter kundkontakt utan fysiska möten vore det betydligt svårare att argumentera för att ett vaccinationskrav inte skulle konstituera diskriminering. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Vad kan man få för brott om man köpt en nakenvideo av någon som är 17 utan att ha tjata sig till den sen direkt efter börjar dom kräva en på pengar osv?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du köpt en pornografisk video på en person som är under 18 år gammal och att det är samma person som är på videon som sålt den till dig. Personen i fråga är under 18 år gammal och räknas därför som ett barn. Det är olagligt att köpa och inneha pornografiska bilder/videon på barn enligt 16 kap. 10a § Brottsbalken. Detta räknas som barnpornografibrott och straffet till detta är fängelse i högst två år beroende på hur ringa/grovt brottet är. Räknas det som grovt är straffet fängelse i högst sex år. Återkom om du har fler frågor.

Är kompis som lånat min bil skyldig att betala självrisk efter att han krockat den?

2021-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag lånar ut min bil till en kompis. Så råkar han krocka den, är han då skyldig att betala självrisken?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I vanliga fall så ändras inte villkoren eller giltigheten av en försäkring till en viss bil utefter vem det är som krockar den. Ägaren till försäkringen är den som formellt betalar självrisken, en sådan skyldighet för en person som lånat bilen finns inte i vanliga fall. Dock kan du i efterhand eller på förhand be om att få ersättning/summan av försäkringen betald av din kompis men detta är inte en officiell skyldighet din kompis kan tänkas ha.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ogiltigförklaras teoriprov vid körkortsingripande?

2021-02-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag vart stoppad för fortkörning 155 på 80 väg. Blev av med kortet 5månader. Men nu till själva frågan Jag hade en stund innan grejat D teori provet kommer denna försvinna eller finns detta godkända resultat kvar när jag får tebax kortet?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Såsom jag förstår dig har du blivit föremål för ett körkortsingripande enligt Körkortslagen 5 kap. 3 § punkt 4. Ett körkort kan dras in i lägst en månad och högst två år enligt 3 kap. 9 §, samma lag. Någon sanktion som ogiltigförklarar ett tidigare godkänt teoriprov finns inte i lagen, men beakta likväl att teoriprovet endast är giltigt ett år. Hoppas du fick svar på din fråga!