Utgör vinstpengar från tidigare lägenhet samboegendom?

2020-06-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har nyligen flyttat ihop med min flickvän så vi är numera sambor. Det jag undrar är vad som gäller ang vinstpengar från försäljning av min gamla lägenhet som jag ägde själv.Papper var skrivna med köparen innan vi blev sambor men den sista betalningen kom in efter att vi blivit sambor.Har min sambo lika mycket rätt till pengarna eller är det fortfarande "mina"? Jag har lite dålig koll på vad lagen säger, därför jag frågar.
Minna Grahn |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör är det sambornas samboegendom som ska fördelas.Vad som räknas som samboegendom är gemensam bostad och bohag som samborna har förvärvat för gemensam användning, 3 § Sambolagen. En gemensamt förvärvad bostad samt möbler och liknande utgör alltså samboegendom och ska delas lika när samboförhållandet upphör, vilket följer av 8 § Sambolagen. Det finns möjlighet att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, 9 § Sambolagen. Detta kallas samboavtal.I ditt fall utgör vinstpengarna alltså inte samboegendom. Om du däremot skulle köpa en ny bostad för pengarna med syftet att ni båda ska bo i bostaden kan denna komma att klassas som samboegendom. För att undvika detta kan du avtala om att bodelning inte ska ske eller att bostaden inte ska ingå vid en framtida bodelning.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad gäller för särkullbarns arvsrätt?

2020-06-02 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Min far har avlidit. Hans fru, min mamma är i livet. Min far har 2 barn sedan tidigare. Min mamma har ett barn sedan tidigare. Jag är deras enda gemensamma barn. Mina föräldrar har i ett gemensamt testamente skrivit att den av de som först avlider skall ärva all den andres kvarlåtenskap med undantag för särkullsbarns laglott. Vid den efterlevande makan/makens bortgång skall arvet fördelas enligt lag. Betyder detta att min pappas två särkullbarn endast har rätt till sitt arv nu dvs laglotten medan min mammas särkullbarn har rätt till sin arvslott när min mor avlider? Om ja hade det varit tvärtom om min mor dött först? Det står inget i testamentet om fri äganderätt eller fri förfogande rätt.
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Vad gäller för särkullbarns arvsrätt?Som utgångspunkt så är det den avlidnes barn som har rätt att ärva sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). De barn vars föräldrar varit gifta får dock invänta sin andel och kommer få ut denna i form av ett efterarv först efter att den efterlevande föräldern gått bort (3 kap. 1 § ÄB).För särkullbarn gäller dock andra regler där de har rätt att få ut sin andel direkt när föräldern går bort oavsett om denne varit gift eller inte (3 kap. 1 § ÄB). Det är enbart dina syskon på din fars sida som i detta fallet kommer kunna begära ut sin laglott direkt och ditt syskon på din mors sida har ingen arvsrätt efter din far. Om din mor hade gått bort innan din far så hade istället syskonet på din mors sida fått ut sin andel direkt. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Hur ser arvsrätten efter syskonpar ut?

2020-06-02 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Ärver en bror automatiskt efter den avlidna systern ?Kan man förhindra detta genom ett testamente, som skulleutesluter broderns ev. del ?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Hur ser arvsrätten efter syskonpar ut?Om systern vid sin bortgång inte har några barn så kommer arvet att gå vidare till de nästkommande arvsklasserna. Nästa i turordningen att ärva är syskonens mor och far (2 kap, 2 § ÄB). Om någon av dessa eller båda inte längre är i livet så kommer arvet att gå vidare till deras barn, systerns bror (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Denna arvsrätt är inte förenad med rätt till laglott vilket innebär att systern är fri att genom testamente bestämma om hon önskar att hennes kvarlåtenskap ska fördelas annorlunda. I testamentet så kan systern om hon önskar föreskriva att brodern helt ska uteslutas från ett kommande arv. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Är det någon skillnad i fördelningen av enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?

2020-06-01 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej! Jag och min make har äktenskapsförord där där det står att allt som fanns innan äktenskapet samt avkastning från tillgångar därifrån är enskild egendom. Jag har ett barn sedan tidigare. Vi väntar gemensamt barn inom kort. Finns det skillnad i hur tillgångarna delas upp vid ev skilsmässa kontra dödsfall för oss? Vad gäller för sånt vi införskaffat under äktenskapet tillsammans? Blir det enskild egendom om pengar togs från det kapital som fanns innan äktenskapsförordet skrevs? Vid makens dödsfall ärver hans bröstarvinge hälften men vart går resten som är enskild egendom? Kan ett testamente fördela tillgångarna annorlunda eller kommer det alltid att vara äktenskapsförordet som gäller? Om jag dör delas mina tillgångar mellan vårt gemensamma barn samt min tidigare dotter? Men maken får ingenting?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att göra mitt svar tydligt delar jag upp dina frågor och svarar på en i taget.Skillnaden i uppdelning av egendom vid skilsmässa kontra dödsfallEtt äktenskapsförord som säger att viss egendom ska vara enskild påverkar bara fördelningen av egendomen vid en skilsmässa. Vid en bodelning på grund av skilsmässa ingår bara giftorättsgodset och den enskilda egendomen ingår inte (10 kap. 1 § ÄktB). Vid ett dödsfall tillämpas de vanliga arvsreglerna i ärvdabalken och det spelar ingen roll om egendom är enskild eller giftorättsgods, den kommer delas upp på samma sätt ändå.Vad som gäller för egendom ni införskaffat under äktenskapetAll egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord, gåva, testamente eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Utgångspunkten är därför att allt som ni införskaffat under äktenskapet, och inte skrivit i äktenskapsförordet som enskild egendom, är giftorättsgods och ingår därför vid en bodelning.Blir det enskild egendom om pengar togs från det kapital som fanns innan äktenskapsförordet skrevs? Här är huvudregeln att det som träder i den enskilda egendomens ställe fortsatt ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § 6 punkten ÄktB). Det innebär att om du köpt något för pengar som var din enskilda egendom ska det du köpte också anses vara din enskilda egendom. Man kan frångå huvudregeln om man skriver i äktenskapsförordet att det som träder i den enskilda egendomens ställe inte ska vara enskild egendom.Vid makens dödsfall ärver hans bröstarvinge hälften men vart går resten som är enskild egendom? När din make dör görs först en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken (9 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ert giftorättsgods räknas samman och sedan delas lika mellan er (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). I den bodelningen ingår inte er enskilda egendom. Arvet efter din make kommer därmed bestå av hans andel av giftorättsgodset plus hans enskilda egendom. Jag tolkar det som att din make inte har några egna barn sedan tidigare, så kallat särkullbarn, utan att det gemensamma barnet ni väntar är din makes enda barn. I det fallet kommer du som maka ärva allt efter din make, under förutsättning att din make inte testamenterat bort något av sin egendom (3 kap. 1 § ÄB). Ert gemensamma barn kommer ärva först när även du har gått bort. Detta gäller alltså oavsett om egendomen är enskild eller inte.Kan ett testamente fördela tillgångarna annorlunda eller kommer det alltid att vara äktenskapsförordet som gäller?Som jag skrev ovan påverkar äktenskapsförordet bara fördelningen av er egendom vid en skilsmässa. Om ni vill påverka fördelningen av egendomen vid dödsfall bör ni skriva ett testamente. I ett testamente kan man fördela sin tillgångar nästan hur fritt man vill, med två viktiga undantag:- Bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).- Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt den räcker, få behålla egendom till ett värde, som tillsammans med den egendom som den efterlevande maken fick vid bodelningen, utgör fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det innebär att du vid din makes död, oavsett hur testamentet fördelar tillgångarna, har rätt att få behålla egendom som tillsammans med den egendom du fick vid bodelningen uppgår till ett värde av 189 200 kr.Hur fördelas mina tillgångar när jag dör?Eftersom du har ett barn sedan tidigare, ett särkullbarn, kommer det barnet ha rätt att kräva ut sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Resten av din egendom kommer ärvas av din make och ert gemensamma barn får vänta på sitt arv tills din make också gått bort.Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt! Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan jag rekommendera dig att boka en tid med en av våra jurister. Det gör du enklast genom att fylla i webbformuläret på hemsidan.Vänliga hälsningar,

Hur länge kommer brottet stå angivet i belastningsregistret?

2020-06-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Följande fråga önskas att besvara.Jag har blivit dömd för köp av sexuella tjänster. Följden blev dagsböter plus Brottsofferfondsavgift på 800 kr.Frågan är: Försvinner allting inom fem år från belastningsregister ( domen, dagsböter och Brottsofferfondsavgiften)?. Har ställt frågan innan men inte fått svar på om allting kommer att försvinna inom 5 år. Tacksam för svar.Hälsningar/ orolig student
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur länge kommer brottet stå angivet i belastningsregistret?Hur länge ett brott står med i belastningsregistret påverkas av vilken påföljd som du har dömts till. I detta fallet så har du fått böter som påföljd vilket innebär att uppgifterna om brottet kommer försvinna från belastningsregistret efter fem år (17 § 9 punkten lag om belastningsregister). Efter perioden på fem år så samtliga uppgifter hänförliga till brottet att ha gallras bort ur registret.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!Vänligen,

Ska förskott på arv ingå i bodelningen?

2020-06-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag sålde mitt hus till min dotter och hennes sambo. De fick köpa huset för lånesumman som fanns, 340 000kr, men huset var värderat av bank till 640 000kr. Dottern och sambon fick köpa huset så billigt då jag hade en muntlig överenskommelse med mina båda döttrar att detta skulle ses som förskott på arv till dottern som köpte huset. Efter att värderingen gjordes, men strax innan försäljningen, bekostade jag även byte av tak på fastigheten, värde ca 200 000kr, vilket även det bestämdes skulle ses som förskott på arv. Under åren som gått så har de gift sig samt utökat lånen för renovering. Nu idag, ca 10 år senare, så vill mannen skiljas. Lånet på huset idag är 900 000kr, och värderingen ligger på 1 650 000kr. Min dotter vill nu ta över lånet samt hela huset och hennes man kräver hälften av mellanskillnaden mellan lån samt värdering, 750 000kr. Det jag nu undrar är om han har rätt att kräva hälften av vinsten då min dotters del i huset var just ett förskott på arv?MVH Gunnar
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Gåvor ingår vanligen i en bodelning. Undantaget är om det vid gåvotillfället funnits ett villkor om att gåvan skulle vara enskild egendom 7 kap. 1 § ÄktB. Detta gäller även en gåva som utgör förskott på arv. Det går inte att i efterhand bestämma villkor för gåvan när den redan är given, utan villkoret ska ha funnits när gåvan gavs. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Hur bestrider man en faktura?

2020-06-01 i Fordringar
FRÅGA |Hur går det till när man vill bestrida en faktura?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att bestrida en faktura som du tycker är felaktig kontaktar du företaget som står bakom fakturan skriftligen och meddelar att du vill bestrida fakturan och varför du bestrider den.Ditt meddelande ska innehålla:ditt namndin adressditt telefonnummere-postadress (om du har en sådan)kundnummer eller fakturanummerbeloppet på fakturandatumet på fakturanKom ihåg att spara en kopia på meddelandet du skickar till företaget.Om du bestridit en faktura men ändå får krav från ett inkassobolag eller Kronofogden bör du bestrida de kraven på samma sätt. På det viset undviker du betalningsanmärkningar.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kommunen lämnar inte ut allmänna handlingar

2020-06-01 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |HejJag har begärt ut handlingar av min hemkommun enligt förvaltningslagen men jag får inga svar (jag har nu skickat minst 4 påminnelser). Kan man gå vidare "över" kommunen att de inte lämnar ut de offentliga handlingarna som de ska och i så fall var ska jag anmäla kommunen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din kommun inte vill lämna ut allmänna handlingar (vilket de är skyldiga att göra enligt offentlighetsprincipen) kan du göra en JO-anmälan. All information om hur du göra en JO-anmälan finns på JO:s hemsida. Du kan göra en anmälan via deras formulär på hemsidan eller genom telefon 08-786 51 00, fax 08-21 65 58, eller e-post till justitieombudsmannen@jo.seOm du väljer något annat anmälningssätt än formuläret på hemsidan bör din anmälan innehålla:Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. din kommunEn kort beskrivning av ärendet eller händelsen.Det agerande som du anser vara felaktigt och motivering till varför du anser att kommunen har agerat felaktigt.När händelsen inträffade.Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos kommunen.Ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer.Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att kommunen har agerat felaktigt.Tänk på att din anmälan blir en allmän handling.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,