Köplag - Vad gäller om man skickat varan men inte fått betalt?

2019-10-23 i Köplagen
FRÅGA |HejMin mamma postade smycken till en tjej som sa att hon skulle swisha när hon mottagit det. Hon har bekräftat att hon mottagit smyckena men fortfarande ej betalt. Jag hittade köparens personnummer på merinfo.se, kan man anmäla henne?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i köplagen (köpL) då det är två privatpersoner som ingått köpeavtal. Jag tänker även utreda om det eventuellt kan föreligga brott. När en köpare och säljare ingår avtal med varandra är de grundläggande förpliktelserna att säljaren ska tillhandahålla varan och köparen ska betala för varan. Om köparen inte betalar för varan i rätt tid, eller när varan har kommit denne tillhanda (levererats till köparen) föreligger ett dröjsmål med betalning och således kan säljaren kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (51 § köpL). Jag förstår det som att din mor redan krävt betalt utan framgång. Således är isåfall nästa steg att häva köpet enl. 54 § köpL. I och med att varan kommit i köparens besittning krävs däremot att din mor gjort ett förbehåll om att då häva köpet om betalning uteblir (54 § 4 st köpL), om så är fallet ska köparen skicka tillbaka varan, annars så är det enbart skadestånd som kan göras gällande mot köparen. Skadestånd kan beviljas om inte köparen visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det är alltså köparen som har bevisbörda för varför ingen betalning har inkommit, om det hela grundar sig i slarv eller ovilja kan skadestånd komma på fråga. Om det är så att personen inte kunnat betala pga någon anledning måste denne skicka meddelande om detta, annars riskerar även personen att få ersätta alla kostnader som kunnat undvikits om ett sådant meddelande lämnats (58 § köpL). Slutligen kan även din mor ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden och därigenom kräva betalt. Det kan även vara så att det rör sig om ett bedrägeribrott enl. 9 kap. 1 § brottsbalken. Således kan ni polisanmäla och därefter är det upp till åklagare att väcka åtal. Hoppas ni fick svar på er fråga,MVH

Vad gäller när ett samboförhållande upphör?

2019-10-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Vad är det som gäller när ett samboförhållande tar slut? Måste förhållandet ha pågått under en viss tid för att vissa saker ska gälla? Hur funkar det med hyresrätten när båda parterna står på hyreskontraktet? Hur ska man tänka och hur går det till när man ska dela upp innehållet av lägenheten så som inköpta möbler, porslin etc?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om vad som gäller när ett samboförhållande upphör hittar du i sambolagen. För att svara på dina frågor kommer jag först att dela upp svaret i olika rubriker utifrån de frågor du ställt, och till sist kommer en sammanfattning där jag sammanfattar mitt svar. När ett samboförhållande upphörMed sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). För att ett samboförhållande ska upphöra menar lagen att det kan ske på främst tre sätt: (1) om någon av samborna gifter sig, (2) om samborna flyttar isär, eller (3) om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande fortsätter alltså att löpa på tills något av de tre ovannämnda kriterierna för att ett samboförhållande ska avslutas uppfylls (2 § sambolagen). Samboförhållandets varaktighetGenerellt sett har inte sambolagen något krav på att samboförhållandet ska ha pågått under en viss tid för att visa saker ska gälla. Dock är ett krav för sambodefinitionen i 1 § sambolagen att samborna stadigvarande bor tillsammans. Med ordet stadigvarande innebär det att samboförhållandet måste ha haft en viss hållbarhet, och förhållandet kan därmed inte ha bestått under en för kort tid för att räknas som ett samboförhållande. Har samborna gemensamma barn kan man ofta utgå från att ett samboförhållande föreligger. Annars är sex månader ett generellt riktmärke att utgå från gällande samboförhållandets varaktighet. Har samborna alltså stadigvarande bott tillsammans i minst sex månader, ska deras förhållande klassas som ett samboförhållande och reglerna i sambolagen blir därmed tillämpliga (prop. 2002/03:80, s. 43-44). Sambornas egendom och bodelningVid ett samboförhållandes upphörande, ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om en av samborna begär det. Begäran om bodelning ska ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Samboegendom som ska fördelas är sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Ingen annan egendom ska tas med i bodelningen (3 § sambolagen). Bohag är inre lösören som är till för det gemensamma hushållet, t.ex möbler och hushållsmaskiner (6 § sambolagen). Vid bodelningen ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas och sedan fördelas mellan dem på lotter (12 § och 16 § första stycket sambolagen). Egendom som en sambo fått via gåva, testamente, arv eller annan egendom där det är enkelt att konstatera att egendomen är sambons enskilda, räknas vanligtvis inte som samboegendom (4 § sambolagen). Samborna får även i förväg avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen och därmed förbli enskild egendom. Detta gör de genom att skriva ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). HyresrättenAngående hyresrätten där båda samborna stod på hyreskontraktet ska hyresrätten anses som deras gemensamma bostad. Detta då hyresrätten är avsedd som sambornas gemensamma hem och hyresrätten har huvudsakligen det som ändamål (5 § tredje punkten sambolagen). Vem av samborna som ska få ta över hyresrätten kan jag inte avgöra, men lagen menar att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen. Den sambon som tar över bostaden ska räkna av värdet av bostaden på sin lott och därmed få mindre del i resterande egendom under bodelningen (16 § andra stycket sambolagen). Vid bedömningen av vem av samborna som bäst behöver bostaden kan bidragande faktorer vara sambornas respektive ekonomiska situationer samt med vilken förälder eventuella barn ska bo. SammanfattningSammanfattningsvis så finns det inga strikta regler på hur länge ett samboförhållande ska ha pågått för att vissa saker ska gälla, men har förhållandet pågått i minst sex månader ska det anses vara ett samboförhållande. Är detta fallet ska alltså reglerna i sambolagen vara tillämpliga. Om en av samborna begär senast ett år efter att samboförhållandet har upphört att en bodelning ska ske, ska samboegendomen, alltså bostaden, möbler, porslin etc. som har skaffats för gemensamt bruk delas upp lika mellan samborna. Har samborna inte skrivit något samboavtal i förväg är all samboegendom gemensam och ska delas lika. Gällande hyresrätten är det den sambon som bäst behöver bostaden som ska få den, men denna ska då räkna av andra andelar i samboegendomen vid bodelningen. Detta för att bodelningen ska vara så rättvis som möjligt mellan samborna. Jag hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar! Med vänliga hälsningar,

Hur lång kan spärrtiden bli vid körkortsåterkallelse efter hastighetsöverträdelse

2019-10-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag blev stoppad av polisen när jag körde 140km/h på 110km/h väg vilket ledde till böter då. Har fått varning förut som går ut om 2 månader. Nu fick jag ett brev från transportstyrelsen som säger att Jag har fått återkallase av körkort på grund av att jag har varning på gång så jag undrar hur lång är spärrtiden och kommer jag få göra om allt på nytt för att få körkortet ?
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Återkallelse av körkort och spärrtid Återkallelse av körkort regleras i 5 kap 3 § Körkortslagen, vilken ställer upp nio punkter som ett körkort kan återkallas på. Grund för ingripande kan dock finnas för flera återkallelsepunkter. Ett körkort kan bli återkallat om man har gjort sig skyldig till fortkörning, exempelvis. Det framgår att du tidigare fått en varning, vilket är en mildare form av körkortsingripande. Förekomsten av en sådan varning kan innebära att Transportstyrelsen då gör en hårdare bedömning och återkallar körkortet då man gör sig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Då man får sitt körkort återkallat på grund av fortkörning, bland annat, bestäms en spärrtid som kan vara lägst en månad och högst tre år, 5 kap 6 § Körkortslagen. Spärrtiden är alltså den tid under vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Hur lång spärrtiden blir i det enskilda fallet bedöms med utgångspunkt i trafikbrottets allvarlighetsgrad. Vidare kan omständigheter såsom tidigare körkortsingripanden, behovet av körkortet och hur lång tid som förflutit från trafikbrottet till körkortsingripandet, vägas in i bedömningen. Det är därför svårt för mig att svara exakt på hur lång spärrtiden kan bli i ditt fall. Det bör rimligen röra sig om några enstaka månader. Nytt körkort efter återkallelse Vad som krävs för att få ett nytt körkort efter att det blivit återkallat beror på hur lång spärrtiden är och vad orsaken bakom körkortsåterkallelsen varit, bland annat. Om spärrtiden är ett år eller kortare och återkallelsen berott på fortkörning, exempelvis, kan Transportstyrelsen utfärda ett nytt körkort utan att någon speciell prövning behöver ske, 5 kap 14 § Körkortslagen. Först då Transportstyrelsen har utfärdat ett nytt körkort får du börja köra igen. Du kan läsa mer om vad som gäller angående nytt körkort efter återkallelse på Transportstyrelsens hemsida, här.Hoppas att detta svar har kunnat ge klarhet i frågan. Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret är otydligt! Med vänlig hälsning,

Går det att avsäga sig faderskap som biologisk far?

2019-10-22 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag behöver hjälp med en hypotetisk fråga."Jag vill avsäga mig från mitt biologiska barn, jag varken ville eller har inte haft någon relation till barnet och mamman var bestämd från början att barnet inte skulle ha något med mig att göra. Är det möjligt att avsäga mig från mitt biologiska barn isåfall? Då barnet fortfarande har sin biologiska mamma samt en styvfar."
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Faderskap regleras i föräldrabalken (FB). Det går inte att häva faderskap som biologisk far till ett barn. Det enda sättet att häva ett biologiskt faderskap är om det kan bevisas att det är någon annan som är den biologiska fadern enligt 1 kap. 2 § FB. En möjlig utväg för att den hypotetiska fadern ska kunna avsäga sig så pass mycket ansvar och kontakt med barnet som möjligt kan vara att samtycka till en adoption om barnets styvfader skulle vilja adoptera barnet. Då skulle barnet anses som styvfaderns barn rättsligt enligt 4 kap. 21 § FB. Detta innebära dock inte att den biologiska fadern avsäger sitt biologiska faderskap, utan som tidigare nämnt står det biologiska faderskapet fast tills det kan bevisas att någon annan är den biologiska fadern. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Olagligt att inte radera nakenbilder?

2019-10-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex har sparat nakenbilder på mig som jag flertalet gånger bett honom att radera. Han behåller bilderna ändå, gör han sig skyldig till något brott?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Eftersom du frågar om ett brott så regleras detta i brottsbalken. Det första brott jag kommer att tänka på är olaga integritetsintrång. Av 4 kap. 6c § 5 p. brottsbalken följer att den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på någon annans helt eller delvis nakna kropp döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.Med andra ord finns det två viktiga rekvisit (omständigheter) i den här paragrafen som behöver vara uppfyllda i den här situationen för att ditt ex ska kunna begå olaga integritetsintrång. Det är att bilden behöver spridas och att denna spridning är ägnat att medföra allvarlig skada för dig. Med skada avses skada på privatlivet och den personliga integriteten. Av kravet på att skadan ska vara allvarlig följer att ansvaret är begränsat till situationer där spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Spridningen behöver typiskt sett anses medföra allvarlig skada. Med spridning avses att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer. Det krävs inte att dessa faktiskt tagit del av uppgifterna. Att spridningen ska utgöra ett intrång i någons privatliv innebär att den ska ske mot personens vilja, i strid med ett förtroende eller utan personens giltiga samtycke. I det här fallet så vet vi ingenting om vad han har tänkt göra med bilderna och varför han har de kvar, eller om han endast tittar på dem själv. Av ren respekt så kan man tycka att han bör radera bilderna och lyssna på vad du säger. Men att inneha själva bilderna är inte olagligt i sig, men att sprida bilderna är alltså inte lagligt och kan i värsta fall leda till två års fängelse. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Skadestånd vid fall i butik

2019-10-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag "fastnade" med hälen i en uppvikt kant/tunnel när jag var inne i en prylbutik.Eftersom det var så trångt så hade jag ingen möjlighet att återfå balansen utan föll in i en väggkonsolhylla full med glas. Turligt nog så fick en annan kvinna tag i min arm och på det sättet mildrades fallet något. Jag slog av 2 revben.Jag har kontaktat butiken som säger att det var ju tråkigt men ingen annan har ramlat förr trots att mattorna legat så i flera år. När jag låg på golvet frågade butiksägaren mig flera gånger om jag inte hade ont i ryggen sen tidigare. Det hade jag inteKan jag gå vidare?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag förstår att du är intresserad av ett eventuellt skadestånd från butiken, eftersom du blev skadad inne hos dem. Därför ska jag gå igenom vad som kan komma upp i fråga om ett skadestånd i det fall du beskriver.SkadetypDu har brutit två revben i fallet, vilket är en personskada. De är lätta att etablera, eftersom det är en uppenbar skada.Lag som ger stöd för skadeståndDitt skadestånd skulle ifall du tilldelas skulle ta stöd i den allmänna skadeståndslagen. Den är väldigt allmänt formulerad och därför är det en praxisintensiv gren av lagen. Situationen kan bli komplicerad och det är av stor vikt att ha en advokat som är skicklig.Skadeståndstalan ska riktas mot butiken, eftersom den är ansvarig för sina anställda pga. sitt principalansvar, ansvaret som arbetsgivare har för sina anställda (3 kap 1 § Skadeståndslagen).Krav för skadeståndDet finns flera krav för att en talan av denna typ ska lyckas. Lagen säger att "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." (2 kap 1 Skadeståndslagen). Nyckelorden är många, så jag går igenom vad de mer utförligt betyder. 1.Skada: "Personskada eller sakskada"Det måste finnas en skada i sammanhanget. Detta är mycket lätt att visa i din situation, eftersom du har lidit en personskada.2.Vårdslöshet eller uppsåt: "Uppsåtligen eller av vårdslöshet"Den som orsakat skadan måste ha gjort det uppsåtligen, dvs. med vilje, eller förorsakat den genom att vara vårdslös. Det är uppenbart att uppsåt inte är fallet här, eftersom butiken inte velat orsaka dig skadan. Vårdslöshet är därför mer relevant. Detta är den första delen som är svår, eftersom vad som är oförsiktigt bedöms i ljuset av fyra faktorerI.Hur stor den potentiella skadan ärII.Sannolikheten för att skadan uppstårIII.Hur stor möjlighet det fanns att förebygga skadanIV.Hur medveten den som orsakade skadan var om att faran föreliggerI just ditt fall har dessutom skadan orsakats inte genom att någon har gjort något, utan genom att någon inte gjort något. Detta kallas passiv culpa och är svårare att bevisa än när någon gör något på ett vårdslöst sätt. I fall med passiv culpa kan man peka på antingen plikt eller framkallande av fara för annan som grunder för vårdslöshet. I just din situation är framkallande av fara det mest relevanta, men plikt att hålla butiken säker kan också argumenteras för.3.Adekvat orsakssamband mellan skadan och vårdslösheten: "Vållar"Det är viktigt att just underlåtenheten att vika mattan rätt ledde till att du föll. Orsakssambandet är i just ditt fall tydligt, men det är fortfarande ett krav som måste tas med i beräkningen. Skadeståndets summaSkadeståndet omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförluster, och ersättning för sveda och värk (5 kap 1 § Skadeståndslagen). Viss ersättning utgår också till de som har hjälpt dig under tiden du varit skadad. Inkomstersättningen minskar dock med så mycket som du får från andra källor i samband med behandlingen av dina skador till exempel socialförsäkring från det allmänna (5 kap 3 § Skadeståndslagen)Vidare kan du yrka att butiken ska betala din advokat. Detta blir oftast fallet i fall du vinner med stor marginal.JämkningsgrunderDet finns flera grunder på vilka motparten kan få sin skadeståndsskyldighet minskad. Vidare kan deras skyldighet att ersätta dina kostnader för din advokat också minska i samma utsträckning, om du yrkar på det också i rätten. I ditt fall blir ett av dessa relevant.Om du själv du själv har varit vårdslös och medverkat till skadan och medverkat till skadan på så sätt, att du bidragit till någon av bedömningsgrunderna (6 kap 1 § Skadeståndslagen) kan skadeståndet minskas. Det ställs ett högre krav på den vårdslösheten, grov vårdslöshet, vilket innebär att du måste ha agerat i total förnekelse av omständigheterna.Mitt rådDet krävs mer information om omständigheterna för att avgöra om detta är värt att föra talan om i domstol. Att väcka talan om skadestånd innebär en risk för den kärande, eftersom det kan bli så att du får ersätta både dina och motpartens advokatkostnader, om ditt yrkande avslås. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en advokat för att mer ingående se om risken en process innebär är värd den möjliga utbetalningen som kan avkrävas butiken.Om det kommer till en process, kommer det sannolikt erbjudas ett förlikningsavtal. Det innebär att du går med på att dra tillbaka din talan i utbyte mot en mindre summa pengar än den du yrkat. Diskutera med din advokat om det är något du vill göra, för att slippa risken och tidsåtgången som är förenad med att ta processen till sitt slut.Om du har fler frågor hjälper vi dig gärna även i framtiden.Med vänlig hälsning,

Samägande av bil

2019-10-22 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Jag och sambon går skilda vägar. För 6 månader sedan köpte vi en ny bil vilken jag är registrerad ägare av, vid gick båda in med 50 % var av den totala kontantinsatsen i samband med köpet.Nu är vi båda osäker på hur vi ska hantera den handpenning som min f.d. sambo betalade, hon vill så klart ha tillbaka 100 % av sin del. Jag tycker det är orimligt och ser att den delen jag ska återbetala till henne utgör hennes del av handpenningen med avdrag för bilens värdeminskning.Hur bör vi göra?Tack på förhand.Andreas
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I det här fallet blir lagen som samäganderätt tillämplig eftersom ni äger en lös sak tillsammans enligt 1 §. Huvudregeln är då enligt samma lagrum att man ska dela på godset med lika delar om inget annat kan visas och det är den som påstår som ska kunna visa att det förhåller sig annorlunda. En sådan omständighet skulle till exempel kunna vara att den ena betalat fordonsskatt, reparationer, utrustning, avbetalningar på lån eller liknande. Förslaget är väl följande; ni skaffade bilen gemensamt för att nyttja tillsammans. Ni gick in med halva kontantinsatsen vardera och såvitt jag kan bedöma utefter den informationen har ni lika rätt till andel i bilen. Det framgår inte av din fråga huruvida ni har lån eller avbetalningar på bilen men det är ju ofta så. Det innebär alltså att det du blir skyldig ditt ex för bilen om du tänker behålla den är marknadsvärdet på bilen (alltså vad ni får för den idag) minus de eventuella lån som tagits på bilen och delar det mellan er två. Detta alltså i beaktande av det jag skrivit ovan, att ni delat lika på eventuella kostnader och utgifter som bilen medfört. Hoppas du fått svar på din fråga och att ni kommer överens på ett bra sätt. Lycka till!

Hur fastställs faderskap och medborgarskap när barnen är födda utomlands till en utländsk mor och en svensk far?

2019-10-22 i Faderskap
FRÅGA |Hej: Jag är Svensk och gift med Afghansk tjej och har 2 barn tillsammans .Vi bor tillsammans i Sverige nu , familjen har permanent uppehållstillstånd . Barnen är föda i Pakistan . Myndigheten i Pakistan är omöjligt att registrera utländska barnen , däremot Svenska myndigheter kräver födelsebevis och giltig faderskap för att barnen ska bli Svensk medborgare. Vi har födelsebevis från Pakistansk sjukhuset men det hjälpar inte.Vad är alternativet ? vart kan jag vända mig ?Med vänlig hälsning X
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Faderskapsbekräftelse Bestämmelser om faderskap finns i föräldrabalken (FB). Om mamman och pappan till ett barn är gifta vid barnets födelse fastställs faderskapet automatiskt enligt 1 kap. 1 § FB, detta kallas faderskapspresumtion. Pappan behöver alltså i det fallet han är gift med mamman till barnet inte bevisa att han är pappan till barnet utan antas automatiskt vara det. Om föräldrarna inte var gifta vid barnets födelse ska faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom enligt 1 kap. 3 § FB. Faderskapsbekräftelsen ska enligt 1 kap. 4 § FB göras: Skriftligen Bevittnas av två utomstående personer Godkännas av både socialnämnden och mamman till barnet. Socialnämnden får bara godkänna faderskapsbekräftelsen om det kan antas att den som lämnat in bekräftelsen är pappan till barnet. Om barnet myndigt dvs. att det fyllt 18 år ska barnet själv godkänna bekräftelsen. Medborgarskap Barn till svenska medborgare födda efter 1 april 2015 blir automatiskt genom födsel svenska medborgare. Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får. Ett barn till en svensk mamma blir alltid svensk. Barn till svensk pappa och utländsk mamma blir svensk om pappan var gift med mamman vid födseln eller om barnet föddes i Sverige. Om föräldrarna inte var gifta vid födseln men senare gifter sig med varandra blir barnet svensk medborgare om det är under 18 år och ogift. Sammanfattning För att du ska kunna bevisa att du är pappan till dina barn ska du kontakta socialnämnden i er kommun. Socialnämnden har skyldigheten att se till så att ett faderskap fastställs genom utredning om barnet bor i Sverige enligt 2 kap. 1 § FB. Du kan av Socialnämnden begära att du vill att en blodundersökning ska göras för att fastställa faderskap enligt 2 kap. 6 § FB om det skulle vara så att de inte godkänner faderskapsbekräftelsen. Om du endast vill registrera dina barn gör du det hos Skatteverket genom att göra en anmälan om namn. Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig om du har några ytterligare funderingar! Vänligen,