Hur ändrar man fastighetskod från industrienhet till småhusenhet, vad kan bli problematiskt?

2022-01-24 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Köpte en fastighet som består av en bostad på 150 m2, som man bott permanent i sedan byggåret1918. Det tillhör också en fd smedja och fd cykelverkstad på cirka 300 m2. Dessa ligger som separata hus. Allt dock klassat som Industrienhet 431. Kan det bli problem koda om till småhusenhet? Som sagt, bostaden är byggd som bostadshus och är nu inne på sitt 104:e år som permanentbostad. Mvh
Hilma Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som blir aktuella för din fråga finns i Plan- och bygglagen, som förkortas PBL. Jag kommer att gå igenom de regler som är aktuella för just din fråga.Vad en fastighetskod innebärSjälva fastighetskoden, i ditt fall kod 431, är en typkod som används främst av Skatteverket för att bestämma vad för taxering som är aktuell för fastigheten. Det är den första siffran i koden som anger vilken typ av kategori som fastigheten tillhör. I ditt fall, innebär det att fastigheten tillhör kategori 4, som är just industrienhet.Byta fastighetskod kräver bygglovEn fastighetskod kan ändras vid exempelvis nybildning, ombildning, nybyggnation eller ombyggnation, eller om byggnadens användning ändras. Detta innebär att det kan krävas att fastigheten ombildas från industrienhet till småhusenhet. För att detta ska vara möjligt, krävs ett bygglov enligt 9 kap. 2 § PBL. En anledning till att det krävs bygglov är just för att industrifastigheter inte har riktigt samma krav som en fastighet som är tänkt som bostad. Exempelvis finns det krav för skydd av brandspridning i bostäder, vilket inte finns vid industrifastighet. Det ställs helt enkelt lite större krav på fastigheter som klassas som en bostad.Det är, enligt 9 kap. 20 § PBL, kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för ansökningar om bygglov. Jag kan inte utläsa om det finns någon detaljplan på området där fastigheten ligger. Det som kan bli problematiskt är att få bygglovet godkänt för att kunna få fastigheten taxerad till småhusenhet i stället. Jag kan inte utläsa om det är någon detaljplan på området, men det kan göra detta svårare. Byggnadsnämnden ska nämligen enligt 9 kap. 31 PBL medge bygglov för en åtgärd i ett område så länge det inte strider mot eventuella områdesbestämmelser och det inte förutsätter att det finns en detaljplan. Skulle det finnas en detaljplan, ska bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL medges om den fastighet eller byggnad som bygglovet avser överensstämmer med detaljplanen eller om den skulle avvika från detaljplanen ändå har blivit godkänd tidigare vid en bygglovsprövning och annars uppfyller de krav som gäller för området. Genom en detaljplan reglerar nämligen kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område, och finns det en detaljplan så är det svårt att få igenom ett bygglov som avviker från denna. Det som kan tänkas tala för att du ska beviljas bygglov, och kunna ändra typkoden till taxeringen, är att det redan finns ett bostadshus och som har funnits där så pass länge.Om bygglovet blir godkänt och användningsområdet för fastigheten ändras, kan du kontakta Skatteverket för att sedan ändra typkoden, så att taxeringen även ändras för fastigheten. Du kan läsa mer om typkoder för fastigheter på Skatteverket hemsida, HÄR.Sammanfattning samt rekommendationFör att ändra fastighetskoden, och därmed taxering av fastigheten, krävs det att ett bygglov beviljas när användningsområdet från industrifastighet ändras till bostadsfastighet. Detta gäller även när det redan finns ett bostadshus på fastigheten som ingår i industrifastigheten. Jag rekommenderar därför att du hör av dig till kommunen och berättar att du vill ändra fastighetsbeteckning och kod, och i så fall höra vad mer exakt som krävs för ett bygglov. Det som talar för att det ska gå att ändra och få beviljat bygglov är att det redan finns ett bostadshus på fastigheten. Det som däremot kan tala emot är om det finns en specifik detaljplan som reglerar vad det ska finnas för typ av fastighet på just den marken som fastigheten ligger på.Jag hoppas att jag med detta lyckats besvara din fråga. Har du någon följdfråga, eller vill att jag förtydligar något i mitt svar, kan du skicka ett mail till mig på adressen: hilma.nilsson@lawline.seVänligen,

Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?

2022-01-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hejsan jag har en fråga gällande våldtäkter ,varför blir våldtänksmän dömda ,fast DNA finns & bevis?jag har har varit med om om grov våldtäkt år 2020 i maj månad.Jag har mycket svårt att gå vidare efter det här.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta varför vissa personer inte blir dömda för brott trots att DNA och andra bevis finns. För att en person ska kunna dömas för ett brott måste det vara bevisat att personen gjort sig skyldig till brottet, 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. Inom processrätten talar man om olika beviskrav, exempelvis måste en person vara skäligen misstänkt för ett brott för att polisen ska kunna utföra en kroppsvisitering. För att en person ska kunna dömas för ett brott krävs det att det är ställt utom rimlig tvivel att brottet har begåtts på det sätt åklagaren har beskrivit. Detta innebär att kravet är väldigt högt ställt för att någon ska fällas för ett brott. Det är upp till åklagaren att presentera bevisningen i brottmål, om det dock visar sig att det finns rimlig tvivel vid bedömningen av den framförda bevisningen får domstolen inte utdöma en fällande dom. Detta innebär att trots att det finns bevisning som talar för att gärningsmannen utfört det aktuella brottet så har det inte nått upp till kravet på ställt utom rimlig tvivel och fällande dom har därmed inte kunnat utdömas. Att personen inte dömts för brottet tar inte bort det du upplevt och jag förstår att det är svårt att gå vidare från en sådan händelse. Det finns stöd och hjälp att få om/när du känner dig redo för det - några ställen du kan vända dig till är bl.a. Brottsofferjouren (116 006), Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) och Jourhavande medmänniska (08-702 16 08). Om du har ytterligare frågor är du också varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare

2022-01-23 i Arvsskifte
FRÅGA |När man skriver äktenskapsförord. Tar man bort den lagstadgade arvsrätten mellan makar? Särkullbarn ärver inte styvföräldrarna då väl.
Carl Malmström |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Tolkning av frågan och upplägg Jag kommer först förklara vad äktenskapsförord är och sedan förklara hur man kan ta bort den lagstadgade arvsrätten mellan makar. Sedan även vad som gäller för särkullbarn och deras arv av styvföräldrarna. Äktenskapsförord Kort om vad bodelning och hur den genomförs Äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom att makar skiljer sig (1:5 ÄktB). När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9:1 ÄktB). I en bodelning ska giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB). Vid bodelning ska makarnas egendom i form av giftorättsgods beräknas (11:1 ÄktB). Sedan ska skulderna avräknas och efter att det har gjorts ska egendomen i form av giftorättsgods delas lika mellan makarna (11:2 1st och 11:3 ÄktB). Vad äktenskapsförord, giftorättsgods och enskild egendom är För att förstå vad ett äktenskapsförord innebär så ska ni få en förklaring på skillnaden på giftorättsgods och enskild egendom. Den egendom som makarna äger är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom som tillhör eller kommer i framtiden tillfalla en make ska vara enskild egendom (7:2 1st 2p och 7:3 ÄktB) Exempelvis på ett äktenskapsförord kan det stå att ena makens sommarställe ska vara enskild egendom och därmed är det inte med i bodelningen. Då kommer sommarstället inte fördelas mellan makarna utan direkt gå till arvingarna (se 7:3 2st och 3st ÄktB för mer information om hur man registrerar ett äktenskapsförord). Grundtanken är att äktenskapsförord ska hållas och följas. Skulle ett äktenskapsförord vara väldigt oskäligt i form av att en missgynnas på ett för stort sätt av det så kan det jämkas, det vill säga fördelas så den maken får mer egendom (12:3 ÄktB). Svaret på om man tar bort den lagstadgade arvsrätten mellan makar genom äktenskapsförord Så svaret på din fråga är att den lagstadgade arvsrätten genom bodelning inte upphör genom äktenskapsförord. Det som regleras är vad som makarna får av varandra i bodelningen. Arvsrätten mellan makar och testamente Efter att bodelningen har gjorts så har egendomarna delats mellan makarna (se Kort om vad bodelning och hur den genomförs). Den ena maken har egendom kvar därefter som är arvet, även kallat kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap ska med utgångspunkt tillfalla till efterlevande make, däremot om det finns särkullbarn ska de få ut sin arvsdel (3:1 ÄB). Denna del kan den döde maken i förväg ha skrivit på ett testamente hur den vill att egendomen ska fördelas (9:1 ÄB). Här kan arvsrätten därmed påverkas för den efterlevande maken. Så om ni inte vill att den efterlevande maken ska få arvet så kan det sänkas men inte lägre än det prisbasbelopp som gäller enligt 2:6 och 2:7 socialförsäkringsbalken (3:2 ÄB). Prisbasbeloppet är i nuläget 49 300 kr (Regeringens hemsida) och därmed så har ena maken 2022 rätt till 197 200 (detta gäller även inkluderat bodelningen så inte bara arvet, se 3:2 ÄB). Ärver särkullbarn om styvföräldrarna om ett äktenskapsförord görs? Särkullbarn har inte någon arvsrätt av sina styvföräldrar. Det är endast barnen som ärver av sina föräldrar (2:1 ÄB). Det spelar ingen roll huruvida ett äktenskap görs eller inte. Kommentar och tips Om det är så att du har mer tankar så får du gärna komplettera till oss med mer information så vi på Lawline kan hjälpa dig. Av din fråga verkar det vara så att du vill ha hjälp med en personlig situation som vi gärna hjälper dig med.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?

2022-01-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har arbetsgivaren rätt att stänga av en anställd utan lön om den inte är vaccinerad mot covid? Andra åtgärder borde kunna räknas, som att ha visir och munskydd ( dvs samma utrustning som personal har vid vård av covid patient. Om den utrustningen bedöms tillräcklig för att skydda personalen mot smitta borde den också vara tillräcklig för att skydda patient mot personalen)?
Benjamin von Gohren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar avstängning pga. att man ej har vaccinerat sig i lagen om särskilda begräsningar för att minska spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19 lagen). Det innebär att man istället får vända sig till lagen om anställningsskydd (LAS). Av 34 § LAS framgår att avstängning endast blir aktuellt ifall det föreligger tvist om en uppsägnings giltighet och det finns särskilda skäl för avstängning. Avstängning får således enbart ske medan tvist pågår om en uppsägning är giltig. Under den här tiden ska en arbetsgivare ha rätt till lön och andra förmåner. Det är alltså inte tillåtet att stänga av en anställd utan lön. Just nu gäller inget tvång att vaccinera sig. Det är upp till varje individ även om det finns en rekommendation att göra så. Det kan därför inte heller utgöra särskilda skäl att avstänga någon att den personen inte har vaccinerat sig. För att svara på din fråga får alltså en arbetsgivare inte stänga av en anställd utan lön för att den inte är vaccinerad mot covid. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,

Hur återfår jag körkortet efter 24 månaders spärrtid p.g.a. drograttfylla?

2022-01-24 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan man återfår körkortet efter 24månaders spärrtid för drograttfylleri utan att ta om det
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! På Trafikverkets hemsida kan du läsa om vad som händer efter att ett körkort återkallats p.g.a. rattfylleri. Där framgår det att den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om spärrtiden är högst 12 månader behöver den dömde inte göra ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden är längre än 12 månader måste den dömde göra ett nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov. Samma information framgår av 5 kap. 14 § Körkortslagen. Detta innebär att du måste ansöka om nytt körkortstillstånd och du kommer även behöva ta om kunskaps- och körprovet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum

2022-01-23 i Hyresrätt
FRÅGA |HejVår hyresvärd ska renovera vårt badrum, och vi kommer under denna tid bli utan dusch och toalett. De säger att de vissa kvällar kan ställa in toaletten tillfälligt men inte alla.Vad har vi rätt att kräva? Det kommer ju att ta ett tag då de ska göra om allt från grunden.Tack på förhand.
Nilufer Nouri |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (JB).Lägenheten ska vara brukbarHyreslägenheten ska vara i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 9 § första stycket JB). Det är hyresvärden som ansvarar för att lägenheten ska vara i ett sådant skick så att den är brukbar för hyresgästen (12 kap. 15 § JB). Det finns en lägsta godtagbar standard som kräver att följande saker fungerar i lägenheten (12 kap. 18 a § sjätte stycket JB):- kontinuerlig uppvärmning,- kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien,- avlopp för spillvatten,- personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch,- försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning,- matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor.HyresnedsättningJag förstår det som att ni inte kan använda badrummet i lägenheten på ett normalt sätt. Ni har då rätt att begära hyresnedsättning för den tid som lägenhetens skick är bristfälligt (12 kap. 11 § 1a stycket, 3e punkten JB). Om det uppstår andra kostnader för er på grund av detta, exempelvis om ni måste köra någon annanstans för att få tillgång till badrum, finns det möjlighet att begära ersättning för de kostnaderna. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Uppskovsavdrag vid förvärv av tomt?

2022-01-23 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej,Jag och min man sålde vår bostadsrätt i mars 2021. Som vi förstår det kan vi få uppskov på vinsten om vi köper en ny bostad innan den 31:e December 2022 och flyttar in senast i början av maj 2023. Men Vi tittar nu på att köpa en tomt och att sedan bygga på den tomten. Finns det andra regler då? Det tar ju längre tid att bygga ett hus än att köpa ett befintligt och flytta in i. Vår nya bostad (det nybyggda huset) kommer ju inte hinna bli klart så vi kan flytta in innan Maj 2023.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledning Om jag förstår din fråga rätt undrar du om du kan beviljas uppskov med kapitalbeskattning hänförlig till den sålda bostadsrätten om ni köper tomten. Svaret på din fråga återfinns i 47 kap. inkomstskattelagen (IL). Några allmänna regler om uppskov För att beviljas uppskov med beskattningen krävs dels att den skattskyldige tar upp kapitalbeskattning på grund av avyttring som omfattar en s.k ursprungsbostad, har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden (47 kap. 2 § IL). En ersättningsbostad är typiskt sett ett småhus/bostadsrätt, men kan även vara en tomt där avsikten är att man ska bygga en bostad (47 kap. 5 § IL). Vidare krävs också att ersättningsbostaden förvärvas under en viss tidsgräns, nämligen tidigast året före det år ursprungsbostaden avyttras och senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras (47 kap. 5 a § IL). Det finns två former av uppskov som kan beviljas, antingen slutligt uppskov eller preliminärt uppskov. För att slutligt uppskov ska beviljas krävs att den skattskyldige förvärvar en ersättningsbostad samma år och bosätter sig i den senast 2 maj nästkommande år (47 kap. 7 § IL). Om inte dessa krav uppfylls kan preliminärt uppskov beviljas (47 kap. 8 § IL). Ett preliminärt uppskov deklareras det år försäljningen av ursprungsbostaden ska deklareras, det vill säga året efter försäljningen. Det preliminära uppskovet gäller ett år och ska återföras till beskattning året därå, såvida inte kraven för slutligt uppskov är uppfyllda (47 kap. 9 § IL). Med andra ord, det preliminära uppskovet måste omvandlas till ett slutligt uppskov i deklarationen vilket förutsätter att kraven för slutligt uppskov uppfylls, i annat fall måste det preliminära uppskovsbeloppet beskattas (i ditt fall beskattningsåret 2023). Min bedömning i ditt fallDu har förstått rätt i det att du måste förvärva en ersättningsbostad under 2022 och bosätta dig innan 2 maj 2023. Visserligen kan en tomt utgöra en ersättningsbostad, men kravet om bosättning gäller alltjämt. Med bosättning avses enligt förarbetena till lagen att den skattskyldige i vanlig mening flyttar in i den nya bostaden. Svaret på din fråga är således nej, det finns inte andra regler för förvärv av tomt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gör man vid olaga hot?

2022-01-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om jag vet att någon har hotat och även kanske en inspelning på det som kan röra sig om att någon annans liv är i fara eller kan vara i fara.Vad gör man då?
Benjamin von Gohren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Att hota någon med brottslig gärning på så sätt att den hotade känner rädsla för sin egen säkerhet eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid är i sig en brottslig gärning. Enligt 4 kap 5 § Brottsbalken döms en person som gör sig skyldig till olaga hot till böter eller fängelse högst ett år. Ifall brottet är grovt, grovt olaga hot, ska personen dömas till fängelse lägst 9 månader eller högst 4 år enligt 4 kap 5 § 2 st Brottsbalken. För att det röra sig om grovt olaga hot ifall det har förstärkt genom vapen eller annars är av särskilt farlig eller hänsynslös art. Mitt råd till dig är att du ringer till polisen och anmäler brottet. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,