Kollektivavtal men annan fackförening

2019-06-20 i Fackförening
FRÅGA |Om jag jobbar på ett företag vilket har kollektivavtal med en annan fackförening än vad jag är medlem i. Vilka regler gäller?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vilka omfattas av ett kollektivavtal? Det gör alla på en arbetsplats som tillhör ett avtalsområde där det finns kollektivavtal, alltså även anställa som inte är medlemmar i ett fackförbund. Arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal med avvikelser från semidispositiv lagstiftning får tillämpa avvikelserna även på arbetstagare som inte formellt omfattas av det aktuella kollektivavtalet. En liten skillnad finns dock mellan att vara bunden till samma fackförbund som kollektivavtalet eller annan (alternativt inget fackförbund alls). Den som är medlem i den fackliga organisationen blir automatiskt bunden av kollektivavtalet och kan själv göra gällande sina rättigheter enligt själva kollektivavtalet. Den som inte är medlem kan inte åberopa kollektivavtalet som sådant för att kräva att få ut exempelvis den lön och övrig ersättning som följer av avtalet. Men med andra ord är du alltså bunden av kollektivavtalet på arbetsplatsen oavsett om du är medlem i samma fackförening eller inte. Hoppas du fptt svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Avtal mellan privatpersoner

2019-06-20 i Avtal
FRÅGA |Om ett gäng kompisar hur hus i Spanien via Airbnb och alla vill stå som ansvariga. Hur gör man då, då det bara är en som blir kontaktperson via byrån med inbetalningar osv?Kan man skriva ett bindande avtal själva i gruppen, som gäller om ev skada skulle ske?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Som svar på din fråga så är det korta svaret att ni absolut kan skriva ett bindande avtal mellan er i gruppen, men oftast brukar ju inte det behövas utan det räcker oftast med att ni kommer överens om att alla har samma ansvar. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Ett avtal är alltså "lika bindande" oavsett om avtalet är skriftligt eller muntligt. Ett "vanligt" avtal har inga formkrav. Ur bevissynpunkt är det dock självklart alltid bättre att avtalsinnehållet är nedskrivet i ett dokument (eller i någon annan form som är varaktig, t.ex. i ett mail). Ett dokument som parterna har skrivit under visar med väldigt stor tydlighet att parterna har varit överens, men underskriften är alltså inte ett krav för att avtalet ska vara bindande- swt räcker alltså att ni kommer överens allihopa om något som alla har gått med på.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är det bara att återkomma. Med vänlig hälsning,

vilken typ av kontrakt man måste ha och hur länge kontraktet får vara om man äger villor och ska hyra ut dem helt till andra personer?

2019-06-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilken typ av kontrakt man måste ha och hur länge kontraktet får vara om man äger villor och ska hyra ut dem helt till andra personer?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!När man hyr ut villa man äger gäller oftast privatuthyrningslagen.Men den lagen gäller inte när:* en hyresrätt hyrs ut i andra hand* syftet med uthyrning är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål* uthyrningen sker i näringsverksamhetDå är det istället hyreslagen som gäller (12 kap i Jordabalken kallas hyreslagen).Får hyresgästen besittningsskydd?Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Något avtal om avstående från besittningsskydd behövs alltså inte vid sådana uthyrningar.Om du ska hyra ut via hyreslagen är det bra att ha ett villkor i avtalet där det sägs att besittningsskydd ej ges, men denna måste godkännas av hyresnämnden. Läs mer här: http://www.hyresnamnden.se/Blanketter/ Hur länge en person ska hyra din villa är helt upp till dig. Det finns olika kontrakt man kan ha, här är ett exempel: https://www.villaagarna.se/globalassets/mallar--avtal/avtalsmallar/hyra-ut-bostad/hyreskontrakt-for-uthyrning-av-villa-enligt-hyreslagen-skrivbar-2016-09-15.pdfJag hoppas du har fått svar på din fråga! Återkom gärna vid fundering.Önskar dig en trevlig midsommar!Med vänlig hälsning,

Rättelse av bot- vem kontaktar man?

2019-06-20 i Polis
FRÅGA |Hej ! jag fick en bot för hastighets överträdelse 2019 05 17,godkände boten men såg i efterhand att det inte stämmer på boten.Det står att tillåten hastighet är 43 km/tim och uppmätt är 30 km/tim. Jag anser att boten är fel. Var i kontakt med polisen samma dag och fick till svar att jag skulle lämna in en skrivelse till tingsrätten,lämnade in en redogörelse till tingsrätten den 20/5. Fick ett brev från polisen den 21/5 där det står rättelse av ordningsbot,det står även att jag har åtta dagar på mig att komma in med ett yttrande till polisen.Min fråga är ska jag både kontakta polisen och tingsrätten
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag tänker att eftersom det står att du ska komma med yttrandet till polisen, räcker det med att endast kontakta polisen. Dessutom har du redan varit i kontakt med tingsrätten 20/5, varför jag inte kan se någon anledning att kontakta dem igen. Möjligen skulle du kunna kontakta tingsrätten för att informera om att ordningsboten blivit rättad, men annars blir tingsrätten meddelad det genom polisen.Sammanfattningsvis bör det räcka med att endast ta kontakt med polisen. Återkom gärna vid fundering.Önskar dig en fin midsommar!Med vänlig hälsning,

Är gåvobrev bevis till ägandet av fastighet?

2019-06-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur viktigt ett gåvobrev är. I detta fall en gåva av fastighet till mig från mitt ex. Fastigheten är registrerad på mig hos lantmäteriet men mitt ex har gått in till mig utan lov och tagit gåvobrevet från mig. Kan jag behöva det vid nåt tillfälle eller kan mitt ex förstöra nåt för mig när han tagit det?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Gåvobrevet som du har fått av ditt ex är en handling där han, dvs. gåvogivaren, uttrycker sin vilja att ge bort fastigheten till dig (gåvotagaren). Ett gåvobrev behövs när man vill ge bort något värdefullt. Med gåvobrevet finns möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. I praktiken ska gåvobrevet fungera som ett bevis för avsikt att skänka bort fastigheten. Det är därför viktigt att det är formulerat på ett sätt som gör att viljan av att ge bort gåvan är tydlig för utomstående. Enligt 4 kap 29 § jordabalken (JB) så gäller samma formkrav som vid ett köp enligt 4 kap 1 § JB. Efter att gåvobrevet överlämnats ansöker gåvotagaren om lagfart på fastigheten. Om du redan står på lagfarten så betyder det att gåvobrevet egentligen inte längre spelar någon roll eftersom du redan är registrerad på fastigheten. Lagfarten är själva beviset på att det är du som äger fastigheten, med andra ord kan ditt ex inte förstöra något genom att ta gåvobrevet ifrån dig.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Föreligger besittningsrätt när hyresvärden själv vill flytta in i bostaden?

2019-06-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag äger en mindre hyresfastighet. Jag vill säga upp en hyresgäst för att jag själv skall flytta in i den aktuella lägenheten i fastigheten som jag äger.Hyresgästen ifråga har inget tidsbegränsat kontrakt. Har jag rätt att säga upp hyresgästen för att använda lägenheten själv, och hur går jag tillväga?Jag har gjort en formell uppsägning baserat på ovanstående, med 3 månaders uppsägningstid. Hyresgästen har nu vänt sig till hyresgästföreningen som menar att hyresgästen har besittningsskydd och att den grund som anges inte är av sådan karaktär att det finns skäl för att hyresavtalet skall upphöra.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel, även kallad Hyreslagen.BesittningsskyddEn hyresgäst har i regel besittningsskydd, vilket innebär att man som hyresvärd inte kan säga upp hyresavtalet utan det föreligger en rätt till förlängning. Det finns vissa undantag till detta besittningsskydd, men de hänför sig främst till de situationer då hyresvärden INTE bedriver en hyresverksamhet. Jag förstår det som att du bedriver just en hyresverksamhet, varför det är svårare att hävda att något besittningsskydd inte gäller i förhållande till att du nu vill flytta in i lägenheten själv. Det finns ett undantag som du dock skulle kunna stödja dig på och det är tionde punkten i 12 kap 46 § JB som lyder: "Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet, utom när det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör."När det gäller denna punkt måste det finnas ett sakligt skäl till uppsägningen, vilket finns i och med att du vill flytta in där. Efter detta kommer hyresnämnden göra en intresseavvägning mellan dig och hyresgästen. I lagkommentaren nämns även att: "För att ett avflyttningsskäl skall tillmätas nämnvärd betydelse fordras normalt att skälet har sin grund i ett påtagligt intresse hos hyresvärden i hans egenskap av värd. Det skall föreligga ett hyresvärdsintresse – inte bara ett personligt intresse. För att hyresgästens skäl skall tillmätas någon betydelse vid intresseavvägningen krävs att det uppbärs av ett skyddsvärt intresse."AvslutningSammanfattningsvis kan jag säga att det finns vissa svårigheter för dig att få igenom denna hyresuppsägning om du inte kan påvisa att det inte bara är i personligt intresse du vill flytta in, utan även i egenskap av hyresvärd.Mitt råd till dig är att begära en prövning hos hyresnämnden för att se vad de säger då det är dem som beslutar vem som har rätt i denna situation.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Vänligen

Hur avsätter man kommunfullmäktiges ordförande?

2019-06-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |HejI vår kommun så har vår ordförande i kommunfullmäktige verkat olagligt i arbete alltså tagit beslut som ska vara beslutade på politisk nivå utan ett beslut.Vid flera tillfällen.Vi är flera tusen medlemmar i kommunen som nu vill att personen avgår.Hur går vi tillväga?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det inte lätt att avsätta en kommunfullmäktiges ordförande, eftersom denna person är indirekt folkvald. En kommun får dock inte agera oansvarigt eller framförallt olagligt.En folkvald kommunpolitikers uppdrag kan dock upphöra vid följande situationer:- Vid omval/nyval,- Vid egen begäran, eller- Om personen inte längre är valbar, exempelvis om han eller hon flyttar till en annan kommun.Förtroendeuppdragen för personer som är valda i fullmäktige upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har förrättats eller när en ny nämndorganisation träder i kraft. Den folkvaldes uppdrag kan inte upphöra p.g.a. personliga förhållanden som exempelvis att man har uppfört sig illa. Det som du kan göra ifall du bor i kommunen är att överklaga de beslut som kommunen fattar och som du ställer dig emot. Besluten ska överklagas till den allmänna förvaltningsdomstolen. Vilka kan överklaga?Alla som är kommunmedlemmar kan överklaga. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där, enligt 1 kap 5 § Kommunallagen.Enligt 13 kap 2 § Kommunallagen kan följande beslut överklagas:- Beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund.- Beslut av en nämnd eller ett partsammansatt organ, om det inte är av rent förberedande eller verkställande art.- Beslut av förbundsstyrelsen, en annan nämnd eller ett partsammansatt organ i ett kommunalförbund om det inte är av rent förberedande eller verkställande art.- Vissa beslut av revisorerna kan överklagas.Enligt 13 kap 8 § Kommunallagen ska ett överklagat beslut ska upphävas om:1. Det inte har tillkommit i laga ordning (formaliafel, befogenhet-/behörighetsöverskridande),2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller4. Beslutet strider mot lag eller annan författning.Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Beslutet är antingen giltigt eller ogiltigt.Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.Anslagstavlan ska innehålla 1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, 2. tillkännagivanden av justerade protokoll, 3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd, 4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och 5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.Sammanfattningsvis kan ni hålla koll på anslagstavlan gällande beslut som tagits av fullmäktige och överklaga dessa (det ska finnas överklagan-hänvisning i beslutet) där ni kan förklara att beslutet inte gått rätt till.Hoppas du fick svar på din fråga!Önskar er lycka till!Med vänlig hälsning,

Blir avtalet ogiltigt om ett avtalsvillkor är olagligt?

2019-06-20 i Skola och utbildning
FRÅGA |Faller hela avtalet då det i efterhand visas att delar av avtalet strider mot lagen? Elev och vårdnadshavareupprättar ett avtal om lånedatorer med skolan. Delar av avtalet visar sig sedan bryta mot skollagen. Kan man som elev hävda de saker i det ingångna avtalet som inte strider mot lagen? Eleverna vill hävda den texten som styrker deras rätt att frivilligt köpa loss datorerna vid avslutade studier. Skolan hävdar att hela avtalet faller dåtexter om att elever och vårdnadshavare förbinder sig att ta kostnader för b.l.a reparationer av datorn strider mot skollagen. MEN: Faller HELA avtalet. Att frivilligt köpa något från skolan strider inte mot skollagen.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Skollagen och läromedelSkolan har ingen rätt att ta betalt för eller ens villkora tillgången till läroverktyg, enligt Skolinspektionens bedömning. Skolan är avgiftsfri enligt skollagen, men det betyder inte att en elev kan vara vårdslös med skolans läromedel. Elever och vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldiga vid exempelvis en skada p.g.a. elevens vårdslöshet på ett digitalt läromedel, men det har inget med skollagen att göra utan snarare skadeståndslagen. Annars är det skolan som ska stå för de kostnaderna.Det som du syftar på är att skolan i förväg inte får ställa ytterligare krav på ersättning.Följder av ett/flera ogiltiga avtalsvillkorAlltså har du rätt om att det avtalsvillkoret inte är förenlig med skollagen, men det betyder inte att hela avtalet blir ogiltigt. Det som gäller är att de villkoren som är olagliga blir ogiltiga, medan de andra som är lagliga är giltiga och fortsätter att gälla så länge som ni avtalat om. Ett avtal kan endast bli ogiltigt i sin helhet om det olagliga villkoret är betydande/har stor inverkan på avtalet, men i ditt fall har den inte det.Om det är så att eleven/föräldrarna betalat för en reparation i enlighet med det avtalsvillkoret, ska dem ha återbetalning på det betalda beloppet eftersom villkoret som sagt är olagligt.En part som vid tiden för avtalets ingående kände till eller borde ha känt till lagförbudet, kan vara ersättningsskyldig gentemot en avtalspart som inte kände till eller borde ha känt till lagförbudet. Om ersättning ska utgå, ska den försätta den ersättningsberättigade parten i samma ekonomiska position som om avtal inte hade kommit till stånd mellan parterna.Sammanfattningsvis innebär det att avtalet fortsätter att gälla, men att de ogiltiga avtalsvillkoren stryks. Med det sagt kan eleverna hävda att få köpa loss datorerna efter avslutade studier.Återkom gärna vid fundering.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,