Vad krävs för att få sitta i fängelse vid stöldbrott?

2019-09-17 i Påföljder
FRÅGA |Om en kvinna, förstagångsförbrytare, döms till 8 månaders fängelse för stöld - vad ( läs vilken dignitet av stöld) krävs för att utmäta det straffet? Följdfråga: om kvinnan efter dom föder barn och ammar, leder det till att verkställan skjuts upp till dess att barnet är större (läs; inte längre ammas)
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på dina två frågor kommer jag att gå in i brottsbalken(BrB).Vad krävs för att få sitta i fängelse vid stöldbrott? Har jag förstått dig rätt så undrar du i din första fråga vilken grad(ringa, normal eller grov) av stöld som krävs för att påföljden av 8 månaders fängelse ska leda till att man faktiskt får sitta tiden inne på en anstalt. Vanlig stöld leder till fängelse i högst två år, BrB 8:1. Ringa stöld leder till böter eller fängelse i högst sex månader, BrB 8:2. Grov stöld leder till fängelse i lägst sex månader och högst sex år, 8:4. Som du noterar så är det alltså vanlig stöld och grov stöld som har 8 månaders fängelse på straffskalan.För att man faktiskt ska få sitta i fängelse i praktiken, och inte bara dömas till fängelse på pappret är utgångspunkten att man ska dömas till minst ett år i fängelse, eller att det ska röra sig om ett särskilt allvarligt brott, ett så kallat "artbrott". Stöldbrotten som brukar benämnas tillgreppsbrott räknas normalt inte som ett artbrott(Det finns ett fåtal undantag, som i t.ex NJA 2009 s.559 berörande en fickstöld). Rätten ska dessutom beakta att att den dömde inte tidigare gjort sig skyldig till något brott, BrB 30:4. Eftersom kvinnan är förstagångsförbrytare, stöld som huvudregel inte är ett artbrott, och då straffet är under ett år så är min bedömning att hon kommer att slippa fängelse, och istället troligen få villkorlig dom, BrB 30:7. Kan man slippa fängelse om man behöver amma sitt spädbarn? Eftersom min bedömning är att fängelse inte är aktuellt för kvinnan ifråga så svarar jag på denna fråga rent generellt för de fall som man faktiskt döms till att avtjäna sitt straff i en fängelseanstalt. Det finns inget generellt undantag för kvinnor som behöver amma sina barn att få slippa fängelse. Den som sitter i fängelse och har ett spädbarn kan få ha barnet i fängelse om det anses vara det bästa för barnet(Kriminalvården). Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Min sambos demente far har blivit bestulen - kan jag anmäla brottet?

2019-09-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Det har framkommit att min ex sambo stulit smycken från hennes far och sålt, med ett värde av ca 20k. Kan jag anmäla ett sådan brott; hennes far är demenssjuk och minns förmodligen inte idag att han haft dessa smycken.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att din sambos ex har begått brottet stöld alternativt grov stöld, BrB 8 kap 1 och 3 §. Det är viktigt att anmäla brott så fort en vet om att det skett. Allt för att underlätta en eventuell polisutredning. Om ni inte anmäler har fadern inte heller möjlighet att få smyckena ersatta genom sin försäkring. Observera dock att det inte är någon idé att anmäla brottet om det har preskriberats. Stöldbrottet preskriberas efter 5 år och grov stöld efter 10 år, BrB 35 kap 1 §.Om din sambos far är dement kommer utredningen uppenbarligen försvåras med tanke på att polisen går miste om ett viktigt vittnesmål. Men faderns demens påverkar inte möjligheten att anmäla i stort. Sjukdomstillståndet påverkar snarare bevisläget i utredningen. Det verkar ju som att du och/eller din sambo har vetskap om vad som har hänt, kanske skulle ni kunna vara till hjälp i en eventuell framtida utredning? Sammanfattningsvis vill jag åter igen uppmana till att anmäla brottet. Det gör du enklast på Polisens hemsida. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Böter och indraget körkort - Dubbelt straff?

2019-09-15 i Påföljder
FRÅGA |fortkörning böter o indragen körkort är det dubbelbestraffning enl. e u lag.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida det strider mot rätten att inte bli straffad två gånger för samma gärning att utdela både böter och dra in körkortet för någon som har kört för fort. Rätten att inte bestraffas dubbelt Rätten att inte straffas två gånger för samma brott har en lång historia som sträcker sig tillbaks till den romerska rätten. Principen heter på latin Ne bis in idem och betyder (inte två gånger i samma sak). Den kommer inom EU-rätten till uttryck i artikel 50 i europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och även i europakonventionens tilläggsprotokoll 7 artikel 4.1. Enligt Sveriges viktigaste grundlag, regeringsformen (RF) får inte lag eller annan föreskrift meddelas om den strider mot Sveriges åtaganden enligt europakonventionen (2:19 RF). På detta sätt är vi bundna av principen ne bis in idem och får alltså inte bestraffa människor dubbelt för samma gärning. Räknas både böter och indraget körkort som straff? Vad som blir avgörande är alltså huruvida det ska ses som ett straff att få körkortet indraget. Om så är fallet skulle det vara förbjudet att att både dela ut böter (som är ett straff) och dra in körkortet eftersom att man då skulle bli straffad två gånger för samma gärning. Högsta domstolen har i NJA 2015 s 587 tagit ställning till just om ett indraget körkort är att räkna som ett straff. De drar slutsatsen att ett indraget körkort förvisso är att anse som ett straff i europakonventionens mening men att detta har så nära samband med det andra straffet att det inte utgör en kränkning av rätten att inte bestraffas dubbelt att både få böter och ett indraget körkort. Dessa två sanktioner ses som en helhet som straffet för fortkörning. Slutsatsen blir alltså att både böter och indraget körkort för fortkörning inte strider mot rätten att inte dubbelbestraffas. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Olovligen befinna sig i annans trädgård

2019-09-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vår granne dök upp helt plötsligt utanför vårt köksfönster igår. Hon står några meter utanför och fotograferar in mot oss när vi sitter och äter.Är det lagligt ?
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!För att snabbt ge dig ett svar på frågan så är det inte lagligt för din granne att vara i din trädgård och fotografera in i bostaden om du inte vill ha hen där. Att olovligen befinna sig, eller kvarstanna i annans bostad, rum, hus, gård eller fartyg utgör hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § brottsbalken (BrB), med böter, eller om brottet är att anses som grovt, fängelse som påföljd.Den andra frågan som blir aktuell är bestämmelsen i 4 kap 6 a § BrB om kränkande fotografering. Av lagrummet framgår att en person som olovligen och i hemlighet tar en bild av någon som befinner sig i en bostad kan dömas till böter eller fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

2019-09-16 i Övriga brott
FRÅGA |Är det lagligt att fotografera barn som leker och som man inte känner? Tänker på bla GDPR .
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! Inledningsvis måste det konstateras att Dataskyddsförordningen (GDPR) utgörs av ett komplext regelverk med en mängd regler som behöver tas i beaktande. För mer information rekommenderar jag att du läser förordningen i sin helhet eller besöker Datainspektionens hemsida. Utgående från din frågeställning kommer jag att förklara det mest relevanta och vilka regler som skulle kunna aktualiseras. När tillämpas GDPR? GDPR tillämpas på automatiserad behandling av personuppgifter på den europeiska marknaden enligt artikel 2-4. En personuppgift vara vilken information som helst som direkt eller indirekt går att länka till en person. En bild eller film kan med andra ord falla under tillämpningsområdet för GDPR. Det framgår inte av din fråga i vilket sammanhang eller i vilket syfte bilderna tas. I artikel 2 GDPR finns det ett undantag från förordningens tillämpningsområde som gäller personuppgifter som en fysisk person behandlar rent privat. Detta innebär att GDPR inte gäller om du tar bilder för enbart privata syften tex. för att skapa ett familjealbum.Om det inte är fråga om fotografering för privata ändamål gäller GDPR. Då måste behandlingen av bilderna göras i enlighet med GDPR. Då ställs det en mängd krav som och personuppgiftsansvarig bör bekanta sig med förordningen i sin helhet. Utöver de specifika krav som uppställs i förordningen finn det i artikel 5 GDPR ett antal principer som alltid måste efterlevas. Som exempel kan anges principen om ändamålsbegränsning som innebär att personuppgifter endast får användas för ett angivet ändamål och inte i annat sammanhang. Finns det annan lagstiftning som hindrar att jag tar fotografierna? Även om det inte finns något i GDPR som hindrar att du fotograferar barnen kan det finnas begränsningar i annan lagstiftning. Beroende på bildernas innehåll finns det flera bestämmelser i Brottsbalken (BrB) som kan bli gällande. Som exempel kan följande anges: Kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB innebär att någon olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Förtal i 5 kap. 1 § BrB gäller för bilder som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Om en någon tar bilder på ett sätt som antastar någon annan, utsätter denne för störande kontakt eller på annat sätt är hänsynslös kan även Ofredande i 4 kap. 7 § BrB aktualiseras.Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är olagligt att ta bilder på barn bara för att man inte känner dem. Det kan dock vara otillåtet att ta bilder på andra, om syftet eller tillvägagångssättet inte överensstämmer med ovan anförda regler. Vänligen,

Kan någon pantsätta min stulna egendom?

2019-09-15 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag har blivit utsatt för en klassisk sol och vårare.Under vår tid sambos lyckades han stjäla totalt 14.600 kr av mig samt min förra vigselring med 7 stora diamanter värd mkt pengar, Jag har nu sprungit på mina grannar som säger at han lånat av även dom.Jag har polisanmält händelsen, men detta med ringen la dom ner dagen efter för att bevis inte var starka nog, polisen bad mig återkomma på måndagen ( polisanmälde på lördagen) med kompletterande uppgifter, när jag ringer in för att komplettera fick jhag veta att fallet var nerlagt på söndagen i brist på bevis. Nu har jag gjort en tilläggsanmälan på detta o hoppas att dom tar upp det igen. I min tilläggsanmälan har jag uppgett att jag har ett bandat samtal med Tobias där han erkänner att han tagit pengar och pantat in ringen för att snabbt få in pengar. Min ring som ligger på pantbanken säljs den 22/9, och jag kommer inte åt den då han måste gå in o visa upp inlämningskvittot. Jag har helt handfallen på detta + att grannarna ber mig nu om pengar.Jag har förklarat läget för dom men dom är såklart irriterade.Tobias mitt ex, har gjort detta många ggr och enligt hans pappa är han skyldig runt en miljon kronor till olika personer, och det enda han säger är att polisanmäla Tobias så att han blir ställd. Jag vet inte vad jag ska göra, Jag har tagit kreditlån för att kunna betala hyran då han lovat mig att han ska göra det men sen står man där plötsligt utan pengar och hyran måste in.Grannarna har gått till styrelsen om detta
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att detta har hänt dig, det låter verkligen hemskt!Jag uppfattar inte att du har en specifik fråga, men det verkar som att ringen (naturligtvis) är av stort värde för dig, alltså tänkte jag att jag klargör lite huruvida du fortfarande har rätt till den.Ringen stals från dig och pantsattes 1. Ringen var din 2. Din sambo stal den3. Han pantsatte den4. Panthavaren som tog emot ringen, hade egentligen inte rätt att pantsätta den eftersom det var stöldgods (se Godtrosförvärvslagen 3 §). Detta innebär att panthavaren alltså inte har rätt till ringen och ska lämna tillbaka den till dig! Han ska inte lämna tillbaka den till din sambo – alltså är inlämningskvittot inte egentligen aktuellt. Det du borde göra är att visa upp andra bevis som tydliggör att det är din ring. Genom att inte ge tillbaka ringen till dig så riskerar panthavaren att göra sig skyldig för brottet häleri (se Brottsbalken 9 kap. 6 §). Vad borde du göra?Mitt tips är att du återvänder till panthavaren så snart som möjligt med alla bevis du har för att ringen är din. Exempelvis polisanmälan som innefattar ringen! Även bilder är bra.Begär att få tillbaka ringen och var tydlig med att det är olagligt att hantera stöldgods. Ha även med dig att du inte behöver betala för att få ut ringen, det är endast din sambo som har en skyldighet gentemot panthavaren! Om personen vägrar att lämna tillbaka ringen, så skulle jag säga att du kommer anmäla det till polisen och jag hade ringt polisen på plats. Det kanske är bäst att ta själva samtalet utanför lokalen för att inte provocera, men det hade varit bra att få dit en patrull om så är möjligt (förklara att det är ont om tid och att pantsättningen sker när som!). Lite annatDin sambos skulder är inte dina skulder! Vad jag menar med detta är att om han har lånat pengar av dina grannar, så har du överhuvudtaget ingen skyldighet att betala tillbaka till dem. Om inte du har gått i borgen för hans lån eller liknande, men det verkade som att du inte ens visste om lånet.Betala inte tillbaka för hans räkning! Jag hoppas att detta har hjälpt dig! Återkom gärna med en lite mer tydlig fråga om du kände att jag missade poängen med det du redan skickade in. Jag önskar dig i övrigt all lycka till och hoppas att han får stå till svars för sitt hemska beteende! Med vänliga hälsningar,

Hur mycket pengar kan man få för att ha suttit frihetsberövad p.g.a. misstanke om brott?

2019-09-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan ! hur mycket pengar en man kan få efter att ha släppts är inte skyldig? per natt?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för frihetsberövandeOm du har blivit frihetsberövad (anhållen eller häktad) på grund av att du misstänkts för brott, och sedan blivit frisläppt, har du som utgångspunkt rätt till ersättning från staten. Reglerna om rätten till denna typ av ersättning finns i frihetsberövandelagen. Allmänna förutsättningarFör att ha rätt till ersättning ska du ha varit anhållen eller häktad. Har du varit anhållen ska du ha varit det i minst 24 timmar i sträck för att du ska ha rätt till ersättning. Om förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts, eller om rätten lämnar en frikännande dom som säger att du inte begått brottet, kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern för den tid du har suttit frihetsberövad (frihetsberövandelagen 2 §). Hur mycket ersättning kan du få? Vilka skador ersätts? Det finns ingen särskilt belopp som du kan få ut per natt du suttit frihetsberövad, utan hur mycket ersättning som kan utgå beror på om du har förlorad arbetsinkomst, vilka utgifter du haft, hur länge du suttit frihetsberövad och så vidare. Du kan få ersättning för lidande, förlorad arbetstjänst, intrång i näringsverksamhet och vissa utgifter som du haft under tiden du suttit frihetsberövad (frihetsberövandelagen 7 §). LidandeMed lidande menas de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande kan innebära. Ersättningens storlek beror på hur länge frihetsberövandet har varat. Normalt utgår ersättning för lidande på 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.Förlorad arbetstjänstErsättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för de dagar som frihetsberövandet pågått. Det är du som sökande som ska visa att du har förlorat inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in underlag som styrker dina uppgifter. Underlaget kan bestå av intyg eller liknande från din arbetsgivare. UtgifterEndast vissa typer av utgifter ersätts enligt frihetsberövandelagen. Det gäller exempelvis kost­nad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. bostads­hyra, telefon m.m. ersätts dock inte. Det är du som måste ge in underlag som visar vilka utgifter du haft, t.ex. ett kvitto.Du kan läsa mer om hur en ansökan om ersättning går till på Justitiekanslerns hemsida. Där hittar du även blanketten som man skriver under och skickar in om man vill ansöka om ersättning. https://www.jk.se/skadestand/frihetsberovande/ Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppgifter om böter gallras från belastningsregistret efter 5 år

2019-09-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Fick böter för snatteri 2013. Finns jag i belastningsregistret nu?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter om böter gallras 5 år efter att den dom, beslut eller godkännande av strafföreläggande, enligt vilket du ålagts att betala böter, har beslutats (17 § p. 9 lag om belastningsregister). Det har alltså gått mer än 5 år vilket innebär att uppgifterna om din böter inte längre finns i belastningsregistret. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar