Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?

2021-04-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Hur kan man kritisera lagstiftningen kring brott som sker på internet? Jag har läst igenom en dom där en manlig lärare skickat emojis av sexuell karaktär till en 13-årig elev och han blev inte dömd för majoriteten av åtalspunkterna. Hur kan man bedöma ett sådant fall? Hur ser lagstiftningen ut kring en minderårig i beroendeställning till gärningsmannen? Hur kan inte allmänt vedertagna emojis (aubergine och vattendroppar etc.) uppfattas som sexuella ofredanden?Mvh
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Sexuellt ofredandeBrottet sexuellt ofredande kriminaliserar bland annat yttrande som har en tydlig sexuell inriktning (6 kap. 10§ andra stycket brottsbalken). Det är tillräckligt att yttrandet i sig typiskt sett är ett sådant som innebär att offrets sexuella integritet kränks, och det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten faktiskt kränkts. Enligt förarbetena anses yttranden som bara är ägnat att se hur offret reagerar, eller helt allmänt är kränkande, oftast falla utanför detta brott så som exempelvis ofredande istället. Det finns inget i lagen som säger att emojis inte skulle kunna utgöra sexuellt ofredande, men jag skulle tro att det ställs ganska höga krav här på att meddelandet har en sexuell inriktning. Det beror mycket på sammanhanget som emojin skulle förekomma i. Men det finns många rättsfall där man behandlar emojis betydelse i sitt sammanhang och hur tydligt innebörden måste vara.Vad gäller de fall du hänvisar till angående lärarens och eleven: De fall som du hänvisar till har målnummer B551-17Hur kan man bedöma ett sådant fall? Att skicka sådana emojis till kan utgöra sexuellt ofredande (6 kap 10 § 2 st brottsbalken). För sexuellt ofredande döms den som bl.a. förmår ett barn att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd eller genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Hur kan inte allmänt vedertagna emojis (aubergine och vattendroppar etc.) uppfattas som sexuella ofredanden? Vid en bedömning i detta fall av de olika meddelandena i form av ord har de inte en tydlig sexuell karaktär. Symbolerna, bland annat i form av en aubergine eller en squash med droppar efteråt, har inte heller de en klar och tydlig sexuell inriktning. Sammanfattningsvis har det i ett rättsfall sa Borås tingsrätt att en emoji av en aubergine/squash med en vattendroppe bredvid, trots sammanhanget förekom i, inte utgjorde ett sexuellt ofredande (Målnummer B551-17). Helheten bedömdes och domstolen tyckte inte att det var tillräckligt tydlig sexuell inriktning. Observera dock att det är utifrån de enskilda omständigheterna i just detta fall, och inget som ska generaliseras. Men generellt kan sägas att det måste vara tydligt att det har en sexuell inriktning.Vänligen,

Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov

2021-04-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har blivit dömd till skyddstillsyn och ska gå programmet brottsbrytet modul och lämna urinprov och utandningsprov vad skulle hända om jag var positiv på ett urinprov?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Skyddstillsyn är en påföljd som döms ut istället för fängelsestraff i vissa fall, och är således ett lindrigare alternativ (Brottsbalken 30 kap. 9 §). Skyddstillsyn innebär att man får bo hemma under straffet, och det inkluderar en prövotid på tre år (Brottsbalken 28 kap. 4 §). I regel ansvarar Frivården för övervakning och kontroll av personen. Om domstolen finner det lämpligt, så kan man även behöva delta i olika behandlingsprogram. Brottet och den utvalda behandlingen brukar ha ett samband. Jag tolkar din fråga som att du är med i ett behandlingsprogram där det ingår att regelbundet lämna urinprov. Det är väldigt viktigt att man sköter sig under skyddstillsynen, främst under prövotiden. Skötsamheten kan innebära att man ska försöka försörja sig, inte begå nya brott samt följa domstolens och Frivårdens riktlinjer, som krav på att lämna urinprov. Att inte vilja lämna urinprov eller att visa positivt på ett urinprov kan leda till en varning från Övervakningsnämnden (Brottsbalken 28 kap. 7 §). Om man är misskötsam upprepade gånger kan det få konsekvensen att domstolen beslutar om en annan, allvarligare påföljd än skyddstillsyn. Här kan fängelse vara uppe för diskussion (Brottsbalken 28 kap. 8 §). Det är således av vikt att följa Frivårdens riktlinjer och lämna negativa urinprov. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?

2021-04-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag undrar om det är okej att provsmaka godis i en matbutik? Det är någonting man har gjort sedan man var liten liksom, kan det verkligen vara brottsligt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 8 kap 1 § Brottsbalken (1962:700) (BrB) regleras brottet stöld. Där anges att den som olovligen tar någonting som någon annan äger, med uppsåt att tillägna sig det, ska dömas för stöld om tillgreppet innebär skada. Om brottet är ringa, dvs. mindre allvarligt, ska denne dömas för ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Ringa stöld är en ny beteckning för brottet snatteri. Enligt praxis brukar en stöld anses vara snatteri om det rör sig om en butiksstöld där värdet av tillgreppet understiger 1000 kr.Att "provsmaka" godis i en matbutik utgör ringa stöld. Detta förutsatt att gärningspersonen har haft uppsåt att tillägna sig godiset utan att betala för det. Det är alltså olagligt att "provsmaka" godis i en matbutik.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När gallras uppgifter om fängelsestraff?

2021-04-19 i Påföljder
FRÅGA |Min ex dömdes för våldtäkt 2015 men han finns ej kvar på lexbase el MR koll. Försvinner den efter 5 år?Han fick 2 år för våldtäkt o 3 mån för misshandel.
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga går att finna i Brottsbalken (BrB) samt i Lagen om Belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om en individ har ålagts straff för ett brott, samt vilken påföljd. Det är straffet i sig som påverkar hur länge uppgiften finns kvar i registret. Våldtäkt är ett sexualbrott där man döms för fängelse i lägst två år och högst sex år (BrB 6 kap. 1 §). Brottet misshandel kan man dömas för högst fängelse i två år (BrB 3 kap. 5 §). I ert fall så har personen ifråga dömts till 2 års fängelse för våldtäkt, samt ytterligare 3 månaders fängelse för misshandel. En uppgift om fängelsestraff ska gallras tio år efter den tilltalades frigivning (Lagen om Belastningsregister 17 § första punkten). Således, tio år efter att personen ifråga har avsuttit sitt fängelsestraff så försvinner denna uppgift ur belastningsregister. Av den information som jag har fått, så borde uppgiften om fängelsestraffet bestå. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?

2021-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex ringer mig konstant och jag har bett honom sluta men han lyssnar inte. Han hotar inte mig eller så men det är väldigt jobbigt, särskilt eftersom han oftast ringer mig mitt i natten flertalet gånger. Kan det vara brottsligt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ringa någon konstant, mot dennes vilja, är inte ett brott i sig men kan falla under brottet ofredande. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalk (1962:700) och definieras som ett fysiskt antastande, någon form av störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande. Detta om gärningen syftar till att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker och om de sker mitt i natten etc. I ditt fall sker samtalen väldigt ofta och mestadels mitt i natten. Detta trots tillsägelser från dig om att det inte önskas. Samtalen har alltså fått en trakasserande effekt och om du känner att detta är för besvärande bör du anmäla honom. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?

2021-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Har min arbetsgivare rätt att se mina patienters journaler för att kontrollera vad vi skriver? Min arbetsgivare har ingen direkt vårdrelation till patienterna mer än att hen är chef för sjukvårdspersonal som utför vården.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I mitt svar kommer jag först att redogöra för vem som får ta del av patientuppgifter, och därefter om din arbetsgivare riskerar att begå ett brott om hen läser patienternas journaler. Med anledning av detta kommer jag att utgå från patientdatalagen och brottsbalken, eftersom frågan avser behandling av personuppgifter som vid inkorrekt behandling kan innebära att ett brott begås.Vem får ta del av patientuppgifter?Huvudregeln är att varje journal ska behandlas och tas hand om på ett sätt, som innebär att ingen obehörig person kan få tillgång till den (1 kap. 2 § patientdatalagen). Dessutom framgår det av lagen att vårdpersonal endast får ta del av dokumenterade uppgifter om patienter oma) hen deltar i patientens vård, ellerb) av annat skäl är i behov av uppgifterna för genomförande av arbetet inom hälso- och sjukvården (4 kap. 1 § patientdatalagen).Enligt förarbeten till patientdatalagen behöver endast en begränsad del av vårdpersonalen ta del av patienters journaler i arbetet. Med hänsyn till patientens personliga integritet får ingen utöver denna begränsade krets tillgång till journalen. Därmed får man bara ta del av patientjournaler om det är inom ramen för den direkta tjänsteutövningen. Utifrån vad som framgår i din fråga och omständigheterna som du redogör för, borde inte din arbetsgivare uppfylla kraven som uppräknas i lagen, och inte heller enligt förarbeten. Dock behövs ytterligare information för att göra denna bedömning mer utförlig och specifik.Risk för att din arbetsgivare gör sig skyldig till dataintrångOm någon bereder sig tillgång till en journal, som inte har särskilt tillstånd, eller inte ingår i den krets som måste göra det för vårdarbetet, kan denne ha gjort sig skyldig till dataintrång (4 kap. 9 c § brottsbalken). Man riskerar böter eller som högst två års fängelse om man begår en sådan gärning. Detta är av stor betydelse att vara medveten om, och om din arbetsgivare vidtar handlingar i form av att läsa patienters journaler kan det därmed strida mot lagen.Jag rekommenderar dig att kontakta Patientnämnden i ditt landsting för att få ytterligare vägledning, bedömningar och råd.Hoppas att du har fått din fråga besvarad, och tveka inte att kontakta oss på Lawline igen om mitt svar väcker ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?

2021-04-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en vän till mig har köpt naken bilder av en person. Hon skrev innan hon skickade att hon var 19 år, men sen när hon skickade bilderna skrev hon att hon sen var 16 år och hon började begära pengar av hon med utpressning. Om hon inte fick pengarna skulle hon anmäla honom till polisen för barnpornografibrott och samt skicka konversationen till hans familj och vänner. Samt lägga ut det på nätet med bilder. Min vän bad aldrig om bilder på en 16 åring och har heller inte sätt tidigare en bild på henne innan hon skickade bilderna. Det var hon som ljög för honom. Hon gav ett samtycke att det var okej att köpa bilder av henne. Kan han dömas i rätten? Läste på att det finns en lag som säger att om det finns ett samtycke från båda hållen och personen är byxmyndig. Alltså över 15 år så har män rätt att inneha bilderna. Eller i det här fallet ha sätt bilderna.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om det du efterfrågar finns i 6 kap. 8 § brottsbalken och benämns som sexuell posering. Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 8 § första stycket brottsbalken). Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 8 § andra stycket brottsbalken). I det fallet du beskriver påstås det att personen är 16 år varför bestämmelsen i andra stycket är den som är aktuell (första stycket avser barn under 15 år).I andra stycket har skyddet utvidgats till att omfatta barn som fyllt femton men inte arton år. För dessa fall krävs att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Kravet att den sexuella poseringen ska vara ägnad att göra detta innebär inte att någon skada eller påverkan av utvecklingen måste visas ha ägt rum i det enskilda fallet. Kravet är i regel uppfyllt om poseringen skett mot ersättning, under tvång, barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö. Sett till att det betalats ersättning för bilderna kan det rent objektivt sett argumenteras för att det utgör ett straffbart förfarande.För att en handling ska vara straffbar krävs det i regel även s.k. uppsåt. När det gäller åldersgränserna är det för ansvar tillräckligt att oaktsamhet föreligger (6 kap. 13 § brottsbalken). För att det ska röra sig om ett brott är det således tillräckligt att din vän varit oaktsam för huruvida personen varit under 18 år. Oaktsamhetskrevet är lägre ställt än kravet på uppsåt. Exakt när oaktsamhet föreligger går inte att besvara utan är något som får avgöras i det enskilda fallet. Till din väns fördel kan eventuellt tala för om han inte sett några bilder på personen innan och att hon uttalat att hon var 19 år. Mot det kan ställas eventuella kontakter och beteende i eventuell korrespondens. Tyvärr går det som sagt inte att fastställa inom ramen för expresstjänsten om det föreligger oaktsamhet eller ej. Enligt bestämmelserna i andra stycket är det tillräckligt för ansvar att uppsåtet täcker de omständigheter som innebär att gärningen typiskt sett kan skada barnets hälsa eller utveckling. Typiskt sett innebär betalning för att barnet ska utföra eller medverka i sexuell posering en sådan omständighet. Knäckfrågan i detta bli därmed huruvida det föreligger oaktsamhet vilket inte kan utredas inom ramen för expresstjänsten, det krävs en djupare genomgång av ärendet och vad som skett.Att den påstådda 16-åringen nu kräver betalt av din vän kan i sig utgöra brottet utpressning (9 kap. 4 § brottsbalken) vilket är straffbart. I det fallet du beskriver vet din vän egentligen inte om det faktiskt är en 16-åring som skickat bilder till honom eller om det är någon annan. Likväl som att han inte vet om bilderna är av en 16-åring eller av den personen.Min rekommendation till din vän är att han kontaktar en brottmålsadvokat. Advokaten kan gå igenom ärendet och råda honom vidare. I det kan utredas huruvida det kan argumenteras för oaktsamhet eller ej och om det bör ske en polisanmälan för utpressningen. Tyvärr arbetar Lawline juristbyrå inte med brottmål varför min rekommendation är att han söker upp en advokat som arbetar inom området.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer efter vårdslöshet i trafik?

2021-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag somnade vid ratten och körde på fel sida och krockade med en mötande bil. Inga stora personskador på någon. Mitt körkort är indraget i 6 månader och jag kanske döms för vårdslöshet i trafik. Vad händer då? Hur lång tid brukar det ta innan det blir rättegång?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vad straffet för vårdslöshet i trafik är, och dels hur lång tid det brukar ta innan det blir rättegång. Jag kommer i det följande att behandla dessa frågor separat från varandra där jag börjar med vad straffet för vårdslöshet i trafik är. Straffet för vårdslöshet i trafikOm en vägtrafikant eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon brister i sin omsorg och varsamhet vid framförandet av fordonet och det leder till trafikolycka, så döms den för vårdslöshet i trafik till dagsböter. (1 § 1 st. lagen om straff för vissa trafikbrott)Brottet vårdslöshet i trafik straffas om det begås uppsåtligen av dig eller om du med vetskap om att det finns en risk för att en olycka inträffar ändå tar den risken, även om det inte är avsiktligt. Att vara trött och ändå fortsätta framförandet av fordonet är ett typexempel av sådant risktagande. Om du således skulle komma att dömas för vårdslöshet i trafik är alltså straffet dagsböter. Hur många dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Dagsböternas storlek beror på din inkomst – ju högre inkomst du har, desto högre kommer dagsboten att vara.Hur lång tid tar det innan det blir rättegång?Först och främst så är det inte säkert att det kommer att gå så långt att det blir en rättegång av det hela. Det första som kommer hända är att en förundersökning tas vid. Denna kan ta olika lång tid beroende på hur komplicerat brottet är. Efter förundersökningen kan man säga att åklagaren har tre val. Antingen anser åklagaren att det inte finns tillräcklig bevisning och då läggs ärendet ned, eller så anser åklagaren att det finns tillräckligt mycket bevisning för att väcka åtal mot dig och då drar en rättegångsprocess igång. Därutöver kan även åklagaren välja att meddela ett s.k. strafföreläggande. Det innebär att åklagaren förvisso anser att tillräcklig bevisning finns, men att det inte finns någon anledning att ta ärendet till domstol. Strafförelägganden är vanliga vid trafikförseelser och ersätter alltså rättegången. Istället får du hem ett meddelande där du kan välja att erkänna ditt brott och betala den föreskrivna boten. Om du inte accepterar strafföreläggandet kommer åklagaren sannolikt att väcka åtal mot dig i domstol då istället. Det är således inte helt lätt att svara på frågan om hur lång tid det tar innan det blir rättegång eftersom det beror på så många omständigheter på vägen. Som sagt är det över huvud taget inte ens säkert att någon rättegång ens kommer att äga rum. Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur snart en åklagare måste väcka åtal, inte heller hur länge man kan få vänta innan rättegången hålls. Det jag kan säga är i alla fall att domstolsärenden – enligt 23 kap. 4 § rättegångsbalken – ska bedrivas skyndsamt. Vad det innebär är dock olika i de enskilda fallen. Det är viktigt att en person som åtalats utreds rättssäkert och sådant kan ta tid beroende på fall.Jag hoppas att du fick hjälp med dina frågor!Med vänliga hälsningar,