Hur länge står ringa narkotikabrott kvar i belastningsregistret?

2019-11-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har blivit dömd för ringa narkotika, två brott som jag begick 2016-09-07 och 2017-11-19. Men när jag nu(2019-11-19) fick mitt utdrag ur belastningsregistret så är både dessa brott kvar. Ska inte ringa narkotikabrott preskriberas efter 2 år?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du uppger att du blivit dömd för ringa narkotikabrott vid två tillfällen. Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § narkotikastrafflag). Jag antar att du dömts till dagsböter vid de båda tillfällena. I sådana fall står uppgiften kvar i fem år efter domen (17 § lag om belastningsregister).Ringa narkotikabrott preskriberas efter 2 år precis som du nämner i din fråga (35 kap. 1 § brottsbalken). Preskription innebär att ingen påföljd kan dömas ut för brottet längre och att en eventuell förundersökning läggs ner. Preskriptionstiden påverkar inte hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Smygfilmande inom hemmets fyra väggar.

2019-11-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det tillåtet att en person filma mig i smyg i min egen hem?
Sandra Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den situation som du beskriver regleras i brottsbalken (BrB) 4:6 st.1 och kallas för kränkande fotografering. Det är alltså ett brott att utan en persons samtycke i hemlighet fotografera eller filma denne när han eller hon befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller andra liknande utrymmen.Svaret på din fråga är alltså nej, det är inte tillåtet att i hemlighet filma dig när du befinner dig inomhus i hemmet. Skulle det istället vara som så att du har blivit smygfilmad när du har befunnit dig på ex. din balkong eller i din trädgård är filmandet inte otillåtet enligt nämnda bestämmelse. Vad kan du göra?Jag råder dig till att kontakta polisen på 114 14 och polisanmäla händelsen eftersom det finns en risk att du har blivit utsatt för ett brott. Med vänlig hälsning,

Kan man bli dömd för försök till främjande av flykt?

2019-11-19 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man bli dömd för försök till främjande av flykt?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline! Svaret på din fråga är ja, man kan bli dömd till försök till främjande av flykt (17 kap. 12 § jämte 17 kap. 16 § Brottsbalken). Försöksbrottet förutsätter att någon har påbörjat utförandet av främjande av flykt, utan att kommit hela vägen för att kunna dömd till huvudbrottet vilket är främjande av flykt i detta fall. En annan förutsättning är att det förelåg en fara/risk att handlingen skulle leda till huvudbrottets fullbordan eller sådan fara på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Sist men inte minst måste personen i fråga haft uppsåt till handlingen. Straffet för försök till främjande av flykt är fängelse i högst fyra år (23 kap. 1 § Brottsbalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Beviskravet för sexköp

2019-11-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och mina vänner håller just nu på att arbeta med vårat juridiska gymnasiearbete där vi skriver om sexköp. Vi skulle därför vilja få en klarhet i exakt vilka beviskrav som krävs för att man ska bli dömd för sexköp.Tack på förhand.
Jakob Westling |Hej!Tack för att ni valde Lawline med er fråga, och dessutom kul att ni valde ett sånt intressant ämne för ert gymnasiearbete! Jag tolkar er fråga som att ni undrar över de beviskraven som åklagaren måste uppnå för att en fällande dom ska gå igenom, med andra ord undrar ni vad åklagaren bevisbörda är för sexköp. Gällande brottmål är det alltid åklagaren som har bevisbördan för att brott har begåtts (vilket sexköp faller inom). I sverige råder oskuldspresumtionen som betyder att man anses vara oskyldig tills beviset är tillräckligt starkt för att det ska vara "ställt utom rimligt tvivel" att anklagade begått gärningen.Man brukar säga att man ska vara 95% säker på beviset för att det ska ha uppnått "utom rimligt tvivel" Uttrycket "ställt utom rimligt tvivel" är numera en stark rättsprincip som grundar sig på NJA 1980 s 725.Hoppas det svarade på er fråga!

Kan det vara olaga frihetsberövande om man blir inlåst i en lägenhet?

2019-11-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej,hittar inget i Brottsbalken 1962:700 o olaga frihetsberövande när en person bokat möte i en lägenhet och väl där hindras från att lämna den och tvingas ringa polisen. Kan ni ge svar om lagen och tolkning? tack på förhand.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att en person har blivit inlåst i en lägenhet och förhindrad att lämna denna. Nedan utreder jag om brottet olaga frihetsberövande kan aktualiseras. Inledningsvis kan sägas att alla brott kräver uppsåt enligt brottsbalken (brb) 1 kap. 2 §. Det innebär att gärningsmannen åtminstone skulle varit likgiltig inför faktumet att denne begick ett eventuellt brott. Vad gäller vid olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § Brb? Olaga frihetsberövande aktualiseras om en person på något sätt förhindrar en person från att fritt röra sig i något utrymme. Det krävs inte att det är under en lång tid utan kan likaväl vara en relativt kort tidsrymd. Att förhindra någon från att lämna en lägenhet får klassificeras som ett frihetsberövande. För att det ska vara olovligt krävs att frihetsberövandet varit väsentligt, dvs att de med rimliga medel inte kunnat komma ut ur lägenheten. Om det förekommit inslag av hot eller våld stärker detta allvarligheten ytterligare, men det är inget måste att det ska ha förekommit hot eller våld. Finns det andra tänkbara brottsrubriceringar? Även om kravet på olaga frihetsberövande inte är uppfyllt kan förfarandet rubriceras som ofredande (4 kap. 7 § Brb) samt olaga tvång (4 kap. 4 § Brb). Det är lägre ställda krav på dessa rubriceringar och de förutsätter inte att någon blivit "inlåst" på så sätt som olaga frihetsberövande kräver. Situationer då dessa brott kan vara tänkbara är om frihetsberövandet vara väldigt kort och om själva handlingen varit mindre allvarlig. SlutsatsUtifrån din fråga låter det som att denna personen blivit utsatt för olovlig frihetsberövande. Om situationen upplevs som så hotfull eller obehaglig att man känner sig manad att ringa polisen borde rekvisiten vara gott väl uppfyllda. Det man kan göra om man blivit utsatt för ett brottsligt angrepp är att upprätta en polisanmälan via telefon eller på polisens hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Köpa butterfly-kniv från utlandet

2019-11-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan jag har tänkt att köpa en butterfly kniv från utlandet. Jag är en samlare på knivar har lite olika i min samling men ännu inte den så kallade butterfly. Jag är 21 år vilket om jag inte minns fel får jag innehav och äga stileter springknivar och dolkar. Så jag undrar om det är helt lagligt att köpa och importera en butterfly kniv och bara ha den hemma i sin samling av knivar
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande knivar och andra farliga föremål finner du i Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen)Regler gällande införsel av knivar till landet finner du i Förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremålVad är en "butterflykniv"?I lag förekommer inte någon benämning av butterfly-kniven, utan själva knivtypen har avgjorts i praxis att vara likställt en springkniv eller stilett. Trotts att kniven inte fälls ut med hjälp av en fjäder ansåg domstolen att den likställes denna sorts kniv, NJA 1998 s. 604. Vad gäller vid innehav av en "butterfly-kniv"?Knivar och andra stick- och skärvapen som är ägnade eller kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmänna platser. Med allmänna platser innefattas även skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs och även i fordon på allmän plats. Det finns däremot undantag som kan medföra att det kan vara tillåtet att bära kniv på en allmän plats. Dessa undantag är exempelvis att man bär på kniv eftersom det krävs i yrket eller att man ska ut och plocka svamp och en kniv skulle vara nödvändigt, Knivlagen 1 §. Däremot gäller särskilda regler för stickvapen eller knivar som snabbt kan fällas ut, det vill säga stiletter, butterfly-knivar och springknivar. Dessa typer av vapen får inte innehas av någon som är under 21 år, Knivlagen 1 § tredje stycket.Vad gäller vid inköp av en butterflykniv? Knogjärn, kaststjärnor, stiletter, springknivar och butterflyknivar får inte säljas eller överlåtas till personer under 21 år, Knivlagen 2 §. Om man ska införa en liknande kniv till landet gäller särskilda regler som regleras i förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. För att få föra in knivar i landet krävs särskilt tillstånd som prövas av polismyndigheten, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 1 och 3 §§. För att få tillstånd för att införa dessa typer av vapen krävs särskilda skäl, det vill säga att vapnet skulle ingå i en vapensamling eller liknande ändamål, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 2 §. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall är mitt råd till dig att ansöka om tillstånd för att få införa butterfly-kniven från utlandet. Om du har ett stort intresse för knivar och endast i syfte att samla på dessa olika typer av knivar borde en ansökan om att få införa denna kniv bli beviljad om inte andra omständigheter föreligger. Med detta sagt kan det vara lagligt att ha en butterfly-kniv hemma i sin samling om man har haft tillstånd för att införa denna kniv från utlandet. Skulle man föra in en kniv till landet utan tillstånd kan det leda till att man döms för smuggling, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 5 §.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad är det för straffskala för grovt brott mot knivlagen?

2019-11-18 i Övriga brott
FRÅGA |Vad är det för straffskala på grovt brott mot knivlagen och finns det någon känd dom man kan läsa?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brott mot knivlagenLag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, kallas även för "knivförbudslagen" eller kort för "knivlagen". För att få veta vad som var lagstiftarens intention då lagen infördes kan man läsa i lagens förarbeten. Det grova brottet infördes år 2000, och därför kan vi titta i den proposition som lades fram som grund för lagen. Se Prop. 1999/2000:27 - En skärpt vapenlagstiftning.Straffbelagda gärningarI 1 § första stycket kan vi läsa att: "Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats."- Undantag från den här bestämmelsen finns i andra stycket.I tredje stycket stadgas även ett förbud mot innehav för en person under 21 år:"Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år."I lagens 2 § finns ett förbud för försäljning och saluhållning:"Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas."Uppsåt eller oaktsamhet krävs för ansvar för brottetFör att kunna straffbeläggas för en otillåten gärning enligt knivlagen krävs att gärningspersonen hade uppsåt eller har visat oaktsamhet i förhållande till gärningen, 4 § första stycket. Det är en subjektiv sida av en gärning som i de flesta fall måste knytas till ett brott för att straffrättsligt ansvar ska kunna utkrävas.Uppsåt kan beskrivas som att personen medvetet och "med vilje" bar med sig föremålet. Med oaktsamhet kan beskrivas fall då personen exempelvis av glömska medtagit ett föremål som omfattas av förbudet.Straffskalan I 4 § finner du vilket straff som kan utdömas beroende på brottets grad- Ringa brott: Straffrihet - Brott av normalgraden: från böter till fängelse i högst sex månader. - Grovt brott: fängelse i högst ett år. (4 § andra stycket) När är brottet grovt? En sammanlagd bedömning ska göras av föremålets karaktär och omständigheterna där överträdelsen skett. Man tittar även på hur stor fara det varit för att föremålet skulle användas vid brott mot liv och hälsa, vilket även kan hänföras till i vilken miljö som föremålet har påträffats. (Det kan du läsa om i propositionen, s. 90-91). Brottet kan även vara att bedöma som grovt vid en överträdelse av förbudet mot försäljning i 2 §, om det varit en storskalig försäljning i yrkesmässigt bedriven verksamhet, eller saluförts till väldigt unga personer (Propositionen s. 90).Några intressanta rättsfall som berör knivförbudslagenNJA 2016 s. 30 - Matlagningskniv som medförts i en handväska på allmän plats NJA 2011 s. 556 - Ett bollträ omfattas av knivlagen NJA 2005 s. 523 - Saluhållning av farliga föremål som omfattas av knivlagen. Här kan du läsa hur domstolarna resonerar kring brottets grad. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Spärrtid vid olovlig körning

2019-11-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!När får man ta ut körkortet om man är 17 år och man blir stoppad och får olovlig körning av polisen?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntEnligt 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott gör man sig skyldig till olovlig körning om man uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigat till detta. Blir man dömd för olovlig körning får man även sitt körkortstillstånd återkallat enligt 5 kap. 2 § körkortslagen. SpärrtidNär man sedan ansöker om nytt körkortstillstånd kommer man få en spärrtid meddelad på grund av den olovliga körningen, enligt 3 kap. 9 § körkortslagen. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Det upp till transportstyrelsen att i varje enskilt fall avgöra hur lång spärrtid som ska meddelas. Det är således svårt att på förhand avgöra hur lång denne kommer vara. Den vanligaste spärrtiden för en "vanlig" olovlig körning brukar dock vara runt 6 månader. Med detta i beaktande, så bör man kunna beviljas körkortstillstånd senast när man är 19 om man blir dömd för olovlig körning när man är 17 (OBS att detta bara är en uppskattning och att det kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet).Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,