Hastighetsöverträdelse under prövotid

2020-11-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag blev stoppad av polisen precis. Körde 74 på 60 väg. Jag är under prövotid och undrar om mitt körkort kommer bli indraget? :(
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsregler kring körkortsingripanden vid hastighetsöverträdelser regleras främst i körkortslagen.PrövotidFör ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov råder det en prövotid på två år från provet (3 kap. 18 § första stycket körkortslagen).Om körkortshavaren får sitt körkort indraget under dessa två år (det vill säga under prövotiden), behöver denne genomföra ett nytt körkortsprov. Detta gäller såväl körprovet som kunskapsprovet.Återkallelse av körkortNärmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas. Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h. Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte. Hastighetsöverträdelse med 14 km/ hI ditt fall har du kört 74 km/ h på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 60 km/ h, vilket utgör en hastighetsöverträdelse med 14 km/ h. Utifrån den rättspraxis och de förarbeten som har utarbetats, är överträdelsen sannolikt att betrakta som en ringa hastighetsöverträdelse. Det innebär att ditt körkort inte bör återkallas på den grunden. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan. De faktorer som jag ovan har redogjort för är exempel på förhållanden som kan tillmätas betydelse.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Åtal gällande vållande till kroppsskada

2020-11-25 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit påkörd av en bil när jag gick på en stor parkeringsplats och fått fraktur i benet. Det började bli mörkt och föraren svängde hastigt vänster in på en parkeringslänga där jag nästan var framme vid de parkerade bilarna. Jag hann inte ens uppfatta bilen. Där han svängde in var där mötande trafik ska köra dvd han skulle ha svängt lite senare gör att köra högertrafik. Polisen skriver i anmälan vållande till kroppsskada. Polis undrar senare om jag vill åtala, bör jag göra det? Min skada kan leda till lång sjukskrivning och vet ej om jag kan fortsätta med mina intressen som träning och ridning
Sophie Amalie Böje |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om åtal behandlas i Rättegångsbalken, som du hittar här och Brottsbalken som du hittar här.Alla brott hör under allmänt åtal, om de inte är uttryckligen undantagna från det, Rättegångsbalken 20:3. Att ett brott hör under allmänt åtal innebär att en åklagare kan väcka åtal utan att målsäganden behöver samtycka till det. I de allra flesta fall kan därmed inte en målsägande besluta att det inte ska väckas något åtal. Gällande vållande till kroppsskada, om det inte är grovt, kan åklagaren däremot endast väcka åtal om målsäganden, dvs. du, anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt, BrB 3:12.Samfattningsvis är det upp till dig att väcka talan, då vållande till kroppsskada utgör ett så kallat enskilt åtal, vilket som huvudregel innebär att man som målsägande själv måste väcka talan. Du kan kontakta polisen på 114 14 och anmäla brottet, eller gå in på deras hemsida.Då jag inte vet mer om dina omständigheter är det svårt för mig att säga vad du bör göra. Polis eller åklagare kan i alla fall inte åtala om du inte anmäler brottet själv. Jag rekommenderar dig att kontakta en advokat eller en jurist här på Lawline för att rådgöra om du bör väcka åtal eller inte, utifrån omständigheterna i situationen. Du kan också ringa polisen på 114 14 och se om du kan få råd där. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor - annars är du varmt välkommen att ställa en ny!Med vänlig hälsning,

När gallras uppgifter från belastningsregistret?

2020-11-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Det är så att jag har haft ett brottsregister när jag var yngre (10 år sedan), beställde hem ett utdrag ifrån Polismyndigheten där det framgår att mina uppgifter inte är gallrade. Om jag har förstått rätt så kan detta ligga kvar i 5år, respektive 10-20 år. När jag tittar på Riksdagens hemsida så står det att 5 år är om man var under 18 och 10 år (20 år för exempelvis mord) detta ledde till fängelsestraff (2 månader för misshandel - ej grov). Jag var 22-23 när jag fick en dom som ledde till villkorligt, och hade för mig att detta skulle strykas 10 år efter domen var avtjänad.En sista fråga, finns det någon möjlighet att skynda på att detta ska gallras? Förmodligen inte, men det skadar inte att fråga.Tacksam för svar och ser fram emot er återkoppling.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gallringstid för belastningsregistret finns stadgade i lag om belastningsregister. Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om personer som bl.a. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § första punkten). Olika uppgifter har olika lång gallringstid vilket beror på vilken påföljd man ålades för brottet. Hur lång är gallringstiden?Som jag förstår din fråga har du tidigare blivit dömd till villkorlig dom för ett brott när du var ca 22-23 år gammal. Villkorlig dom gallras som utgångspunkt tio år efter domen eller beslutet. Om gärningspersonen var under 18 år vid tidpunkten för brottet gallras uppgiften dock som utgångspunkt fem år efter domen eller beslutet (17 § fjärde punkten). Om det har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret före gallringstidens utgång av det tidigare brottet ska dock ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Det gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter. Om du under gallringstiden för den villkorliga domen begår nya brott som förs in i belastningsregistret kan alltså anteckningen om den villkorliga domen för det tidigare brottet finnas kvar under längre tid än tio år, dock som längst i 20 år (18 §). Kan man korta ner gallringstiden?Det är tyvärr inte möjligt att erhålla en kortare gallringstid för ett brott. Gallringstiderna styrs av de lagstadgade tidsfristerna och kan inte förkortas. Samtliga gallringstider finns att läsa i 16-17a §. Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Hur lång är preskriptionstid när man tagit strypgrepp på någon annan?

2020-11-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Mitt ex påstår att hon har kort på när jag har tagit stryptag på henne. Händelsen inträffade mellan 6-10 år sedan. Vi flyttade ifrån varandra för 5 år sedan. Nu vill våran ena dotter flytta till mig och därför hotar mitt ex mig med att gå till polisen ang detta. Kommer mycket väl ihåg situationen och självklart är det inte ok, men det var definitivt ingen synlig eller inte skada. Hon har vid ett tidigare tillfälle (ca 17-18 år sedan) skurit sig själv med ett rakblad i huvudet o skyllt på mig. Finns det någon anledning till oro?
Victoria Ström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!StryptagetAtt ta stryptag på någon annan är i regel ett brott. Att stryptaget inte har medfört någon synlig skada ska inte spelar ingen roll. Det räcker med att du uppsåtligen tillfogade ditt ex smärta genom att ta stryptaget för att rekvisiten för misshandel ska vara uppfyllda, 3:5 Brottsbalken (1962:700) (BrB). Om stryptaget inte medförde smärta, kan brottet ofredande istället blir aktuellt, 4:7 BrB. Däremot skriver du att händelse skedde mellan 6-10 år sedan vilket innebär att brotten isåfall har preskriberats, 35:1 1 st. 1-2 p. BrB. Det innebär alltså att du inte kan dömas till någon påföljd, du kan inte heller häktas eller åtalas eftersom preskriptionstiden för ofredande är två år och för misshandel fem år. Utifrån din information framkommer inte så mycket information om din inställning till själva strypgreppet vid händelsen. Om det var så att du hade uppsåt till att ditt ex skulle dö när du tog strypgreppet så skulle brottet försök till mord kunna bli aktuellt, 3:1 BrB och 23:1 BrB. Isåfall är brottet inte preskriberat eftersom försök till mord har en preskriptionstid på 25 år, 35:1 1 st 5 p. BrB. Att ditt ex hotar dig med att polisanmälanDu uppger vidare att ditt ex skurit sig för 17-18 år sedan och skyllt på dig. Att polisanmäla någon som är oskyldig för att ha begått ett brott med syftet att anmälan ska leda till åtal skulle kunna innebära att ditt ex gör sig skyldig till brottet falsk angivelse, 15:6 BrB. Däremot så är det omöjligt att en ev. anmälan från ditt ex skulle kunna leda till åtal, eftersom "brottet" är preskriberat. (OM det varit så att du skurit henne i huvudet, borde de ha utgjort åtminstone en misshandel av normalgraden). Att hota om att anmäla någon kan vara ett brott. I 4:4 BrB föreskrivs att den som förmår någon annan att göra, tåla eller underlåta något genom att hota med att anmäla denne för brott, döms för olaga tvång, förutsatt att tvånget är otillbörligt. Vad gäller kravet på att hotet ska vara otillbörligt utesluts dock t.ex. legitima påtryckning för att någon ska erkänna brott. Utifrån din text framkommer inte att ditt ex tvingat dig att göra, tåla eller underlåta något till följd av hotet. SlutsatsDet bör inte finnas någon anledning för dig att vara orolig ifall stryptaget utgjorde ett ofredande alternativt en misshandel, eftersom brotten isåfall preskriberats. Om det däremot var så att du hade uppsåt till att döda ditt ex, så är brottet inte preskriberat och du kan åtalas för brottet. Avslutningsvis är jag tveksam till, utifrån din information, att ditt ex skulle ha gjort sig skyldig till något brott i dagsläget.Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Får polisen begå hemfridsbrott?

2020-11-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Har polisen rätt att beträda privat mark vid misstänksamhet av brott. I detta fall garageuppfart i anslutning till en villa?
Victoria Ström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HemfridszonTill att börja med går att konstatera att i Sverige gäller allemansrätten, 2:15 4 st. regeringsformen (1974:162). Allemansrätten kan man säga innebär att andra personer än den som äger marken får vistas där, under förutsättning att man inte förstör eller stör. Däremot så gäller allemansrätten inte inom den s.k. hemfridszonen, vilket är området närmast bostadshuset där ingen annan får vistas utan lov från ägaren. Hur stor hemfridszonen är varierar beroende på området, t.ex. om det är fri sikt är hemfridszonen oftast större (ca 70 meter enl. praxis) än om det är låg insyn till ett bostadshus. Om man olovligen tillträder hemfridszonen så kan man dömas för hemfridsbrott, 4:6 brottsbalken (1962:700). HusrannsakanOm polisen vill vidta åtgärder som kränker en persons hemfridszon/mark kan de använda sig av s.k. tvångsmedel. Genom att förundersökningsledaren tar beslut om en husrannsakan kan polis bereda sig tillgång till annans bostad i syfte att t.ex. eftersöka personer eller föremål. I ett sådant fall krävs inte fastighetsägarens medgivande, oavsett om fastighetsägaren är misstänkt för ett brott eller inte. Som huvudregel får husrannsakan företas om det finns anledning att anta att brott har begåtts för vilken fängelse kan följa, 28:1 1 st. Rättegångsbalken (1942:750) (RB). Husrannsakan kan också få genomföras hos annan än den som är misstänkt för brott, men det krävs då att brottet har begåtts på den platsen, den misstänkta gripits där eller att det finns synnerlig anledning, 28:1 2 st. RB. Med synnerlig anledning menas att man genom husrannsakan kan antas hitta föremål som kan tas i beslag eller annan utredning om brottet ska vinnas. Det ska föreligga faktiska omständigheter (en eller flera) som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att uppnå det avsedda resultatet med åtgärden, SOU 1995:47 s. 239 f. SlutsatsUtifrån din korta beskrivning av marken så är det svårt att avgöra hur stor hemfridszonen är i ditt fall. Jag kommer däremot utgå från att det rör sig om den s.k. hemfridszonen, eftersom ett garage oftas ligger i nära anslutning till bostadshuset. Det innebär att polisen enbart får tillträda uppfarten till garaget om de finns lagstöd för detta. Det är svårt utifrån din information att avgöra detta, men det är t.ex. möjligt om brottet förövats där. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?

2020-11-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, mitt barnbarn togs efter att ha rökt cannabis samt tagit LSD (allt endast 1 gång i fredags). Han fick lämna urinprov och kördes hem på natten av polisen till föräldrarna. Till på saken hör att han endast är 15 år. Jag antar att soc blir inkopplad, men hur är det med övriga rättsväsende? Böter, prickar , körkort, tidigare brottslighet eller liknande? Vad kommer att hända?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår omständigheterna av din fråga är ditt barnbarn misstänkt för ringa narkotikabrott genom eget bruk. Ditt barnbarn har vid ett tillfälle rökt cannabis och tagit LSD. Han fick lämna urinprov och kördes sedan hem till sina föräldrar. Du undrar nu vad som händer straffrättsligt; böter, prickar, körkort osv.Eftersom ditt barn är misstänkt för brott har det inletts en förundersökning. Under förundersökningen kan det hållas förhör och åklagaren gör sedan en bedömning om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. För vissa brott kan åklagaren välja att istället utfärda ett strafföreläggande. För att strafföreläggande ska vara möjligt krävs att den misstänkte erkänt brottet. Strafföreläggande ersätter rättegången och innebär böter. Normalstraffet för ringa narkotikabrott genom brukande är trettio dagsböter, oavsett vilken sorts narkotika som brukats. Eftersom ditt barnbarn är så ungt är det däremot tänkbart att påföljden blir en annan. En tänkbar påföljd, vilken inte är alltför ovanlig, är ungdomsvård. Ungdomsvård är en påföljd som främst är för ungdomar i åldrarna 15-17 år och som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten. Vården preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan och kan innebära att ditt barnbarn under en tid blir tvungen att lämna urinprov, genomgå programverksamhet och få stöd från socialtjänsten. Döms ditt barnbarn kommer det att ske en anteckning i belastningsregistret (oavsett om så sker genom en lagakraftvunnen dom eller genom ett strafföreläggande). Döms han till böter gallras uppgiften ur belastningsregistret efter fem år, detsamma gäller om han döms till ungdomsvård eftersom han är under 18 år (17 § lagen om belastningsregister). Att en uppgift gallras innebär att den därefter inte längre finns kvar i registret. En straffrättslig dom kan i vissa fall påverka möjligheten att få (eller behålla) körkort eller körkortstillstånd. Om ditt barnbarn har körkort (t.ex. traktorkort som kan has från att man är 15 år) kommer Transportstyrelsen att informeras om domen och kan besluta att återkalla körkortet. Innan beslut om återkallelse sker kommer ditt barnbarn att informeras med möjlighet att yttra sig. Detsamma gäller om ditt barnbarn ansöker om körkortstillstånd. Det kommer att göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Däremot är det i regel inte tillräckligt med narkotikabruk vid ett enstaka tillfälle för att körkort ska återkallas (jfr RÅ 1992 ref. 1). Därav torde bedömningen bli densamma vid utfärdande av körkortstillstånd.Om något är oklart eller du behöver mer hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

2020-11-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om jag begår mord och har blivit dömd och fått livstid fängelse i cirka 18 år och blir frisläppt, gallras mitt brott från belastningsregistret efter 10 år jag har blivit frisläppt och inte begår något brott på 10 år även om jag begått mord som är ett väldigt grovt brott?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gallringstid finns stadgade i lag om belastningsregister. När gallras uppgifter från belastningsregistret?Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om personer som bl.a. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot ålagts påföljd för brott (3 § första punkten). Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid beroende på vilken påföljd som dömts ut för brottet (17 §). En del straff gallras en viss tid efter domen, så som exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom. Ett fängelsestraffs gallringstid beräknas däremot inte efter tiden för domen, utan den beräknas istället efter frigivningen. Fängelsestraff gallras som huvudregel från belastningsregistret 10 år efter frigivningen (17 § första punkten). Hur gallras uppgifterna om man begår flera brott?Om det före utgången av gallringstiden för ett brott har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret avseende samma person ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter. En uppgift ska dock som senast gallras efter 20 år (18 §). Begår man ett nytt brott under gallringstiden för mordet kan alltså anteckningen avseende mordet finnas kvar längre än 10 år. När gallras uppgifter om mord från belastningsregistret?Den lagstadgade påföljden för begånget mord är fängelse, antingen på viss tid eller på livstid (3 kap. 1 § brottsbalken). Som det framgår ovan ska fängelsestraff som utgångspunkt gallras 10 år efter frigivningen. Det innebär att uppgiften om mord kommer att gallras från belastningsregistret 10 år efter att personen frigivits från fängelsestraffet förutsatt att hen inte begår fler brott under tiden för gallringen. Dina antaganden i din fråga är alltså korrekta. Att en uppgift gallras från belastningsregistret innebär att den förstörs därifrån och inte längre förekommer där. Domen kommer dock alltid att bestå och som utgångspunkt vara en offentlig handling som vem som helst kan begära ut och läsa, så uppgifter om brottet finns på så sätt kvar, men de är inte sökbara i belastningsregistret efter att de gallrats. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en person som säljer sex dömas för uppvigling?

2020-11-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, eftersom det är olagligt att köpa sex så undrar jag om det är uppvigling om en prostituerad lägger ut en kontaktannons på nätet där hon skriver att hon söker män som kan köpa sex av henne. Eller om en prostituerad går fram till en man på gatan och frågar om han vill köpa sex av henne. Räknas dessa fall som uppvigling eller annat brott? För i de fallen uppmanar hon ju faktiskt personer att begå ett brott, dvs hon uppmanar män att köpa sex av henne och sexköp är ju ett brott.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Jag kommer först att gå igenom brottet uppvigling, sedan brottsprovokation och till sist medverkan till sexköp.Uppvigling förutsätter att man till allmänheten uppmanar till brottslig gärningDen som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller söker förleda till brottslig gärning, döms uppvigling (16 kap. 5 § BrB). Brottet utgör enkelt sagt uppmaning till brott. Bestämmelsen innehåller ett krav på att förfarandet ska ske till allmänheten, vilket innebär att det inte endast ska var riktat till en krets av personer som är både liten och sluten. Det innebär att kravet inte uppfylls när en person som säljer sex endast går fram till en man på gatan. En kontaktannons på nätet borde dock uppfylla kravet eftersom uppgifter på internet borde anses riktat till allmänheten. Ett annat krav är att personen som säljer sex ska uppmana eller söka föranleda sexköpet. Hur kontaktannonsen ska se ut samt vilka andra omständigheter som måste föreligga för att uppfylla kravet är inget jag kan svara på, utan en domstol måste pröva frågan med beaktande av samtliga omständigheter. Teoretiskt sett kan en sådan situation kanske omfattas av brottet, men personen som säljer sex hade eventuellt kunnat anses vara skyddsvärd. Det är oavsett ingen sådan situation som lagstiftarna tänkt sig ska omfattas av brottet.Det är inte olagligt för en privatperson att provocera annan till brott i SverigeDet ligger dock närmare till hands att pröva om ett sådant agerande anses vara brottsprovokation. Brottsprovokation innebär att man provocerar en annan person att begå ett brott. Det är dock inte olagligt att en privatperson provocerar annan till att begå ett brott om denne inte medverkar till brottet.Nödvändig medverkan till brott omfattas inte av reglerna om medverkanVärt att nämna är medverkan till köp av sexuella tjänster (6 kap. 11 § första stycket BrB, 23 kap. BrB). Bestämmelserna om medverkan tillämpas dock inte för nödvändig medverkan, det vill säga sådan medverkan som förutsätter att brottet kan begås. Personer som säljer sex måste agera på ett visst sätt för att de ska anses sälja sexuella tjänster, vilket är således en förutsättning för att köp av sexuella tjänster ens kan begås. Sammanfattningsvis går det inte riktigt att säga ifall en person som säljer sex och meddelar detta till allmänheten borde dömas för uppvigling. Det är svårt att svara på eftersom det inte prövats i domstol, men skulle kunna uppfylla kraven på ett teoretiskt plan.Det är bara att ställa fler frågor om något var oklart. Hoppas att du blev nöjd med ditt svar!Vänligen,