Vad innebär 24:2 BrB?

2018-09-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |vad innebär brb 24,2 ?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. BestämmelsenBestämmelsen i 24:2 Brottsbalk (1962:700) lyder enligt följande: "Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, anhållen eller annars berövad friheten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då denne skall hålla honom till ordningen, får det våld brukas som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla, om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall. Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458)".Vad innebär bestämmelsen? Bestämmelsen förklarar vilket våld en person som är frihetsberövad får utsättas för. Att vara frihetsberövad innebär att en person blivit anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt. Bestämmelsen gäller även de personer som blivit gripna eller omhändertagits på grund av berusning. Syftet ska vara att bibehålla ordning på platsen eller hindra personen från att avlägsna sig. Det våld en person får utsättas för måste vara försvarligt. Våld ska bara användas om det inte går att hantera situationen på något annat sätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Falsk tillvitelse att ljuga inför Radiotjänst?

2018-09-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! En kontrollant från radiotjänst har medvetet lämnat falska uppgifter till radtiotjänst (en myndighet) om att jag inte har anmält tv-innehav (en brottslig gärning). Jag kan bevisa att uppgifterna är falska och att kontrollanten visste om det i samband med kontrollen.Finns det stöd för falsk tillvitelse i denna situation?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan i vart fall finnas en möjlighet att kontrollanten gjort sig skyldig till falsk tillvitelse. Anledningen till att jag inte vågar ge ett säkrare svar än så redogör jag för i rubrikerna nedan.MyndighetskravetSom du uppenbarligen redan vet krävs för ansvar för falsk tillvitelse bl.a. att personen ifråga lämnat falska uppgifter till en myndighet. Radiotjänst är ingen myndighet, utan ett aktiebolag. I många fall jämställs dock statligt ägda bolag med myndigheter. I fallet NJA 2002 s. 668 jämställdes en skuld till radiotjänst med en skuld till det allmänna. Enligt 14 § lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är Radiotjänst underkastad förvaltningslagen (förvaltningslagen är enligt 1 § tillämplig på bl.a förvaltningsmyndigheter). Även 17 § och 21 § ger uttryck för att Radiotjänst är att betrakta som en myndighet. Sammantaget talar detta för att radiotjänst ska betraktas som en myndighet även i brottsbalkens mening, men inget definitivt svar finns. AnmälningskravetUtöver vad som redan skrivits krävs för ansvar att myndigheten uppgiften lämnats till "ska ta upp anmälan i sådan sak". Vad detta konkret betyder är inte klarlagt. Finns det några formkrav för hur en anmälan måste se ut? Vad innebär det att ta upp en anmälan? I detta fall måste kontrollantens uppgifter till Radiotjänst vara att betrakta som en anmälan. I ett hovrättsfall, RH 47:78 ansågs en uppgift lämnad till en ordningsvakt utgöra sådan anmälan som anses i brottsbeskrivningen för falsk tillvitelse. Varför skulle då inte kontrollantens uppgifter om dig också vara en anmälan? En fråga kvarstår dock. Ska Radiotjänst ta upp en sådan anmälan? Vad "ta upp" betyder i sammanhanget är som nämnt inte klarlagt. Jag har utan resultat sökt med ljus och lykta efter föreskrifter och interna regler som ska bringa klarhet i vad som konkret händer med en kontrollants anmälan. Däremot förstår vem som helst att det är uppgifterna ifrån kontrollantens anmälan som läggs till grund för åtal enligt 22 § nämnd lag. Vem som helst förstår därför också att kontrollantens anmälan på det ena eller andra sättet, med Radiotjänsts försorg, slutligen hamnar på åklagarens bord. Anmälan måste alltså på något sätt angå Radiotjänst. Av den anledningen anser jag att Radiotjänst "ska ta upp anmälan i sådan sak".Jag kan som nämnt inte garantera en fällande dom, men möjlighetens finns definitivt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Vad krävs för att ett brott ska registreras i belastningsregistret?

2018-09-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Om jag inte blir dömd för ett brott, kommer jag då inte ha något historik av vad som hände? Och om dem bestämmer sig för att jag är skyldig men att det inte blir någon påföljd, blir det någon historik då?
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår dig rätt undrar du vad som krävs för att ett brott ska registreras i belastningsregistret. Regler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Belastningsregistret ska bland annat innehålla uppgifter om någon genom dom eller beslut har fått påföljd till ett brott (3 §).Om du inte blir dömdOm ett brott inte leder till någon dom registreras det inte i belastningsregistret. Däremot ska beslut som kontaktförbud och tillträdesförbud registreras (3 §). Om du blir dömd men utan påföljdJag utgår från att du menar att du anses skyldig och därmed blir dömd. Huvudregeln är att det krävs en påföljd för att domen ska visas i belastningsregistret. Även om påföljden kan vara begränsad, så kallad strafföreläggande, som böter och/eller villkorlig dom ska den finnas med i belastningsregistret. Om någon går fri från påföljd på grund av en allvarlig psykisk störning ska uppgifterna också registreras (3 §).Om domstolen däremot meddelar så kallad påföljdseftergift, att en person av olika omständigheter ska dömas för ett brott men helt utan påföljd ska det inte registreras i belastningsregistret eftersom det inte finns någon påföljd (29 kap. 6 § brottsbalken).På polisens hemsida finns information om belastningsregistret och hur länge uppgifterna finns kvar. Påföljden avgör hur länge en belastning finns registrerad. Jag rekommenderar dig att titta på polisens hemsida för mer information.Hoppas du fick svar på din fråga!

vad innebär brb 24:2?

2018-09-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |vad innebär brb 24,2 ?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BrB 24:2 är en förkortning till ett lagrum i brottsbalken.BrB = Brottsbalken24 = 24 kapitel 2 = 2 paragrafen (§) Du hittar lagrummet härVänligen,

Får fotbollsklubben begära registerutdrag av oss ledare?

2018-09-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |jag fick ett mail från min fotbollsklubb att styrelsen hade beslutat att alla ledare ska ta ut från belastningsregistret och visa upp. Får en styrelse göra så . Vi ställer upp på vår fritid . Det är många som ska läsa det känns att inte rätt
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar lawline med din fråga.Styrelsen har rätt att kräva att personer som vill vara ledare visar upp registerutdrag, men om du avsäger dig uppdraget så har dom ingen rätt att se ditt registerutdrag. Registerutdraget för att arbeta med barn visar inte all brottslighet en person kan tänkas vara dömd för, utan bara vissa allvarliga brott som grov misshandel, mord och alla typer av sexualbrott. Du kan läsa mer om utdraget på polisens hemsida. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Vad händer om ett taxiföretag anställer någon utan taxilegitimation?

2018-09-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad händer om ett taxiföretag anställer en utan taxileg. Vad blir straffet för detta
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om taxitrafik finns i Taxitrafiklagen. För att få köra personbil eller lätt lastbil i taxiverksamhet krävs att man antingen har giltig taxiförarlegitimation eller att man tillfälligt utövar taxiyrket i Sverige enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (3 kap. 1§ Taxitrafiklagen). Om ett taxiföretag uppsåtligen eller genom oaktsamhet anställer någon som inte har taxiförarlegitimation eller inte faller under undantaget om tillfällig utövning i Sverige kan de dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (5 kap. 4§ 2 stycket Taxitrafiklagen). Det är alltså straffbart att anställa någon som inte har rätt att utöva taxiyrket.Sammanfattningsvis kommer svaret på din fråga bero på om taxiföraren taxiföretaget anställer faller under undantaget om tillfällig utövning av taxiyrket i Sverige. Blir detta undantaget aktuellt är det alltså tillåtet. Gäller det inte sådan tillfällig utövning i Sverige som är tillåtet utan taxilegitimation blir straffet böter eller fängelse i upp till sex månader.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Syns samhällstjänst i belastningsregistret och hur länge står denna uppgift med i så fall?

2018-09-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Undrar om samhällstjänst är det samma som fängelse när man begär utdrag ur belastningsregistret, isf hur länge syns det?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då man blivit dömd för ett brott kan uppgifter om detta stå med i ett så kallat belastningsregister, registret regleras i lagen om belastningsregister. Uppgiften om brottet gallras bort från registret efter en viss bestämd tid beroende på brott. Om jag förstått saken rätt så står det vilket brott du är dömd för samt vilken påföljd du är dömd till. Om man blivit dömd till samhällstjänst står uppgiften om brottet kvar i registret i 10 år. Om personen ifråga var under 18 år när brotten begicks står det dock bara med i 5 år. Detta gäller enligt 17 § eftersom samhällstjänst alltid kombineras med antingen en villkorlig dom eller en skyddstillsyn. Villkorlig dom och skyddstillsyn ska enligt denna regel gallras efter 10 år (eller 5 i vissa fall, se ovan). Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur lång tid finns man med i belastningsregistret efter avtjänat fängelsestraff?

2018-09-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |2002 och 2005 blev domen grovt rattfylleri med i månads fotboja och samhällstjänst. Det är nu 12 år sedan finns det kvar i straffregistret eller är det avskrivet ?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du dömts till en månads fängelse och avtjänade straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja. Under de omständigheterna räknas tiden innan uppgiften tas bort från belastningsregistret från att straffet avtjänats, även om detta inte spelar någon roll i ditt fall. Tio år efter avtjänat straff tas noteringen i straffregistret bort, så du borde inte finnas med där idag.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning