Förvanskning av urkund

2018-06-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om jag misstänker att någon förfalskat en namnteckning på ett kvitto på ett köp av hund, hur går man till väga att kunna få ett original? Kan man få hjälp via tex polisanmälan?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att förfalska sin namnteckning på t.ex. ett kvitto är att se som antingen förvanskning av urkund (den mer ringa varianten) eller förfalskning av urkund (normalgraden). Vad förfalskning av urkund samt förvanskning av urkund innebär kan du läsa i 14 kap. 1-2 §§ Brottsbalken. I din situation skulle jag absolut rekommendera att polisanmäla, helst så fort som du fick kännedom om händelsen om det var du som blev utsatt då det är viktigt i bland annat ersättningssyfte. Om du vill få tag i originalkvittot som ett led i att häva köpet av hunden eller liknande så rekommenderar jag ändå att du upprättar en polisanmälan och följer deras instruktioner i ärendet samt att du naturligtvis kontaktar säljaren och informerar om att det inte var du som gjorde köpet.Naturligtvis utgår jag ifrån informationen du har bifogat i din fråga, vilket tyvärr inte är väldigt mycket, men om det är en fråga av stor vikt för dig rekommenderar jag att du kontaktar en jurist för hjälp då det endast är så mycket man kan göra över nätet på detta sätt.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Pratar illa och utsätter annan för störande kontakter

2018-06-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag är tillsammans med en man och har varit det i ca 1år. Hans före detta pratar mycket illa om mig till andra även om min familj (har Mail om detta) och skickar sms till mig några gånger i veckan. Även ringt mig nattetid. Det står mest om mannen jag träffar i sms'en men hon har även skrivit saker om mig. Som tex (hur du behandlar din dotter/ du klarar nog ditt barnkalas själv mm) sen om mitt könshår är rött mm ja .. nivån är ganska låg från hennes sida. Jag har aldrig svarat henne, och ändå fortsätter hon. Finns det något man kan göra rent juridiskt? Känner ju att man måste få ett stopp på det här.
Sara Hill |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Personens agerande kan på flera sätt anses utgöra brott enligt Brottsbalk (förkortad BrB) som jag kommer gå igenom en åt gången nedan. Talar illa om digFör att personens uttalanden om dig ska anses utgöra brott krävs att du utpekas som klandervärd i ditt levnadssätt eller att uppgiften på annat sätt lämnats i att du ska utsättas för andras missaktning. Vidare krävs att personen talat illa om dig till någon annan dig själv. Från det du berättar kan personen genom att prata illa om dig och din familj till andra människor gjort sig skyldig till förtal 5 kap. 1 § BrB. Generellt kan sägas att uttalandena inte bör vara att hon tycker / har en åsikt, utan det ska för att vara förtal vara ett påstående som dessutom inte ska vara sant. Eftersom jag inte vet vad personen sagt blir det svårt att bedöma, men det verkar sannolikt röra sig om förtal.Störande kontakterGenom att utsätta dig för störande kontakter (speciellt de som skett nattetid) kan personen göra sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Det innebär att personen gjort ett intrång i din personliga sfär som på någon sätt kränker din frihet och fred.Sms'ens innehållDå personen skriver om ditt könshår kan det även bli tal om sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 st 2 § BrB. Det krävs då att skrivelsen var ägnad att kränka din sexuella integritet. Även här saknar jag information för att göra en fullständig bedömning men det kan vara relevant att ta upp med polis.Sammanfattningsvis finns det tre brott som personen kan anses ha begått, som jag råder dig till anmäla till polisen.- Förtal - Ofredande- Sexuellt ofredandeDu kan även ansöka om kontaktförbud hos polisen. Jag vill dock redan här säga att det krävs särskilda omständigheter för att sådant ska utfärdas, men jag tycker du kan ansöka om det ändå om det känns rätt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Får skolpersonal beslagta alkohol från en elev?

2018-06-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Undrar vad som gäller på en skola... Har personal rätt att beslagta alkohol från en elev och får man hälla ut det?
Emil Duberg |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Det finns ingen lagbestämmelse som ger skolan rätt att omhänderta till exempel alkohol. Vidare är det tillåtet för skolan att utforma egna ordningsregler om att man t.ex inte får ha alkohol på skolan. I ett uttalande från JO är dock rättsläget inte helt klart vad gäller möjligheten att ingripa mot föremål som inte är så allvarliga att de kan bedömas som nödsituationer synes rättsläget oklar. Om skolan har sådana ordningsregler betyder det alltså inte nödvändigtvis att skolan får omhänderta alkoholen.För att vara på den säkra sidan är mitt råd att tillkalla polis som får omhänderta alkoholen och förverka den.

"Systematiskt" förövande av brott

2018-06-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad menar juridiken med "systematiskt"? Finns det vissa krav för att ett brott ska anses ske systematiskt?Vid brott verkar en rekvisit vara att brottet ska ha skett systematiskt för att klassas som grovt brott. Är det vanligt att systematiskt är den ENDA rekvisiten för att avgöra brottets grad? Rent spontant känns det ju mer som att belopp och liknande spelar mer in Ex ekobrott på 50 000, kan de klassas som grova om de anses skett systematiskt?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Begreppet "systematiskt" förekommer på flera olika ställen i BrB. En definition är att "Med brottslighet som utövats systematiskt avses brottslighet där ett visst tillvägagångssätt upprepats ett flertal gånger […]". En annan pekar på vikten av att brotten begåtts under en längre tid. Det huvudsakliga kriteriet tycks vara att samma typ av brott, säg bedrägeri, begåtts flera gånger under viss tid. Att brott förövats systematiskt kan ge flera konsekvenser; främst att en brottslig gärning bedöms som grov istället för av normalgraden (se exempelvis grovt bedrägeri i 9 kap. 3 § BrB och NJA 1982 s. 645) eftersom den utgjort ett led i systematisk brottslighet, men det kan även göra att straffet som ges för ett visst brott höjs utan att rubriceringen ändras eftersom det systematiska utförandet beaktas som en försvårande omständighet (29 kap. 2 § BrB). Jag kan inte med säkerhet uttala mig om hur vanligt det är att brott bedöms som grova eftersom de begåtts systematiskt, men enligt min uppfattning kan definitivt ett brott bedömas som grovt enbart på denna grund. Detta förutsätter dock rimligen att den systematiska aspekten varit förhållandevis omfattande, eftersom det annars enklare hade kunnat beaktas som en försvårande omständighet. Vid exempelvis bedrägeri kan även enbart summan göra brottet grovt enligt min uppfattning.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Leder tullen eller polien förundersökningen?

2018-06-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Om man som förare blir tagen av den svenka tullen, blir misstänkt för drograttfylla och tas till ett sjukhus för ett blodprov. Hur ser processen ut efter det, vilken myndighet tar över ärendet, tullen eller polisen?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förundersökning i brottmål kan under vissa förutsättningar ledas av Tullverket. Enligt 1 § Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenhet att ingripa mot rattfylleribrott framgår att Tullverket har tilldelats vissa befogenheter för att förhindra, upptäcka och utreda vissa brott enligt lagen om straff för vissa trafikbrott, bland annat vid rattfylleri när föraren intagit narkotika. Tullverket får besluta att inleda en förundersökning beträffande dessa brott. Om saken inte är av enkel beskaffenhet ska ledningen av förundersökningen övertas av en åklagare. (3 § Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenhet att ingripa mot rattfylleribrott) Denna befogenhet som Tullverket har tilldelats innefattar en rätt att, under samma förutsättningar som polisen, besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning. (8 § Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenhet att ingripa mot rattfylleribrott)Sammanfattningsvis torde förundersökningen ledas av Tullverket i det fall du beskriver, under förutsättning att saken är av enkel beskaffenhet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Ikraftträdande av ny lag, vilken lydelse gäller?

2018-06-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Den nya lagen om vad som klassas som en våldtäkt träder ikraft den 1 juli 2018. Då en anhörig till mig blev våldtagen en tid tillbaka undrar jag om vi kan nyttja denna lag i åtalet idag.? Tack!
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 5 § lagen om införande av brottsbalken följer att ingen får dömas för en gärning för vilken det inte var stadgat straff när den begicks. Vidare följer att straff ska bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs om inte annan lag, som leder till frihet från straff eller till lindrigare straff, gäller när dom meddelas. Det innebär att brottsbalkens nuvarande ordalydelse kommer att gälla om den som är anhörig till dig väcker åtal med hänsyn till att brottet var begånget innan den 1 juli 2018.Med vänliga hälsningar

Hur kan drogpåverkan påverka uppsåtsbedömningen och bedömningen om ursäktande omständigheter?

2018-06-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När det gäller ett fall där mannen är åtalad för snatteri, påstår att han var drogad och ej sig själv när detta skedde - men vittnet säger i rättegången att den åtalade verkade normal - alltså ej drogad. Hur hanterar rätten detta problem?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rättsliga problem som aktualiseras är frågan om gärningsmannens så kallade uppsåt. Detta krav stadgas i brottsbalken 1 kap 2 § och innebär att en gärningsman, för att kunna dömas för ett brott, måste ha varit medveten om sitt handlande.Att någon är påverkad av droger skulle kunna utgöra en sådan omständighet som gör att någon inte är medveten om vad han eller hon gör. Det som domstolen i detta fall brukar göra är för det första att ta hänsyn till yttre faktorer. Med detta menas till exempel hur personen verkade utifrån, hur han eller hon betedde sig och faktiskt handlade, förde sig, pratade etc. För det andra tas hänsyn till om det kan bevisas om personen faktiskt varit berusad eller påverkad av droger och vad som framkommer om dennes uppfattning av situationen och om denne kan ha varit omedveten om sitt handlande.Det kan dock sägas att det inte räcker att man är 'hög' eller ej extremt påverkad för att man ska sakna uppsåt. För att en person ska sakna uppsåt enligt lagen, och alltså medvetenhet om vad personen gör, krävs i stort sett att man inte märkt eller insett vad man håller på med. Det är mycket ovanligt att uppsåtet brister i detta avseende i varje fall vad gäller stöldbrott. Just för att det är svårt att ta någonting från någon annan utan att märka eller inse det.Utöver kravet på uppsåt kan man även bli friad på grund av så kallade "ursäktande omständigheter". Med detta menas att man kan ursäktas på grund av vissa omständigheter trots att man gjort en otillåten gärning. Som exempel kan sägas att en person som får en plötslig psykos och inte kan råda över sitt handlande kan ursäktas på grund av tillståndet. Det är dock, såvitt jag vet, mycket ovanligt att någon ursäktas på grund av drogpåverkan såvida personen i fråga inte av misstag råkat få i sig någonting som orsakat en oväntad, kraftig psykos som gör det lämpligt att ursäkta personen.Det finns dock en princip om att personer som begått brott under självförvållad sinnesförvirring inte ursäktas (se brottsbalken 1 kap 2 § 2 stycket). Med detta innebär att den som tar en betydande medveten risk för att bli sinnesförvirrad med hjälp av till exempel droger som regel inte blir ursäktad. Situationen skulle då kunna vara annorlunda om personen i fråga omedvetet blivit drogad av någon annan.Domstolen kommer därför förmodligen att anse personen ifråga medveten om sina handlingar och icke ursäktad på grund av eventuell sinnesförvirring. Omständigheterna kan dock vara annorlunda än på så sätt jag uppfattat dem, och det kan hända att domstolen har en helt annan uppfattning av läget än mig utifrån denna information.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd

2018-06-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan Jag vill fråga om ersättning , jag suttit från : 2017 . 08 . 08 till 2018 . 03 . 17 jag fick fel hard straff , bråk med exfru
Victoria Rosscheree |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att din fråga handlar om skadestånd för fel i myndighetsutövning.Du har som åtalad och dömd rätt till att överklaga din dom inom en viss tid.Om du är missnöjd med handläggningen av ett mål kan du ansöka om ersättning, mer om detta kan du läsa nedan:http://www.domstol.se/Tvist/Missnojd-med-dom-eller-handlaggning/ https://www.jk.se/ansokan/skadestand/ När det gäller fel och upptagandet av ditt ärende till JK, måste det i ansökan framgå att myndigheten eller domstolen har gjort sig skyldig till "fel eller försummelse vid myndighetsutövning" för att skadestånd ska kunna bli aktuellt. Om du vidare anser att en domstol har handlagt ditt mål fel kan du överklaga denna dom inom den fristen (tiden) som anges i domen. Hur du går tillväga för att överklaga domen framgår av domen som du fick tidigare.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster: - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,