Kontaktförbud vid misshandel och olaga hot

2018-07-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om jag blir misshandlad av sambons bror och efter att anmälan är gjord ringer hennes far till mina föräldrar och mordhotar både dem och mig, kan det ses som övergrepp i rättsak på något vis ? Det skall nämnas att broderns kompis nästan slog ihäl mig för 2 år sedan. Är bekräftat ett rättegångsdatum för det. Det var då hoten började ta riktig fart. Undrar om det finns fog för besöksförbud ? Och hur man går tillväga, 2 misshandel och ständiga hot i 4 år känns som att det kan hända något nu när brodern är anmäld. Mvh
Sara Hill |Hej,Jag förstår att det här är oerhört påfrestande och självklart ska det inte få lov att fortsätta så. Har dem gjort sig skyldig till brott? Utifrån dem omständigheterna kan först sägas att det finns minst tre personer som gjort sig skyldiga till brottsliga gärningar genom att tillfoga dig kroppsskada och hota dig om brottslig gärning så som mord (misshandel 3 kap 5 § brottsbalken, olaga hot 4 kap. 5 § brottsbalken).Vad gäller vid flera gärningsmän? Dessa personer är dock tre egna rättssubjekt. Dem står alltså endast ansvariga för de gärningar dem själva utfört. Sambons broder hålls därför ansvarig för misshandel och olaga hot. Sambons broders kompis för misshandel. Sambons broders far för olaga hot.Övergrepp i rättssak Hoten kan precis som du säger även anses utgöra övergrepp i rättssak om dessa syftar till att hindra ditt deltagande i rättegång (17 kap. 10 § brottsbalk). Övergrepp i rättssak är ett grövre brott än olaga hot med strängare straff.KontaktförbudSom ovan konstaterats har utan tvekan allvarliga brott begåtts av dessa personer. Ett kontaktförbud kan utfärdas om det på grund av särskilda omständigheter finns en klar och konkret risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot dig.Vid bedömningen läggs stor vikt vid om personen gjort sig skyldig till liknande brott tidigare. Exempelvis sambons broder har redan misshandlat dig en gång, förutsatt att det är anmält till polisen kan det vara en stark grund för att utfärda kontaktförbud. Att det rör sig om hot och misshandel talar starkt för att kontaktförbud utfärdas för sambons broder. Om fadern inte tidigare gjort sig skyldig till något liknande brott (som i vart fall inte anmälts eller nått polisen) talar det mot att kontaktförbud utfärdas.Det är oftast åklagare som prövar om skäl för kontaktförbud finns samt fattar beslutet efter anmälan (7 § lag om kontaktförbud). Åklagarens beslut kan överklagas till tingsrätten av både den som ska skyddas av förbudet och av den som förbudet gäller för (14 § lag om kontaktförbud).Sammanfattningsvis råder jag dig att söka om kontaktförbud för både brodern och fadern. Avseende brodern ser jag starka skäl för att sådant utfärdas. Du vänder dig till din lokala polis eller åklagarmyndighet och förklarar situationen. Hoppas jag i alla fall kunde peka dig i rätt riktning och att du fick svar på din fråga. Det är som sagt polis och åklagare som kan hjälpa dig vid denna tidpunkt. Önskar dig all lycka till!

Vad krävs för att hamna i belastningsregistret respektive misstankeregistret?

2018-07-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |En kväll för några år sedan ringde två civilklädda poliser på vår dörr och ville prata med vår minderårige son. De utredde en större droghärva i kommunen, och hans mobilnummer fanns med i en sms-konversation där de misstänkte att han velat köpa hasch.De pratade med honom, och med oss, han fick lämna ett urinprov som var negativt och de gick igenom hans rum utan att hitta något. Han erkände dock att han under sommaren (detta var på senhösten) rökt hasch vid ett par tillfällen.De uppgav att inga vidare åtgärder skulle vidtas, och att misstankarna avskrevs då drogtestet var negativt. Vi fick dock träffa Soc för ett samtal.Han undrar nu om detta på något sätt finns registrerat i hans belastningsregister? Han har tidigare begärt utdrag för att arbeta med barn, och detta har inte visat något, men det utdraget tas väl bara ur belastningsregistret? Kan det finnas något registrerat utan att man känner till det, i tex misstankeregistret? Något som kommer upp om han tex skulle söka en säkerhetsklassad tjänst, eller till polishögskolan?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns två typer av huvudregister över personer som är förknippade med brottslighet. Dessa register styrs dels genom lagen om belastningsregister och dels genom lagen om misstankeregister. Enligt lag ansvarar Polismyndigheten för både belastningsregistret och misstankeregistret. Registerna innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och uppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott. Det krävs även att man fyllt 15 år för att hamna i belastningsregistret och misstankeregistret. BelastningsregistretBelastningsregistret förs av Polismyndigheten och innehåller information om den som fått påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot samt åtalsunderrättelse.MisstankeregisterI misstankeregistret finns uppgifter om den som enligt förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkt för ett brott (3 § lagen om misstankeregister). Det krävs alltså att en förundersökning har startats för att man ska hamna i misstankeregistret. Vid en skälig misstanke om brott ska man underrättas om det (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Har din son inte fått någon underrättelse om att han är skäligen misstänkt för något brott så ska han inte finnas med i misstankeregistret. Finns händelsen registrerad på något sätt?I och med att inga vidare åtgärder gjorts och han aldrig blev skäligen misstänkt för något brott har han inte hamnat i misstankeregistret. Han kan inte heller ha hamnat i belastningsregistret för denna händelse då han inte blivit dömd för brottet. Vänligen,

Vad syns i belastningsregistret och hur länge finns uppgifter om böter kvar?

2018-07-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad syns i belastningsregistret? Hur länge finns det kvar?Jag dömdes till böter i tingsrätten i slutet på 90 talet för hets mot folkgrupp bla, och sen en dom med böter till följd för ringa narkotikabrott, eget bruk i 2008.
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad syns i belastningsregistret?Enligt 3 § lag (1998:620) om belastningsregister syns det om personen, genom exempelvis en dom, har ålagts påföljd för brott. Ett exempel på en påföljd för brott är böter.Dina uppgifter finns inte kvar i belastningsregistretAv 17 § lag (1998:620) om belastningsregister följer att uppgifter om böter gallras bort fem efter domen. Därmed finns de brott du angivit i din fråga inte längre registrerade i belastningsregistret. Vänligen,

Olagligt att öppna sopor och sortera "rätt"?

2018-07-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vår bostadsrättsförening har anställt en person som bor i vår bostadsrättsförening som ska sköta soprummen. Dvs. se till att det ser snyggt ut (ta upp skräp från golv, sopa golv etc.)Problemet är att hen öppnar sopor och sorterar om någon sorterat fel. Detta känns väldigt kränkande. Är detta lagligt?
Emil Duberg |Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline!Nej, jag har svårt att se att denne personen skulle göra något olagligt. Snarare medverkar denne person till att ingen i Brf:en gör något olagligt, då det t. ex av avfallsförordningen framgår att man är skyldig att källsortera sopor.

Kan ett brott begått av någon under 15 år stå med i belastningsregistret?

2018-07-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, när jag var 14 år anmäldes jag av min skola för förtal (Tror jag, inte säker på just förtal). Eftersom att jag var under 15 år behövde jag bara snacka med Socialen med mina föräldrar. Vi hade ett möte som varade i 15 minuter där vi pratade om det som hänt. Mot mötets slut berättade hon på Socialen att hon inte var orolig över mig eller det som hänt och att hon förstod att det var en engångshändelse. Vi har inte haft några fler möten. Nu undrar jag ifall jag finns i belastningsregistret eller om jag har fått en prick? Eller om jag inte är med alls?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som brukar menas med att ha fått en prick är samma sak som att ett brott finns med i belastningsregistret.Då du var 14 år vid händelsen så var du inte straffmyndig och kan därför inte ha straffats. Det verkar också som att du inte blev dömd för något brott, och i belastningsregistret finns endast uppgifter om saker som lett till en dom. Med tiden slutar brott dessutom vara registrerade i belastningsregistret. Olika brott är registrerade olika länge. På polismyndighetens hemsida kan du läsa om vilka uppgifter som försvinner när.Står du med i belastningsregistret?Händelsen du beskriver ska inte vara registrerad i ditt belastningsregister. Om du trots allt skulle vara osäker har du rätt att kräva ut ditt belastningsregister (9 § lag om belastningsregister). Även detta kan göras via polisens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!

Visum till USA vid tidigare brottslighet

2018-07-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag ska semestra i USA i två veckor och är tvungen att ansöka om vanlig turistvisum då jag har dubbla medborgarskap. Dock är jag dömd sen 6 år tillbaka för ringa misshandel och olaga hot. Kan det på något sätt påverka mitt turistvisum?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.ESTA kan vara en genväg, annars krävs visumUSA har ett visumsystem kallat Visa Waiver Program (VWP) som tillåter medborgare från vissa utvalda länder att resa in som turister eller affärsresenärer i USA i upp till 90 dagar utan att ansöka om visum. Sverige är anslutna till detta system och som svensk medborgare krävs alltså generellt sett inget visum, utan det räcker att ha ett giltigt pass samt ha fyllt i en särskild blankett (för inresetillståndet ESTA) i vilken du visar att du uppfyller vissa personliga krav. Till de personliga kraven kan tidigare domar mot dig bli ett hinder. Ett dubbelt medborgarskap kan även det, som du själv konstaterar, innebära problem. Detta eftersom långt ifrån alla länder är med i VWP samt att USA därutöver har speciella strängare inreseregler för vissa länder.Det finns sammanfattningsvis en risk att du 1) på grund av din tidigare brottslighet, och 2) beroende på vilket land du har ditt andra medborgarskap i inte kan gå genvägen genom VWP och ESTA utan istället måste ansöka om ett vanligt turistvisum. Jag utgår vidare från att så är fallet.Kommer du att beviljas visum?Huruvida du ska beviljas visum eller inte är upp till det landet du ska resa till, det vill säga USA, att besluta om. Efter att du ansökt om visum och betalat visumansökningsavgiften måste du ta dig till amerikanska ambassaden för en visumintervju. En konsulattjänsteman på den amerikanska ambassaden kommer då att granska din ansökan om visum individuellt. Bedömningen av ifall du ska beviljas visum eller inte görs på en helhetsbild, till vilken bland annat tidigare begångna brott och den fakta och omständigheter som finns kring dessa räknas. Din tidigare brottslighet kan med andra ord påverka ditt turistvisum. Till din fördel borde dock vara att åtminstone ett av brotten är av ringa grad samt att det gått relativt lång tid sedan du dömdes. SammanfattningsvisEn individuell bedömning görs vid en intervju på den amerikanska ambassaden efter att du har ansökt om visum. Där kommer sannolikt din tidigare brottslighet att bedömas och räknas in i en helhetsbedömning som sedan ligger till grund för om du beviljas visum eller inte.Har du fler frågor föreslår jag att du tar kontakt med amerikanska ambassaden, som utförligare kan hjälpa dig med din ansökan och svara på hur processen och bedömningen går till.Lycka till!Vänligen,

Beviskrav i brottmål

2018-07-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag är misstänkt för grov rattfylla. På stationen blåste jag 1,7. Polisen tog mig i en stillastående bil bakom ratten. Bilen har såklart framförts till dit och är även inkörd i ett staket. Folk kommer till platsen lite senare och ringer 112. Jag har inget minne utav körningen men erkände handlingen på stationen. Hur ser mina chanser ut i detta?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om beviskravet i brottmålI brottmål har åklagaren bevisbördan. Detta innebär att denne först presenterar en gärningsbeskrivning. Gärningsbeskrivningen består av det händelseförlopp som ligger till grund för åtalet. Därefter åligger det åklagaren att, med hjälp av bevisning, visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till de brott som redogjorts för i gärningsbeskrivningen.Det faktum att åklagaren ska visa att någonting är ställt utom rimligt tvivel innebär ett högt beviskrav. I praktiken måste bevisningen vara så pass stark att det är uteslutet att händelsen utspelat sig annorlunda än det som åklagaren presenterat i sin gärningsbeskrivning. Vid tvivel ska domstolen hellre fria än fälla den tilltalade.Bedömningen i ditt fallDet faktum att du blev tagen av polisen samt att du på polisstationen hade en promillehalt i blodet på 1,7 kommer givetvis väga tungt som bevisning. Jag utgår från att du kommer erkänna gärningen även i domstolen och detta kommer i så fall också tala för en fällande dom. I slutändan är det upp till domstolen att avgöra om bevisningen är tillräcklig för att fälla dig. Mot bakgrund av den information som du lämnat skulle jag dock säga att det vore troligast med en fällande dom. Vänligen,

Vad står noterat i ett brottsregister?

2018-07-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Har begärt ut en kopia av mitt brottsregister hos polismyndigheten.Och undrar vad som står noterat i det brottsregister?Framgår det om man är under förundersökning för ett brott?Framgår det om man varit på förhör till polis för brott?Hur ofta uppdateras brottsregister av polisen?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad som står noterat i brottsregistret är stadgat i lagen om lagen om belastningsregister. Noterat i brottsregistret står domar eller beslut som har meddelats i Sverige (3 § lagen om belastningsregister), samt i vissa fall även domar eller beslut som har meddelats i utlandet (4 § lagen om belastningsregister). Det är därmed uppgifter för påföljder för brott som noteras i brottsregistret (3 § lagen om belastningsregister). Därför framgår det inte att man är under en förundersökning, liksom det inte framgår att man varit på förhör hos polisen för brott. Hur ofta brottsregistret uppdateras av polisen kan jag tyvärr inte svara på, då det torde ha att göra med administrationen. Däremot bör du räkna med att om du väl får en dom så syns detta i ditt brottsregister nästa gång du begär ut ett. SvarDet syns inte om man är under förundersökning för ett brott i brottsregistret. Det framgår inte heller om man varit på förhör till polis för brott. Noterat i brottsregistret står domar eller beslut som har meddelats. Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på dina frågor, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,