Kan en person dömas för medhjälp när dennes kompisar håller på att stjäla något och denne endast säger till sina kompisar och sedan går ut ur butiken?

2018-11-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej detta är en provfråga från ett prov i lag och rätt åk sju.Du är ute med dina kompisar en kväll. Kompisarna tar sig in i ett övergivet hus och undersöker vad om finns i det. Du stannar utanför. Begår du ett brott?Svaret på den frågan har varit nej.Men i veckan hade vi besök av en polis som berättade följande historia. Ni är fyra kompisar två av dina kompisar börjar snatta och du ser vad de gör. Du säger till dem, och sedan går du ut ur butiken utan att snatta. Enligt polisen kan man blid dömd för medhjälp i ett sådan fall är det verkligen rätt??Mvh
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i den frågan som du ställer är att även en person som hjälper en annan person att begå ett brott (stöld i detta fall) utan att själv begå det, kan dömas till medhjälp av ett brott. Det som är det avgörande är om personen främjat gärningen med råd eller dåd (Brottsbalken 24 kap. 4 §). Det behöver inte vara en aktiv handling som medhjälpspersonen gör, utan även en passiv medveten handling kan innebära brott. Jag ska försöka att illustrera detta nedan med ett verkligt rättsfall från Högsta domstolen för att visa vilka sorters passiva handlingar det kan vara tal om.I NJA 1963 s. 574 ansågs exempelvis en person som hade hållit en kompanjons överrock medan denne misshandlade någon, ha gjort sig skyldig till medhjälp till misshandel.I det fall som du beskriver är ju dock fallet annorlunda, där gör personen verkligen inget annat än att säga till de personer som utför stölden. Enligt min mening kan då inte den person som endast sagt till personerna och sedan gått ut ur butiken, anses ha medverkat på något sätt och därigenom gjort sig skyldig till något brott. Förutsatt att någon bevisning inte kommer fram som visar på att personen ifråga har passivt eller aktivt hjälpt de skyldiga på något sätt, så ska inte personerna dömas för medhjälp. I praktiken bedömer också domstolen hur trovärdig personen är i kombination med andra fakta som framkommer i målet, så ha i åtanke att också sådana saker kan påverka utgången av målet.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Omöjligt att sammanfatta alla brott

2018-11-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Skulle ni kunna kort sammanfatta alla objektiva och subjektiva rekvisit inom brott mot person, brott mot allmänhet och stat samt Brott mot specialstrafflagar?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig med Lawline!Dessvärre är frågan alltför ospecifik för att kunna besvara. Straffrätten innehåller tusentals straffbestämmelser – de allra flesta finns ospecifikt sorterade inom specialstraffrätten. Din fråga rör brotten mot person, allmänhet, stat och specialstraffrätten. Om man vänder på saken och frågar om vilka brott du inte frågar om är det egentligen bara förmögenhetsbrotten i brottsbalken som faller under denna kategori. En sammanfattning av alla subjektiva och objektiva rekvisit skulle – även om sammanfattningen är kort – ta åratal av heltidsarbete.Om du har möjlighet att specificera din fråga och skicka in den på nytt kanske vi kan ge dig svar på det du verkligen är ute efter.Vänligen,

Kan vi tilldelas ansvar om vi låter minderåriga dricka?

2018-11-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Min vän och jag ska skapa ett företag för att sedan anordna fester för gymnasieelever (vi är också gymnasieelever). Vi undrar hur lagar kring alkohol kan påverka vårt företag. Vi kommer såklart inte sälja alkohol på festen men kommer låta folk ta med sig själva. Vissa av dessa kommer vara under 18. Kan vi få några typer av problem pågrund av att vi låter minderåriga dricka i en lokal vi hyrt.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att som minderårig förtära alkohol är inte olagligt i sig. Av 3 kap. 9 § alkohollagen följer däremot att det är brottsligt att köpa ut eller sälja vin, sprit eller starköl till en person under 20 år. När det gäller folköl eller dryck upp till 3,5 % alkohol, är åldersgränsen 18 år. Den som bryter mot denna regel och langar alkohol till minderårig kan enligt 11 kap. 7 § alkohollagen dömas till böter eller fängelse i högst fyra år om brottet är grovt.En polisman har möjlighet enligt 12 kap. 1 § alkohollagen att beslagta alkohol som har langats i strid mot förbuden. Vidare har en polis rätt enligt 1 kap. 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m., omhänderta en berusad person om denne inte kan ta hand om sig själv eller innebär en risk och fara för sig själv eller andra.På grund av ovanstående har därför en polis rätt att beslagta alkohol på festen som förtärs av minderåriga. Eftersom ni alla är under 20 år är det enbart alkohol med en procent upp till 3,5 % som polisen inte får förverka med stöd av 12 kap. 1 § alkohollagen. När det gäller personerna under 18 år som kommer vistas på festen, har polisen rätt att beslagta all alkohol då denna har införskaffats i strid mot 3 kap. 9 § alkohollagen. Vidare har polisen i vilket fall, om festen spårar ur, rätt att omhänderta personer som beter sig på ett sätt som kan skada andra eller sig själva, 1 kap. 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m. Polisen kontaktar de minderårigas föräldrar (under 18 år), alltså ej myndigas föräldrar.Slutligen kan det nämnas att trots att ni inte begår något brott genom att förtära alkoholen, polisen ändå har rätt att undersöka vidare vilka som har införskaffat alkoholen till de minderåriga. Detta kan leda till påföljd. Se vidare på polisens hemsida där de pedagogiskt beskriver sitt arbete angående langning och den såkallade "Kronobergsmodellen". http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Narkotika--och-alkoholbrott/Langning-av-alkohol/Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Får jag åka kommunalt till jobbet med kniv eller övriga verktyg synliga?

2018-11-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Är lagligt att bära kniv som del av ens arbetskläder till och från jobbet på bussen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbud mot innehav av knivar regleras i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).Enligt 1 § 1 st. knivlagen är det förbjudet att inneha knivar och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Begreppet "allmän plats" omfattar i princip varje plats, både inomhus och utomhus, som är till för allmänheten eller används av allmänheten, dvs. att butiker, köpcenter o. dyl. omfattas av begreppet. Lagen medger dock undantag om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag (exempelvis batonger som bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av t.ex. polis, väktare eller ordningsvakter) eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. För din del är detta andra undantag aktuellt, alltså "hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat".Innehavarens behov Vad som menas med undantaget är till att börja med sådana knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Det saknar här betydelse om ett arbete utförs yrkesmässigt eller privat. Innehav av knivar och liknande föremål måste också i stor utsträckning anses befogat i samband med t.ex. jakt, fiske, sport, idrott och camping. Det bör vara tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig föremålet med hänsyn till något arbete eller friluftsliv som han är, har varit, eller kommer att bli engagerad i. Som exempel kan nämnas en hantverkare som under en hel arbetsdag bär med sig knivar och andra arbetsredskap som han vet kommer att behövas i arbetet. Det måste dock krävas att kniven eller redskapet till sin typ behövs för det arbete eller det friluftsliv som är aktuellt i det särskilda fallet. Föremål som inte har något praktiskt användningsområde i sammanhanget skall naturligtvis inte undantas.Föremålets art och övriga omständigheterUndantaget tar generellt sikte på sådana innehav av knivar som framstår som legitima och naturliga utifrån en mera allmän samhällelig bedömningsgrund. Vid den bedömningen är naturligtvis allmänt sett föremålets art av stor betydelse, liksom det sammanhang i vilket föremålet innehas. I de flesta fall måste exempelvis innehav av en mindre fickkniv, typ pennkniv, godtas. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen är innehav av sådana knivar avsedda att omfattas av förbudet. Också en mindre slidkniv, exempelvis en så kallad morakniv, bör kunna godtas i många sammanhang. Detta gäller dock inte vid exempelvis nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig.SlutsatsI vissa fall får man, även om man inte utövar viss tjänst (polis etc.) eller behöver kniv i arbete eller för friluftsliv, använda mindre knivar, såsom fickknivar. Dessa får dock inte användas vid nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig.I ditt fallKnivar undantas från förbudet, i de fall de behövs för arbete. Det bör vara tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig föremålet med hänsyn till något arbete som han är, har varit, eller kommer att bli engagerad i. Du bör sålunda kunna åka kommunalt med dina verktyg, om det framstår som naturligt att du ska använda dem till arbete. Detsamma bör gälla om du åker från jobbet för att genomföra ärenden. Du behöver inget tillstånd från arbetsgivaren.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Ungdomsrabatt när misstänkta fyller år mellan brott och straff.

2018-11-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, har en vän som har åkt fast för ringa narkotikainnehav 6 dagar innan han fyller 18 år. Alltså han åkte fast den 16:e november och fyller 18 den 22:e. Då undrar jag om domen kommer att beslutas som om han fortfarande vore 17 eller om det utgår utefter har fyllt 18 (Eftersom beslutet kommer att tas efter han har fyllt 18). Uppskattar starkt svar. Mvh David
Jakob Westling |Hej!Tack för du valde Lawline för att ställa din fråga!Ja du har rätt med att åldern spelar roll i fråga om straff. Alla inom åldern 15-21 får någon typ av strafflindring enligt 29:7. Varje år mellan 15 och 21 ökar straffet någorlunda.Enligt denna paragraf kommer din vän få en rabatt som en 17 åring får, då han var 17 när brottet begicks. Schablonmässigt sänks straffet med ⅔.Hade brottet varit så pass allvarligt att fängelse kan bli aktuellt skulle faktumet att din vän fyllt 18 spela roll i bedömningen om ungdomsvård hade varit lämpligt Enligt 31:2 2st. Då detta kommer leda till böter behövs inte en sådan bedömning. Dock är det svårt för mig att göra en bedömning om rabatten då jag inte har alla omständigheter framför mig.Hoppas det räckte för att få svar på frågan!

Angivande av fel personnummer vid olovlig körning

2018-11-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag hade inget körkort och körde 131 på 100 väg, jag blev stoppad av polisen och jag angav ett annat personnummer för att rädda mig själv, nu några månader senare har dom kommitPå att det är jag, vad kommer att hända migNu?
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Olovlig körningEftersom polisen tog fast dig när du körde bil utan körkort, dessutom körde du för fort, kommer du att straffas för olovlig körning. 3 § Lag om straff för vissa trafikbrott.Vad du får för påföljd beror på om du blivit tagen för olovlig körning tidigare.- Om du INTE har blivit tagen för olovlig körning tidigare det blir straffpåföljden enbart böter.- Om du HAR blivit tagen för olovlig körning tidigare, blivit av med körkortet eller om den olovliga körningen anses vara grov kan du dömas till fängelse i högst 6 månader.Angivande av fel personnummerTvå brott som skulle kunna komma ifråga är falsk tillvitelse, 15 kap 7 § Brottsbalken (BrB) och underlåtenhet att avvärja rättsfel 15 kap 9 § BrB.Falsk tillgivelse innebär att en person som är misstänkt för ett brott uppger en annan persons identitet med mening/uppsåt istället för sin egna för att slippa straffas. Straffet för detta är fängelse i högst 2 år, eller som brottet inte är allvarligt, böter eller fängelse i högst 6 månader. Medan om man uppger någon annans namn utan uppsåt och detta i sin tur leder till att personen man nämnt riskerar att dömas för brottet har man gjort sig skyldig till underlåtenhet att avvärja rättsfel. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst 6 månader. SammanfattningDet är främst de två brotten som kommer i fråga när man uppger ett annat personnummer för att rädda sig själv. Polisen kan välja att argumentera för någon av dessa brott, det beror på vilken bedömning de har gjort samt vad polisen fick för intryck när de tog fast dig. Därför kan man inte säga exakt vilket straff du riskerar, när det kommer till frågan om att du angav fel personnummer. Angående den olovliga körningen tog polisen dig på bar gärning och en viktig punkt i bedömningen blir ifall du blivit tagen för olovlig körning innan eller inte. Eftersom det inte framkommer i frågan ger jag dig de två möjliga utfallen.Hoppas mitt svar hjälpte!Med vänlig hälsning,

Har blivit utsatt för brott. Kan jag få upprättelse?

2018-11-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kränkning, vart går gränsen för vad man kan anmäla och faktiskt få upprättelse i?Jag har blivit baktalad, isolerad, fått påhälsning av utsända våldsmän till mitt hem. Det har gått så långt att angöriga varit rädda att ha kontakt för mig pga deras agerande emot mig. Jag valde att leva gömd i ett par år för att känna mig trygg, dp med sparsam kontakt med anhöriga av ovanstående anledning. Nu när jag försöker "komma tillbaka" så inser jag hur mycket skada de orsakat mig och mina barn. Jag ser en förskräcklig bild av vad de faktiskt utsatt mig för psykiskt och känner att det är galet att människor ska så behandla andra så. Jag lider av posttraumatisk stress idag.Har inte råd att rådfråga advokat även om intresset finns för att faltiskt möta detta och med det komma längre i min återhämtning.Vad kan du ge mig för råd?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad de som har utsatt dig kan ha begått för brott och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu. FörtalDu skriver att du har blivit baktalad. Jag gör bedömningen att detta kan röra sig om brottet förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att förtal ska vara aktuellt ska uppgiften förmedlas till någon annan än den utsatte, alltså till utomstående. Man kan sprida uppgiften på olika sätt, man kan exempelvis förtala någon vad muntligen eller via internet. Kravet är att minst en utomstående ska ha tagit del av uppgiften. Den eller de utomstående som får höra uppgiften måste också förstå informationen. Det krävs att informationen man lämnar är sådan att den typiskt sett kan utsätta personen för andras missaktning. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada, men skada behöver inte ha uppstått. För att bedöma vilka uppgifter som kan leda till att en persons anseende skadas utgår man från vad som anses negativt utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om det man påstår är sant, så hurvida en uppgift är sann har inte så stor betydelse. Hot och misshandelDu skriver att du har fått påhälsning av utsända våldsmän, men du skriver inte närmare om vad de har gjort. Om de exempelvis har hotat eller misshandlat dig är det brottsligt. Olaga hot regleras i Brottsbalken 4 kap 5 § (här). Misshandel regleras i Brottsbalken 3 kap 5 § (här). Vad du kan göra nuDet du har blivit utsatt för är brottsligt. Du skriver att du har varit isolerad, det verkar som att du har hållit dig undan för att du var rädd för de som hade utsatt dig, samt att dina anhöriga var rädda att de som utsatte dig skulle ge sig på dem också? Om du vill göra en polisanmälan rekommenderar jag att du kontaktar polisen med vidare rådgivning. Om du har fler frågor gällande det juridiska eller vad du som brottsoffer kan få för hjälp kan du ringa Lawlines telefonrådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag 10:00-16:00.Vänligen,

Kan jag komma tillbaka till där jag är portad?

2018-11-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej undrar om en butik har rätt att porta en från att komma in i butiken.De påstod att vi förberett för att stjäla men polisen sa att eftersom inget förts utanför kassorna och det skulle röra sig om mycket lågt värde på sakerna så kunde de inte göra något då. Men vakten sa att vi inte va välkomna ditt mer. Trots att inget brott begåtts då inget passerat kassorna och likaså polisen ej kunde gripa oss för något brott utan släppte oss direkt från butiken. Nu undrar jag har gått 3 år kan man gå dit igen eller ej.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga har du blivit portad från en butik p.g.a. misstanke att du skulle utföra en stöld. Detta låter underligt i mina öron för polisen har helt rätt, om inget förts ut efter kassornas gräns har ingen stöld begåtts. Detta innebär att jag egentligen kan packa på mig hur mycket som helst inne i butiken, jag kan lägga allt i en resväska i butiken rent rättsligt men det blir först stöld när jag gått förbi kassorna för det är först då man uppfyller rekvisitet i stöld att tillägna sig varorna. Fram tills jag passerat kassan har jag inte tillägnat mig varorna, jag kan lika gärna ha lagt allt i en resväska för jag inte orkar bära och sedan packa upp allt i kassan med vilja att betala. Av din fråga blir jag därför tveksam om det ens fanns grund att porta dig från första början. Jag kommer besvara din fråga väldigt generellt över vad som gäller angående portning och sedan bemöta din aktuella situation. Att bli portadFrågan om en butiksägare får porta någon är väldigt omdiskuterad. Rättsläget idag ser ut så att en butik får meddela en person att denne inte är välkommen längre p.g.a. vissa skäl. Man kan alltså bli "portad" i dagligt tal. Men det krävs brott eller störande beteende för att en butiksägare ska få avlägsna en person från butiken. Observera även att ett avlägsnande från butiken endast får göras genom att tillkalla väktare/ordningsvakt och då även ange varför denna personen stör ordningen i butiken, t.ex. stöld eller störande beteende såsom högljudd och stökig. Det har funnits utredningar tidigare om man skulle införa en bredare rätt för butiksägare att både porta och avlägsna personer men vad jag förstått har inga utredningar lett till förändring av rättsläget. Sammanfattningsvis innebär det att så länge butiksägaren inte diskriminerar utan portar på objektiva grunder så får man meddela en person att denne inte är välkommen i butiken längre. Om den portade personen däremot skulle komma in i butiken igen så måste man tillkalla ordningsvakt om man vill slänga ut personen och då får man ange något bättre skäl än att man är misstänksam mot personen. Din situationMed tanke på att du faktiskt aldrig begick ett brott i butiken som jag förstår, och att det passerat 3 år anser jag att du kan besöka den butiken. Som du förstår finns inte portning lagreglerad utan man har bara erkänt butiksägarens rätt att meddela portning men sedan finns det inget lagstöd för att upprätthålla detta om personen återkommer och sköter sig. Om du skulle besöka butiken och de anser efter 3 år att du fortfarande är portad så är det lite överdrivet lång tid i förhållande till varför du blev portad, d.v.s. misstanke om brott. I min mening borde det vara bortglömt, speciellt om du aldrig varit där på 3 år och stört igen. Besök butiken och var skötsam. Om någon känner igen dig och reagerar så meddela att du bara är där för att kika eller handla och att de får tillkalla ordningsvakt om de vill ha dig bortförd men att det inte kommer behövas då du inte kommer vara ett problem. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,