Hur länge står dagsböter kvar i belastningsregistret?

2020-01-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag blivit dömd till Dagsböter 30 å 50 krJag är över 18. Min fråga är stannar den 5 år eller 10 år i belastningsregistret?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter om böter gallras ur belastningsregistret fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister). Uppgiften om att du dömts till dagsböter finns alltså kvar i belastningsregistret i fem år.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får man förbjuda snattare från att gå in i affärer?

2020-01-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Inte behövs det lagar för att en affärsidkare kan portförbjuda snattare, så länge det inte handlar om diskriminering.En affär ägs ju av en privat person och måste väl ha rätt att avvisa snattare och bråkstakar på sin egen fastighet.Har jag fel?Det är ju skillnad om det rör sej om kommunens bibliotek, bad etc.Tacksam för svar.God JulG
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Affärsinnehavare kan ej förbjuda snattare från att gå in i affärerEftersom att allmänheten har tillträde till de flesta affärer så kan man inte förbjuda någon från att gå in i butiken. Man kan säga att man inte vill att personen ifråga kommer till butiken, men personen begår inget brott om den ändå går in i affären( NJA 1995 s. 84.).Vem som helst kan gripa snattareEftersom att snatteri är ett brott med fängelse på straffskalan(8 kap. 2 § brottsbalken) så får den som tar gärningsmannen på bar gärning gripa denne (24 kap. 7 § rättegångsbalken). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Anmäla ett preskriberat brott

2020-01-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Lång historia kort. Jag och mina syskon blev misshandlade av vår far när vi var små. Detta är 20-25 år sedan men det är först nu i vuxen ålder som jag har börjat bearbeta detta. Är det möjligt att anmäla honom för detta nu? Jag förstår att det kanske inte blir någon påföljd men det hade varit en del i upprättelsen för mig att ens anmäla honom. Mvh J
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Misshandeln är preskriberadFör att din far ska kunna åtalas krävs att preskriptionstiden inte har gått ut. När preskriptionstiden löpt ut kan man inte längre blir åtalad för brott. Preskriptionstider regleras i brottsbalken (BrB). Preskriptionstiden varierar beroende på vilken grad av misshandel som begåtts. Oavsett grad av misshandel är den dock aldrig längre än femton år (35 kap 1 § BrB). Preskriptionstiden för misshandeln som din far utsatt dig och din syster för har alltså passerat. Du kan fortfarande anmälaTrots att preskriptionstiden löpt att du kan du fortfarande göra en anmälan, även om en vidare utredning inte kommer att göras. Om det är en del i din upprättelse rekommenderar jag dig att du vänder dig till polisen och gör detta. Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Om man överklagar en dom, kan även skadestånd ändras?

2020-01-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om domen överklagas, förändras då även det skadestånd målsägandet skulle ha fått om domen lagat kraft?
Isabelle Sewelén |Hej,Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan hända med en dom som har meddelats av allmän domstol, dvs tingsrätt som sedan överklagas till en högre instans, dvs hovrätten och om domen dels kan komma att ändras eller upphävas. Det under förutsättning att prövningstillstånd av överklagan ges. Av uppgifterna du lämnat i frågan framgår det inte om det rör sig om ett tvistemål, brottsmål. Därför behandlar jag endast bestämmelserna av överklagan av tingsrättsdom, utan att specifikt gå in på reglerna vid tvistemål eller brottsmål. Bestämmelserna om överklagan återfinns i lagen om domstolsärenden (ÄL) och i rättegångsbalken (ÄB). Överklagan får göras av den som är part i målet och den som beslutet som berör och gått hen emot (36 § ÄL).Överklagan av tingsrättsdom När en part överklagar en dom från tingsrätt ska det ske till hovrätten och det krävs prövningstillstånd innan domen kan bli föremål för prövning hos hovrätten (39 § andra stycket ÄL). Prövningstillstånd av tingsrättsdom ska medges om;"1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet." (39 § tredje stycket ÄL).I 52 kap. 1 § RB, framgår att den som vill överklaga, även kallad klagande ska göra det skriftligen. Innehållet i en överklaganEn överklagan ska innehålla:1. beslutet som ska överklagas,2. ändringen i beslutet som parten yrkar på, 3. skälen för överklagandet,4. omständigheterna som parten har framhållit som stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, när det krävs särskilt prövningstillstånd, och 5. de bevis som parten har haft som stöd för sin överklagan och vad som ska styrkas med varje bevis. (52 kap. 3 § RB).Ramen för vad en domstol prövar vid en överklaganEn domstol som prövar en dom från tingsrätt kan endast ändra de delar av domen som parten eller parterna har överklagat, dvs alltså inom ramen för överklagandet. En domstol kan aldrig döma och ändra en del av en dom som inte någon part har yrkat om ska ändras. Detsamma gäller skadeståndet omfattning, det kan endast ändras om någon av parterna i målet har överklagat om det och domstolen skulle finna att skäl till att ändra omfattningen på skadeståndet - högre eller lägre eller inget alls.Värt att tillägga är att en dom som vunnit laga kraft inte kan överklagas (58 kap. 1-2 §§ RB).Sammanfattningsvis kan en dom, eller delar av en dom endast ändras i den del en part eller parterna i målet har överklagat. Om hovrätten skulle finna skäl till att ändra tingsrättens tidigare dom, kan det vara möjligt att - inom ramen för det parterna i målet överklagat - besluta om ändra delar av domen eller hela domen från tingsrätten. Det finns alltså en möjlighet att omfattningen på skadeståndet vid en överklagan ändras, det beror dock på hur domstolen väljer att döma i det enskilda fallet.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Kan man häva ett kontaktförbud?

2020-01-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Mitt ex har kontaktförbud gentemot mig. Var ska jag vända mig om jag vill avbryta detta? Han har inte hört av sig på typ 6 månader och befinner sig i annat land
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om kontaktförbud finns stadgade i lag om kontaktförbud som är tillämplig lag för din fråga. Åklagaren får häva eller ändra ett beslut om kontaktförbud om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det (23 §). Frågan kan tas upp på åklagarens egna initiativ eller på begäran av någon av parterna. För att häva kontaktförbudet kan du kontakta åklagaren och meddela de ändrade eller nya omständigheterna som du anser utgör grund för hävande av kontaktförbudet. Bestämmelsen stadgar att åklagaren får ändra beslutet, men inte att hen måste. Om man blir missnöjd med åklagarens eventuella beslut att inte häva kontaktförbudet kan beslutet överklagas och prövas av domstol. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Anmäla gammalt brott

2020-01-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |För ca 2 år sen inträffade en misshandel mellan mina 2 systrar och ingen av dom ville polisanmäla då, men nu har de blivit osams igen och då hotar min ena syster om att anmäla för misshandel för det som hände för 2 år sen. Går det att anmäla nu fast de inte ville då?
Egzon Kalludra |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anmäla gammalt brott och preskriptionstidDet finns inget hinder för att anmäla ett gammalt brott som inträffat, men det kan finnas en preskriptionstid för brottet. Preskriptionstiden innebär att en påföljd inte döms för brottet som begåtts om det gått en viss tid sedan det inträffat. Hur lång preskriptionstiden är beror på hur allvarligt brottet är och brottets straffskala. Det är därför avgörande att klarlägga graden av misshandel för att veta om preskription kan bli aktuell. Svårhetsgraderna av misshandel är; ringa, normalgraden, grov och synnerligen grov misshandel.Kort om gränsdragningen mellan svårhetsgradernaOm misshandeln inte orsakat några skador och smärtan endast varit av övergående natur, bedöms misshandeln oftast som ringa. Ett exempel på något som bedöms som ringa misshandel är en örfil. Misshandel av normalgraden blir aktuellt när det är allvarligare än ringa misshandel och gränsen till grov misshandel brukar sägas vara vid livsfarliga gärningar, eller att gärningsmannen visat särskilt hänsynslöshet eller råhet. Synnerligen grov misshandel är allvarligare gärningar än så, enkelt uttryckt. Det som förklarats ovan regleras i 3 kap. 5-6 § brottsbalken (BrB).I ditt fallAv din beskrivning vet jag inte vilken grad av misshandel som inträffat för att kunna ge ett mer precist svar om preskriptionstiden. Preskriptionstiderna finns i 35 kap. 1 § BrB. Jag anger preskriptionstiderna för de olika svårhetsgraderna nedan:- Ringa misshandel: två års preskriptionstid - Misshandel av normalgraden: fem års preskriptionstid- Grov misshandel: tio års preskriptionstid - Synnerligen grov misshandel: femton års preskriptionstid Det beror alltså på misshandelns svårhetsgrad för att veta om det kommer att leda till någon påföljd eller inte. Att anmäla brottet är dock inte ett hinder. Vill någon av dina systrar anmäla misshandeln kan de göra det, men beroende på svårhetsgraden av misshandeln kanske det inte leder till någon påföljd. Hoppas att detta var till hjälp för dig! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Var finns brottsstatistik?

2020-01-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag och en klasskamrat håller på med vårat gymnasiearbete om våldtäktsstraff. Vi undersöker hur många våldtäkter som utförs samt hur många som döms och hur hårda straffen egentligen är. Vi undrar vart vi ska vända oss för att få så trovärdiga svar som möjligt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Brottsförebyggande rådet (Brå) är en statlig förvaltningsmyndighet och publicerar statistik över bland annat antal anmälda brott. Angående hur många våldtäkter som anmäls årligen går det att finna statistik hos Brå. Blandad statistik för våldtäkt och sexualbrott hittar ni här. Det är viktigt att tänka på att det kan finnas ett mörkertal då det endast kan föras statistik på anmälda händelser. Händelser som inte anmäls kommer därför inte med i statistiken och man kan därför inte med säkerhet svara på hur många våldtäkter som begås per år, utan endast hur många som anmäls. På Brås hemsida kan ni även hitta statistik för hur många som döms för sexualbrott per år. Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar

Är det olagligt att dricka alkohol som minderårig?

2020-01-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag är en 13 år gammal kille som drack champange med alkohol på nyårsafton eftersom att jag inte visste att det var alkohol i. Jag tog 3 klunkar, nu har jag sån ångest och vet inte vad jag ska göra. Är 3 klunkar champange skadligt för mig på något sätt?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent juridiskt är det inte skadligt för digÄven om det är olagligt att sälja eller ge alkohol till en person som inte fyllt 18 år, så är det inte olagligt för den minderårige att dricka alkohol, även om man givetvis bör avstå.Du kommer därför inte hamna i någon knipa med rättvisan på grund av att du råkade få i dig alkohol.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar