Hur kan man anmäla överservering?

2021-09-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan man/hur gör man för anmäla en pub för överservering? Det är inte ett tillfälle utan varje tillfälle dom får för egen profit. Vart vänder man sig med en sån oro?
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att förklara vad överservering är och vilka påföljder som det kan leda till. Därefter kommer jag att besvara frågan om vart man kan vända sig för att anmäla missförhållandet. Vad är överservering och vilka påföljder kan det leda till?Enligt alkohollagen är det inte tillåtet att lämna ut alkoholdrycker till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. (3 kap. 8 § alkohollagen) Detta gäller såväl vid detaljhandel som vid servering. Om man gör det uppsåtligen eller av oaktsamhet kan man dömas för olovlig hantering av alkohol till böter eller fängelse i högst sex månader. (11 kap. 9 § alkohollagen) Kommunen ska även meddela innehavaren av serveringstillstånd en erinran eller varning eller i värsta fall återkalla serveringstillståndet (9 kap. 17-18 § alkohollagen). Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de regler som gäller för servering av alkoholdrycker. (9 kap. 2 § alkohollagen) Detta borde enligt min uppfattning innefatta det ovannämnda förbudet mot överservering. Polismyndigheten ska även underrätta andra tillsynsmyndigheter om förhållanden som är av betydelse för dessa myndigheters tillsyn. (9 kap. 8 § alkohollagen) Vart kan man vända sig för att anmäla överservering?Överservering kan alltså utgöra både ett brott och en överträdelse av alkohollagen. Polismyndigheten tar i allmänhet emot tips i syfte att upptäcka, förebygga eller utreda brott. Eftersom överservering kan utgöra ett brott (olovlig hantering av alkohol) borde även det kunna anmälas. Dessutom har polismyndigheten viss tillsyn över alkohollagens efterlevnad. Jag rekommenderar därför att i första hand vända sig till polisen. Du kan läsa mer om hur man lämnar tips på polisens hemsida. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Finns jag med i misstanke- och belastningsregistret efter frikännande dom?

2021-09-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. För ett år sedan blev jag åtalad för grov misshandel och va skäligen misstänkt men blev frikänd då det var i nödvärn, jag var 17 när detta hände men 18 när domen kom. Innebär det att jag står med i misstanke registret och belastningsregistret, och i sådanafall hur länge då? Har försökt läsa mig till svaret hos polisen men tycker formuleringarna är lite krångliga. Tacksam för svar!
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om du finns med i misstanke- eller i belastningsregistret och i så fall hur länge du kommer att finnas med där. Jag kommer först att redogöra för vad som gäller i fråga om misstankeregister och sedan vad som gäller i fråga om belastningsregister. MisstankeregisterMisstankeregistret innehåller uppgifter om personer som är skäligen misstänkta för bland annat brott mot brottsbalken, vilket innefattar grov misshandel. För att man ska kunna hamna i misstankeregistret måste man ha fyllt 15 år. (3 § lagen om misstankeregister). Uppgifterna i misstankeregistret gallras när skuldfrågan är avgjord. (13 § lagen om misstankeregister) Om du åtalas och frågan prövas av domstol anses skuldfrågan vara avgjord när domen har vunnit laga kraft. Att en dom har vunnit laga kraft innebär att överklagandefristen har löpt ut utan att någon av parterna har överklagat. Hur lång denna överklagandefrist är beror på vilken instans det är som meddelade domen. För tingsrätten gäller tre veckor från det att domen meddelades, för hovrätten fyra veckor medan för högsta domstolen gäller inte någon överklagandefrist alls eftersom dess domar inte är överklagbara. (se 50 kap. 1 § respektive 55 kap. 1 § rättegångsbalken) I ditt fall innebär detta att du troligen var med i misstankeregistret under tiden som förundersökningen och rättsprocessen pågick. Om domen har vunnit laga kraft, det vill säga om överklagandefristen för domen har löpt ut utan att någon har överklagat den, är du inte längre med i registret. BelastningsregisterBelastningsregistret innehåller uppgifter om personer som bland annat genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott. (3 § lagen om belastningsregister) Det räcker alltså inte att du har åtalats för ett brott för att du ska hamna i belastningsregistret. För detta krävs, om frågan prövas av domstol, att du även fälls för brottet. Eftersom du frikändes i domstol ska du inte finnas med i belastningsregistret. Hur länge uppgifter ligger kvar i belastningsregistret beror framförallt på vilken påföljd som man har fått, men eftersom du inte ska finnas med i registret blir inte detta aktuellt i ditt fall. SammanfattningDu var troligen med i misstankeregistret under tiden som förundersökningen och rättsprocessen pågick men det är du inte längre om domen har vunnit laga kraft. Eftersom du frikändes ska du inte förekomma i belastningsregistret. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hur länge är en prick i belastningsregistret kvar?

2021-09-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur länge är en prick kvar över 18 år
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar hur länge en så kallad "prick" (uppgift i belastningsregistret) är kvar. Regler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister.Hur länge en prick i belastningsregistret är kvar, beror på vilket brott du begått och således vilken påföljd du fick för brottet.Exempelvis, om man döms till fängelse försvinner pricken/uppgiften från belastningsregistret 10 år efter frigivningen. Om man döms till skyddstillsyn eller villkorlig dom försvinner pricken 10 år efter domen/beslutet (om personen är över 18 år vid tidpunkten för brottet - annars 5 år efter). Böter gallras 5 år efter domen/beslutet. (17 § LBR)Dock, kan pricken finnas kvar en längre tid än den tid som nämns ovan och i 17 §, om det före utgången av tiden har gjorts en ny anteckning om dom eller beslut beträffande samma person. I detta fall ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (dock inte om den nya anteckningen avser penningböter) (18 § första stycket LBR)En uppgift kan dock max finnas i registret i 20 år efter att beslutet/domen som föranledde uppgiften meddelades (18 § andra stycket LBR).Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar,

Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?

2021-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan en idrottsarrangör åtalas om arrangemang avviker från vedertagna säkerhetsnormer. Kan t ex framkallande av fara för annan vara aktuell.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om en idrottsarrangör (eller annan ansvarig för liknande verksamhet) kan bli straffrättsligt ansvarig vid avvikelse från olika säkerhetsnormer. Du beskriver inte vad för typ av säkerhetsnormer du avser, eller vilken grad av avvikelse det är fråga om. Jag kommer därför i det följande att i generella termer diskutera hur en avvikelse från säkerhetsnorm kan påverka det straffrättsliga ansvaret.Regler om brott finns i brottsbalken (BrB).Allmänt om säkerhetsföreskrifterAtt bryta mot en säkerhetsföreskrift kan komma till uttryck på vitt skilda sätt, och kan skilja sig mycket i grad av allvarlighet. Exempelvis kan överträdelse av vissa säkerhetsföreskrifter innebära böter vid olika former av miljömisskötsel inom vissa verksamheter, medan vissa säkerhetsföreskrifter är högst interna och inte kan innebära sanktioner av något slag. Säkerhetsföreskrifter kan också förekomma i olika försäkringsavtal, vilka kan ligga till grund för frågan om utbetalning av försäkringspengar. Föreskrifterna är även från ett juridiskt perspektiv intressanta när man ska bedöma en persons handlande i en viss situation. Det kan både gälla när någon exempelvis skadats till följd av att någon annan inte följd säkerhetsföreskrifterna, och kräver skadestånd. Det kan även bli aktuellt om någon begått något brottsligt, varpå en bedömning om gärningsmannens ansvar ska bedömas.Utgör handlandet ett otillåtet risktagande?Om exempelvis en idrottsarrangör skulle vara under prövning för ett brottsligt förfarande för något som skett i dennes verksamhet, som är kopplat till en viss säkerhetsföreskrift, kommer säkerhetsföreskriften bli särskilt intressant för frågan om arrangören begått den aktuella brottstypen i fråga. När en viss handling är föremål för en straffrättslig bedömning är bl a det första som prövas om gärningsmannen har varit s k gärningsculpös, vilket inbegriper om den kriminaliserade gärningen utgjort ett otillåtet risktagande. Det sistnämnda avser en bedömning huruvida gärningsmannen kunde inse att det fanns en risk för att det inträffade händelseförloppet skulle inträffa. I dessa fall kan bl a en överträdelse/avvikelse från en säkerhets- eller ordningsföreskrift innebära att gärningsmannen skulle ta det inträffade händelseförloppet i beräkning. En avvikelse från säkerhetsföreskriften kan alltså tala till gärningsmannens nackdel.Beträffande brottet framkallande av fara för annan fordras att någon av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för bl a svår kroppsskada (3 kap. 9 § BrB). Att enbart bryta mot en säkerhetsföreskrift innebär inte i sig framkallande av fara för någon annan. Däremot kan effekten av överträdelsen innebära att brottstypen aktualiseras, t ex att någon skadas till följd av arrangörens försummelse.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Osant intygande

2021-09-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad gäller vid osant intygade, frågelista, vid köp av fast egendom?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Osant intygande är ett brott, se BrB 15:11, d v s straffrättsligt och gällande annat än civilrättsliga avtal. Om man ger oriktiga uppgifter vid ett avtal kan följden bli ogiltighet och kanske skadestånd. I JB 4:19 finns de grundläggande reglerna om detta vid fastighetsköp, men även den allmänna avtalsrätten och AvtL 3 kap kan bli tillämpligt, beroende på vad den oriktiga uppgiften består i.Om avtalet är i strid med AvtL 3 kap kan dessutom brott föreligga, t ex bedrägeri, BrB 9:1 och ocker, BRB 9:5. Allt beror på vad den oriktiga uppgiften är och betyder för avtalet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad menas med hjälpmedel som kan förverkas enligt 36 kap. 2 § BrB? Kan en kamera som använts för att filma en misshandel förverkas?

2021-09-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en person gör sig skyldig till misshandel mot någon och samtidigt filmar misshandeln med sin kamera, kan kemeran då anses vara ett sådant hjälpmedel som kan förverkas enligt bestämmelsen i 36 kap. 2 § brottsbalken?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 36 kap. 2 § Brottsbalken (BrB) kan egendom som använts som hjälpmedel vid brott "enligt denna balk" förklaras förverkad om det är nödvändigt för att förebygga brott, eller om det annars finns särskilda skäl.Med hjälpmedel menas enligt ovan nämnda paragraf den definition på begreppet som brottsbalken ställer upp. Enligt 23 kap. 2 § 1st. 2p. BrB kan den som, med uppsåt att utföra eller främja brott, skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott, dömas för förberedelse till brott.Här definieras begreppet hjälpmedel som ett föremål som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott. Föremålet ska vara utformat och ha ett användningsområde som syftar till att utföra ett brott. En kamera kan inte utgöra ett sådant hjälpmedel vid brott och omfattas således inte av den egendom som åsyftas i 36 kap. 2 § BrB.Med vänlig hälsning!

Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?

2021-09-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Nej, man kan inte bli dömd. I BrP Lag (1964:153) om införande av Brottsbalken står att: "Straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Gäller annan lag när dom meddelas, skall den lagen tillämpas, om den leder till frihet från straff eller till lindrigare straffHoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

Vad innebär utom rimligt tvivel?

2021-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som menas med att vi ett misstänkt brott så måste det bevisas "utom rimligt tvivel " ? Är det att det måste gå att bevisa till 100 % ?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bevisbördan ligger på åklagaren i ett brottmål. Detta innebär att åklagaren ska kunna visa att den tilltalade har handlat i enlighet med den beskrivning av brottet som åklagaren gör gällande.För att den tilltalade ska kunna dömas behöver bevisningen innebära att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till det beskrivna brottet. Man kan kort sagt säga att utom rimligt tvivel är ett beviskrav i brottmål.Detta innebär därmed att en person kan komma att dömas för ett brott, även om det förekommer vissa små frågetecken i utredningen. Dock behöver åklagarens bevisning vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som hänt. Det innebär inte att den tilltalade kan hitta på en historia och på så sätt undkomma dom, utan fokus måste läggas på att det ska vara fråga om rimligt tvivel. En osannolik berättelse ska därför inte tas i beaktning. Detta, eftersom det inte innebär rimliga tvivel. Vad som skulle räknas som en rimlig berättelse finns det ingen exakt gräns på, utan det beror på enskilda fall och omständigheter. Därför krävs det inte att det ska bevisas till 100% men till närmre 100%.Beviskravet ställt utom rimligt tvivel är högt eftersom tanken är att det inte ska vara möjligt för en oskyldig person att bli dömd för ett brott denne inte begått.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen