Kan jag byta mitt målsägandebiträde?

2021-04-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Är målsägarbiträde och advokat samma sak? Utöver det, kan jag byta sådan person om jag känner att han/hon är inkompetent och hur gör jag det i så fall?
Joanna Guardado |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänkte besvara din fråga genom att först gå igenom begreppet målsägandebiträde och därefter avslutar jag med att gå igenom under vilka villkor man kan få igenom ett byte av biträde.MålsägandebiträdeEtt målsägandebiträde kan man bli tilldelad när man blivit utsatt för vissa brott. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata målsägandens intresse i målet och lämna stöd och hjälp enligt 3§ Lagen om målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är ofta en advokat men kan också vara en biträdande jurist som arbetar vid en advokatbyrå, se 4§ i Lagen om målsägandebiträde.Byte av målsägandebiträdeDu kan begära att få byta målsägandebiträde men det krävs särskilda skäl för att rätten ska bevilja en sådan begäran, se 4§ 3st i Lagen om målsägandebiträde. Särskilda skäl förutsätter i princip att det föreligger omständigheter som försvårar målsägandebiträdets uppdrag att tillvarata dina intressen i rätten. Det är inte helt lätt att byta målsägandebiträde men om du anser att ditt nuvarande målsägandebiträde inte kan tillvarata dina intressen på bästa sätt och det i sin tur eventuellt leder till samarbetssvårigheter och liknande kan det finnas möjlighet att byta. Jag rekommenderar dig att vända dig till en annan advokat/advokatbyrå som kan tänka sig ta över och då också hjälpa dig att försöka få igenom ett byte.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?

2021-04-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När en intagna är klar med domen görs en riskutredning, min son fick 5 år för grov narkotika brott, då vill jag gärna veta i vilken anstalt ska han göra det.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är Kriminalvården som bestämmer vilken anstalt som din son ska avtjäna sitt straff på. Bedömningen görs bland annat utifrån vilken säkerhetsklass på anstalten som behövs samt behov av sysselsättning och omvårdnad (se 2 kap. 1 § Fängelselagen och 10 § Fängelseförordningen). Kriminalvårdens beslut är en allmän handling som du har rätt att begära ut (Se 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Från och med den 1 januari 2006 utgörs Kriminalvården av en central myndighet, och inte olika lokala myndigheter. Ett sätt att få reda på var din son avtjänar sitt straff, är därför att höra av sig till Kriminalvården och begära ut beslutet. Du kan läsa mer om det här. Då det som huvudregel inte råder sekretess på Kriminalvårdens beslut, ska det lämnas ut utan vidare konstigheter. Om det däremot skulle vara risk att din son eller hans närstående utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften var han sitter röjs, så ska Kriminalvården inte lämna ut beslutet avseende den delen (35 kap. 15 § Offentlighets- och Sekretesslagen). Ett annat alternativ är att avvakta tills din son hör av sig. En intagen har rätt att i samband med att denne tas in på anstalt, få tillfälle att underrätta sina närstående om var denne befinner sig, om då inte särskilda skäl talar emot det. Detsamma gäller om din son skulle förflyttas till en annan anstalt. (3 § Fängelseförordningen). Sammanfattningsvis finns det alltså två alternativ som du kan gå tillväga. Antingen avvaktar du tills din son hör av sig, eller så vänder du dig till Kriminalvården med en begäran om placeringsbeslutet. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

2021-04-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det saknas idag lagstiftning som innebär att en avvikelse från fängelsestraff medför någon påverkan på strafftiden. Det kan tyckas märkligt att så är fallet eftersom det sänder fel signaler och möjligtvis uppmuntrar till rymning. Det kan finnas flera olika orsaker till att rymning inte har kriminaliserats. Frågan är dock av ideologisk natur. Det kan helt enkelt bero på att man ser på brott och straff på olika sätt. I dagsläget har det framlagts en motion i riksdagen om kriminalisering av rymning från fängelser. I slutet av maj 2021 kommer riksdagen ta beslut i frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När gallras ringa narkotikabrott från belastningsregistret?

2021-04-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har två ringa narkotikabrott sedan 2019 och fick en ny ringa narkotikabrott i 2021, skulle första brottet försvann efter 5 år i så fall blir det 2024 år eller skulle det tar fem år från sista brotts datum??
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om belastningsregistret finns stadgade i lag om belastningsregister. Vad innehåller belastningsregistret?Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom exempelvis en dom (3 § lag om belastningsregister). Uppgifterna finns dock inte kvar i registret för all framtid, utan de gallras efter en viss tid. Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man ådömdes för brottet. När gallras uppgift om ringa narkotikabrott?Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen). Eftersom det inte framgår vilken påföljd du fått för de begångna brotten i din fråga kommer jag i mitt svar utgå från att du dömts till dagsböter.Huvudregeln är att böter gallras fem år efter domen (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). Dock finns det undantagsregler som gör att uppgiften står kvar längre än den ordinarie gallringstiden. Om det före utgången av gallringstiden för ett brott (dvs inom fem år för bötesbrott) görs en ny anteckning beträffande samma person så ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag om belastningsregister). Det innebär att de äldre uppgifterna om dina första ringa narkotikabrott kommer att finnas kvar i registret till dess att det senaste brottet gallras. Det innebär att uppgifterna gallras fem år efter det senaste brottet. En uppgift måste dock gallras senast 20 år efter domen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får studentfest anordnas under covid-19?

2021-04-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag tar studenten i sommar och undrar över alternativen gällande studentfest. Vi har tillgång till en lada på min pappas tomt som är 300 kvadrat. Vi kan även använda hans trädgård. Omfattas vi av förbudet på 8 personer (pandemilagen) och kan få böter och upp till 6 månader fängelse? Eller kan vi hålla en större fest utan konsekvenser av detta. Självklart vill man kunna ha en normal student.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna i lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Pandemilagen) är något svåra att utläsa, men kort och gott kan din fråga besvaras med att ni, enligt de angivna omständigheter, inte riskerar straff med anledning av Pandemilagen. Enligt 24 § Pandemilagen framgår det att böter eller fängelse endast aktualiseras för den som bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av bland annat 12 § Pandemilagen. I 12 § Pandemilagen framgår ett förbud mot att samlas i ett sällskap större än åtta personer på platser allmänheten har tillträde. Här ska speciellt noteras "på platser allmänheten har tillträde", detta innebär att exempelvis fester som anordnas i privat syfte där kretsen av personer som är inbjudna endast omfattar folk du känner (vänner och familj) inte omfattas av förbudet i 12 § Pandemilagen, varför risk för straffrättsliga påföljder inte föreligger. Detta förutsätter som sagt att ni begränsar studentfirandet till att endast omfatta folk i er bekantskap och att ni har festen på er egna tomt. Förändras dessa omständigheter (t.ex att ni bestämmer er för att hyra en lokal i stället) finns risk för att böter eller fängelse faktiskt blir aktuellt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Ansökan om vapentillstånd/licens

2021-04-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej.förra året i April dömdes jag för Ringa vapenbrott, jag var 15 år gammal och fick betala dagsböter, dom har soft air gunen i beslag. Jag undrar om jag får ta tillbaka den (isf när) och behöver jag ansöka om tillstånd eller göra något speciellt?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk rätt är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd se 2:1 och 9:1 vapenlagen. Polisen beslutar om vapentillstånd enligt 2:2 vapenlagen. Enligt 2:5 vapenlagen ska tillstånd bara beviljas om det kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Rikspolisstyrelsen (RPS) har utfärdat allmänna råd (RPSFS 2009:13) om vad som ska bedömas vid ett tillståndsärende. De råden har sedan varit vägledande i mål som rört vapentillstånd (HFD 2016 ref 33).Enligt de allmänna råden är en förutsättning för vapentillstånd att personen i fråga gjort sig känd som en pålitlig, omdömesgill och laglydig person. RPS menar vidare att en person som begått brott som påverkar lämpligheten att inneha skjutvapen inte bör få vapentillstånd förrän en viss tid efter brottet begicks. Brottets svårhetsgrad ska i det fallet vara avgörande för att bestämma hur lång tid efter domen som vapentillstånd kan meddelas. RPS uttalar också att det vid brott mot jaktlagstiftningen som medför exempelvis villkorlig dom inte bör beviljas tillstånd förrän cirka fem år efter det att gärningen begicks.Eftersom bedömningar sker från fall till fall är det svårt att säga exakt hur lång tid efter domen du kan ansöka om vapenlicens. Eftersom din dom är hänförlig till hantering av vapen kan du sannolikt inte få vapenlicens förrän åtminstone ett par år efter brottet begicks. Däremot är det enligt min bedömning inte troligt att du behöver vänta tills domen försvinner ur belastningsregistret för att kunna få din licens. Du ska ha fyllt 18 år (vissa undantag finns), vara laglydig och skötsam och kunna intyga ändamålet med att du ska inneha vapen. Fem år efter brottet begicks bör du definitivt kunna få vapenlicens.Klicka på länken för att komma till ansökan: https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/ansok-om-vapentillstand/ Hälsningar,

Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?

2021-04-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Om jag misstänker att en person vid upprepande tillfällen bryter mot lagarna gällande flygning av drönare, vart vänder man sig då?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du misstänker att ett brott begåtts kan du anmäla det till Polisen. När det gäller flygning av drönare finns det ett antal regler som är viktiga att känna till utöver luftfartsregler. Dessa lagar och regler är personer som flyger drönare skyldiga att följa då de annars riskerar att göra sig skyldiga för brott. Alltså kan det vara straffbart att flyga drönare på ett felaktigt sätt. Om du vill läsa mer kring vilka regler som gäller för flygning av drönare finner du information här på Polisens hemsida och även här på Transportstyrelsens hemsida. Dessutom kan en drönarpilot även göra sig skyldig till kränkande fotografering om denne filmar med sin drönare. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varm välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Krävs tillstånd för att få sälja dyrkar privat? Bör jag vidta åtgärder för att inte hamna i en dålig situation på grund av försäljningen?

2021-04-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har som hobby att dyrka upp lås, som jag äger eller har explicit tillstånd att dyrka upp, samt att jag även har börjat tillverka mina egna dyrkar sedan en tid tillbaka.Nu har jag blivit relativt duktig på att göra dyrkar och har blivit tillfrågad om jag vill sälja några utav dom jag har tillverkat.Är medveten om att det är krav på att ha någon form av licens eller liknande för att sälja dyrkar (vad jag har för mig iaf.).Mina frågor1) Är det krav på att ha licens, även när jag säljer dyrkar som är hemma gjorda/hobby verktyg?2) Med en hobby som detta, bör jag vidta åtgärder/steg för att inte hamna i en potentiell dålig situation?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!2 § lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkar stadgar att "Yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg får bedrivas endast efter tillstånd. Sådan försäljning får ske endast till den som i sitt yrke eller annars har ett beaktansvärt behov av dyrkverktyg och skäligen kan antas inte komma att missbruka dem".Du skriver att du vill sälja dina hemmagjorda dyrkar privat. Det i sig kräver inte något tillstånd. Dock måste du försäkra dig att du inte gör det till en yrkesmässig verksamhet, det vill säga med vinstsyfte, regelbundenhet och med viss omfattning.När du säljer dyrkar som privatperson kan det utgöra medel för brottslighet som hjälpmedel enligt 23 kap. BrB alternativt medverkan enligt 23:4 BrB. För det krävs dock uppsåt i samtliga fall. Har du inte uppsåt till förberedelsen kommer du inte att bli ansvarig. Detsamma gäller för medhjälp i 23:4 BrB. Med vänlig hälsning!