Säkerhetsbrott

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om det står på en stämningsansökan "Säkerts" tex vilket brott har begåtts då?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget brott som heter ”Säkerts”, du kanske har skrivit fel och istället menar säkerhetsbrott? Jag utgår från detta i mitt svar, annars får du gärna återkomma och förtydliga frågan. Säkerhetsbrott kan bland annat vara; brott mot allmän ordning, brott mot allmänheten och staten, trafikbrott samt vapenbrott osv. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Straffbara förstadier till fullbordat brott

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |I vilka fall föreligger ett straffbart förstadium till fullbordat brott? tack
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka förstadium till fullbordat brott som är straffbart. Fullbordat brott, de subjektiva och objektiva rekvisitenNormalt krävs det, för att dömas till ansvar för brott, att personen i fråga gjort sig skyldig till ett fullbordat brott. Ett brott anses vara fullbordat då en gärning uppfyller samtliga objektiva och subjektiva rekvisit i en gärningsbeskrivning. De objektiva rekvisiten innebär att den handling som gärningsmannen begår måste falla in under en straffbestämmelse. För att exempelvis dömas till misshandel krävs det att gärningsmannen slagit en annan person och åsamkat denne skada.De subjektiva rekvisiten, då det är fastställt att gärningen faller in under en straffbestämmelse, innebär att gärningsmannen i fråga måste anses ha agerat med uppsåt eller oaktsamhet för att kunna straffas.Förstadier till fullbordat brottDet är inte endast fullbordade brott som bestraffas enligt svensk lag, utan vissa förstadier till fullbordade brott är även dessa belagda med straff. Förstadierna kan delas in i två grupper: brott på verkställighetsstadiet och brott på planeringsstadiet.Brott på verkställighetsstadiet är försök till brott.Brott på planeringsstadiet är förberedelse eller stämpling till brott.Regleringar kring försök, förberedelse och stämpling hittas i 23 kap. Brottsbalken. Dessa förstadium är belagda med straff. De är dock osjälvständiga brottsformer, eftersom de inte ensamt kan föranleda straffansvar. För att straffansvar ska aktualiseras krävs det att de kombineras med en straffbestämmelse i Brottsbalken eller speciallagstiftningen. Man kan alltså inte göra sig skyldigt till endast försök, förberedelse eller stämpling. Emellertid kan man göra sig skyldig till exempelvis försök till rån, förberedelse till stöld och stämpling till mord. För att brottsformerna försök, förberedelse och stämpling ska kunna kombineras med en straffbestämmelse krävs det att lagen uttryckligen anger att ett visst brott även är straffbart på förstadium. Exempelvis 3 kap. 11 § Brottsbalken där det framgår att försök, förberedelse och stämpling till mord är straffbart.Mvh

Krävs det garantställning för att dömas för ett oaktsamhetsbrott?

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om omedveten oaktsamhet. Krävs det att man intar en garantställning för att kunna omfattas av omedveten oaktsamhet?MVH
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är nej, det krävs inte garantställning för omedveten oaktsamhet! Jag ska försöka utveckla lite här nedan för att reda ut begreppen åt dig.Uppsåt eller oaktsamhetFör att du ska kunna dömas för ett brott måste du ha begått brottet med uppsåt eller av oaktsamhet. För att kunna dömas för ett brott av oaktsamhet krävs det dock att det står i den aktuella paragrafen att det räcker med oaktsamhet (1 kap. 2 § brottsbalken). Det behöver inte uttryckas som just oaktsamhet, utan kan t.ex. benämnas som du har vållat en situation, som i vållande till annans död (3 kap. 7 § brottsbalken).Det finns två former av oaktsamhetMedveten oaktsamhet innebär att personen agerar med insikt i att det finns risker i och med handlandet. Omedveten oaktsamhet är istället när en person inte har förstått att en viss omständighet förelåg eller att en viss följd kunde inträffa i och med handlandet, men borde ha förstått det.Garantställning och oäkta underlåtenhetsbrottAtt ha garantställning handlar kort sagt om när det är din uppgift att skydda någon eller något. Detta hänger ihop med vad man brukar kalla oäkta underlåtenhetsbrott. Enda gången du kan straffas för ett oäkta underlåtenhetsbrott är när du har garantställning, för det handlar då om en situation där du inte har något någonting, men du borde ha gjort någonting. Ta som exempel en förälder som låter bli/underlåter att hindra sitt barn att stjäla någonting. Föräldern kan dömas för stöld på grund av att den befinner sig i en garantställning. Om jag (eller någon annan okänd person) däremot går förbi barnet och ser att det stjäl, men också låter bli/underlåter att hindra det från att hända, skulle ingenting hända. Det beror på att jag inte befinner mig i en garantställning för barnet och kan därför inte straffas för min underlåtenhet.SlutsatsGarantställning handlar alltså inte om oaktsamhet. Vem som helst kan dömas för ett oaktsamhetsbrott, vare sig det är medveten eller omedveten oaktsamhet. Det krävs inte att personen befinner sig i en garantställning.Hoppas mitt svar kunde hjälpa dig!Vänliga hälsningar,

Vad innebär angivelsebrott

2020-03-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,jag blev attackerad av en okopplad dobermann pinscher som hann hugga mig på tre ställen på kroppen innan ägaren fick stopp på det hela. Jag har polisanmält händelsen samt även gjort en anmälan till Länsstyrelsen (djurskydd). Jag ådrog mig hudskador samt känner mig nu även otrygg att vistas i skogen där jag brukar gå då både hund och hundägaren bor i samma område. Polisen sade att jag kan anmäla detta som ett angivelsebrott och jag vill mer utförligt veta vad det innebär.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga är rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) tillämpliga lagar.Alla brott faller under allmänt åtal, om inte något är uttryckligen undantaget därifrån (20 kap. 3 § RB). Faller ett brott under allmänt åtal ska en förundersökning inledas så snart det finns anledning att anta att ett sådant brott har förövats (23 kap. 1 § RB). Är det däremot ett angivelsebrott innebär det att brottet måste anges, det vill säga anmälas av dig.Att döma av Polisens svar till dig om att anmäla det som ett angivelsebrott verkar det som att bedömningen av brottet är vållande till kroppsskada. Om vållande till kroppsskada inte är grovt får åklagare åtala endast om målsägande anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (3 kap. 8 och 12 § BrB). Exempel på andra angivelsebrott är till exempel kapitlet om stöld, rån och andra tillgreppsbrott (8 kap. BrB) där det i den sista paragrafen framgår vilka brott i kapitlet som är angivelsebrott (8 kap. 13 § BrB). Vilka brott som är angivelsebrott framgår alltid av de sista paragraferna i brottsbalkens respektive kapitel.SammanfattningJust eftersom brottet som begåtts mot dig verkar initialt bedömas som vållande till kroppsskada och att det uppenbarligen inte bedömts som grovt enligt Polisen, är detta ett brott som måste anmälas av dig för att en förundersökning ska inledas av åklagare, och därför faller under angivelsebrotten.Hoppas detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Ansökan om nåd vid livstidsfängelse

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, vad händer om en livstidsdömd inte ansöker om nåd? Sitter man då hela livet?Tack på förhand,Max
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, för att svara på din fråga på ett så tydligt sätt som möjligt, kan det vara bra att definiera vad som menas med att en person blir livstidsdömd. Det finns ett antal olika brott som kan leda till att personen blir dömd till livstid, ett exempel är mord som regleras i 3 kap. 1 § brottsbalken. Straffet för mord är antingen ett straff på viss tid, fängelse i lägst 10 år och högst 18 år, eller på livstid (obestämd tid).Är man livstidsdömd sitter man normaltvis inte hela sitt liv i fängelse, utan straffet är på obestämd tid tills det bestäms. Efter att en person som blivit dömd till fängelse på livstid avtjänat 10 år av sitt fängelsestraff, har denne rätt att ansöka om att få sitt straff bestämt till fängelse på viss tid enligt 1 § och 3 § lagen om omvandling av fängelse på livstid. Omvandling av straffet får göras om det finns särskilda skäl, och det avgör Kriminalvården enligt 2 §. Enligt 4 § är det en del saker som ska beaktas när det gäller prövningen av en ansökan om omvandling av straff, och det är bl.a hur länge personen avtjänat sitt straff, om det finns risk att personen återfaller i brottslighet, om personen har medverkat att främja sin anpassning i samhället mm. En ansökan om omvandling av straff tas upp hos Örebro tingsrätt enligt 6 §.När det gäller möjligheten att få nåd till sitt straff regleras det i svensk grundlag. Enligt 12 kap. 9 § regeringsformen framgår det att regeringen genom nåd får befria någon helt från en brottspåföljd eller mildra brottspåföljden. Generellt sett beviljar regeringen nåd bara i undantagssituationer, så i praktiken är det ganska svårt att få nåd för sitt straff. På regeringens hemsida framgår det att nåd inte är en rättighet, utan regeringen bestämmer efter en fri bedömning i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte. För mer information om nåd finns på Regeringens hemsida (se här).Som svar på din fråga: nej, man sitter inte i fängelse i hela sitt liv om man inte ansöker om nåd. I Sverige innebär ett fängelsestraff på livstid inte att man sitter i fängelse hela sitt liv.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB-hem

2020-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har varit i Amsterdam en gång 2018 och min körkort blev återkalland i 12 månader ,Aså rattfylleri, Och nu har jag fått jobb på hvb hem men dom vill ha belastningsregistret. Får man jobba med ungdomar om man har rattfylleri i registret ?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det kommer synas att du är dömd för rattfylleri i Amsterdam när du lämnar in ditt utdrag ur belastningsregistret till HVB-hemmet.För att få arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem) som tar emot barn ska ett utdrag ur både belastningsregistret och misstankeeregistret uppvisas för arbetsgivaren. Att du är dömd för rattfylleri är ingenting som ska synas i dit utdrag ur belastningsregistret.Vill du läsa mer om exakt vad som syns i ditt utdrag kan du läsa mer hos Polisen (här) och även ladda ned blanketten för att skicka in ansökan om att få ett utdrag ur belastningsregistret.Vänligen,

Hur länge finns rattfylleri med i belastningsregistret?

2020-03-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur länge finns jag med i brottsregistret om jag blivit av m körkortet två g. Och fått tillbaka det nu. Två rattfyllor men har lämnat alkohol prover i två år!?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring belastningsregistret, som är detsamma som brottsregistret, finns i lagen om belastningsregister. Hur länge du finns med i belastningsregistret beror på vad vilken påföljd, dvs straff, du fick i samband med att du blev dömd för rattfylleri. Om du fick böter finns uppgifterna kvar i belastningsregistret i 5 år. Blev påföljden fängelse finns dem kvar i 10 år (17 § p. 1 och p. 9 lagen om belastningsregister). Själva återkallandet av körkortet kommer däremot inte att synas i belastningsregistret eftersom det inte räknas som en straffrättslig påföljd. Det är själva brotten som du dömts för (rattfylleri) och påföljden för dessa (böter eller fängelse) som registreras i belastningsregistret. I ditt fall kommer uppgifterna tas bort efter antingen 5 eller 10 år beroende på om påföljderna blev böter eller fängelse.Vänliga hälsningar,

Får man gå ut på stan med skyddsdräkt och skoja/pranka i coronatider?

2020-03-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är lagligt att gå ut på stan med gasmask och matchande skyddsdräkt? Bror och jag har tänkt skoja lite och då är det i full mundering. Lagligt eller inte?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det avser du att gå ut och skoja med allmänheten genom användning av skyddsmask och skyddsdräkt. Eftersom du inte beskriver mer specifikt än så kan jag inte närmare avgöra om dina handlingar skulle vara brottsliga eller inte. Däremot kan jag ge några generella utgångspunkter. Det är inte någonstans explicit förbjudet att skoja, pranka och dylikt. Däremot är det heller inte garanterat att man inte begår brott bara för att man skojar. Som jag ser det finns det inget direkt förbud mot att bära skyddsmask och skyddsdräkt. Huruvida handlingen är brottslig eller inte kommer därför vara beroende på hur ni agerar. Att exempelvis hetsa mot människor eller på annat sätt bete sig hänsynslöst skulle kunna utgöra brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Att bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse kan medföra att kraven för brottet förargelseväckande beteende uppfylls enligt 16 kap. 16 § brottsbalken. Vad som är ett förargelseväckande beteende är flytande och får avgöras i varje enskilt situation utifrån de specifika omständigheterna som råder. Att i coronatider klä upp sig i skyddsdräkter för att skoja med folk kanske inte är den bästa idén om man vill vara på den säkra sidan. Agerandet är dock som sagt inte automatiskt brottsligt. Däremot skulle man kunna argumentera för att sådant agerande du beskriver kan vara ägnat att väcka förargelse, beroende på hur det utförs. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Då jag inte känner till de närmare omständigheterna för hur ni tänker skoja med folk kan jag inte ge mer detaljerat svar. Med vänliga hälsningar,