Kan jag bli polisanmäld för en påstådd felaktig vara?

2019-01-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag sålde ett helt fungerande begagnat promenadband på en FB grupp för 400kr. (Stod tydligt i annons att det ej var löpband!) Nypriset låg på ca 1700kr. Alla program testades innan annons publicerades och då det knappt var använt fanns skyddsplast på display kvar samt bruksanvisning medföljde. Flera intressenter hörde av sig men en var extra ivrig och ville swisha 100kr för att reservera och sedan hämta någon dag senare. Jag godtog detta och meddelade de övriga att det var reserverat. Då det hämtades var det placerat vid ett eluttag för att köparens man skulle kunna testa det och detta sa vi även till honom. Han var dock enbart intresserad av att betala återstående 300kr kontant och få hjälp att lasta det i sin bil. 5 dagar senare får jag sms från köparen att det inte fungerar som det ska, att det verkar vara problem med motorn och att de vill lämna tillbaks. Något verkar vara gel på motorn. Inga fel fanns vid försäljning, vi var 4 personer hemma som såg när det testades. Jag har vis sms svarat att det var OK när det hämtades och att vi inte är intresserade av retur. Inatt fick jag sms om att jag är polisanmäld för att inte vilja ta tillbaka bandet! Ingen ångerrätt gavs vid försäljning, inte heller något kvitto. Bandet fungerade och om det nu finns problem kan det ha hänt vid transport eller efter användning. Det var ett begagnat band med några år på nacken.Småpengar i det stora men vad är rätt? Kan jag bli anmäld för att inte vilja återta en såld vara?
Jacqueline Björklund |Hej och tack så mycket för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!Om en person begår en brottslig gärning kan naturligtvis en person anmäla denne till polisen. Däremot kommer polisen inte agera om det inte rör sig om ett brott som kan innebära att man får betala böter eller någon annan påföljd såsom fängelse. I juridiken kallas detta för straffrätten. Med det menar jag att det ska röra sig om brott såsom stöld, förskingring, trafikbrott, bedrägeri och liknande. Det som du beskriver har skett anser jag inte är något brottsligt i den mening som gör att du kan bli polisanmäld för detta. Skulle du bli polisanmäld kommer polisen därför med högst sannolikhet välja att inte gå vidare med anmälan. Hoppas detta var ett lugnande svar, Med vänlig hälsning,

När gallras villkorlig dom ur belastningsregistret?

2019-01-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Frågan gäller Bedrägeribrott, ringa vapenbrott, ringa dopingbrott. Domen blev villkorlig år 2016. När försvinner detta ur belastningsregistret? 5 år eller 10 år
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lagen om belastningsregister. Det framgår av lagens 17 § p. 4 att uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras:a) tio år efter domen eller beslutet, eller b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten.Det innebär således att en villkorlig dom framgår av belastningsregistret i antingen fem eller tio år, beroende på om uppgiften om villkorlig dom avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet/brotten. Om du var över 18 år vid tidpunkten för brotten som anges i din frågeställning, gallras uppgiften ur belastningsregistret först efter tio år efter domen. Detta innebär i ditt fall att gallring sker år 2026, förutsatt att du var över 18 år vid tidpunkten för brotten. Var du under 18 år, gallras uppgiften år 2021. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Köra ett avställt fordon

2018-12-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag äger en röd brandbil av märke International från 1967. Den är avställd, men används för att skjutsa runt barn på en campingplats. Klagomål har framförts på att området inte är inhägnat, eftersom det finns andra fordon, campare och badgäster på campingen. Hur ligger det egentligen till?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln så får man tyvärr inte köra bilar som är avställda (se Transportstyrelsens information). Det finns dock undantag till denna regel, men det gäller endast för kortast och lämpligast väg till eller från närmaste besiktning.Svaret på din fråga är alltså att du egentligen inte får köra din brandbil.Vänligen,

Utställare av urkund

2018-12-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som rör urkunder. När man pratar om att det måste framgå "vem som talar i urkunden", syftar man då på den som "står bakom" urkunden eller den personen som ska använda urkunden som bevis för något? Exempelvis --> om jag heter Karl Karlsson jobbar som polis och har en legitimation för detta, är det jag Karl Karlsson som "talar i urkuden" eller är det polismyndigheten?Mvh
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller urkunder så är det viktigt att det framgår vem som är utställare av densamma. När man pratar om "vem som talar i urkunden" så syftar man alltså på vem som "står bakom" urkunden eller med andra ord den som upprättat en handling till bevis för något.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Vad innebär övergångsbestämmelserna i den nya Strafftidslagen?

2019-01-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga kring den nya Strafftidslag (2018:1251) som börjar gälla 1 april 2019, där Kriminalvården ges mandat att ge uppskov fall om den dömde ansöker om nåd hos regeringen.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/strafftidslag-20181251_sfs-2018-1251Min fråga gäller övergångsbestämmelserna."Övergångsbestämmelser1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019....3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande ...c) för omprövning och överklagande av beslut i ärenden eller mål om uppskov som har meddelats före ikraftträdandet"Det är just här det blir lite förvirrande.Som jag har förstått det så gäller den nya lagen om du skickar in din ansökan om uppskov efter 1 april 2019 oavsett om du blev dömd före det datumet eller inte.Men säg att jag skickar in en ansökan om uppskov före 1 april 2019 och ett beslut kring min ansökan kommer efter 1 april 2019 ska då den nya lagen tillämpas?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har tyvärr förstått övergångsbestämmelserna i den nya Strafftidslagen lite fel vilket är helt förståeligt då lagtexter ofta är formulerade på lite krångliga sätt. Vad som menas med punkten c) i övergångsbestämmelserna att "för omprövning och överklagande av beslut i ärenden eller mål om uppskov som har meddelats före ikraftträdandet" är att det är "ärendet eller målet om uppskov" som har meddelats före 1 april 2019. Den gamla lagen gäller också för omprövningen och överklagandet, om det ärende eller mål du ansöker om att få omprövat eller överklagat meddelats före 1 april 2019. Det är alltså inte din ansökan om omprövning eller överklagande av ett sådant ärende eller mål som ska beslutas om före 1 april 2019. Vill du få ett ärende eller mål omprövat eller överklagat spelar det därmed ingen roll när du skickar in din ansökan. Det är dagen för beslut i det ursprungliga ärendet eller målet som har betydelse för vilken lag som ska tillämpas vid omprövning och överklagande.Sammanfattning- Det saknar betydelse när du skickar in din ansökan om omprövning eller överklagande och när beslutet kring din ansökan kommer. - Det övergångsbestämmelserna betyder är att ett ärende eller mål om uppskov som meddelats före 1 april 2019 också ska omprövas och överklagas med tillämpning av den gamla lagen.Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar

Kan jag resa till USA trots att jag finns med i belastningsregistret?

2019-01-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får jag som är dömd för grov rattfylla komma in i USA? Jag blev dömd till samhällstjänst 2018 och har aldrig tidigare förekommit i brottsregistret. Hur långt tid är pricken kvar?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Belastningsregistret: Du skriver att du dömdes till samhällstjänst, sådan förenas med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom sparas i belastningsregistret i tio år efter domen eller beslutet, 17 § p. 4 Lag (1998:620) om belastningsregister. Inresetillstånd USA:Svenskar omfattas av Visa Waiver Program, ett program som tillåter att vissa medborgare reser in i USA utan att behöva ansöka om visum. Detta innebär att man som svensk vanligtvis inte behöver ansöka om visum för att få resa in i USA. Istället krävs att man ansöker om ett inresetillstånd, genom en ESTA-ansökan. I denna ansökan ska man svara på om man tidigare blivit dömd för något brott som innefattar "moralisk skändlighet". Vad som omfattas av begreppet "moralisk skändlighet" är dock inte helt tydligt då det är ett rätt svårtolkat begrepp. Jag kan inte helt utesluta att grovt rattfylleri skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd. Det finns dock undantag som medger att man ändå kan få inresetillstånd, trots att man begått sådana brott. Man kan t.ex fortfarande få inresetillstånd om man dömts för ett brott vars maxstraff inte överstiger ett års fängelse och man inte dömts till mer än sex månaders fängelse. Vidare kan man också få inresetillstånd då det gått mer än fem år sedan brottet begåtts.Grovt rattfylleri är ett brott som har upp till två års fängelse med i straffskalan, alltså två års fängelse som maxstraff för brottet, 4a § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Undantagen ovan blir alltså inte aktuella i ditt fall då grovt rattfylleri har mer än ett års fängelse med i straffskalan och det ännu inte gått fem år sedan det begicks. Om den aktuella domen utgör ett hinder mot att få inresetillstånd, alltså om du ansöker om inresetillstånd genom en ESTA-ansökan och denna inte beviljas, kan du istället ansöka om turistvisum. Beslutet om du beviljas sådant grundar sig istället på flera omständigheter som utgår mycket från en personlig intervju, till exempel. Det görs då en bedömning i det enskilda fallet och den tidigare domen behöver därmed inte utgöra ett absolut hinder mot inresetillstånd. Du kan ansöka om turistvisum genom att vända dig till den amerikanska ambassaden, information här. Sammanfattning:Uppgifterna om att du dömts till samhällstjänst i förening med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom finns då kvar i belastningsregistret i tio år från det att domen eller beslutet meddelades. Huruvida en sådan dom påverkar möjligheten att beviljas inresetillstånd till USA genom en ESTA-ansökan beror alltså på om grovt rattfylleri bedöms ha inslag av "moralisk skändlighet" eller inte. Om det anses utgöra ett sådant brott kan man ändå få inresetillstånd i det fall situationen faller in under något av undantagen, t.ex då det gått fem år från det att brottet begicks. Om domen utgör ett hinder mot att få inresetillstånd kan man istället ansöka om ett turistvisum, vilket grundar sig på flera omständigheter och där en sådan dom inte automatiskt behöver innebära ett hinder mot inresetillstånd. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vart vänder man sig vid misstanke om brott

2018-12-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vem lyder Immigranternas Riksförbund under? Vart vänder man sig vid misstanke om t.ex. missbruk av ekonomiska bidrag, jäv, fusk, osv.?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr så kan jag inte besvara din första fråga, då jag inte känner till detta förbund.Vid misstanke om brott råder jag dig att kontakta och tipsa polisen på 114 14 eller via deras webbformulär.Vänligen,

Kan en 16 åring undvika straff?

2018-12-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!!Om någon har begått många olika brott när hen var 16 och nu är 18 men hade många olika brott t.ex narkotikabrott, grov misshandel, våld mot tjänsteman och stöld kan det bli så att hen få inget straff?!
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om den som begått en rad olika brott när personen var 16 år ( och i nuläget är 18 år) kan dömas för straff. Är personen in fråga 16 år så är hen straffmyndig, och kan alltså dömas till brott och få ett straff. Hade personen i fråga varit under 15 år hade han däremot inte varit straffmyndig. När domstolen tar ställning till vilket straff en 16 åring ska få, så tar de naturligtvis åldern i beaktning. Har någon begått ett brott innan hen fyllt 21 år får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet ( 27 kap. 9 § Brottsbalken). Som en tumregel är straffnedsättningen för en 16-åring mellan 65–75%. Dock tar domstolen även hänsyn till andra omständigheter än endast åldern vid bedömningen, såsom att det skett upprepade brottsliga gärningar samt att de varit av allvarlig art. I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (30 kap. 4 § Brottsbalken). Har någon begått ett brott innan hen fyllt 18 år får rätten endast döma till fängelse om det finns synnerliga skäl. I första hand ska domstolen välja sluten ungdomsvård istället för fängelse ( 30 kap. 5 § Brottsbalken). Andra påföljder som kan bli aktuella är ungdomstjänst eller ungdomsvård ( Se 32 kap. 1 § Brottsbalken och 32 kap. 2 § Brottsbalken) Alltså för att sammanfatta: Var personen 16 år när hen begick brott är det fullt möjligt att dömas för brott. Personens unga ålder tas dock i beaktning när domstolen ska bestämma vilken påföljd det ska bli. Hoppas du fick svar på din frågaMvh,