Hur länge står ringa narkotikabrott kvar i belastningsregistret?

2019-11-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har blivit dömd för ringa narkotika, två brott som jag begick 2016-09-07 och 2017-11-19. Men när jag nu(2019-11-19) fick mitt utdrag ur belastningsregistret så är både dessa brott kvar. Ska inte ringa narkotikabrott preskriberas efter 2 år?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du uppger att du blivit dömd för ringa narkotikabrott vid två tillfällen. Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § narkotikastrafflag). Jag antar att du dömts till dagsböter vid de båda tillfällena. I sådana fall står uppgiften kvar i fem år efter domen (17 § lag om belastningsregister).Ringa narkotikabrott preskriberas efter 2 år precis som du nämner i din fråga (35 kap. 1 § brottsbalken). Preskription innebär att ingen påföljd kan dömas ut för brottet längre och att en eventuell förundersökning läggs ner. Preskriptionstiden påverkar inte hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Överklaga tingsrättens dom till hovrätten

2019-11-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej:jag fick före två år en brott rattfylleri och 150 dagsböter .kan man göra nånting och blir av med dagsböter?mvh
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline! Hur man överklagar tingsrättens dom till hovrättenOm du inte är nöjd med tingsrättens dom så kan du överklaga domen till hovrätten. Det ska framgå av en bilaga till domen hur du ska göra för att överklaga och när sista dagen är för dig att överklaga. Utgångspunkten är att överklagandet ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades (51 kap. 1 § Rättegångsbalken). Överklagandet ska innehålla uppgifter om (51 kap. 4 § Rättegångsbalken): - domen som överklagas- vad du vill att hovrätten ska ändra i domen- varför tingsrättens dom är oriktig- omständigheter till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas - bevis som du vill åberopa och vad bevisen styrkar Jag har förstått din fråga som att du fick domen för två år sedan. Detta innebär att det är för sent att överklaga eftersom det har gått mer än tre veckor sedan domen meddelades. Om det har gått två år sedan du fick domen föreligger det inte heller någon möjlighet till resning, som innebär att domstolen tar upp fallet på nytt fastän det är för sent att överklaga. Du kan exempelvis ansöka om resning i hovrätten om det har kommit fram nya uppgifter, t.ex. nya bevis som tidigare inte varit känt och som skulle kunna ändra utgången i målet (58 kap. 2 § Rättegångsbalken). Eftersom huvudregeln är att ansökan om resning måste göras inom ett år från det att du fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på så tidsfristen därmed passerats (58 kap. 4 § andra stycket Rättegångsbalken). Sammanfattningsvis är det för sent i ditt fall att överklaga eller ansöka om resning. Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Om du har några fler frågor är du välkommen att skriva i kommentarsfältet, alternativt skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns ringa narkotikabrott kvar i belastningsregister?

2019-11-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur länge finns ringa narkotikabrott kvar i belastningsregistret?MvhK
Johannes Norrman |Hej K! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Hur lång tid det tar innan en uppgift i belastningsregistret gallras beror på påföljden, inte på brottet i sigRegler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller enligt 3 § lag om belastningsregister uppgifter om bl.a den som genom dom, strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot ålagts påföljd för brott. Regler om när uppgifterna gallras finns i sin tur i 17 §. När en uppgift skall gallras, är dock inte avhängigt vilket brott det rör sig om, utan beror istället på vilken påföljd personen ålades. Uppgifter om böter gallras exempelvis enligt 17 § första stycket nionde punkten lag om belastningsregister 5 år efter domen eller strafföreläggandet, medan uppgift om fängelse gallras först 10 år efter frigivning. Ringa narkotika brott har enligt 2 § narkotikastrafflagen såväl fängelse som böter i straffskalan, och man kan därutöver tänka sig att kan bli även andra påföljder, som t.ex villkorlig dom eller skyddstillsyn. Eftersom jag inte vet någonting om vilken påföljd det rör sig om, kan jag inte svara på din fråga. Du kan dock, om du tänker på ett konkret brott med en konkret påföljd, själv gå in och kolla på länken ovan för att ta reda på när uppgifterna om påföljden i så fall gallras, eller om de rent av redan har gallrats.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp, även om jag inte kunde svara på din fråga. Om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Kan man anmäla Polismyndigheten?

2019-11-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan om man har gjort 3 st olika anmälningar och pratat med polisen och dom inte göra något kan man då stämma dom / anmäla dom?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du känner att du har blivit felaktigt behandlad av myndighet har du möjlighet att göra en anmälan mot de. Polismyndigheten står under tillsyn av ett antal andra myndigheter. Dessa tillsynsmyndigheter har till uppgift att granska polisens arbete. Du har möjlighet att vända dig till en tillsynsmyndighet för att göra en anmälan. De viktigaste tillsynsmyndigheterna i detta fall är justitieombudsmannen (JO), justitiekanslern (JK) och säkerhets- och integritetskyddsnämnden. För att kunna göra en anmälan krävs det inte att en enskild polis har agerat felaktigt, utan det räcker med att ditt ärende har hanterats felaktigt. På JO:s hemsida kan du direkt göra en JO-anmälan. Anmälan ska innehålla vilken myndighet som anmälan riktar sig mot, här Polismyndigheten. Vidare ska den innehålla en kort beskrivning av ärendet, motivering till varför du anser att myndigheten har agerat felaktigt och ett eventuellt diarienummer.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Köpa butterfly-kniv från utlandet

2019-11-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan jag har tänkt att köpa en butterfly kniv från utlandet. Jag är en samlare på knivar har lite olika i min samling men ännu inte den så kallade butterfly. Jag är 21 år vilket om jag inte minns fel får jag innehav och äga stileter springknivar och dolkar. Så jag undrar om det är helt lagligt att köpa och importera en butterfly kniv och bara ha den hemma i sin samling av knivar
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande knivar och andra farliga föremål finner du i Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen)Regler gällande införsel av knivar till landet finner du i Förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremålVad är en "butterflykniv"?I lag förekommer inte någon benämning av butterfly-kniven, utan själva knivtypen har avgjorts i praxis att vara likställt en springkniv eller stilett. Trotts att kniven inte fälls ut med hjälp av en fjäder ansåg domstolen att den likställes denna sorts kniv, NJA 1998 s. 604. Vad gäller vid innehav av en "butterfly-kniv"?Knivar och andra stick- och skärvapen som är ägnade eller kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmänna platser. Med allmänna platser innefattas även skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs och även i fordon på allmän plats. Det finns däremot undantag som kan medföra att det kan vara tillåtet att bära kniv på en allmän plats. Dessa undantag är exempelvis att man bär på kniv eftersom det krävs i yrket eller att man ska ut och plocka svamp och en kniv skulle vara nödvändigt, Knivlagen 1 §. Däremot gäller särskilda regler för stickvapen eller knivar som snabbt kan fällas ut, det vill säga stiletter, butterfly-knivar och springknivar. Dessa typer av vapen får inte innehas av någon som är under 21 år, Knivlagen 1 § tredje stycket.Vad gäller vid inköp av en butterflykniv? Knogjärn, kaststjärnor, stiletter, springknivar och butterflyknivar får inte säljas eller överlåtas till personer under 21 år, Knivlagen 2 §. Om man ska införa en liknande kniv till landet gäller särskilda regler som regleras i förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. För att få föra in knivar i landet krävs särskilt tillstånd som prövas av polismyndigheten, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 1 och 3 §§. För att få tillstånd för att införa dessa typer av vapen krävs särskilda skäl, det vill säga att vapnet skulle ingå i en vapensamling eller liknande ändamål, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 2 §. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall är mitt råd till dig att ansöka om tillstånd för att få införa butterfly-kniven från utlandet. Om du har ett stort intresse för knivar och endast i syfte att samla på dessa olika typer av knivar borde en ansökan om att få införa denna kniv bli beviljad om inte andra omständigheter föreligger. Med detta sagt kan det vara lagligt att ha en butterfly-kniv hemma i sin samling om man har haft tillstånd för att införa denna kniv från utlandet. Skulle man föra in en kniv till landet utan tillstånd kan det leda till att man döms för smuggling, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 5 §.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får föräldrar bjuda sin underåriga barn på alkohol?

2019-11-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har för mig att jag har läst att föräldrar får bjuda på alkohol till deras egna barn i deras egna hem när barnen är vid 4 års ålder. Stämmer detta?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser kring alkohol finns i alkohollagen.Som du säkert vet är huvudregeln att man måste vara 18 år för att beställa alkohol på krogar, restauranger och liknande. För att handla på Systembolaget måste man vara 20 år (3 kap 7 § alkohollagen).Till detta finns dock ett undantag, vilket antagligen är det du läst om. Det är nämligen tillåtet att bjuda underåriga på en mindre mängd alkohol om det sker i hemmet under ordnade förhållanden. Detta skulle kunna vara exempelvis ett glas vin under en middag med familjen. Det finns ingen särskild lagstadgad ålder eller mängd alkohol som är tillåten, utan bedömningen får göras utifrån barnets ålder, mognad och omständigheter i övrigt. Fyra års ålder låter dock väldigt ungt. Det kan inte inte under några omständigheter anses vara försvarbart. Undantag riktar sig snarare till barn i 16-17 års ålder, även om det som sagt är en bedömningsfråga (3 kap 9 § alkohollagen). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket rekvisit är inte uppfyllt ifall det inte är säkert vem som utfört ett brott?

2019-11-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om man inte säkert kan säga vem som utfört ett brott, vilket rekvisit är det som saknas då?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kan besvaras genom två olika scenarion som jag kommer att beskriva nedan. I min förklaring kommer jag att använda brottet rån (8 kap. 5 § första stycket andra meningen brottsbalken) som exempel. Rånet har begåtts genom att en gärningsman kommit in till en butik sent på kvällen, riktat ett vapen mot kassören och efter en viss tid misshandlat kassören som till slut gett rånaren pengarna i kassan. Därefter har gärningsmannen sprungit från platsen.I detta fall av rån är rekvisiten följande:- Gärningsmannen ska genom kvalificerat våld (som t.ex. misshandel)- …tvinga annan till en handling - …som innebär vinning för gärningsmannen -…och ekonomisk skada för den som varit tvungen att lämna ifrån sig det som togs av gärningsmannen.Ifall vi endast utgår från denna historia framgår det att gärningsmannen misshandlat kassören och genom våldet tvingat honom att lämna ifrån sig dagskassan. Att kassören lämnat över pengarna innebär att rånaren blivit rikare och att kassören blivit fattigare, dvs. vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för den som var tvungen att lämna över pengarna. Rekvisiten för rån har alltså uppfyllts.Gärningsmannen är dock okänd och har inte hittats av polisen:Den som blivit utsatt för rånet kanske har berättat för polisen vad som hänt och beskrivit på ett detaljerat sätt hur rånet gick till, hur mycket pengar som försvann, samt gärningsmannens signalement. Möjligtvis är det klarlagt att ett rån har begåtts utifrån rekvisiten ovan, men ingen person kan knytas till brottet. I tumultet kunde inte den utsatte känna igen gärningsmannen eller se vem det var pga. rånarluvan. Då har visserligen rekvisiten för rån uppfyllts på papperet, men eftersom ingen person kan knytas till brottet skulle man kunna säga att det centrala rekvisitet "rätt tid, rätt plats och rätt person" saknas, eftersom det inte finns några bevis förutom den utsattes historia.En gärningsman kan kopplas till brottet, men det är inte helt utrett att det verkligen är den personen som begått brottet:I det här fallet kanske en gärningsman greps ganska snabbt av polisen. När brottet begicks fanns flera vittnen, gärningsmannen råkade glömma rånarluvan och en kniv. Dessutom fanns en övervakningskamera som fångade gärningsmannen på film då han tagit av sig rånarluvan av någon anledning.I detta fall finns olika sorters bevisning som pekar på att person X begått brottet på en viss tid och plats. Det kanske finns DNA-bevisning som kopplar honom till brottet, samt vittnen som kan bekräfta precis som kassören att det var person X som begick brottet. I detta fall kan en person kopplas till brottet. Varför det inte är helt säkert att det är person X som begått brottet kan bero på att utredningen inte är helt färdig eller att bevisningen precis blivit säkrad men att utredningen inte hunnit påbörjats än. På så sätt kan inte åklagaren säga att person X begått brottet till 100 %, men det verkar som att det är den personen som rånat kassören.Sammanfattning:Som svar på din fråga är det bevisningen som är det rekvisit som avgör ifall det är säkert att säga vem som utfört ett brott. Antingen finns inte tillräcklig bevisning som visar vem som begått brottet eller så är bevisningen under utredning, där utredningen pekar på en viss gärningsman.För att någon ska kunna dömas för ett brott behöver åklagaren visa att det är ställt utom allt rimligt tvivel att någon begått det särskilda brottet. Det ska alltså inte finnas några tvivel på att det var person X som begick brottet, t.ex. alternativa förklaringar till vad som ska ha hänt. Då behöver det finnas olika sorters bevis som överensstämmer med varandra och visar att gärningen inträffat på det sätt åklagaren har berättat. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad är skillnaden mellan avsiktsuppsåt och likgiltigtuppsåt?

2019-11-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan avsiktsuppsåt och likgiltigtuppsåt?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen utför gärningen med avsikt att åstadkomma följden. Gärningspersonen har som avsikt att viss följd ska ske, därför genomförs gärningen. Som exempel på avsiktsuppsåt kan man säga att A skjuter B för att A vill att B ska dö. Likgiltighetsuppsåt är den lägsta formen av uppsåt inom svensk rätt. Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningspersonen inser att det finns en risk för att hens handlande kommer orsaka viss effekt, men gärningspersonen förhåller sig likgiltig till risken att effekten inträffar. Gärningspersonen måste ha misstänkt att viss följd ska uppkomma men ändå välja att genomföra gärningen. Avsiktsuppsåt är allvarligare än likgiltighetsuppsåt. Med avsiktsuppsåt utför gärningspersonen en gärning för att åstadkomma viss följd medan likgiltighetsuppsåt innebär att gärningspersonen är medveten om risken för viss följd men förhåller sig likgiltig till att följden inträffar. Bedömningen vilket uppsåt gärningspersonen haft måste göras från fall till fall där man tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar