Hur hamnar man i misstankeregistret?

2019-07-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående misstankeregistret.Det är så att jag blev under förra året dömd för en misshandel i tingsrätten som jag inte hade begått, där jag blev dömd på grund av att min dåvarande advokat gjorde en hel del fel i sitt sätt att lägga fram målet. Jag bytte därför advokat och överklagade till hovrätten, som frikände mig efter att den rätta personen (personen som slagit målsägande) trädde fram via paragraf 36.6 med vittnesskydd. Jag blev även misstänkt för en annan misshandel där jag inte var närvarande (blev anmäld långt i efterhand via en facebookbild), lämnade tops prov och blev släppt efter att förundersökningen las ned mot mig (delgiven misstanke).För att komma någon vart i frågan så är det så att jag vill bli polis. Jag är frikänd och kallad till prövning och finns inte med i belastningsregistret, men hur ser det ut med misstankeregistret? Kan man beställa det någonstans? Och ska jag ta upp det här med misshandeln?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Beklagar den inträffade situationen. Lag (1998:621) om misstankeregister reglerar när man hamnar i misstankeregistret, jag kommer besvara dina frågor kring detta nedan.När hamnar man i Polisens misstankeregister?Den som är skäligen misstänkt för ett brott enligt förundersökningsledarens bedömning hamnar i Polisens misstankeregister. Den misstänkte personen måste vara minst 15 år för att ens kunna hamna där. Dessutom måste förutsättningarna i 3 § lag om misstankeregister vara uppfyllda. Det som personen är skäligen misstänkt för måste:- vara ett brott som finns med i Brottsbalken (BrB), eller- vara ett annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet, eller- vara ett sådant brott som begåtts utomlands som enligt svensk lag motsvarar brott enligt punkt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet ska avgöras i Sverige. Det räcker att en av punkterna 1-3 är uppfyllda.Finns det risk att du finns med i Polisens misstankeregister?I ditt fall rör det sig om brottet misshandel. Misshandel är ett brott som finns med i Brottsbalken, 3 kapitlet 5 § BrB och således är den ena förutsättningen för att hamna i misstankeregistret uppfylld (punkt 1 ovan). En annan förutsättning är att du är över 15 år. Slutligen så måste du varit skäligen misstänkt för misshandeln för att dina uppgifter ska hamna i misstankeregistret. Huruvida du finns med i misstankeregistret beror alltså på om du var skäligen misstänkt för misshandeln. Om det är så att man är skäligen misstänkt så ska man bli underrättad om detta, 23 kapitlet 18 § Rättegångsbalken (RB). Om du inte har fått någon information om att du är skäligen misstänkt så ska du inte heller finnas med i misstankeregistret. Jag kommer kort förklara nedan hur uppgifterna försvinner ur registret om de skulle ha funnits där. Hur försvinner uppgifterna ur Polisens misstankeregister?Uppgifterna i Polisens misstankeregister kan försvinna på fyra olika sätt enligt punkt 1-4 i 13 § lag om misstankeregister. Om man t ex inte inte längre är skäligen misstänkt för ett brott ska Polisen ta bort uppgifterna ur misstankeregistret. Du nämner att du har blivit delgiven misstanke om misshandeln men att du nu är frikänd. Om dina uppgifter skulle ha hamnat i misstankeregistret så är de med största sannolikhet borttagna eftersom du nu är frikänd och därmed antagligen inte längre skäligen misstänkt. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Stort lycka till med att bli polis! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du såklart alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan jag dömas för (grovt) bokföringsbrott om jag av okunnighet bokfört bristfälligt?

2019-07-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag blev efter en tids slarv med min enskilda firma försatt i konkurs av Skatteverket för en obetald skatteskuld på ca 60.000.Har varit hos konkursförvaltaren, och nu ska jag lämna ifrån mig min bokföring.Jag har bedrivit min enskilda firma från 2013-2019, och i min egen förvåning inte bokfört riktigt under något av dessa år nu efter jag gjort efterforskningar vad detta innebär.Jag har använt mig av kontantmetoden för fakturering (dvs att man eg ska skriva ner datumet när fakturan inkommer), och använt mig av förenklat årsbokslut varje år.I mina kvartalsenliga momsredovisningar så har jag redovisat min skattepliktiga inkomst (alla bankgiroinbetalningar som jag fått in under den tremånadersperioden), och redovisat moms jag dragit av.Jag har alla fakturor som jag nånsin ställt ut, och sparat alla kvitton på saker som jag dragit av moms för.Men, har pga ekonomisk okunnighet aldrig bokfört (med grundbok/huvudbok) under denna tid.Om man googlar på liknande historier så rör det sig ofta om grovt bokföringsbrott oavsett oaktsamhet eller om man har uppsåt.Kan man bli dömd till fängelse för detta utan uppsåt till brott/av oaktsamhet, eller kan straffskalan lindras pga att företagets omsättning är företrädesvis låg (det bästa året omsatte firman ca 240.000), uppsåt saknas och likaså systematiska transaktioner på stora belopp? Jag tar händelserna i förväg men räknar kallt att ekobrottsmyndigheten tar tag i detta pga att bokföring saknas.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bokföringsbrott hittar du i brottsbalken 11 kap. 5 §. I bestämmelsens andra stycke hittar du vad som gäller kring grovt bokföringsbrott. Bestämmelsen stadgar att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin bokföringsskyldighet kan dömas för brottet. För ansvar krävs vidare att åsidosättandet av bokföringsskyldigheten (hur det nu sker) också leder till att rörelsens ekonomiska resultat inte kan fastställas med ledning av bokföringen. Straffskalan för brottet sträcker sig mellan fängelse i fjorton dagar och två år. Bedöms brottet däremot som ringa kan den skyldige däremot dömas till böter.Vad gäller grovt bokföringsbrott så anges i bestämmelsen att särskild betydelse ska fästas vid om åsidosättandet av bokföringsplikten avsett "mycket betydande belopp", om "gärningsmannen använt falsk handling" eller "om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art." Straffskalan får brottet sträcker sig mellan fängelse i sex månader och sex år.Att du under flera år ägnat dig åt bristfällig bokföring kan peka på att agerandet bedöms som mer eller mindre "systematiskt". Det behöver nämligen inte vara organiserat för att bedömas som systematiskt. Å andra sidan har det, som du påpekar, inte varit tal om några i sammanhanget stora belopp. Dessutom verkar det inte av din text att döma finnas några omständigheter som pekar på att agerandet i övrigt är av farlig art och därigenom förtjänar kvalificeras som grovt.Det är alltså svårt för mig att förutspå hur ett eventuellt åtal kommer se ut. Ett åtal för bokföringsbrott verkar ju sannolikt, men om brottet kommer kvalificeras som grovt eller inte är svårt att på förhand avgöra. Enligt min bedömning finns det inte tillräckligt med omständigheter för att motivera ett åtal för grovt bokföringsbrott.Jag hoppas att du är nöjd med svaret!

Är Sarm eller Sarms laglig ?

2019-07-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om nånting som heter Sarm eller Sarms den frågan är den laglig ?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar om ett preparat är otillåtet eller ej, och kan vara dopningsklassat är lag om förbud mot vissa dopningsmedel (DopningsL).SARMs är ett samlingsnamn för selektiva androgena receptormodulerare och har syftet att t.ex. öka utsöndringen av tillväxthormon eller det manliga könshormonet testosteron.Det går tyvärr inte att ge ett rakt svar på din fråga, eftersom det finns så många olika preparat som ingår i gruppen SARMs. Däremot kan sägas att om ett preparat av gruppen SARMs ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron alt. tillväxthormon kan det även vara tillräckligt för att preparatet ska vara dopningsklassat enligt lagen. Flera SARMs är redan förbjudna vid tävling enligt WADAs dopinglista.Jag rekommenderar dig att även att kontakta Tullverket om du har frågor om mer specifika preparat inom gruppen, då exempelvis import samt försäljning av preparatet kan vara olagligt om det är dopningsklassat enligt 2 § DopningsL.Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!Med vänlig hälsning,

När läggs en förundersökning ner?

2019-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Jag var häktad i min frånvaro och jag har aldrig kunnat vara polisförhörd, nyligen har åklagaren bestämt sig att häva häktningsbeslutet, jag skulle vilja veta om vilka åtgärder bör vidtas för att kunna lägga ned förundersökningen?Tack på förhand
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller förundersökning vilket främst regleras i rättegångsbalken (RB). Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att någon ska kunna hållas häktad?Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han: Avviker eller på något annat annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller, Fortsätter sin brottsliga verksamhet. Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärder innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, får häktning inte ske (24 kap. 1 § RB). Jag kan inte med säkerhet besvara varför domstolen i just ditt fall bedömde att förutsättningarna för att hålla dig häktad inte längre var uppfyllda. Kanske var du inte längre på sannolika skäl misstänkt eller så bedömde åklagaren att det inte längre förelåg häktningsskäl eller att brottet du var/är misstänkt för inte skulle kunna leda till annat straff än böter. När läggs en förundersökning ner?En förundersökning om brott ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakas kostnad eller olägenhet. Vidare ska förundersökningen också bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger (23 kap. 4 § RB). När förundersökningen är avslutad, ska förundersökningsledaren meddela beslut om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB). Åklagaren ska väcka åtal om det finns tillräckliga skäl att göra så (20 kap. 6 § RB). Åklagaren ska alltså inte dröja med att väcka åtal om det finns tillräckliga skäl att väcka åtal. Detta innebär i princip att när åklagaren bedömer att denne har tillräckligt med bevisning för en fällande dom, ska åklagaren väcka åtal mot den misstänkte. Åklagaren måste meddela den misstänkte om beslut att väcka eller inte väcka åtal.Någon bestämd tidsfrist inom vilken en åklagare måste väcka åtal finns dock inte lagstadgad. Förundersökningen ska som ovan nämnt bedrivas skyndsamt men den enda bortre gränsen som finns är tidpunkten då brottet preskriberas. Preskriptionsfristens längd påverkas av brottets straffmaximum.Som svar på din fråga kan det alltså dröja innan åklagaren väljer att väcka åtal eller att lägga ner förundersökningen. Du kanske har avskrivits från misstanke. Oavsett kan du själv inte vidta några åtgärder för att få åklagaren att lägga ner förundersökningen utan den fortgår tills åklagaren väljer att lägga ner den. Eventuellt fortgår den nu men med annan/andra misstänkta för brottet. Jag rekommenderar dig att kontakta den ansvarige åklagaren vid vidare frågor.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har man rätt att begära ut sitt belastningsregister?

2019-07-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Har man som privatperson rätt att veta vad för typ utav dom som man fällts för/prick i belastningsregistret, och efter hur många år dessa kommer att gallras? Är det en skyldighet för polisen/åklagare att berätta för den dömde personen när brottet kommer försvinna? Tack för svar!
Ebba Alkehag |Hej och tack för du valt att vända dig till Lawline med din fråga! Din fråga, så som jag uppfattat den, gäller om man har rätt att få se sitt eget belastningsregister samt hur länge en "prick" finns kvar där. För att besvara dessa frågor kommer jag att ta Lagen om belastningsregister till hjälp.Det finns en "grupp av människor" som har rätt att ta del av belastningsregister. Ser man i lagen räknas det upp vissa grupper som har rätt att ta del av domar/beslut och liknande som meddelats mot en person och som finns med i belastningsregistret. Jag tänker inte gå in på alla dessa här men för att förkorta det snabbt så handlar det främst om högre satta myndighetspersoner så som Säkerhetspolis, Tullverket, åklagarmyndighet och liknande. Du kan se allt om detta i lagens 6 §. En enskild person har alltid rätt att begära ut sitt eget belastningsregister. Detta innebär, som svar på din fråga, att du som privatperson en gång per kalenderår har rätt att begära ut en skriftlig kopia på ditt eget register, se 9 §. I registret kommer du att kunna se alla domar, beslut, strafföreläggande och ordningsbot som har lett till påföljd men du kan också se domar som inte lett till påföljder, om du fortfarande har dömts till brottet, 3 §. Detta är lite invecklat och inget som rör din fråga och därför väljer jag att inte förklara det vidare. När "prickarna" försvinner är lite olika beroende på omständigheter kring när domen/beslutet föll. Det som är vanligast är att de antingen finns kvar 10 år efter att domen föll eller 10 år efter det att påföljden är avtjänad. Saker som kan göra att de försvinner tidigare kan vara sådant som om du var under 18 år då du dömdes för brottet eller om det rör sig om bötesbrott, strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot. Du kan läsa allt om detta i lagens 16-17 §§. Gällande din sista fråga så skulle jag säga att det inte finns någon skyldighet för åklagaren/polisen att meddela detta till dig. Lagen kan vara svår för vissa att läsa och förstå sig på så därför har polisen sammanställt "gallringstider" för brott på sin hemsida, som du hittar här. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du undrar någonting mer kan du alltid skicka in en till fråga till oss eller kontakta polisen på 114 14 så kommer du få svar på dina frågor. Vill du begära hem ditt belastningsregister kan du göra det via denna länk. Allt gott,

Går det att gallra uppgifter ur belastningsregistret i förtid?

2019-07-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har en dom från 2014 och finns i blastnings register,just nu är anställd inom försvar och hemvärnet, kan man ansöka om gallring i förtid? Jag ska gå vissa utbildningar och senare i framtiden ansöka om andra jobb.domen har jag fått för några år sen när jag har varit under utpressning och utsatt för hot från kriminella.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I lagen om belastningsregister (BelastningsregisterL) framkommer efter vilken tid en dom ska gallras ur registret. Tiderna är i regel mellan 5-10 år, beroende på vilken typ av brott det rör sig om och hur gammal du var vid gärningen (jfr 17 § BelastningsregisterL). En uppgift ska även gallras i vissa andra fall, t.ex. om en domstol undanröjer domen som ligger till grund för anmärkningen, eller att den registrerade avlider (jfr 16 § BelastningsregisterL). Tyvärr finns det däremot ingen möjlighet enligt lag att ansöka om gallring av uppgift i förtid.Vänligen,

När försvinner uppgifter ur belastningsregistret?

2019-07-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag hade haft ringa narkotika i kroppen sedan 2014 jag undrar om det är fortfarande registrerat i belastningsregistret Tack .
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av straffrättslig karaktär och regleras främst i lag om belastningsregister. Gallring av uppgifter i belastningsregistretDe uppgifter som finns i belastningsregistret är bl.a. uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). När uppgifterna försvinner ur belastningsregistret beror på vad du fått för påföljd. Vad gäller fängelsestraff försvinner uppgifterna tio år efter frigivningen medan exempelvis om man fått böter försvinner uppgifterna fem år efter domen (17 § lag om belastningsregister). Utdrag ur belastningsregisterOm du är osäker på om ditt brott fortfarande finns med i registret har du rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få alla uppgifter om dig som finns med i belastningsregistret (9 § lag om belastningsregister). SammanfattningUppgifterna i belastningsregistret försvinner efter ett antal år. Hur länge uppgifterna finns i registret beror på vilken påföljd man fick för brottet, därför är det svårt för mig att säga om uppgifterna angående dig finns kvar eller inte. Du har rätt att ta del av uppgifterna om dig i belastningsregistret kostnadsfritt en gång om året. Avslutande rådOm du vill veta mer om gallringstiden för vissa påföljder i belastningsregistret finns bra information på Polisens hemsida, den hittar du här. Om du vill begära utdrag ur belastningsregistret gör du det här. Hoppas detta var till hjälp för dig.

får en hyresvärd gå in i en hyresgäst lägenhet och får jag kameraövervaka i mitt privata hem?

2019-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag misstänker att min privata hyresvärd snokar in min lägenhet när jag inte är hemma.1. Får jag rigga en kamerabevakning i mitt privata hem?2. Om jag fångar hyresvärden på bild i min lägenhet, räcker det som bevis rättsligt?mvh
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Får en hyresvärd gå in i ens lägenhet? En hyresvärd får som huvudregel inte utan tillåtelse gå in i en hyresgästs lägenhet utan tillstånd. I 12 kap. 26 § Jordabalken finns det undantag för när en hyresrätt får gå in en hyresgäst lägenhet utan tillstånd. De situationer då paragrafen kan aktualiseras är när det ska utföras förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada – tillexempel när det skett en vattenläckage. Då har hyresvärden i princip rätt till tillträde genast, utan att meddela dig om detta först.I andra situationer såsom mindre brådskande förbättringsåtgärder som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten måste hyresvärden meddela att detta ska ske minst en månad i förväg. Respekterar inte hyresvärden dessa regler och går in i din lägenheten utan tillstånd, så kan det mycket väl utgöra ett hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § Brottsbalken. Får du sätta upp kameraövervakning i ditt privata hem? I ditt privata hem får du som huvudregel sätta upp en kamera och filma. Det förutsätter dock att kameran ej filmar en plats som allmänheten har tillträde till, du kamerabevakar i egenskap av privatperson och att bevakningen bedrivs som led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll (se datainspektionen, här) Bevisvärdering i brottmål - räcker en övervakningsfilm som bevismedel? För att en person skall dömas för ett brott krävs det att dennes skuld måste vara ställd utom rimligt tvivel. Det får alltså inte finnas någon alternativ förklaring till den åtalade gärningen som utesluter ansvar för den tilltalade. Det betyder att det är ett väldigt högt beviskrav som åklagaren måste bevisa för att någon ska dömas.När det gäller en övervakningsfilm kan detta vara till hjälp i rättegången, genom att det bevisar att hyresvärden varit inne i din lägenhet. Det är dock andra faktorer som måste beaktas som kanske inte går att bevisa endast med hjälp av en övervakningsbild – tillexempel om din hyresvärd sagt till dig att han skall utföra mindre brådskande förbättringsåtgärder. Därför är det inte säkert att endast en övervakningsbild räcker för en fällande dom. Hoppas du fick svar på din fråga, Mvh,