Hur mycket pengar kan man få för att ha suttit frihetsberövad p.g.a. misstanke om brott?

2019-09-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan ! hur mycket pengar en man kan få efter att ha släppts är inte skyldig? per natt?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för frihetsberövandeOm du har blivit frihetsberövad (anhållen eller häktad) på grund av att du misstänkts för brott, och sedan blivit frisläppt, har du som utgångspunkt rätt till ersättning från staten. Reglerna om rätten till denna typ av ersättning finns i frihetsberövandelagen. Allmänna förutsättningarFör att ha rätt till ersättning ska du ha varit anhållen eller häktad. Har du varit anhållen ska du ha varit det i minst 24 timmar i sträck för att du ska ha rätt till ersättning. Om förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts, eller om rätten lämnar en frikännande dom som säger att du inte begått brottet, kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern för den tid du har suttit frihetsberövad (frihetsberövandelagen 2 §). Hur mycket ersättning kan du få? Vilka skador ersätts? Det finns ingen särskilt belopp som du kan få ut per natt du suttit frihetsberövad, utan hur mycket ersättning som kan utgå beror på om du har förlorad arbetsinkomst, vilka utgifter du haft, hur länge du suttit frihetsberövad och så vidare. Du kan få ersättning för lidande, förlorad arbetstjänst, intrång i näringsverksamhet och vissa utgifter som du haft under tiden du suttit frihetsberövad (frihetsberövandelagen 7 §). LidandeMed lidande menas de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande kan innebära. Ersättningens storlek beror på hur länge frihetsberövandet har varat. Normalt utgår ersättning för lidande på 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.Förlorad arbetstjänstErsättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för de dagar som frihetsberövandet pågått. Det är du som sökande som ska visa att du har förlorat inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in underlag som styrker dina uppgifter. Underlaget kan bestå av intyg eller liknande från din arbetsgivare. UtgifterEndast vissa typer av utgifter ersätts enligt frihetsberövandelagen. Det gäller exempelvis kost­nad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. bostads­hyra, telefon m.m. ersätts dock inte. Det är du som måste ge in underlag som visar vilka utgifter du haft, t.ex. ett kvitto.Du kan läsa mer om hur en ansökan om ersättning går till på Justitiekanslerns hemsida. Där hittar du även blanketten som man skriver under och skickar in om man vill ansöka om ersättning. https://www.jk.se/skadestand/frihetsberovande/ Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Avliva ett friskt djur

2019-09-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Kan man avliva ett friskt husdjur ?Vilka kriteria gäller vid avlivning av ett husdjur?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det finns det tre frågor. Om man får avliva ett friskt djur, vilka kriterier som gäller och sedan vad som kan hända ifall man inte följer dessa.Att avliva ett friskt djurDet finns inga legala hinder för att avliva ett friskt. Det står således djurägaren fritt att avliva sitt husdjur. När det istället kommer till sjuka eller skadade djur finns det i vissa fall en skyldighet för djurägaren att avliva djuret, om djuret inte går att behandla. Du kan läsa mer om detta på Jordbruksverkets hemsida.Tillvägagångssätt för avlivningDet går inte att precisera vad som gäller när det kommer till att avliva ett djur, det skiljer sig nämligen åt mellan olika djurarter. Det föreligger däremot vissa gemensamma kriterier, bland annat att det ska så ske snabbt som möjligt och att djuret inte ska utsättas för onödigt lidande. Emellertid varierar det vilka metoder som får användas och hur dessa ser ut. Vissa djur får avlivas genom avblodning och behöver då vara medvetslösa, andra får avlivas genom slag mot huvudet. Jordbruksverket har släppt ett utförligt regelverk kring slakt och annan avlivning av djur. Vad kan hända när man avlivar ett friskt husdjur och även sjukt djurSom jag skrev ovan har man som djurägare en skyldighet att avliva sitt djur ifall det är sjukt eller skadat och om detta inte går att behandla. Om man inte gör detta kan man dömas för djurplågeri, ifall djuret otillbörligen utsätts för lidande (16 kap. 13 § BrB). Avlivningen måste gå till på ett korrekt sätt och man kan även dömas för djurplågeri om det var nödvändigt att avliva djuret, ifall man avlivar djuret på fel sätt. Samma sak gäller för avlivning av ett friskt djur. Den som avlivar det på fel sätt kan komma att dömas för djurplågeri. Detta är dock medicinska frågor och jag rekommendera dig att rådfråga med en veterinär om hur man avlivar djur på ett korrekt sätt.Slutliga kommentarSå länge det görs på korrekt sätt finns det inga hinder för en djurägare att avliva ett friskt djur.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Släktregister vid brottsutredning, går det emot retroaktivitetsförbudet?

2019-09-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Personer får ju inte dömmas efter nya lagar och måste dömmas efter de gamla lagarna som gällde vid tiden för brotten. Men hur funkar det ifall det blir nya lagändringar efter att en person begått ett mord, gäller inte samma sak då? Tänker på så kallade "kalla fall" där nya lagändringar gör att polisen nu har rätt att använda sig av släktforskning för att hitta mördare. Men eftersom polisen inte hade laglig möjlighet att gå in och söka i släktregister när ett mord begicks så borde de väl inte ha det nu heller eftersom de måste gå efter lagen som gällde vid tiden för mordet?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du syftar på det s.k. retroaktivitetsförbudet. Det innebär att en person inte kan dömas för en gärning som inte var brottslig vid det tillfälle då gärningen begicks. Denna princip finns i regeringsformen 2 kap. 10 §. Lagar och regler som gäller polisens arbetssätt vid brottutredning, exempelvis med hjälp av släktregister, faller alltså inte under retroaktivitetsförbudet. Förfarandet är lagligt i Sverige, men används ytterst sällan då det av många anses vara etiskt tveksamt. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Legalitetsprincipen

2019-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Stämmer det att "det som uttryckligen inte är förbjudet är tillåtet"?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Ja, till viss del. Det du nu nämner följer av legalitetsprincipen, om det inte finns föreskrift om att något är förbjudet, så är det tillåtet. Detta innebär att man inte kan dömas för något man gör om det inte finns ett nedskrivet straffbud. Det behöver däremot inte vara uttryckligen förbjudet på det sätt att varje specifik sak behöver nämnas, utan strafflagarna kan i viss mån vara generellt utformade (så länge de inte blir obestämda). Exempelvis behöver det inte stå i lagen att "knivmord" är straffbelagt utan det räcker med att man straffbelägger mord på ett generellt plan genom att skriva "beröva annan livet" (3 kap. 1 § BrB).Sammanfattningsvis skulle jag säga att följande är mer korrekt – Inget straff utan lag.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Uppgifter om böter gallras från belastningsregistret efter 5 år

2019-09-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Fick böter för snatteri 2013. Finns jag i belastningsregistret nu?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter om böter gallras 5 år efter att den dom, beslut eller godkännande av strafföreläggande, enligt vilket du ålagts att betala böter, har beslutats (17 § p. 9 lag om belastningsregister). Det har alltså gått mer än 5 år vilket innebär att uppgifterna om din böter inte längre finns i belastningsregistret. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Varför finns inte min dom med i belastningsregistret?

2019-09-03 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har avtjänat ett 40 dagar långt fängelsestraff för grovt rattfylleri 2018. Varför finns detta inte i Belastningsregistret?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr går det inte att besvara varför det inte finns registrerat i belastningsregistret att du dömts till fängelse. Enligt 3 § i lagen om belastningsregister ska det registreras uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. I normalfallet ska uppgifter om fängelsestraff gallras först tio år efter frigivningen (17 § p1). Registret förs av polismyndigheten, och det bästa förslag jag kan ge är att du kontaktar dem för vidare information om varför du inte finns med i registret.Vänligen,

Hur länge står ett brott kvar i belastningsregistret?

2019-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag dömdes 2005 till medhjälp till försök till grov utpressning .Straffet blev 2års fängelse ,hur länge finns det kvar i belastningsregistret?Då jag ansökt om ett utdrag för utlandet ,kommer detta finnas med där?Tacksam för ett svar
Jennifer Jalaho |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Hur länge ett brott står kvar i det s.k. belastningsregistret beror på vilket straff som personen dömts till. I ditt fall rör det sig om fängelse och det innebär att brottet försvinner från belastningsregistret 10 år efter frigivning, se 17 § p. 1 lag om belastningsregister. Om du dömdes till fängelse 1 januari 2005 och frikändes 1 januari 2007 så försvann brottet från belastningsregistret 1 januari 2017. Med vänlig hälsning,

Kan jag bli nekad inresetillstånd i USA om jag tidigare är dömd för brott?

2019-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Fick 3 år för medhjälp till grov misshandel, försök till rån, vapenbrott mm 2001 och tjejen pratar om USA. Är ja körd där eller vad?
Daniela Karlsson |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sverige är med i ett system som kallas för Visa Waiver Program (VWP). Detta innebär att man, i vissa fall, inte behöver ansöka om visum för att få åka in i USA om ens vistelse understiger 90 dagar och man reser som turist.För att få inresetillstånd till USA på VWP måste man först fylla i en Electronic System for Travel Authorization (ESTA).En av frågorna man måste besvara är om man tidigare är dömd för något brott. En person som blivit dömd för ett brott av "moral turpitude", moralisk skändlighet, så kan man bli nekad inresetillstånd till USA.Det finns två undantag som gör att man fortfarande kan få inresetillstånd; om brottet begicks av någon som var under 18 år och brottet begicks för mer än fem år sedan. Det undantaget träffar inte dig då brotten begicks 2001. Det andra undantaget gäller brott som har max 1 års fängelse i straffskalan.Har man blivit dömd för mer än 1 brott och det sammanlagda fängelsestraffet översteg 5 år har man inte heller rätt till inresetillstånd. Hälsningar