Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

2021-04-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det saknas idag lagstiftning som innebär att en avvikelse från fängelsestraff medför någon påverkan på strafftiden. Det kan tyckas märkligt att så är fallet eftersom det sänder fel signaler och möjligtvis uppmuntrar till rymning. Det kan finnas flera olika orsaker till att rymning inte har kriminaliserats. Frågan är dock av ideologisk natur. Det kan helt enkelt bero på att man ser på brott och straff på olika sätt. I dagsläget har det framlagts en motion i riksdagen om kriminalisering av rymning från fängelser. I slutet av maj 2021 kommer riksdagen ta beslut i frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När gallras ringa narkotikabrott från belastningsregistret?

2021-04-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har två ringa narkotikabrott sedan 2019 och fick en ny ringa narkotikabrott i 2021, skulle första brottet försvann efter 5 år i så fall blir det 2024 år eller skulle det tar fem år från sista brotts datum??
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om belastningsregistret finns stadgade i lag om belastningsregister. Vad innehåller belastningsregistret?Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom exempelvis en dom (3 § lag om belastningsregister). Uppgifterna finns dock inte kvar i registret för all framtid, utan de gallras efter en viss tid. Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man ådömdes för brottet. När gallras uppgift om ringa narkotikabrott?Straffskalan för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen). Eftersom det inte framgår vilken påföljd du fått för de begångna brotten i din fråga kommer jag i mitt svar utgå från att du dömts till dagsböter.Huvudregeln är att böter gallras fem år efter domen (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). Dock finns det undantagsregler som gör att uppgiften står kvar längre än den ordinarie gallringstiden. Om det före utgången av gallringstiden för ett brott (dvs inom fem år för bötesbrott) görs en ny anteckning beträffande samma person så ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag om belastningsregister). Det innebär att de äldre uppgifterna om dina första ringa narkotikabrott kommer att finnas kvar i registret till dess att det senaste brottet gallras. Det innebär att uppgifterna gallras fem år efter det senaste brottet. En uppgift måste dock gallras senast 20 år efter domen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kan man bryta preskriptionstiden i brottmål?

2021-04-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, hur kan man bryta en preskriptionstid i brottmål? Kan man göra det utan att gå till tingsrätten med andra ord sända det privat i rekommenderat brev till till bostaden?Om det måste gå via tingsrätten måste man då göra en fullständig stämningsansökan?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring preskription i brottmål finns i brottsbalken (BrB).Det finns två olika typer av preskription inom brottmål: åtalspreskription (35 kap. 1 § BrB) och absolut preskription (35 kap. 6 § BrB).Åtalspreskription innebär att en person inte kan dömas till straff efter att preskriptionstiden gått ut. Man kan bryta preskriptionstiden genom att häkta eller åtala personen (35 kap. 1 § BrB).Absolut preskription är den längsta tid en person får gå utan att bli straffad för ett brott. Denna preskriptionstid är längre än åtalspreskriptionen och kan inte brytas, oavsett om personen blivit åtalad eller häktad (35 kap. 6 § BrB).För att ge svar på din fråga så krävs det alltså att personen antingen blir häktad eller att åklagaren beslutar att väcka åtal genom att lämna in en fullständig stämningsansökan till tingsrätten. Det är alltså inte tillräckligt att sända ett meddelande om preskriptionsavbrott i ett brev till bostaden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att skriva annans uppgifter på sidor? Hur kan man ta bort det?

2021-03-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det lagligt eller olagligt att skriva en annans uppgifter på en sida, för att man och vill ta bort uppgifter?
Josefine |Hej och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att använda/skriva någon annans uppgifter på en hemsida och ifall man kan ta bort de uppgifterna. Eftersom jag inte riktigt vet i vilken situation som du menar kommer mitt svar till dig vara allsidigt och förhoppningsvis får du svaret på din fråga. Är det olagligt? Först och främst kan det sägas att ifall någon annan använder annans uppgifter och på detta sätt utger sig för att vara en annan person kan man dömas för olovlig identitetsanvändning om man skapar skada eller olägenheter för personen vars uppgifter används (4 kap. 6 b § Brottsbalken). Den skada som måste uppkomma är antingen en ekonomisk skada eller att personen som drabbas känner obehag eller fått någon nackdel på grund av användandet. På så vis är en användning av annans uppgift på detta sätt olagligt. Något annat som är olagligt är bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Det handlar då om att någon använder någon annans uppgifter för att vilseleda någon annan till att begå en viss handling eller att underlåta att göra något. Resultatet av detta måste också vara en skada för brottsoffret och en vinning för personen som använder uppgifterna. Exempelvis kan det vara en situation där någon skriver ut någon annans uppgifter på en hemsida för att skapa ett förtroende och vilseleda köparna till att begå affärer som de annars inte hade gjort. Slutligen kan det också vara olagligt att skriva andras uppgifter på en sida då det kan vara förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Förtal blir aktuellt om dessa uppgifter om personen sprider negativt värderad information om den riktiga personen bakom uppgifterna. Det handlar om att förtal alltid blir aktuellt om en person utpekas brottslig, klandervärd eller att man får personen att framstå på ett sätt som skapar förakt mot personen. Så om man skulle använda uppgifter om en annan person för att skapa ett förakt mot denna person kan det bli förtal. Slutsats Det finns alltså flera sätt som det kan anses olagligt att använda andras uppgifter på en sida. Beroende på just din situation kan det givetvis bli lite annorlunda, men jag hoppas att du åtminstone kan få viss vägledning utifrån ovanstående brottsliga gärningar. Kan man ta bort uppgifterna? För att få bort uppgifterna kan du antingen vända dig till de som har hand om sidan för att se vilka möjligheter det finns för att få bort uppgifterna. Ifall det är så att personen som har lagt upp uppgifterna har begått något brott rekommenderar jag även att en polisanmälan skall genomföras. Då kan man se vad polisen kan göra, och även ha bevis kvar för en eventuell rättegång.Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga! Är det så att jag på något sätt har missförstått dig så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänligen,

Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?

2021-04-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Om jag misstänker att en person vid upprepande tillfällen bryter mot lagarna gällande flygning av drönare, vart vänder man sig då?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du misstänker att ett brott begåtts kan du anmäla det till Polisen. När det gäller flygning av drönare finns det ett antal regler som är viktiga att känna till utöver luftfartsregler. Dessa lagar och regler är personer som flyger drönare skyldiga att följa då de annars riskerar att göra sig skyldiga för brott. Alltså kan det vara straffbart att flyga drönare på ett felaktigt sätt. Om du vill läsa mer kring vilka regler som gäller för flygning av drönare finner du information här på Polisens hemsida och även här på Transportstyrelsens hemsida. Dessutom kan en drönarpilot även göra sig skyldig till kränkande fotografering om denne filmar med sin drönare. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varm välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Krävs tillstånd för att få sälja dyrkar privat? Bör jag vidta åtgärder för att inte hamna i en dålig situation på grund av försäljningen?

2021-04-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har som hobby att dyrka upp lås, som jag äger eller har explicit tillstånd att dyrka upp, samt att jag även har börjat tillverka mina egna dyrkar sedan en tid tillbaka.Nu har jag blivit relativt duktig på att göra dyrkar och har blivit tillfrågad om jag vill sälja några utav dom jag har tillverkat.Är medveten om att det är krav på att ha någon form av licens eller liknande för att sälja dyrkar (vad jag har för mig iaf.).Mina frågor1) Är det krav på att ha licens, även när jag säljer dyrkar som är hemma gjorda/hobby verktyg?2) Med en hobby som detta, bör jag vidta åtgärder/steg för att inte hamna i en potentiell dålig situation?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!2 § lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkar stadgar att "Yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg får bedrivas endast efter tillstånd. Sådan försäljning får ske endast till den som i sitt yrke eller annars har ett beaktansvärt behov av dyrkverktyg och skäligen kan antas inte komma att missbruka dem".Du skriver att du vill sälja dina hemmagjorda dyrkar privat. Det i sig kräver inte något tillstånd. Dock måste du försäkra dig att du inte gör det till en yrkesmässig verksamhet, det vill säga med vinstsyfte, regelbundenhet och med viss omfattning.När du säljer dyrkar som privatperson kan det utgöra medel för brottslighet som hjälpmedel enligt 23 kap. BrB alternativt medverkan enligt 23:4 BrB. För det krävs dock uppsåt i samtliga fall. Har du inte uppsåt till förberedelsen kommer du inte att bli ansvarig. Detsamma gäller för medhjälp i 23:4 BrB. Med vänlig hälsning!

Är det olagligt att sälja verktyg som används för snatteri?

2021-03-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det lagligt eller olagligt att sälja verktyg som används för snatteri? Exempelvis en specialbyggd väska som stoppar larm från att gå av.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Man kan dömas för medhjälp till brott genom att sälja hjälpmedel till brottslingarI Sverige kan man bli dömd till straff om man själv begår en brottslig handling. Man kan även bli dömd för att medverka till ett brott, trots att man själv inte utfört den faktiska gärningen. En förutsättning för att du ska dömas för medverkan till brott är att du på något sätt främjat den brottsliga gärningen (23 kap. 4 § första stycket BrB). I första hand prövar man anstiftan till brott (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Om du förmår någon att begå brott genom att psykiska påverka eller orsaka gärningsmannens handlande, döms du för anstiftan till ifrågavarande brott. Att sälja en väska som används i brottsliga sammanhang är nog inte ett tillräckligt aktiv roll för att bli dömd till anstiftan till brott.Du kan även dömas för medhjälp till brott genom att fysiskt främja (exempelvis skaffa hjälpmedel, hålla vakt, hjälpa till) eller psykiskt främja (uppmuntra) gärningsmannen (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Det innebär att en person som säljer en vara som används för ett brott kan bli dömd för medhjälp till det brottet. Kraven för medverkan till brott är även relativt lågt ställda i svensk rätt. Det krävs att personen har uppsåt till att hjälpmedlet ska användas i brottÄnnu en förutsättning för att bli dömd för medhjälp till brott är att personen i fråga måste ha uppsåt. Uppsåtet ska täcka både främjandet och även medverkansobjektet (väskan i detta fall). Det innebär dels att personen som säljer väskan måste vara medveten om att varan ska användas till det aktuella brottet, dels att personen måste vara medveten om väskans speciella funktion och inte missta denna för en vanlig väska. Det bör vara fråga om uppsåt i det aktuella fallet eftersom varan till sin funktion verkar vara till för att utföra brottsliga handlingar genom att möjliggöra och underlätta snatteri.Sammanfattningsvis är det olagligt att sälja verktyg som man vet kommer att användas för brott. Väskan du beskriver, som till sin funktion är till för att utföra brottsliga gärningar, är ett sådant verktyg som kan användas i stöld. Personen som säljer väskan bör även ha uppsåt om sitt främjande och medverkansobjektet. En person som säljer en sådan väskan kan därmed bli dömd för medhjälp till snatteri.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Har min före detta rätt att gå in i min bostad?

2021-03-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min före detta har valt att gå skilda vägar. Vi kom överens om en dag då han skulle hämta sina saker(ej skriven eller bodde permanent på adressen). Istället för vänta tills jag kommer hem, går han in med nyckel. Rotar runt i skåp, slänger mat/blommor i vasken (som han ansågs vara hans mat), rivit ner tvättkorgen, förstört en HDMi kabel osv. Tar även med sig väckarklockan samt en lampa jag fick i julklapp. Har han juridisk rätt göra så här eller kan jag göra en anmälan. Vad kan jag då göra för anmälan?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om händelserna du beskriver skulle kunna utgöra brott eller om din före detta har juridisk rätt att göra så. De händelser som du beskriver skulle kunna utgöra brott enligt brottsbalken (BrB). Det finns ingen juridisk rätt för din före detta att göra dessa saker. Intrånget i din bostadAtt gå in i någons bostad oavsett om man har nyckel dit kan utgöra hemfridsbrott, 4 kap. 6 § BrB. Kraven för att hemfridsbrott ska föreligga är att någon tränger i någon annans bostad utan lov. Om han inte har fått lov att gå in i din bostad utan att du var hemma så skulle det kunna utgöra ett hemfridsbrott. Förstörd egendomDu beskriver att din före detta har förstört en HDMI-kabel i ditt hem. Detta skulle kunna utgöra skadegörelse enligt 12 kap. 1 § BrB. För skadegörelse krävs att någon skadar eller förstör någon annans egendom vilket verkar vara fallet. Att han förstört din HDMI-kapel och mat och blommor skulle kunna utgöra skadegörelse. Brottet kan dock anses vara ringa skadegörelse om det rör sig om "små" skador och låga värden, 12 kap. 2 § BrB. Tagandet av väckarklockan och lampanAtt ta någon annans egendom i syfte att "tillägna sig egendomen", dvs själv äga den eller förfoga över den kan vara stöld, 8 kap. 1 § BrB. Om det är ett lågt värde på egendomen kan det röra sig om ringa stöld, 8 kap 2 § BrB. Om stölden har skett i samband med att personen har trängt in i någons bostad kan det istället föreligga inbrottsstöld, 8 kap. 4a § BrB. Om din före detta inte har som syfte att "tillägna sig" sakerna han tagit så kan det istället utgöra egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § BrB. UppsåtskravetAtt poängtera är att det krävs uppsåt för alla ovan beskrivna brotten, 1 kap. 2 § BrB. Det innebär i princip att personen som utför dem måste vara medveten om vad hen gör och att personen till exempel vet att egendomen som togs inte tillhör denne. Kan du anmäla händelserna?De händelser du beskriver skulle alltså kunna utgöra brott enligt brottsbalken. Om du vill anmäla detta ska du göra en polisanmälan vilket du kan göra på polisens hemsida. Det finns mer information om hur man gör en polisanmälan på polisens hemsida. Hoppas att du har fått svar på din fråga och hjälp med vad du kan göra. Med vänliga hälsningar