Hur länge är en prick i belastningsregistret kvar?

2021-09-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur länge är en prick kvar över 18 år
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar hur länge en så kallad "prick" (uppgift i belastningsregistret) är kvar. Regler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister.Hur länge en prick i belastningsregistret är kvar, beror på vilket brott du begått och således vilken påföljd du fick för brottet.Exempelvis, om man döms till fängelse försvinner pricken/uppgiften från belastningsregistret 10 år efter frigivningen. Om man döms till skyddstillsyn eller villkorlig dom försvinner pricken 10 år efter domen/beslutet (om personen är över 18 år vid tidpunkten för brottet - annars 5 år efter). Böter gallras 5 år efter domen/beslutet. (17 § LBR)Dock, kan pricken finnas kvar en längre tid än den tid som nämns ovan och i 17 §, om det före utgången av tiden har gjorts en ny anteckning om dom eller beslut beträffande samma person. I detta fall ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (dock inte om den nya anteckningen avser penningböter) (18 § första stycket LBR)En uppgift kan dock max finnas i registret i 20 år efter att beslutet/domen som föranledde uppgiften meddelades (18 § andra stycket LBR).Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar,

Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?

2021-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan en idrottsarrangör åtalas om arrangemang avviker från vedertagna säkerhetsnormer. Kan t ex framkallande av fara för annan vara aktuell.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om en idrottsarrangör (eller annan ansvarig för liknande verksamhet) kan bli straffrättsligt ansvarig vid avvikelse från olika säkerhetsnormer. Du beskriver inte vad för typ av säkerhetsnormer du avser, eller vilken grad av avvikelse det är fråga om. Jag kommer därför i det följande att i generella termer diskutera hur en avvikelse från säkerhetsnorm kan påverka det straffrättsliga ansvaret.Regler om brott finns i brottsbalken (BrB).Allmänt om säkerhetsföreskrifterAtt bryta mot en säkerhetsföreskrift kan komma till uttryck på vitt skilda sätt, och kan skilja sig mycket i grad av allvarlighet. Exempelvis kan överträdelse av vissa säkerhetsföreskrifter innebära böter vid olika former av miljömisskötsel inom vissa verksamheter, medan vissa säkerhetsföreskrifter är högst interna och inte kan innebära sanktioner av något slag. Säkerhetsföreskrifter kan också förekomma i olika försäkringsavtal, vilka kan ligga till grund för frågan om utbetalning av försäkringspengar. Föreskrifterna är även från ett juridiskt perspektiv intressanta när man ska bedöma en persons handlande i en viss situation. Det kan både gälla när någon exempelvis skadats till följd av att någon annan inte följd säkerhetsföreskrifterna, och kräver skadestånd. Det kan även bli aktuellt om någon begått något brottsligt, varpå en bedömning om gärningsmannens ansvar ska bedömas.Utgör handlandet ett otillåtet risktagande?Om exempelvis en idrottsarrangör skulle vara under prövning för ett brottsligt förfarande för något som skett i dennes verksamhet, som är kopplat till en viss säkerhetsföreskrift, kommer säkerhetsföreskriften bli särskilt intressant för frågan om arrangören begått den aktuella brottstypen i fråga. När en viss handling är föremål för en straffrättslig bedömning är bl a det första som prövas om gärningsmannen har varit s k gärningsculpös, vilket inbegriper om den kriminaliserade gärningen utgjort ett otillåtet risktagande. Det sistnämnda avser en bedömning huruvida gärningsmannen kunde inse att det fanns en risk för att det inträffade händelseförloppet skulle inträffa. I dessa fall kan bl a en överträdelse/avvikelse från en säkerhets- eller ordningsföreskrift innebära att gärningsmannen skulle ta det inträffade händelseförloppet i beräkning. En avvikelse från säkerhetsföreskriften kan alltså tala till gärningsmannens nackdel.Beträffande brottet framkallande av fara för annan fordras att någon av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för bl a svår kroppsskada (3 kap. 9 § BrB). Att enbart bryta mot en säkerhetsföreskrift innebär inte i sig framkallande av fara för någon annan. Däremot kan effekten av överträdelsen innebära att brottstypen aktualiseras, t ex att någon skadas till följd av arrangörens försummelse.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Barnpornografi - video

2021-08-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det barnpornografibrott att filma en 17- åring som duschar naken?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Enligt 16 kap 10a§ i Brottsbalken, brb, är dessa handlingar som gör att en person blir skyldig till barnpornografibrott: 1. skildrar ett barn i pornografisk bild.2. sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan.3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn.4. person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder.5. innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig. Vad som räknas som en pornografisk är om det är naket och utmanande har ett sexuellt motiv med syfte att påverka den som tittar på bilden. Med bild innefattas även video. Är det inte i syfte att påverka dig eller om du kanske inte visste om att barnet var 17, är det ändå olagligt eftersom i 16 kap 10a 5 st. gör undantag från det allmänna uppsåtskravet, och då straffas du även om du varit oaktsam. Det skulle även kunna vara kränkande fotografering enligt 4 kap 6a§ brb, dock kan det vara svårt att avgöra i och med att man vet att personen redan är ett barn, under 18 år. Då kan även straffet bli hårdare enligt nämnda paragraf. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Dataintrång - polisen

2021-08-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur kan jag ta reda på om polisen har gjort slagningar på mig som person?Vem kontaktar jag för att få den informationen och hur får jag information om orsak och vem som gjorde slagningen och syftet med slagningen?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det är nog ganska svårt att som enskild ta reda på polisen har gjort slagningar. Enligt lag kan icke- nödvändiga slagningar utgöra dataintrång enligt 4 kap 9 c § BrB. Den som har tillgång till ett dataregister eller en databas och som i tjänst men utan att det saknar samband med något ärende handlägger, kontrollerar olika vänner, bekanta eller andra personer av intresse utan samband med personens myndighetsutövning begår dataintrång. Hoppas du fick svar på din fråga.

Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?

2021-09-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Nej, man kan inte bli dömd. I BrP Lag (1964:153) om införande av Brottsbalken står att: "Straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs. Gäller annan lag när dom meddelas, skall den lagen tillämpas, om den leder till frihet från straff eller till lindrigare straffHoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

Vad innebär utom rimligt tvivel?

2021-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som menas med att vi ett misstänkt brott så måste det bevisas "utom rimligt tvivel " ? Är det att det måste gå att bevisa till 100 % ?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bevisbördan ligger på åklagaren i ett brottmål. Detta innebär att åklagaren ska kunna visa att den tilltalade har handlat i enlighet med den beskrivning av brottet som åklagaren gör gällande.För att den tilltalade ska kunna dömas behöver bevisningen innebära att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till det beskrivna brottet. Man kan kort sagt säga att utom rimligt tvivel är ett beviskrav i brottmål.Detta innebär därmed att en person kan komma att dömas för ett brott, även om det förekommer vissa små frågetecken i utredningen. Dock behöver åklagarens bevisning vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som hänt. Det innebär inte att den tilltalade kan hitta på en historia och på så sätt undkomma dom, utan fokus måste läggas på att det ska vara fråga om rimligt tvivel. En osannolik berättelse ska därför inte tas i beaktning. Detta, eftersom det inte innebär rimliga tvivel. Vad som skulle räknas som en rimlig berättelse finns det ingen exakt gräns på, utan det beror på enskilda fall och omständigheter. Därför krävs det inte att det ska bevisas till 100% men till närmre 100%.Beviskravet ställt utom rimligt tvivel är högt eftersom tanken är att det inte ska vara möjligt för en oskyldig person att bli dömd för ett brott denne inte begått.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen

fingeravtryck på vapen - kan jag dömas?

2021-08-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har mitt fingeravtryck på ett vapen som inte var mitt som användes av en annan person kan jag bli dömd för att mitt DNA finns på den men tydligt bevisat att jag inte var närvarande på brottsplatsen?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har lämnat ett fingeravtryck på ett vapen som sedan använts i brottsligt sammanhang, utan att du var närvarande vid brottstillfället. Det är svårt för mig att ge något heltäckande svar då jag inte vet så mycket om omständigheterna, vad brottet gäller eller vad det är för vapen. Är det ett skjutvapen utgör det ett brott att inneha eller överlåta vapnet utan rätt till det, vilket ger fängelse högst tre år (9 kap. 1§ vapenlagen). Hittas då ditt fingeravtryck på vapnet, är detta såklart ett starkt bevis för att du någon gång innehaft vapnet. Det finns alltså en risk för att du då skulle kunna dömas för vapenbrott, och beroende på om vapnet innehafts på allmän plats, varit skarpladdat eller liknande kan det även utgöra ett grovt brott som ger fängelse 2-5 år (9 kap. 1a§ vapenlagen). Om vapnet dessutom använts för att utföra annat brott, så som mord, försök till mord, grov misshandel eller liknande, kan man även dömas för detta utöver vapenbrottet. Även då kan ditt fingeravtryck på vapnet tjäna som tung bevisning. Generellt kan dock sägas att det är åklagaren som ska bevisa att det är du som för det första innehaft vapnet, och för det andra begått den efterföljande gärningen. Det innebär att åklagaren ska bevisa att du varit på platsen vid brottstillfället och utfört gärningen som är aktuell, vilket ett fingeravtryck ensamt inte bevisar. Det ska ställas bortom rimligt tvivel, vilket är ett högt beviskrav. Min erfarenhet är att DNA-uppgifter och fingeravtryck utgör stark bevisnings i dessa hänseenden, men behöver ofta kompletteras med ytterligare bevis som ger stöd för hela händelseförloppet, exempelvis vittnesuppgifter, kameraövervakning, GPS-uppgifter från telefon eller liknande. Om du då ger in bevisning till stöd för att du inte befunnit dig på brottsplatsen vid tiden för brottet, kan du undvika att dömas om det är tillräckligt trovärdiga uppgifter. Det är sammantaget svårt för mig att säga om du kan bli dömd enbart på grund av fingeravtrycket, då jag inte vet mer om omständigheterna kring händelsen och det är en domstol som gör denna bedömning i varje enskilt fall. Domaren ska värdera tyngden av åklagarens bevisning och bedöma om det står bortom rimligt tvivel. DNA och fingeravtryck är om utgångspunkt stark bevisning, men räcker troligtvis inte ensamt för att döma dig för vad än vapnet använts till. Men det skulle kunna räcka för att döma dig för vapenbrott, då det åtminstone antyder att du innehaft det vid något tillfälle, oberoende av det andra brottet. Men som sagt, jag vet inte tillräckligt för att ge dig ett svar med större säkerhet. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Du är välkommen att återkomma till oss om du har fler frågor!Vänligen,

Hur länge finns en belastning registrerad i belastningsregistret?

2021-08-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur länge sitter misshandel kvar i belastning register?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline! Reglerna om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Fängelsestraff, som är en vanlig påföljd till misshandel, innebär exempelvis att uppgifter om detta finns kvar i belastningsregistret i tio år efter frigivningen (17 § första punkten lag om belastningsregister). Vid ringa misshandel kan det istället bli böter som påföljd, i sådant fall finns uppgifter om detta kvar i fem år efter domen (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). Sammanfattningsvis kan jag inte ge dig ett exakt svar på din fråga då det är straffet och inte brottet som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. På polisens hemsida kan du hitta en lista över hur länge olika uppgifter finns registrerade i belastningsregistret som kan vara av intresse om du vill veta mer (tryck här). Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,