Uppmaning till självmord, vad är det som är straffbart?

2021-03-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Angående straffbestämmelsen för uppmaning till självmord. Jag har försökt läsa på lite men jag undrar om det är ett brott först då någon faktiskt går så långt att denne tar sitt eget liv? Eller kan en person dömas även om personen inte tagit eller försökt att ta sitt eget liv?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringens utformningFörsök, förberedelse eller stämpling till uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord kommer inte att vara kriminaliserat enligt prop. 2020/21:74 s.25. Grunden till det är att regeringen utformat bestämmelserna om uppmaning/oaktsam uppmaning till självmord till s.k. abstrakta faredelikt. Abstrakta faredelikt är enkelt förklarat brott som kräver att gärningen typiskt sett kan leda till en i lagtexten angiven skada.I vårt fall innebär det att gärningen, att uppmana till självmord, inte enbart kan påbörjas utan att hela gärningen begås. Men det krävs alltså inte någon effekt för straffbarhet, dvs. att någon faktiskt tar sitt liv utan bara att det finns en inte obetydlig fara för att målsäganden i det enskilda fallet skulle kunnat ta sitt liv efter uppmaningen. Det straffbara är därmed att uppmaningen, gärningen, ska vara ägnat att innebära en inte obetydlig fara för att målsägande tar sitt liv. Relevanta omständigheter som ska tas i beaktning vid denna bedömning är bl.a. målsägandens personliga förhållande, i vilket sammanhang uppmaningen ägde rum och målsägandens ålder, prop. 2020/21:74 s. 18-19. SlutsatsSvaret på dina frågor blir därmed att det inte krävs att någon faktiskt tar sitt eget liv för att uppmaningen ska vara straffbar. Det får göras en bedömning i det enskilda fallet utifrån alla omständigheter, om uppmaningen medförde fara för att målsägande skulle kunnat ta sitt liv. Gärningspersonen kan alltså dömas även om målsägande inte faktiskt tog sitt liv efter uppmaningen.

Ofullständig fråga

2021-03-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag lämnade till polisen in en upphittad moped, som enligt min bedömning var uppenbart stulen (olåst på "fel" plats). Efter ett år kollade jag med polisen, som då hade hittat ägaren genom chassinumret och återlämnat mopeden. Någon hittelön utgick dock inte, eftersom ärendet "efter kontrollfrågor" omvandlats från hittegods till beslag. Jag är inte intresserad av hittelön (däremot skulle jag ha velat göra anspråk på mopeden om ägaren inte hade hittats) men känner mig en smula misstänkliggjord efter att ha släpat åbäket över halva stan. Utan att någon annan genom beslaget kunde bindas vid eventuellt brott känns det bara som en åtgärd till min nackdel, implicerande att jag har försökt handla för egen vinning.
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr kan jag inte utläsa av din fråga vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt på ett så kortfattat men tydligt sätt som möjligt så att vi snarast kan återkomma med ett svar.Jag beklagar olägenheten.Vänligen,

Är fällkniv otillåtet enligt knivlagen

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga gällande knivlagen. Vad menas med "Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft"? Jag förstår att springknivar, springstiletter och butterflyknivar ingår här. Men omfattas även fällknivar av denna lagen? Det finns ju fällknivar där bladet kan fällas ut snabbt. Var går egentligen gränsen?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om fällknivar är otillåtna enligt lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). Befogat innehav av kniv är tillåtetHuvudregeln är att innehav av knivar, stick-och skärvapen och andra föremål som kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa är otillåtet bland annat på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Det finns undantag från detta förbud (1 § andra stycket knivlagen):Innehav är tillåtet om föremålet enligt särskilda föreskrifter är utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag Innehav är tillåtet om det är att anse som befogatVad räknas som ett befogat innehav av föremål i knivlagenFör att avgöra om ett innehav är befogat görs en helhetsbedömning. I bedömningen beaktas föremålets art, innehavarens behov samt övriga omständigheter (1 § andra stycket knivlagen).Lagtextens innebörd har preciserats i ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2016 s 30). I rättsfallet uttalar domstolen att innehav av en mindre kniv i de flesta fall ska godtas. Ett exempel på en mindre kniv är en pennkniv. Domstolen framhåller att sådana knivar ska omfattas av förbudet bara om speciella omständigheter gör att det finns en mer påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen. Exempelvis en morakniv är tillåten i många sammanhang, till exempel för en utflykt där grillning ingår. I regel är innehav otillåtet i sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig, exempelvis idrottsevenemang eller nöjestillställningar. Rättsfallet handlar om en kvinna som hade en fällkniv i botten av sin handväska. Kniven hade kvinnan använt till att skära rabarber. Hon blev påträffad med kniven på allmän plats när hon var på väg hem från en matlagningstillställning. Kniven låg hela tiden i kvinnans väska. Högsta domstolen ansåg att innehavet var befogat och pekade bland annat på att syftet med knivlagen är att förebygga knivvåld.Avslutningsvis innebär detta att innehav av en mindre fällkniv i många fall är tillåtet. Om någon anträffas med en kniv görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att avgöra om speciella omständigheter gör att det finns risk för knivvåld. Att bära kniv överhuvudtaget bland många människor skulle jag avråda, men i allmänhet ska det inte vara någon fara att bära en liten fällkniv i väskan om den används i ett legitimt syfte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vad säger lagen om köp och innehav av teleskopbatonger?

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag undrar hur lagen gällande expanderbara batonger ser ut. Hur ser lagen på köp, innehav och åldersgräns?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Expanderbara batonger (även kallad teleskopbatonger) är ett objekt som faller under förbudet i 1 § Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen). Enligt 1 § Knivlagen får föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte innehas på allmän plats, däremot finns det för privatpersoner inget lagstadgat förbud varken mot att köpa eller inneha en teleskopbatong, men detta är som sagt villkorat av att batongen inte innehas på offentlig plats. Vad gäller åldersgränsen för att köpa en teleskopbatong krävs det att du som köpare är över 21 år, vilket framgår av 2 § Knivlagen. Sammanfattning: Som privatperson får du köpa och äga en teleskopbatong förutsatt att du är över 21 år gammal. Batongen får dock inte medföras eller användas på allmänna platser.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur kan man ta del av uppgifter ur belastningsregistret?

2021-03-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vill kolla on-line på mitt egna straffregister.. hur går jag tillväga?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om, och i så fall hur, du kan ta del av uppgifter i belastningsregistret on-line. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). En enskild har möjligheten att, efter begäran, skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv som finns i registret (9 § lag (1998:620) om belastningsregister). Vid begäran ska uppgifterna lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. Detta innebär att du skriftligen måste ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret och att du därefter får ett registerutdrag, via post, hemskickat till dig. Under vissa omständigheter kan det även vara möjligt att skicka ansökan digitalt. Du kan dock inte ta del av uppgifter ur belastningsregistret online. Du kan läsa om hur du gör en ansökan om utdrag ur belastningsregistret här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Bortfallande av påföljd avseende 6 månaders fängelse

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej om man döms till sex månaders fängelse för ringa misshandel hur lång tid skulle det ta tills påföljden försvinner om straffet inte hinner verkställas?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du talar om är ett s.k. bortfallande av påföljd, vilket regleras i 35 kap brottsbalken (1962:700) (BrB). I 35 kap 8 § BrB anges att ett utdömt fängelsestraff bortfaller om domen inte har verkställts inom viss tid från det att domen har vunnit laga kraft. Av 51 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) framgår att en dom i brottmål vinner laga kraft tre veckor från den dag då domen meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. I 35 kap 8 § BrB anges vidare att ett fängelsestraff som inte överskrider ett år, bortfaller efter fem år. I ditt fall har du angett att fängelsestraffet som utdömts är sex månader, vilket innebär att det bortfaller fem år från den dag då domen vann laga kraft. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När får man en prick i belastningsregistret och hur länge är de kvar?

2021-03-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När får man en "prick i registret" och kan de försvinna eller är de kvar föralltid?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med en "prick i registret" avses att man är registrerad i det s.k. belastningsregistret. För att registreras i brottsregistret så ska man ha dömts för ett brott, fått en ordningsbot från polisen eller liknande (3 § Lag om belastningsregister). Pricken finns kvar i belastningsregistret i ett antal år, beroende på vilken påföljd man döms till (17 § Lag om belastningsregister). De kan alltså försvinna, vilket tar olika lång tid beroende på vilket straff som har utdömts.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När bortfaller ett fängelsestraff?

2021-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. En fråga om bortfallande av påföljd. En vän har blivit dömd till 1 år och två månader för innehav och narkotika smuggling. om personen inte skulle infinna sig eller gå att få tag på, hur lång tid tills bortfallande av påföld?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall har du angett att din vän blivit dömd till ett år och två månader. Jag antar att du då syftar på ett fängelsestraff. Bortfallande av påföljd regleras i 35 kap brottsbalken (1962:700) (BrB). I 35 kap 8 § BrB anges att ett utdömt fängelsestraff bortfaller om domen inte har verkställts inom viss tid från det att domen har vunnit laga kraft. Av 51 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) framgår att en dom i brottmål vinner laga kraft tre veckor från den dag då domen meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. I 35 kap 8 § BrB anges vidare att ett fängelsestraff som inte överskrider ett år, bortfaller efter fem år. Om ett fängelsestraff som är längre än ett år men kortare än fyra år har utdömts, bortfaller det efter tio år. I ditt fall har du angett att fängelsestraffet som utdömts är ett år och två månader. Det innebär att fängelsestraffet bortfaller efter tio år från den dag då domen vann laga kraft. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,