Kan jag få tillbaka mitt körkort om polisen agerat felaktigt när de stannade mig?

2019-11-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag blev stoppad av polisen för att ha kört för fort, ca 140km på en 120 väg. Har inga som helst trafikförseelser sen innan så Istället för att ge mig böter och låta mig köra vidare så sa dem att de har rätt att söka igenom bilen för att jag är dömd för ringa narkotika 2009 alltså nästan 11 år sen. De hittade 2 smärtstillande jag inte har recept på och tog med mig till stationen samt tog mitt körkort. Blev strandad med min sambo och 2 hundar mitt i natten 15mil från destinationen. Min fråga är om jag kan ogiltig förklara allt det här pga deras tjänstefel och få tillbaka mitt körkort med en gång. Poliserna är redan anmälda.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du blev stoppad av polisen för fortkörning och sedan fick din bil genomsökt med anledning av att du tidigare är dömd för narkotikabrott. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar vad du kan göra för att få få ditt körkort tillbaka och om polisens agerande kan ha någon påverkan på detta. I mitt svar kommer jag att börja med att gå igenom polisens befogenheter i en sådan här situation, vad de får och inte får göra och i vilka situationer de kan göra en husrannsakan. Därefter kommer jag att gå in på när ett körkort kan återkallas och hur en sådan prövning går till. Slutligen kommer jag att ge dig lite råd kring hur du kan agera. Polisens befogenheter att stanna ett fordonPolisen får stanna en bil om (Polislagen 22 §):1. Det finns anledning att anta att någon i bilen begått ett brott2. Om det behövs för att någon i bilen ska kunna gripas, kroppsvisiteras eller liknande3. Om det behövs för att en husrannsakan ska kunna genomföras i bilen4. Om det behövs för att reglera trafiken eller kontrollera bilen, föraren eller bilens lastOm polisen uppmätte din hastighet och du körde 20 km/h för fort så är detta en grund för dem att stoppa din bil. Så långt har de alltså agerat i enlighet med lagen.Vilka befogenheter har polisen att genomsöka ett fordon?Att bilen stannats innebär dock ingen automatisk rätt för polisen att genomsöka det. De enda situationer då polisen får genomsöka fordonet utan ett beslut om husrannsakan är (Polislagen 20 a §): 1. Om det behövs för att leta efter vapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas för brottslighet mot liv eller hälsa, och2. Om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålen kan påträffas i bilen.Denna regel finns för att polisen inte ska missbruka sina befogenheter och godtyckligt genomsöka fordon på lösa grunder. Det måste alltså ha funnits en anledning att anta att du transporterade vapen i bilen som var avsedda för att användas i våldsbrottslighet för att de skulle ha rätt att genomsöka din bil utan ett beslut om husrannsakan.Vad krävs för ett beslut om husrannsakan?En husrannsakan kan genomföras om det finns anledning att anta att ett brott som har fängelse i straffskalan har begåtts. Syftet ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller för att på något annat sätt ta reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen kring brottet (Rättegångsbalken 28:1). Med det sagt så ska det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts för att en husrannsakan ska få genomföras. Anledning att anta är ett ganska lågt ställt krav, men det krävs åtminstone någon omständighet som tyder på att ett brott har begåtts. Om en person agerar på ett sätt som ger anledning att tro att personen är påverkad kan det vara en anledning att anta att ett narkotikabrott begåtts, exempelvis. Endast det faktum att en person är dömd för narkotikabrott sedan tidigare ska dock inte vara tillräckligt. JO har kritiserat polisen i ett fall där det framstod som att polisen grundade ett beslut om husrannsakan på att en person som tidigare dömts för grovt narkotikabrott betedde sig nervöst och ljög om sin tidigare brottslighet när han blev tillfrågad. I det fallet rörde det sig om en rutinpatrullering, så det fanns inga misstankar mot personen innan polisen stötte på honom. Jag tänker att det fallet är lite likt ditt i och med att du blev stoppad i en hastighetskontroll som sedan övergick i en husrannsakan på grund av din tidigare brottslighet. Du kan läsa JO:s beslut här. Det indragna körkortetReglerna om körkortsåterkallelser hittar du i Körkortslagen (KkL). Polisen får omhänderta ett körkort med anledning av brottslighet (KkL 5:7), men ska sedan inom 48 timmar skicka ärendet vidare till Transportstyrelsen som kommer att pröva om ditt körkort ska återkallas. Polisens beslut kan tyvärr inte överklagas. Ett körkortsingripande på grund av brottslighet måste grunda sig på en dom eller ett godkänt strafföreläggande, exempelvis böter (KkL 5:1). Ett körkort kan återkallas på grund av fortkörning, om brottet inte kan anses som ringa (KkL 5:3 4 p). En hastighetsöverträdelse på mindre än 30 km/h på en väg där högsta tillåtna hastighet är 40 km/h eller högre brukar enligt praxis inte leda till att körkortet återkallas, utan då brukar en varning utfärdas istället. Då krävs i regel något annat för att körkortet ska återkallas, exempelvis att föraren ur nykterhetshänseende är opålitlig som förare (p. 5) eller det med hänsyn till annan brottslighet som personen begått kan förväntas att hen inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (s. 6).Trafikverket får hålla körkortet under tiden prövningen pågår om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas när prövningen väl är klar (KkL 5:5). Det är två olika prövningarTablettinnehavet/hastighetsöverträdelsen och körkortsingripandet är alltså två helt olika processer. Den ena (tablettinnehavet och hastighetsöverträdelsen) är straffrättslig och hanteras av en domstol, medan den andra (körkortsåterkallelsen) är förvaltningsrättslig och behandlas av Transportstyrelsen. Med det sagt så finns det inget snabbt sätt att undvika Transportstyrelsens prövning på. Du har begått en hastighetsöverträdelse som kan läggas till grund för ett återkallande av körkortet. En hastighetsöverträdelse på 20 km/h på en 120-väg borde inte ensamt vara tillräckligt för att ditt körkort ska kunna återkallas, men detta är alltså upp till Transportstyrelsen att bedöma. Att poliserna agerat felaktigt innebär tyvärr inte att prövningen automatiskt sätts åt sidan. Sammanfattning och rådPolisen får stanna fordon om föraren kört fortare än högsta tillåtna hastighet. De behöver dock ett beslut om husrannsakan för att söka igenom fordonet om det inte finns någon anledning att anta att vapen transporteras i bilen. Polisen kan själva fatta beslut om att inleda en förundersökning och fatta ett beslut om husrannsakan, men detta ska inte kunna göras endast på den grunden att en person tidigare är dömd för brottslighet. Det är Transportstyrelsen som prövar om ditt körkort ska återkallas. Enbart hastighetsöverträdelser på 20 km/h på vägar med 120 km/h som högsta tillåtna hastighet är generellt sett inte tillräckligt för ett återkallande. Eventuellt kan innehavet av tabletterna få betydelse får prövningen, men endast om du kan bedömas som olämplig att framföra fordon med anledning av detta. Om ett brott faktiskt upptäcks när polisen genomför en husrannsakan går det inte att "ogiltigförklara" processen endast på grund av att det är tveksamt om de hade en vettig grund för beslutet eller inte. I Sverige har vi så kallad fri bevisprövning, vilket innebär att en domstol fritt kan värdera bevisning, oavsett hur den kommits över. Däremot har bevisning som kommits över genom att individers personliga integritet kränkts har i vissa fall getts mindre betydelse i domstolens prövning. I vilket fall så kan du göra en JO-anmälan av polisen i det här fallet. Det finns ett formulär som du kan fylla i på JO:s hemsida som du hittar här. Du skriver att du redan gjort en anmälan mot polisen för tjänstefel, vilket också är ett alternativ. Om det är något i mitt svar som är oklart och du vill att jag gör något förtydligande kan du skicka ett mail till mig på natalie.accord@lawline.se.Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga,Vänliga hälsningar,

Om rödljuskörning och sannolikhet

2019-11-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Om en bilist kör mot rött, men inte blir stoppad av polis direkt på plats, kan det ändå leda till påföljder i efterhand? T.ex. pga att någon har sett och rapporterat till polisen. Hur stor är sannolikheten i så fall?MvhKarin
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Fråga 1: Ja, absolut. Så länge en åklagare anser det finnas tillräckligt med bevis för åtal, strafföreläggande m.m. Den frågan är inte beroende av huruvida man stoppas på plats eller inte.Fråga 2: Det är omöjligt att svara på. Det finns ingen tillförlitlig statistik på området och det går inte heller med enbart förnuft avgöra hur stor sannolikheten är. Det beror i mångt och mycket på hur god bevisningen är. Ett ögonvittne kanske inte kan bidra med särskilt mycket, men flera ögonvittnen och en kamera kan nog öka risken för påföljd markant.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor!

Hastighetsöveträdelse, försvarare och målsägandebiträde

2019-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om det är en rättegång som rör en hastighetsöverträdelse. Finns det då en målsägandebiträde och en offentlig försvarare om det avgöras i en huvudförhandling?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt är inte hastighetsöverträdelse inte ett sådant brott som medför att den misstänkte har rätt till en offentlig försvarare, mot bakgrund av att påföljden penningböter, rättegångsbalken 21:3 a och trafikförordningen 14:3. En offentlig försvarare kommer därför inte att vara med under huvudförhandlingen, ifall det blir en sådan. Vidare kommer det inte heller finnas något målsägandebiträde på plats. Brottet är nämligen inte riktat mot någon person och det finns därför ingen målsägande och därmed inget målsägandebiträde.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

När börjar prövotiden gälla?

2019-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Åkte fast för olovlig körning då jag va under 18 år och alltså utan körkort när jag framförde en bil. Har nu fått en spärrtid på 6 månader. När börjar spärrtiden gälla? Och vad innebär den? Börjar den gälla nu och 6 månader fram eller börjar den gälla efter jag fyllt 18?
André Tito |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Spärrtiden börjar gälla från den dagen du delgavs beslut om spärrtiden, vilket framgår av kap. 7 § 8 körkortslagen. Den börjar alltså inte gälla från den dagen du fyller 18 år. I kap. 5 § 6 st 1. körkortslagen står det uttryckligen att vid körkortsåterkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Det innebär alltså att under spärrtiden kommer du inte ha möjligheten att av transportstyrelsen få ett nytt körkort utfärdat. Med vänlig hälsning,

trafikförseelse i Tyskland, kommer de kunna dra mitt körkort i Sverige och kommer jag hamna i belastningsregistret?

2019-11-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,I September blev jag stoppad av polis i München efter att ha framfört en El-Scooter över ett övergångsställe när det var rött. Jag hade då över 1.0 i promille i blodet och blev därav dömd på plats att betala €500 och att överlämna mitt svenska körkort.På plats blev jag informerad att mitt svenska körkort skulle skickas via tyska myndigheter till den Svenska transportstyrelsen och att jag skulle få tillbaka mitt körkort av dem. Nu har jag istället fått tillbaka mitt körtkort från Tyskland med följande information:- Jag har tillfälligt körförbud i Tyskland i väntan på fastställd dom- Dom hanteras av allmän åklagare och väntas ta 6-8 månader innan besked- Körförbudet gäller endast i Tyskland så jag har rätt att fortsatt köra i alla andra länder i världen- Fallet/domen kommer inte skickas vidare till några andra länder eller instanser utan stannar i TysklandNu till min fråga: Vad gäller med en trafikföretelse som denna - kan jag lita på att den faställda domen som kommer under nästa år inte skickas vidare till Sverige för vidare behandling? Dvs att mitt brott endast registreras i Tyskland och därav mitt körförbud fortsatt bara kommer att gälla i Tyskland?Det jag försöker förstå är om jag 1) Hamnar i det svenska brottsregistret för denna företeelse och 2) löper stor risk att få körförbud även i Sverige (och globalt).Tacksam för svar.
Binh Tran |Hejsan! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag vill även tacka för en tydlig fråga och jag ska försöka besvara dig så bra jag kan. Aktuella lagrum är följandeKörkortslag (1998:488) Reglering och processEnligt körkortslagen 5kap 1§ 3st, ska utländska domar jämställas med svenska domar. Det innebär att Tysklands dom kommer att beaktas även hos svenska myndigheter. Hur det går till i praktiken är som du har nämnt, att Tyskland skickar domen till Sveriges transportstyrelse och det är transportstyrelsen som sedan beslutar om körkortet även ska dras in här i Sverige. Sverige går däremot efter svensk lag när de bestämmer om körkortet ska dras. 5kap 3§ listar upp under vilka förutsättningar ett körkort ska dras in och under punkt 1C listar det upp rattfylleri. Om de är mer milda när det gäller el-scooter kan däremot inte sägas, praxis i dessa fall har inte utvecklats. Eftersom utländska domar jämställs med svenska domar så kommer brott utomlands även synas i belastningsregistret (brottsregistret). Vad som däremot bör nämnas är att den tid en person inte får köra i Tyskland kommer att räknas in i den tid som körkortet eventuellt dras in i Sverige. Exempelvis om du inte får köra i Tyskland under 8 månader, kommer dessa 8 månader att beaktas när körkortet dras in i Sverige, se följande fall: RÅ 82 2:7 och RÅ 1990 ref 24. Hur länge körkortet dras in är högst subjektivt och döms från fall till fall men enligt trafikverket så dras körkortet in i 12 månader vid rattfylleri och 24 månader vid grovt rattfylleri (gränsen är 1 promille) (läs mer här).Ditt fall Om du har fått informationen från tyska myndigheten att fallet inte kommer att skickas vidare till svenska myndigheter så kan du lita på detta. Hur det fungerar i Tyskland och deras resonemang kan jag däremot inte svara på då det krävs en extensiv kunskap inom tysk lagstiftning och samhällsfunktion. Jag ser ingen anledning att misstro detta. Om domen aldrig kommer till transportstyrelsen kommer transportstyrelsen aldrig få informationen om förseelsen. Trots det så har de nämnt att det kan ta 6-8 månader att domen faller, vilket betyder att dessa månader kommer att beaktas om transportstyrelsen eventuellt bestämmer att ditt körkort ska dras in. Hör av dig till oss om det visar sig att Tyska myndigheterna skickade uppgifterna till transportstyrelsen, trots att de informera dig om att de inte skulle göra detta. Med vänliga hälsningar

Kan man dömas till grovt drograttfylleri?

2019-11-01 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan drograttfylla bedömas som grov?
Nora Tengnér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Drograttfylleri regleras i 4 § andra stycket lagen om vissa trafikbrott (TBL). Av paragrafen följer att den som för ett motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha intagit sådan narkotika som 8 § narkotikastrafflagen (NSL) avser i så stor mängd att det under eller efter färden finns narkotiskt ämne kvar i blodet ska dömas för rattfylleri enligt 4 § första stycket TBL. 8 § NSL innehåller en definition av vad som räknas som narkotika. Straffskalan för detta brott är böter till fängelse i högst sex månader. Enligt 4 a § TBL ska föraren dömas till grovt rattfylleri om brott som avses i bland annat andra stycket i 4 § (alltså drograttfylleri) är att anse som grovt. Svaret på din fråga är med andra ord ja, drograttfylleri kan bedömas som grovt. I 4 a § TBL nämns vissa omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av oss brottet ska anses vara grovt eller inte. Exempelvis ska det beaktas om föraren varit avsevärt påverkad och om framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Även andra omständigheter än de som nämns i paragrafen kan göra brottet grovt. Straffet för grovt drograttfylleri är fängelse i högst två år. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ta reda på hur stora böter man kan få av polisen för trafikbrott?

2019-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Var med i lätt trafikolycka på en tvåfilig väg med hastighets begränsningen 40 km/h. Jag var ouppmärksamt filbyte stötte samman med en annan bil. Jag missbedömde helt enkelt den andres hastighet i höger filen. Det blev endast lättare lack skador, inga lossnade del etc. och bilarna var 100% körbara från platsen. Inga person skador. Nu har den jag stötte samman med polisanmält händelsen med hänvisning till att utreda skuld frågan! Mitt bolag och jag har redan kommit framtill att ansvaret var mitt och jag har meddelat den andre föraren det vilket mitt försäkringsbolaget även gör till den andres försäkringsbolag. Min fråga är kan jag bli bötfälld av Polisen i efterhand vid en sådan här händelse och vad kan då påföljden bli?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan man bli bötfälld av polisen i efterhand? När det inkommer en polisanmälan ska polisen påbörja en förundersökning (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Syftet med förundersökningen är att utreda om ett brott har begåtts, vem som har begått det samt vad det finns för bevisning som stödjer detta (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Det är alltså fullt möjligt att påbörja en förundersökning om brott även om det gått en viss tid, och det är också fullt möjligt att förundersökningen resulterar i att man kan dra slutsatsen att ett brott har begåtts och att det finns tillräcklig bevisning för detta för att kunna utdela böter. Svaret på den här frågan är alltså ja.Vad kan påföljden bli?Brottet som kan bli aktuellt i det här fallet är vårdslöshet i trafik (1 § lag om vissa trafikbrott). Straffet för detta är dagsböter. Om ditt handlande dock inte är tillräckligt allvarligt för att du ska kunna dömas till vårdslöshet i trafik blir det istället brott mot trafikförordningen som aktualiseras (14 kap. 3 § trafikförordningen). Straffet för detta är i sin tur penningböter.Skillnaden mellan dagsböter och penningböter är att dagsböter dels utgår från hur allvarligt ditt handlande anses vara, och dels från vilken inkomst du har. Penningböter å andra sidan är ett fast belopp, och därmed kan man kolla upp vad man kan komma att få i böter genom att titta i Riksåklagaren föreskrifter om ordningsbot. Den senaste föreskriften hittar du här, och i fråga om trafikförseelser som avser omkörningar finns dessa på sida 3. Vänligen,

Kan jag bli dömd för att stå och tanka en trimmad moped?

2019-10-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, ifall jag har en trimmad moped och jag står stilla vid till exempel en mack och tankar. Sen kommer polisen förbi men har inte inte sett mig köra mopeden, kan jag bli dömd då?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I Sverige är det inte olagligt att inneha en trimmad moped och inte heller att stå bredvid den. Så fort du däremot kör mopeden bland trafik kan du begå en olaglig handling oavsett hur mopeden har blivit trimmad. Anledningen till att det då kan anses vara olagligt är på grund av att en trimmad moped klassas som en motorcykel. Eftersom en trimmad moped klassas som en motorcykel behöver du på så vis ha motorcykelkörkort för att det skall anses vara lagligt att få framföra fordonet på vägen. Har inte föraren motorcykelkörkort begår föraren på mopeden brottet olovlig körning, och skall betala böter som påföljd (3§ lag om straff för vissa trafikbrott). Utöver böter kan polisen också beslagta mopeden som har blivit trimmad (27 kap 1§ rättegångsbalken).Då du säger att du står på macken och tankar, betyder detta att du inte har gjort dig skyldig till något brott. Men om polisen skulle sett dig köra till macken eller om de tar dig på mopeden som är trimmad när du åker ifrån macken kan du bli tagen för olovlig körning om du inte har ett motorcykelkörkort.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Hör gärna av dig till oss på Lawline igen om du har nya funderingar och frågor.Vänliga hälsningar,