Räknas grus vid sidan av vägen som terräng, i samband med parkering?

2018-11-16 i Trafikbrott
FRÅGA |På en gata i Malmö parkerade jag min bil en lördag i oktober kl. 10.15. Jag gick ur bilen, gick till ett hus på gatan, ringde på ytterdörren, hämtade mitt bagage som stått där och gick omedelbart ut till bilen igen. En operation på ca 3 minuter. Bilen parkeras med de båda höger hjulen en bit in i grus mellan asfalterad väg och påbörjad trottoar. Merparten av bilen står då på bilvägen.Jag får en parkeringsanmärkning som är utskriven kl. 10.16-10.17 med påståendet att jag stannat/parkerat fordon på allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng.Vid infart till området finns skylt som markerar förbud att parkera bil. Det känns något magstarkt att ha fått parkeringsboten. Finns något att göra?Med vänlig hälsning, Margareta
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör en bil som parkerats eventuellt på terräng och då blir bland annat trafikförordningen, felparkeringsavgiftsförordningen och förordning om vägtrafikdefinitioner tillämpliga. Inom tättbebyggt område får bilar inte stannas eller parkeras på allmän plats som utgör terräng (3 kap. 48 § trafikförordningen). Terräng är ett område som inte är väg, gata, torg, annan led eller plats som brukar användas av motorfordon (2 § förordning om vägtrafikdefinitioner). Det innebär att exempelvis gräs eller grus som är vid sidan av vägen är terräng, trots att parkering ibland kan ske där. Eftersom du ställde bilen där för att hämta ett bagage, har du parkerat (2 § förordning om vägtrafikdefinitioner). Det spelar tyvärr ingen roll att det bara rörde sig om två-tre minuter.Malmö kommun får bestämma om ett visst område ska anses vara tättbebyggt, och det innebär då också att kringliggande mark, såsom grusmark vid sidan av vägen, ingår i det tättbebyggda området och utgör terräng (10 kap. 1 § andra stycket, tredje punkten, & 10 kap. 3 § trafikförordningen). Som du nämnde i din fråga har Malmö kommun skyltat om att parkering är förbjuden inom området du parkerat, och jag gissar då på att kommunen även har bestämt att gatan du parkerade på utgör ett tättbebyggt område. Kommunen behöver nämligen inte skylta om att ett visst område är tättbebyggt område, utan det förväntas du som bilist veta (13 a § trafikförordningen). Eftersom du enligt kommunen har parkerat på en plats du inte får parkera på, har kommunen rätt att ge dig en felparkeringsavgift (1-2 § felparkeringsavgiftsförordningen). Du nämnde i din fråga att området var skyltat med parkering förbjuden, och det innebär att det egentligen inte spelar någon roll om du parkerade på grus eller inte. Parkeringen i sig var otillåten i området.Om du ändå anser att avgiften är felaktig kan du vända dig till Polismyndigheten och då ange varför du tycker att den är felaktig. Om Polismyndigheten anser att du har rätt i det, kommer ingen kunna kräva att du betalar avgiften. Skulle du då redan ha betalat avgiften kommer den att återbetalas (8-9 § lagen om felparkeringsavgift). Det kostar ingenting att vända sig till Polismyndigheten, så om du anser att felparkeringsavgiften är felaktigt utfärdad är min rekommendation att du testar att överklaga avgiften.Hoppas att detta besvarade din fråga!Med vänlig hälsning,

Om att dömas för fortkörning, som ägde rum i Danmark, i Sverige

2018-11-08 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Jag har nyligen fått brev från svenska polisen med en bilaga från danska polisen där jag har fångats på bild av en fartkamera.Överträdelsen begicks på motorväg med 110 km/h som fartgräns och jag körde i 123 km/h. Kan jag få några konsekvenser för det här i Sverige? Vad händer om jag inte svarar på den svenska polisens förfrågan? Eller om jag svarar att jag inte vet vem som framförde bilen?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!När ett brott begås på en plats utomlands (gärningsorten) krävs det att Sverige också har kriminaliserat gärningen för att ansvar för brottet ska kunna utdömas i Sverige. Detta kallas för dubbelstraffbarhet och framgår av 2 kap. 2 § brottsbalken. I Danmark är fortkörning straffbart, likaså i Sverige, varför ansvar för brottet kan utdömas för dig i Sverige. Även lagen om straff för trafikbrott som begåtts utomlands blir i ditt fall tillämplig. Enligt 3 § punkten 3 döms penningböter (25 kap. 3 brottsbalken) ut för överträdelse av föreskrift angående fordonets hastighet i Danmark, vilket är anledningen till att du fick detta brev från svenska/danska polisen.Jag tolkar det som att du har fått ett brev om strafföreläggande där du kan välja att godkänna brottet (erkänna och betala hela beloppet) eller bestrida föreläggandet. Om du inte svarar alls kan åklagaren väcka åtal mot dig i tingsrätten.Under utredningen kontrolleras fordonet och möjliga förare i olika register. Bilden på föraren jämförs med pass- eller körkortsfoto. Om bilden på föraren stämmer med pass- eller körkortsfoto skickas ett underrättelsedokument med bild och mätdata till den misstänkta personen. Går det inte att identifiera föraren så skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som har kört fordonet.Om polisens utredning kommit fram till att det var du som körde, men du vet att det inte var du behöver du bestrida, och kunna uppvisa bevis för att det inte var du. Detta gör du genom att du snarast skriver och berättar varför. Skriv helst på baksidan av det brev som följde med föreläggandet. Skicka ditt svar i ett vanligt brev till den åklagarkammare som föreläggandet kom ifrån. Adressen står på föreläggandet.När åklagaren fått ditt svar eller om du inte svarar på strafföreläggandet, beslutar åklagaren i de flesta fall om att väcka åtal mot dig i tingsrätten. Tingsrätten kallar sedan dig och åklagaren till en förhandling. Efter förhandlingen bestämmer tingsrätten om du skall dömas för brotten och vilket straff du i så fall får. I många fall kan tingsrätten dock avgöra ärendet utan att du behöver komma till en rättegång.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Möjlighet att sänka brottsrubriceringen från grov rattfylla till normalgraden av rattfylla.

2018-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |En icke alkoholist blåser strax över grov rattfylla efter 3 burkar (33 cl ) starköl. Vid läkarundersökning inför alkolås upptäcks dåliga levervärden som visar sig varit dåliga sedan -03, dock ej påtalat/behandlat från vårdens sida. Detta värde även konstaterat försämrat i kombination med blodtrycks och sockerstabiliserande mediciner. MT:s far avled i njurkollaps liknande alkoholisters dock ej heller han alkoholist. Rekommenderas försvarare att anlitas i detta läget för att påtala MT:s situation? Finns några utsikter att kunna sänka misstanken till normalgraden pga det medicinska som framkommit? Vänligen Camilla
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt så undrar du om det faktum att personens levervärden varit dåliga på något sätt kan sänka bedömningen från grov rattfylla till rattfylla av normalgraden. Gränsen för grovt rattfylleri är att föraren ska ha haft minst 1.0 promille i blodet eller 0.5 miligram per liter i utandningsluften. Vid bedömningen ska det enligt trafikbrottlagen(TBL) beaktas om föraren har varit avsevärd påverkad av alkohol, eller något annat medel, eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (TBL 4a §). Omständigheterna som är uppräknade är inte bindande, utan de är endast tänkt att vara vägledande exempel. Den uppmätta alkoholhalten är alltså inte ensamt avgörande för hur brottet kommer att rubriceras. Domstolen måste alltså alltid göra en samlad bedömning av alla omständigheter, för att komma fram till om rubriceringen ska vara grov rattfylla eller inte. Om omständigheterna vid bilkörningen inte medfört någon nämnvärd trafikfara kan brottet rubriceras som rattfylleri av normalgraden, trots att blodalkoholen överstiger 1.0 promille. Även om promillehalten rent hypotetiskt hade varit lägre om kroppen hade brutit ner alkoholen på ett korrekt sätt (alltså om levervärdena hade varit optimala), kan domstolen ändå anse att grov rattfylla föreligger. I rättsfallet NJA 1999 s. 380 fastställs det att om domstolen väljer att döma till grov rattfylla, även om de vägledande exemplen som framgår av TBL 4a § inte är uppfyllda – måste omständigheterna i det enskilda fallet framstå som försvårande i motsvarande grad som normalt gäller i de fall som anges i lagtexten. Det är svårt att säga exakt vad domstolen i ditt fall kommer att komma fram till, eftersom jag inte vet exakt hur mycket promillegränsen överskreds, samt andra omständigheter kring färden. Men det är möjligt att i vissa fall bli dömd för rattfylla av normalgraden, även om promillen överstiger gränsvärdet för grov rattfylla. Angående din fråga om det rekommenderas att anlita en försvarare för att påtala MT:s situation, så vill jag uppmärksamma att rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3a § Rättegångsbalken. Enligt paragrafens andra stycke får en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt till vilken påföljd som ska väljas och om det finns anledning till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller, om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personligaförhållande eller till vad målet rör. Du kan alltså få en viss möjlighet till en offentlig försvarare, men det är rätten som i varje enskilt fall bedömer om du har rätt till det eller inte. Även om du inte har rätt till att få en offentlig försvarare har du alltid rätt att anlita en privat försvarare enligt 21 kap. 3 § Rättegångsbalken. Det är dock viktigt att komma ihåg att du då själv får stå för kostnaderna för försvararen. Hoppas du fick någorlunda svar på din frågaMvh,

Fastnat på fartkamera med lånad bil - polisens utredning

2018-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Igår fastnade jag på fartkamera med blixt. Det är min fru som äger bilen. De kommer ju se att det inte var hon som körde. Har de rätt att per automatik kolla upp resten i familjen som är skriven på samma adress eller måste hon godkänna det eftersom bilen är hennes?
Andrea Gicic |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är polisens ansvar att utreda fortkörning som registreras av fartkameror. En förutsättning för att man som ägare till en bil ska kunna bli ansvarig för fortkörning är att man själv har kört bilen. Detta innebär att endast föraren kan bötfällas för fortkörning. I ditt fall saknas således förutsättningar för att ägaren ska bli skyldig att betala fortkörningsböter. Under polisens utredning kontrolleras fordonet och möjliga förare i olika register. Om det inte går att identifiera föraren skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som har kört fordonet. Det kan poängteras att det inte finns något krav på att ägaren till bilen måste uppge vem det är som har kört bilen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lagligt att köra bil med hörlurar? Någon skillnad mellan brusreducerande alt. vanliga hörlurar?

2018-11-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Är det lagligt att köra bil med hörlurar? Och görs det någon skillnad på brusreducerande alt vanliga hörlurar?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagligt att köra bil med hörlurar? Skillnad på brusreducerande alt. vanliga hörlurar?Av 10 e § i trafikförordningen framgår det att: "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen."Av paragrafen framgår endast att du inte får hålla mobiltelefonen i handen medan du kör bil och att det är fullt tillåtet att använda sig av mobiltelefon endast om det inte påverkar förandet av fordonet på ett riskfullt sätt(exv. vinglar på vägen).Svar på din fråga: Det innebär alltså att lagen inte hindrar förare från att använda sig av olika typer av hörlurar.Jag rekommenderar däremot att du inte använder dig av hörlurar i form av headset, alternativt brusreducerande hörlurar. Att använda sig av stora kompakta hörlurar är inte bra, rent av farligt pga. det bristande uppmärksamhet det leder till.Det går däremot att använda mobilens handsfreefunktion i bilen. Ska du använda handsfree så välj de enkla in-ear-lurarna som följer med telefonen och använd helst bara en av dem i örat. Lägg då undan telefonen – du får inte hålla den i handen längre – eller montera den i en hållare.Hoppas du fick svar på din fråga! Rulla säkert på vägarna!Vänligen,

Kan passagerare dömas för olovlig körning när föraren kört utan giltigt körkort?

2018-11-04 i Trafikbrott
FRÅGA | En kille blev av med sitt am kort för att ha kört en traktor i 120 på en 70 väg. En vecka senare sätter han sig i en bil och blir sedan stoppad av polisen, bredvid sitter en kille och i baksätet en tjej.Vilka kommer att drabbas av detta, kan de som sitter bredvid få något problem i efterhand?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som kör döms i första handNär ett fordon körts av någon som saknar giltigt körkort är det i första hand den som kör fordonet som kan dömas för olovlig körning. (3 § i lagen om straff för vissa trafikbrott).Den som tillåter körningen kan dömasÄven den som är ägare av ett fordon eller representant för ägaren av ett fordon och som tillåter någon som saknar giltigt körkort att köra fordonet, kan dömas för tillåtande av olovlig körning. (3 § 3 st. i lagen om straff för vissa trafikbrott). Representant för ägaren kan man vara om man till exempel arbetar som bilförsäljare eller lånar en bil av ägaren. För att dömas krävs att man vetat om att personen man tillät köra bilen saknade giltigt körkort eller att man åtminstone borde ha vetat om att personen saknade giltigt körkort. Det kan i många fall krävas av ägaren eller representanten att den faktiskt kontrollerar att personen den lånar ut bilen till har körkort.PassagerareFör att en passagerare ska kunna dömas för olovlig körning krävs alltså att passageraren är ägare av fordonet eller representant för ägaren. Dessutom krävs att passageraren tillåtit föraren att köra bilen med vetskap om att föraren saknade giltigt körkort, alternativt att passageraren borde vetat om att föraren saknade giltigt körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man hamna i fängelse om man kör utan körkort?

2018-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan man hamna i fängelse om man kör utan körkort?
Ajla Velic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen om att köra bil utan körkort hittar du i 3§ Lagen om straff för vissa trafikbrott Om man kör bil utan körkort med avsikt så är detta olovlig körning. Konsekvensen är främst böter om du blir tagen av polisen för olovlig körning. Det finns dock situationer där konsekvensen kan bli fängelse. Jag ska nu ta upp exempel på situationer där du kan riskera fängelse om du kör utan körkort:- om du har haft körkort innan men blivit av med det innan om du exempelvis har kört onykter. - om du har kört bil olovligen under upprepade tillfällen och detta är att se som en vana. Fängelseperioden för dessa allvarligare typer av brott för körning utan körkort är maximalt sex månader.Jag rekommenderar dig att vänta köra bil tills du har tagit körkort, du kan ju åka kollektivtrafik så länge. Det är ju bättre för miljön också! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!Med vänlig hälsning

Måste man ange vem som framförde bilden förbi en fartkamera?

2018-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Överträdelse automatisk hastighetskameraHar fått ett brev idag där det påstås att det är min dotter som kört bilen på aktuell plats. Jag vet att det inte var hon utan min sons sambo som har vissa likheter, vilken skyldighet har vi att ange henne för att min dotter inte skall få böter?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har din dotter fått böter genom ett strafföreläggande för den påstådda fortkörningen. Min utgångspunkt är att hon ännu inte betalt eller på annat sätt godkänt strafföreläggandet.Ni har ingen skyldighet att ange din sons samboNär det gäller automatiska fartkameror gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Det innebär att bara den som verkligen framfört bilen är den som kan dömas till böter för fortkörningen. Ni har heller ingen skyldighet att informera om vem som framfört bilen under tiden fortkörningen skedde.Om din dotter väljer att inte acceptera strafföreläggandet kan åklagaren välja att antingen lägga ner fallet eller att åtala henne. I regel väcker åklagaren åtal i ärenden där man inte accepterar strafföreläggande. Om hon inte vill acceptera böterna och strafföreläggandet bör hon skriva till åklagaren och förklara varför, adressen för sådant ärende ska stå med i brevet ni fick.Åklagaren har bevisbördanOm din dotter blir åtalad och kallad till domstol är det åklagaren som har hela bevisbördan. Bevisbördan innebär att det är åklagaren som ska visa att fordonet framförts för fort och att det är din dotter som framfört fordonet. Beviskravet är högt, det krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att hon är skyldig.Åklagaren har en skyldighet att lägga fram bevisning som är så entydig att det inte finns några rimliga alternativ. Ofta görs det en jämförelse med t.ex. hennes passbild och/eller körkortsbild, men även med hur hon ser ut i rättssalen.Som svar på din fråga innebär det att ni inte har någon skyldighet att ange din sons sambo. Det som kan hända om ni inte gör det och din dotter vägrar strafföreläggandet är att din dotter blir åtalad. Det är tyvärr omöjligt för mig att uttala mig om vad utgången blir, det är i slutändan domstolens uppgift. I mångt och mycket torde det handla om hur stora likheter det faktiskt finns mellan din dotter och din sons sambo. Förhoppningsvis kan även domstolen se att det inte är din dotter som framfört fordonet.Även om det är åklagaren som har hela bevisbördan och din dotter inte har någon skyldighet att försvara sig, kan det alltid vara en god idé om hon kan visa att hon befann dig på någon annan plats när fordonet framfördes, t.ex. sin arbetsplats.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,