Varning vid fortkörning

2020-01-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Jag Har nu fått en preliminär varning från Transportstyrelsen på grund av att jag körde för fort på en 30 väg. Jag körde i 48km/tim. Då jag inte har några andra överträdelser sedan tidigare så undrar jag om detta verkligen kan vara rimligt?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det snabba svaret är ja, det är rimligt. På 30-vägar gör man extra strikta bedömningar och vid en fortkörning av 16-20 km/h högre än hastighetsbegränsningen så ska en varning ges (https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20151005/fortkorning-boter-belopp-botesbelopp-straff-indraget-korkort/). En varning är en mildare typ av körkortsingripande än att återkalla körkortet (https://lagen.nu/1998:488#K5P9S1). Att du får en varning, innebär att Transportstyrelsen kan göra en hårdare bedömning om du gör dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott inom en tvåårsperiod. Risken är då stor att du får körkortet återkallat.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilka skyldigheter har jag vid en trafikolycka?

2020-01-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag är med om en trafikolycka, stannar och legitimerar mig inför motparten och motparten kallar på polis. Är jag då skyldig att stanna kvar och vänta på polisen? Jag tycker inte det. Jag har ju fullgjort min skyldighet på olycksplatsen och har ingen skyldighet att vänta på polisen. Eller?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,Ditt ärende väcker ytterligare några frågor vilka egentligen hade varit önskvärda att få besvarade. Och detta enbart för att kunna ge dig ett så träffsäkert svar som möjligt. Vad föranledda lyckan? Eventuella uppkomna skador? Om ja, omfattningen på dessa? Eftersom jag inte känner till de närmare sakomständigheterna följer nedan ett mer generellt och relativt kortfattat svar avseende den här typen händelser. Utifrån den fortsatta framställningen är sedan min förhoppning att du ska kunna applicera den information som ges på den ifrågavarande situationen. AllmäntTillämplig lagstiftning här blir lagen om straff för vissa trafikbrott, ofta kallad trafikbrottslagen (TBL), jämte den nuvarande trafikförordningen (TrF). I den så kallade smitningsparagrafen (5 § TBL) stadgas att den vägtrafikant som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka och som sedan avlägsnar sig från olycksplatsen döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Bestämmelsen är således straffsanktionerad. I 2 kap. 8 § 1 st TrF regleras de åligganden som följer vid en trafikolycka. Av nyss nämnda lagrum framgår det att den person som stannar kvar på olycksplatsen även är skyldig att i mån av förmåga lämna hjälp åt skadade samt i övrigt medverka till de åtgärder vilka skäligen kan krävas givet den uppkomna situationen. Föreskriften är dock inte straffsanktionerad utan mer av handlingsdirigerande karaktär varför en överträdelse ej leder till straffansvar. Din fråga och en smärre sammanfattningHuruvida du har fullgjort din skyldighet i enlighet med ovanstående låter jag vara osagt. Det fordras svar på vissa av de frågor jag ställde inledningsvis. Du nämner förvisso inga person- eller egendomsskador varför det torde vara rimligt att utgå ifrån att rör sig om en mindre allvarlig trafikolycka. Att någon form av skada likväl kan ha uppstått kan givetvis inte uteslutas helt eftersom polis tillkallades vid tidpunkten för olyckan. Notera att en sådan skyldighet föreligger vid allvarligare personskador. Smitningsbrott lär inte aktualiseras då du enligt egen utsaga lämnade alla välbehövliga uppgifter. Det förutsätter dock att du inledningsvis stannade kvar och bistod övriga i den omfattning som skäligen kunde krävas utav dig. Min bedömning (läs: kvalificerade gissning) är att du eventuellt inte skulle behöva invänta polismyndighetens ankomst förutsatt att ditt agerande i övrigt inte står i strid med gällande lagstiftning. Samtidigt ska det noteras att en överträdelse av 2 kap. 8 § TrF är en så kallad lex imperfecta – bestämmelse (ofullständig lag) och utlöser alltså inte någon som helst sanktion. Oaktat det nyss anförda menar jag att det ändå får anses brukligt att stanna kvar i de fall polis har tillkallats. Det lär i varje fall vara den gängse uppfattningen bland folk i allmänhet. Jag hoppas innerligt att du har fått lite mer att gå på inför bedömningen av ditt eget agerande. Vänligen,

Kan man undkomma ansvar för rattfylleri då en gravid kvinna är i förlossning?

2020-01-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Om en gravid plötsligt får starka värkar och vattnet går, hennes partner har vid tillfället druckit ett par glas vin, ringer in till förlossningen som uppger att ambulans inte finns att tillgå trots att läget är brådskande. Är det i detta fall okej att köra med alkohol i blodet? Räknas detta som nödvärnsrätt eller hur ser det ut rent juridiskt?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör en brottslig handling och därför kommer jag i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).Nöd kan utesluta ansvarAtt köra alkoholpåverkad är ett brott enligt 4 § Lag om straff för vissa trafikbrott och påföljderna beror på hur grovt brottet är. Även om en gärning som egentligen utgör ett brott, tex köra alkoholpåverkad, har begåtts kan det dock anses föreligga en grund för ansvarsfrihet. En sådan grund är nödvärn (24 kap 1 § BrB), men det måste då handla om att du har försökt avvärja någon annans brott. Det är därför inte nödvärn som kan bli aktuellt i det här fallet, utan istället ansvarsfrihetsgrunden nöd (24 kap 4 § BrB). Det kan vara fråga om nöd när det finns fara för någons liv eller hälsa, och i detta fall kan det argumenteras för att den gravida kvinnans och det ofödda barnets liv och hälsa är i fara. Den gärning som har begåtts, det vill säga köra alkoholpåverkad, måste stå i proportion till denna fara. Faran för kvinnan och barnets liv och hälsa ska därför vägas mot risken med handlandet att köra alkoholpåverkad.Svårt att få ansvarsfrihet genom att hävda nödFör att en handling i nöd inte ska ses som ett brott måste den vara behövlig. Finns det flera alternativa sätt att undanröja faran ska den brottsliga handlingen utgöra en sista utväg. Att köra bil alkoholpåverkad utgör en fara för annans liv och det kan förmodligen anses att en person i situationen du beskriver istället skulle ha ringt en taxi, ringt en kompis, knackat på hos grannen eller dylikt. Jag bedömer därför att det blir svårt att frias från att köra alkoholpåverkad med förklaringen att en kvinna var i förlossning, men domstolen bedömer alltid ansvarsfriheten från fall till fall så det går inte att svara på säkert.En förmildrande omständighetÄven om den omständigheten att någon körde alkoholpåverkad för att få en kvinna i förlossning till ett sjukhus inte räcker för ansvarsfrihet kan det utgöra en förmildrande omständighet när domstolen bedömer vilket straff som ska utdömas. Det kan alltså innebära att den som begått brottet får ett mildare straff än han eller hon annars skulle ha fått (se 29 kap 3 § 1 p. 5 BrB).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

återkallelse av körkort

2019-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Återkallat körkort. Polisen stoppade mig plus passagerare av okänd anledning. Blev av med mitt körkort efter blod och urin provtagning, provtagningen och blodet visade positivt på marijuana. Kortet togs på plats.Jag var inte under påverkan och hoppades på att det inte blev återkallat körkort utan ringa narkotikabrott. Blev stannad någon månad efter men hade inte fått delgivning så förmodade jag kunde köra, men blev olovlig körning.Just nu har jag fått en spärrtid på ett år som nu blev förlängt till 18 månader totalt, lämnade in yttrande inför första beslutet men inte andra då jag inte hade kännedom om att det pågick en ny förhandling. Är skriven hos mina föräldrar där kollektivtrafik går, bor dock i hällesåker där bussförbindelserna är väldigt sällan. Jobbar även heltid och har fast anställning på McDonalds 24/7 så har extrema svårigheter att ta mig till jobbet som ligger längsmed motorvägen... har inte fått en skriftlig varning från min chef än, men muntlig pga svårigheten att ta mig till och från jobbet i tid. Har även en fantastisk möjlighet till utbildning och lärling som målare, dock inte utan körkort i nuläget..Snälla är det helt kört för mig eller finns det något hopp???? Är helt desperat, hela mitt liv som jag kämpat för håller på att rasera väldigt fort..
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstått frågan rätt, då har du inte lämnat in ett yttrande innan det andra beslutet fattats. Dock finns det fortfarande möjlighet att överklaga Transportsstyrelsens beslut.Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten ( 8 kap. 1 punkt Körkortslagen). Överklagan skickas till Transportstyrelsen – som sedan skickar in den till förvaltningsrätten för bedömning. Då kan Transportsstyrelsen ta ställning till om det finns särskilda skäl för att ge en varning (5 kap. 9 § stycke 1 Körkortslagen). I en rad avgörande har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat sig om när en varning kan vara tillräcklig – till exempel i fall då föraren har stort behov av sitt körkort, inte har gjort sig skyldig till några trafikbrott tidigare och har lång erfarenhet av att köra bil. (se Tex RÅ 1994 Ref 41). Har du väldigt stort behov av ditt körkort för att kunna arbeta – och inte gjort dig skyldig till tidigare trafikbrott – talar mycket för att en Transportstyrelsen hade kunnat utfärda en varning istället. Det som dock talar emot det är att du körde bil efter att ditt körkort dragits in. Dock skadar det inte att skicka in en överklagan och yrka på att du istället för återkallelse meddelas en varning. Observera att överklagandet skall ske inom tre veckor från beslutet. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad blir straffet om man kör en oförsäkrad och avställd EU-moped?

2020-01-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man har körkortstillstånd för bil, och polisen har tagit någon för olovlig körning av moped (EU). Mopeden var avställd och oförsäkrad. Vad kan straffet bli?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avställd mopedEtt avställt fordon får inte användas. Se 17 § lag om vägtrafikregister. Bryter man mot detta förbud döms man till penningböter. Penningböter utgörs av minst 200 kr och max 4000 kr. Se 29 § Lag om vägtrafikregister samt 5:3 Brottsbalken.Oförsäkrad mopedAtt köra en moped är också straffbelagt med böter, hur stort beloppet blir beror på hur länge man använt mopeden utan att den varit avställd. Se 34 § Trafikskadelagen. I ditt fall är det svårt för mig att avgöra hur länge mopeden använts och hur länge den varit avställd och därmed svårt att avgöra bötesbeloppet. Exakt hur stort bötesbeloppet blir går inte att säga på förhand. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som får betydelse och är avgörande för storleken på det totala bötesbeloppet.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Trafikbrott

2020-01-24 i Trafikbrott
FRÅGA |HejKörde bil och höll hastigheten när en man dyker upp på vägen, jag hinner bromsa och ingen skada sker varken på honom eller bilen. Kan det bli fråga om brott?Med vänliga hälsningar
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utifrån din beskrivning låter det inte som att något brott har begåtts. Jag kommer ändå gå igenom vilka trafikbrott som finns och redogöra för varför jag inte tycker att något verkar träffande i din situation.Trafikbrott regleras i TBLDe olika trafikbrott som finns i svensk rätt regleras i Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). De trafikbrott som finns är:- Vårdslöshet i trafik, 1 § TBL- Olovlig körning, 3 § TBL- Rattfylleri, 4 § TBL- Grovt rattfylleri, 4 a § TBL- Smitning, 5 § TBL.Bedömningen i ditt fallUnder förutsättning att du varken var berusad eller körde bilen utan ett giltigt körkort kan såväl olovlig körning som rattfylleri och grovt rattfylleri uteslutas. Brottet smitning tar sikte på situationer där en vägtrafikant som varit inblandad i en trafikolycka avlägsnar sig från platsen och på så sätt försvårar utredningen av olyckan alternativt undandrar sig att uppge namn, hemvist eller i övrigt lämna upplysningar om händelsen. Eftersom ingen trafikolycka har ägt rum är inte heller brottet smitning aktuellt. Det trafikbrott som då återstår är vårdslöshet i trafik. Brottsbestämmelsen tar sikte på situationer där en trafikant i väsentlig mån har brustit i omsorg och varsamhet på så sätt att det inneburit fara för att en trafikolycka skulle uppstå. Exempel på situationer där vårdslöshet i trafiken kan föreligga är exempelvis när någon kör bil i uttröttat tillstånd, somnar bakom ratten, gör trafikfarliga omkörningar, inte följer stopplikt, kör mott rött ljus så att risk för att en trafikfarlig situation kunde/har uppstått, begår allvarligare hastighetsöverträdelser etc. Som du beskriver händelsen har du hållit hastighetsbegränsningen och hunnit bromsa. Så länge som du inte framkallade faran för att en olycka kunde ha skett, exempelvis genom en riskabel och farlig omkörning, bedömer jag att det inte rör sig om något brott.Hoppas att du fått svar på din fråga och ha en trevlig dag!Vänligen,

Påföljd vid olovlig körning

2020-01-07 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag har kört bil utan att ha körkort. Gjorde det en gång och vart stannad av polis och erkände mitt misstag. Var inte påverkad ingen skadades. Ja inget allvarligt hände förutom att jag körde olovligt vilket självklart är så fel. Något sådant har aldrig hänt mig förut och jag undrar lite vad som kan hända i mitt fall?Kan ja få fängelse? Jag förstår böter och att jag inte får ta körkort på ett tag. Men tänkte om detta var något ni kunde svara mer på?
Nora Tengnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Olovlig körning är ett brott som regleras i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). Den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det kan dömas för olovlig körning. Straffet för det är böter, precis som du skriver i din fråga. Olovlig körning kan även bedömas som grov, bland annat om man haft körkort tidigare som blivit återkallat eller om brottet skett vanemässigt. Av din fråga att döma verkar ingen av de rekvisiten passa in på din situation. Man kan dock även dömas till grov olovlig körning om brottet av något annat skäl ska bedömas som grovt. Exempel på det kan vara om körningen skett i större omfattning även om det inte bedöms som vanemässigt eller om någon för fordon trots att denne vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet. Den som döms för grov olovlig körning kan dömas till fängelse i högst sex månader.Sammanfattningsvis är straffet för olovlig körning böter enligt 3 § TBL. För att fängelse skulle bli aktuellt i ditt fall skulle brottet behöva bedömas som grovt. Inte ens då är det säkert att ett fängelsestraff skulle utdömas, då domstolen gör en bedömning av lämplig påföljd i varje enskilt fall. Bland annat finns det en princip som säger att domstolen ska välja fängelsestraff i sista hand eftersom det är en så pass ingripande påföljd för den dömde. Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.Vänligen,

Påföljd vid rattfylla

2019-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stannad och fick mitt körkort indraget, då jag under dessa omständigheter tydligen hade alkohol kvar i blodet, efter jag blåste så landade de på 0,22mg/L.Jag är 21 år ingen prövotid på körkortet och ostraffad sedan tidigare. Vad är de som gäller ? Behöver körkortet nämligen då jag pluggar på högskola på distans och måste åka göra tentor på plats, (200km) mellan hemort och tenta sal
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då du har haft 0.22 mg/L i blodet har du gjort dig skyldig till Rattfylleri. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader (Trafikbrottslagen 4 §). Dessutom ska körkortet återkallas när man gjort sig skyldig till rattfylleri ( Körkortslagen 5 kap. 3 § punkt 1) Om det finns särskilda skäl kan dock en varning utfärdas istället för indraget körkort – om alkoholkoncentrationen under färden inte uppgått till 0.5 promille i blodet eller 0.25 mg/L i utandningsluften. I ditt fall kan detta bli aktuellt då du hade 0.22 mg/L i utandningsluften (Körkortslagen 5 kap. 9 § stycke 2 ). I en rad avgörande har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat sig om när en varning kan vara tillräcklig – till exempel i fall då föraren har stort behov av sitt körkort, inte har gjort sig skyldig till några trafikbrott tidigare och har lång erfarenhet av att köra bil. (se Tex RÅ 1994 Ref 41). Har du väldigt stort behov av ditt körkort för att kunna arbeta eller studera – och inte gjort dig skyldig till tidigare trafikbrott – talar mycket för att en Transportstyrelsen hade kunnat utfärda en varning istället för indraget körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,