Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?

2019-12-08 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700#K1P2S1Hej, jag vet inte om det räknas som en juridisk fråga men vet inte vem jag ska vända mig till.En dag stannande jag min bil vid en korsning med trafikljus. Det var grönt för mig så jag började köra långsamt fram och det var två killar som promenerade i långsam fart framför min bil och därför tutade jag mot dem. En av killarna sparkade då bilens högra dörr. Då det var vid 20:30 tiden och det var inte många människor runt omkring vågade jag inte stanna bilen och prata med killarna eller ta kort eftersom det var bara jag (tjej) och min bror i bilen. Jag var rädd att sådana människor som sparka så lätt kan vara aggressiva så jag körde iväg. Jag stannade lite senare för att kolla om det blev någon skada och såg att det blev en del repor som syns tydligt. Jag undrar om man kan polisanmäla det och kanske få någon ersättning och även kolla om det finns någon kamera vid den korsningen som kunde ha fångat det. Snälla, behöver hjälp, vet inte vad jag skall göra.Tack på förhand!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i Brottsbalken (brb) Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att personen som sparkat på din bil har begått brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brb. Genom att sparka på din bildörr har personen orsakat skada, det får antas vara så att gärningen har begåtts med uppsåt (jfr 1 kap. 2 § brb). Den som skadar annans egendom kan dömas till skadegörelse med fängelse i upp till 2 år. Du kan även kräva skadestånd enl. 2 kap 2 § skadeståndslagen. Vad bör du göra nu?Lämpligen upprättar du en polisanmälan och berättar vad som hänt. Därefter vidtar polisen de utredningsåtgärder som krävs för att eventuell döma någon till brott. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?

2019-11-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det ett brott att släppa ut luften ur bildäcken på en bil om bilägaren inte upptäcker att däcken tömts på luft, startar och kör så att däcken går sönder eller råkar ut för en olycka på grund av lågt lufttryck i däcken.
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du väljer just Lawline för att ställa din fråga. Att ta ut luften ur däck (alla olika former av fordonsdäck) har sagt kunna utgöra en form av skadegörelse, eller om brottet ska anses som mildare kan det istället utgöra en åverkan. Regleringen kring dessa brott hittar du i 1 och 2 §§ i 12 kapitlet i brottsbalken (BrB). Bedömningen om det ska anses vara skadegörelse eller åverkan bedöms oftast utifrån den ekonomiska konsekvens som uppkommer genom skadan som brottet medför, där man i förarbeten och tidigare rättsfall har dragit en gräns vid 1000 kr. Det är dock viktigt att veta att även andra omständigheter kan spela in i bedömningen som gör att även om skadan inte uppgår till över 1000 kr, kan det ändå anses vara av den graden "allvarligt" att det ska utgöra skadegörelse. Det föreligger 3 krav/kriterier för att något av brotten ovan ska vara tillämpligt. Det ska handla om- en skada/förstörelse- på annans egendom (lösa saker, sådant som du kan ta i handen, eller på annans bostad, fastigheter av olika slag)- och skadan ska vara till "men" för annans rätt till egendom. Det krävs att alla tre kriterier är uppfyllda för att brottet ska föreligga. Att en skada har uppkommit är alltid en bedömningsfråga som måste göras i varje enskilt fall. Det ska också sägas att denna bedömning inte alltid är enkel att göra. Du skriver dock i din frågeformulering att däcken går sönder på grund av att luften släpps ut. Detta skulle jag vilja hävda innebär en skada. Det följer sedan i bedömningsordningen att se på om den skada som uppkommit kan anses vara till "men" för personen som har lidit skadan. Bedömer jag situationen gällande att någons bildäck har gått sönder på grund av att någon har tagit ut luften ur dem, så skulle jag våga hävda att detta kan leda till "men" för personen. Även om en olycka inte inträffar så kan personen behöva ta sig till jobbet på annat sätt, löpa en risk att komma sent, möjligen inte kunna hämta barn eller andra familjemedlemmar på dagis/skola, för att bara ge några exempel. Allt detta kan anse svara "men". Precis som för många andra brott enligt svensk rätt kräver både skadegörelse och åverkan att gärningspersonen har begått handlingen med uppsåt. Det innebär att den personen som har tagit ut luften ur däcken antingen har gjort det med avsikten att däcken ska gå sönder eller i vart fall förstått att det fanns en risk för att en sådan konsekvens kunde ske och därför inte valt att inte ta ur luften ur däcken. Detta är en bedömningsfråga i varje enskilt fall och eftersom frågan tyvärr inte innehåller så mycket omständigheter kan jag inte bedöma detta nu. Utifrån det omständigheter som du lämnat kan det vara så att brottet skadegörelse är uppfyllt. Eftersom det rör sig om bildäck, som är något dyrare än exempelvis cykeldäck, och att det även finns en risk att mer än enbart däcken går sönder vid en eventuell körning, skulle jag inte bedöma handlingen som "mindre grovt", alltså åverkan. Om man, genom att göra skadegörelse på däcken, orsakar en bilolycka kan det också komma att bli frågan om andra typer av brott, exempelvis vållande till kroppsskada i enlighet med 3 kapitel 8 § BrB, men detta är en fråga jag väljer att inte bemöta ingående här eftersom jag inte anser det vara huvudpunkten i din fråga. Om du vill få svar på denna fråga också kan du alltid skicka in en till fråga till oss här på Lawline!Jag hoppas du har fått ett hyfsat svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du undrar någonting. Allt gott!Mvh

Påföljd efter att ha repat en bil

2019-10-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Repat en bil, 19 år och tidigare ostraffad. Kommer jag få fängelsestraff?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Lagrum som besvarar din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB). Vad räknas att repa en bil som för brott? Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ska dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är brottet att med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter att anse som ringa, döms i stället för ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken).Vilka påföljder gäller vid skadegörelse? Straffet för brottet skadegörelse är böter eller fängelse i högst två år (12 kap 1 § BrB). Om skadegörelsen klassas som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Ser man till tidigare domar i fall om skadegörelse bestäms straffet vanligen till böter. Vid bedömning av påföljd ser dock domstolen till olika faktorer som kan lindra straffet. Bland annat ska en nittonåring bara dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § BrB). Domstolen tar även hänsyn till eventuella tidigare begångna brott (29 kap. 4 § BrB). Påföljd i ditt fallDet bör inledningsvis sägas att i många fall av skadegörelse avkunnas inte straff av domstol efter förhandling. I stället döms vanligen böter ut av åklagare genom ett förenklat förfarande som kallas strafföreläggande. Förfarandet är skriftligt och innebär att åklagaren skickar föreläggandet till den misstänkta som därefter får ta ställning till det. Om du väljer att godkänna det föreläggandet, erkänner du gärningen och accepterar påföljden. Med tanke på din ålder, att du sedan tidigare är ostraffad och brottets art kommer du högst troligen dömas till böter och inte fängelsestraff. Jag har oerhört svårt att se (baserat på den givna informationen) att fängelsestraff skulle utgå.Det bör även sägas att förutom det utdelade straffet, blir du troligen skyldig att betala för den uppkomna skadan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kasta över äpplen på grannens tomt

2019-09-23 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, har en min granne har en son i 10 årsåldern som kastar över apples på vår tomt de utgör ingen fara men hamnar fortfarande på tomten ö. Är det ett lagbrott?
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så till vida kastet av äpplena på er tomt inte utgör någon "fara" / olägenhet för er har inget brott begåtts. Det brott som skulle kunna bli aktuellt, är "ringa skadegörelse" (12 kapitlet 2 § Brottsbalken) om kastet av äpplena på er tomt skulle skada er egendom. Eftersom du inte skriver att något har skadat samt att det inte innebär någon fara för er, bör det inte anses utgöra något brott.Om ni inte vill att grannens son kastar äpplen på tomten rekommenderar jag att ni pratar med era grannar. Vänliga hälsningar,

Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan

2019-11-27 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Mina kompisar sladdade med sina mopedbilar på en bandyplan och de blev ytliga skador men inget allvarligt, polisen fick tag på dem men jag undrar vilka påföljder de kan bli?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brottet det förmodligen rör sig om i din fråga är skadegörelse. I lagtexten går att läsa att "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år" 12 kap 1 § Brottsbalken. Det finns även en bestämmelse kring ringa skadegörelse i 12 kap 2 § Brottsbalken som skulle kunna tänkas bli aktuell i detta fall där maxstraffet istället är 6 månaders fängelse. Kommer då dina kompisar dömas till fängelse för detta? Svaret är enligt mig med all sannolikhet nej. Trots att det står fängelse i lagtexten blir ofta straffet "endast" böter. Påföljden= kan alltså (enligt lagtext) bli fängelse men kommer (i verkligheten) med all sannolikhet bli böter. Får känslan när jag läser din fråga att förövarna är väldigt unga vilket isåfall kan påverka straffet i mildrande riktning. Tror därmed på ett lägre bötesbelopp som straff för dina kompisar. OBS! Vill även poängtera att det utifrån din fråga att det inte är helt säkert att kompisarna kan anses begått brottet skadegörelse överhuvudtaget. Undertecknad vet för lite kring uppsåtsfrågan för att dra säker slutsats, men nog kan man allt hävda att kompisarna borde vetat om att bandyplanen inte var en lämplig plats att sladda runt med mopederna på=således föreligger rimligen uppsåt. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Kan man bli dömd för förberedelse till skadegörelse?

2019-11-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att gå runt ute med en sprayburk eller graffitti-penna? Är det sant att du kan bli dömd för "förberedelse inför skadegörelse?" Vad är det högsta straffet isåfall?
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB). Förberedelse till skadegörelse kan vara kriminaliseratVissa brott är kriminaliserade redan vid förberedelse av brottet. Om det är så finns en hänvisning till brottsbalkens 23:e kapitel i kapitlet om brottet. Förberedelse till skadegörelse är inte kriminaliserat, det är inte brott. Däremot är förberedelse till grov skadegörelse ett brott.Skillnad på skadegörelse och grov skadegörelseSkadegörelse innebär att förstöra eller skada egendom som tillhör någon annan, 12 kap. 1 § BrB. Grov skadegörelse är en grövre form av skadegörelse. Vid bedömning av om skadegörelsen är grov, utgår man från om handlingen: Medför betydande fara för någons liv eller hälsa Drabbar sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse Varit av särskilt hänsynslös art Straffet för förberedelse till grov skadegörelseOm man döms för förberedelse till grov skadegörelse är straffet högst sex år, 23 kap. 1 § BrB. Det är samma straff som gäller vid en fullbordad grov skadegörelse. SammanfattningDet går att dömas för förberedelse till skadegörelse om skadegörelsen som personen avsåg att genomföra är grov. Den som går runt ute med en sprayburk eller graffiti-penna kan dömas för förberedelse till skadegörelse om det genom omständigheterna går att bevisa att skadegörelsen som personen skulle genomföra är grov. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Skada på egendom - brott?

2019-10-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har 2 frågor jag vill få svar på:1. Om man spränger någon annans brevlåda med en raket, vilket brott har man gjort sig skyldig till?2. Om jag bryter upp en bil, tar den för att sedan sälja den vidare, vilket brott har jag gjort mig skyldig till? Kan det vara bilstöld och häleri?Tack på förhand
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Lagen jag kommer använda mig av är brottsbalken. BrBNär det gäller din första fråga gällande brevlådan så är brottsrubriceringen för det brottet skadegörelse. Det regleras i 12 kap. 1§ BrB, men beroende på omständigheterna skulle det också kunna falla under 12 kap 2§ BrB om det innebär en obetydlig värdeminskning. När det gäller bilen så är det stöld 8 kap. 1§ BrB, möjligtvis grov stöld 8 kap. 4§ BrB beroende på värdet på bilen. Det är både skadegörelse att skada egendomen när du bryter dig in och häleri när du säljer bilen. Men dessa är konsumerade av brottet stöld och straffet för dessa ingår i straffet för stöld. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad är påföljden vid skadegörelse?

2019-08-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag ska på huvudförhandling gällande skadegörelse och undrar vad jag kan vänta mig för straff om jag blir dömd. Jag är 23 år och ostraffad tidigare. Jag var så pass berusad vid händelsen att jag själv inte minns om jag är skyldig eller ej. Vad kan jag vänta mig?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Påföljd vid skadegörelseSkadegörelse regleras i Brottsbalken (BrB). Skadegörelse förekommer i tre grader. Dessa är skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse samt grov skadegörelse (12 kap. 1-3 §§ BrB). Beträffande de tre olika brotten finns tre olika straffskalor. Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB). Detta är skadegörelse av normalgraden. Ringa skadegörelse är skadegörelse som med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Om det istället rör sig om grov skadegörelse är påföljden fängelsestraff, lägst sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § BrB). Detta innebär följaktligen att det är enbart om du döms för grov skadegörelse som du måste dömas till fängelse. Slutsats Då jag inte har alla omständigheter i ditt fall är det svårt för mig att uttala mig om vilken grad av skadegörelse av de tre möjliga, skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse samt grov skadegörelse, som du kan tänkas bli dömd för. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,