Vad man kan bli skyldig till om man råkar krossa ett fönster

2020-03-18 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Om jag är på väg hem från en bekant och snubblar över en sopkvast som i sin tur gör sönder en fönsterruta, är jag då skyldig och kan dömas för något?
Josefine |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig kommer jag främst nämna två saker som du kan bli dömd till, nämligen skadegörelse eller betala skadestånd. SkadegörelseFör att dömas för skadegörelse krävs det att du skulle slå sönder fönsterrutan till men för någon annan (12 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet kräver dock uppsåt vilket innebär att du måste velat och haft för avsikt att slå sönder fönsterrutan (1 kap. 2 § Brottsbalken). I ditt fall handlar det däremot om att det verkar vara ren oaktsamhet eller otur att du lyckades slå sönder fönsterrutan. Det kan på detta vis inte ses som att du faktiskt har gjort det uppsåtligen eftersom din fråga inte framställer något annat. På detta vis kan du därför inte dömas för det, även om det hade funnits en möjlighet. Eller om det är så att det finns andra omständigheter som kan tyda på att du gjorde sönder fönstret med uppsåt. SkadeståndDu kan också bli skyldig att betala skadestånd genom den skada som inträffat. Det är nämligen så att den som orsakar någon annan en sakskada, som du nog gör genom att förstöra ett fönster, skall ersätta skadan (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Denna skada skall uppkomma antingen genom att du uppsåtligen krossade fönstret, vilket vi redan har konstaterat att du inte gjort. Men du kan även bli skadeståndsskyldig om du krossar fönstret på grund av vårdslöshet. Vid en sådan vårdslöshetsbedömning så tittas det på om orsakssambandet mellan att du trampar på krattan faktiskt kan vara något som är relevant till den skada som sker. Samt om det kan anses proportionerligt att ifall du trampar på krattan så skall du ha insett att den faktiskt kan krossa fönstret. Jag har dock lite för lite information om din aktuella situation för att kunna ge dig ett bestämt svar om ifall du kan bli skadeståndsskyldig eller ej. Å ena sidan det som talar för att du skulle bli skadeståndsskyldig är att det kan ses som vårdslöst att trampa på en kratta som ligger nära ett fönster. Däremot säger du att du snubblar över krattan. Vilket å andra sidan tyder på att du krossade fönstret av en olyckshändelse. Därav ligger det ingen otillåten handling som du därav kan bli skadeståndsskyldig till. Jag hoppas nu att jag har kunnat ge dig klarhet i din situation och att allt löser sig för dig! Om det vore så att du känner att du behöver mer juridisk rådgivning, så rekommenderar jag starkt att du bokar en tid med en av våra kunniga jurister. Allt gott! Vänliga hälsningar,

Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?

2019-12-08 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700#K1P2S1Hej, jag vet inte om det räknas som en juridisk fråga men vet inte vem jag ska vända mig till.En dag stannande jag min bil vid en korsning med trafikljus. Det var grönt för mig så jag började köra långsamt fram och det var två killar som promenerade i långsam fart framför min bil och därför tutade jag mot dem. En av killarna sparkade då bilens högra dörr. Då det var vid 20:30 tiden och det var inte många människor runt omkring vågade jag inte stanna bilen och prata med killarna eller ta kort eftersom det var bara jag (tjej) och min bror i bilen. Jag var rädd att sådana människor som sparka så lätt kan vara aggressiva så jag körde iväg. Jag stannade lite senare för att kolla om det blev någon skada och såg att det blev en del repor som syns tydligt. Jag undrar om man kan polisanmäla det och kanske få någon ersättning och även kolla om det finns någon kamera vid den korsningen som kunde ha fångat det. Snälla, behöver hjälp, vet inte vad jag skall göra.Tack på förhand!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i Brottsbalken (brb) Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att personen som sparkat på din bil har begått brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brb. Genom att sparka på din bildörr har personen orsakat skada, det får antas vara så att gärningen har begåtts med uppsåt (jfr 1 kap. 2 § brb). Den som skadar annans egendom kan dömas till skadegörelse med fängelse i upp till 2 år. Du kan även kräva skadestånd enl. 2 kap 2 § skadeståndslagen. Vad bör du göra nu?Lämpligen upprättar du en polisanmälan och berättar vad som hänt. Därefter vidtar polisen de utredningsåtgärder som krävs för att eventuell döma någon till brott. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?

2019-11-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det ett brott att släppa ut luften ur bildäcken på en bil om bilägaren inte upptäcker att däcken tömts på luft, startar och kör så att däcken går sönder eller råkar ut för en olycka på grund av lågt lufttryck i däcken.
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du väljer just Lawline för att ställa din fråga. Att ta ut luften ur däck (alla olika former av fordonsdäck) har sagt kunna utgöra en form av skadegörelse, eller om brottet ska anses som mildare kan det istället utgöra en åverkan. Regleringen kring dessa brott hittar du i 1 och 2 §§ i 12 kapitlet i brottsbalken (BrB). Bedömningen om det ska anses vara skadegörelse eller åverkan bedöms oftast utifrån den ekonomiska konsekvens som uppkommer genom skadan som brottet medför, där man i förarbeten och tidigare rättsfall har dragit en gräns vid 1000 kr. Det är dock viktigt att veta att även andra omständigheter kan spela in i bedömningen som gör att även om skadan inte uppgår till över 1000 kr, kan det ändå anses vara av den graden "allvarligt" att det ska utgöra skadegörelse. Det föreligger 3 krav/kriterier för att något av brotten ovan ska vara tillämpligt. Det ska handla om- en skada/förstörelse- på annans egendom (lösa saker, sådant som du kan ta i handen, eller på annans bostad, fastigheter av olika slag)- och skadan ska vara till "men" för annans rätt till egendom. Det krävs att alla tre kriterier är uppfyllda för att brottet ska föreligga. Att en skada har uppkommit är alltid en bedömningsfråga som måste göras i varje enskilt fall. Det ska också sägas att denna bedömning inte alltid är enkel att göra. Du skriver dock i din frågeformulering att däcken går sönder på grund av att luften släpps ut. Detta skulle jag vilja hävda innebär en skada. Det följer sedan i bedömningsordningen att se på om den skada som uppkommit kan anses vara till "men" för personen som har lidit skadan. Bedömer jag situationen gällande att någons bildäck har gått sönder på grund av att någon har tagit ut luften ur dem, så skulle jag våga hävda att detta kan leda till "men" för personen. Även om en olycka inte inträffar så kan personen behöva ta sig till jobbet på annat sätt, löpa en risk att komma sent, möjligen inte kunna hämta barn eller andra familjemedlemmar på dagis/skola, för att bara ge några exempel. Allt detta kan anse svara "men". Precis som för många andra brott enligt svensk rätt kräver både skadegörelse och åverkan att gärningspersonen har begått handlingen med uppsåt. Det innebär att den personen som har tagit ut luften ur däcken antingen har gjort det med avsikten att däcken ska gå sönder eller i vart fall förstått att det fanns en risk för att en sådan konsekvens kunde ske och därför inte valt att inte ta ur luften ur däcken. Detta är en bedömningsfråga i varje enskilt fall och eftersom frågan tyvärr inte innehåller så mycket omständigheter kan jag inte bedöma detta nu. Utifrån det omständigheter som du lämnat kan det vara så att brottet skadegörelse är uppfyllt. Eftersom det rör sig om bildäck, som är något dyrare än exempelvis cykeldäck, och att det även finns en risk att mer än enbart däcken går sönder vid en eventuell körning, skulle jag inte bedöma handlingen som "mindre grovt", alltså åverkan. Om man, genom att göra skadegörelse på däcken, orsakar en bilolycka kan det också komma att bli frågan om andra typer av brott, exempelvis vållande till kroppsskada i enlighet med 3 kapitel 8 § BrB, men detta är en fråga jag väljer att inte bemöta ingående här eftersom jag inte anser det vara huvudpunkten i din fråga. Om du vill få svar på denna fråga också kan du alltid skicka in en till fråga till oss här på Lawline!Jag hoppas du har fått ett hyfsat svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du undrar någonting. Allt gott!Mvh

Påföljd efter att ha repat en bil

2019-10-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Repat en bil, 19 år och tidigare ostraffad. Kommer jag få fängelsestraff?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Lagrum som besvarar din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB). Vad räknas att repa en bil som för brott? Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ska dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är brottet att med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter att anse som ringa, döms i stället för ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken).Vilka påföljder gäller vid skadegörelse? Straffet för brottet skadegörelse är böter eller fängelse i högst två år (12 kap 1 § BrB). Om skadegörelsen klassas som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Ser man till tidigare domar i fall om skadegörelse bestäms straffet vanligen till böter. Vid bedömning av påföljd ser dock domstolen till olika faktorer som kan lindra straffet. Bland annat ska en nittonåring bara dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § BrB). Domstolen tar även hänsyn till eventuella tidigare begångna brott (29 kap. 4 § BrB). Påföljd i ditt fallDet bör inledningsvis sägas att i många fall av skadegörelse avkunnas inte straff av domstol efter förhandling. I stället döms vanligen böter ut av åklagare genom ett förenklat förfarande som kallas strafföreläggande. Förfarandet är skriftligt och innebär att åklagaren skickar föreläggandet till den misstänkta som därefter får ta ställning till det. Om du väljer att godkänna det föreläggandet, erkänner du gärningen och accepterar påföljden. Med tanke på din ålder, att du sedan tidigare är ostraffad och brottets art kommer du högst troligen dömas till böter och inte fängelsestraff. Jag har oerhört svårt att se (baserat på den givna informationen) att fängelsestraff skulle utgå.Det bör även sägas att förutom det utdelade straffet, blir du troligen skyldig att betala för den uppkomna skadan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Är de brottsligt att kasta sin kompis mobil?

2020-03-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En bekant kastade med flit, helt oprovocerat iväg min mobiltelefon hårt tvårsöver restauranglokalen. Den blev helt förstörd.Jag anser att det är skadegörelse med uppsåt. Det var en dyr Samsung Galaxy S9.Dessutom hade jag viktiga, oersättliga foton och filmer,filer, sms bla i den som jag nu har svårt att komma åt.Vad säger brottsbalken ?Vad kan jag göra?Tack på förhand. MvhAnneli
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att jag kan hjälpa dig besvara din fråga. Din fråga tolkar jag som att den är främst riktad på om din bekanta, låt oss kalla hen B, har gjort något brottsligt. Detta kommer jag besvara. Jag kommer även besvara frågan ifall du kommer har rätt till någon form av ersättning, d.v.s den skadeståndsrättsliga aspekten av frågan. Skadegörelse 12 kapitlet 1§ Brottsbalken (BrB) Eftersom B har kastat din mobil så den har gått sönder så har han skadat den. Eftersom de inte är hans mobil utan de är din mobil och de är du som lider en ekonomisk skada så har han skadat något som annan, du, har rätt till. Detta innebär skadegörelse, 12 kap. 1§ BrB. Att man kastar något och att saken i fråga går sönder är ett helt naturligt händelseförlopp. Kausalkedjan mellan B´s kontrollerade gärning (att kasta mobilen) och att den sedan går sönder var fullt möjlig att förutse för B. Således kan vi säga att de är skadegörelse rent objektivt, d.v.s utan att ha prövat uppsåt. Skadegörelse är ett uppsåtsbrott, d.v.s gärningsmannen måste haft uppsåt till alla rekvisiten för att de han ska ha gjort sig skyldig till ett fullbordat brott, 1 kap. 2§ BrB. B måste ha vetat att de var din mobil, de utgår jag ifrån. Han har därmed vad som kallas insiktsuppsåt till att mobilen tillhörde dig. Frågan blir då om han hade uppsåt till att följden av hans kontrollerade handling, att kasta mobilen, skulle skada den på det sättet som skedde. De finns tre former av uppsåt: Avsiktsuppsåt, vilket i detta fallet vore att B ville att den skulle gå sönder genom hans kast. Det vore alltså avsikten med kastet. Insiktsuppsåt vore att B i detta fallet hade en insikt i att: Om jag kastar mobilen så kommer den gå sönder. Till sist, likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt är att B insåg att de fanns en risk för att mobilen skulle gå sönder och han var likgiltig inför att den skulle gå sönder. Annorlunda uttryck att mobilen gick sönder var inte ett beaktansvärt skäl att inte kasta mobilen. B har kastat mobilen. Då sannolikheten att den går sönder då är otroligt hög så tyder mycket på att B hade för avsikt att den skulle gå sönder. I vart fall måste han haft en insikt i att den skulle gå sönder med tanke på hur ömtåliga mobiler är och hur du beskriver att han kastar den tvärt över restaurang lokalen. Visserligen är de B´s insikt som är avgörande, men när vi bedömer insikten måste vi tillåta oss vissa generaliseringar om vad en normal person hade haft för insikt om en gärnings effekter. De är nämligen omöjligt för domaren att veta exakt vad B tänkte i momentet när han kastade vilket egentligen är vad vi bedömer. B har således med uppsåt skadat din mobil och därmed gjort sig skyldig till skadegörelse, 12 kap. 1 § BrB. Med beaktande av mobilens värde så är de skadegörelse av normalgraden. Skadestånd 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL)Eftersom B har förstört din mobil så har han vållat sakskada. Eftersom han har vållat den med uppsåt , se ovan, så har du rätt till att han ersätter dig för skadan. Detta kommer vara kostnaden för en reparation av mobilen. Jag tror dock du kommer ha svårt att få någon extra ersättning för bilder och dylikt då de inte är en sak. Du har dock utan tvekan rätt till ersättning för reparation av mobilen, 2 kap. 1 § SkL. SammanfattningDin bekanta har begått brottet skadegörelse samt är skadeståndsskyldig till dig för värdet på mobilen. Med vänliga hälsningar

Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan

2019-11-27 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Mina kompisar sladdade med sina mopedbilar på en bandyplan och de blev ytliga skador men inget allvarligt, polisen fick tag på dem men jag undrar vilka påföljder de kan bli?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brottet det förmodligen rör sig om i din fråga är skadegörelse. I lagtexten går att läsa att "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år" 12 kap 1 § Brottsbalken. Det finns även en bestämmelse kring ringa skadegörelse i 12 kap 2 § Brottsbalken som skulle kunna tänkas bli aktuell i detta fall där maxstraffet istället är 6 månaders fängelse. Kommer då dina kompisar dömas till fängelse för detta? Svaret är enligt mig med all sannolikhet nej. Trots att det står fängelse i lagtexten blir ofta straffet "endast" böter. Påföljden= kan alltså (enligt lagtext) bli fängelse men kommer (i verkligheten) med all sannolikhet bli böter. Får känslan när jag läser din fråga att förövarna är väldigt unga vilket isåfall kan påverka straffet i mildrande riktning. Tror därmed på ett lägre bötesbelopp som straff för dina kompisar. OBS! Vill även poängtera att det utifrån din fråga att det inte är helt säkert att kompisarna kan anses begått brottet skadegörelse överhuvudtaget. Undertecknad vet för lite kring uppsåtsfrågan för att dra säker slutsats, men nog kan man allt hävda att kompisarna borde vetat om att bandyplanen inte var en lämplig plats att sladda runt med mopederna på=således föreligger rimligen uppsåt. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Kan man bli dömd för förberedelse till skadegörelse?

2019-11-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att gå runt ute med en sprayburk eller graffitti-penna? Är det sant att du kan bli dömd för "förberedelse inför skadegörelse?" Vad är det högsta straffet isåfall?
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB). Förberedelse till skadegörelse kan vara kriminaliseratVissa brott är kriminaliserade redan vid förberedelse av brottet. Om det är så finns en hänvisning till brottsbalkens 23:e kapitel i kapitlet om brottet. Förberedelse till skadegörelse är inte kriminaliserat, det är inte brott. Däremot är förberedelse till grov skadegörelse ett brott.Skillnad på skadegörelse och grov skadegörelseSkadegörelse innebär att förstöra eller skada egendom som tillhör någon annan, 12 kap. 1 § BrB. Grov skadegörelse är en grövre form av skadegörelse. Vid bedömning av om skadegörelsen är grov, utgår man från om handlingen: Medför betydande fara för någons liv eller hälsa Drabbar sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse Varit av särskilt hänsynslös art Straffet för förberedelse till grov skadegörelseOm man döms för förberedelse till grov skadegörelse är straffet högst sex år, 23 kap. 1 § BrB. Det är samma straff som gäller vid en fullbordad grov skadegörelse. SammanfattningDet går att dömas för förberedelse till skadegörelse om skadegörelsen som personen avsåg att genomföra är grov. Den som går runt ute med en sprayburk eller graffiti-penna kan dömas för förberedelse till skadegörelse om det genom omständigheterna går att bevisa att skadegörelsen som personen skulle genomföra är grov. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Skada på egendom - brott?

2019-10-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har 2 frågor jag vill få svar på:1. Om man spränger någon annans brevlåda med en raket, vilket brott har man gjort sig skyldig till?2. Om jag bryter upp en bil, tar den för att sedan sälja den vidare, vilket brott har jag gjort mig skyldig till? Kan det vara bilstöld och häleri?Tack på förhand
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Lagen jag kommer använda mig av är brottsbalken. BrBNär det gäller din första fråga gällande brevlådan så är brottsrubriceringen för det brottet skadegörelse. Det regleras i 12 kap. 1§ BrB, men beroende på omständigheterna skulle det också kunna falla under 12 kap 2§ BrB om det innebär en obetydlig värdeminskning. När det gäller bilen så är det stöld 8 kap. 1§ BrB, möjligtvis grov stöld 8 kap. 4§ BrB beroende på värdet på bilen. Det är både skadegörelse att skada egendomen när du bryter dig in och häleri när du säljer bilen. Men dessa är konsumerade av brottet stöld och straffet för dessa ingår i straffet för stöld. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh