Skadegörelse att träffa bil med brandsläckare?

2021-05-10 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |HejFör några dagar sedan sprutade en vän till mig en brandsläckare utanför sitt hus för skojs skull. Oavsiktligt så kom lite pulver på en av grannbilen. Pulvret regnade bort under natten och inga skador har skett på bilen, ändå vill de att vännen betalar för en hel rekond och hotar annars med att polisanmäla händelsen. Finns det något att polisanmäla för? Tänker då ingen skada har egentligen skett..
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Det som eventuellt skulle gå att polisanmäla är skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). För att det ska vara ett skadegörelsesbrott krävs dock att det har uppstått någon skada. Jag tolkar sin fråga som att det inte finns någon fråga att tala om. Även för att kunna ha rätt till skadestånd krävs det förstås att det uppstår någon skada (2 kap. 1 § skadeståndslagen).Sammanfattningsvis verkar det inte finnas något att polisanmäla, och inte heller något för din vän att betala.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man dömas för ringa skadegörelse om man har fötterna på sätet i tunnelbanan?

2021-03-13 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Om man ser en person som har fötterna på sätet i tunnelbanan. Man ser att han har det och gjort det mustigt/ lortigt. Kan man då gripa personen för ringa skadegörelse???
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skadegörelsebrott hittar du i 12 kap. Brottsbalken (BrB). Enligt 1 § döms den som förstör eller skadar egendom till men för någons annans rätt till den för skadegörelse till fängelse i högst två år. Av 2 § framgår det att skadegörelsen kan anses som ringa med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet. Skadegörelsen ska vara uppsåtlig; det är tillräckligt att gärningsmannen är likgiltig. Här kan det röra sig om fullständig förstörelse av en sak av ringa värde eller mindre skada som medför obetydlig förstörelse av värdefull egendom. För skadegörelse och ringa skadegörelse ska den skadegörande handlingen innebära men för annans rätt till egendomen. Det men som uppstår ska inte vara för obetydlig eller tillfällig; att smutsa ned ett föremål är inte att anse som ringa skadegörelse om smutsen utan svårigheter kan tas bort. För att ringa skadegörelse ska anses föreligga ska försämringen av föremålet vara varaktigt. Kan smutsen lätt tas bort från sätet ska det inte anses utgöra ringa skadegörelse.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Den som krossar en fönsterruta gör sig skyldig till skadegörelse

2021-02-26 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vilken lag är tillämplig då en 15årig hade krossat grannens fönsterruta?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om brott och straff regleras bl.a. i brottsbalken (BrB). Skadegörelse är att förstöra eller skada fast eller lös egendom till men för annans rätt till egendomen (12 kap. 1 § BrB). Den som slår sönder en fönsterruta gör sig skyldig till skadegörelse enligt den nämnda paragrafen.Straffskalan för skadegörelseStraffet för skadegörelse av normalgraden är fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB). Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Den som förstör en sak av ringa värde eller skadar värdefull egendom så att obetydlig värdeminskning uppstår döms till ringa skadegörelse. Om brottet är grovt är straffet lägst sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § BrB). För att avgöra om skadegörelsen är ringa eller av normalgraden sker det en gränsdragning vid skadans storlek. Om skadan överstiger 1000 kr räknas det som skadegörelse av normalgraden, medan skadegörelsen anses som ringa om värdet understiger 1000 kr (NJA 1988 s. 351). Domstolen gör dock en bedömning i varje enskilt fall.Straffansvar och ungdomsrabattenFör straffansvar krävs att den som har begått ett brott har fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). Eftersom personen i frågan uppnår denna ålder är denne straffmyndig. Personer mellan 15-21 år får dock ett lindrigare straff än vuxna, ju yngre personen är desto lindrigare blir straffet (en 15-åring får cirka en femtedel av straffet). En person som har fyllt 15 år men är under 18 år ska endast dömas till fängelse om synnerliga skäl föreligger. SkadeståndDen som gör sig skyldig till skadegörelse kan även bli skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Om en person orsakar sakskada (krossat fönster) ska denna skada ersättas (2 kap. 1 § skadeståndslagen).Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att jag ska bli dömd för skadegörelse?

2021-02-02 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min sambo var ute och sprang och blev nästan påkörd av en bil som inte såg honom vid ett övergångsställe. Min sambo blev rädd när bilen kom och den stannade så pass nära honom att han rent instinktivt drämde nävarna i motorhuven. Nu har har blivit åtalad för skadegörelse och kallad till förhör. Jag undrar vad som kan hända, jag tycker rimligtvis att han borde ha lagen på sin sida. Bör han skaffa ett ombud eller försvarare inför förhöret?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skadegörelsebrott finns i 12 kap. brottsbalken (BrB). Regler om försvarare finns i 21 kap. rättegångsbalken (RB).Vad krävs för att en person ska bli dömd för skadegörelse?Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB). Ringa skadegörelse är skadegörelse som med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Påföljden för ringa skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB).Om skadegörelsen är grov döms gärningspersonen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § första stycket). Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen inneburit fara för liv och hälsa, skadan är av stor ekonomisk eller kulturell betydelse, eller av synnerligen hänsynslös art (12 kap. 3 § andra stycket)Skadegörelse innefattar ett orsakande av fysisk skada eller förstörelse, som kan tillskrivas en persons handlande. Den skadade egendomen behöver inte tillhöra någon annan. Det krävs att gärningspersonen haft uppsåt till skadegörelsen (1 kap. 2 § första stycket BrB).Har jag rätt att anlita en försvarare om jag är misstänkt för brott?Du som är misstänkt för brott har alltid rätt att anlita en försvarare (21 kap. 3 § BrB). Offentlig försvarare ska på begäran av den misstänkte förordnas för den som är misstänkt för ett brott som kan leda till lägst sex månaders fängelse (21 kap. 3 a § BrB). Offentlig försvarare utses av domstolen (21 kap. 4 § BrB). En försvarare ska tillvarata den misstänktes intressen (21 kap. 7 § BrB). En försvarare har rätt att närvara vid förhör om det inte är till men för utredningen (23 kap. 10 § fjärde stycket BrB). Det är förundersökningsledaren som beslutar om vem som får närvara vid ett förhör (23 kap. 10 § första stycket BrB). Möjligheten att vägra en försvarare närvaro vid ett förhör är mycket begränsad.SammanfattningUtifrån omständigheterna i din fråga kan din sambo bli dömd för skadegörelse av normalgraden, eller ringa skadegörelse eftersom han drämt nävarna i motorhuven på bilen. Det faktum att åklagaren väckt åtal i målet talar för att bevisningen är stark. Min rekommendation är att ni anlitar en försvarare, som kan se till att din sambo blir företrädd på lämpligt vis. Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Varför tar DNA-prov lång tid?

2021-05-08 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Har haft grov skadegörelse i mitt hus vet vilka det är polisen säger att dom väntar på dna svar det har gått 1år huset helt förstörd kan man ta reda på varför dna provet tar så länge
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ditt hus blivit utsatt för grov skadegörelse och att du undrar varför DNA-provet tar lång tid. Vad är grov skadegörelse?Svaret kommer att utgå ifrån regleringen i brottsbalken (BrB), eftersom det är där definitionen av vad grov skadegörelse är återfinns. Grov skadegörelse handlar om att en person förstör eller skadar egendom som tillhör någon annan samt att gärningen är av allvarligare karaktär än vanlig skadegörelse. Vid en bedömning om skadegörelsen ska anses som grov beaktas bland annat om handlingen har medfört risk för någons liv eller hälsa. Om det är så att skadan drabbar en sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse är detta också att ses som grov skadegörelse. Slutligen är en gärning som varit av särskild hänsynslös art eller annars är synnerligen kännbar även något som omfattas av grov skadegörelse (12 kap. 3 § BrB). Varför tar DNA-provet så lång tid?När det gäller brott av grövre art så använder sig polis och åklagare av forensiska centrum för att kunna utreda brotten. Det är främst till Nationellt forensiskt centrum (NFC) som fingeravtryck, dna, elektronisk data skickas. NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten vars huvuduppgift är att undersöka och analysera bevismaterial.Under senaste år har NFC haft hög arbetsbelastning och ett ökat antal ärenden. De har även haft för lite personal. Detta har lett till att en hel del ärenden lagts på hög, vilket har kritiserats av advokater och åklagare. Utifrån din bakgrundsinformation kan detta vara faktorer till varför DNA-provet tar så pass lång tid, men det gäller att göra en bedömning i det enskilda fallet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar.

Kan man bli skyldig till skadegörelse även om skadan inte gjordes avsiktligen?

2021-02-27 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är tidigare ostraffad och är nu misstänkt för skadegörelse. Ute och joggade en morgon och vid ett övergångsställe så ser jag en bil som kommer mot ö-stället, bilen är ca 30-40m från ö-stället. Ö-stället är vid en "T-korsning", dvs kommer från en återvändsväg mot en huvudled, innan ö-stället så finns det tydliga markeringar i marken om väjningsplikt. Det var även en del trafiken på h-led då kl var ca 08:20. När jag såg bilen tänkte jag att den skulle sakta in pga mycket trafik och väjningsplikten. När jag har sprungit över första delen av ö-stället så reagerar jag på att bilen inte saktar in och jag stannar till, bilen tvärnitar och stannar 10 cm från mitt lår (när bilen står still är den på ö-stället). Det handlar om hundradels sekunder och i ren reflex slog jag händerna i huven för att ta skydd/spjärna emot, då gjorde jag en stor buckla i motorhuven. Jag reagerar inte på vad jag gjort utan tittat på föraren, skakar på huvudet och springer vidare.När jag sprungit en bit så är bilen ikapp mig. Föraren vevar ner rutan och skriker "vad fan du på med? Du har gjort en har slagit en buckla på bilen", och att det jag gjort är egenmäktigt förfarande och att jag ska ersätta för skadan. Jag frågar varför föraren inte såg mig, och frågade om han höll på med telefonen istället för att ha ögonen på vägen. Fick inget svar. Vi byter uppgifter och nu har jag fått en kallelse om förhör för skadegörelse. Då skadan inte var avsiktligen, är jag skyldig till skadegörelse?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Så som jag förstår din fråga handlar denna om en situation där du varit påväg över ett övergångsställe, och en bil som egentligen har väjningsplikt inte har stannat. Detta resulterar i att du som tagit dig en bit över övergångsstället är nära att bli påkörd, då bilen tvärstannar bara några centimeter ifrån dig. Som en reflex reagerar du genom att slå händerna i bilens motorhuv, vilket lämnar en buckla i bilen. Du undrar nu om detta gör dig skyldig till skadegörelse, då det inte var din avsikt att göra skada på bilen.För att besvara din fråga, kommer jag förklara de regler som blir aktuella och applicera dem på din situation. I slutet av mitt svar kommer jag skriva med en sammanfattning samt rekommendationer på vad du kan göra.SkadegörelseRegler om skadegörelse finns i 12 kap. brottsbalken, förkortad BrB. Det finns även bestämmelser för när en gärning ska anses vara ett brott i 1 kap. BrB. Det finns 3 grader av brottet skadegörelse. Dessa är skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse och grov skadegörelse. Dessa grader får betydelse för vilken påföljd som ska dömas ut om någon anses skyldig och blir dömd för brottet. Skadegörelse av ringa grad har lägsta påföljd, medan en grov skadegörelse har en högre påföljd.Skadegörelse av normalgraden innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den (12 kap. 1 § BrB). Det betyder att det ska genom ett handlande uppkommit antingen ekonomisk skada, skada på affektionsvärde eller estetiskt värde. Skadan får dock inte vara alltför obetydlig, exempelvis något som enkelt kan tas bort, såsom en fläck eller liknande. Det har blivit en buckla på bilen när du slog händerna i den, vilket innebär att det har uppkommit en skada på bilen som inte är obetydlig. Du nämner dock i omständigheterna kring situationen att du faktiskt är nära på att bli påkörd vid ett ställe där det är väjningsplikt. Vid en ringa skadegörelse ska hänsyn tas till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet om det är att anse som ringa (12 kap. 2 § BrB). Det betyder att de omständigheter du beskriver kan påverka graden av brottet till en ringa skadegörelse.Vid en grov skadegörelse ska särskilt beaktas om gärningen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art (12 kap. 3 § BrB). Av det du beskriver tycker jag inte att det är en fråga om att du kan göras skyldig till grov skadegörelse. Utan bedömningen kommer antagligen ligga i om det är skadegörelse av normalgraden eller ringa.Dessutom, ska en gärning, om inte något annat är föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen (1 kap. 2 § BrB). Detta betyder att brott är en gärning som har begåtts avsiktligen, om det inte skulle stå något annat i lagtext. För just brottet skadegörelse står det inte skrivet att det "räcker" med oaktsamhet eller liknande. Det betyder att det krävs uppsåt/avsikt med skadan för att det ska föreligga ett brott. Utifrån vad du förklarar så slog du händerna i bilens motorhuv i syfte att skydda sig själv, och inte med avsikt att åsamka bilen skada. Detta innebär att det finns en möjlighet att du inte är att anse som skyldig till brottet skadegörelse.Brott som begås vid nödsituationI vissa situationer kan även brott som begås avsiktligen leda till ansvarsfrihet, vilket innebär att någon undantas från påföljd för brottet. Ett exempel på detta är brott som begås i en nödsituation. Regler kring ansvarsfrihet vid nöd finns i 24 kap. brottsbalken.En gärning som någon begår i nöd utgör brott endast om gärningen med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig (24 kap. 4 § 1 stycket BrB). Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse (24 kap. 4 § 2 stycket BrB). Det betyder att om ett brott begås i en situation där fara hotar exempelvis liv eller hälsa kan brottet undantas. Vid denna bedömning ska även omständigheterna kring brottet beaktas, som hur stor faran faktiskt var, hur stor skada som uppstått för annan i situationen och omständigheterna i övrigt.Om det skulle vara så att man menar att du begått handlingen avsiktligen, finns det dock en möjlighet till ansvarsfrihet. Utifrån din situation kommer bedömningen göras utifrån hur nära det var att du blev påkörd av bilen och den situation du hamnade i vid tillfället, då detta kan vara att anse som en fara som hotade ditt liv och hälsa. Vid denna bedömning kan det bli avgörande vid vilken tidpunkt du slog händerna i bilens motorhuv, exempelvis om du gjorde efter att bilen stannat, eller om du gjorde det när bilen fortfarande var påväg mot dig. Det kommer även tas hänsyn till den buckla som bilen fick av ditt handlande. Även andra omständigheter som förelåg vid situationen kan vara avgörande, såsom om det var mörkt och du inte hade några reflexer, om det faktiskt var så att föraren av bilen tittade ner i sin mobiltelefon istället för att ha ögonen på övergångsstället, hastigheter etc.Sammanfattning och rekommendationDen händelse som du beskriver kan klassificeras som antingen en skadegörelse av normalgraden eller en ringa skadegörelse. Det har uppkommit en skada på bilen i och med att du slog händerna i den. Men med tanke på den situation som du beskriver att du hamnat i, kan också omständigheterna peka på att om du anses skyldig till brottet att dessa drar ner påföljden. Vad som dock är viktigt att notera är att du nämner att du slog händerna i bilen av rädsla och i ett försök att skydda dig själv. Det skulle innebära att du inte blir skyldig till brott, då du inte med avsikt att skada bilen gjorde denna handling.Vad som också kan vara värt att nämna är att det kan vara att anse att du agerat i en nödsituation. Här spelar den fara du blivit utsatt för in, hur stor skada som uppkom på bilen och övriga omständigheter vid situationen. Att vara nära att bli påkörd är en situation som skulle kunna klassas som en nödsituation, och en skadegörelse skulle eventuellt kunna undantas på den grunden. Men det är en svår bedömningsfråga där alla omständigheter ska beaktas.Med detta, kan jag tyvärr inte helt klart säga om du kan bli skyldig till brott eller inte. Även om jag vet mycket av omständigheterna, så vet jag inte allt om hela situationen. Det som dock talar till fördel för dig är om du inte gjort handlingen i syfte att medvetet skada bilen, utan för att skydda dig själv.Jag rekommenderar dig att på förhöret berätta klart och tydligt hur du uppfattade situationen. Var så noggrann som möjligt med vilka omständigheter som förelåg vid tillfället.Om du känner att du behöver hjälp med att förbereda dig inför förhöret, eller har fler frågor, är du välkommen att höra av dig till oss via telefon: 08-533 300 04Du kan också boka tid och prata med någon av våra jurister om du behöver ytterligare hjälp: https://lawline.se/bokaJag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om du annars har fler funderingar, är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Vad blir påföljden av att kasta ägg på polisbil?

2021-02-21 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Några kompisar kastade ägg mot en polisbil och dom gjorde en anmälan för vandalisering.Vad kan påföljden bli? 2 av dom är över 15 och en under 15.
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du med vandalisering menar skadegörelse. En tolkning jag även gör är att kompisarna vilka över 15 år, inte är äldre än 20 år. Skadegörelsebrotten framgår av 12 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). Vidare finns stöd för din fråga i föräldrabalken (1949:381) (FB) och i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Kompisen under 15 år kan inte dömas till påföljdFörst och främst kan konstateras att en person som begått brott innan personen fyllt femton år inte får dömas till påföljd som fängelse eller böter, enligt 1 kap. 6 § BrB. Personen är inte straffmyndig ännu. För kompisen som är över 15 år kan påföljd aktualiseras eftersom denne är straffmyndig, vilket kommer redogöras för här nedan.SkadegörelsebrottenAv 12 kap. 1 § BrB framgår att en person som skadar, eller förstör annans egendom till men för någon annans rätt till den, döms till skadegörelse till fängelse i högst två år. Det krävs alltså att tre krav är uppfyllda för att någon ska kunna dömas för skadegörelse:1. Någon ska förstöra eller skada egendom,2. Skadan ska vara till men..3. ..För någon annans rättSkadan som kan ha skett kan vara att polisbilen blivit skadad, eller åtminstone att men, d.v.s. ett besvär, har uppkommit för ägaren till egendomen. Ägaren till egendomen är ju polisen, och staten, som antingen får en skada eller ett besvär genom att ha fått ägg kastade på polisbilen. Vad som också ligger till grund för bedömningen är om skadegörelsen skett upprepat, om den varit organiserad eller planerad. Efter det har konstaterats att kraven är uppfyllda för att skadegörelse kan vara för handen, ska det undersökas om kompisarna kan hållas personligt ansvariga för brottet. För personligt ansvar krävs att kompisarna hade "uppsåt", alltså hade en vilja, med att begå brottet. Uppsåtsformerna är avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Det sistnämnda, likgiltighetsuppsåt, kan bli aktuellt i ditt fall eftersom det aktualiseras om kompisarna borde ha insett att det fanns en risk med beteendet men samtidigt inte valde att avbryta handlingen. Kompisarna borde ha förstått att beteendet var riskfyllt när de kastade ägg på polisbilen. Slutligen ska det undersökas om det finns någon ansvarsfrihetsgrund, exempelvis om dina kompisar agerat i nödvärn, d.v.s. en typ av självförsvar. Med anledning av informationen jag tagit del av tolkar jag det inte som att situationen kan tolkas som att exempelvis nödvärn använts mot polisen och att kompisarna kan hållas ansvariga för sina handlingar. Påföljden blir annorlunda eftersom kompisarna är under 21 årDina kompis som är under 21 år är straffmyndiga. Kompisarna behandlas dock ändå annorlunda i lagens mening än lagöverträdare som är äldre än 20 år. Av 29 kap. 7 § BrB framgår att det finns en straffrabatt i svensk rätt. Med det menas att lagöverträdarens unga ålder ska tas i beaktande vid val av påföljd. Rätten får även döma till lindrigare straff än vad som föreskrivs, alltså lindrigare än fängelse eller böter. Påföljden som skulle kunna aktualiseras för din kompis kommer inte att vara fängelse, men böter är inte uteslutet. Om skadegörelsen är obetydlig och om övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa, så döms man för ringa skadegörelse. Då är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Om kompisen tidigare inte är dömd för brott skulle kompisen istället kunna få en straffvarning. Med straffvarning menas att du inte blir dömd i domstol, men om du begår ytterligare brott kan du fällas både för det "nya" och det "gamla brottet". Straffvarningen går även att finna i belastningsregistret. Vårdnadshavare har principalansvar för sina barns skadorFör de kompisarna som är under 18 år, så är fortfarande deras föräldrar vårdnadshavare till dem enligt 6 kap. 2 § första stycket FB.I svensk rätt har vårdnadshavare ett principalansvar för sina barn. Med det menas att vårdnadshavare är skyldiga att ersätta barnets skador om barnet begår brott, enligt 3 kap. 5 § första stycket, första punkten SkL. Det finns dock en gräns för hur mycket vårdnadshavarna kan tvingas ersätta skadan för. Gränsen framgår av 3 kap. 5 § andra stycket. SkL och är 9520 kr. Om påföljden skulle bli böter så har alltså föräldrarna ett ersättningsansvar i skadeståndet. Beroende på hur stor skadan på polisbilen har blivit, så påverkas alltså ersättningskravets storlek. Det är dock inte säkert att böter kommer att krävas, men det är en möjlig påföljd. SammanfattningSammanfattningsvis blir påföljderna olika eftersom dina kompisar är olika gamla. Kompisen som är under 15 år är inte straffmyndig och kan inte dömas till en påföljd. Kompisarna som är över femton kan dömas för skadegörelesebrottet, men brottet bör inte anses som mer allvarligt än ringa. Påföljden skulle kunna bli böter eller att de får en straffvarning med hänsyn till deras unga ålder.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad innebär ringa skadegörelse och finns det någon värdegräns?

2021-01-14 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha en konkret beskrivning av vad ringa skadegörelse är. Finns det några beloppsgränser eller liknande?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Vad innebär skadegörelse?För att kunna ge en beskrivning av vad som är ringa skadegörelse måste jag först kort gå igenom vad skadegörelse är eftersom ringa skadegörelse förutsätter att det skett just en skadegörelse. Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den gör sig skyldig till skadegörelse (BrB 12 kap. 1 §). Klotter är ett exempel på skadegörelse. För att göra sig skyldig till brottet krävs även uppsåt, alltså en avsikt. Det krävs däremot inte att brottet skett av lust att förstöra eller i syfte att skada. Vad innebär ringa skadegörelse?För att någon ska kunna göra sig skyldig till ringa skadegörelse måste alltså förutsättningarna för brottet skadegörelse vara uppfyllda (se dessa förutsättningar ovan). Vid jämförelse mellan skadegörelse och ringa skadegörelse ska samtliga omständigheter vid brottet beaktas. I de fall där skada innebär en relativt obetydlig värdeminskning eller en förstörelse avser en sak av ringa värde eller något som saknar förmögenhetsvärde talar det för ringa skadegörelse. Det kan också tas med i bedömningen hur lätt eller svårt det är att återställa egendomen till ursprungligt skick, om det är enkelt att återställa talar det för ringa skadegörelse (BrB 12 kap. 2 §). Finns det några beloppsgränser eller liknande?I rättsfallet NJA 1988 s. 351 förklarade Högsta domstolen att värdegränsen mellan stöld och snatteri, som för tillfället är 1000 kr, kan vara vägledande vid gränsdragningen mellan skadegörelse och ringa skadegörelse. Detta skulle alltså kunna innebära att om egendomens värde understiger 1000 kr kan det tala för ringa skadegörelse. I samma rättsfall skrev däremot Högsta domstolen att denna värdegräns främst bör användas i okomplicerade fall av oöverlagd skadegörelse eftersom det främst bör vara andra omständigheter som avgör om det är skadegörelse eller ringa skadegörelse. Det innebär alltså att värdegränsen på 1000 kr kan vara vägledande för att avgöra om det är skadegörelse eller ringa skadegörelse men det är även andra omständigheter som spelar roll i bedömningen (som till exempel om återställande av egendomen till ursprungligt skick är enkelt eller svårt, om skada innebär relativt obetydlig värdeminskning, osv). Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,