Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?

2020-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter hade fest och en av killarna ställde sig och kissade på en av våra byråar inomhus , parkett golvet är förstört där , de kastade ut honom med påföljd att han sparkade sönder de översta stenarna på vår mur här utanför , han kastade ut saker från vår tomt , kastat sönder glasflaskor på parkeringen, vält en moped och kastat bort en mopedhjälm ? Hur går man tillväga med detta , det man skyller på är att han har ADHD och är över 18 år och vill inte ta sina mediciner. Har försökt att prata med honom och hans föräldrar men får inget gensvar , hur polisanmäler man detta?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom killen skadade och förstörde er egendom kan han dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Eftersom han är över femton år kan han dömas till påföljd om han begår något brott (1 kap. 6 § BrB). Om ni vill polisanmäla honom för skadegörelsen gör ni det enklast genom att ringa polisen på 114 14 och berätta vad som har hänt.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Skadegörelse vid fotbollspel

2020-06-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Fick häromdagen skärmen på mobilen förstörd av en kompis när han sköt en fotboll på den när den låg i min ficka. Det var givetvis inte med flit, men undrar hurvida det kan ses som vårdslöshet/oaktsamhet då kompisen sköt bollen från endast 3-4 meters avstånd när jag, helt synligt, stod i skottets riktning. Värt att notera är även att det inte var något organiserat spel, match eller liknande utan bara ett "tidsfördriv" när vi väntade på några andra kompisar. Önskar att kompisen hade gått med på att dela kostnaden för en ny skärm men då han inte ville det undrar jag vem som, juridiskt sett, har rätt.Tack på förhand/Oscar
Makda Tesfamichael |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att förstöra eller skada någon annans egendom kan i vissa fall vara brottsligt enligt 12kap 1§ brottsbalken (1962:700). Personen som förstört egendomen kan dömas för brottet skadegörelse. Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter anses som ringa, kan personen istället dömas till ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader. För att skadegörelsen ska anses vara brottslig krävs det antingen att skadegöraren, i detta fall din vän, haft uppsåt att begå ett brott (alltså förstört din mobil med mening) eller varit vårdslös. Då du skriver att din vän inte haft uppsåt är frågan om person agerat vårdslöst. När det kommer till organiserat spel och matcher brukar samtycke ses som en ansvarsfrihetsgrund. En person som under en fotbollsmatch förstör något som i ert fall, kan alltså inte hållas juridiskt ansvarig för ev. skadegörelse som uppstår eftersom du genom att medverka i spelet anses ha samtyckt till att viss ringa skada kan uppstå. Då ert spel dock inte var organiserat kan bedömningen bli annorlunda. Det är dock ändå svårt att hävda att din vän skulle vara juridiskt ansvarig för skadan som uppstod och att tvingas betala för reparation av din telefon då det låter som att skadan som uppstod var mer en olycka än vårdslöst beteende. Om du anser att din vän agerat vårdslöst är det viktigt att komma ihåg att du har bevisbördan för detta. Du måste alltså kunna visa på att skadan som uppstår inte var en olycka och att din vän borde ha insett att din mobil skulle kunna gå sönder när han sköt bollen. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Granne har sågat ned grenar från mitt träd - vilket lagrum gäller?

2020-05-12 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Vilket lagrum gäller för olaga intrång om en granne går in på min tomt,Vederbörande har låtit sågar ner grenar på ett träd som tveklöst står på min tomt utan några grenar så hängde över tomtgränsen.
Olivia Viklund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När en person utan tillåtelse tagit sig in i en annans hem så är det i regel att betrakta som hemfridsbrott enligt brottsbalken 4 kap 6 § första stycket. Brottet "olaga intrång" finner vi i brottsbalkens 4 kap 6 § andra stycket och det avser när någon utan lov tar sig in eller stannar kvar i kontor, fabrik eller liknande. Ifall grenar eller rötter från en grannes träd hänger över tomtgränsen och grannen upplever det som en olägenhet så har vederbörande rätt att ta bort dem enligt jordabalken 3 kap 2 §. Det förutsätter dock att grenarna eller rötterna hänger över tomtgränsen, grannen har alltså inte rätt att såga ner hela trädet och grannen måste först ha underrättat dig. Jag utgår ifrån att din granne olovligen har kapat grenarna från ditt träd. Därför skulle jag säga att det istället rör sig om skadegörelse enligt brottsbalken 12 kap 1 §, alternativt åverkan enligt brottsbalken 12 kap 2 § som är ett ringa brott av skadegörelse. Den som förstör eller skadar egendom till men för annan kan därmed ha gjort sig skyldig till skadegörelse. Skillnaden mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden kan vara svårt att avgöra. Huvudregeln är att skador som överstiger 1000 kr räknas som skadegörelse av normalgraden, medans skador under 1000 kr anses vara ringa. Man tar vägledning från skillnaden mellan stöld och snatteri (dvs ringa stöld), se NJA 1988 s. 351. Skadans storlek är dock inte den enda omständigheten som en eventuell domstol tar hänsyn till i sin bedömning, domstolen överväger samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Förutom skadegörelse enligt brottsbalkens 12 kap så kan personen som begått handlingen även riskera att bli skadeståndsskyldig för skadan. Jag råder dig till att göra en polisanmälan så snart du kan, kontakta även ditt försäkringsbolag om du önskar ersättning för skadorna. En polisanmälan kan du göra på polisens hemsida, genom att du ringer 114 14 eller att du går till en polisstation. Jag rekommenderar även att du fotograferar skadorna i bevishänseende. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad blir följderna om man gör punka på en bil?

2020-04-19 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Tja! Vilket straff kan man få om man gör punka på en bil!? En person överväger att göra det på sin exmans bil då han var otrogen.
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadegörelseOm någon skulle göra punka med uppsåt skulle det röra sig om skadegörelse. Skadegörelse regleras i Brottsbalken (BrB). Det finns tre olika grader av skadegörelse, ringa, normalgraden samt grov skadegörelse. Av dessa följer givetvis också olika straffskalor.- Ringa skadegörelse – böter eller fängelse i högst sex månader (12:2 BrB)- Normalgraden skadegörelse – fängelse i högst två år (12:1 BrB).- Grov skadegörelse – fängelse i lägst sex månader och högst sex år (12:3 BrB)Angående grov skadegörelse – Jag ser det som osannolikt att bedömningen kan bli grov skadegörelse genom att förstöra någon annans bildäck.Skillnaden mellan ringa och normalgraden skadegörelse är många gånger svår att avgöra. Huvudregeln är att gränsdragningen sker om skadans storlek överstiger 1000 kr, då räknas det som skadegörelse av normalgraden medans om skadan understiger 1000 kr så är det ringa skadegörelse. Man tar vägledning från skillnaden mellan ringa stöld (snatteri) och stöld, se NJA 1988 s. 351. Dock så är inte skadans storlek det enda en eventuell domstol tar i hänsyn i sin bedömning, utan domstolen överväger samtliga omständigheter i fallet.Det lägsta straffet blir alltså böter och det högsta skulle vara fängelse, angående den exakta påföljden för ovannämnda handling vill jag dock inte spekulera i, det är för många omständigheter som ännu är okända för att kunna göra en sådan bedömning.SkadeståndFörutom att personen som begår handlingen riskerar att dömas för skadegörelse så kan personen även bli skyldig att betala skadestånd för skadan på bildäcket. Orsakar man någon annan en sakskada, ska man ersätta skadan enligt 2:1 skadeståndslagen. I det här fallet skulle personen med andra ord bli skyldig att ersätta skadan på bildäcket.SammanfattningOm en person avsiktligen gör punka på en bil riskerar man således att dömas för skadegörelse med en straffskala som börjar på böter med risk för fängelse. Utöver det så kommer man behöver ersätta skadan enligt skadeståndsbestämmelser.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?

2020-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Undertecknad har fått två fönsterrutor trasiga efter att sten kastats på dem.Är detta att betrakta som enbart skadegörelse eller olaga hot ? Vill även veta vilken påföljden kan bli för gärningsman.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att kasta sten på någons fönster är skadegörelse:Skadegörelse definieras i 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) och innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för annan. Att kasta sten på någon annans fönster är definitivt att skada egendom till men för annan och faller alltså under skadegörelse. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse högst 6 månader för ringa brott och fängelse högst 2 år för brott av normalgraden. Kan det vara olaga hot?Olaga hot definieras i 4 kap. 5 § BrB och innebär att någon hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet. För att stenkastningen ska definieras som olaga hot måste det alltså gå att bevisa att gärningen var menad att framkalla allvarlig rädsla, vilket kan vara svårt. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Sammanfattning:Att kasta sten på annans fönster är alltså först och främst skadegörelse. Gärningen skulle kunna falla under olaga hot men för att detta ska kunna ske krävs att det går att visa att gärningsmannen haft för avsikt att framkalla allvarlig rädsla. Det går inte för mig att säga exakt vad straffet blir då detta är en bedömning som domstolen måste göra men straffskalan för skadegörelse är böter eller fängelse i högst 2 år. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Om man krossar en fönsterruta till ett skyltfönster, vad kan det bli för straff?

2020-05-26 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min son råkade krossa en fönsterruta till ett stort skyltfönster på fyllan. Polisen kom till platsen men han vet inte om de såg att det var han eller inte. Nu är han kallad till förhör. Vad kan han få gör straff.? Ostraffad sedan tidigare och 22 år.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom ifall din son kan ha begått något brott, och i så fall vilket. Därefter kommer jag att gå igenom vilka påföljder som kan vara aktuella, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu. Kan din son ha begått något brott, och i så fall vilket? Det brott som kan komma ifråga är skadegörelse, 12 kap 1 § Brottsbalken (här). Skadegörelse innebär att man förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den. Den rätt som kränks då någon begår ett skadegörelsebrott är ägarens rätt till den sak som utsätts för skadegörelse. Vilka påföljder kan man få för skadegörelse? För skadegörelse ingår fängelse i straffskalan. Maximalt kan man få upp till två års fängelse för skadegörelse, se 12 kap 1 § Brottsbalken (här). Eftersom det står att man kan få upp till två års fängelse finns böter i straffskalan, men om brottet bedöms som allvarligt kan man dömas till fängelse. Döms man till fängelse för skadegörelse kan straffet alltså bli betydligt kortare än två år. Påföljderna är alltså böter eller fängelse. I Sverige gäller en presumtion mot fängelse, se 30 kap 4 § 1 st Brottsbalken (här). Har man begått skadegörelse kan man även bli skyldig att betala skadestånd. Det faktum att din son är ostraffad talar starkt emot fängelse. Även om din son nu har blivit kallad till förhör är det inte säkert att han blir åtalad. Eftersom polisen inte såg att det var din son är det inte säkert att det finns tillräckligt med bevis. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Någon spottar och sparkar på min ytterdörr

2020-04-24 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej om någon spottar och sparkar på min lägenhets dörr kan jag då anmäla till polisen? Bryter de mot nåt lag?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer för enkelhetens skull kalla den som spottat och sparkat på din lägenhets dörr för A. Jag tolkar din fråga som att du undrar om A har gjort sig skyldig till något brott och om du kan anmäla händelsen/händelserna till polisen. Skadegörelse:Det brott som skulle kunna bli aktuellt är skadegörelse, om sparkarna och spottandet har skadat er egendom. Med skadegörelse menas, enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB), "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år". "...till men för någon annans rätt till den..." innebär att A skadar eller förstör egendom som tillhör dig så pass mycket att egendomen sjunker i värde ekonomiskt sett. För att brottet ska aktualiseras krävs det även att A hade uppsåt med sin gärning. Uppsåt innebär förenklat att A är medveten om följden av sitt handlande, alltså att skada kan på din dörr kan uppstå, eller åtminstone är likgiltig inför den. Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet anses som ringa döms A istället för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Det framkommer inte klart i lagen vart gränsen går mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden men som regel innebär det att saken som förstörs har inga värde, vilket enligt likande praxis brukar ligga under 1000 kr (jämför NJA 1988 s 352 om ringa stöld). Skadestånd: Om A har skadat dörren genom sparkarna så har du rätt till att han ersätter dig för skadan. Detta kommer vara kostnaden för en reparation/bytet av dörren (2 kap 1 § Skadeståndslagen)Sammanfattning: Beroende på skadorna på dörren och bevisningen i fråga kan alltså A dömas för skadegörelse. Sparkarna är nog vad som faktiskt kan orsaka skador på din dörr och det kommer antagligen att röra sig om ringa skadegörelse, men det är en bedömningsfråga. Om dörren har blivit skadad tycker jag att du ska anmäla händelsen till polisen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad man kan bli skyldig till om man råkar krossa ett fönster

2020-03-18 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Om jag är på väg hem från en bekant och snubblar över en sopkvast som i sin tur gör sönder en fönsterruta, är jag då skyldig och kan dömas för något?
Josefine |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig kommer jag främst nämna två saker som du kan bli dömd till, nämligen skadegörelse eller betala skadestånd. SkadegörelseFör att dömas för skadegörelse krävs det att du skulle slå sönder fönsterrutan till men för någon annan (12 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet kräver dock uppsåt vilket innebär att du måste velat och haft för avsikt att slå sönder fönsterrutan (1 kap. 2 § Brottsbalken). I ditt fall handlar det däremot om att det verkar vara ren oaktsamhet eller otur att du lyckades slå sönder fönsterrutan. Det kan på detta vis inte ses som att du faktiskt har gjort det uppsåtligen eftersom din fråga inte framställer något annat. På detta vis kan du därför inte dömas för det, även om det hade funnits en möjlighet. Eller om det är så att det finns andra omständigheter som kan tyda på att du gjorde sönder fönstret med uppsåt. SkadeståndDu kan också bli skyldig att betala skadestånd genom den skada som inträffat. Det är nämligen så att den som orsakar någon annan en sakskada, som du nog gör genom att förstöra ett fönster, skall ersätta skadan (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Denna skada skall uppkomma antingen genom att du uppsåtligen krossade fönstret, vilket vi redan har konstaterat att du inte gjort. Men du kan även bli skadeståndsskyldig om du krossar fönstret på grund av vårdslöshet. Vid en sådan vårdslöshetsbedömning så tittas det på om orsakssambandet mellan att du trampar på krattan faktiskt kan vara något som är relevant till den skada som sker. Samt om det kan anses proportionerligt att ifall du trampar på krattan så skall du ha insett att den faktiskt kan krossa fönstret. Jag har dock lite för lite information om din aktuella situation för att kunna ge dig ett bestämt svar om ifall du kan bli skadeståndsskyldig eller ej. Å ena sidan det som talar för att du skulle bli skadeståndsskyldig är att det kan ses som vårdslöst att trampa på en kratta som ligger nära ett fönster. Däremot säger du att du snubblar över krattan. Vilket å andra sidan tyder på att du krossade fönstret av en olyckshändelse. Därav ligger det ingen otillåten handling som du därav kan bli skadeståndsskyldig till. Jag hoppas nu att jag har kunnat ge dig klarhet i din situation och att allt löser sig för dig! Om det vore så att du känner att du behöver mer juridisk rådgivning, så rekommenderar jag starkt att du bokar en tid med en av våra kunniga jurister. Allt gott! Vänliga hälsningar,