Påföljd efter att ha repat en bil

2019-10-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Repat en bil, 19 år och tidigare ostraffad. Kommer jag få fängelsestraff?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Lagrum som besvarar din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB). Vad räknas att repa en bil som för brott? Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ska dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är brottet att med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter att anse som ringa, döms i stället för ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken).Vilka påföljder gäller vid skadegörelse? Straffet för brottet skadegörelse är böter eller fängelse i högst två år (12 kap 1 § BrB). Om skadegörelsen klassas som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Ser man till tidigare domar i fall om skadegörelse bestäms straffet vanligen till böter. Vid bedömning av påföljd ser dock domstolen till olika faktorer som kan lindra straffet. Bland annat ska en nittonåring bara dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § BrB). Domstolen tar även hänsyn till eventuella tidigare begångna brott (29 kap. 4 § BrB). Påföljd i ditt fallDet bör inledningsvis sägas att i många fall av skadegörelse avkunnas inte straff av domstol efter förhandling. I stället döms vanligen böter ut av åklagare genom ett förenklat förfarande som kallas strafföreläggande. Förfarandet är skriftligt och innebär att åklagaren skickar föreläggandet till den misstänkta som därefter får ta ställning till det. Om du väljer att godkänna det föreläggandet, erkänner du gärningen och accepterar påföljden. Med tanke på din ålder, att du sedan tidigare är ostraffad och brottets art kommer du högst troligen dömas till böter och inte fängelsestraff. Jag har oerhört svårt att se (baserat på den givna informationen) att fängelsestraff skulle utgå.Det bör även sägas att förutom det utdelade straffet, blir du troligen skyldig att betala för den uppkomna skadan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kasta över äpplen på grannens tomt

2019-09-23 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, har en min granne har en son i 10 årsåldern som kastar över apples på vår tomt de utgör ingen fara men hamnar fortfarande på tomten ö. Är det ett lagbrott?
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så till vida kastet av äpplena på er tomt inte utgör någon "fara" / olägenhet för er har inget brott begåtts. Det brott som skulle kunna bli aktuellt, är "ringa skadegörelse" (12 kapitlet 2 § Brottsbalken) om kastet av äpplena på er tomt skulle skada er egendom. Eftersom du inte skriver att något har skadat samt att det inte innebär någon fara för er, bör det inte anses utgöra något brott.Om ni inte vill att grannens son kastar äpplen på tomten rekommenderar jag att ni pratar med era grannar. Vänliga hälsningar,

Påföljden vid skadegörelsebrott

2019-07-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fängelse har ingått i straffskalan för skadegörelsebrott de senaste 20 åren. Efter en lagändring 2004 skärptes maximistraffet för brottet från fängelse i 6 månader till fängelse i 1 år. Slutligen skärptes maximistraffet år 2017 från fängelse i 1 år till fängelse i 2 år. Trots att fängelse ingår i straffskalan har HD i NJA 2000 s. 432 fastställt att påföljden vanligtvis ska bestämmas till böter. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänligt hälsning,

Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden

2019-07-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt har skadegörelse av normalgraden inte böter i straffskalan, utan bestraffas med fängelse i högst två år (12 kap 1 § brottsbalken). Böter togs bort ur straffskalan i och med att lag (2017:442) om ändring i brottsbalken trädde ikraft 1 juli 2017.Vänligen,

Skada på egendom - brott?

2019-10-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har 2 frågor jag vill få svar på:1. Om man spränger någon annans brevlåda med en raket, vilket brott har man gjort sig skyldig till?2. Om jag bryter upp en bil, tar den för att sedan sälja den vidare, vilket brott har jag gjort mig skyldig till? Kan det vara bilstöld och häleri?Tack på förhand
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Lagen jag kommer använda mig av är brottsbalken. BrBNär det gäller din första fråga gällande brevlådan så är brottsrubriceringen för det brottet skadegörelse. Det regleras i 12 kap. 1§ BrB, men beroende på omständigheterna skulle det också kunna falla under 12 kap 2§ BrB om det innebär en obetydlig värdeminskning. När det gäller bilen så är det stöld 8 kap. 1§ BrB, möjligtvis grov stöld 8 kap. 4§ BrB beroende på värdet på bilen. Det är både skadegörelse att skada egendomen när du bryter dig in och häleri när du säljer bilen. Men dessa är konsumerade av brottet stöld och straffet för dessa ingår i straffet för stöld. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad är påföljden vid skadegörelse?

2019-08-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag ska på huvudförhandling gällande skadegörelse och undrar vad jag kan vänta mig för straff om jag blir dömd. Jag är 23 år och ostraffad tidigare. Jag var så pass berusad vid händelsen att jag själv inte minns om jag är skyldig eller ej. Vad kan jag vänta mig?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Påföljd vid skadegörelseSkadegörelse regleras i Brottsbalken (BrB). Skadegörelse förekommer i tre grader. Dessa är skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse samt grov skadegörelse (12 kap. 1-3 §§ BrB). Beträffande de tre olika brotten finns tre olika straffskalor. Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB). Detta är skadegörelse av normalgraden. Ringa skadegörelse är skadegörelse som med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Om det istället rör sig om grov skadegörelse är påföljden fängelsestraff, lägst sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § BrB). Detta innebär följaktligen att det är enbart om du döms för grov skadegörelse som du måste dömas till fängelse. Slutsats Då jag inte har alla omständigheter i ditt fall är det svårt för mig att uttala mig om vilken grad av skadegörelse av de tre möjliga, skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse samt grov skadegörelse, som du kan tänkas bli dömd för. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är det ringa skadegörelse att göra stopp i toaletten så det blir en fuktskada?

2019-07-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att medvetet göra stopp i toaletten hos någon så att det blir fuktskada på golvet? Är det ringa skadegörelse?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet skadegörelse stadgas i 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) med den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Under brottsbeskrivningen faller varje orsakande av fysisk skada eller förstörelse, som kan tillskrivas en persons handlande. Att skada eller förstöra egendom som tillhör någon annan är till men för vederbörandes äganderätt om egendomen sjunker i värde ekonomiskt sett. För att brottet ska aktualiseras krävs det även att det subjektiva rekvisitet, uppsåt, är uppfyllt. Uppsåt innebär förenklat att gärningsmannen är medveten om följden av sitt handlande eller åtminstone är likgiltig inför den. I ditt fall innebär det att det mycket väl kan utgöra skadestånd att medvetet göra stopp i toaletten så att en fuktskada uppkommer.Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet anses som ringa döms gärningsmannen istället för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Det framkommer inte klart i lagen vart gränsen går mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden. Högsta domstolen har i NJA 1988 s. 351 uttalat att värdegränsen mellan ringa stöld (s.k. snatteri) och stöld av normalgraden kan vara till ledning vid bedömningen om skadegörelsen ska ses som ringa eller ej. Enligt praxis går gränsen för ringa stöld vid 1.000 kronor och därmed ringa skadegörelse vid samma gräns.Vänligen,

Straff för skadegörelse av normalgraden

2019-07-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Kan man dömmas till bara böter för skadegörelse av normalgraden?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadegörelse av normalgraden innehåller inte böter i straffskalan, utan bestraffas med fängelse i högst två år (12 kap 1 § brottsbalken). Däremot innehåller straffskalan för ringa skadegörelse böter (12 kap 2 § brottsbalken).Vänligen,