Påföljden vid skadegörelsebrott

2019-07-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fängelse har ingått i straffskalan för skadegörelsebrott de senaste 20 åren. Efter en lagändring 2004 skärptes maximistraffet för brottet från fängelse i 6 månader till fängelse i 1 år. Slutligen skärptes maximistraffet år 2017 från fängelse i 1 år till fängelse i 2 år. Trots att fängelse ingår i straffskalan har HD i NJA 2000 s. 432 fastställt att påföljden vanligtvis ska bestämmas till böter. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänligt hälsning,

Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden

2019-07-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt har skadegörelse av normalgraden inte böter i straffskalan, utan bestraffas med fängelse i högst två år (12 kap 1 § brottsbalken). Böter togs bort ur straffskalan i och med att lag (2017:442) om ändring i brottsbalken trädde ikraft 1 juli 2017.Vänligen,

Får en granne använda växtbekämpning på en annan grannes egendom?

2019-07-02 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min granne i vårt koloniområden har använt kemisk växtbekämpning för att ta död på buskar på min sida tomtgränsen som han upplevde störande. All växtlighet dog inom en zon på ca 1-1.5 m längs tomtgränserna. Där löper stenmurar som jag antar dessuton är biotopskyddade. Är detta ett brott?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Som granne kan man i vissa fall ha rätt att kapa grenar och ta bort rötter som tränger över tomtgränsen. Detta får göras om grenarna/rötterna medför olägenhet. Denna regel finns i Jordabalken 3:2.Jag har dock svårt att se att regeln skulle gälla när det handlar om att använda kemiskt växtbekämpningsmedel för att ta död på hela buskar. Buskar torde kunna likställas med träd och därför räknas som lös egendom, och förstörande av dessa skulle i så fall kunna utgöra brotten skadegörelse eller åverkan. Brotten finns i Brottsbalken 12:1-2. Skillnaden mellan dem är att åverkan är ett ringa brott.Om polisen är ovillig att hantera ärendet kan ni kräva skadestånd med stöd i Skadeståndslagen 2:1. Er granne har genom att förstöra er lösa egendom vållat er sakskada. Ni kan därför kräva ersättning för buskarna. Vill ni använda er av denna möjlighet rekommenderar jag att ni kontaktar en verksam jurist som kan hjälpa er med detaljerna.Gällande biotopsskydd finner du en karta över skyddande områden på Naturvårdsverkets hemsida.Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.

Brevbärare har skrivit på brevlåda, får denne göra det?

2019-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Får en brevbärare skriva med en vanlig tuschpenna på min brevlåda enbart för att han anser att det saknas information på min brevlåda?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nej, en brevbärare får inte skriva på din brevlåda för att denne tycker att det saknas information. Det räknas som skadegörelse och regleras i 12 kap. Brottsbalken. Det du ska göra är att anmäla brottet till polisen. För att polisen lättare ska kunna utreda klottret är det bra om du fotograferar klottret, skicka in bilderna via post. Hälsningar

Är det ringa skadegörelse att göra stopp i toaletten så det blir en fuktskada?

2019-07-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att medvetet göra stopp i toaletten hos någon så att det blir fuktskada på golvet? Är det ringa skadegörelse?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet skadegörelse stadgas i 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) med den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Under brottsbeskrivningen faller varje orsakande av fysisk skada eller förstörelse, som kan tillskrivas en persons handlande. Att skada eller förstöra egendom som tillhör någon annan är till men för vederbörandes äganderätt om egendomen sjunker i värde ekonomiskt sett. För att brottet ska aktualiseras krävs det även att det subjektiva rekvisitet, uppsåt, är uppfyllt. Uppsåt innebär förenklat att gärningsmannen är medveten om följden av sitt handlande eller åtminstone är likgiltig inför den. I ditt fall innebär det att det mycket väl kan utgöra skadestånd att medvetet göra stopp i toaletten så att en fuktskada uppkommer.Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet anses som ringa döms gärningsmannen istället för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Det framkommer inte klart i lagen vart gränsen går mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden. Högsta domstolen har i NJA 1988 s. 351 uttalat att värdegränsen mellan ringa stöld (s.k. snatteri) och stöld av normalgraden kan vara till ledning vid bedömningen om skadegörelsen ska ses som ringa eller ej. Enligt praxis går gränsen för ringa stöld vid 1.000 kronor och därmed ringa skadegörelse vid samma gräns.Vänligen,

Straff för skadegörelse av normalgraden

2019-07-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Kan man dömmas till bara böter för skadegörelse av normalgraden?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadegörelse av normalgraden innehåller inte böter i straffskalan, utan bestraffas med fängelse i högst två år (12 kap 1 § brottsbalken). Däremot innehåller straffskalan för ringa skadegörelse böter (12 kap 2 § brottsbalken).Vänligen,

Kan äggkastning som orsakar skada utgöra något brott?

2019-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag va ute och åkte med bilen och 4st ungdomar kastade flertalet ägg som träffade och skadade bilen rejält. Vad för brott har dem begått och borde misstänkas för? Polisen har fått tag i dem nu och startar en förundersökning. Vill veta vad för brott man kan anmäla dem
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Ett brott beteendet kan anses utgöra är skadegörelse (12 kap 1 § BrB). Du kan även begära skadestånd för de skador som uppstått på bilen (2 kap 1 § skadeståndslagen).Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Sönderslagen bilruta - stämma för skadestånd

2019-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vi misstänker att min sambos bror har slagit sönder sambons bilruta då han tidigare hotat med att göra de. Vi fick precis veta av sambons pappa att bilens bakruta är nu sönder. Kan vi stämma honom på skadestånd och vandalism eller hur kan vi göra?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadegörelse Att uppsåtligen slå sönder en bilruta uppfyller kraven för brottet skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken (hädanefter BrB) Olaga hotAtt hota med att slå sönder den skulle kunna innebära att brottet olaga hot i 4 kap 5 § BrB är uppfyllt. För detta krävs däremot att hotet var ägnar att framkalla allvarlig fruktan. Hotet måste alltså kunna tas på allvar och ska kunna leda till att mottagaren känner befogad rädsla för att brottslig gärning kommer att ske. Det är enligt min bedömning svårare att kunna styrka att hotet var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för mottagaren när hotet riktar sig mot egendom, dvs en bilruta. Däremot är det inte omöjligt, särskilt inte om det finns omständigheter som tyder på att gärningsmannen och mottagaren av hotet var osams eller att andra omständigheter pekar på att gärningsmannens hot var allvarligt menat. Kan ni stämma honom?Mitt råd är att polisanmäla händelsen (om det inte redan har gjorts) och hoppas på att en åklagare åtalar. Åklagaren kan i sådana fall driva eran skadeståndstalan och brottmålet i en och samma rättegång vilket skulle göra att ni inte skulle behöva inleda ett eget förhållande. Däremot förstår jag om ni inte vill att din sambos bror ska åtalas. Dessutom är det inte säkert att en åklagare tar målet. Åklagare ska bara åtala om den anser att ett brott kan styrkas. Åklagaren har bevisbörda och ska göra det ställt "utom rimligt tvivel" att ett brott har begåtts av den tilltalade. Detta är det högsta beviskravet i svensk rätt och i detta fall är det, trots tidigare hot om skadegörelse, svårt att styrka att rutan faktiskt krossats av honom. Sannolikt blir det svårt att styrka det brottet. Vad gäller olaga hotet kommer det också vara svårt att styrka att det var ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Däremot, om ni skulle stämma honom i form av en civilrättslig skadeståndstalan, skulle beviskravet vara lägre för er än för en åklagare. Detta eftersom din sambos bror då inte skulle bli dömd för ett brott i det fall er talan vinner bifall, utan bara åläggas att betala skadestånd. Min bedömning är att trots det lägre beviskravet, kommer ni ändå ha svårt att styrka att det var han som krossade bilrutan. Det kommer det nog också vara svårt för er att styrka att hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Det är däremot inte omöjligt för er att vinna, men sannolikt svårt. Därför är mitt råd att ni polisanmäler händelsen först och sedan avvaktar om åklagar väljer att åtala eller inte. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,