Får man döda någon annans hund för att försvara sin egna hund?

Får jag döda hunden om den attackerar min hund? För det finns en bulldog som går utan koppel och om den rör min hund så dör den på 3 sekunder!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga avser alltså de rättsliga konsekvenserna som kan komma av att du medvetet dödar en Bulldog för att försvara din egen hund. 


Bulldogens ägare ansvarar ”strikt” för de skador som Bulldoggen tillfogar din hund

Inledningsvis kan det konstateras att bulldoggens ägare enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter har ett s.k. strikt skadeståndsansvar för de skador som bulldoggen tillfogar dig. Innebörden av detta strikta skadeståndsansvar är att hundägaren ansvarar för skador oberoende om han/hon agerat med oaktsamhet eller inte. Alltså om bulldoggen skulle skada din hund är ägaren ansvarig för att ersätta dig för denna skada, exempelvis genom att ersätta veterinärkostnader (se rättsfallet NJA 2001 s 65) men även eventuell ersättning för psykiskt lidande (se rättsfallet RH 2000:17).


Dina möjligheter att försvara din hund mot bulldoggen

Gärningen – att döda någon annans bulldogg – innebär att du skadar någon annan (hundägarens) egendom och således kan brottet skadegörelse i 12 kap 1 § brottsbalken samt skadeståndsansvar enligt 2 kap 1 skadeståndslagen eventuellt bli aktuellt. Utöver detta kan även djurplågeri i 16 kap 13 § brottsbalken bli aktuell. Jag utgår också från att du begår gärningen med insikt om följden (att bulldoggen dör) vilket gör att man inledningsvis skulle kunna se det som att du agerat med uppsåt i förhållande till följden.

Frågan blir därefter om det med hänsyn till bulldoggens attack mot din hund ändå går att rättfärdiga gärningen. Beroende på omständigheterna i fallet kan antingen bestämmelsen om nödvärn (24 kap 1 § brottsbalken) eller nöd  (24 kap 4 § brottsbalken) bli aktuell. I de fall någon av dessa bestämmelser blir tillämpliga blir varken straffansvar eller skadeståndsansvar aktuellt. Skillnaden mellan lagrummen skulle på enklast sätt kunna sammanfattas så att utrymme för att försvara din hund enligt bestämmelsen om nödvärn är större i jämförelse med bestämmelsen om nöd. Detta markeras i lagtexten genom att nödvärn tillåter gärningar så länge de inte är uppenbart oförsvarliga medans nöd enbart rättfärdigar gärningen om den är försvarlig. Bestämmelsen om nödvärn förutsätter då (i detta sammanhang) att det föreligger ett brottsligt angrepp mot dig som person. Notera här att en hund inte är en människa och kan således inte begå brott enligt svensk lag. Ett brottsligt angrepp skulle dock kunna föreligga från hundägaren exempelvis om han/hon bussar hunden på din hund. Det är då hundägaren som gör ett brottsligt angrepp mot din egendom. Om det istället är Bulldogen som på eget initiativ går på attack får vi istället utgå från bestämmelsen om nöd. Utifrån ditt scenario verkar det senare fallet mer troligt och jag kommer således hädanefter utgå från bestämmelsen om nöd.

För att kunna besvara din fråga behöver vi nu se närmare på vad som sägs i bestämmelsen om nöd. Av lagtexten i 24 kap 4 § brottsbalken kan vi läsa ut att nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Det är i detta fall din egendom, alltså din hund, som hotas och vi kan alltså konstatera att det rör sig om en nödsituation när bulldoggen attackerar din hund. Notera dock att det krävs att attacken är påbörjad och bestämmelsen är således inte aktuell för de fall när man enbart ”känner på sig” att ett angrepp kommer att ske. Därefter framgår i lagtexten att gärningen kan rättfärdigas i de fall gärningen med hänsyn till l farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Det görs här en avvägning mellan å ena sidan ditt intresse av att försvara din hund och å andra sidan bulldoggens ägare att få behålla sin hund. Exempelvis om situationen hade kunnat avvärjas på något annat mindre ingripande sätt än att döda den andra hunden kan du troligen inte gå fri utifrån bestämmelsen om nöd. Därefter är värdet på hundarna av betydelse, alltså kan det bli svårt att åberopa nödbestämmelsen om din hund skulle ha ett tydligt lägre marknadsvärde än bulldoggen (jfr rättsfallet NJA 1988 s 495). Samtidigt har det i doktrinen av rimliga skäl framhävts att nöd troligen inte kan uteslutas enbart av det skälet att den angripne hunden (bulldoggen) har ett högre marknadsvärde än din hund. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att förutsatt att din hund och bulldoggen har ett någorlunda likartat marknadsvärde samt att det inte finns något mindre ingripande sätt att avvärja hotet mot din hund kan nödbestämmelsen enligt min mening bli aktuell för en sådan situation du beskriver.

Även om du skulle använda mer våld än vad situationen krävde finns det ett visst utrymme enligt 24 kap 6 § brottsbalken att trots detta freda dig från ansvar om omständigheterna var sådana att du svårligen kunde besinna dig (s.k. nödexcess). Bestämmelsen tar bl.a. sikte på fall när en person varit så pass stressad av situationen att man inte anses kunna förvänta sig att personen ska agera inom ramen för det tillåtna.


Sammanfattning

I mitt svar har jag kunnat konstatera att bulldoggens ägare ansvarar strikt för den skada (t.ex. veterinärkostnader och psykiskt lidande för dig) som bulldogen orsakar. Utöver detta har jag visat att finns olika rättfärdiganderegler som medger olika utrymme för dig att försvara din hund om bulldoggen skulle gå mot attack. Troligen är det bestämmelsen om nöd som är främst aktuell i ditt fall. Denna regel ger dig enbart utrymme att använda så pass mycket våld att gärningen inte är oförsvarlig. Även om du skulle gå utöver det försvarliga finns det ett visst utrymme att ändå låta dig gå fri från ansvar utifrån regeln om nödexcess.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo