Sönderslagen bilruta - stämma för skadestånd

2019-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vi misstänker att min sambos bror har slagit sönder sambons bilruta då han tidigare hotat med att göra de. Vi fick precis veta av sambons pappa att bilens bakruta är nu sönder. Kan vi stämma honom på skadestånd och vandalism eller hur kan vi göra?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadegörelse Att uppsåtligen slå sönder en bilruta uppfyller kraven för brottet skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken (hädanefter BrB) Olaga hotAtt hota med att slå sönder den skulle kunna innebära att brottet olaga hot i 4 kap 5 § BrB är uppfyllt. För detta krävs däremot att hotet var ägnar att framkalla allvarlig fruktan. Hotet måste alltså kunna tas på allvar och ska kunna leda till att mottagaren känner befogad rädsla för att brottslig gärning kommer att ske. Det är enligt min bedömning svårare att kunna styrka att hotet var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för mottagaren när hotet riktar sig mot egendom, dvs en bilruta. Däremot är det inte omöjligt, särskilt inte om det finns omständigheter som tyder på att gärningsmannen och mottagaren av hotet var osams eller att andra omständigheter pekar på att gärningsmannens hot var allvarligt menat. Kan ni stämma honom?Mitt råd är att polisanmäla händelsen (om det inte redan har gjorts) och hoppas på att en åklagare åtalar. Åklagaren kan i sådana fall driva eran skadeståndstalan och brottmålet i en och samma rättegång vilket skulle göra att ni inte skulle behöva inleda ett eget förhållande. Däremot förstår jag om ni inte vill att din sambos bror ska åtalas. Dessutom är det inte säkert att en åklagare tar målet. Åklagare ska bara åtala om den anser att ett brott kan styrkas. Åklagaren har bevisbörda och ska göra det ställt "utom rimligt tvivel" att ett brott har begåtts av den tilltalade. Detta är det högsta beviskravet i svensk rätt och i detta fall är det, trots tidigare hot om skadegörelse, svårt att styrka att rutan faktiskt krossats av honom. Sannolikt blir det svårt att styrka det brottet. Vad gäller olaga hotet kommer det också vara svårt att styrka att det var ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Däremot, om ni skulle stämma honom i form av en civilrättslig skadeståndstalan, skulle beviskravet vara lägre för er än för en åklagare. Detta eftersom din sambos bror då inte skulle bli dömd för ett brott i det fall er talan vinner bifall, utan bara åläggas att betala skadestånd. Min bedömning är att trots det lägre beviskravet, kommer ni ändå ha svårt att styrka att det var han som krossade bilrutan. Det kommer det nog också vara svårt för er att styrka att hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Det är däremot inte omöjligt för er att vinna, men sannolikt svårt. Därför är mitt råd att ni polisanmäler händelsen först och sedan avvaktar om åklagar väljer att åtala eller inte. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Straff och skadestånd för att repa någons bil

2019-05-17 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |HejMin före detta kille har repat min bil på båda sidorna. Han har erkännt brottet på ungefär 50 sms och samtal. Jag tänker polisanmäla han och samt söka om besöksförbud(pga tidigare hot och händelser)Älskar hans son jättemycket, vill inte att han ska hamna i fängelse pga sonen, vad kan straffet bli för honom ?Vad får jag ut i skadestånd? är det ersättningssumman av skadan + eller ska han betala dagsbötessumman till mej?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att din före detta kille har repat din bil och nu undrar du vilket straff han kan få och vad du kan få i skadestånd.Personen har gjort sig skyldig till skadegörelseDen som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ska dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är brottet att med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter att anse som ringa, döms i stället för ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken).Utifrån din beskrivning bedömer jag det som att personen har gjort sig skyldig till skadegörelse av normalgraden. Det är också sannolikt att personen kommer att dömas för brottet eftersom det verkar finnas gott om bevisning genom skadorna på bilen och de meddelanden ni har skickat till varandra.Den som döms för skadegörelse ska dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vanligtvis resulterar en dom för skadegörelse i böter och det krävs ganska mycket för att skadegörelse av normalgraden ska resultera i fängelse (se NJA 2000 s. 432). Det som kan medföra en strängare påföljd är om skadegörelsen har skett systematiskt, varit planerad eller om den utförts på ett hänsynslöst sätt.Med hänsyn till skadans art och övriga omständigheter bedömer jag att skadegörelsen i sig inte bör leda till fängelse, utan stanna vid böter. Det är dock svårt att i förhand säga precis vad straffet kommer att bli, särskilt när det kan ha inträffat en del andra händelser också.Enskilt anspråk med anledning av brottGenom att repa din bil har personen vållat dig en sakskada. Du har rätt att få ut lika mycket i skadestånd som det kostar dig att reparera skadorna på bilen.Skadeståndet utgörs inte av bötesbeloppet utan sker efter en separat talan som innebär att personen får betala skadestånd utöver det eventuella bötesbeloppet. En sådan talan om enskilt anspråk kan du som målsägande föra tillsammans med åklagaren i samband med åtalet för brottet (22 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta gör du enklast genom att du i din polisanmälan (eller i direkt kontakt med åklagare) säger att du vill ha skadestånd för de skador som orsakats genom brottet och åklagaren kommer då föra talan om skadestånd åt dig (22 kap. 2 § rättegångsbalken).Personen kan då dömas till att både betala böter som ett straff och skadestånd för att ersätta skadorna på bilen. Skadeståndet är det som går till dig.Angående tidigare hot och andra händelserDu beskriver i din fråga att personen har utsatt dig för tidigare hot och andra händelser. Är det så att du har utsatts för hot om våld kan personen mycket väl ha gjort sig skyldig till olaga hot vilket är ett brott som kan resultera i böter eller upp till ett års fängelse (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Är brottet grovt sätts straffet till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4 kap. 5 § andra stycket brottsbalken). Om personen vid upprepade tillfällen har utsatt dig för brott eller bryter mot kontaktförbud, kan personen dömas för grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § brottsbalken). Brott som olaga hot och skadegörelse kan leda till att personen gör sig skyldig till grov kvinnofridskränkning, om det sker upprepade gånger och bedöms vara tillräckligt grovt.Är det så att du har blivit hotad rekommenderar jag att du gör en polisanmälan om det. Du kan även kontakta socialtjänsten om du känner att du vill ha särskilt stöd, t.ex. genom rådgivning eller stödsamtal. Du kan även få råd och stöd via Kvinnofridslinjen.SammanfattningOm personen döms för skadegörelse är det mest troligt att han får betala böter. Det är dock inte uteslutet att det kan leda till fängelse. Vill du få skadestånd kan du i din polisanmälan säga att du vill få ersättning för skadorna på bilen och åklagaren kommer då föra en skadeståndstalan i samband med åtalet för brottet. Personen får då betala både eventuell böter och skadestånd.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

​Är det lagligt att använda gatukritor på allmän plats?

2019-05-01 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |HejÄr det lagligt för barn att rita med vanliga gatukritor på allmän plats?Mina små barn i förskoleålder satt i lugn och ro bredvid en bollplan och ritade hjärtan på marken när en arg man ställde sig och ropade från en balkong att det var fult och att det inte var ok. Barnen blev skärrade och även när vi förklarat att det försvinner vid regn fortsatte han ropa glåpord.Vad gäller?I vår barndom ritade vi alltid med gatukritor utan att någon skällde ut oss eller sa att det inte var ok. Det försvinner med regnet och heter just gatukritor.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i Brottsbalken(BrB). Att använda gatukritor kan under vissa omständigheter räknas som skadegörelse(BrB 12 §). Som ett exempel på när detta har ansetts varit fallet är när en person målade ett hakkors inne i en galleria. Men eftersom dina barn ritade hjärtan på en plats kring en bollplan på vad jag antar är en allmän tillgänglig lekplats så ser jag inte att det skulle kunna röra sig om någon form av skadegörelse eller annat brott. Så länge ni väljer en plats där målningarna försvinner och som lämpar sig för barns lekande, så är min bedömning att det inte är något juridiskt problem för er del. Sedan är det så klart alltid bäst att undvika konflikter om detta är möjligt, även om man har "rätt". Vänligen,

Ansvar och ersättning för förstörda kläder

2019-03-10 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag och min pojkvän har gjort slut och jag har kvar saker, kläder etc, i hans lägenhet. Jag befarar att han av ilska har tagit sönder några av mina kläder. Vad är detta för typ av brott och om han har klippt sönder mina kläder kan jag få ersättning på något sätt om jag gör en polisanmälan?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din pojkvän har klippt sönder dina kläder har han gjort sig skyldig till skadegörelsebrott enligt 12 kap brottsbalken. Det är ett brott som kan ge antingen fängelse eller, om brottet anses vara mindre allvarligt, böter.Förutom att det är ett brott att förstöra någon annans egendom så medför det också skadeståndsansvar enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Förstörda kläder klassas som en sakskada och ersättningen för det ska motsvara antingen sakernas värde eller reparationskostnad plus värdeminskning, samt andra kostnader som kan ha uppkommit till följd av skadan.Om du gör en polisanmälan angående skadegörelsen och det leder till rättegång så kan du framföra skadeståndsanspråket samtidigt som brottsanklagelsen prövas. Skadeståndsanspråket kan också drivas separat, vilket till exempel skulle kunna bli aktuellt om polisanmälan inte leder till åtal. Eftersom beviskravet är högre i brottmål än i skadeståndstvister är det ibland möjligt att få skadestånd även om den som orsakat skadan inte fälls för brott.En rättegång tar dock alltid tid och pengar i anspråk, och om du i praktiken skulle vinna på att driva ett skadeståndsanspråk beror dels på bevisläget och dels på klädernas värde. Utan att veta mer om situationen kan jag inte uttala mig om ifall det är värt besväret att driva en process. Du är dock varmt välkommen att höra av dig till antingen vår telefonrådgivning (telefonnummer 08-533 300 04) eller boka tid med en av Lawlines jurister (här) om du vill ha mer konkret rådgivning för just din situation.Jag hoppas att du fick svar på din frågaVänliga hälsningar

Förstört pass

2019-05-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har kommit i kontakt med en kvinna, vars make bränt upp hennes pass. Efter att akut förts till kvinnojour av polisen. Passet var den enda identitetshandling hon hade. Jag undrar om maken begått en brottslig handling.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller brottet skadegörelse enligt brottsbalken (BrB) 12 kap. 1 § så beskrivs handlingen som straffbar i att förstöra eller skada egendom till men för någon annan efter lagändring 2017. I doktrin så har detta kommenterats att det inte finns något krav på ekonomisk skada utan lagrummet tar sikte på att en person förändrar, förstör eller ändrar egendoms beskaffenhet till men för ägaren. Men innefattar även estetiskt- eller affektionsvärde på egendomen, alltså inte bara ekonomiskt värde. I praktiken kan det dock vara något av en uppförsbacke att få en person dömd eftersom brottets art kan bedömas som ringa eftersom passet går att ersätta, inte kan tillskrivas något affektionsvärde och handlingen i sig har heller inte något ekonomiskt värde. Däremot kan detta vara ett led som hjälper till att stärka åtalspunkten grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap 4 a §, vilket förstås är en viktig aspekt i din fråga. Oavsett så ska självklart detta anmälas till polis, dels för att anmäla att passet blivit förstört men också som ett led i det som händer i kvinnans liv som gör att hon hamnat hos kvinnojouren. Förstörelsen av passet är, får man förmoda, enbart en av flera omständigheter som behöver komma till polisens kännedom. Kvinnan behöver sätta sig hos polis/förundersökningsledare och gå igenom samtliga händelser som sammantaget kan bilda en bredare bild för en åklagare och en större åtalspunkt än att maken förstört hennes pass. Hoppas du fått svar och hjälp på vägen! Lycka till!

Är det olagligt att ta sönder ett hänglås?

2019-05-10 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min man har hänglås på vårt gemensama hus för att hindra mig att komma in och ta mina personliga saker. Får jag enligt lagen ta sönder hånglåset? utan att göra något brott. Har fortfarande nyckel till dörren men hånglåset stoppar mig från att öppna
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du begår något brott genom att ta sönder hänglåset. Regler om brott hittas i brottsbalken. I mitt svar kommer jag först att besvara frågan om det utgör något brott för att sedan gå vidare till att berätta vad du kan göra nu.Är det ett brott att ta sönder hänglåset?Det korta svaret på frågan är ja, det är ett brott att förstöra annans egendom. Det finns ett brott som heter skadegörelse och det begår en person som förstör eller skadar annans egendom (12 kap 1 § brottsbalken). Straffet för skadegörelse är fängelse i högst 2 år. Om skadegörelsen är av mindre allvarlig art kan man dömas till ringa skadegörelse och då är straffet böter eller fängelse i högst 6 mån (12 kap 2 § brottsbalken). Om du skulle förstöra hänglåset kan du alltså göra dig skyldig till skadegörelse eller ringa skadegörelse.Det ska också tilläggas att om du skulle bryta upp hänglåset och gå in och ta tillbaka dina saker kan det göra att du begår ett brott som kallas självtäkt. Brottet självtäkt begår en person som är ägare till en sak som någon annan har i sin besittning och på egen hand försöker få tillbaka saken utan hjälp av polis, kronofogdemyndighet eller annan myndighet (8 kap 9 § brottsbalken). Straffet för självtäkt är böter eller fängelse i högst 6 månader.Svaret på din fråga är alltså att om du tar sönder hänglåset kan du göra dig skyldig till brottet skadegörelse och om du tar tillbaka dina saker kan du göra dig skyldig till självtäkt.Vad kan du göra nu?Det är självklart inte okej av din man att låsa in dina saker och det kan utgöra en rad olika brott från hans sida. Jag skulle rekommendera att du tar hjälp av polisen eller kronofogdemyndigheten för att få dina saker tillbaka så att du inte riskerar att begå ett brott själv.Hoppas du fått svar på din fråga!

Råkade slå sönder en glasruta- vad kan hända?

2019-04-16 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej var hos en kompis på kvällen och var där och drack. Under kvällen när vi skulle gå in till stan råka jag sparka till en glasruta inne i bussen (ingen av de yttre rutorna). Denna råka då gå sönder vilket inte alls var meningen, fick ångest direkt. Jag undrar vad påföljden för detta kan bli? Har aldrig gjort något dumt tidigare och är 17 ska dock fylla 18 detta året. Ingenting hände under bussresan ingen polis eller något blev tillkallad men har fortfarande ångest för allt eftersom de var ett stort misstag.
Ceda Imranova |Hej, vad roligt att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Skadegörelse Att förstöra eller skada någon annans egendom är skadegörelse brott enligt Brottsbalken 12 kap 1 §. Eftersom att du har slagit sönder en glasruta inne i en buss och det inte tyder på att värdet är anmärkningsvärt högt, skulle jag hävda att det är ett mildare brott, d.v.s. ringa skadegörelse enligt Brottsbalken 12 kap 2 §. Påföljden lär därför högst sannolikt bli böter. Begått med avsikt Du säger dock att du råkade slå sönder rutan av misstag. För att kunna dömas för ett brott enligt Brottsbalken ska man alltid ha begått brottet uppsåtligen, d.v.s. man ska gjort det med avsikt. Om du råkar förstöra eller skada egendom genom en olyckshändelse, behöver du inte oroa dig för att bli åtalad för skadegörelse. Berusning Utifrån din beskrivning verkar det dock som att du hade druckit lite innan denna händelse inträffade. Man går inte fri från ansvar bara för att man begått ett brott under berusning, (Brottsbalken 1 kap 2 § 2 stycket). Om det är så att du var berusad vid detta tillfälle och avsiktligen ville förstöra glasrutan under detta tillfälle men nu i efterhand ångrar det och hävdar att du aldrig skulle gjort det i ett nyktert tillstånd, kan du ändå bli åtalad för skadegörelse. Skadestånd Det kan även vara så att man blir skyldig att betala skadestånd till den som brottet har begåtts mot (oavsett om man gjort det med avsikt eller av misstag) och då ska man ersätta värdet på den egendom som har skadats. Detta går att läsa i Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Föräldrar brukar få ansvara för sakskador som barn har orsakat genom brott (Skadeståndslagen 3 kap 5 §). Men det finns också en bestämmelse som säger att barn upp till arton år ska hållas ansvariga för skador de orsakat om det är rimligt med hänsyn till faktorer som hur allvarlig händelsen är, existerande ansvarsförsäkring, ekonomiska förhållanden och andra omständigheter(Skadeståndslagen 2 kap 4 §). Det innebär att du kan bli ansvarig att själv betala skadestånd om man bedömer att detta är rimligt (vilket man skulle kunna hävda med tanke på att du snart fyller arton år). I ditt fall verkar det inte som att du behöver oroa dig. Utifrån din beskrivning låter det också som en olyckshändelse. Var försiktig framöver och se till att inte slå sönder fler glasrutor! :)Jag hoppas att jag har lyckat besvara din fråga! Om du har fler funderingar får du jättegärna återkomma till oss på Lawline. Allt gott,

Hur länge uppgifter finns kvar i belastningsregistret

2019-02-02 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hur länge stannar uppgifter kvar i belastningsregistret? Om någon döms för skadegörelse enligt BrB 12 kap 2 § och fått betala dagsböter på 500 kr. Hur länge finns det kvar i belastningsregistret då?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande belastningsregister regleras i lagen om belastningsregister. Hur länge uppgifter finns kvar i belastningsregistret beror på påföljden av det man dömts för. I detta fall om någon dömts för skadegörelse och fått betala dagsböter kommer uppgifterna finnas kvar i belastningsregistret i 5 år, 3 § 2 punkten och 17 § 9 punkten Lagen om belastningsregister. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,