Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?

2019-11-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det ett brott att släppa ut luften ur bildäcken på en bil om bilägaren inte upptäcker att däcken tömts på luft, startar och kör så att däcken går sönder eller råkar ut för en olycka på grund av lågt lufttryck i däcken.
Ebba Alkehag |Hej! Tack för du väljer just Lawline för att ställa din fråga. Att ta ut luften ur däck (alla olika former av fordonsdäck) har sagt kunna utgöra en form av skadegörelse, eller om brottet ska anses som mildare kan det istället utgöra en åverkan. Regleringen kring dessa brott hittar du i 1 och 2 §§ i 12 kapitlet i brottsbalken (BrB). Bedömningen om det ska anses vara skadegörelse eller åverkan bedöms oftast utifrån den ekonomiska konsekvens som uppkommer genom skadan som brottet medför, där man i förarbeten och tidigare rättsfall har dragit en gräns vid 1000 kr. Det är dock viktigt att veta att även andra omständigheter kan spela in i bedömningen som gör att även om skadan inte uppgår till över 1000 kr, kan det ändå anses vara av den graden "allvarligt" att det ska utgöra skadegörelse. Det föreligger 3 krav/kriterier för att något av brotten ovan ska vara tillämpligt. Det ska handla om- en skada/förstörelse- på annans egendom (lösa saker, sådant som du kan ta i handen, eller på annans bostad, fastigheter av olika slag)- och skadan ska vara till "men" för annans rätt till egendom. Det krävs att alla tre kriterier är uppfyllda för att brottet ska föreligga. Att en skada har uppkommit är alltid en bedömningsfråga som måste göras i varje enskilt fall. Det ska också sägas att denna bedömning inte alltid är enkel att göra. Du skriver dock i din frågeformulering att däcken går sönder på grund av att luften släpps ut. Detta skulle jag vilja hävda innebär en skada. Det följer sedan i bedömningsordningen att se på om den skada som uppkommit kan anses vara till "men" för personen som har lidit skadan. Bedömer jag situationen gällande att någons bildäck har gått sönder på grund av att någon har tagit ut luften ur dem, så skulle jag våga hävda att detta kan leda till "men" för personen. Även om en olycka inte inträffar så kan personen behöva ta sig till jobbet på annat sätt, löpa en risk att komma sent, möjligen inte kunna hämta barn eller andra familjemedlemmar på dagis/skola, för att bara ge några exempel. Allt detta kan anse svara "men". Precis som för många andra brott enligt svensk rätt kräver både skadegörelse och åverkan att gärningspersonen har begått handlingen med uppsåt. Det innebär att den personen som har tagit ut luften ur däcken antingen har gjort det med avsikten att däcken ska gå sönder eller i vart fall förstått att det fanns en risk för att en sådan konsekvens kunde ske och därför inte valt att inte ta ur luften ur däcken. Detta är en bedömningsfråga i varje enskilt fall och eftersom frågan tyvärr inte innehåller så mycket omständigheter kan jag inte bedöma detta nu. Utifrån det omständigheter som du lämnat kan det vara så att brottet skadegörelse är uppfyllt. Eftersom det rör sig om bildäck, som är något dyrare än exempelvis cykeldäck, och att det även finns en risk att mer än enbart däcken går sönder vid en eventuell körning, skulle jag inte bedöma handlingen som "mindre grovt", alltså åverkan. Om man, genom att göra skadegörelse på däcken, orsakar en bilolycka kan det också komma att bli frågan om andra typer av brott, exempelvis vållande till kroppsskada i enlighet med 3 kapitel 8 § BrB, men detta är en fråga jag väljer att inte bemöta ingående här eftersom jag inte anser det vara huvudpunkten i din fråga. Om du vill få svar på denna fråga också kan du alltid skicka in en till fråga till oss här på Lawline!Jag hoppas du har fått ett hyfsat svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du undrar någonting. Allt gott!Mvh

Påföljd efter att ha repat en bil

2019-10-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Repat en bil, 19 år och tidigare ostraffad. Kommer jag få fängelsestraff?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Lagrum som besvarar din fråga återfinns i Brottsbalken (BrB). Vad räknas att repa en bil som för brott? Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ska dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är brottet att med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter att anse som ringa, döms i stället för ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken).Vilka påföljder gäller vid skadegörelse? Straffet för brottet skadegörelse är böter eller fängelse i högst två år (12 kap 1 § BrB). Om skadegörelsen klassas som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Ser man till tidigare domar i fall om skadegörelse bestäms straffet vanligen till böter. Vid bedömning av påföljd ser dock domstolen till olika faktorer som kan lindra straffet. Bland annat ska en nittonåring bara dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § BrB). Domstolen tar även hänsyn till eventuella tidigare begångna brott (29 kap. 4 § BrB). Påföljd i ditt fallDet bör inledningsvis sägas att i många fall av skadegörelse avkunnas inte straff av domstol efter förhandling. I stället döms vanligen böter ut av åklagare genom ett förenklat förfarande som kallas strafföreläggande. Förfarandet är skriftligt och innebär att åklagaren skickar föreläggandet till den misstänkta som därefter får ta ställning till det. Om du väljer att godkänna det föreläggandet, erkänner du gärningen och accepterar påföljden. Med tanke på din ålder, att du sedan tidigare är ostraffad och brottets art kommer du högst troligen dömas till böter och inte fängelsestraff. Jag har oerhört svårt att se (baserat på den givna informationen) att fängelsestraff skulle utgå.Det bör även sägas att förutom det utdelade straffet, blir du troligen skyldig att betala för den uppkomna skadan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kasta över äpplen på grannens tomt

2019-09-23 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, har en min granne har en son i 10 årsåldern som kastar över apples på vår tomt de utgör ingen fara men hamnar fortfarande på tomten ö. Är det ett lagbrott?
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så till vida kastet av äpplena på er tomt inte utgör någon "fara" / olägenhet för er har inget brott begåtts. Det brott som skulle kunna bli aktuellt, är "ringa skadegörelse" (12 kapitlet 2 § Brottsbalken) om kastet av äpplena på er tomt skulle skada er egendom. Eftersom du inte skriver att något har skadat samt att det inte innebär någon fara för er, bör det inte anses utgöra något brott.Om ni inte vill att grannens son kastar äpplen på tomten rekommenderar jag att ni pratar med era grannar. Vänliga hälsningar,

Påföljden vid skadegörelsebrott

2019-07-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fängelse har ingått i straffskalan för skadegörelsebrott de senaste 20 åren. Efter en lagändring 2004 skärptes maximistraffet för brottet från fängelse i 6 månader till fängelse i 1 år. Slutligen skärptes maximistraffet år 2017 från fängelse i 1 år till fängelse i 2 år. Trots att fängelse ingår i straffskalan har HD i NJA 2000 s. 432 fastställt att påföljden vanligtvis ska bestämmas till böter. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänligt hälsning,

Kan man bli dömd för förberedelse till skadegörelse?

2019-11-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att gå runt ute med en sprayburk eller graffitti-penna? Är det sant att du kan bli dömd för "förberedelse inför skadegörelse?" Vad är det högsta straffet isåfall?
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB). Förberedelse till skadegörelse kan vara kriminaliseratVissa brott är kriminaliserade redan vid förberedelse av brottet. Om det är så finns en hänvisning till brottsbalkens 23:e kapitel i kapitlet om brottet. Förberedelse till skadegörelse är inte kriminaliserat, det är inte brott. Däremot är förberedelse till grov skadegörelse ett brott.Skillnad på skadegörelse och grov skadegörelseSkadegörelse innebär att förstöra eller skada egendom som tillhör någon annan, 12 kap. 1 § BrB. Grov skadegörelse är en grövre form av skadegörelse. Vid bedömning av om skadegörelsen är grov, utgår man från om handlingen: Medför betydande fara för någons liv eller hälsa Drabbar sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse Varit av särskilt hänsynslös art Straffet för förberedelse till grov skadegörelseOm man döms för förberedelse till grov skadegörelse är straffet högst sex år, 23 kap. 1 § BrB. Det är samma straff som gäller vid en fullbordad grov skadegörelse. SammanfattningDet går att dömas för förberedelse till skadegörelse om skadegörelsen som personen avsåg att genomföra är grov. Den som går runt ute med en sprayburk eller graffiti-penna kan dömas för förberedelse till skadegörelse om det genom omständigheterna går att bevisa att skadegörelsen som personen skulle genomföra är grov. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Skada på egendom - brott?

2019-10-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har 2 frågor jag vill få svar på:1. Om man spränger någon annans brevlåda med en raket, vilket brott har man gjort sig skyldig till?2. Om jag bryter upp en bil, tar den för att sedan sälja den vidare, vilket brott har jag gjort mig skyldig till? Kan det vara bilstöld och häleri?Tack på förhand
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Lagen jag kommer använda mig av är brottsbalken. BrBNär det gäller din första fråga gällande brevlådan så är brottsrubriceringen för det brottet skadegörelse. Det regleras i 12 kap. 1§ BrB, men beroende på omständigheterna skulle det också kunna falla under 12 kap 2§ BrB om det innebär en obetydlig värdeminskning. När det gäller bilen så är det stöld 8 kap. 1§ BrB, möjligtvis grov stöld 8 kap. 4§ BrB beroende på värdet på bilen. Det är både skadegörelse att skada egendomen när du bryter dig in och häleri när du säljer bilen. Men dessa är konsumerade av brottet stöld och straffet för dessa ingår i straffet för stöld. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad är påföljden vid skadegörelse?

2019-08-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag ska på huvudförhandling gällande skadegörelse och undrar vad jag kan vänta mig för straff om jag blir dömd. Jag är 23 år och ostraffad tidigare. Jag var så pass berusad vid händelsen att jag själv inte minns om jag är skyldig eller ej. Vad kan jag vänta mig?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Påföljd vid skadegörelseSkadegörelse regleras i Brottsbalken (BrB). Skadegörelse förekommer i tre grader. Dessa är skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse samt grov skadegörelse (12 kap. 1-3 §§ BrB). Beträffande de tre olika brotten finns tre olika straffskalor. Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB). Detta är skadegörelse av normalgraden. Ringa skadegörelse är skadegörelse som med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Om det istället rör sig om grov skadegörelse är påföljden fängelsestraff, lägst sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § BrB). Detta innebär följaktligen att det är enbart om du döms för grov skadegörelse som du måste dömas till fängelse. Slutsats Då jag inte har alla omständigheter i ditt fall är det svårt för mig att uttala mig om vilken grad av skadegörelse av de tre möjliga, skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse samt grov skadegörelse, som du kan tänkas bli dömd för. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är det ringa skadegörelse att göra stopp i toaletten så det blir en fuktskada?

2019-07-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att medvetet göra stopp i toaletten hos någon så att det blir fuktskada på golvet? Är det ringa skadegörelse?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet skadegörelse stadgas i 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) med den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Under brottsbeskrivningen faller varje orsakande av fysisk skada eller förstörelse, som kan tillskrivas en persons handlande. Att skada eller förstöra egendom som tillhör någon annan är till men för vederbörandes äganderätt om egendomen sjunker i värde ekonomiskt sett. För att brottet ska aktualiseras krävs det även att det subjektiva rekvisitet, uppsåt, är uppfyllt. Uppsåt innebär förenklat att gärningsmannen är medveten om följden av sitt handlande eller åtminstone är likgiltig inför den. I ditt fall innebär det att det mycket väl kan utgöra skadestånd att medvetet göra stopp i toaletten så att en fuktskada uppkommer.Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet anses som ringa döms gärningsmannen istället för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Det framkommer inte klart i lagen vart gränsen går mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden. Högsta domstolen har i NJA 1988 s. 351 uttalat att värdegränsen mellan ringa stöld (s.k. snatteri) och stöld av normalgraden kan vara till ledning vid bedömningen om skadegörelsen ska ses som ringa eller ej. Enligt praxis går gränsen för ringa stöld vid 1.000 kronor och därmed ringa skadegörelse vid samma gräns.Vänligen,