Straffet för skadegörelse

FRÅGA
Hyr en lägenhet och min granne kastade en sten och den gick igenom ena glaset.Har gjort polisanmälan har ett vittneKan jag få han inspärrad? Eller åtminstone få skadestånd,,?Hur funkar det?Mvh Viktoria i Luleå
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att redogöra för vilka brott och straffskalor som är aktuella och därefter behandla frågan om skadestånd.

Att kasta sten på fönster är skadegörelse

Skadegörelsebrotten regleras i 12 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB).

Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annan. Att kasta sten på någon annans fönster är att förstöra egendom till men för annan. Den handling du beskriver räknas därför som skadegörelse (12 kap. 1 § BrB).

Straffet för skadegörelse

Skadegörelse finns rubricerad i tre olika svårighetsgrader: ringa skadegörelse (12 kap. 2 § BrB), skadegörelse av normalgrad (12 kap. 1 § BrB) och grov skadegörelse (12 kap. 3 § BrB).

Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa rubriceras gärningen som ringa skadegörelse. Straffet för ringa skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader. För skadegörelse av normalgraden ligger straffet på böter eller fängelse i högst två år. För grov skadegörelse gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För att brottet ska anses vara av grovt slag beaktas särskilt om skadegörelsen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan drabbat en sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art. Utifrån det du beskrivit är det mest troligt att det rör sig om skadegörelse av normalgrad, eftersom skadan varken synes vara obetydlig eller tillräckligt omfattande till den grad att det faller in under ringa respektive grov skadegörelse.

Värt att nämna är också att det generellt sett krävs att gärningspersonen agerat med uppsåt för att kunna dömas till ansvar för brott. Detta framgår av 1 kap. 2 § BrB.

Du har rätt till skadestånd

Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) är tillämplig när det gäller skadestånd med anledning av brott. Någon som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). För att bli skadeståndsskyldig är uppsåt alltså inte ett krav, utan det räcker med vårdslöshet eller oaktsamhet.

I ditt fall rör det sig om en sakskada, eftersom att skadan har drabbat ett föremål. Skadestånd för sakskada omfattar ersättning för den skadade sakens värde eller reparationskostnad (5 kap. 7 § SkL). Du har därmed rätt att få ersättning för ett nytt fönster.

Sammanfattning

Att med uppsåt kasta sten på någons fönster utgör skadegörelse. I detta fall handlar det sannolikt om skadegörelse av normalgraden. Exakt vilket straff det blir är en bedömning som domstolen får göra, men den aktuella straffskalan går från böter till fängelse i max två år. Du har också rätt till skadestånd för det förstörda fönstret.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (129)
2021-08-15 Straffet för skadegörelse
2021-07-24 Är det brottsligt att såga ner en grannes träd utan lov?
2021-07-20 Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?
2021-06-30 Graffiti: konst eller brott?

Alla besvarade frågor (96397)