Vad är påföljden vid skadegörelse?

2019-08-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag ska på huvudförhandling gällande skadegörelse och undrar vad jag kan vänta mig för straff om jag blir dömd. Jag är 23 år och ostraffad tidigare. Jag var så pass berusad vid händelsen att jag själv inte minns om jag är skyldig eller ej. Vad kan jag vänta mig?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Påföljd vid skadegörelseSkadegörelse regleras i Brottsbalken (BrB). Skadegörelse förekommer i tre grader. Dessa är skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse samt grov skadegörelse (12 kap. 1-3 §§ BrB). Beträffande de tre olika brotten finns tre olika straffskalor. Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB). Detta är skadegörelse av normalgraden. Ringa skadegörelse är skadegörelse som med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Om det istället rör sig om grov skadegörelse är påföljden fängelsestraff, lägst sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § BrB). Detta innebär följaktligen att det är enbart om du döms för grov skadegörelse som du måste dömas till fängelse. Slutsats Då jag inte har alla omständigheter i ditt fall är det svårt för mig att uttala mig om vilken grad av skadegörelse av de tre möjliga, skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse samt grov skadegörelse, som du kan tänkas bli dömd för. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är det ringa skadegörelse att göra stopp i toaletten så det blir en fuktskada?

2019-07-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att medvetet göra stopp i toaletten hos någon så att det blir fuktskada på golvet? Är det ringa skadegörelse?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet skadegörelse stadgas i 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) med den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Under brottsbeskrivningen faller varje orsakande av fysisk skada eller förstörelse, som kan tillskrivas en persons handlande. Att skada eller förstöra egendom som tillhör någon annan är till men för vederbörandes äganderätt om egendomen sjunker i värde ekonomiskt sett. För att brottet ska aktualiseras krävs det även att det subjektiva rekvisitet, uppsåt, är uppfyllt. Uppsåt innebär förenklat att gärningsmannen är medveten om följden av sitt handlande eller åtminstone är likgiltig inför den. I ditt fall innebär det att det mycket väl kan utgöra skadestånd att medvetet göra stopp i toaletten så att en fuktskada uppkommer.Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet anses som ringa döms gärningsmannen istället för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Det framkommer inte klart i lagen vart gränsen går mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden. Högsta domstolen har i NJA 1988 s. 351 uttalat att värdegränsen mellan ringa stöld (s.k. snatteri) och stöld av normalgraden kan vara till ledning vid bedömningen om skadegörelsen ska ses som ringa eller ej. Enligt praxis går gränsen för ringa stöld vid 1.000 kronor och därmed ringa skadegörelse vid samma gräns.Vänligen,

Straff för skadegörelse av normalgraden

2019-07-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Kan man dömmas till bara böter för skadegörelse av normalgraden?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadegörelse av normalgraden innehåller inte böter i straffskalan, utan bestraffas med fängelse i högst två år (12 kap 1 § brottsbalken). Däremot innehåller straffskalan för ringa skadegörelse böter (12 kap 2 § brottsbalken).Vänligen,

Kan äggkastning som orsakar skada utgöra något brott?

2019-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag va ute och åkte med bilen och 4st ungdomar kastade flertalet ägg som träffade och skadade bilen rejält. Vad för brott har dem begått och borde misstänkas för? Polisen har fått tag i dem nu och startar en förundersökning. Vill veta vad för brott man kan anmäla dem
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Ett brott beteendet kan anses utgöra är skadegörelse (12 kap 1 § BrB). Du kan även begära skadestånd för de skador som uppstått på bilen (2 kap 1 § skadeståndslagen).Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Påföljden vid skadegörelsebrott

2019-07-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fängelse har ingått i straffskalan för skadegörelsebrott de senaste 20 åren. Efter en lagändring 2004 skärptes maximistraffet för brottet från fängelse i 6 månader till fängelse i 1 år. Slutligen skärptes maximistraffet år 2017 från fängelse i 1 år till fängelse i 2 år. Trots att fängelse ingår i straffskalan har HD i NJA 2000 s. 432 fastställt att påföljden vanligtvis ska bestämmas till böter. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänligt hälsning,

Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden

2019-07-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag har läst att man inte kan dömmas till enbart böter för skadegörelse längre. När tog man bort den regeln?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt har skadegörelse av normalgraden inte böter i straffskalan, utan bestraffas med fängelse i högst två år (12 kap 1 § brottsbalken). Böter togs bort ur straffskalan i och med att lag (2017:442) om ändring i brottsbalken trädde ikraft 1 juli 2017.Vänligen,

Får en granne använda växtbekämpning på en annan grannes egendom?

2019-07-02 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min granne i vårt koloniområden har använt kemisk växtbekämpning för att ta död på buskar på min sida tomtgränsen som han upplevde störande. All växtlighet dog inom en zon på ca 1-1.5 m längs tomtgränserna. Där löper stenmurar som jag antar dessuton är biotopskyddade. Är detta ett brott?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Som granne kan man i vissa fall ha rätt att kapa grenar och ta bort rötter som tränger över tomtgränsen. Detta får göras om grenarna/rötterna medför olägenhet. Denna regel finns i Jordabalken 3:2.Jag har dock svårt att se att regeln skulle gälla när det handlar om att använda kemiskt växtbekämpningsmedel för att ta död på hela buskar. Buskar torde kunna likställas med träd och därför räknas som lös egendom, och förstörande av dessa skulle i så fall kunna utgöra brotten skadegörelse eller åverkan. Brotten finns i Brottsbalken 12:1-2. Skillnaden mellan dem är att åverkan är ett ringa brott.Om polisen är ovillig att hantera ärendet kan ni kräva skadestånd med stöd i Skadeståndslagen 2:1. Er granne har genom att förstöra er lösa egendom vållat er sakskada. Ni kan därför kräva ersättning för buskarna. Vill ni använda er av denna möjlighet rekommenderar jag att ni kontaktar en verksam jurist som kan hjälpa er med detaljerna.Gällande biotopsskydd finner du en karta över skyddande områden på Naturvårdsverkets hemsida.Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.

Brevbärare har skrivit på brevlåda, får denne göra det?

2019-06-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Får en brevbärare skriva med en vanlig tuschpenna på min brevlåda enbart för att han anser att det saknas information på min brevlåda?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nej, en brevbärare får inte skriva på din brevlåda för att denne tycker att det saknas information. Det räknas som skadegörelse och regleras i 12 kap. Brottsbalken. Det du ska göra är att anmäla brottet till polisen. För att polisen lättare ska kunna utreda klottret är det bra om du fotograferar klottret, skicka in bilderna via post. Hälsningar