Varför polis samt åklagare lägger ned utredning samt vad man som brottsoffer då kan göra

2018-04-02 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min fd sambo och jag håller på att separera, han är den som fått vara kvar i bostaden då jag packade en väska och åkte därifrån under dramatiska omständigheter. Efter detta så har han tömt bostaden på värdesaker (elektronik mm) samt slagit sönder alla möbler och inredning som var kvar, även förstört alla kläder/skor för mig som jag inte hade möjlighet att ta med. Han har nog förstört saker för över 100tkr totalt. Jag har allt fotograferat och dokumenterat på video i vilket skick han lämnade bostaden), har även erkännande från honom på sms.Detta anmälde jag givetvis till polisen, som la ner det hela 2 dagar efter att anmälan kom in. Överklagade då det beslutet till åklagarmyndigheten, som också dom valde att inte göra någon överprövning på polisens beslut. Jag är i chock då jag anser att bevisen jag har är mycket starka, det enda jag i princip saknar är en video där man ser han slå sönder/förstöra alla saker.Det kan ju inte stämma att man kan komma undan med att stjäla och förstöra gemensam och privat (jag hade en del arvegods) egendom..? Vet inte vad jag ska göra just nu, är så fruktansvärt besviken på polis/åklagare som valt att lägga ner detta trots så tydliga bevis samt erkännande på sms från min fd. Vad ska jag göra?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilket brott?Att medvetet förstöra annans egendom är i lagens mening skadegörelse, se 12 kap. 1 § brottsbalken. För att det ska vara fråga om skadegörelse krävs att det tillfört men för brottsoffret. Men behöver inte vara av ekonomisk karaktär, det kan även handla om affektionsvärde, det vill säga egendom som har ett känslomässigt värde.Du förklarar i din fråga att du fått egendom förstörd av ett värde på 100 000 kr samt att också egendom du ärvt blivit förstörd. Detta talar för att du fått lida men av förstörelse av egendom med dels ekonomiskt värde, dels affektionsvärde. I ditt fall är det alltså uppenbart att det är fråga om skadegörelse.Av lagtext framgår att straffet för en gärning enligt följande är fängelse i högst två år. Dock döms oftast den tilltalade endast till böter i de fall frågan tagits upp i domstol.Varför polis samt åklagarmyndighet inte utreder frågan:Polis samt åklagare granskar, vid bedömning, huruvida det är rimligt att den misstänkte kan dömas för brottet. Även fast det är uppenbart att personen är gärningsman kan det vara som så att bevisningen inte är tillräcklig för att det ska leda till att personen i fråga döms. I det fallet väljer myndigheterna att avsluta utredning för att lägga resurser på sådant som kan leda till lösning. Du kan läsa mer om hur polis- samt åklagarmyndighet resonerar i denna fråga här. Vad kan du göra nu?Då du på grund av din förra sambos agerande har fått utså en stor förlust av egendom bör du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om det finns möjlighet till ersättning. I det fall du genom försäkring inte kan få ersättning kan du också vända dig till brottsoffermyndigheten. Denna myndighet kan tillgodose dig ersättning då:- Du polisanmält skadan, samt- Då du inte erhållit ersättning genom försäkring eller skadestånd.Ansökan om ersättning från brottsoffermyndigheten hittar du här. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Du är välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline i det fall du har fler funderingar. Med vänliga hälsningar,

Straffvärde för skadegörelse samt villkorlig dom

2018-02-14 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej.27 Årig kille,ej tidigare dömd, som dömts för skadegörelse i form av klotter av "inte helt obetydlig storlek(60x30cm), gjord i en offentlig miljö". Det kostade 5xx kr att återställa skadan och samt ska jag betala dagsböter x0 å 2xx kr och brottsofferfonden.Påföljd: bla bla bla.. "Tingsrätten bedömer att straffvärdet för den brottslighet Namn Namnsson gjort sig skyldig till motsvarar fängelse en månad. - Är detta rimligt?Sedan står det att jag dömts till villkorlig dom - Vad innebär det? - Den villkorliga domen är förenad med en prövtid på två år.
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Din första fråga är svår att svara på, eftersom det är tingsrättens bedömning som gäller för vad som är "rimligt". Rätten har vägt in både de försvårande och förmildrande omständigheter som finns i ditt enskilda fall, och bedömer vad straffvärdet för ditt brott är utifrån vad lagen säger och, eftersom rättstillämpningen ska vara enhetlig i Sverige, man ser också från vad praxis på området säger. (Se 29 kap 1 § brottsbalken). För brottet skadegörelse (av normalgraden) kan man som mest bli dömd till två års fängelse, eller om brottet är obetydligt/ ringa kan man bli dömd till böter eller fängelse i högst sex månader. (12 kap 1-2 § brottsbalken). Att straffvärdet vid bedömningen av påföljden för skadegörelse ligger på en fängelse-nivå är med andra ord något som ligger helt inom ramen för vad domstolen, beroende på omständigheterna, kan döma ut. Villkorlig domVillkorlig dom är en påföljd för brott som man kan få om påföljden för brott bedöms inte kunna stanna vid bara böter (straffvärdet är för högt för bötes-nivå) utan det ligger på "nivå" med fängelsestraff. Men i stället för fängelse har rätten möjlighet att döma till villkorligt som innebär att man, under vissa villkor, slipper fängelsestraff.Påföljden innebär automatiskt att den dömde får en prövotid på två år, om den dömde begår ett nytt brott under denna tiden blir konsekvensen att man kommer se strängare på straffet för det nya brottet. Begås ett nytt brott under prövotiden kan den villkorliga domen upphävas och istället ersättas med en ny påföljd för den sammanlagda brottsligheten, då beaktar rätten den tidigare brottsligheten vilket kan ge ett hårdare straff. (Se 27 kap 1 och 3 § brottsbalken)Prövotiden innebär i kort att den dömde ska vara skötsam och efter förmåga försöka försörja sig själv. Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.

Arbetsgivare slängt anställds saker

2018-02-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Fötretaget jag jobbar på har brutit upp mitt skåp och slängt mina privata saker?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det torde vara fråga om olovligt förfogande enligt BrB 10:4: "Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, med egendom, som han har i besittning men vartill ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad eller eljest tillkommer annan, vidtager åtgärd varigenom egendomen frånhändes den andre eller denne annorledes berövas sin rätt, dömes för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst två år."Man berövas sin rätt om besittaren kastar bort egendomen. Förstörande eller skadande av egendom bestraffas dock som skadegörelse enligt BrB 12:1:"Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år"Det är vanligt att skadegörelse även innefattar rubbande av annans besittning, vilket egenmäktigt förfarande tar sikte på, men man döms enbart för skadegörelsen såvida inte skadegörelsen utgör ett underordnat moment i besittningskränkningen.Avgörande blir alltså om egendomen förstörs om arbetsgivaren skulle slänga den. Oavsett vilket bör du upprätta en polisanmälan.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vilket brott aktualiseras när någon förstör annans staket?

2017-09-19 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Vilket brott begår personen, kan jag anmäla honom?Vi har satt upp ett staket på vår gräsmatta längs en gångväg för att det ofta finns förbipasserande som genar över gräsmattan och förstör gräset. Sedan en tid tillbaka så har en okänd person regelbundet sparkat ned staketet och det har gått så långt att denne person har brutit av delar av det och vält/kastat det mot vår fasad.Jag har (olovligen) satt upp en dold kamera som nu fångade personen på bar gärning, vad kan jag göra med materialet? Kameran filmar vår inhägnade mark, dock så ser man en bit av gångvägen (dit allmänheten har tillträde).Tack för svar.
Charlotta Nermark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att förstöra annans staket kan utgöra skadegörelseOm en person förstör någon annans staket kan personen göra sig skyldig till brottet skadegörelse (Brottsbalken 12:1). Skadegörelse är när en person har skadat eller haft sönder din egendom. Skadegörelse är ett uppsåtligt brott varför det krävs uppsåt hos gärningspersonen för att personen ska bli dömd. Det framstår som att personen avsiktligt sparkat ned/brutit sönder ditt staket och därför kan man i detta fall säga att personen agerat uppsåtligt.Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst två år eller vid grova brott upp till sex år. Du kan göra en polisanmälan för skadegörelse till Polisen via telefon - 114 14. Det kan krävas tillstånd för att kameraövervaka platser där allmänheten har tillträdeReglerna för kameraövervakning hanteras i kameraövervakningslagen. Det krävs i regel tillstånd för att kameraövervaka platser dit allmänheten har tillträde. Tillståndet söker man hos länsstyrelsen. Om man inte följt reglerna kan man i vissa fall dömas till böter eller fängelse (kameraövervakningslagen 45§).Kamerainspelningar får användas som bevismaterialI svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering (rättegångsbalken 35:1). Principerna innebär att man i princip får åberopa vad som helst som bevis och att domstolen värderar detta bevis fritt. Kameramaterialet får därför användas som bevis i en eventuell rättegång även om kameraövervakningen skulle ha skett i strid med kameraövervakningslagen. Sammanfattningsvis kan du polisanmäla personen för skadegörelse och vid en eventuell rättegång får kameramaterialet användas som bevis. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får man porta person som burit sig illa åt i butik?

2018-03-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar om man har rätt att neka en kund att komma komma in i ens butik ("porta") om kunden tidigare kommit in och rivit ner varor och kort i butiken för att sen vägra plocka upp och betett sig hysteriskt.
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För närvarande finns det ingen rätt för butiksbiträden att hindra en person från att gå in i en affär, om personen tidigare begått snatteri, skadegörelse eller liknande brott i butiken. Frågan har berörts av Högsta domstolen bland annat i NJA 1995 s. 84. Där konstaterades att en person som tidigare begått brott i en butik inte begår olaga intrång om han eller hon trots förbud går in i affären. Det du beskriver skulle kunna klassas som en form av skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken, beroende på omständigheterna. Att en person endast betett sig hysteriskt kan dock inte utgöra brott. Det är viktigt att veta att även om personen som tidigare rivit ner saker har rätt att gå in i affären, har butiken rätt att gripa personen om han eller hon begår nya brott i affären. Man har även nödvärnsrätt enligt 24 kap 1 § brottsbalken i en sådan situation. Hoppas att mitt svar hjälpt dig. Har du fler frågor kan du läsa själv i lagen genom att klicka på länkarna, eller höra av dig till oss på info@lawline.se för att få kontakt med en jurist.

Fråga om medverkan vid passivt agerande under skadegörelse

2018-02-09 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Häromdagen så fick min vän för sig att stryka över ett rastiskt budskap i en busskur och ovanför det skriva ett antirasistiskt budskap. Tror inte att denna pennan var en permanent penna, vet inte om det är relevant.I alla fall så känner inte jag henne så bra att jag var bekväm i att säga till att hon skulle skippa det. Nu är min fråga. Att jag då inte gjorde någonting åt att hon klottrade detta: gills det då som att jag är inblandad och supportar klotter? Är det något som jag hade kunnat bli straffad för? För jag är jätteemot klotter men jag var i en situation där jag inte vågad säga ifrån. En anna vän menar att jag pga detta är inblandad/supportar. Medans jag anser att de andra som väntade på bussen som såg isf också skulle vara minst lika inblandade?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det aktuella brottet här är skadegörelse, brottsbalken 12 kap. 1 § eller ringa skadegörelse, brottsbalken 12 kap. 2 §.Förutom gärningsmannen, den som utför själva handlingen, kan den som medverkat genom "råd eller dåd" också bli dömd för medhjälp till brottet, brottsbalken 23 kap. 4 §. Du ska ha utövat inflytande på händelseutvecklingen på ett sätt som främjat brottet. Att bara sitta passiv utan att varken säga eller göra någon fysisk handling uppfyller knappast kravet på att främja genom "råd eller dåd", även om kravet vid vissa situationer kan vara väldigt lågt ställt. Som att t.ex. hålla gärningsmannens jacka under tiden denne misshandlar någon annan.Du behöver dock inte vara orolig om det gick till så som du beskriver det då du inte hade något uppsåt till skadegörelsen. Du hade inte någon avsikt för att skadegörelsen skulle ske. Uppsåt krävs även för medhjälparen och inte bara för gärningsmannen. Min bedömning är att du inte har gjort dig skyldig till något brott.Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gör jag rätt i att betala skadeståndskrav direkt?

2017-12-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har under en kväll sprungit över en parkerad bil i stan. Jag var uppenbarligen berusad och hamnade i fyllecell efter incidenten. Efter detta har polisen och Åklagare anmält mig för skadestånd och vill nu att jag ska betala cirka 20.000 kronor i skadestånd. Jag har accepterat brottet eftersom jag tyckte det är bättre att vara ärlig än att bara råneka allt. Men jag tycker uppenbarligen 20.000 för en buckla på en bil (inga repor enligt information till mig) är alldeles för mycket att betala. Nu undrar jag. 1: Tror ni att det är smartare och acceptera skadeståndet om nu åtal väcks. Utan att ta upp det i tingsrätten. 2: Finns det möjlighet att att få hjälp av försäkringbolag vid skadestånd? Att man får hjälp av betalningen?
Felix Sjöberg |Hej,Det är svårt att säga så mycket om din situation eftersom det beror mycket på hur skadorna ser ut och liknande. Det går snabbare om du erkänner direkt och betalar, men det är någonting du i första hand bör göra om du känner att det är rätt. Du bör också be att få ett underlag för hur skadeståndet är beräknat så att du kan se vad det har kostat att reparera bilen. Om du däremot tycker att 20 000 är för mycket (eller att du inte ska betala någonting alls) kan du bestrida och invänta en eventuell huvudförhandling. Det kan däremot hända att du i så fall drar på dig ytterligare kostnader, så det är svårt att säga vad som är smartast.Vad gäller försäkringsfrågan är det helt beroende av vad du har för försäkring och det allra smartaste där är att kontakta ditt försäkringsbolag.

Skadegörelse att döda katt?

2017-08-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga om skadegörelse. Jag ska försöka att vara kortfattad. Jag och min före detta gick isär 2015 och hade då när jag flyttade ut en överenskommelse om våra katter att han skulle ha dom tills jag fick tag på lägenhet eftersom jag bodde hos min mor som är allergisk. Månader gick och vi hördes av till och från. En dag när jag frågar hur allt var så får jag inget svar, det går ca två dagar av ringande och frågande tills jag får skrivet tillbaka att han då har dödat mina katter, Och att han sa inget för han visste att jag skulle säga emot. Jag har tänkt anmäla nu och jag undrar om jag skulle kunna få råd och tips och vad för straff etc detta innebär. Mvh
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att dömas för skadegörelse krävs att man förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill (12 kap. 1 § brottsbalken). Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Saken som förstörs eller skadas kan vara död eller levande vilket innebär att djur ingår i kategorin lös egendom. Skadegörelse kan således föreligga om någon dödar någon annans djur utan lov, vilket du tycks ha förstått. Efter polisanmälan beslutar polis och åklagare om en s.k. förundersökning ska inledas. Polisen ska meddela dig om de väljer att inte inleda en förundersökning eller om de lägger ned den samt om de väcker åtal eller inte. Du kan ha rätt till skadestånd, vilket åklagaren ofta kan hjälpa dig med.Vilket straff som någon tilldöms beror givetvis på vilken egendom som skadats eller förstörts. Katter kan ha olika ekonomiskt värde, men har givetvis ofta ett stort affektionsvärde. Det går inte att med säkerhet säga vad straffet vid en fällande dom i din före dettas fall skulle bli, men gissningsvis skulle det handla om böter.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,