Straffskalan för skadegörelsebrott

2019-01-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Vad är det för straffOm man har fått sinadäck pungterade. Med kniv ?
Hanna Mustafa |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! När man förstör någon annans saker gör man sig i regel skyldig till brottet skadegörelse, 12 kap. 1 § brottsbalken. Beroende på värdet av det som förstörs och övriga omständigheter kan skadegörelsen antingen betraktas som ringa (12 kap. 2 §) eller grov (12 kap. 3 §). Den aktuella straffskalan för skadegörelse av normalgraden är böter upp till fängelse i högst två år. För ringa skadegörelse är den aktuella straffskalan böter upp till fängelse i sex månader. För grov skadegörelse är den aktuella straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Jag har inte tillgång till samtliga omständigheter varför jag endast har kunnat göra allmänna redgogörelser för skadegörelse samt påföljderna härför.Skadan kan inte sägas vara obetydlig. Brottet lär därför inte bedömas som ringa skadegörelse (se 12 kap 2 § BrB). Skadegörelse av normalgraden ligger närmare till hands. Den aktuella straffskalan lär därför bli böter upp till fängelse i högst två år. Vid bedömningen av vilket straff som ska utgå, böter eller fängelse, beaktas samtliga relevanta omständigheter. Det vanliga är att man dömer till böter.Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art (se 12 kap 3 § BrB). Detta är svårt för mig att avgöra utifrån förutsättningarna i din fråga. Men exempelvis om det satt folk i bilen när brottet begicks kan det tyckas att gärningen medförde betydande fara för någon annans liv, och brottet med anledning därav kan bedömas som grovt. Hoppas du fick svar på din fråga! om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning

Vad kan jag göra om förundersökning om skadegörelse lagts ned?

2018-12-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Granne har låtit såga ner en 200-årig tall på vår tomt. Vi polisanmälde. Ärendet rubr som grov skadegörelse. Jag och min man samt en granne, som för övrigt såg nedsågningen från sin tomt då vi var bortresta, var vittnen till hur den brottsmisstänkte grannen erkände att han först trott att tallen stod på hans tomt men sedan sett gränsröret och ändå gått vidare med fällningen eftersom han ville uppföra en friggebod. Polisen har hållit förhör med oss, med vår granne och med den brottsmisstänkte. Beslut kom igår där man lägger ner ärendet då det inte anses att den misstänkte har begått något brott. Han anses inte ha haft uppsåt och insikt! Vi har haft kontakt med polisinspekt som tagit beslutet för att efterhöra grunderna till beslutet. Hon kan inte förklara det p g a. förundersökningssekretessen som hon uttrycker det. Hon liknar det vid att man förstör en tv i ett hem men att man inte gjorde det med flit. Oförståeligt! Vår tomt - vår tall. Vill se utskrift av förhör men nekas pga sekretess. Skall verkligen ett sådant här ärende sekretessbeläggas? Hur kan inte detta inte vara ett brott? Ev lögner kan vi inte kontrollera.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här finns det två möjligheter för er att fortsätta driva ärendet.Överprövning av beslutetEn förundersökning kan, beroende på målets beskaffenhet, antingen ledas av polismyndigheten eller åklagare. Den som leder förundersökningen är den som fattar beslut om att en förundersökning ska läggas ned. Ett beslut av polismyndigheten att lägga ned förundersökning kan överprövas av åklagaren. Är det istället åklagaren som fattat beslutet är det överåklagaren eller annan högre åklagare som gör prövningen. Utifrån din fråga förstår jag det som att det är polisen som drivit förundersökningen. Beslutet kan alltså överprövas av åklagarmyndigheten. För att överpröva beslutet bör ni vända er till åklagaren. Ni bör då ange varför ni anser att beslutet är felaktigt och redovisa för eventuella nya omständigheter som inte tidigare varit kända för beslutsfattaren.SkadeståndsanspråkFattar åklagaren samma beslut, eller vill ni inte överpröva beslutet, har ni möjlighet att väcka en civilrättslig talan i form av ett skadeståndsanspråk. Det gör man genom att ansöka om stämning hos tingsrätten. Det är inget åtal och grannen kan inte dömas för brott, men däremot bli skadeståndsskyldig för de skador han orsakat. När det gäller skadeståndsskyldighet krävs det inte uppsåt, utan det räcker att grannen orsakat skadorna av oaktsamhet. I sådana tvistemål är beviskravet också lägre ställt. Jag föreslår att ni vänder er till en jurist för att få ytterligare råd och eventuellt hjälp att driva målet. Med vänlig hälsning,

Får vi slänga före detta inneboendes saker?

2018-11-08 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo hade en inneboende som vi sade upp kontraktet med och det var en uppsägningstid på 3 månader.Nu när uppsägningstiden är förbi så saknas nyckeln som vår inneboende hade, men personen i fråga svarar inte på meddelanden, telefonen eller mail, så vi vet inte hur vi ska få tillbaka den sista nyckeln till lägenheten eller gå tillväga.Personen hyrde under dessa 3 månader under uppsägningstiden bara vindsutrymme av oss enligt muntligt överenskommen summa, och i vår uppsägning skrev vi även att om hans grejer står kvar på vinden efter tiden är förbi så tar vi det till återvinningen, om vi gör detta kan det då leda till komplikationer?Tack på förhand
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den inneboendes sakerRisk för att begå brottEfter att någon har lämnat sin egendom i en annan persons lägenhet har personen som bor i lägenheten inte rätt att göra sig av med egendomen. Med andra ord har man inte rätt att kasta, sälja eller annars göra sig av med föremål som en person lämnat kvar och vägrar att hämta. Gör man sig av med egendom som någon annan äger riskerar man att begå olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Så länge er före detta inneboende inte explicit uttryckt att ni får göra dig av med sakerna, så är det alltså brottsligt att göra det. Man kan även göra sig skyldig till brott om man kör hem sakerna till personen, eftersom man genom att flytta dem mellan två platser rubbar ägarens besittning om sakerna (även om tillfälligt). Detta brott kallas för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Däremot är det inte tillåtet att låta sin egendom ligga kvar i någon annans hem, om man ombetts att flytta på den. Detta kan nämligen också utgöra egenmäktigt förfarande i 8 kap. 8 § brottsbalken, eftersom besittningen till bostaden rubbas genom att dess användbarhet begränsas. Alltså har den inneboende agerat felaktigt.Enligt 12 kap. 27 § 2 st jordabalken (JB) tillfaller egendom som en hyresgäst lämnar kvar till hyresvärden, om inte hyresgästen efter anmaning inom tre månader, eller annars inom sex månader, hämtar sin egendom. Eftersom er inneboende flyttade ut nyligen, har mer än sex månader inte förflutit och egendomen tillhör därför inte er ännu.Hur kan jag gå tillväga?I detta fall kan jag rekommendera att ni ansöker om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Då kommer er före detta inneboende att uppmanas att hämta sakerna och om detta inte sker kommer egendomen istället att hämtas av Kronofogden, på er före detta inneboendes bekostnad. När ni kontaktar personen för att påpeka att det utgör brott att inte hämta sakerna, kan ni även då sätta en tidsfrist för hur länge personen har på sig, innan ni gör en polisanmälan om egenmäktigt förfarande. Ni kan även, om sakerna inte hämtas upp efter er egenbestämda tidsfrist, polisanmäla personen för egenmäktigt förfarande.NyckelnÄven i detta fall ligger det nära till hands att se till brottsliga förfaranden. Det brottet som är aktuellt enligt er beskrivning är enligt mig olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). För detta brott kan den dömas som har viss egendom i sin besittning (nyckeln) och förfogar över den på sådant vis att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till egendomen. Även om inget brott har begåtts så har ni givetvis rätt till din nyckel. Även i detta fall kan man vända sig till Kronofogden och begära handräckning för att de skall fastställa att en viss person är skyldig att överlämna viss egendom till er. Om hyresvärden i denna situation beslutar att bekosta installation av ett nytt lås är hyresgästen skadeståndsskyldig för den utgiften (2 kap. 2 § skadeståndslagen).SlutsatsNi får inte flytta personens saker på eget bevåg, men denne får heller inte lämna kvar sina saker om ni anmodar denne att hämta dem. Ni ska även få tillbaka er nyckel. Beträffande sakerna och nyckeln kan ni kontakta Kronofogdemyndigheten för handräckning.Min rekommendation till dig Det bästa är alltid att försöka lösa konflikter i samförstånd. Rättsprocesser är energi-, kostnads- och tidskrävande och utfallet svårt att förutspå. Om det absolut inte går att komma överens tycker jag att ni ska berätta för hyresgästen vilka konkreta åtgärder du överväger att vidta (d.v.s. polisanmäla för olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande, samt begära handräckning och betalningsföreläggande).Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Skadegörelse på bil

2018-10-11 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, ett ex och hans kompis skojbråkade brevid min bil och tryckte in ena bakdörren på bilen och de lovade att betala allt det skulle kosta vilket det finns bildbevis på. Nu har det gått flera månader och de vägrar betala och har blockerat mig så jag kan varken ringa eller sms dem. Vad ska jag göra?
Veronica Borg |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att ditt ex och hans kompis har gjort sig skyldiga till skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Detta för att de skadade din egendom. Skadegörelse kan som mest ge fängelse i två år. Eftersom skadegörelse är en brottslig handling skulle jag rekommendera att du vänder dig till polisen. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill ha vidare rådgivning får du gärna vända dig till någon annan av våra tjänster:l- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 ochvälj knappval 1.Vänligen,

Vad är straffet för att smutsa ner golvet på en toalett?

2019-01-12 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag var nyligen på max med några vänner sent på kvällen. Mina vänner var berusade och började köra en lek och det slutade med att en av mina kompisar bajsade på golvet av toaleten, vi tänkte inte så mycket på det då men fick senare reda på att det är olagligt. Vad skulle straffet för ett sådan brott vara och hur mycket böter skulle det vara i sånna fall?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som är brott och straff finns framför allt i Brottsbalken (BrB). Till att börja med kan jag säga att det inte är en godtagbar ursäkt från dina kompisar att de var berusade. Även berusade personer ska enligt lagen ansvara för vad de gör.Att smutsa ner kan vara skadegörelseAtt smutsa ner golvet på en toalett med avföring på det sätt du beskriver kan bedömas som skadegörelse, vilket är ett brott. Straffet för skadegörelse är enligt lagen fängelse från 14 dagar till två år (BrB 12 kap. 1 §). Det handlar om att dina kompisar skadat någon annans egendom. Även om de inte direkt förstört något utan toaletten säkert kan återställas genom städning så kostade det sannolikt mer än vanligt för Max att städa upp toaletten efter dina kompisar.Det är dock inte helt säkert att en domstol skulle välja att döma dina kompisar för det, kanske tycker domstolen inte att det är en tillräcklig skada för att det ska anses vara ett brott. Om domstolen bedömer att det faktiskt är skadegörelse men mindre allvarlig sådan kan de också döma till ringa skadegörelse. Utifrån min bedömning är detta mer sannolikt. Straffet för ringa skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 12 kap. 2 §). Det är troligast att dina kompisar skulle straffas med böterBeroende på hur gamla dina kompisar är kan straffet bli olika. Fängelse är enligt mig dock inte särskilt troligt i något fall då skadegörelsen inte är av det allvarligare slaget. Jag anser att det är mer troligt att dina kompisar straffas med böter om de döms till ansvar.Böter för skadegörelse döms oftast ut som dagsböter, vilket betyder att dina kompisar skulle få betala ett visst belopp i ett visst antal dagar till staten. Antal dagar ska vara mellan 30 och 150 och beloppet ska vara mellan 50 och 1 000 kronor (BrB 25 kap. 2 §). Domstolen bedömer hur höga böterna blir men enligt min bedömning borde de bli lågaExakt vad dina kompisar skulle få för dagsböter kan jag tyvärr inte avgöra. Domstolen bestämmer detta från fall till fall och skulle ta hänsyn till just dina kompisar och det brott de begått. Hur många dagar det blir beror på hur allvarligt brottet är. Enligt min bedömning skulle det bli närmare den lägre gränsen, då brottet i relation till annan typ av skadegörelse inte är jätteallvarligt. Hur stort beloppet blir beror på dina kompisars inkomst. Om de inte har någon inkomst får de troligtvis betala 50 kronor om dagen och har de hög inkomst får de betala ett större belopp om dagen.Sammanfattning- Det kan vara brottsligt att smutsa ner en toalett med avföring på golvet. - Enligt min bedömning skulle straffet troligtvis bli relativt låga böter, men exakt hur mycket är upp till domstolen att bedöma.Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott eller inte. Jag tror dock att de flesta personer känner på sig vilka handlingar som inte är okej och mitt råd är då att faktiskt inte göra det. Även om det inte skulle vara ett brott så är det ju inte särskilt schysst mot t.ex. Max i detta fall att göra som dina kompisar gjort. Att något inte är brottsligt betyder inte automatiskt att det är okej. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar

Straffmängd för försök till skadegörelse mot en bil?

2018-11-17 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Straffmängd för försök till skadegörelse mot en bil, tre 18 åringar som kastat en sten mot en bilruta men bilrutan gick ej sönder.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad straffet kan bli när tre 18-åringar kastat en sten mot en bilruta, utan att bilrutan gick sönder. Regler om detta finns i Brottsbalken (BrB). Straffet för försök till skadegörelse kan maximalt bli fängelse i två årSom du själv skriver så kan händelsen att tre personer kastat en sten mot en bilruta klassas som försök till skadegörelse om bilrutan inte gick sönder (BrB 12 kap. 5 §). Precis som skadegörelse är alltså redan ett försök till skadegörelse brottsligt och kan därför straffas. Straffet för försöket får inte vara högre än vad straffet för skadegörelse hade varit, vilket maximalt är fängelse i två år (BrB 12 kap. 1 § + 23 kap. 4 §).Om 18-åringarna döms straffas de troligtvis med böterDå jag inte känner till alla omständigheter kring händelsen i din fråga är det jättesvårt för mig att säga vad ett eventuellt straff skulle bli för de tre 18-åringarna. Saker som har betydelse är bl.a. om bilen över huvud taget skadades och om 18-åringarna tidigare har begått brott. Med tanke på att det handlar om så unga personer är det inte troligt att fängelse skulle bli aktuellt om de döms för försök till skadegörelse. I detta fall är det är mer rimligt att 18-åringarna får böter om de över huvud taget straffas.Sammanfattningsvis kan straffet för försök till skadegörelse högst bli två år i fängelse, vilket dock inte är troligt när det handlar om tre 18-åringar. Om dessa straffas får de troligtvis böter. Om du eller någon annan blir utsatt för brott rekommenderar jag dig att alltid kontakta polisen. Även i fall som detta när gärningspersonen inte helt lyckats med den tänkta skadegörelsen är själva försöket ett brott som också är viktigt att anmäla. Skadegörelsen hade ju lika gärna kunnat lyckas och bilrutan gått sönder. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan straffet bli om man avlivar en annan persons hund?

2018-10-16 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |hej jag avlivade en anhörigs hund för att han varit med och fysiskt och psykiskt misshandel + att hundens bakdel började bli sämre & pratade med länsstyrelsen och sa att allt var okej och lät mig avliva honom & denna anhöriga satt häktad under den tiden och då var jag tillfällig ägare sa dom.men länsstyrelsen anteckna ingenting ang dom gett mig godkännande på det.och nu vill denna anhöriga anmäla mig eller redan gjort det och jag vet inte vad jag kan göra när polisen och länstyrelsen gav mig tillstånd till att avliva hunden och nu finns inget antecknat.jag undrar om jag inte lyckas få fram tillräckligt med bevis på att han var sjuk eller att jag fick godkännande vad straffet är på att avliva en annans hund utan ägarens tillstånd, vad är straffet på det? jag vill ha svar på min mail då jag ej får tag på min post just nu
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det kan vara typ av brott att avliva en annan persons hund och vad i så fall straffet kan bli.Vilket brott kan det vara att avliva en anhörigs hund och vilket kan straffet bli?Regler om brott hittas i brottsbalken.I lagen räknas en hund som egendom (en sak). En person som förstör eller skadar egendom sompersonen själv inte äger kan dömas till skadegörelse (12 kap 1 § brottsbalken). Brottet skadegörelse finns i tre olika svårighetsgrader. Här nedan är en lista på de olika skadegörelsebrotten och vad straffet är för dessa. 1. Ringa skadegörelse. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst sex månader. 2. Skadegörelse. Straffet kan bli fängelse högst 2 år. 3. Grov skadegörelse. Straffet kan bli fängelse lägst 6 månader och högst 6 år.Det som vanligtvis avgör om det är att se som en ringa skadegörelse, grov skadegörelse eller "vanlig" skadegörelse är sakens värde.Vad innebär detta i ditt fall?Att avliva en annan persons hund kan räknas som skadegörelse. Det som avgör om det är ringa skadegörelse, grov skadegörelse eller "vanlig" skadegörelse beror på hur mycket hunden var värd.Jag kan inte ge ett exakt svar på vad för påföljd som skulle kunna bli aktuell. För att kunna ge dig ett bättre svar hade jag behövt fler detaljer, men ha som tumregel att desto värdefullare djur det är som avlivas desto strängare kan straffet bli. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Straff vid skadegörelse av polisbil?

2018-09-12 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Vad är straffet för att slå sönder en polisbil?
Hashim Mohammed Ritha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga finner vi i olika delar av Brottsbalken(BrB). Till en början är det viktigt att veta vilket brott som personen kan ställas till svars för.Du kan bli åtalad för skadegörelsebrottetI 12 kap. 1§ BrB finns brottet skadegörelse. Enligt paragrafen döms den som förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom, till men för annans rätt, för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. I det specifika fallet du nämner utgör polisbilen en lös egendom som tillhör annan, nämligen staten. När du skadar polisbilen drabbas staten av en ekonomisk skada eftersom polisbilen nu är obrukbar och behöver reparationer. På så sätt uppfylls brottet skadegörelse.Vad blir mitt straff?Som du kan utläsa i brottsparagrafen är straffskalan böter till fängelse i högst ett år. Jag kan inte ge dig ett exakt svar om vilket straff man döms för eftersom jag inte känner till fler omständigheter som t.ex. ålder, tidigare brottslighet, intentioner och andra relevanta omständigheter.Jag kan dock kortfattat beskriva vad domstolen bedömer när de ska bestämma ett straff. I 29 kap. BrB framgår olika omständigheter som domstolen tar hänsyn till för att bestämma straffets typ och längd. Det kan vara omständigheter som: Skadan, kränkningen eller faran som skadegörelsen inneburit, Gärningsmannens insikter och motiv, Om gärningsmannen visat en stor hänsynslöshet, Om brottet orsakats av någon annans uppenbart kränkande beteende, Om gärningsmannen haft en psykisk störning eller annan nedsatt förmåga, Gärningsmannens ålder, Om man angett sig själv frivilligt till polisen, Om gärningsmannen skulle kunna bli avskedad från sin arbetsplats Som du ser finns det väldigt många omständigheter domstolen bedömer, och listan ovan är inte fullständig i någon bemärkelse. Avslutningsvis vill jag påpeka att det i 30 kap. 4§ BrB finns en presumtion mot fängelse som gäller de flesta typer av brott. Det innebär i praktiken att domstolen i första hand försöker döma till andra straff än fängelse. Exempel är böter, skyddstillsyn, samhällstjänst, ungdomstjänst eller i vissa fall överlämnande till vård. Fängelse kan på så sätt sägas vara den sista utvägen inom svensk straffrätt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Ha det bra!