Vad innebär ringa skadegörelse och finns det någon värdegräns?

FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja ha en konkret beskrivning av vad ringa skadegörelse är. Finns det några beloppsgränser eller liknande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Vad innebär skadegörelse?

För att kunna ge en beskrivning av vad som är ringa skadegörelse måste jag först kort gå igenom vad skadegörelse är eftersom ringa skadegörelse förutsätter att det skett just en skadegörelse. Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den gör sig skyldig till skadegörelse (BrB 12 kap. 1 §). Klotter är ett exempel på skadegörelse. För att göra sig skyldig till brottet krävs även uppsåt, alltså en avsikt. Det krävs däremot inte att brottet skett av lust att förstöra eller i syfte att skada.

Vad innebär ringa skadegörelse?

För att någon ska kunna göra sig skyldig till ringa skadegörelse måste alltså förutsättningarna för brottet skadegörelse vara uppfyllda (se dessa förutsättningar ovan). Vid jämförelse mellan skadegörelse och ringa skadegörelse ska samtliga omständigheter vid brottet beaktas. I de fall där skada innebär en relativt obetydlig värdeminskning eller en förstörelse avser en sak av ringa värde eller något som saknar förmögenhetsvärde talar det för ringa skadegörelse. Det kan också tas med i bedömningen hur lätt eller svårt det är att återställa egendomen till ursprungligt skick, om det är enkelt att återställa talar det för ringa skadegörelse (BrB 12 kap. 2 §).

Finns det några beloppsgränser eller liknande?

I rättsfallet NJA 1988 s. 351 förklarade Högsta domstolen att värdegränsen mellan stöld och snatteri, som för tillfället är 1000 kr, kan vara vägledande vid gränsdragningen mellan skadegörelse och ringa skadegörelse. Detta skulle alltså kunna innebära att om egendomens värde understiger 1000 kr kan det tala för ringa skadegörelse. I samma rättsfall skrev däremot Högsta domstolen att denna värdegräns främst bör användas i okomplicerade fall av oöverlagd skadegörelse eftersom det främst bör vara andra omständigheter som avgör om det är skadegörelse eller ringa skadegörelse. Det innebär alltså att värdegränsen på 1000 kr kan vara vägledande för att avgöra om det är skadegörelse eller ringa skadegörelse men det är även andra omständigheter som spelar roll i bedömningen (som till exempel om återställande av egendomen till ursprungligt skick är enkelt eller svårt, om skada innebär relativt obetydlig värdeminskning, osv).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?