Kan man bli skyldig till skadegörelse även om skadan inte gjordes avsiktligen?

FRÅGA
Hej. Jag är tidigare ostraffad och är nu misstänkt för skadegörelse. Ute och joggade en morgon och vid ett övergångsställe så ser jag en bil som kommer mot ö-stället, bilen är ca 30-40m från ö-stället. Ö-stället är vid en "T-korsning", dvs kommer från en återvändsväg mot en huvudled, innan ö-stället så finns det tydliga markeringar i marken om väjningsplikt. Det var även en del trafiken på h-led då kl var ca 08:20. När jag såg bilen tänkte jag att den skulle sakta in pga mycket trafik och väjningsplikten. När jag har sprungit över första delen av ö-stället så reagerar jag på att bilen inte saktar in och jag stannar till, bilen tvärnitar och stannar 10 cm från mitt lår (när bilen står still är den på ö-stället). Det handlar om hundradels sekunder och i ren reflex slog jag händerna i huven för att ta skydd/spjärna emot, då gjorde jag en stor buckla i motorhuven. Jag reagerar inte på vad jag gjort utan tittat på föraren, skakar på huvudet och springer vidare.När jag sprungit en bit så är bilen ikapp mig. Föraren vevar ner rutan och skriker "vad fan du på med? Du har gjort en har slagit en buckla på bilen", och att det jag gjort är egenmäktigt förfarande och att jag ska ersätta för skadan. Jag frågar varför föraren inte såg mig, och frågade om han höll på med telefonen istället för att ha ögonen på vägen. Fick inget svar. Vi byter uppgifter och nu har jag fått en kallelse om förhör för skadegörelse. Då skadan inte var avsiktligen, är jag skyldig till skadegörelse?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Så som jag förstår din fråga handlar denna om en situation där du varit påväg över ett övergångsställe, och en bil som egentligen har väjningsplikt inte har stannat. Detta resulterar i att du som tagit dig en bit över övergångsstället är nära att bli påkörd, då bilen tvärstannar bara några centimeter ifrån dig. Som en reflex reagerar du genom att slå händerna i bilens motorhuv, vilket lämnar en buckla i bilen. Du undrar nu om detta gör dig skyldig till skadegörelse, då det inte var din avsikt att göra skada på bilen.

För att besvara din fråga, kommer jag förklara de regler som blir aktuella och applicera dem på din situation. I slutet av mitt svar kommer jag skriva med en sammanfattning samt rekommendationer på vad du kan göra.

Skadegörelse
Regler om skadegörelse finns i 12 kap. brottsbalken, förkortad BrB. Det finns även bestämmelser för när en gärning ska anses vara ett brott i 1 kap. BrB. Det finns 3 grader av brottet skadegörelse. Dessa är skadegörelse av normalgraden, ringa skadegörelse och grov skadegörelse. Dessa grader får betydelse för vilken påföljd som ska dömas ut om någon anses skyldig och blir dömd för brottet. Skadegörelse av ringa grad har lägsta påföljd, medan en grov skadegörelse har en högre påföljd.

Skadegörelse av normalgraden innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den (12 kap. 1 § BrB). Det betyder att det ska genom ett handlande uppkommit antingen ekonomisk skada, skada på affektionsvärde eller estetiskt värde. Skadan får dock inte vara alltför obetydlig, exempelvis något som enkelt kan tas bort, såsom en fläck eller liknande. Det har blivit en buckla på bilen när du slog händerna i den, vilket innebär att det har uppkommit en skada på bilen som inte är obetydlig. Du nämner dock i omständigheterna kring situationen att du faktiskt är nära på att bli påkörd vid ett ställe där det är väjningsplikt. Vid en ringa skadegörelse ska hänsyn tas till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet om det är att anse som ringa (12 kap. 2 § BrB). Det betyder att de omständigheter du beskriver kan påverka graden av brottet till en ringa skadegörelse.

Vid en grov skadegörelse ska särskilt beaktas om gärningen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art (12 kap. 3 § BrB). Av det du beskriver tycker jag inte att det är en fråga om att du kan göras skyldig till grov skadegörelse. Utan bedömningen kommer antagligen ligga i om det är skadegörelse av normalgraden eller ringa.

Dessutom, ska en gärning, om inte något annat är föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen (1 kap. 2 § BrB). Detta betyder att brott är en gärning som har begåtts avsiktligen, om det inte skulle stå något annat i lagtext. För just brottet skadegörelse står det inte skrivet att det "räcker" med oaktsamhet eller liknande. Det betyder att det krävs uppsåt/avsikt med skadan för att det ska föreligga ett brott. Utifrån vad du förklarar så slog du händerna i bilens motorhuv i syfte att skydda sig själv, och inte med avsikt att åsamka bilen skada. Detta innebär att det finns en möjlighet att du inte är att anse som skyldig till brottet skadegörelse.

Brott som begås vid nödsituation
I vissa situationer kan även brott som begås avsiktligen leda till ansvarsfrihet, vilket innebär att någon undantas från påföljd för brottet. Ett exempel på detta är brott som begås i en nödsituation. Regler kring ansvarsfrihet vid nöd finns i 24 kap. brottsbalken.

En gärning som någon begår i nöd utgör brott endast om gärningen med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig (24 kap. 4 § 1 stycket BrB). Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse (24 kap. 4 § 2 stycket BrB). Det betyder att om ett brott begås i en situation där fara hotar exempelvis liv eller hälsa kan brottet undantas. Vid denna bedömning ska även omständigheterna kring brottet beaktas, som hur stor faran faktiskt var, hur stor skada som uppstått för annan i situationen och omständigheterna i övrigt.

Om det skulle vara så att man menar att du begått handlingen avsiktligen, finns det dock en möjlighet till ansvarsfrihet. Utifrån din situation kommer bedömningen göras utifrån hur nära det var att du blev påkörd av bilen och den situation du hamnade i vid tillfället, då detta kan vara att anse som en fara som hotade ditt liv och hälsa. Vid denna bedömning kan det bli avgörande vid vilken tidpunkt du slog händerna i bilens motorhuv, exempelvis om du gjorde efter att bilen stannat, eller om du gjorde det när bilen fortfarande var påväg mot dig. Det kommer även tas hänsyn till den buckla som bilen fick av ditt handlande. Även andra omständigheter som förelåg vid situationen kan vara avgörande, såsom om det var mörkt och du inte hade några reflexer, om det faktiskt var så att föraren av bilen tittade ner i sin mobiltelefon istället för att ha ögonen på övergångsstället, hastigheter etc.

Sammanfattning och rekommendation
Den händelse som du beskriver kan klassificeras som antingen en skadegörelse av normalgraden eller en ringa skadegörelse. Det har uppkommit en skada på bilen i och med att du slog händerna i den. Men med tanke på den situation som du beskriver att du hamnat i, kan också omständigheterna peka på att om du anses skyldig till brottet att dessa drar ner påföljden. Vad som dock är viktigt att notera är att du nämner att du slog händerna i bilen av rädsla och i ett försök att skydda dig själv. Det skulle innebära att du inte blir skyldig till brott, då du inte med avsikt att skada bilen gjorde denna handling.

Vad som också kan vara värt att nämna är att det kan vara att anse att du agerat i en nödsituation. Här spelar den fara du blivit utsatt för in, hur stor skada som uppkom på bilen och övriga omständigheter vid situationen. Att vara nära att bli påkörd är en situation som skulle kunna klassas som en nödsituation, och en skadegörelse skulle eventuellt kunna undantas på den grunden. Men det är en svår bedömningsfråga där alla omständigheter ska beaktas.

Med detta, kan jag tyvärr inte helt klart säga om du kan bli skyldig till brott eller inte. Även om jag vet mycket av omständigheterna, så vet jag inte allt om hela situationen. Det som dock talar till fördel för dig är om du inte gjort handlingen i syfte att medvetet skada bilen, utan för att skydda dig själv.

Jag rekommenderar dig att på förhöret berätta klart och tydligt hur du uppfattade situationen. Var så noggrann som möjligt med vilka omständigheter som förelåg vid tillfället.

Om du känner att du behöver hjälp med att förbereda dig inför förhöret, eller har fler frågor, är du välkommen att höra av dig till oss via telefon: 08-533 300 04

Du kan också boka tid och prata med någon av våra jurister om du behöver ytterligare hjälp: https://lawline.se/boka

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om du annars har fler funderingar, är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (129)
2021-08-15 Straffet för skadegörelse
2021-07-24 Är det brottsligt att såga ner en grannes träd utan lov?
2021-07-20 Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?
2021-06-30 Graffiti: konst eller brott?

Alla besvarade frågor (96383)