Vad blir påföljden av att kasta ägg på polisbil?

Några kompisar kastade ägg mot en polisbil och dom gjorde en anmälan för vandalisering.Vad kan påföljden bli? 2 av dom är över 15 och en under 15.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du med vandalisering menar skadegörelse. En tolkning jag även gör är att kompisarna vilka över 15 år, inte är äldre än 20 år. Skadegörelsebrotten framgår av 12 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). Vidare finns stöd för din fråga i föräldrabalken (1949:381) (FB) och i skadeståndslagen (1972:207) (SkL).

Kompisen under 15 år kan inte dömas till påföljd

Först och främst kan konstateras att en person som begått brott innan personen fyllt femton år inte får dömas till påföljd som fängelse eller böter, enligt 1 kap. 6 § BrB. Personen är inte straffmyndig ännu. För kompisen som är över 15 år kan påföljd aktualiseras eftersom denne är straffmyndig, vilket kommer redogöras för här nedan.

Skadegörelsebrotten

Av 12 kap. 1 § BrB framgår att en person som skadar, eller förstör annans egendom till men för någon annans rätt till den, döms till skadegörelse till fängelse i högst två år. Det krävs alltså att tre krav är uppfyllda för att någon ska kunna dömas för skadegörelse:

1. Någon ska förstöra eller skada egendom,

2. Skadan ska vara till men..

3. ..För någon annans rätt

Skadan som kan ha skett kan vara att polisbilen blivit skadad, eller åtminstone att men, d.v.s. ett besvär, har uppkommit för ägaren till egendomen. Ägaren till egendomen är ju polisen, och staten, som antingen får en skada eller ett besvär genom att ha fått ägg kastade på polisbilen. Vad som också ligger till grund för bedömningen är om skadegörelsen skett upprepat, om den varit organiserad eller planerad.

Efter det har konstaterats att kraven är uppfyllda för att skadegörelse kan vara för handen, ska det undersökas om kompisarna kan hållas personligt ansvariga för brottet. För personligt ansvar krävs att kompisarna hade "uppsåt", alltså hade en vilja, med att begå brottet. Uppsåtsformerna är avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Det sistnämnda, likgiltighetsuppsåt, kan bli aktuellt i ditt fall eftersom det aktualiseras om kompisarna borde ha insett att det fanns en risk med beteendet men samtidigt inte valde att avbryta handlingen. Kompisarna borde ha förstått att beteendet var riskfyllt när de kastade ägg på polisbilen. Slutligen ska det undersökas om det finns någon ansvarsfrihetsgrund, exempelvis om dina kompisar agerat i nödvärn, d.v.s. en typ av självförsvar. Med anledning av informationen jag tagit del av tolkar jag det inte som att situationen kan tolkas som att exempelvis nödvärn använts mot polisen och att kompisarna kan hållas ansvariga för sina handlingar.

Påföljden blir annorlunda eftersom kompisarna är under 21 år

Dina kompis som är under 21 år är straffmyndiga. Kompisarna behandlas dock ändå annorlunda i lagens mening än lagöverträdare som är äldre än 20 år. Av 29 kap. 7 § BrB framgår att det finns en straffrabatt i svensk rätt. Med det menas att lagöverträdarens unga ålder ska tas i beaktande vid val av påföljd. Rätten får även döma till lindrigare straff än vad som föreskrivs, alltså lindrigare än fängelse eller böter.

Påföljden som skulle kunna aktualiseras för din kompis kommer inte att vara fängelse, men böter är inte uteslutet. Om skadegörelsen är obetydlig och om övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa, så döms man för ringa skadegörelse. Då är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Om kompisen tidigare inte är dömd för brott skulle kompisen istället kunna få en straffvarning. Med straffvarning menas att du inte blir dömd i domstol, men om du begår ytterligare brott kan du fällas både för det "nya" och det "gamla brottet". Straffvarningen går även att finna i belastningsregistret.

Vårdnadshavare har principalansvar för sina barns skador

För de kompisarna som är under 18 år, så är fortfarande deras föräldrar vårdnadshavare till dem enligt 6 kap. 2 § första stycket FB.

I svensk rätt har vårdnadshavare ett principalansvar för sina barn. Med det menas att vårdnadshavare är skyldiga att ersätta barnets skador om barnet begår brott, enligt 3 kap. 5 § första stycket, första punkten SkL. Det finns dock en gräns för hur mycket vårdnadshavarna kan tvingas ersätta skadan för. Gränsen framgår av 3 kap. 5 § andra stycket. SkL och är 9520 kr. Om påföljden skulle bli böter så har alltså föräldrarna ett ersättningsansvar i skadeståndet. Beroende på hur stor skadan på polisbilen har blivit, så påverkas alltså ersättningskravets storlek. Det är dock inte säkert att böter kommer att krävas, men det är en möjlig påföljd.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis blir påföljderna olika eftersom dina kompisar är olika gamla. Kompisen som är under 15 år är inte straffmyndig och kan inte dömas till en påföljd. Kompisarna som är över femton kan dömas för skadegörelesebrottet, men brottet bör inte anses som mer allvarligt än ringa. Påföljden skulle kunna bli böter eller att de får en straffvarning med hänsyn till deras unga ålder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil WellanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”