Är det brottsligt att hjälpa någon med graffitimålning?

Hej! Om jag hade följt med en polare som målade graffiti på en fastighet, och bara stått bredvid han under tiden, kan jag bli straffad för det? Är det skillnad om jag hade tagit kort åt han på målningen? Finns det medhjälp till skadegörelse?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Skadegörelsebrottet och regler om medverkan till brott finns i brottsbalken. Där stadgas det att den som förstör eller skadar egendom, till men för någon annans rätt till den, gör sig skyldig till skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Detta är normalt vad större graffitimålningar rubriceras som. Mindre graffitimålningar kan dock i stället falla under "ringa skadegörelse" (mindre allvarlig skadegörelse) (12 kap. 2 § brottsbalken).

Kan man medverka till skadegörelse?

Om man främjar en gärning som är straffbelagd i brottsbalken med "råd eller dåd" kan man straffas för sin medverkansgärning. Detta trots att man alltså inte deltagit i centrala delar av själva utförandet av brottet. Det finns två former av straffbar medverkan - nämligen anstiftan och medhjälp. Om man förmår någon till ett brott gör man sig i regel skyldig till anstiftan, medan man i annat fall gör sig skyldig till medhjälp (23 kap. 4 § brottsbalken). Att "förmå någon till utförandet av ett brott" skulle till exempel kunna vara att uppmana sin kompis till att graffitimåla någons vägg, medan en straffbar medhjälpsgärning skulle kunna vara att hålla vakt när målningen utförs.

Vad kan vara en medverkansgärning?

För att dömas för anstiftan/medhjälp krävs det inte att ens medverkan varit nödvändig för skadegörelsens fullbordan (även onödig medverkan är straffbar). Det räcker därför med att medhjälparen antingen fysiskt eller psykiskt styrker skadegöraren i sitt uppsåt (sin avsikt att begå brottet). I rättsfallet RH 2005:56 ansåg hovrätten att det var tillräckligt att filma någon som begick en skadegörelse för att filmaren skulle kunna dömas för medhjälp. Detta för att filmaren ansågs ha styrkt skadegörarens (kompisens) uppsåt. Domstolen uttalade i fallet också att planering av ett brott, som man sedan närvarar vid, i regel ska betraktas som straffbar medverkan.

Vad gäller i ditt fall?

I din fråga nämner du att du stått bredvid din kompis när han utfört en sannolik skadegörelse, samt att du fotograferat hans graffitimålning. Ingenting tyder på att det var du som förmådde honom till att begå skadegörelsen, och ansvar för anstiftan är därför inte aktuellt. Ditt handlande skulle dock, beroende på omständigheterna, kunna vara att bedöma som medhjälp till skadegörelse. Om din närvaro till exempel kan liknas med att du höll vakt eller gav kompisen stöd/tips, har du sannolikt styrkt honom i sitt uppsåt. Detsamma gäller om du tagit bilder på målningen innan brottet fullbordats, eller följt med för att ta på förhand planerade bilder. Att endast närvara när någon annan begår ett brott är dock i regel inte olagligt. 

Sammanfattning

Det är möjligt att dömas för medhjälp till skadegörelse, och det räcker i princip för straffansvar att man genom sitt handlande styrkt den skadegörande personens brottsliga uppsåt. Både fysiskt och psykisk medhjälp är straffbar. De handlingar som du beskriver att du har företagit i fallet skulle kunna vara straffbara medhjälpsgärningar beroende på hur du uppträdde i övrigt. För att dömas för medhjälp krävs det att du begått dessa gärningar med avsikt att, eller med insikt om att du skulle främja graffitimålandet (du ska i vart fall ha varit likgiltigt inställd till att det främjade graffitimålandet). 

Kan man undgå straffansvar ändå?

Till sist kan dock nämnas att även om du skulle bedömas ha begått en olaglig medhjälpsgärning, skulle du kunna undgå straffansvar med hjälp av en undantagsregel. Det finns nämligen en regel som säger att ringa fall (mindre allvarliga fall) av medverkan inte är straffbara (23 kap. 5 § brottsbalken). Enligt min bedömning skulle ditt handlande kunna gränsa till ett sådant fall av ringa medverkan. Även denna bedömning beror dock på omständigheter som inte framgår i din fråga. Ett typexempel på sådan straffri medverkan är dock att psykiskt främja någons uppsåt, när denne redan är fast beslutad att begå brottet.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,


Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo