Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

2021-09-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min kompis har börjat prata med en kille som påstår sig blivit åtalad och dömd efter att ha innehavt 700g amfetamin. Han har sedan dess "suttit inne" i ungefär 1-1 1/2 månad på anstalt och har nu idag haft 24 timmars permission. Kan det stämma? vet att han även påståtts varit häktad tidigare i samband med detta brott. Jag undrar om det är rimligt att han redan ska ha fått permission trots att han inte suttit en fjärdedel av straffet än?tacksam för svar!! /hannah
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är mycket riktigt som du säger, att permission som huvudregel endast ska beviljas när minst en fjärdedel av straffet är avtjänat. Det ska dessutom ha gått minst två månader och inte föreligga risk för fortsatt brottslighet eller misskötsamhet. (10 kap. 1 § fängelselagen).Att inneha 700g amfetamin går långt förbi gränsen för vad som klassas som grovt narkotikabrott. Gränsen har i praxis bedömts ligga runt 250-500g beroende på omständigheter. För grovt narkotikabrott döms man till fängelse mellan två till sju år. Utan några förmildrande omständigheter lär personen i fråga antagligen fått ett fängelsestraff på åtminstone 3-4 år. Även i de fall endast två år skulle ha utdömts kan permission som huvudregel bara beviljas efter ett halvår. Det är alltså så gott som uteslutet att killen talar sanning gällande sina förehavanden. Även om permissionsreglerna innehåller undantag så skulle jag med styrka anta att personen ljuger.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Kan polisen konfiskera industrihampa?

2021-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om polisen hittar Industrihampa på ens person som är till syfte för att brukas genom t.ex inhalering kan polisen då konfiskera Industrihampan och personen bli omhändertagen av misstanke att det är Narkotika dvs. Industrihampa med högre halt än 0.2% THC. Kan man då kräva skadestånd för felaktig omhändertagande då man faktiskt inte gjort något som är mot lagen?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterFör att besvara din fråga så kommer jag att börja med att gå igenom några rättsliga utgångspunkter. THC (tetrahydrocannabinol) är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja ( 1§ narkotikastrafflagen). Inom EU är det däremot tillåtet att odla industrihampa som istället räknas som en jordbruksprodukt. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste det vara bland annat en godkänd sort samt du måste ha skickat in en ansökan om gårdsstöd på odlingen, annars kommer odlingen av hampan att beaktas som en narkotika produkt (du kan läsa mer här). Därmed är innehav av ren industrihampa i regel inte straffbelagt (NJA 2007 s. 219) då det är kategoriserat som en jordbruksprodukt. Vidare så måste dock växten för att klassas som industrihampa inte innehålla mer än 0.2 % THC. Om man skulle utvinna en högre koncentration av THC från hampan så skulle beredningen klassas som narkotika och därmed vara olagligt (NJA 2019 s. 531 punkt 23). Sammanfattningsvis, om industrihampan består av lägre än 0.2% THC är det därmed lagligt. Om användandet inte innebär en extraktion av THC så är det lagligt att inneha och även inta/konsumera/bruka industrihampan eftersom den är undantagen narkotikadefinitonen.Kan polisen konfiskera industihampan? Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.). Polisen kan därmed ta industrihampan i beslag om de har anledning att anta att det är narkotika och därmed skulle utgöra ett narkotikabrott. Eftersom industrihampa med stor sannolikhet kan se likadan ut som cannabis så har polisen förmodligen svårt att se skillnaden på plats och därmed får de konfiskera industrihampan för att kunna kontrollera om det är narkotika eller ej. Kan man kräva skadestånd? Om polisen skulle omhänderta industrihampan och de skulle orsaka skada på föremålet/industrihampan (som att industrihampan förstörs med mera) så har man rätt till ersättning om: 1. Du kan visa att skadan orsakats av polisen2. Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp du begär.3. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton.Du kan läsa mer om ersättning från polisen här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Brukar det bli rättegång för ringa narkotikabrott?

2021-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin son 29 år blev tagen av polisen med 1,5 gram cannabis på fickan + att dom hittade en kniv i bilen.Det står på kallelsen (ringa narkotika brott ) men inget om kniven.Är detta brukligt att det blir rättegång för ett sånt här litet brott ?
Natalin Kabro |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Den som döms för ringa narkotikabrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Utgångspunkten brukar vara böter för ett ringa narkotikabrott är böter.Ett alternativ till åtal är strafföreläggande, vilket är möjligt i detta fall eftersom böter kan ådömas för brottet. Här meddelar åklagaren böter utan rättegång. Viktigt att påpeka att det kräver att din son erkänner brottet och accepterar föreläggandet. Det har alltså samma verkan som en dom och kommer finnas i belastningsregistret, men skillnaden är att det inte väcks något åtal (därmed inte blir någon rättegång).Sammanfattningsvis kan man alltså dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vidare kan det bli rättegång men ett alternativ är strafföreläggande, detta beroende på omständigheterna i den aktuella situationen.Vänligen,

Är det olagligt att bruka industrihampa under 0.2 % THC?

2021-08-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejJag funderar på ett intressant fråga Är industrihampa lagligt under 0,2 thc?Kan man konsumera eller röka industrihampa som är under 0,2 och EU certifierad?Är ett brott om man skulle röka industrihampa tex rulla detta i ett joint ?tack i förhand
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättsliga utgångspunkterTHC, som står för tetrahydrocannabinol och som finns i cannabisplantor är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja, se 1 § narkotikastrafflagen. Inom Europeiska unionen (EU) är det däremot tillåtet att odla industrihampa vilket istället räknas som en jordbruksprodukt. Detta beskrivs vidare på jordbruksverkets hemsida, och där kan du läsa på mer för att få detaljerad information för din fråga, klicka här. För att få odla hampa i Sverige måste du odla industrihampa. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste du odla en godkänd sort och du måste skicka in en ansökan om gårdsstöd för odlingen. All odling av hampa som du inte söker stöd för betraktas som narkotika­­produktion.Innehav av ren industrihampa är alltså i regel inte straffbelagt (NJA 2007 s.219) eftersom det kategoriseras som en jordbruksprodukt. För att växten ska klassas som industrihampa får den inte innehålla mer än 0,2% THC (SOU 2016:93, s. 303). Det är möjligt att utvinna THC även ur dessa plantor och beredningen som uppstår kan innehålla större koncentrationer av THC. Dessa beredningar klassas då som narkotika och är olagliga, även fast de ursprungligen är från en "tillåten" växt (NJA 2019 s. 531 punkt 23).Det bör uppmärksammas rent terminologiskt att cannabis, marijuana eller droghampa syftar på narkotikaklassade arter innehållandes tetrahydrocannibol medan begreppet industrihampa avser jordsbruksprodukterna.Sammanfattning och slutsatsBestår industrihampa av lägre än 0,2% THC är det lagligt att exempelvis ta med sig dem till Sverige, använda och sälja dem. En förutsättning är att användandet inte innebär en extraktion av THC och att du skapat en narkotikaklassad beredning. Det kan dock vara svårt att veta hur mycket THC en växt innehåller och det är bra att vara försiktig med varifrån man köper sin industrihampa. Den slutsats som jag drar är att EU-godkänd industrihampa med högst 0,2 % THC som är odlad enligt reglerna är laglig att sälja och inneha. Även att inta/konsumera/bruka industrihampa torde ses som lagligt eftersom den är undantagen narkotikadefinitionen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?

2021-09-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin fråga är: om det är demokrati i Sverige varför har man ingen rätt att ta droger på sin fritid eller i sitt hem? för att om vi nu hade demokrati i Sverige skulle man inte få vara fri och göra såsom man vill med sin kropp? Varför bestämmer regeringen över våra kroppar och vad som vi sätter i våra kroppar?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Jag uppfattar det som att du har två frågor, 1) varför man i Sverige inte får ta droger när vi har demokrati och 2) varför staten förbjuder oss från att ta droger. Varför får man inte ta droger när vi har demokrati i Sverige?Du har helt rätt i att vi har demokrati i Sverige. Demokrati betyder folkstyre. I Sverige innebär detta att all offentlig makt utgår från folket (1 kap. 1 § regeringsformen (RF)). Reglerna för vårt samhälle är i huvudsak lagarna. Istället för att vi medborgare ska rösta om varje lag så har vi så kallad representativ demokrati i Sverige. Det betyder att vi väljer företrädare som ska representera oss och föra igenom våra åsikter till lagar. Folkets främsta företrädare är riksdagen och det är riksdagen som bestämmer om lagar (1 kap. 4 § RF). Man kan alltså säga att riksdagen syftar till att vara en spegling av folkets åsikter. Vem som ska sitta i riksdagen och representera oss bestäms genom val vart fjärde år (3 kap. 1 § och 3 § RF). Man får rösta i riksdagsvalet om man har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige (3 kap. 4 § RF). Nästa riksdagsval är i september 2022. Anledningen till att vi inte får ta droger i Sverige är helt enkelt för att riksdagen har bestämt det genom en lag. Det är alltså olagligt att bruka narkotika i Sverige, gör man det döms man till ett straff (1 § narkotikastrafflagen). Man kan säga att folket indirekt genom riksdagen har bestämt detta.Varför bestämmer riksdagen att vi inte får ta droger?Just varför riksdagen har bestämt att det är olagligt att ta droger är mer en politisk fråga än en juridisk. Jag kan alltså inte ge dig ett rent juridiskt svar på detta, mer än förklarat ovan. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig på nytt! Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att odla industrihampa inomhus?

2021-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det lagligt att odla Industrihampa inomhus i t.ex en lägenhet om man sökt gårdsstöd från jordbruksverket och sår en EU-Godkänd hampa sort?
Amanda Sivander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få odla industrihampa krävs alltid ett tillstånd från jordbruksverket. Man måste skicka in en ansökan om gårdsstöd från jordbruksverket för att få odla hampa, oavsett vilket sorts laglig hampa det rör sig om. För att ansökan om gårdsstöd ska beviljas så krävs det att den avser en areal på minst fyra hektar. Att odla hampa inomhus i en lägenhet kan därmed vara en anledning till att en ansökan om gårdsstöd inte blir beviljad om det skulle röra sig om en mindre yta än fyra hektar. Att arealen måste vara minst fyra hektar framgår av förordningen om EU:s direktstöd för jordbrukare, 15 §.Att odla industrihampa utan att ha beviljats gårdsstöd av jordbruksverket kan räknas som narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen 1 §. Även att skörda, förvara eller sälja hampan kan också räknas som narkotikabrott enligt samma bestämmelse i lagen. Om du vill läsa mer om vilka krav som måste vara uppfyllda för att få odla industrihampa på ett lagligt sätt så kan du läsa mer här eller ta kontakt med jordbruksverket. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vad är det högsta straffet man kan få för narkotikabrott?

2021-08-06 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är det högsta straffet man kan få för narkotikabrott?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffen för narkotikabrott varierar beroende på om det rör sig om narkotikabrott av normalgraden eller om brottet är att anse som ringa, grovt eller synnerligen grovt. Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (1968:64) och i 1 § anges att det högsta straffet för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i tre år. När det gäller ringa narkotikabrott anges i 2 § att det högsta straffet som kan utdömas är fängelse i sex månader. Beträffande grova och synnerligen grova narkotikabrott, anges i 3 § att de högsta straffen som kan utdömas är fängelse i sju respektive tio år. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

En snusdosa med oanade konsekvenser

2021-07-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag blev stoppad av polis och visiterad. De hittade en tom snusdosa som jag hade hittat och plockat upp (stod "Renskit"på, vilket jag tyckte lät kul). De beslagtog den och dömer mig för att olovligen haft "en ej vägbar mängd Tetrahydrocannabinol". Det har nu hindrat mig från körkortstillstånd från Transportstyrelsen samt att jag kommer behöva gå till läkare a´1000 spänn per gång för att testa mig under en längre period. Det har också i och med det medfört att jag inte kan börja min utbildning som skulle börja nu, eftersom jag behöver körkortstillstånd för det. Utan att jag får avvakta med den tills nästa år. Kan man bli dömd för en ej vägbar mängd?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om man kan bli dömd för innehav av narkotika när mängden är "ej vägbar".NarkotikabrottDet är narkotikabrott att inneha narkotika (narkotikastrafflagen 1 § p. 6). Det framgår inte av bestämmelsen någon minsta tillåten mängd, och därför bör det förstås som att inneha någon narkotika alls är otillåtet. Man kan inte bli dömd för inget, men man kan bli dömd för lite eftersom lite är otillåtet. Jag kan inte bedöma förekomsten av narkotika i snusdosan ifråga.Mängd och gradGenerellt sett kan man säga att påföljderna blir kraftigare om det är mycket eller stark narkotika. Men även en liten mängd narkotika är otillåten (narkotikastrafflagen 1 § p. 6).SammanfattningDet är ett narkotikabrott att inneha även en liten mängd narkotika. Det är alltså möjligt att bli dömd för narkotikainnehav oavsett mängden narkotika man innehar.Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,