Vad är straffet för 50 gram marijuana?

2019-03-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min dotter 30 år har Gömt marijuana 50 g i sitt hem mot sin vilja blev mer eller mindre tvingad är ej själv missbrukare. Aldrig dömd för något annat. Någon har skvallrat och nu ska hon på förhör. Kan hon bli dömd till fängelse
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunktJag kommer i mitt svar att fokusera på att besvara din fråga om huruvida din dotter kan dömas till fängelse för innehavet av narkotikan. Det finns ju en möjlighet att hon inte döms alls, om det framkommer de omständigheter du redogjort för (att hon någon annan förvarat narkotikan och att hon blivit tvingad till det). Reglerna om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL).Innehav av narkotika kan ge böter eller fängelse Den som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § NSL). Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till vilken sorts narkotika det rör sig om, hur farlig den är, samt mängden narkotika (2 § NSL). Ett innehav av en mindre mängd narkotika för eget bruk räknas som ringa narkotikabrott. När det gäller cannabis går gränsen för ringa narkotikabrott vid just 50 gram. Straffet för innehav av 50g cannabis är enligt praxis 140-150 dagsböter.Sammanfattningsvis kan din dotter dömas för ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Om brottet bedöms som ringa är straffet för innehav av 50 gram cannabis 140-150 dagsböter. Skulle det däremot röra sig om något mer är risken att det räknas som ett narkotikabrott av normalgraden, för vilket utgångspunkten är att fängelsestraff ska utdömas. Om din dotter döms för narkotikabrott av normalgraden kommer det däremot att röra sig om ett kortare fängelsestraff för vilket det är mycket möjligt att det omvandlas till villkorlig dom förenat med samhällstjänst.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur mycket dagsböter blir det på 2 gram hasch?

2019-03-13 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hur mycket blir dagsbötern för innehav av hasch "ungefär 2 gram" och för brukande med en månadsinkomst på 28 500kr?
Sean Persson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga! Reglerna kring narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen. (NSL) Den som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott med upp till tre års fängelse. (1 § NSL) Skulle brottet istället ses som ringa så kan det istället dömas till böter eller fängelse upp till 6 månader. Vid bedömningen om det ska anses som ringa så tas det hänsyn till bland annat till vilken sorts narkotika det är, hur mycket det är och hur farlig den är. (2 § NSL) Gränsen mellan ringa och normalgraden kring narkotikabrott går vid ungefär 50 gram när det gäller cannabis, mer än 50g så kan fängelse utdömas. Skulle du ha överlåtit narkotikan kan det också räknas som normalgraden och innebära fängelse. När det gäller "ungefär 2 gram hasch" så enligt skrivelse från åklagarmyndigheten kan det leda till upp till 40 dagars dagsböter, och med en månadsinkomst på 28 500, så skulle det totala beloppet ligga på ungefär 2000 kronor, alltså 50 kronor om dagen i 40 dagar, detta kan såklart ändras beroende på vad domstolen kommer fram till. (Skrivelse) Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma! Mvh

Påföljden för ringa narkotikabrott

2019-03-02 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej lawline, helgen som just gick blev inte riktigt som jag hoppades på. I lördags blev jag gripen misstänkt för narkotikabrott och innehav. Vilket kommer efter analysen visa sig stämma. Jag hade ca 0,5-0,7 gram, dock ej på mig utan på marken bredvid, kan det hjälpa något? Finns även risk att analysen av blodprovet visar på thc. Dock vet jag att det ej var mitt personnummer som skrevs på provet och det packet den förvarades i. Jag är helt ostraffad sen tidigare, aldrig varit föremål för utredning och har ordnat liv med bra jobb och liv i övrigt. Förstår att det är svårt att säga vad som blir utgången men tacksam för en fingervisning Med vänlig hälsning, Johan
Suhad Fadhel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att analysen visar positivt på THC och att de 0,5-0,7 gram narkotikan var Cannabis. Huruvida man kan bevisa att narkotikan på marken tillhörde dig kan jag med den informationen som framgår tyvärr inte svara på. Men jag kan i mitt svar utgå från det värsta tänkbara scenariot, dvs dels att analysen visar på positivt THC samt att 0.7 gram cannabis tillhörde dig.Narkotikabrott regleras i Narkotikastrafflagen. Enligt 1 § kan den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika dömas för narkotikabrott. Med hänsyn till omständigheterna kan brottet enligt 2 § komma att rubriceras som ringa narkotikabrott. Gränsdragningen, enligt praxis, för ringa narkotikabrott för Cannabis går vid ungefär 50 gram, varvid 0,7 gram är långt under denna gräns, detta med förutsättningen att innehavet endast är för eget bruk.Straffskalan för narkotikabrott regleras i Brottsbalken där straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.Du har därmed begått två separata brott, dels för innehav samt eget bruk av narkotika, men kan endast dömas för innehav av narkotika. Högsta domstolen har i en vägledande dom, NJA 2017 s.415, slagit fast att den som använt en del av den narkotika som personen ertappats med ska inte kunna dömas för både innehav och eget bruk, varför den tilltalade ska dömas endast för innehavet.Men hänsyn till omständigheterna blir utgången i ditt, samt liknande fall oftast inte högre än dagsböter då det är att anse som ringa narkotikabrott. Dagsbotens storlek bestäms enligt Brottsbalken 25 kapitel 2 § med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet samt ekonomiska förhållanden i övrigt. Jag hoppas det att det här var till hjälp. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Hur stor är risken för åtal när polisen hittade cannabisplantor hos min kompis som skyller på mig?

2019-02-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min kompis hade 4 plantor cannabis(rätt små plantor) han fick husrannsakan och sa till polisen att det var mina plantor, jag har nog mina fingeravtryck på krukorna och samt några sms där vi pratar om plantorna. Hur står är risken att jag blir åtalad?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du dels i narkotikastrafflagen (NSL) och dels i rättegångsbalken (RB). Vad krävs för att någon ska kunna bli åtalad för narkotikabrott?Det är förbjudet att odla och inneha cannabis. Om du dessutom har haft uppsåt till brottet, dvs. en sorts medvetenhet eller avsikt, så kan du dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § NSL). Rör det sig om mindre mängder kan det istället vara fråga om ringa narkotikabrott och påföljden är då böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Det är svårt att säga vad domstolen kommer att rubricera brottet som men sannolikt kommer det att vara brott av normalgraden när det rör sig om fyra plantor (även om de är relativt små).För att du överhuvudtaget ska kunna åtalas för brott måste åklagaren alltså kunna bevisa din anknytning till cannabisplantorna och kunna bevisa ditt uppsåt i förhållande till innehavet/odlingen. Med tanke på att det sannolikt finns sms om plantorna samt fingeravtryck ökar självklart risken för att du kommer att åtalas för brottet, jämfört med om polisen och åklagaren endast hade haft din kompis ord att gå på. Vad händer från husrannsakan fram till ett eventuellt åtal?Eftersom husrannsakningen gav resultat och din kompis angav dig är nästa steg i förundersökningen att undersöka vem som skäligen kan anses misstänkt för brottet. Hela syftet med förundersökningen är just att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 2 § RB). Under förundersökningen utreds brottet i så stor utsträckning som möjligt och därför hålls i de allra flesta fall förhör med den som är misstänkt och eventuella vittnen. Du kommer därmed sannolikt att kallas till förhör.När förundersökningen är klar kan fortsättningen gå i två riktningar. Det första alternativet är att åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevisning för att framgångsrikt åtal ska kunna väckas mot dig. I så fall väcker hen åtal genom att upprätta en stämningsansökan så att saken tas till domstol. Åklagaren har åtalsplikt och måste alltså väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 6 § RB). Det andra alternativet är att åklagaren inte tycker att det finns tillräckligt med bevisning för en fällande dom och i sådana fall läggs förundersökningen ner. Sammanfattningsvis är det alltså svårt att säga exakt hur stor risk det är för att du åtalas för cannabisodlingen. Polis och åklagare kommer att försöka klarlägga din skuld i den kommande utredningen. Anser åklagaren att tillräckliga bevis mot dig finns efter att förundersökningen har avslutats så kommer du att åtalas. Till din fördel är att cannabisplantorna befann sig hos din kompis och inte hos dig. Till din nackdel är sms:en och eventuella fingeravtryck. Allt är i slutändan en bevisfråga för åklagaren. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Straffet för 0,66 gram kokain

2019-03-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Blev tagen på krogen med 0.66g kokain. Jag erkände allt från start när jag blev tagen. Jag var inte påverkad. Behövde inte lämna några prover. Nu har jag fått kallelse. Jag är livrädd för fängelse. Då ryker mitt jobb och min utbildning. Jag är ostraffad.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att skriva att det är omöjligt att helt förutse exakt vilket straff som du skulle kunna få. Det är alltid en bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. Jag kan dock ge dig information hur liknande fall har bedömts tidigare. Om åklagaren åtalar dig kommer målet att gå till domstol. Att inneha mer än 0,60 gram kokain har i praxis ansetts som ett narkotikabrott av normalgraden. Straffet för narkotikabrott är fängelse i upp till tre år, 1 § narkotikastrafflagen. Det som talar emot fängelse i ditt fall är att du tidigare är ostraffad och att du skulle förlora jobbet och din utbildning. En domstol skulle därför kunna komma fram till att straffet skulle bli villkorlig dom och dagsböter istället för fängelse. Dock är det som tidigare nämnt omöjligt för mig att ge något exakt svar. Vill du ha ytterligare hjälp råder jag dig att kontakta en advokat som kan hjälpa dig.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vad är straffet för narkotikasmuggling?

2019-03-02 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen av tullen med narkotika i fickan här i Norge,undrar hur min straff kommer se ut? Hade 15-20g hasch vid de tillfället. Kommer svenska polisen veta om detta också?Hur länge kommer de synas i belastningsregistret?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lag om straff för smuggling och lagen om belastningsregister.Ringa narkotikasmuggling ger böter eller fängelse i högst sex månaderEftersom du endast haft 15-20 gram hasch på dig så rör det sig troligtvis om ringa narkotikasmuggling. Detta förutsatt att narkotikan är ämnat för eget bruk. Straffskalan för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader (6 § 2st smugglingslagen). Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att det normalt ska resultera i fängelse även om straffet är under ett års fängelse. Men eftersom du haft en så liten mängd hasch ämnat för eget bruk så tror jag inte att fängelse blir aktuellt utan att det istället blir böter. Om du döms så kommer den svenska polisen kunna se brottet i belastningsregistretEftersom Norge tillhör Interpol, och jag antar att du är en svensk medborgare, så kommer brottet vid en eventuell dom föras in i det svenska belastningsregistret(3-4 § lagen om belastningsregister). Den svenska polisen kommer alltså få denna information. Då min bedömning är att du kommer att få påföljden böter så kommer du finnas i belastningsregistret i fem år innan informationen försvinner(17 § 9p lag om belastningsregister).SammanfattningJag kan inte med säkerhet säga vad ditt straff kommer bli då jag inte vet alla omständigheter. Min bedömning är att du kommer dömas för ringa narkotikasmuggling till böter. Den svenska polisen kommer då att få reda på ditt brott och du kommer att finnas i belastningsregistret i fem år.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Skälig misstanke och narkotikabrott

2019-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag har en fråga . Jag fick hem ett brev från polisen där det står att jag är skälig mistänkt för narkotika inehav . Jag har absolut inte hållt på med narkotika . Eller blivit tagen med sånt . Jag lånade ut min mobil till en kille där jag borde för 9 månader sen några gånger för han skulle ringa eller smsa sin pappa . Jag har barn samt har haft mitt körkort nu i 3 år . Jag är orolig att de ska döma mig för något som jag inte har en anning om . Snälla ge mig lite info om vad de kan göra mvh
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! För att du ska kunna dömas till straff för ett brott krävs att du begått en brottslig handling enligt lag och att man kan bevisa att du haft uppsåt till att begå brottet. Det krävs även att inga ursäktande eller rättfärdigande omständigheter aktualiseras enligt brottsbalken 1 kap 1-3 §§, och 24 kap. Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och innehav av narkotika finns i 1 § 6 punkten NSL. Straffskalan för brottet är fängelse i högst tre år och om brottet är ringa kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse på mellan två och sju år. ( 2 § och 3 § NSL) Hur grovt ett narkotikabrott är bedöms främst baserat på mängden narkotika som den misstänkte innehar. En person som tidigare inte har straffats döms vanligen till mildare straff än fängelse om inte brottet är grovt. Det är vanligt med böter, korta fängelsestraff, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Om en misstänkt döms för ett brott tas det även hänsyn till andra omständigheter i det enskilda fallet när man bestämmer påföljd för brott. Det kan röra sig om förmildrande eller försvårande omständigheter m.m.Vid skälig misstanke finns det bevis eller fynd av lika som knyter gärningsmannen till brottet. Det är således en starkare misstanke om att personen i fråga har begått brottet. Det är omöjligt för mig att säga om polisen har förväxlat dig med någon annan person eller om personen du bodde hos tidigare har gjort något brottsligt som nu implicerar att du har begått en brottslig gärning. Mitt råd är att du anlitar en brottmålsadvokat, du kan kontakta Advokatsamfundet om du behöver hjälp att hitta en advokat. Om polisen kallar dig till förhör kan du begära att få en offentlig försvarare eller privat anlitad advokat under förhöret, du har ingen skyldighet att svara på polisens frågor och du har rätt att ha med en advokat. En brottmålsadvokat kan även hjälpa dig med strategier för att hantera polisen eller företräda dig vid eventuell rättegång.Du kan ringa polisen och ta reda på mer information om varför du är misstänkt, men det är inte säkert att de lämnar ut information om en pågående förundersökning. Troligen pågår polisens utredning fortfarande och du kommer troligen att finnas kvar som misstänkt i deras register, under tiden som polisen utreder fallet. Om polisen slutar att misstänka dig ska du tas ur misstankeregistret. Om du inte har begått något narkotikarelaterat brott blir det svårt att döma dig för brott. Åklagaren måste bevisa att du har begått ett brott och bevisa att du haft uppsåt till att begå brottet, vilket framstår som svårt i ditt fall. Inga rättfärdigande eller ursäktande omständigheter får aktualiseras. Det måste dessutom vara ställt utom rimligt tvivel att du är skyldig till ett brott för att kunna döma dig till straff.Vänligen,

Vad händer om jag omedvetet fått i mig narkotikaklassade preparat, och sedan kört bil?

2019-02-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Blev stoppad på vägen till malmö efter ha kört en kompis till halmstad, visste att hN var missbrukare och dom hade någon form av affärs snack under natten jag satt i ett annat rum och drack kaffe under natten jag hade sagt klart och tydligt att jag inte ville ha något med deras saker att göra än mindre ta något knark. På väg mot malmö framåt morgonen kände jag mig konstig och frågade min kompis flera gånger om han lagt något i mitt kaffe han svarade till slut att han gjort det för att jag inte skulle somna på vägen hem då var vi drygt halvägs till malmö jag blev så arg att jag bara ville sänga av honom men körde ändå vidare mot malmö och blev stoppad av polisen och tagen in för prov som visade anfetamin och mdma i blodet. Har varit på förhör om detta men ej erkänt ej heller förnekat det då detta inte varit mitt uppsåt hade ingen aning om att jag fått drog i mig förrän långt på väg till malmö. Finns inte på kartan att jag skulle sätta mig bakom ratten påverkad. Vad kommer tingsrätten att dömma i detta? Och om dom dömmer mig vad är trolig påföljd från transportstyrelsen?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!För att få svar på din fråga så får vi gå in i Brottsbalken (BrB), Lagen om vissa trafikbrott och Narkotikastrafflagen.Det kan vara på tal om narkotikabrott och drograttfylleri Att ta amfetamin och mdma kan resultera i att man gör sig skyldig för ett narkotikabrott, eftersom både amfetamin och mdma är narkotikaklassade i Sverige (Narkotikastrafflagen 1 §). Om du sedan har sådana mängder amfetamin och mdma i kroppen att det under eller efter en bilresa fortfarande finns kvar i blodet, så kan det dessutom vara på tal om drograttfylleri (Lag om straff för vissa trafikbrott 4 §).För att bli dömd så krävs det i regel ett uppsåt För att bli dömd för ett brott så krävs det dock som huvudregel att du har uppsåt till det (BrB 1 kap 2 §). Med uppsåt menas kort sagt att man är medveten om vad man gör. I dessa sammanhang talar man främst om tre olika sorters uppsåt: - Avsiktsuppsåt: Att du hade en viss avsikt med ditt handlande.- Insiktsuppsåt: Om du med gärningen hade avsikt att uppnå något annat, men det aktuella fallet uppstod som en slags bieffekt. Trots att du inte hade för avsikt att bieffekten skulle ske, så förstod du med full säkerhet att den skulle göra det.- Likgiltighetsuppsåt: Om du utför en gärning, och är likgiltig inför en viss konsekvens och risken för att denna besannas.Det skulle i rätten kanske bli på tal om åtminstone ett likgiltighetsuppsåtDu har inte uppsåt om din kompis lägger ett narkotikaklassat preparat i ditt kaffe utan din vetskap om detta. Du tycks därför inte har något uppsåt till narkotikabrottet, och jag ser det därför som osannolikt att du blir dömd för detta brott på dessa grunder. Det blir däremot klurigare när vi kommer till situationen angående drograttfylleri. Detta eftersom man möjligtvis i rätten skulle kunna argumentera för att du vid ett tillfälle faktiskt misstänkte att din kompis hade lagt något i ditt kaffe, men att du därefter ändå valde att fortsätta köra vidare. För likgiltighetsuppsåt så krävs det nämligen endast att du misstänker att din kompis hade gett dig något narkotikaklassat, men att du var likgiltig inför om så var fallet och ändå valde att köra vidare - trots att du förstod vilka konsekvenser detta kunde medföra. Du körde dessutom vidare efter det att du hade fått bekräftat på att du hade fått i dig något narkotikaklassat preparat (eller åtminstone starkt misstänkte detta), vilket tyder på att du hade uppsåt under åtminstone återstående bilresan då du var medveten om omständigheterna, dina handlingar och vilka konsekvenser detta skulle kunna medföra i.Rattfylleri kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader Att bli dömd för rattfylleri av normalgraden kan resultera i böter eller fängelse i högst sex månader, eller fängelse i upp till två år om brottet vore att betrakta som grovt (Lag om straff för vissa trafikbrott 4 - 4 a §). Enligt Trafikverket så ligger spärrtiden vid drograttfylleri alltid på minst 12 månader, oavsett om brottet är att betrakta som grovt eller ej.Sammanfattning Exakt hur domstolen kommer att döma är omöjligt för mig att veta, då det är en massa olika faktorer som kan komma att spela in. Jag vet inte heller hur stora mängder narkotika du fick i dig, eller hur påverkad du var. Jag bedömer det dock som osannolikt att du döms för ett narkotikabrott, under förutsättning att det var din kompis som la preparat i ditt kaffe helt utan din vetskap om detta. Det är däremot möjligt att du har gjort dig skyldig för ett drograttfylleri, då du fortsatte att köra efter det att du fick reda på (eller starkt misstänkte) att du hade fått i dig narkotikaklassade preparat. Drograttfylleri av normalgraden resulterar i böter eller fängelse i upp till sex månader, samt en spärrtid på körkortet i minst 12 månader. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar dig ett stort lyckat till med det hela. Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen att ställa en nya fråga. Med vänliga hälsningar,