Kan man dömas för narkotikabrott när man inte har haft uppsåt till att bruka narkotika?

2021-05-07 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Blivit stoppad av polisen och tagen på blodprov i sjukhus. Utan att jag brukar narkotika så visade blodtestet positivt för 0,02 bensoylekgonin.Jag vet inte riktigt hur detta kunde hände. Men min aning är att jag har olika sexpartners. En specifik partner brukar jag ha oral samlag med och vi har gjort fetish grejer med urin och dylikt. Min fråga då, kan man få detta via intag av urin och samlag? Kommer jag dömas för detta brott även om jag aldrig brukat narkotika ouppsåtligen?Tacksam för svar.
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svar på din fråga finns att hitta i Narkotikastrafflagen. I lagens 1 § punkt 6 andra stycke stadgas det att den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Endast den som brukar narkotika med uppsåt kan således dömas för detta enligt Narkotikastrafflagen. Kan du motbevisa att brukande inte har varit uppsåtligt kan du således inte dömas för bruket.Uppstår frågor eller fundering är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man få för påföljd för narkotikainnehav för eget bruk?

2021-04-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej blev tagen av polisen med omkring 1,5g kokain, har ingen anning om hur mycket utblandat det var. Fick åka till polisstationen och ha förhör samt lämna drogtest. Jag erkände till att det var för eget bruk samt att jag kommer vara positiv på testet. Polisen sa att detta skulle leda till böter. Men finns det chans att jag får fängelse? Är 19 år och är aldrig tidigare straffad uppskattar svar
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vad påföljden för innehav av narkotika kan tänktas bli. Reglerna om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och reglerna om påföljdsbestämning i brottsbalken (BrB).StraffskalanInnehav av narkotika för eget bruk är kriminaliserat och har en straffskala som sträcker sig från fängelse i 14 dagar till tre år (1 § NSL). Narkotikabrott kan docka anses vara ringa bland annat med hänsyn till mängden narkotika, och då är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Vad gäller bland annat kokain har det i förarbetena uttalats att de inte bör bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en mycket obetydlig mängd (prop. 1992/93:142 s. 16 f.). HD ansåg i NJA 2008 s. 653 att innehav av 0,73 g kokain var att bedöma som narkotikabrott av normalgraden. Sannolikt kommer ditt innehav alltså inte att bedömas som ringa narkotikabrott.StraffvärdetNär man bestämmer påföljd för ett brott tar man hänsyn till brottets straffvärde som ska fastställas inom brottets straffskala (29 kap. 1 § BrB). Det är svårt att göra en uppskattning av vad straffvärdet för ditt narkotikabrott kan tänkas vara, men eftersom det rör sig om en förhållandevis liten mängd narkotika du innehaft enbart för eget bruk så bör det vara relativt lågt. Du var även 19 år då du begick brottet och om någon begått brott före 21 års ålder ska detta särskilt beaktas vid straffmätningen, vilket också talar för ett lägre straffvärde (29 kap. 7 § BrB). Det finns då också möjlighet att döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § 1 st). För narkotikabrott av normalgraden är det lägsta föreskrivna straffet fängelse i 14 dagar, vilket är det lägsta fängelsestraff som kan dömas ut i Sverige (26 kap. 1 § 2 st BrB). Ett lindrigare straff skulle då vara böter.PåföljdVid val av påföljd finns en presumtion mot fängelse, man ska alltså hellre välja en lindrigare påföljd (30 kap. 4 § BrB). Det finns ett antal omständigheter som kan bryta denna presumtion mot fängelse: brottslighetens straffvärde, brottslighetens art och återfall. Straffvärdet kommer i ditt fall som ovan nämnt antagligen vara lågt, när det rör om innehav av en förhållandevis begränsad mängd kokain för eget bruk rör det sig sannolikt inte heller om ett artbrott, även om narkotikabrott anses vara allvarliga. Du skriver även att du inte tidigare begått brott. Presumtionen mot fängelse borde därför fortsatt gälla. Om man begår brott efter man har fyllt 18 men innan man fyllt 21 är möjligheten att döma ut fängelse dessutom ännu snävare. Fängelse får då utdömas endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § 2 st BrB).Min bedömning är att med hänsyn till din ålder, då du är tidigare ostraffad och då det enbart rör sig om en förhållandevis liten mängd narkotika avsedd för eget bruk så är det troligt att påföljden enbart kommer bli böter. Detta beror dock på straffvärdet, vilket jag har svårt att uttala mig närmare om eftersom jag inte känner till övriga omständigheter kring brottet. Skulle det vara så att domstolen inte anser det aktuellt att föreskriva ett lindrigare straff än vad som anges i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden kommer du sannolikt inte dömas till fängelse oavsett utan till villkorlig dom eftersom det krävs särskilda skäl för att döma till fängelse då du är under 21 (27 kap. 1 § BrB). Den villkorliga domen brukar i så fall förenas med dagsböter (30 kap. 8 § BrB).Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer exakt svar men hoppas att du har fått lite vägledning kring din fråga!Med vänlig hälsning

Påföljd vid grovt narkotikabrott

2021-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej vad blir ungefär straffet för en 20 åring där polisen har hittat ca: 500-600g cannabis. och vid sidan om man hittade ca: 8 kg cannabis och 20 åringen har erkänt att båda var till för försäljning.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det, undrar du vad straffet kommer bli för den mängd cannabis som du anger i frågan. Detta aktualiserar bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. I ditt fall blir det en fråga om det är grovt narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Vid grovt narkotikabrott ska vid bedömningen särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt (se 3 § narkotikastrafflagen). Hänsyn tas även till om det avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskild vikt läggs dessutom på hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningspersonen visat genom sin befattning med narkotikan. Ytterligare en omständighet som tas hänsyn till är om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel. Min bedömning är att det rör sig om ett grovt narkotikabrott då det rör sig om stora mängder cannabis som även har varit ett led i brottslig verksamhet. Om det finns andra omständigheter som förmildrar/försvårar bedömningen kommer domstolen självklart också att ta det i beaktning. Andra faktorer som domstolen kommer ta hänsyn till är den roll som gärningsmannen haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening.Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). I 29 kap. 2 § finns bestämmelser om försvårande omständigheter och i 3 § om förmildrande omständigheter. Av informationen i frågan är det alltså svårt att fastställa en exakt påföljd. Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). I praktiken innebär det att man får straffet minskat till 3/4 av straffet för den som var 21.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Hur mycket böter får man för ringa narkotikabrott?

2021-04-13 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Har en vän som kommer dömas för ringa narkotika för att ha köpt/innehavt narkotika vid ca 5 tillfällen under en 6 månaders tid då han har erkänt dessa köp. Blir det 5st ringa narkotika då i och med att han har gjort 5 köp eller blir det 1? Han kommer att dömas för alla dessa köp under samma rättegång. Kommer han då få 5 olika böter, dvs böter för varje köp eller blir alla köp på ''en och samma'' dagsbot? Och hur många dagsböter kan han dömas till?
Joanna Guardado |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person döms för flera brott samtidigt får man ett samlat straff, så kallat mängdrabatt. Det innebär alltså att din vän med största sannolikhet kommer få en samlad påföljd för alla brott.Ringa narkotikabrott regleras i 2§ Narkotikastrafflagen. Om narkotikabrottet, som avses i 1§ 1 stycket Narkotikastrafflagen, med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet anses som ringa döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader. I praktiken döms det dock oftast ut böter. Det är svårt att säga vad påföljden kan landa på. Enligt 25 kap 2§ Brottsbalken kan man som lägst få dagsböter i 30 dagar med ett lägsta belopp på 50 kronor och som högst 150 dagar med ett belopp på 1000 kr. Faktorer som påverkar bedömning är om din vän blivit dömd innan, dennes inkomst, om personen har någon försörjningsskyldighet samt dennes ekonomiska förhållanden i övrigt. Man gör alltså en bedömning från fall till fall.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilken roll spelar återfall i påföljdsval vid narkotikabrott?

2021-05-06 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Om en person, tidigare detta år, dömdes för ringa narkotikabrott och fick böter som straff. Och nu, döms för narkotikabrott, med innehav på ca 100 gram cannabis. Vilket straff är det mest sannolikt att den får? Med tanke på att den blir dömd två gånger på ganska kort tid.
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket det mest sannolika straffet är i den beskrivna situationen samt om ett tidigare straff kan påverka det nya straffet. Reglerna om straff när en person begått flera brott finns i Brottsbalken (BrB). Reglerna om straff för narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL). Ringa brott eller brott av normalgraden?Den som olovligen innehar narkotika (cannabis klassas som narkotika) gör sig skyldig till narkotikabrott (1 § punkt 6 NSL). Om mängden är liten kan personen göra sig skyldig till ringa narkotikabrott vilket inte är lika allvarligt (2 § NSL). Bedömningen om brottet utgör ett ringa narkotikabrott eller inte beror också på andra omständigheter i det enskilda fallet, så det är svårt för mig att avgöra. Men utifrån mängden är det troligt att brottet inte bedöms vara ringa. Straff för narkotikabrott av normalgradenDen som gör sig skyldig till narkotikabrott döms till fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år (1 § andra stycket NSL) Vilken längd på fängelsestraffet personen riskerar att få beror på olika omständigheter. Exempelvis så kan det finnas förmildrande omständigheter som gör att straffet blir kortare (29 kap. 3 § BrB), eller försvårande omständigheter som gör att straffet blir längre (29 kap. 2 § BrB). Om personen var ung när brottet begicks kommer det också innebära en "ungdomsrabatt" som innebär att straffet blir kortare (29 kap. 7 § BrB). Att personen är ung talar också mot att fängelse ska dömas ut (30 kap. 5 § BrB). Spelar det någon roll om personen blivit dömd tidigare?Att personen blivit dömd tidigare innebär att straffet riskerar att bli längre (29 kap. 4 § BrB). Det talar även för att fängelse är det relevanta straffet (30 kap. 4 § BrB). Narkotikabrott utgör också ett så kallat "artbrott" som innebär att det är större risk att personen hamnar i fängelse (30 kap. 4 § BrB). Andra påföljder än fängelseOm rätten kommer fram till att fängelse inte ska ådömas, är skyddstillsyn en annan relevant påföljd när personen tidigare är straffad för brott (28 kap. 1 § BrB). Om skyddstillsyn kan bidra till att personen inte kommer fortsätta begå brott är det en anledning till att välja det (30 kap. 9 § BrB). SammanfattningDet finns flera faktorer som du beskriver som talar för att fängelse är det troliga straffet. Exempelvis att det är ett artbrott och att personen är tidigare dömd för liknande brott. En straffvärdering är beroende av omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis ålder och andra faktorer. Det är därför jättesvårt att ge ett tydligt svar på vilket påföljd som är mest trolig. Men just att personen blivit dömd tidigare och att det rör sig om ett artbrott talar för att påföljden kan bli fängelse.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur länge finns man i belastningsregistret om påföljden är böter?

2021-04-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är en student som nu söker jobb hos ett privat företag inför sommaren och jag har en 4 år gammal prick i belastningsregistret för ringa narkotikabrott (i domen specificeras att jag ej var medveten o mitt intag, men att de dömer mig pga oaktsamhet). Fick endast böter och anmärkning. Nu under telefonintervju nämnde de att de kommer begära utdrag ur belastningsregistret och jag undrar de kommer se den pricken? Vad jag förstår är det olika typer av utdrag och vissa ser inte brott med endast böter som påföljd. Kommer de alltså se eller inte? Vill veta så att jag kanske kan förekomma dem och förklara isåfall. Tacksam för svar!
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad är belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret (man får en prick).När gallras uppgifter från belastningsregistret?Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § 9 punkt så gallras uppgifter om böter fem år efter att domen meddelats. Det är alltså tiden som förflyter från det att domen meddelas som har avgörande betydelse för när någonting gallras från belastningsregistret.Om du vill läsa mer om när uppgifter gallras kan du följa den här länken som sammanfattar lagen om belastningsregister väldigt bra.Hur kan man få tag i utdrag från belastningsregistret?Genom att följa den här länken kan du begära ett utdrag ur registret.Förekommer du fortfarande i belastningsregistret?Eftersom du säger att det gått fyra år sedan domen meddelades så finns den kvar i ditt belastningsregister. Om en person använder sig av polisens tjänst för att hämta uppgifter från belastningsregistret så kommer alla sorters domar förekomma i registret, även de med böter som påföljd. Det är normalt sett det registret en arbetsgivare vill ha utdrag från. Vilka privata aktörer som inhämtar uppgifter från belastningsregistret och hur deras interna processer ser ut saknar jag dessvärre insyn i. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Hur bedöms mängden narkotika när den är blandad med icke-narkotikaklassad substans?

2021-04-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Om jag skulle bli tagen av polisen med en påse med 50gram pulver i. Om vi säger att 49gram av pulvret är vanligt socker och 1gram av pulvret är amfetamin. Räknar polisen och tingsrätten pulvret som att det är 50gram amfetamin då?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk straffrätt gäller skuldprincipen som innebär att en person enbart ska straffas för de brott som denne har uppvisat skuld för, antingen genom uppsåt eller oaktsamhet beroende på vilket brott det gäller. Enligt narkotikastrafflagen bestraffas enbart uppsåt (1 § narkotikastrafflagen).Ärendet du beskriver skulle således kretsa runt mängden 49 gram amfetamin och inte 50 gram amfetamin, då du inte har uppvisat skuld för 50 gram amfetamin.Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att odla opiumvallmo?

2021-04-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Är det lagligt att odla "Papaver somniferum" ?Alltså vallmo frön?som är köpta på hemsidan X.Mvh
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (NSL).Papaver somniferum är som du säger vallmo, men mer specifikt är det opiumvallmo. Det är möjligt att producera opium från opiumvallmon genom en särskild process. Trots detta är det inte olagligt att odla opiumvallmo i sig själv. Frön av opiumvallmo är inte narkotikaklassat och därmed riskerar du inte att göra dig skyldig till narkotikabrott genom att bara odla vallmofrön (NSL 1 §). Halten av opiater i opiumvallmon är så låg, och därmed klassas inte själva innehavet av vallmofrön eller opiumvallmo i sig som narkotikainnehav. Det ska dock poängteras att koncentrat av vallmohalm är narkotikaklassat, se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika sida 80. Vallmohalm är dock inte själva vallmofröna eller hela vallmoblomman i sig, utan det rör sig vanligtvis om en krossad vallmokapsel.Därutöver, om du faktiskt odlar opiumvallmon för att producera narkotika, dvs. opium och i förlängningen även möjligtvis heroin, så kan du göra dig skyldig till narkotikabrott (NSL 1 § första stycket 2 p.). Detta eftersom opium och heroin är narkotikaklassat. Då kan även innehavet av vallmofröna vara en försvårande omständighet.Sammanfattningsvis, det är inte olagligt att odla opiumvallmo. Frön av opiumvallmo är inte narkotikaklassat och själva opiumvallmon som blomma är inte heller narkotikaklassad. Ifall opiumvallmon odlas för att producera opium, så kan det bli aktuellt med narkotikabrott.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,