dubbelbestraffning ringa narkotikabrott och rattfylleri

2021-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Åkte fast för ringa narkotikabrott på nyår och körde sen bil den 5/1 vilket jag blev stoppad och medtagen till sjukhus för blod och urinprov.Kan jag då bli dömd för 2st ringa narkotikabrott? Drograttfyllan går ju inte att säga så mycket om men eftersom jag brukade cannabis nån dag innan nyår så sitter det ju även kvar den 5/1.. tack för svar
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du dömas för båda tillfällena?Utgångspunkten är att man inte ska bli dömd för samma brott två gånger, enligt Europakonventionens sjunde tilläggssprotokoll, 4 art. Ingen får lagföras för ett brott som man tidigare lagförts för. Detta är en grundläggande princip som kallas ne bis in idem. Den kommer även till uttryck i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Den brottsliga gärningen som kriminaliseras genom narkotikastrafflagen är i detta fall själva bruket av narkotika (1§ narkotikastrafflagen). Detta innebär att det är själva intagandet av narkotika som är brottsligt, och inte att vara påverkad. Min beömning är alltså att du alltså inte ska kunna bli straffad två gånger för ringa narkotikabrott, för samma bruk bara för att du blir tagen vid två olika tillfällen.Som du själv säger så är drograttfylleri ett annat brott, och en lagföring för ringa narkotikabrott vid ett tidigare tillfälle hindrar inte att man döms för drograttfylleri vid ett senare tillfälle, även om det är samma bruk som gärningen hänvisas till. Om åklagaren dock skulle göra gällande att du intagit narkotika fler gånger efter nyårsafton, utifrån bedömning i analysresultatet eller liknande, skulle du kunna dömas för två fall av ringa narkotikabrott och ett fall av rattfylleri. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?

2021-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Jag har åkt dit för att ha det olagliga ämnet thc på kissprov av svensk polis sommaren 2019. Jag hade rökt Cannabis i Danmark dagen innan polisen i Kalmar tvingade kissprov på mig. Att ha thc i blodet eller kisset på drogtest är olagligt i Sverige. Men detta brott begicks i Danmark och inte i Sverige. Ska jag då bli straffad enligt svensk lag trots att brottet inte begicks i Sverige? Och om så är fallet pga att det skulle vara olagligt att ha thc i blod/piss även i Danmark kan jag då önska att bli dömd i Danmark istället för Sverige? Så att det inte blir "ringa narkotika brott" i mitt brottsregister i Sverige men istället att det hamnar i brottsregister i Danmark?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på denna fråga vill jag förtydliga att man måste skilja på vad som är straffbart enligt svensk lag, och vad som kan avgöras i svensk domstol. Det är alltså två olika moment. Är gärningen straffbar?I Sverige är bruk av narkotikaklassade medel, så som cannabis, olagligt så som ringa narkotikabrott (2§ narkotikastrafflagen). Det är alltså införseln av narkotika till kroppen som i Sverige är brottsligt, inte att man är narkotikapåverkad i sig. Detta innebär att det brott mot den svenska narkotikastrafflagen skett oavsett var i världen man har infört narkotika till kroppen, oavsett om det är laglig eller inte i det landet. Man har ändå begått ett brott mot svensk lag. I Danmark är denna gärning i inte kriminaliserad, utan det som är brottsligt i Danmark är innehavet, "besiddelse". Vilket land ska döma?Sverige får jurisdiktion i detta fall i första hand när brott begåtts i Sverige (2 kap. 1§ brottsbalken). Så är ju inte fallet här. Men Sverige har även jurisdiktion om det finns ett visst samband mellan Sverige och den som begått brottet, exempelvis om du är svensk medborgare (2 kap. 2§ brottsbalken). Men då krävs det att brottet även är kriminaliserat i det land där gärningen begicks, för att svensk domstol ska kunna döma i ärendet enligt svensk lag. Om gärningen inte är kriminaliserad i Danmark, kan Sverige alltså inte döma dig för brott här enligt svensk lag. Detta innebär att om det är bevisat att du intagit narkotika i Danmark, är detta inte straffbelagt i Danmark, och således kan inte Sverige döma dig. Men om det kan bevisas innehav av narkotika i Danmark, som är straffbelagt både i Danmark och i Sverige, då kan svensk domstol döma dig enligt svensk rätt. Svensk domstol får då inte döma ut strängare straff än det svåraste straffet i Danmark (2 kap. 2§ 3 st brottsbalken). Det har skett lite olika tolkningar i rättspraxis om hur det danska begreppet "besiddelse" ska tolkas, om det ska tolkas som det svenska ordet innehav, eller även bruk. I ett rättsfall har domstolen inhämtat yttrande från Danmarks Justitieministerium, som yttrat att enbart bruk inte är straffbelagt i dansk rätt (RH 2010:38).Det handlar i slutänden alltså om polis och åklagare kan bevisa att du antingen intagit narkotikan i Sverige, eller om du har innehaft narkotikan i Danmark. Då kan svensk domstol döma dig efter svensk lag. Detta innebär att om det inte kan bevisas att du innehaft narkotika, kan du inte heller dömas i Danmark då det inte är olovligt i Danmark att bruka. Då kan du inte prövas i Danmark. Prövning i Danmark?Om gärningen inte är kriminaliserad i Danmark, kan man som utgångspunkt inte heller prövas i Danmark. Om gärningen är kriminaliserad i både Sverige och Danmark (innehav) så är utgångspunkten att Sverige får döma enligt svensk lag. Dock kan man framställa om att få lagföras i annat land om du exempelvis har hemvist i Danmark. Då får åtal inte väckas om en sådan framställan gjorts (2§ lag om internationellt samarbete rörande lagföring för brott). Det är dock i detta fall Åklagarmyndigheten som kan göra en sådan framställan. Belastningsregistret?Det sker registrering i belastningsregistret även av utländska domar om det avser en svensk medborgare (4§ lag om belastningsregister). Detta innebär att det inte skulle spela någon roll om du döms i Sverige eller Danmark, för registreringen kommer ske i svenskt belastningsregister ändå. SammanfattningsvisDet är ett ganska komplicerat regelsystem när det gäller länders behörighet och vilken lag som är tillämplig. Men som utgångspunkt kan du bli dömd för brott i Danmark, även i Sverige, om brottet är kriminaliserat i både Sverige och Danmark. Brottet "bruk" är inte kriminaliserat i Danmark, vilket innebär att du inte kan bli dömd för ringa narkotikabrott i Sverige enligt svensk lag. Men om det kan bevisas att du även innehaft narkotika i Danmark, kan du dömas enligt svensk lag, i svensk domstol. Som utgångspunkt spelar det inte heller någon roll om du döms i Sverige eller Danmark, då registrering i svenskt belastningsregister här skulle skett även av utländsk dom. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Vilken brottsrubricering samt påföljd föranleder eget bruk av narkotika?

2021-02-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej vilket straff kan man få om man helt själv missbrukar ganska mycket narkotika vid ett tillfälle ? Räknas det förfarande som ringa narkotikabrott då?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken brottsrubricering samt påföljd som brukande av narkotika kan föranleda. Regler om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (1968:64). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.NarkotikabrottDen som olovligen och uppsåtligen brukar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott (1 § första stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen). Straffskalan är fängelse i högst tre år. Om ett narkotikabrott, med hänsyn till arten och mängden av narkotika samt omständigheterna i övrigt, kan anses vara ringa kan brottsrubriceringen istället bli ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen). Straffskalan är då böter eller fängelse i upp till sex månader.Gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgradenVanligtvis beaktas följaktligen narkotikans art, dess mängd samt omständigheterna i övrigt vid bedömningen av huruvida ett narkotikabrott är att betrakta som ringa eller av normalgraden. Störst betydelse brukar tillmätas narkotikans art respektive mängd. Med narkotikans art avses vilket preparat det rör sig om. Det mest relevanta i sammanhanget är preparatets farlighet och den skada eller risk för skada som det kan medföra. Ett farligare preparat kan således föranleda en strängare bedömning av brottet.Vad som avses med narkotikans mängd kräver knappast någon förklaring och det framstår som uppenbart att ju större mängd narkotika som den tilltalade har befattat sig med desto allvarligare kan brottet komma att bedömas vara.Hur ett visst narkotikabrott kan komma att bedömas kan således svårligen förutses utan att känna till omständigheterna i det enskilda fallet. Vad gäller eget bruk av narkotika brukar detta emellertid ses som en lindrigare befattning med narkotika då det normalt endast skadar brukaren själv. Det utgör därför något av ett "typexempel" på ett ringa narkotikabrott. Vid eget bruk blir dessutom narkotikans art eller mängd mindre intressant, bland annat därför att mängden som har konsumerats inte kan bestämmas med samma säkerhet som vid exempelvis innehav av narkotika och därför att narkotikan inte längre kan överlåtas till någon annan som därigenom kan skadas (NJA 2005 s. 348). Enligt praxis brukar därför påföljden för eget bruk av narkotika, oavsett vilket preparat som det rör sig om, bestämmas till 30 dagsböter (NJA 2005 s. 348; Åklagarmyndighetens bötespraxis, s.7).Vad som gäller i ditt fallUtan att känna till omständigheterna i just ditt fall är det svårt att med säkerhet uttala sig om vilken brottsrubricering respektive påföljd som kan bli aktuell. Givet bedömningen av eget bruk av narkotika i praxis förefaller det emellertid som fullt möjligt att eget bruk av "ganska mycket" narkotika vid ett tillfälle skulle kunna bedömas utgöra ringa narkotikabrott med 30 dagsböter som påföljd. Det är dock inget som jag kan säga med hundra procents säkerhet.Jag hoppas att du åtminstone har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma med fler frågor. Du kan exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00 Vänligen,

Vad är straffet för fem gram heroin?

2021-02-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet för 5 gram heroin
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag använda mig av narkotikastrafflagen (NSL).NarkotikabrottDen som olovligenöverlåter narkotika,framställer narkotika som är avsedd för missbruk,förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, ellerinnehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika har gjort sig ansvarig för narkotikabrott (NSL 1 §). Av din fråga så framgår det exempelvis inte om heroinet har överlåtits, sålts, brukats eller om det rör sig om en annan befattning av heroinet. Jag utgår dock från att heroinet har hanterats på ett sådant sätt att handlandet uppfyller rekvisiten i NSL 1 §.Narkotikabrott av normalgradenIfall det med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa, så ska personen istället dömas till ringa narkotikabrott (NSL 2 §). I förarbetena till NSL står det att när det gäller heroin så måste de starkt vanebildande egenskaperna hos dessa preparat beaktas. Endast enstaka innehav av en obetydlig mängd av dessa preparat bör bedömas som ringa brott. Högsta domstolen har även bedömt att innehav av 0,17 gram heroin har bedömts som narkotikabrott av normalgraden (se NJA 1997 s. 193).Därmed är det högst troligt att det rör sig om narkotikabrott av normalgraden pga. mängden narkotika. Av din fråga framgår det inte om heroinet var för eget bruk eller inte, men om det var till försäljning så bör det också vara en sådan omständighet som förstärker uppfattningen att det rör sig om narkotikabrott av normalgraden. Straffet för narkotikabrott av normalgradenDen som har gjort sig ansvarig till narkotikabrott av normalgraden döms till fängelse i höst tre år. Det lägsta fängelsestraffet är fjorton dagar. Högsta domstolen har uttalat att narkotikabrott är ett artbrott som normalt ska föranleda fängelsestraff (se NJA 1997 s. 522). I förarbetena så står det dock även att villkorlig dom i förening med samhällstjänst eller skyddstillsyn bör i särskilda fall även vid artbrott kunna ersätta kortvariga fängelsestraff. Högsta domstolen har vid innehav i överlåtelsesyfte av 0,34 gram heroin bestämt påföljden till skyddstillsyn med samhällstjänst (NJA 2017 s. 45).Jag har dock för lite omständigheter för att kunna besvara frågan om vad det specifikt kommer bli för straff, då jag exempelvis inte vet om det rör sig om ett innehav, försäljning eller eget bruk. Utgångspunkten är dock som sagt ett fängelsestraff, men jag har inte möjlighet att klargöra hur långt ett sådant fängelsestraff skulle bli. SammanfattningDet bör röra sig om narkotikabrott av normalgraden när det rör sig om fem gram heroin. Straffet för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i upp till tre år. Jag har dock inte tillräckligt med omständigheter för att avgöra om det kan bli ett annat straff, så som exempelvis villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vilka påföljder kan det bli om man kör påverkad av narkotika?

2021-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag blev nyligen stoppad av polisen när jag körde bil och då de misstänkte att jag var påverkad så tog dem in mig för urin/blodprov. Då jag rökt cannabis frekevent de senaste åren så kommer det garanterat vara positivt, jag blev dock stoppad i en rutinkontroll så mitt framförande på vägen ska inte ha varit i fara för medtrafikanter.Dem hittade samtigt cirka 100 gram cannabis i bilen och sedan i min lägenhet hittade de ytterligare cirka 400gram samt utrustning för att odla (eget bruk) och cirka 10gram psykedeliska svampar,detta med för eget bruk. Jag har haft körkort i ca 4 år.Jag blev 2012 dömd till fängelse för rån (16 månader) och har sedan min frisläppning januari 2014 inte haft något med polisen att göra samt arbetat fulltid sen dess. Min fråga är då vad tror ni påföljden kan bli samt hur det kommer påverka mitt körkort?Jag är 27 år gammal.
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga avser att du efterfrågar information om körkortet kommer att bli indraget om du kört påverkad av narkotika samt vilken straffksala narkotikalagstiftningen har. Jag kommer att använda mig av körkortslagen och lagen om straff för vissa trafikbrott. Kommer även att nämna narkotikastrafflagen.Att köra påverkad av narkotikaAtt köra när man är påverkad av narkotika är en trafikförseelse som leder till återkallelse av ditt körkort, 5 kap 3§ Körkortslagen. Om överträdelsen ses som mindre allvarlig kan Transportstyrelsen välja att bara utfärda en varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, alternativt begränsa körkortet genom att begränsa behörigheter på körkortet. Vid denna bedömning tittar Transportstyrelsen på omständigheterna som förelegat. Eventuellt kan de finna att en varning räcker, 5kap 9§ körkortslagen. Hur bedömningen exakt kommer gå till kan jag inte gå närmre in på då det är Transportstyrelsen som sköter det.RattfylleriLagen som reglerar olovlig körning är: 4 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Här finner vi information gällande att en person som fört ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika dömd för rattfylleri. Straffskalan för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet att anses som grovt rattfylleri blir straffskalan fängelse i högst två år.Spärrtid Eftersom att du, om du agerar enligt ditt scenario, begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, detta i enlighet med 5 kap. 2-3 § Körkortslagen.Det finns även stor risk för att en spärrtid kommer att utfärdas. Vad gäller spärrtiden på körkortet så är det Transportstyrelsen som ska hantera den delen. Under en spärrtid kan personen inte få ett nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdat, detta i enlighet med 3 kap. 9 § Körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Påföljder vid narkotikabrottNär det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor, enligt 1-2§ i narkotikastrafflagen; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis.- För ringa narkotikabrott är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader.- För grovt narkotikabrott är påföljden fängelse i lägst två och högst sju år.- För synnerligen grovt narkotikabrott är påföljden fängelse lägst sex och högst tio år.Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.SammanfattningAtt köra påverkad av narkotika leder oftast till att körkortet blir indraget. Eftersom att dem hittat narkotika hemma hos dig aktualiseras narkotikalagstiftningen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Kan man dömas för drograttfylleri om man inte tagit narkotika den dagen?

2021-02-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! jag blev stoppad av polis när jag körde bil. Jag har sedan tidigare ett ringa narkotikabrott vilket gjorde att dom tog in mig för prov. Jag hade en ganska bra dialog med poliserna som båda två uttryckte att dom inte uppfattade mig som påverkad vid tillfället. (vilket jag inte heller var). Provet visade 0,0019µg. Jag menar att jag inte hade rökt den dagen jag blev stoppad och således inte kan ha begått gärningen med uppsåt.. har jag någon chans alls? jag har begärt att kalla polispatrullen som vittne..
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga regleringenI 2 kap 4 § 2 st. lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott anges att den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms till böter eller fängelse i högst sex månader. I din information framgår det inte exakt vilken narkotika det ev. skulle vara frågan om eller vilket ämne det var som provet visade att du hade i kroppen. Det här har betydelse i ditt fall, eftersom vissa ämnen inte medför straffansvar. Du skrivet att du inte "rökt" jag kan bara spekulera om att det ev. skulle kunna röra sig om cannabispreparat, hasch, marijuana? De substanser som regeringen narkotikaförklarar i förhållande till 8 § NSL tas upp i bilaga 1 i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. I bilagan anges att tetrahydrocannabinol (THC) är narkotikaklassat, vilket är det huvudsakliga aktiva ämnet i hasch,marijuana och andra cannabispreparat. Däremot är det vanligt, i det fallen att det var ett tag sedan någon intog cannabis, att det finns kvar THC-SYRA i blodet, det är inte narkotikaklassat, och såldes inte straffbart, se NJA 2019 not 15 p.4. Skillnaden mellan THC och THC-syra, är att THC-syra är det ämne som nedbryts ur THC och är ett ämne som inte narkotikaklassat. SlutsatsSom sagt, utifrån din information, är det svårt för mig att säga hur dina chanser ser ut, eftersom svaret beror på vilket ämne du hade i kroppen. Är det t.ex. THC-syra, är det inte straffbart. Är det däremot ett narkotikaklassat ämne du hade i kroppen blodet, t.ex. THC, ser frågan annorlunda ut. Vad gäller mängden i ett sådant fall, är det en nolltolerans om det finns narkotika kvar i blodet, det betyder alltså att inte behöver göras en bedömning om mängden eller om körförmågan påverkas eller inte, utan det är straffbart automatiskt. Vidare krävs för straffansvar dock att du haft uppsåt i förhållande till att du har intagit narkotika, dvs. om du med uppsåt t.ex. hade rökt cannabis dagen innan och det finns kvar THC i kroppen, så är det straffbart. Om du däremot inte tagit narkotikan med uppsåt vid intaget, kan du inte dömas för brottet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Narkotikabrott

2021-02-19 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Augusti 2015 blev jag dömd för ett ringa narkotikabrott efter att behövt göra urinprov i maj samma år. Jag fick en dagsböter och en prick i registret.Senare samma år, September 2015, behövde jag tagen av polisen igen och behövde göra urinprov samt att jag hade 2gram hash på mig som polisen tog. Jag blev dömd till dagsböter den 10 Februari 2016 för detta tillfälle.Min fråga är om nu när det gått 5 år sedan senaste domen 2016 om båda mina prickar i registret har gallrats?Eftersom jag blev dömd till ett ringa narkotikabrott när jag redan hade en prick i registret för samma brott kan det möjligen ha haft andra konsekvenser?Tack för svar!
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister. Polismyndighetens belastningsregisterNär en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Det brukar i vardagligt tal kallas för att få "en prick" i registret.För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och därmed få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).Tidpunkten för gallring av en uppgift i belastningsregistretGallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).Därtill ska beaktas att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).Dagsböter vid narkotikabrottGallringstiden för en uppgift med dagsböter som påföljd infaller fem år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). Du har emellertid blivit dömd för ytterligare ett narkotikabrott år 2016 (där påföljden inte avser penningböter). Det här medför att uppgiften om det begångna brottet i augusti 2015 kommer att tas bort från registret först när det senare brottet ska gallras (jfr 18 § lagen om belastningsregister). Följden av att man begår ett brott innan det föregående brottet har hunnit gallras är nämligen att ingendera kommer att tas bort från registret förrän det senare brottets gallringstid har inträffat.Det senare brottets gallringstid har i ditt fall infallit den 10 februari 2021. Vid denna tidpunkt har både uppgiften om det begångna narkotikabrottet i augusti 2015 respektive februari 2016 gallrats från ditt belastningsregister.SammanfattningFöre utgångstiden av det första brottets gallringstid begick du ytterligare ett narkotikabrott. Det här innebär att de s.k prickarna kommer att tas bort från ditt register först när det senare brottets gallringstid har inträffat. Gallringstiden för det senare brottet var 10 februari 2021. Nu när det har gått fem år har således båda prickarna gallrats från ditt belastningsregister.Önskar dig en trevlig helg!Med vänlig hälsning

Brukande av narkotika

2021-02-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej vilket straff kan man få om man helt själv missbrukar ganska mycket narkotika vid ett tillfälle ? Räknas det förfarande som ringa narkotikabrott då?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna avseende narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. I 1 § NSL regleras vad som utgör ett narkotikabrott och i 1 § p.6 NSL regleras att brukande av narkotika är straffbart. Vidare regleras i 2 § NSL att brottet kan anses som ringa med hänsyn till arten, mängden narkotika och övriga omständigheter. Vart den exakta gränsen för ringa narkotikabrott går framgår alltså inte utav lagen utan det framgår endast vad som kommer att beaktas vid bedömningen. Det betyder alltså att bedömningar görs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det vanligaste är dock att eget bruk och innehav för eget bruk rubriceras som ringa narkotikabrott.Vid ringa narkotikabrott kan du dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader. Det är vanligaste vid ringa narkotikabrott i form av eget bruk är dagsböter men även här beaktas olika omständigheter vilket gör det svårt att ge dig något exakt svar.Det är alltså svårt att svara på din fråga utan att veta exakta omständigheter. Du är välkommen att höra av dig igen för att få ett tydligare svar på din fråga!Vänligen,