Är det lagligt att röka industrihampa?

2019-07-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det lagligt att inta industrihampa? Exempelvis genom att äta alternativt röka/förånga och inhalera. Då menar jag hampan i sig, och inte en beredning av hampan.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Industrihampa är inte narkotikaklassat enligt narkotikastrafflagen (NSL), och träffas därför inte av det straffbara området i 1 § NSL (där det ju krävs att det är ett narkotikaklassat ämne som bl.a. brukas, se 6 punkten i samma bestämmelse).Enligt Högsta domstolens (HD) senaste dom är, som du säger, brukandet av en beredning innehållandes THC straffbart enligt NSL (se en genomgång av domen här).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att förtära alkohol som minderårig?

2019-07-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, Min fråga gäller de troliga påföljder för bjudning av alkohol till minderåriga samt egen alkoholförtäring som minderårig. Det rör sig om två händelser.Den första händelsen involverade ett köp 4.5- procentig Rekorderlig cider av en langare (det kan ha rört sig om 1-2 flak, troligen ett), men jag tog "bara" med mig nio burkar i slutändan. Det här skedde vid 16 års ålder. Några månader senare (när jag hade fyllt 17) på en fest, med 16- och 17-åringar, har jag ett minne av att ett par personer bad om att få prova cidern. Jag är osäker på det exakta antalet men det lär ha rört sig om 1-3 stycken.Den andra händelsen inträffade vid 17 års ålder när en myndig person köpte ut ett par burkar lättöl till mig inför en fest med 17- och 18-åringar. Jag har inget direkt minne huruvida någon smakade på ölen eller inte. Men låt oss säga att det hände. Jag fyllde 23 år i februari detta året. Om man summerar dessa två händelserna, vad för sorts påföljder verkar troliga utifrån detaljerna som presenterats?Allt gott,
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du vad den påföljden för de sammanlagda händelserna skulle kunna vara för bjudning av alkohol till minderåriga samt egen förtäring som minderåring. Det är i sig inte olagligt att förtära alkohol när man är under 18 år, och du kan därför inte straffas för detta. Däremot, är det olagligt att sälja, skaffa fram eller ge bort alkohol till någon som är under 20 år, (3 kap. 7 & 9 § alkohollagen).Vid den första händelsen, kan langaren som du köpte nio burkar cider av dömas till böter eller högst 6 månaders fängelse, (11 kap. 9 § alkohollagen).Vid den andra händelsen, kan personen som köpte ut lättöl till dig inför en fest med både myndiga och omyndiga personer dömas för samma brott, alltså böter eller högst 6 månaders fängelse, (11 kap. 9 § alkohollagen). Om något av brotten skulle anses vara grovt, kan respektive person dömas till böter eller högst 4 år fängelse, (11 kap. 7 § alkohollagen). Så är dock inte fallet, och det allra troligaste är att båda personerna döms till böter för brott mot alkohollagen. Langaren skulle med högsta sannolikhet få högre böter än den myndiga personen. Om langaren skulle bli tilltalad för flera brott av samma slag kan dessa dock summeras upp till grov brottslighet där det strängare straffet föreskrivs. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Är industrihampa narkotikaklassat?

2019-07-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Med tanken på HDs senaste dom. Är det lagligt att röka laglig industrihampa? Industrihampa i sin naturliga form har alltid lite THC i sig, vilket skulle kunna visa positivt på ett urinprov.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Frågorna i Högsta domstolen: legalitetsprincipen och CBD-oljans straffbarhetDe prejudicerande (vägledande) frågorna i Högsta domstolens (HD) mål nr 177/19 rörande ringa narkotikabrott var dels huruvida CBD-olja, som innehåller tetrahydrocannabinol (THC), utgör en beredning enligt 1971 års psykotropkonvention och därmed var att se som narkotika, dels om det skulle strida mot legalitetsprincipen att döma någon som innehar CBD-olja för narkotikabrott. Legalitetsprincipen innebär att ingen får straffas för en handling som, när handlingen företogs, inte var uttryckligen förbjuden i lag. I det här fallet innebar det att HD besvarade frågan om – ifall CBD-olja är att betrakta som narkotikaklassad – det är tillräckligt uttryckt i lag att CBD-olja är förbjudet.Nedan kommer jag endast att gå igenom den första av de två prejudicerande frågorna (dvs. om CBD-oljan utgör narkotika) och försöka besvara frågan om det går att utröna huruvida industrihampa i sig är att betrakta som narkotika.Lagrummet för narkotikabrott avseende detta fall hittar du i 1 § 1 st. 6 p. narkotikastrafflagen (1968:64) (den som lovligen [...] 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika [...]". Övrig rätt som HD grundade sin dom på var bl.a. 1971 års psykotropkonvention och 1961 års allmänna narkotikakonvention, båda internationella överenskommelser som omnämns i narkotikastrafflagen.Beredningen av material innehållandes THC är straffbarCannabis är klassificerat som narkotika enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention. I ett undantag uppges att vissa typer av hampa, industrihampa, inte är att betrakta som cannabis. Däremot kontrolleras själva substansen THC, vilket regleras i den ovan nämnda psykotropkonventionen. I psykotropkonventionen uppges att beredningen av material som innehåller psykotropa ämnen (i detta fall industrihampa, som innehåller THC) ska underkastas samma kontroll som substansen THC. Med beredning avses enligt HD:s tolkning av konventionens definition "varje sådan lösning, blandning eller avdelad dos" där psykotropa ämnen, som THC, ingår.Psykotropkonventionens bestämmelse ska uppfattas så, att det inte ska spela någon roll om det psykotropa ämnet i beredningen kommer från en narkotikaklassificerad växt eller inte; det relevanta är kort och gott om beredningen innehåller THC. Ämnen som upptas i psykotropkonventionen ska alltid anses vara narkotika.Växten som beståndsdel utgör narkotika, om ytterligare bearbetning har skettPraxis (prejudikat) från HD visar att naturliga växter, utan ytterligare bearbetning, inte har ansetts utgöra narkotika (se rättsfallet "Psilocybin" NJA 1995 s. 219 där icke narkotikaklassificerade svampar inte ansågs utgöra narkotika). Däremot har icke narkotikaklassificerade växter efter bearbetning ansetts utgöra narkotika, därför att växterna har ingått i en beredning (se rättsfallen "DMT I" NJA 2014 s. 259 och "DMT II" NJA 2018 s. 983).Enbart innehav av industrihampa har inte ansetts utgöra narkotikabrott, se rättsfallet "Industrihampan" NJA 2007 s. 219. Ovan nämnda undantaget för industrihampa gäller dock inte enligt psykotropkonventionen om växten och därmed ämnet THC ingår i en beredning, dvs. har bearbetats på ett sätt eller annat.HD:s slutsats: CBD-oljan utgjorde narkotika genom psykotropkonventionenEftersom CBD-oljan utgjordes av en beredning, spelade det ingen roll att materialet kom från industrihampa; psykotropkonventionen betraktar alla beredningar som innehåller substansen THC på samma sätt, oavsett om den i och för sig olagliga substansen (THC) härrör från en laglig växt. Kort sagt skulle det kunna förklaras så, att det var själva beredningen som gjorde att oljan narkotikaklassades, inte växten i sig.Min tolkning är den, att industrihampa fortfarande inte är narkotikaklassat i sin ursprungliga form; all beredning, inklusive en blandning som CBD-olja, anses dock vara narkotika enligt narkotikastrafflagen, genom bestämmelserna i psykotropkonventionen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Straff för narkotika

2019-06-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Vad är straffet på 497 st serbiska Ksalol?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om droger och straffrätt.Enligt Narkotikastrafflagen 1:1 gäller följande:"Den som olovligen 1. överlåter narkotika, 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling."Vad som klassificeras som narkotika inom Sverige är enligt narkotikastrafflagen 1:8 följande:"Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller 2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen."Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Bruka narkotika i Spanien

2019-07-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vår 19-åriga son blev häktad igår kväll i Spanien. Han såg polisen, blev rädd och sprang polisen sprang efter och ska ha sparkat honom i huvudet. Han hade 2 g cannabis på sig och blev häktad. Som jag förstått det är det lagligt att inneha cannabis för eget bruk? Vad har han för rättigheter, kan vi göra något, vad kan han få för straff? Fick bara prata med mig i en minut enligt polisen och son sa att han var tvungen att stanna i häktet tills idag eller måndag morgon. Vad ska jag göra?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan rör spansk straff- och processrätt, medan vi på Lawline endast är lärda i svensk rätt. Jag rekommenderar dig därför att istället vända dig till en jurist som är verksam i Spanien.I Sverige (jag kan som sagt inte uttala mig om spansk rätt) är det straffbelagt att inneha cannabis för eget bruk (1 § narkotikastrafflagen). Narkotikabrott är straffbelagt med fängelse. Rör det sig om 2 gram hade det i Sverige med all sannolikhet räknats som ringa narkotikabrott, med straffskalan böter till fängelse sex månader (2 § narkotikastrafflagen).Jag kan med säkerhet säga att det under alla omständigheter är otillåtet och straffbelagt för poliser i Spanien att sparka personer de gripit i huvudet, eller överhuvudtaget använda grovt våld mot någon de förstår har två gram cannabis på sig.Med vänlig hälsning

Vad blir straffet för ringa narkotikabrott?

2019-07-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, nu är det så att jag blev tagen av polisen några dagar sedan. Hade precis rökt en joint när dom kom in stormandes och efter en kort springtur så tog dom mig, hade ungefär 5-6g hash på mig till egetbruk. Tog förhör och pissprov på plats, är 18 och aldrig tidigare hamnat i problem med polisen. Jag erkände allting på plats, innehav att jag hade rökt på osv. Undrar bara vad för typ av straff jag kommer få och cirka hur mycket jag kommer få i böter, har inget jobb och har tjänat 0kr dom senaste åren. TackMvh
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i Narkotikastrafflagen och lagen om belastningsregister. Ringa narkotikabrott ger böter eller fängelse i högst sex månaderEftersom du endast har haft 5-6 gram hasch ämnat för eget bruk så rör det sig om ringa narkotikabrott, för detta brott är straffskalan böter till fängelse i sex månader(narkotikastrafflagen 2 §). Eftersom du aldrig straffats innan och då det är ett ringa brott så är min bedömning att straffet stannar vid böter. Jag tror att du får den lägsta möjliga böternPå grund av att du inte tjänat något är min bedömning att du kommer få det lägsta beloppet som är möjligt vilket är totalt 1500 kr fördelat på 30 st dagsböter på 50 kr vardera. Du kommer att hamna i belastningsregistret om du blir dömd Du kommer även att hamna i belastningsregistret. Då min bedömning är att du kommer att få påföljden böter så kommer du finnas i belastningsregistret i fem år innan informationen om brottet försvinner(17 § 9p lag om belastningsregister).Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag anklagas för brott om jag har betalat för narkotika men inte fått den?

2019-07-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min vän har torskat med opiater på sig. Jag har smsat med henne om att jag vill köpa (det står rakt ut så ingen kodning eller annat). Jag har swishat men aldrig fått själva varorna. Så jag är ren och har inte fått något heller. Kan jag anklagas för uppsåt att köpa?
David Gardell |Hej,Vad trevlig att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I detta fall så har du inte fullbordat något brott. Frågan som är aktuell blir då om du kan bli anklagad för försök eller förberedelse till narkotikabrott.Om du skulle ha opiaterna för eget bruk så kan du inte anklagas för försök eller förberedelse till narkotikabrott, se Narkotikastrafflagen 4 § jämte 1 § 6 punkten. Åklagaren kan isf inte göra någonting. Om du skulle ha opiaterna för att sälja vidare, och åklagaren kan bevisa detta, så kan du anklagas för förberedelse till narkotikabrott, se Narkotikastrafflagen 4 § jämte 1 § 3 punkten och Brottsbalken 23 kap 2 §.Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Är det okej att bruka tidigare receptbelagd tramadol för fysisk smärta?

2019-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejFörra sommaren snubblade jag & spräckte läppen rätt ordentligt & då fick jag tramadol utskrivet, jag åt inte upp alla tabletter utan sparade några eftersom jag inte hade mer ont så min fråga är om det är okej att jag äter en idag då jag voltade med cyklen igår & har djävligt ont?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ur ett medicinskt perspektiv vill jag först be dig kontakta läkare, lämpligen via 1177.se. Din fråga berör receptbelagda tabletter där endast en läkare kan bedöma när och hur de ska användas.Vad gäller juridiken, är Tramadol narkotikaklassat i Sverige och är olagligt att ta om en inte fått det genom recept (narkotikastrafflagen 1-2 §§). Det krävs dock som huvudregel ett uppsåt för att kunna dömas för narkotikabrott. Detta innebär i princip att det krävs att du genom en medveten handling tog tramadolen (BrB 1 kap 2 §). Din avsikt torde vara att läka smärtan på grund av volten och därmed bör du inte ha avsikt till att bruka narkotikan för annat syfte. Sammanfattningsvis bör du ändå kontakta läkare för att få ett eventuellt förnyat recept, främst för din hälsas skull men också för att det inte ska finnas någon risk för att klassas som ett brott./Vänligen,