Vad är straffet för smuggling av icke-narkotikaklassade läkemedel?

2020-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är straffet för smuggling av mediciner som inte är narkotikaklassade?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om smuggling finns i Lagen om straff för smuggling. Den som för in vissa läkemedel till Sverige utan tillstånd kan dömas för smugglingsbrott. Det kan dock finnas olika restriktioner beroende på vilket läkemedel det är, vilket land det kommer ifrån och hur det ska föras över gränsen. Straff för smugglingsbrottFör den som döms till smugglingsbrott är straffet böter eller fängelse högst 2 år (3 § smugglingslagen). Därav utdöms vid ringa brott alltid böter (4 § smugglingslagen) eller om brottet bedöms som grovt fängelsestraff om lägst 6 månader och högst 6 år (5 § smugglingslagen). Vid grovt brott föreligger ofta organiserad brottslighet. StraffbedömningenBedömning som görs av domstolen tittar på de individuella omständigheterna exempelvis vilken typ av läkemedel det är och hur stora mängder som införts i landet. Det är därför svårt för mig att ge ett mer specifikt svar på din fråga. Sammanfattningsvis, beroende på vilket läkemedel det är och varifrån det smugglas ifrån kan straffet bli böter eller upp till fängelse i 6 år. Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Vänligen,

Kan man bli dömd för narkotikabrott även om narkotikan var avsedd för att begå självmord?

2020-01-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Om en självmordsbenägen person införskaffat jättemycket droger i syfte att ta överdos och personen blir gripen av polis med alla droger på sig, kan personen bli dömd för grovt narkotikabrott då även om personens syfte enbart var att använda drogerna för eget bruk?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller narkotikabrott vilket regleras i narkotikastrafflagen (NSL). Mitt svar kommer utgå från den lagen. Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § 6 punkten NSL). Är brottet att anse som grovt, döms för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska bland annat särskilt beaktas mängden narkotika (3 § NSL). Att inneha narkotika kan till exempel innebära att bära narkotikan på sig. För att bli dömd för narkotikabrott krävs uppsåt. Med uppsåt menas att gärningspersonen är medveten att en handling är straffbar. Det vill säga att gärningspersonen inser att det hen gör är en brottslig handling men inte hindras att utföra handlingen av den insikten. För narkotikabrott krävs generellt sett att gärningspersonen är medveten eller misstänker att det är narkotika som hen tar sig befattning med.Sammanfattningsvis går att konstatera att olovligen införskaffande av droger är ett brott oavsett syfte och även om drogerna bara är avsedda för eget bruk. En person som blir gripen med stora mängder av droger på sig med avsikten att ta livet av sig riskerar alltså att dömas för narkotikabrott av normalgraden eller grovt brott beroende på bland annat mängd och vilken sorts narkotika. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du eller någon du känner behöver hjälp och stöd, kontakta någon av följande: Polisen 114 14Självmordslinjen 90 101Anhöriglinjen 0200-239 500Föräldralinjen 020-852 000Jourhavande medmänniska 08-702 16 80Hjälplinjen 0771-22 00 60Bris 116 111Läs mer här om vad du kan få för hjälp om du har självmordstankar. Vänliga hälsningar,

Straff narkotikabrott

2019-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!För ett och ett halvt år sedan förlorade en kille, då 19 år, körkortet på grund av drogfylla. Han hade rökt på kvällen innan (jag vet inte vad men kanske hasch) och togs någon gång dagen efter detta. Han förlorade körkortet.Nu har han kört upp igen och fått tillbaka sitt körkort.Nu, två dagar innan julafton, kom polisen hit till mig eftersom att han har bott hos mig de senaste månaderna. De hade då tagit honom när han skulle sälja hasch. De hittade också hasch i en av hans väskor. Han hade sagt till polisen att haschet skulle finnas där. Jag blev naturligtvis upprörd!Hans pappa har varit i kontakt med polisen och fått veta att det killen hade på sig och det som hittades hos mig var värt cirka 20000-50000 kronor på marknaden.Han har nu fått en offentlig försvarare.Vad kan han få för straff?Han säger att han inte brukar något alls sedan han förlorade körkortet. Han sålde nu för att tjäna lite pengar eftersom han de tre senaste månaderna varit arbetslös.Kan han få någon strafflindring?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar narkotikabrott i denna fråga så kommer vi använda oss av narkotikastrafflagen (NSL) och Brottsbalken för att besvara frågan. Jag utgår helt i mitt svar från den information som jag har blivit tilldelad. NSL säger då att ringa narkotikabrott kan ge 6 månaders fängelse, ringa innebär alltså att man inte anser att brottet är så allvarligt, "vanligt" narkotikabrott kan ge mellan 6 månader till 3 år i fängelse, alltså narkotikabrott som varken är ringa eller grovt, och grovt narkotikabrott kan ge 2 år till 10 år i fängelse. Det är svårt att säga exakt vad som kommer ske i detta fall, dock brukar ringa narkotikabrott innebära att man haft på sig x antal gram, varav narkotika som värderas till 20 000–50 000 kr högst troligt är för stora mängder för att kunna bedömas som ringa. Fängelse från 6 månader och uppåt är troligen att förvänta sig. En del av straffet kan omvandlas till böter men det är ovist om så kommer ske. Eftersom han är 19 år så kommer han att få en så kallad straffrabatt. Detta innebär att om en person över 21 år skulle få 3 års fängelse, så kommer en person på 19 år att endast få 2/3 av det straffet för samma typ av brott (29 kap 7 § Brottsbalken).Sammanfattat kommer troligen fängelsestraff från 6 månader och uppåt att delas ut och så kallad straffrabatt på grund av hans ålder kommer att gälla. Hoppas detta var till hjälp!

Kan man lämna in narkotika till polisen?

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, kan jag lämna in narkotika till polisen utan att jag blir skyldig till något brott?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Högsta domstolenDet är olagligt att befatta sig med narkotika. Det kan dock vara straffritt att lämna in narkotika till polisen, men det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Högsta domstolen friade en person som lämnade in ca 4kg heroin till polisen efter att personen dömts i både tingsrätt och hovrätt, se NJA 2003 s. 361 (här). Personen ifråga hade hämtat ett paket åt en kompis utan att veta att det var narkotika i paketet. När han tog emot paketet misstänkte han att det kunde vara narkotika och förvarade därför paketet i ett vindsförråd. Han frågade sin kompis vad paketet innehöll och när han fick veta att det var heroin bad han kompisen att genast hämta paketet. Kompisen kom inte under de närmsta dagarna och personen ifråga lämnade därför in heroinet till polisen efter att ha haft narkotikan i fyra dagar.Högsta domstolen menade att personen ifråga inte gjort sig skyldig till narkotikabrott eftersom han varit mycket rädd och panikslagen kring hur han skulle kunna ta sig ur situationen han inte själv försatt sig i, och menade också att han agerat inom rimlig tid sett till de omständigheterna. Även om högsta domstolen säger att han borde tagit kontakt med polisen direkt när han misstänkte att det var narkotika, eller i vart fall när han fick reda på att det var heroin, valde domstolen att fria honom eftersom att man vid en samlad bedömning kom fram till att dröjsmålet att kontakta polisen var motiverat. Om man hittar narkotikaOm man hittar gömd narkotika är det bäst att först ringa polisen och berätta att man hittat narkotika. Är det en mindre mängd kan man ringa 114 14 och möjligtvis bli ombedd att ta med det till en polisstation. Är det en större mängd är det bäst att ringa 112 direkt eftersom polisen kan behöva säkra bevisning. Vänligen,

Beställa antibiotika på nätet. Smugglingsbrott?

2020-01-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |Är det smuggling att beställa flera olika sorters antibiotika från flera olika utländska hemsidor på nätet?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Brottet smuggling regleras i lag om straff för smuggling och det är främst 3 § som aktualiseras i ditt fall. För att det ska vara fråga om smugglings krävs det att en rad förutsättningar är uppfyllda vilka bland annat är att det ska vara fråga om införsel till landet vilket krävs att en vara ska ha förts över gränsen för svenskt territorium (se 2 § i denna lag). Därutöver krävs det att den varan som försöks föras in i landet omfattas av ett särskilt förbud eller villkor för införsel och detta gäller exempelvis narkotika och diverse vapen. Dessutom krävs det att du uppsåtligen, alltså medvetet, underlåter att anmäla varan till tullen. Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda så har du alltså gjort dig skyldig till smugglingsbrott och om antibiotikan skulle vara narkotikaklassad så är det istället frågan om narkotikasmuggling enligt 6 § i lag om straff för smuggling. Det ska här betonas att enbart beställa antibiotika, om vi förutsätter att den är narkotikaklassad, från utländska hemsidor inte utgör smugglingsbrott så länge det inte har skett någon införsel till landet och så länge du meddelar tullen om att du avser importera antibiotika som är belagt med ett förbud eller villkor för införsel.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och mitt råd till dig är undersöka noggrant vad som gäller för de sorters av antibiotika som du har beställt och kanske även höra av dig till tullen för ytterligare information. Med vänlig hälsning,

Straffet för en ung persons försäljning och brukande av cannabis

2020-01-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Vad kan en 16åring riskera för straff om hn har blivit tagen av polisen när hn höll på att sälja cannabis till sina vänner? Samtidigt så var hn själv påverkad då hn hade rökt.Hn har hållit på med detta under 1,5 år, fram och tillbaka med att sälja till sina vänner.Har sålt och köpt ca 10gånger under 1,5 år.
Nora Tengnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vill börja med att säga att jag inte kommer kunna lova vilket straff som kommer bli aktuellt i just det fall du beskriver, eftersom domstolen alltid gör en självständig bedömning av situationen. Jag vill ändå gärna förklara vilka omständigheter domstolen kan komma att titta på när de bedömer vilken påföljd som är lämplig. Både att köpa, sälja och använda narkotika räknas som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Straffet för narkotikabrott är fängelse i upp till tre år. Narkotikabrott kan även bedömas som ringa, grovt eller synnerligen grovt vilket påverkar straffet (se 2-3 §§ NSL). När rätten bedömer brottets allvarlighetsgrad tittar den bland annat på arten och mängden narkotika och om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. För ringa narkotikabrott som är den lindrigaste graden är straffet från böter upp till fängelse i sex månader, och för synnerligen grovt narkotikabrott som är den grövsta formen är straffet fängelse i lägst sex och högst tio år. När domstolen ska bestämma straffet i ett enskilt fall tittar de dock på mycket mer än bara straffet som står i lagens paragrafer. Bland annat kan det föreligga försvårande omständigheter, se 29 kap. 2 § brottsbalken (BrB). Din fråga handlar om en person som köpt och sålt cannabis flera gånger tidigare, och ifall man gjort sig skyldig till brott tidigare är det något som domstolen kommer ta med i sin bedömning, se 29 kap. 4 § BrB. Det kan dock även föreligga förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § BrB) vilka kan leda till att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det finns dessutom så kallade billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB som även dem kan göra att man får ett lindrigare straff. Eftersom din fråga handlar om någon som är 16 år gammal kommer även personens unga ålder att beaktas. Detta kan göra att man döms till ett lindrigare straff än vad lagen föreskriver, se 29 kap. 7 § BrB. Förutom åldern finns även en princip som säger att man i första hand ska välja en annan påföljd än fängelse. För personer under 18 år får man bara döma till fängelse om det finns synnerliga skäl, annars ska rätten istället välja påföljden sluten ungdomsvård (se 30 kap. 5 § och 32 kap. 5 § BrB). Unga kan även dömas till ungdomsvård enligt 32 kap. 1 § BrB eller ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § BrB. Jag är ledsen att jag inte kan ge ett precist svar på vad straffet blir i situationen du beskriver, men det beror som sagt på att domstolen alltid gör en egen bedömning. Jag hoppas att jag ändå kunde förklara vilka omständigheter domstolen kan titta på och hur de kan påverka valet av straff. Om du har fler frågor kan jag rekommendera att kontakta Lawline via mail eller telefon, där kan du få ytterligare rådgivning. Vänligen,

påföljd för innehav av ringa narkotika

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det blir högre/fler dagsböter om man blir stoppad för ringa narkotikabrott och man har två olika narkotika på sig? I detta fall gäller det en ecstasy tablett och ca 0,2g kokain.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så har du blivit dömd för innehav av ringa narkotika, och ej ringa narkotikabrott på grund av eget bruk. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar i högst sex månader. (2 § Narkotikastrafflagen) Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken) Vid innehav av narkotika varierar dagsböterna beroende på vilken sorts narkotika det är. Straffet kommer alltså bli högre om du har både ecstasy och kokain på dig. Hade du däremot blivit dömd för brukande av ringa narkotika, brukar straffet som riktlinje ligga på 30 dagsböter – oavsett vilken slags narkotika det gäller.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Påföljd för ringa narkotikabrott samt närståendes vittnesmål

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min barn är misstänkt för ringa narkotikabrott och ev försäljning. De tog honom utanför vårt hem och så hade han ca 20g cannabis på sig(några låg i påsar) I samma stund han blev gripen gjorde de husrannsakan i hans rum och de tog bla mobilen. Han är inte straffad sen tidigare. Det jag undrar är vad det kan bli för straff. Sen undrar jag också om jag som mamma kan kallas till förhör samt vittne i ev rättegång. Med vänlig hälsning,
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Påföljd för ringa narkotikabrott:Narkotikabrott av ringa grad har en straffskala på böter till fängelse i högst sex månader, enligt 2 § narkotikastrafflagen.Gällande vilken påföljd som blir relevant ser man främst till narkotikans art och mängd för att klassificera brottet. Det är flera faktorer som spelar in i bedömningen, t.ex. renhetsgrad, om det är för eget bruk eller överlåtelse, ålder på de inblandade. Här gör domstolen en enskild bedömning av omständigheterna i just detta fall.Det framgår inte i din fråga hur gammal ditt barn är. Är gärningsmannen yngre än 21 år så tas dennes ungdom i beaktning vid påföljdsvalet, detta framgår av brottsbalken 29 kap 7 §. Är gärningsmannen under 18 år får domstolen endast döma till fängelse om det föreligger synnerliga skäl, enligt brottsbalken 30 kap 5 §. Vilken påföljd som utdöms beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men den lägsta påföljden för narkotikabrott är böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden, enligt brottsbalken 25 kap 2 §.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas i detta fall.Vittna i förhör/domstol som närstående:Polisen kan komma att kalla dig till förhör gällande händelsen där du inte har någon plikt att tala. Du är även fråntagen den allmänna vittnesplikten i och med att du är närstående till den tilltalade. Du kan välja att vittna i domstolen ändå, men får då inte avlägga vittnesed.Vänligen,