Får man resa till Sverige från ett EU-land med receptbelagda läkemedel?

2021-07-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag ska få planerad vård i ett annat EU land. Om jag får utskrivet mediciner (ej narkotikaklassat) får jag föra dessa mediciner över gränsen till Sverige då när jag åker tillbaka?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reser du in till Sverige från ett EU-land får du ta med dig max ett års förbrukning av medicinen. Handlar det om icke-narkotikaklassade men receptbelagda läkemedel måste du kunna styrka det genom att till exempel visa upp skriftligt intyg från läkare eller annan godkänd förskrivare. Ett alternativ är att läkemedlet är försett med apoteksetikett där det står namnet på dig och den läkare eller annan godkänd förskrivare som förskrivit läkemedlet. Du kan läsa mer om reglerna som gäller vid resande med läkemedel inom EU HÄR. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Straffas om kompisar tar droger i ens bostad

2021-06-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min kompis tar inga droger. Men under fester hos honom tar hans kompisar de (i hans hem). Kan min kompis straffas för detta?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga!Jag ska försöka besvara din fråga så tydligt som möjligt utifrån omständigheterna du angivit. I narkotikastrafflagen, NSL, finns bestämmelser om vad som är straffbart. I 1 § finns det 6 former av befattning och innehav som är straffbara. Innehav och bruk av narkotika är som sagt olagligt. Jag vet inte om din kompis förvarar det hemma, men förmodligen inte. Om han inte brukar narkotika, säljer eller begår gärningar som är straffbara enligt 1 §, kan han inte straffas för det. Inte heller kan han straffas för att hans kompisar tar droger, så länge han inte överlåtit drogerna eller sålt de. Det är inte straffbart att se ens vänner ta droger. Dock kan det bli en annorlunda situation om de exempelvis glömmer droger hemma hos honom eller om polisen upptäcker detta under en fest. Jag kan länka en tidigare fråga som en kollega besvarat mer om detta (här). Värt att nämna är att underlåtenhet att avslöja/anmäla vissa planerade eller pågående brott också är kriminaliserat, 23 kap 6 § brottsbalken. Dock finns det inte föreskrivet i NSL att underlåtenhet är kriminaliserat. Därför kan han även inte straffas om han underlåter att anmäla brott. Sammantaget så torde din vän inte kunna straffas för det hans kompisar gör. Hoppas du fått svar på din fråga. Om något är oklart, är du välkommen att ställa ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Vad händer när jag får brev från tullverket om att narkotika är adresserat till mig?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har fått fem likadana brev från Tullverket om att narkotika adresserad till mig har påträffats, information om att det som skett är ringa smugglingsbrott och mängden är att beakta som ringa och sist att den förstörst. Brevet från Tullåklagare. Det står däremot inget om att jag ska kontakta tullverket, inte heller om att jag är misstänkt för något. Vad innebär detta i princip och kommer något mer sannolikt göras från deras sida?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa narkotikasmugglingAnledningen till de brev du har fått beror på att det brev eller paket som har skickats till dig innehåller något narkotikaklassat preparat. Det har därmed vid införseln till Sverige stoppats. Brevet eller paketet kan vara någonting du antingen själv har beställt eller något någon annan har beställt till dig eller i ditt namn. Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader, 6 § 2 stycket lag (2000:1225) om straff för smuggling. Det vanligaste straffet för narkotikasmuggling är dock böter även om fängelse ingår i straffskalan. De brev som du har mottagit innebär inte automatiskt att du har gjort dig skyldig till ringa narkotikasmuggling. En förutsättning för att du ska kunna dömas är att du har haft uppsåt till brottet, 1 kap 2 § brottsbalken (1962:700). I ditt fall innebär det, kort förklarat, att du måste ha haft för avsikt att smuggla in narkotika. Det räcker även med att du varit likgiltig i förhållande till att smuggla in narkotikan. Det här innebär därmed att du inte har begått något brott om någon annan har beställt narkotikan till dig. Vad ska du göra? Min rekommendation till dig är att du kontaktar tullverket. Om det är så att det är någon annan som har beställt narkotika till dig utan att du vet om det, kan det vara till din fördel att du berättar det eftersom ärendet då potentiellt läggs ner. Om det är du som har beställt narkotika, kan du oaktat om du kontaktar tullverket eller inte bli misstänkt för ringa narkotikabrott. Det som sannolikt kommer hända inom kort är att du blir kallad på förhör. Hoppas du fått svar på dina frågor, med vänliga hälsningar,

Ringa narkotikabrott vid cannabis med låg THC-halt?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag blev tagen med hasch på mig och i systemet, därpå gjorde polisen en husrannsakan och hittade runt 10g hasch och en del cannabis ca 15-25g(vet ej exakt hur mycket). Mestadels av cannabis materialet var redan använt med en vaporizor så THC halten är förmodligen mycket låga, då växtmaterialet är en restprodukt. Kommer den låga THC halten i cannabis materialet minska det potentiella straffet?
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § narkotikastrafflagen). Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa döms istället för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen). I fråga om cannabis krävs vanligtvis att mängden narkotika understiger 80 gram samt att gärningen består i eget bruk eller innehav för eget bruk för att brottet ska kunna klassas som ringa.Du anger att du har blivit tagen med hasch på dig, i ditt system samt med hasch och cannabis i ditt hem. Du har med andra ord både brukat och innehaft narkotika och uppfyller därmed brottsbeskrivningen för narkotikabrott. Vad gäller mängden narkotika så anger du att ca 25-35 g upptäckts i ditt hem samt att du även burit hasch på dig. Om den sammanlagda mängden inte uppgår till mer än 80 gram och du inte avsett att sälja vidare narkotikan så är det sannolikt att brottet kommer betraktas som ringa narkotikabrott. Att cannabisen som hittats i ditt hem haft en låg THC halt kan vara en omständighet som talar för att brottet är ringa men i regel måste en helhetsbedömning av rätten göras för att ge ett konkret svar på frågan (se NJA 2017 s. 872 p. 21).Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den låga THC halten i cannabisen som hittats i ditt hem kan bidra till att du får ett lägre straff på så vis att brottet som du begått klassas som ringa narkotikabrott. I sådana fall är straffet som sagt böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet däremot inte klassas som ringa, utan som narkotikabrott av normalgraden, är straffet fängelse i högst tre år.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Måste jag ha bevis för polisanmälan, och kan jag straffas om jag låter bli att anmäla?

2021-07-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag har fått reda på att en person jag känner säljer sin ADHD medicin, har jag en skyldighet att anmäla detta?Hur skulle jag kunna anmäla det? Måste jag ha bevis?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga är flerdelad har jag delat upp den i olika svar nedan. Är jag skyldig att anmäla ett narkotikabrott? Det finns generellt ingen skyldighet att anmäla avslutade brott. Det innebär att du inte är skyldig att anmäla om du vet att någon sålt sin medicin. Måste jag ha bevis för att göra en anmälan? Nej, såvida du har en skälig anledning att anta att någon begått ett brott så räcker det. Det är upp till polis eller åklagare att bedöma huruvida det finns tillräckligt med uppgifter för att gå vidare. Du kan läsa mer om vad som händer efter anmälan här. Hur gör jag en anmälan? En anmälan kan du göra på flera olika sätt, för brott som rör narkotika så kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Kan man dömas för narkotikabrott även om man inte brukade vid det aktuella tillfället?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Vart stannad av polis och testad för cannabis. Vart misstänkt för drograttfylleri, men senare frid då blodprov var negativt. Däremot hade jag ett positivt urinprov. Nu är jag dömd för ringa narkotikabrott pga bruk. Men får man verkligen bli dömd för det om de inte påträffade cannabis vid aktuellt tillfälle? Mvh
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så fick de ta både blodprov och urinprov vid samma tillfälle där du testade negativt på blodprovet men positivt på urinprovet. Du har nu blivit dömd för ringa narkotika brott. Din fråga är här huruvida en person kan bli dömd för ringa narkotikabrott om de inte påträffade narkotika vid tillfället du blev stannad. Som du ställer din fråga tolkar jag det som att du inte hade rökt på vid tillfället utan att du hade spår av cannabis kvar i kroppen efter att du tidigare brukat. Narkotikastrafflagen (NSL)I narkotikastrafflagens första paragraf framkommer att den som olovligen brukar narkotika döms till fängelse i högst tre år (1 § 1 stycket 6 punkten, 2 stycket NSL). Denna skrivelse bär med sig innebörden att det räcker att polisen kan påvisa att du brukar narkotika för att du ska kunna bli dömd. Det är genom t.ex. urinprov som polisen skaffar den bevisning de behöver för att kunna döma en person för brottet. Detta innebär att du inte behöver ha tagit substansen nyligen och varit påverkad utan det räcker med att det finns spår av den i din kropp för att du ska gör dig skyldig för narkotikabrott. Mitt svarMitt svar blir kort att polisen har rätt att döma dig för narkotikabrott baserat på dina prover. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilka straff och påföljder vid narkotikabrott?

2021-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vilken straff kan jag få om polisen med misstanke till marijuana för egen bruk, tar de mig ifrån körkortet och analys visar positiv. Kan straffet innefatta indragen körkort trots polisen var hemma hos mig, när det skede.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka vilka straff/påföljder som blir aktuella om man har begått ett narkotikabrott, specifikt om sitt körkort kan bli återkallat. Vidare så tolkar jag frågan som att du inte har kört bil när du blev ertappad med narkotika, och därmed inte gjort dig skyldig till rattfylleri. Vilka straff?För att svara på denna fråga så kommer jag att använda mig av Narkotikastrafflagen (NSL). Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Är brott som avses i 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk, det är framförallt mängden narkotika som avgör om man har gjort sig skyldig till narkotikabrott av normalgraden eller ringa narkotikabrott. Straffen som man kan dömas till är antingen böter eller fängelse beroende på vilket brott man döms för. Kan körkortet bli återkallat?Transportstyrelsen ska återkalla körkort om man bryter mot trafikregler eller om man på annat sätt ser att man inte är lämplig att ha körkort. Reglerna om återkallelse av körkort finns i Körkortslagen. Ett körkortsingripande kan ske genom återkallelse av körkortet, detta kan ske med anledning av en brottslig gärning när det finns en dom (5 kap 1 § Körkortslagen). En grund för återkallelse är om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhänseende inte bör ha körkort (5 kap 3 § punkt 5 Körkortslagen). Transportstyrelsen ska enligt denna punkten göra en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet.Om utredningen inte visar annat än att narkotikabruket varit en engångsföreteelse så kan personen inte få sitt körkort återkallat. Om utredningen däremot visade att personen har ett drogmissbruk så skulle den med stor sannolikhet leda till att det anses finnas en risk för misskötsamhet i nykterhetshänseende med följden att körkortet återkallas. Frågan om körkortsåterkallelse görs alltså genom en samlad bedömning av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör alltså en individuell bedömning av varje fall och av den enskilde individen. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

När får polisen kräva ett urinprov?

2021-06-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag tappade min plånbok för ca 2 månader sedan. Nu idag, kom ett brev "kallelse till misstankeförhör gällande ringa narkotikabrott, innehav" Då jag misstänkte att det kunde finnas narkotika i den. Så har jag inte hämtat ut den på polisstationen. Men till min fråga. Får polisen kräva ett urinprov vid detta "misstankesförhör"?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen är behörig att kräva ett urinprov, något som omfattas av begreppet kroppsbesiktning.För att polisen ska kunna kräva ett urinprov så krävs det att en skälig misstanke finns och att det misstänkta brottet kan leda till fängelse (28 kap 12 § RB). För att en skälig misstanke ska finnas så krävs det att polisen har observerat något konkret som de anser misstänksamt. Kravet att någon ska vara skäligen misstänkt för ett brott är en ganska låg ställd misstankegrad, och innebär att det med viss styrka ska tala för att personen begått den gärning personen är misstänkt för. Polisen kan alltså begära ett urinprov om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, som brottet ringa narkotikabrott (2 § Narkotikastrafflag). Polisens ingripande ska dock ske i proportion till misstanken och de ska därmed inte ingripa mer än vad som är nödvändigt. För att sammanfatta, polisen kan begära ett urinprov av dig om du är skäligen misstänkt för ett brott, som till exempel ringa narkotikabrott. Det måste dock som sagt finnas en skälig misstanke om brott, detta krav är dock lågt ställt men det viktiga är att ingripandet är motiverat och inte sker godtyckligt eftersom det kan uppfattas som mycket integritetskränkande om en kroppsbesiktning sker utan lagstöd. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,