Narkotikabrott

2021-06-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, polisen har hittat brev med narkotika som blivit skickat till min address i mitt namn, jag har blivit kallad till förhör och undrar vad max straffet är ifall att dom ser mig som skyldig? Dom har inte sagt vad dom hittat fast jag misstänker 40mg alprazolam, 3g~ av MDMA, 2g~ av amfetaminpasta. Jag är under 18 (15 för att vara exakt) och jag undrar också om dom kan göra husrannsakan eller om dom kan söka igenom dator/telefon? Tack så mycket.
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur kan påföljden se ut? Utgångspunkten är att den som bl.a. olovligen överlåter, transporter eller brukar narkotika döms, om handlingen skett uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år enligt 1 § narkotikastrafflagen (NSL). Ringa narkotikabrott döms enligt 2 § NSL till böter eller fängelse i högst sex månader. Det finns två frågor som är avgörande för att besvara frågan om påföljden. I första hand handlar det om hur brottet kan rubriceras, nämligen om detta narkotikabrott är av normal grad eller ringa. Härvid ska hänsyn tas till narkotikans art och mängd. I andra hand bestäms påföljden utifrån individens personliga förhållanden, som bl.a. återfallsrisk och ålder.Det är svårt att avgöra hur straffpåföljden kan vara i detta fall enbart utifrån den angivna bakgrundsinformationen. Det framgår att du misstänkts för att ha tagit befattning med alprazolam, MDMA och amfetamin. Gällande amfetamin har HD har i rättsfallet NJA 1986 s 736 bedömt ett innehav av fem-tio gram amfetamin, alltså ett innehav om fem gram eller mer, som narkotikabrott av normal grad. Överlåtelse av 94 tabletter innehållande ecstacy (MDMA) har bedömts som narkotikabrott av normalgraden. I ditt fall talar den minimala mängden narkotika för att brottet borde rubriceras som ringa narkotikabrott med böter eller fängelse i högst sex månader som påföljd. Det finns däremot omständigheter som kan påverka straffets längd i det konkreta fallet, bl.a. straffets art (nämligen vilken typ av narkotika och mängd) samt omständigheter som anges i 29:4 och 29:5 BrB. Eftersom brottet begicks när du var 15 år gammal ska din unga ålder anses vara en förmildrande omständighet. I regel åtnjuter en 15 åring straffnedsättning på 75-85 procent. Det innebär med andra ord att den ungefärliga strafflängden reduceras till ⅕ av vad en myndig person skulle få som bestraffning. När får polisen göra husrannsakan och när kan datorn och telefonen beslagtas i utredningssyfte? Enligt 28:1 RB får husrannsakan företas om det finns anledning att anta att det har begåtts ett brott på vilket fängelse kan följa. Husrannsakan får göras i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att leta efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för utredningen om brottet. Vidare krävs att personen är skäligen misstänkt, vilket innebär att det måste finnas konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som tyder på att personen begått brottet. I samband med förundersökningen får föremål såsom datorer och telefoner kan bli beslagtagna i syfte att dess innehåll, eller föremålet i sig ska tillföra något till brottsutredningen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Narkotikaklassat läkemedel, Citodon

2021-06-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej ! Jag undrar hur lagen ser på mängden citadon ,,,Straffskalan .Vänligen P.B
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Citodon är ett narkotikaklassat läkemedel som innehåller paracetamol och kodein. Medicinen används för smärtlindring vid till exempel diskbråck och benbrott. Då citodon är ett narkotikaklassat läkemedel får det endast försäljas på recept och det får endast skrivas ut av personer med förskrivningsrätt. Detta innebär att mediciner, såsom citodon, som är klassade som narkotika är lagliga att använda för den person som läkaren har skrivit ut dem till. Men det är olagligt och farligt för andra att använda dem.Den som olovligen (dvs. olagligt) innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika kan dömas för narkotikabrott av normalgraden till fängelse i högst 3 år (1 § 6 p. Narkotikastrafflagen). Alltså om du innehar, brukar eller tar annan befattning med Citodon olagligt (dvs. du har inte fått det narkotikaklassade läkemedlet utskrivet av en läkare) kan du dömas för narkotikabrott. Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika är att anses som ringa, döms för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § Narkotikastrafflagen). I rättspraxis har innehav av upp till 0,6 gram kokain bedömts som ringa narkotikabrott (se t.ex. NJA 2008 s. 653). Vad gäller heroin har innehav av 0,17 gram bedömts som narkotikabrott av normalgraden (se NJA 1997 s. 193). I rättsfallet NJA 2012 s. 650 har Högsta domstolen uttalat att innehav av 5 gram mefedron eller mer ska bedömas som brott av normalgraden, samt att utgångspunkten vid straffvärdebedömningen ska vara att innehav av upp till 8 gram mefedron motsvarar minimistraffet fängelse fjorton dagar, innehav av 10 gram motsvarar fängelse en månad och innehav av 15 gram motsvarar fängelse två månader. Enligt föredragande statsrådet borde innehav av hallucinogena droger som LSD betraktas på samma sätt. Se prop. 1992/93:142 s. 16 fStraffskalan för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst 2 år och högst 7 år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (3 § Narkotikastrafflagen). Straffskalan för olovligt innehav eller bruk av narkotika är olika beroende på om det är ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden eller grovt narkotikabrott. Vid bedömningen tar man bl.a. hänsyn till mängden narkotika men även andra aspekter som t.ex. om det är för eget bruk eller ej, vilken typ av narkotika det är m.m.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen åter.Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet med lite amfetamin i kroppen?

2021-06-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Finns det någon gräns avseende amfetamin i kroppen som tillåts eller är all form av substans olaglig ?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar om all form av bruk av amfetamin i Sverige är olagligt.Att inneha och bruka amfetamin är ett brott enligt (1 § 6 p. Narkotikastrafflagen). Det finns inte någon gräns för något som kan vara tillåtet. I Sverige är allt olovligt (dvs. om du inte har tillstånd) innehav och bruk av narkotikaklassade preparat kriminaliserat och olagligt. Detta innebär att detta alltså inte ens är tillåtet att ha små mängder amfetamin i kroppen. Det finns dock ett krav på att man brukat narkotikan med uppsåt för att kunna fällas till ansvar. Mängden amfetamin som man haft i kroppen har betydelse för påföljdsfrågan. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Narkotikaprov visade positivt, får polisen kalla mig på förhör?

2021-05-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, blev stoppad av polisen och de tyckte att jag verkade slö och att mina ögon var röda. (har ganska kraftig pollenallergi) De tog in mig på drogprover med misstankar om:Ringa narkotikabrott eget brukRinga narkotikabrott innehavDrograttfylleriEfter testerna (blod och urinprov) fick jag köra vidare eftersom de inte hittade något. Nu cirka två veckor senare kom det hem ett brev om att de ville hålla förhör igen. Undrar vad syftet med detta är eftersom de ej hittade något alls i proverna.
Maryam Naqqar |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Detta är en väldigt märklig situation, jag kan tyvärr inte hjälpa dig då jag inte vet vad polisen grundar sin information på. Men om det är såsom du säger, dvs att det inte hittade några spår efter droger i ditt blod så borde du vara lugn. Om du vill ha kontakt med någon av våra mycket duktiga jurister för att eventuellt ta denna fråga vidare så kan du boka en tid här. Vänligen,

Lägga ned förundersökning pga bristande bevisning vid narkotikabrott?

2021-06-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min fd. sambo har vid en husrannsakan blivit häktad för misstanke om grovt narkotiabrott och olaga vapeninnehav. Han har suttit häktad i minst 3 månader. Nu berättar hans mamma att förundersökningen är nerlagd pga bristande bevisning om vem som äger narkotikan. Detta trots att man värderat narkotikan till ca 1miljon kronor. Kan detta vara sant?Kan han inte åtalas för inneha av narkotikan även om man inte kan besvisa vem som äger den?Vapeninnehavet utreds fortfarande. Tacksam för svar.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innehav av narkotika är olagligt, 1 § 6 punkten narkotikastrafflagen. För att ett narkotikabrott ska ha begåtts krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda.- Befattningen med narkotikan måste vara olovlig. Exempelvis utgör det inte något brott när en person som arbetar på Tullverket beslagtar narkotika.- Din fd. sambo måste haft uppsåt i förhållande till att det som din fd. sambo tar i befattning med är narkotika. Det krävs dock inte att din fd. sambo vet att just det ämne som man har befattning med är narkotikaklassat.I din fd. sambos situation förstår jag det som att det rör sig om befattning i form av innehav av narkotika, 1 § 6 punkten narkotikastrafflagen. Denna punkt omfattar i princip all form av olovligt handhavande med narkotika.Det framgår inte i din fråga om det var vid husrannsakan som narkotikan återfanns eller om det bara råder misstanke om att narkotika av ett värde på cirka 1 miljon svenska kronor kunde tänkas finnas i bostaden.Med innehav avses i första hand att man har narkotikan i sin besittning. Det framgår inte av din fråga om din fd. sambo haft narkotikan i sin besittning, alltså rådighet över narkotikan. Det kan i så fall tänkas vara på denna grund som förundersökningen lagts ned.SammanfattningJa, en förundersökning kan läggas ned på grund av bristande bevisning.Skäl för att lägga ned en förundersökning kan exempelvis utgöras av att bevisningen är otillräcklig, 23 kap. 4 a § rättegångsbalken.En förundersökning som lagts ner kan dock återupptas om ny bevisning uppkommer. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

1 gram cannabis- ringa narkotikabrott?

2021-06-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min son har varit hemma hos en kompis när dom har haft 1 gram cannabis på bordet.Polisen stormade in och tog in han och hans vänner. Min son har aldrig rört droger och inte rökt heller.Kan han dömas för nåt?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om narkotikabrott hittar man i narkotikastrafflagen. Enligt 1§ narkotikastrafflagen ska dem som olovligen innehar eller brukar narkotika dömas för narkotikabrott. Straffet ligger på fängelse i högst tre år. Ifall brottet med hänsyn till den art och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att betrakta som ringa, dvs låg/obetydlig/mild kan man istället dömas för ringa narkotikabrott, 2§ narkotikastrafflagen. För ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Att din son brukat 1 gram cannabis skulle kunna medföra att brottet rubriceras som ringa narkotikabrott och inte narkotikabrott av normalgraden. Däremot är det som sagt en helhetsbedömning som måste göras där inte bara mängden beaktas med även arten och omständigheterna i övrigt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man dömas för sin sambos narkotikainnehav?

2021-06-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |En vän ska flytta ihop med en som pysslar med narkotika. Men hon är osäker då hon vet hans problem sen innan med polisen. Om husrannsakan sker och de bor under samma tak, vem får ta skiten?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga undrar du om en person har ett eventuellt ansvar för sin sambos innehav av narkotika i det gemensamma hemmet.Bestämmelserna för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen. Den som olovligen innehar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott om innehavet sker uppsåtligen (1 § 6 p. narkotikastrafflagen). Om en person förvarar narkotika i hemmet utgör det alltså ett narkotikabrott. Som utgångspunkt krävs det att man begår en aktiv handling för att göra sig skyldig till ett brott men för vissa brottsformer räcker underlåtenhet att avslöja brott (23 kap. 6 § brottsbalken). Två personer som bor tillsammans har en garantställning gentemot varandra. Det innebär att en sambo kan bli ansvarig för att ha underlåtit att ingripa i den andra sambons brottslighet och kan därför dömas till medverkan till narkotikabrott (23 kap. 4 § brottsbalken). Eftersom det krävs ett uppsåt så kan inte en person dömas för narkotikabrott om denne varit helt ovetandes om narkotikans existens. Men i detta fall verkar din vän vara medveten om narkotikan redan innan hon flyttat in och blivit sambo, vilket bidrar till ett ansvar föreligger när hon flyttat in i bostaden om narkotikan hittas. I sådant fall är det dock åklagaren som ska bevisa att det funnits ett uppsåt. Sammanfattningsvis, en person kan göra sig skyldig till medverka till narkotikabrott om denne haft kännedom om sambons narkotikainnehav eftersom man är i en garantställning gentemot varandra när man bor tillsammans. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Narkotikabrott - beräkning av straff vid egenodlade plantor

2021-05-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej fick polisbesök och dom hittade 6st marijuanaplantor som jag skulle göra Cbd olja av, så till min fråga är det sant att dom väger hela plantan och räknar straff där efter?Tack D
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förbud mot att inneha och bruka narkotika finns i Narkotikastrafflag (1968:64). Det som räknas är de ovanjordiska delarna av växten, alltså de delar som är över jord. Vika av växtens olika delar som använts i narkotikabruket anses i de flesta fall inte ha någon betydelse och inte heller vilken mängd av den aktiva substansen THC som narkotikan innehåller är det som är avgörande. I flera domar har man konstaterat att mängdresonemanget ska utgå från hela plantan (se t.ex. Svea hovrätts dom den 22 oktober 2014 i mål B 5256-14 och Göta hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16). Hänsyn ska också tas till att man även har framställt narkotikan, vid bestämmande av gärningens straffvärde (se Göta hovrätts dom den 30 november 2016 i mål B 2362-16). Så som du skriver i din fråga stämmer det att de utgår från hela plantan och beräknar straffet därefter.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,