Förutsättningar för att få sitt körkort idraget

2021-05-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag gick med några kompisar och blev stoppad av polisen och de tog urinprov, jag är säker att det kommer visa positiv för cannabis och jag undrar om detta kan påverka mitt körkortstillstånd. Jag har även tidigare i 2019 blivit dömd för olovlig körning men då var jag under 18.
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt körkort kan bli indraget på grund av att ett urinprov visar att du är positiv för cannabis.Förutsättningarna för att ett körkort ska återkallas framgår av 5 kap. 3 § körkortslagen. I regel krävs att du har begått ett trafikrelaterat brott för att körkortet ska dras in. Som exempel kan särskilt nämnas drograttfylleri, det vill säga att du kört bil under påverkan av narkotika. Med beaktande av din bakgrundsinformation framstår det som att du inte blivit stoppad av polisen när du kört bil utan enbart då du varit ute med några kompisar. Under sådana förutsättningar finns det ingen risk för att ditt körkortstillstånd påverkas av cannabisbruket. Om urinprovet som du lämnat visar sig vara positivt kan du dock dömas för ringa narkotikabrott enligt 2 § narkotikastrafflagen. Straffet för brottet är böter eller fängelse i högst sex månader. I ditt fall är det mest sannolikt att du döms till dagsböter.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad gäller när man skickat narkotikaklassat läkemedel i god tro?

2021-05-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag har skickat efter sömntabletter zoplikon 36 st på nätet. I god tro faktiskt, trodde inte det var straffbart och inte att det är narkotika. Fick brev från tullverket i dag. Läste att man kan få fängelse i 3 år. Jag har aldrig gjort något olagligt i mitt 66 åriga liv. Vad kan jag få för straff. Mvh
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff du riskerar när du skickat narkotikaklassat läkemedel i god tro.Zopiklon är ett narkotikaklassat läkemedelDet bör inledas med att konstatera att läkemedelsverket upprättar på regeringens uppdrag förteckningar över ämnen som är narkotikaklassade, se LVFS 2011:10). Zopiklon finns med med i förteckning V, vilket innebär att det är ett narkotikaklassat läkemedel. De narkotikaklassade läkemedel som finns med i förteckning V behöver inte tillstånd vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle. Du behöver tillstånd för att föra ut narkotikaklassade läkemedel ur landetRegler om in- och utförsel av narkotikaklassade ämnen finns i lagen om kontroll av narkotika. Narkotika får föras in eller ut från landet för medicinskt ändamål (2 §). Narkotika får dock föras in eller ut ur landet endast av den som har tillstånd till det (3 §). Om regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat, får dock resande utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige och föra ut sådana läkemedel från landet, om de är avsedda för medicinska ändamål och den resandes personliga bruk (3 § andra stycket). Handel med narkotika får bedrivas endast av den som med tillstånd antingen har fört in varan till Sverige eller har vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning eller har tillstånd att handla med varan (5 §). Det är läkemedelsverket som prövar frågor om tillstånd för bland annat in- och utförsel av narkotikaklassade läkemedel (8 §). I ditt fall verkar det inte vara fråga om in-eller utresa ur landet som hade kunnat vara tillåten om den var avsedd för medicinskt ändamål eller personligt bruk. Jag tolkar även din fråga som att det inte handlar om handel med narkotika där du haft ett tillstånd att handla med varan. Eftersom att du fått hem ett brev från Tullverket verkar du ha skickat ut varorna utan ett tillstånd, vilket alltså är straffbart. Vilket straff gäller för narkotikabrott?Regler om straff vid narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar frågan. Den som överlåter narkotika kan dömas till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Med hänsyn till arten och mängden av narkotika, samt övriga omständigheter, kan dock brottet ses som ringa vilket skulle innebära ett lägre straff. I sådant fall är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Det sagda gäller under förutsättning att brottet har begåtts med uppsåt, vilket innebär att man begått brottet med avsikt. I ditt fall verkar det som att du inte varit medveten om att det du skickat innehöll narkotika, och då kan det vara så att du döms för ett oaktsamhetsbrott istället. Den som av grov oaktsamhet överlåter narkotika döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år (3a § NSL). Om fallet anses vara ringa ska man dock inte dömas till något ansvar (3a § tredje stycket NSL). SammanfattningSammanfattningsvis verkar det vara så att du har begått en straffbar handling när du skickade sömntabletterna trots att du inte var medveten om att de var narkotikaklassade. När det kommer till frågan om vilket straff du riskerar till följd av händelsen, kan det vara fråga om ett oaktsamhetsbrott med tanke på att du säger att du inte var medveten om att tabletterna innehöll narkotika. I ett sådant fall är det högsta straff du riskerar ett års fängelse och det lägsta böter. Det kan även vara så att du inte döms till något ansvar alls, om det skulle vara fråga om ett ringa fall. Det är svårt för mig att säga exakt vad det blir, då detta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Vänliga Hälsningar,

bruk av cannabis, erkänna eller inte?

2021-05-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har blivit ertappad i min väns lägenhet där det har rökts cannabis och blev där och med urintestad vilket visade positivt. Jag fick ett strafföreläggande där jag blev bötad på 7600 kr. Jag överklagade detta och fick en stämmning tillbaka, där det visar att jag hade 0.5 i urinet positiv på THC. Jag har under hela processen nekat till brott, jag har däremot rökt cannabis tidigare. Jag skulle vilja få ett råd av någon proffessionell inom det juridiska om vad som är smartast för mig. Att betala denna bötern och brösta en prick i registret eller att fortsätta på det spåret som jag är på?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ringa narkotikabrottBrottet som du nu är åtalad för utgör ringa narkotikabrott, eget bruk (2§ narkotikastrafflagen). Detta brott innefattar olovligt brukande av narkotikaklassade medel, så som cannabis. Om polisen har tagit ett urinprov, och det visat positivt, så är det väldigt sannolikt att du kommer dömas för ringa narkotikabrott, om du inte kan göra gällande att du inte brukat det på olovligt sätt. THC stannar i urinet ganska olika beroende på hur mycket man brukat och hur ofta. Men för den brottsliga gärningen spelar det ingen större roll om du intagit cannabis i din väns lägenhet, eller för en vecka sedan, utan det är faktumet att du intagit som utgör brottet. Åklagaren ska bevisa att du intagit det på olovligt sätt, ex. inte haft recept eller inte varit utsatt för passiv rökning, men du har också en viss börda att förklara hur du kan ha fått det i dig, om du hävdar din oskuld. Vad händer nu?Du har nu då fått en stämning från tingsrätten. Du kan inte längre betala strafföreläggandet då ärendet gått vidare till tingsrätten. Alternativen för dig nu är att erkänna gärningen, och då kommer tingsrätten sannolikt skriva dom utan att hålla en rättegång. Om du hävdar att du är oskyldig kan du begära en muntlig förhandling hos tingsrätten. Då kommer ärendet gå till rättegång och du får där möjlighet att lägga fram bevisning och liknande som talar till din fördel. Det spelar ingen större roll för dig om tingsrätten skriver en dom utan förhandling eller efter förhandling vad gäller din påföljd. Det ska inte kosta dig att begära förhandling i tingsrätten, utan det är din rättighet. Du kommer alltså med största sannolikhet inte få ett "strängare straff" genom att begära förhandling. Råd i ditt fallBöterna du fått förslagna låter ganska höga för endast ett ringa bruk, men jag vet inte alla omständigheter. Du får såklart själv avgöra vad du vill göra. Det är svårt för mig att ge ett mer specifikt råd, då jag inte vet vad som ligger bakom ditt förnekande. Vid en förhandling får du möjlighet att muntligen argumentera för din sak, och höra eventuella vittnen och liknande, och du lär inte få ett strängare straff efter en förhandling om du ändå skulle bli dömd. Men om du inte vill gå igenom en rättegång och ändå är medveten om att det du gjort är brottsligt, kan det vara enklare att erkänna till tingsrätten och få domen avgjord snabbare utan förhandling. Om jag ska vara ärlig, är bevisningen mot dig ganska vattentät, det är vanligt att man döms för bruk när man har THC i blodet eller urinen. Det som kan tala för att man inte begått ett brott är om du inte själv intagit det, eller om du har medicin eller liknande som innehåller THC. Annars utgör som utgångspunkt allt brukande av narkotika, ett brott. Därmed sagt, om du är oskyldig ska du såklart begära rättegång så du kan tala för din sak! Du har då också möjlighet att anlita en advokat som kan biträda dig, men jag ska säga att du får bekosta det själv om du blir dömd, vilket inte är helt osannolikt här.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Får man föra in medicinsk cannabis till Sverige?

2021-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Medicinsk cannabis.Om man skulle få medicinsk cannabis utskrivet av danskläkare skulle man då få bruka den medicinska cannabis som man fått utskrivet i Sverige? Eller skulle det ändå gå under narkotikastrafflagen?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att gå in på vad som är straffbart enligt narkotikalagen, och sedan vad som gäller för medicinsk cannabis.Precis som du är inne på så är det olagligt att inneha och bruka narkotika i Sverige. Man kan då dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, eller om det är ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader (1 § och 2 § narkotikastrafflagen). Dessutom kan man dömas för narkotikasmuggling om man tar in förbjuden narkotika till Sverige utan att anmäla det till tullen (6 § smugglingslagen).Huvudregeln om man vill föra in narkotiska läkemedel i Sverige är att det krävs tillstånd (4 § förordningen om kontroll av narkotika). Men om man reser in i Sverige från ett land som är med i Schengen, vilket Danmark är, så får man föra in narkotika utan tillstånd om två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste det narkotiska läkemedlet vara avsett för medicinskt bruk, och för det andra måste mängden stå i relation till resans längd, och får aldrig överskrida vad som motsvarar 30 dagars förbrukning (5a § förordningen om kontroll av narkotika).Sammanfattningsvis innebär detta att du får föra in medicinsk cannabis till Sverige från Danmark och bruka den, förutsatt att mängden du för in är avsedd för medicinskt bruk, samt att mängden står i relation till hur länge du är här och inte överskrider 30 dagars förbrukning. Om du bor här och det inte bara är en tillfällig resa till Sverige så innebär det då att du inte får föra in mer än vad som motsvarar 30 dagars förbrukning. Exakt hur mycket 30 dagars förbrukning är kan jag inte svara på, men eftersom du får det utskrivet av en läkare så bör den mängden vara okej, så länge den är avsedd för max 30 dagar. Därmed faller detta inte under varken narkotikastrafflagen eller smugglingslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ringa narkotikabrott

2021-05-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!För 4 år sedan blev jag tagen för ringa narkotikabrott och fick betala böter för det. Nu har jag fått chansen att börja arbeta på en grundskola efter sommaren vilket jag verkligen ser framemot. Jag är dock rädd nu att jag inte kommer få arbeta där pga belastningsregistret.Jag har googlat runt lite och känns som jag får olika svar. På polisens hemsida står det att de främst tittar efter sexualbrott, mord, osv men att alla brott kommer synas på belastningsregistret som jag skickar in till skolan. Vissa andra sidor (som t.ex eran sida) säger att det endast kommer synas för grova brott, alltså inte ringa narkotikabrott?Hur ligger det till egentligen? Kommer de att kunna se att jag har ett strafföreläggande pga ringa narkotikabrott eller är det endast grova brott som syns?Med vänliga hälsningar
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa narkotikabrott i belastningsregistretBelastningsregistret innehåller uppgifter om det brott som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Den fastställda påföljden är avgörande för hur länge en uppgift om ett begånget brott ska finnas med i belastningsregistret. I ditt fall har ett strafföreläggande för ringa narkotikabrott förelagts med böter som påföljd. Uppgift om böter ska gallras fem år efter godkännande av strafföreläggandet (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). Det innebär således att uppgiften fortsatt finns kvar i ditt belastningsregister.Registerutdrag i samband med erbjuden anställning inom skolanDen som erbjuds en anställning inom skolan ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret (2 kap. 31 § första stycket 1 skollagen). Utdraget ska vara högst ett år gammalt (2 kap. 31 § första stycket 2 skollagen). Den som behöver ett registerutdrag för anställning inom skolan har rätt att få ett begränsat registerutdrag (jfr 9 § lagen andra stycket 2 om belastningsregister). Ett begränsat utdrag innebär att det endast ska innehålla uppgifter om domar där påföljd dömts ut för vissa angivna brott. Det ska innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje stycket förordning om belastningsregister). Det angivna utdraget finns att begära på Polismyndighetens hemsida. Polisen tydliggör även att det enbart är de angivna brotten som syns vid ett utdrag för arbete inom skola eller förskola.SlutsatsInför en erbjuden tjänst inom skolan har man rätt att begära ut ett begränsat utdrag. Det innebär att utdraget enbart ska innehålla uppgifter om de begångna brott som jag ovan har redogjort för. Framförallt är det grövre brott som framgår. Ringa narkotikabrott som du begick för fyra år sedan kommer således inte att framgå på det registerutdrag som du eventuellt ska visa upp när du blir erbjuden anställning i grundskolan.Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Är det lagligt att bära kläder och liknande med marijuanasymboler?

2021-05-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är olagligt att ha smycken eller kläder på sig som föreställer marijuanablad eller budskap om att legalisera cannabis?
Aglaia Pavlova |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt gällande rätt finns det inget hinder mot att bära marijuana-symboler eller liknande i Sverige. Det är däremot olagligt att t.ex. inneha, bruka och sälja cannabis och annan narkotika (1 § Narkotikastrafflag). Det är heller inte straffbelagd att förespråka legalisering av cannabis utan enligt yttrandefriheten har var och en rätt att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1 § punkt 1 Regeringsformen). Sammanfattningsvis är alltså svaret på din fråga – nej, det är inte olagligt att bära smycken och kläder föreställandes marijuana eller med budskap om att legalisera cannabis.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Ofrivilligt narkotikabruk

2021-05-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag är en kille på 27 år som blivit anklagad för ringa narkotikabrott och drograttfylla efter en slumpmässig poliskontroll. De påstår att de hittat THC i mitt blod. Jag har inte nyttjat cannabis sen jag var 15 år och då provade jag enbart en gång. Jag är homosexuell och träffar ganska många män för ytligt samlag och därefter brukar jag rulla en cigarett. Dagen innan stanndet hade jag varit med en kille sent in på natten och efter så gick jag på toaletten och han rullade sig en cigg. När jag kom ut från badrummet var han redan på väg ut till balkongen så jag rullade en egen cigg och gick efter honom. Han hade lämnat en del tobak i min skål jag har för att ej spilla på mattan. Att han rökte på är inget jag egentligen vet men de är det enda jag kan tänka mig och att han då skulle lämnat tobak blandat med hasch som jag då sen rullade min cigg med. Annars vet jag inte hur de kan ha hittat de i mitt blod. Vad ska jag göra nu? Jag fick hem brev från tingsrätten i fredags och jag har inte kunnat tänka sen dess. Hjälp mig snälla!
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras av bestämmelser i Narkotikastrafflagen (NSL).Att bruka narkotika är endast olagligt om man gör det med uppsåt, dvs. avsiktligen (NSL 1§ 6p). Ofrivilligt intag av narkotika i kroppen klassas alltså inte som olagligt. Dessvärre finns det en skillnad på att ha rätt och att få rätt, och allting hänger på själva bevisfrågan. Förvisso är det upp till åklagaren att "bortom all rimlig tvivel" bevisa att du brukat narkotika avsiktligen. Jag vågar inte uttala mig med säkerhet om domstolen kommer acceptera din historia utan att du lägger fram några bevis för den - t.ex att personen du hade sex med vittnar. Risken blir att han döms istället. SammanfattningDin invändning kan fungera om du gör så att det inte längre är "bortom all rimlig tvivel" att du avsiktligen brukat narkotika. Förmodligen krävs någon form av bevis för detta.All lycka till. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när en ungdom misstänks för narkotikabrott?

2021-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, min dotter blev stoppad och genomsökt på en offentlig plats för att hon såg nervös ut av 2 civilare, de gick igenom hennes telefon mm, sedan åkte de hem till hennes mamma, för fortsatt förhör - de misstänkte att hon rökt hasch. Hon fick lämna urinprov som visade sig vara positivt. Hon erkände att hon rökt 2 gånger någon vecka tidigare. Hon är 17 år. Nu ska vi till tinget - vad kan det bli för påföljd? Är det tillåtet att polisen genomsöker en underårig på offentligplats?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du dels undrar vilket straff som din 17 åriga dotter riskerar till följd av händelsen, dels om polisen agerade på ett lagligt sätt när de genomsökte din dotter på offentlig plats. Påföljder som en ungdom riskerar vid narkotikabrottRegler om straff vid narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och det är denna jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Eftersom att din dotter har erkänt att hon rökt cannabis kommer jag att utgå ifrån att hon var medveten om att det hon rökte innehöll cannabis. Den som innehar narkotika kan dömas till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Med hänsyn till arten och mängden av narkotika, samt övriga omständigheter, kan dock brottet ses som ringa vilket skulle innebära ett lägre straff. I sådant fall är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Om din dotter innehade narkotikan för eget bruk, kommer brottet troligtvis att ses som ett ringa fall med det lägre straffet som följd. Om hon innehade narkotikan med syftet att sälja den vidare, kan hon riskera det högre straffet. För att döma någon under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav (30 kap. 5 § brottsbalken). Detta gäller när polisen genomsöker en ungdom på offentlig platsJag vill börja med att redogöra för att man skiljer mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Regler om detta finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB). En kroppsvisitation får företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa (28 kap. 11 § första stycket RB). En kroppsbesiktning innebär att det genomförs en undersökning av människokroppens inre och yttre samt att prov tas från människokroppen och undersöks (28 kap. 12 § tredje stycket RB). Kroppsbesiktning får genomföras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 12 § första stycket RB). I din dotters fall verkar det vara fråga om en kroppsvisitation när polisen genomsökte henne på offentlig plats. Eftersom att din dotter är under 18 år kommer lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare att tillämpas. I denna lag finns vissa särregleringar gällande kroppsvisitation och kroppsbesiktning för den som är under 15 år. Det finns däremot inga särregleringar för den som är över 15 år men under 18 år, vilket innebär att det är rättegångsbalkens regler som tillämpas i ett sådant fall (1 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). SammanfattningNär det kommer till frågan om vilket straff din dotter riskerar till följd av händelsen, beror detta på om hon innehaft narkotikan för eget bruk eller i syfte att sälja den vidare. Även arten och mängden av narkotika är avgörande för straffet. Det lägsta straffet som hon riskerar är böter och det högsta är tre års fängelse. Det är svårt för mig att säga exakt vad det blir, då detta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Polisen verkar ha genomfört en kroppsvisitation på din dotter på offentlig plats. Eftersom att din dotter är över 15 år, finns det inga undantagsbestämmelser gällande kroppsvisitation som är tillämpliga i hennes fall. Detta innebär att polisen agerade på ett lagligt sätt när de genomsökte din dotter, så länge det fanns anledning att anta att ett brott hade begåtts på vilket fängelse kan följa. Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Vänliga Hälsningar,