Narkotikabrott

2021-05-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad till rättegång för innehav av 0,78 gram kokain, jag undrar vad jag kan få för straff om jag är 22 år gammal och erkänner brottet som ringanarkotika brott eget bruk?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL).I 1 § NSL stadgas att den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen. Ringa narkotikabrott eller av normal grad?Den som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse. Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader, 2 § NSL. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till mängden narkotika, vilken sorts narkotika det rör sig om och vilka egenskaper den har. Vad gäller arten och mängden narkotika uttalades i förarbetena till bestämmelsen (prop. 1992/93:142 s. 16 f.) att när det gäller heroin eller kokain måste de mycket vanebildande egenskaperna hos dessa preparat beaktas. Ett brott bör – vad gäller dessa preparat – inte bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en helt obetydlig mängd. Enligt fast praxis är innehav upp till 0,6 gram kokain att bedöma som ringa narkotikabrott som bestraffas med böter medan innehav av 1,0 gram och däröver anses ha ett straffvärde på fängelsenivå och inte rubriceras som ringa brott. Frågan är hur innehav av kokain i intervallet mellan de angivna mängderna normalt skall bedömas. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2008 s. 653 gjort bedömt att ett innehav av 0,73 g kokain utgjorde narkotikabrott av normalgraden. Det finns dock omständigheter som kan inverka på bestämningen av straffvärdet, och som kan föranleda en mildare bedömning. Det framgår av den angivna bakgrundsinformationen att det brottsrubriceringen sannolikt kan bli ringa narkotikabrott, vilket är viktigt för påföljdsvalet Påföljdsval vid narkotikabrottDen som begått ringa narkotikabrott döms för till böter eller fängelse i högst sex månader. I RH 2018:7 hade en person gjort sig skyldig ringa narkotikabrott bestående i dels innehav av 0,83 gram cannabis, dels brukande av cannabis. Hovrätten dömde ut 120 dagsböter. I rättsfallet NJA 2014 s. 658 var fråga om en sjuttonåring som hade dömts till 30 dagsböter för ringa narkotikabrott. Vid ett innehav som anses utgöra ett ringa narkotikabrott är böter den vanliga straffrättsliga påföljden. I de fall brottet rubriceras som narkotika brott av normal grad är bedömningen strängare. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1997 s. 522 uttalat att narkotikabrott är ett artbrott som, utom i ringa fall, normalt ska föranleda fängelsestraff. I prop. 1989/90:7 s. 20 och prop. 1997/98:96 s. 96 har uttalats att villkorlig dom i förening med en föreskrift om samhällstjänst eller skyddstillsyn i förening med sådan föreskrift bör, i särskilda fall, även vid artbrott kunna ersätta kortvariga fängelsestraff. I NJA 2008 s.653 ansågs mannens innehav av 0.73 g kokain vara förhållandevis begränsad mängd kokain, och domstolen ansåg att straffvärdet i detta fall fick som utgångspunkt anses ligga på ett allmänt fängelseminimum bestående av fjorton dagar. Det fanns stort utrymme att beakta andra högt individualiserade omständigheter som talade emot ett fängelse straff. Bland annat hade mannen enbart innehaft narkotikan för eget bruk. Han hade inte tidigare dömts för brott. Det saknades även särskild anledning att befara att han kunde göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. I anslutning till det kunde brottslighetens art under sådana omständigheter inte anses utgöra ett tillräckligt skäl för att påföljden skall bestämmas till fängelse. Mannen skall därför dömas till villkorlig dom som i enlighet med huvudregeln i 30 kap. 8 § BrB skall förenas med dagsböter. Sammanfattningvis gäller att ett innehav av 0.78 g kokain enligt praxis utgör narkotikabrott av normal grad, som normalt presumeras föranleda fängelsestraff. Påföljdsbestämningen är dock högt individualiserad och mycket hänsyn kan tas till tidigare brottslighet, om innehavet var för eget bruk och om du lever under ordnade förhållanden. I 29 kap. 7 § BrB sägs vidare att om någon har begått brott före 21 års ålder, så ska hans eller hennes ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Narkotikabrott

2021-05-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min son fick kallelse till rätten för att polisen hittade 0.75 g kokain på pakethållaren på en cykel som han hade lånat av en kompis, vad kan han få för straff?Tack
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL).I 1 § NSL stadgas att den som 1. överlåter narkotika, 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen. Det ovan nämnda innebär att narkotikabrott ska begås med uppsåt, dvs. det krävs kännedom om de faktiska omständigheterna. För att ett brottslig gärning ska ha anses begåtts krävs det således att din son varit medveten om att det funnits kokain på pakethållaren på kompisens cykel. Det förutsätter vidare att hans gärning uppfyller någon av de ovanstående punkterna från 1-6. I de fall det förutsättningarna för straffansvar föreligger, kan narkotikabrott av normalgrad dömas till fängelse i högst tre år. Ringa narkotikabrott döms enligt 2 § NSL till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att avgöra hur straffpåföljden kan vara i detta enbart utifrån den angivna bakgrundsinformationen. Utgångspunkten för straffvärdet utifrån narkotikans art (kokain) och mängd (0.75 g) är vanligen att 1 gram kokain leder till cirka 1 månads fängelse. Det finns dock utrymme att ta hänsyn till förmildrande omständigheter för narkotikabrott, och påföljdsvalet kan vara högt individualiserat. Återigen är det dock värt att uppmärksamma att narkotikabrott förutsätter uppsåt och i ert fall kan straffansvar falla bort om din son inte hade uppsåt till brottet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vilken roll spelar återfall i påföljdsval vid narkotikabrott?

2021-05-06 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Om en person, tidigare detta år, dömdes för ringa narkotikabrott och fick böter som straff. Och nu, döms för narkotikabrott, med innehav på ca 100 gram cannabis. Vilket straff är det mest sannolikt att den får? Med tanke på att den blir dömd två gånger på ganska kort tid.
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket det mest sannolika straffet är i den beskrivna situationen samt om ett tidigare straff kan påverka det nya straffet. Reglerna om straff när en person begått flera brott finns i Brottsbalken (BrB). Reglerna om straff för narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL). Ringa brott eller brott av normalgraden?Den som olovligen innehar narkotika (cannabis klassas som narkotika) gör sig skyldig till narkotikabrott (1 § punkt 6 NSL). Om mängden är liten kan personen göra sig skyldig till ringa narkotikabrott vilket inte är lika allvarligt (2 § NSL). Bedömningen om brottet utgör ett ringa narkotikabrott eller inte beror också på andra omständigheter i det enskilda fallet, så det är svårt för mig att avgöra. Men utifrån mängden är det troligt att brottet inte bedöms vara ringa. Straff för narkotikabrott av normalgradenDen som gör sig skyldig till narkotikabrott döms till fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år (1 § andra stycket NSL) Vilken längd på fängelsestraffet personen riskerar att få beror på olika omständigheter. Exempelvis så kan det finnas förmildrande omständigheter som gör att straffet blir kortare (29 kap. 3 § BrB), eller försvårande omständigheter som gör att straffet blir längre (29 kap. 2 § BrB). Om personen var ung när brottet begicks kommer det också innebära en "ungdomsrabatt" som innebär att straffet blir kortare (29 kap. 7 § BrB). Att personen är ung talar också mot att fängelse ska dömas ut (30 kap. 5 § BrB). Spelar det någon roll om personen blivit dömd tidigare?Att personen blivit dömd tidigare innebär att straffet riskerar att bli längre (29 kap. 4 § BrB). Det talar även för att fängelse är det relevanta straffet (30 kap. 4 § BrB). Narkotikabrott utgör också ett så kallat "artbrott" som innebär att det är större risk att personen hamnar i fängelse (30 kap. 4 § BrB). Andra påföljder än fängelseOm rätten kommer fram till att fängelse inte ska ådömas, är skyddstillsyn en annan relevant påföljd när personen tidigare är straffad för brott (28 kap. 1 § BrB). Om skyddstillsyn kan bidra till att personen inte kommer fortsätta begå brott är det en anledning till att välja det (30 kap. 9 § BrB). SammanfattningDet finns flera faktorer som du beskriver som talar för att fängelse är det troliga straffet. Exempelvis att det är ett artbrott och att personen är tidigare dömd för liknande brott. En straffvärdering är beroende av omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis ålder och andra faktorer. Det är därför jättesvårt att ge ett tydligt svar på vilket påföljd som är mest trolig. Men just att personen blivit dömd tidigare och att det rör sig om ett artbrott talar för att påföljden kan bli fängelse.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur länge finns man i belastningsregistret om påföljden är böter?

2021-04-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag är en student som nu söker jobb hos ett privat företag inför sommaren och jag har en 4 år gammal prick i belastningsregistret för ringa narkotikabrott (i domen specificeras att jag ej var medveten o mitt intag, men att de dömer mig pga oaktsamhet). Fick endast böter och anmärkning. Nu under telefonintervju nämnde de att de kommer begära utdrag ur belastningsregistret och jag undrar de kommer se den pricken? Vad jag förstår är det olika typer av utdrag och vissa ser inte brott med endast böter som påföljd. Kommer de alltså se eller inte? Vill veta så att jag kanske kan förekomma dem och förklara isåfall. Tacksam för svar!
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad är belastningsregistret?Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, se 3 § lag om belastningsregister. Har man dömts för brott förekommer man alltså i belatsningsregistret (man får en prick).När gallras uppgifter från belastningsregistret?Uppgifter om personer som dömts för brott tas bort exempelvis när personen avlider (se 16 §) eller efter viss tid. Enligt 17 § 9 punkt så gallras uppgifter om böter fem år efter att domen meddelats. Det är alltså tiden som förflyter från det att domen meddelas som har avgörande betydelse för när någonting gallras från belastningsregistret.Om du vill läsa mer om när uppgifter gallras kan du följa den här länken som sammanfattar lagen om belastningsregister väldigt bra.Hur kan man få tag i utdrag från belastningsregistret?Genom att följa den här länken kan du begära ett utdrag ur registret.Förekommer du fortfarande i belastningsregistret?Eftersom du säger att det gått fyra år sedan domen meddelades så finns den kvar i ditt belastningsregister. Om en person använder sig av polisens tjänst för att hämta uppgifter från belastningsregistret så kommer alla sorters domar förekomma i registret, även de med böter som påföljd. Det är normalt sett det registret en arbetsgivare vill ha utdrag från. Vilka privata aktörer som inhämtar uppgifter från belastningsregistret och hur deras interna processer ser ut saknar jag dessvärre insyn i. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott

2021-05-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hade en jätteintressant diskussion vid fikabordet! Men ingen visste vad som var rätt svar. Om en partner flyttar in / bor tillfälligt i ens lägenhet, men partnern är inte skriven på lägenheten (på papper bor hen inte där). Och denne person tar med gräs/droger och gömmer i lägenheten, under "botiden". Kan personen som är oskyldig men som är skriven på lägenheten bli straffad? Eftersom det är den personens lägenhet. I detta fall syftar jag på att de bor där tillsammans. Ha en fin dag!
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som olovligen innehar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott om innehavet sker uppsåtligen (1 § 6 pt. Narkotikastrafflag [1968:64] [NSL]). Ifall en person förvarar narkotika i sitt hem så utgör det alltså narkotikabrott.När två personer bor tillsammans så är de i garantställning gentemot varandra. Därmed kan en sambo bli ansvarig för underlåtenhet att ingripa i den andres brottslighet och därmed dömas till medverkan till narkotikabrott (23 kap. 4 § Brottsbalken [1962:700] [BrB] jfr 1 § 6 pt. NSL). I och med uppsåtsrekvisitet så kan alltså inte en person fällas för narkotikabrott om denne är helt omedveten om att narkotikan finns i lägenheten och inte anses borde ha varit medveten om narkotikans existens. Däremot finns inget givet svar till frågan, utan sambons skuld eller oskuld beror på omständigheter. Rimligen borde en person veta vad som finns i dennes lägenhet. Ifall sambo A säger åt sambo B att inte under några omständigheter titta i A:s byrålåda som befinner sig i deras gemensamma lägenhet så kan B sedermera dömas för medverkan till narkotikabrott, eftersom underlåtenheten att kontrollera vad som finns i lådan kan uppfattas strida mot sambors garantställning, vars innebörd är att sambor besitter ett medansvar om de upptäcker varandras brottslighet och förhåller sig passiva till förhindrandet av brott. Skulle däremot det röra sig om en person som hyr ut ett rum så föreligger ingen garantställning, eftersom hyresvärden inte kan antas behöva ha kontroll över vad som finns i rummet (NJA 2003 s. 473). Sammanfattningsvis krävs alltså uppsåt för att en sambo ska dömas för innehav av narkotika. Däremot föreligger i vissa fall en garantställning, vilket i vissa fall kan innebära att en person kan dömas till medverkansansvar för att inte ha förhindrat den andres brottslighet. Svaret är således att det beror på omständigheterna. Med vänliga hälsningar

Kan man dömas för narkotikabrott när man inte har haft uppsåt till att bruka narkotika?

2021-05-07 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Blivit stoppad av polisen och tagen på blodprov i sjukhus. Utan att jag brukar narkotika så visade blodtestet positivt för 0,02 bensoylekgonin.Jag vet inte riktigt hur detta kunde hände. Men min aning är att jag har olika sexpartners. En specifik partner brukar jag ha oral samlag med och vi har gjort fetish grejer med urin och dylikt. Min fråga då, kan man få detta via intag av urin och samlag? Kommer jag dömas för detta brott även om jag aldrig brukat narkotika ouppsåtligen?Tacksam för svar.
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svar på din fråga finns att hitta i Narkotikastrafflagen. I lagens 1 § punkt 6 andra stycke stadgas det att den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Endast den som brukar narkotika med uppsåt kan således dömas för detta enligt Narkotikastrafflagen. Kan du motbevisa att brukande inte har varit uppsåtligt kan du således inte dömas för bruket.Uppstår frågor eller fundering är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man få för påföljd för narkotikainnehav för eget bruk?

2021-04-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej blev tagen av polisen med omkring 1,5g kokain, har ingen anning om hur mycket utblandat det var. Fick åka till polisstationen och ha förhör samt lämna drogtest. Jag erkände till att det var för eget bruk samt att jag kommer vara positiv på testet. Polisen sa att detta skulle leda till böter. Men finns det chans att jag får fängelse? Är 19 år och är aldrig tidigare straffad uppskattar svar
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vad påföljden för innehav av narkotika kan tänktas bli. Reglerna om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och reglerna om påföljdsbestämning i brottsbalken (BrB).StraffskalanInnehav av narkotika för eget bruk är kriminaliserat och har en straffskala som sträcker sig från fängelse i 14 dagar till tre år (1 § NSL). Narkotikabrott kan docka anses vara ringa bland annat med hänsyn till mängden narkotika, och då är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Vad gäller bland annat kokain har det i förarbetena uttalats att de inte bör bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en mycket obetydlig mängd (prop. 1992/93:142 s. 16 f.). HD ansåg i NJA 2008 s. 653 att innehav av 0,73 g kokain var att bedöma som narkotikabrott av normalgraden. Sannolikt kommer ditt innehav alltså inte att bedömas som ringa narkotikabrott.StraffvärdetNär man bestämmer påföljd för ett brott tar man hänsyn till brottets straffvärde som ska fastställas inom brottets straffskala (29 kap. 1 § BrB). Det är svårt att göra en uppskattning av vad straffvärdet för ditt narkotikabrott kan tänkas vara, men eftersom det rör sig om en förhållandevis liten mängd narkotika du innehaft enbart för eget bruk så bör det vara relativt lågt. Du var även 19 år då du begick brottet och om någon begått brott före 21 års ålder ska detta särskilt beaktas vid straffmätningen, vilket också talar för ett lägre straffvärde (29 kap. 7 § BrB). Det finns då också möjlighet att döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § 1 st). För narkotikabrott av normalgraden är det lägsta föreskrivna straffet fängelse i 14 dagar, vilket är det lägsta fängelsestraff som kan dömas ut i Sverige (26 kap. 1 § 2 st BrB). Ett lindrigare straff skulle då vara böter.PåföljdVid val av påföljd finns en presumtion mot fängelse, man ska alltså hellre välja en lindrigare påföljd (30 kap. 4 § BrB). Det finns ett antal omständigheter som kan bryta denna presumtion mot fängelse: brottslighetens straffvärde, brottslighetens art och återfall. Straffvärdet kommer i ditt fall som ovan nämnt antagligen vara lågt, när det rör om innehav av en förhållandevis begränsad mängd kokain för eget bruk rör det sig sannolikt inte heller om ett artbrott, även om narkotikabrott anses vara allvarliga. Du skriver även att du inte tidigare begått brott. Presumtionen mot fängelse borde därför fortsatt gälla. Om man begår brott efter man har fyllt 18 men innan man fyllt 21 är möjligheten att döma ut fängelse dessutom ännu snävare. Fängelse får då utdömas endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det (30 kap. 5 § 2 st BrB).Min bedömning är att med hänsyn till din ålder, då du är tidigare ostraffad och då det enbart rör sig om en förhållandevis liten mängd narkotika avsedd för eget bruk så är det troligt att påföljden enbart kommer bli böter. Detta beror dock på straffvärdet, vilket jag har svårt att uttala mig närmare om eftersom jag inte känner till övriga omständigheter kring brottet. Skulle det vara så att domstolen inte anser det aktuellt att föreskriva ett lindrigare straff än vad som anges i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden kommer du sannolikt inte dömas till fängelse oavsett utan till villkorlig dom eftersom det krävs särskilda skäl för att döma till fängelse då du är under 21 (27 kap. 1 § BrB). Den villkorliga domen brukar i så fall förenas med dagsböter (30 kap. 8 § BrB).Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer exakt svar men hoppas att du har fått lite vägledning kring din fråga!Med vänlig hälsning

Påföljd vid grovt narkotikabrott

2021-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |hej vad blir ungefär straffet för en 20 åring där polisen har hittat ca: 500-600g cannabis. och vid sidan om man hittade ca: 8 kg cannabis och 20 åringen har erkänt att båda var till för försäljning.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det, undrar du vad straffet kommer bli för den mängd cannabis som du anger i frågan. Detta aktualiserar bestämmelserna i Narkotikastrafflagen. I Sverige är det olagligt att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. I ditt fall blir det en fråga om det är grovt narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Vid grovt narkotikabrott ska vid bedömningen särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt (se 3 § narkotikastrafflagen). Hänsyn tas även till om det avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Särskild vikt läggs dessutom på hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningspersonen visat genom sin befattning med narkotikan. Ytterligare en omständighet som tas hänsyn till är om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel. Min bedömning är att det rör sig om ett grovt narkotikabrott då det rör sig om stora mängder cannabis som även har varit ett led i brottslig verksamhet. Om det finns andra omständigheter som förmildrar/försvårar bedömningen kommer domstolen självklart också att ta det i beaktning. Andra faktorer som domstolen kommer ta hänsyn till är den roll som gärningsmannen haft när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening.Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). I 29 kap. 2 § finns bestämmelser om försvårande omständigheter och i 3 § om förmildrande omständigheter. Av informationen i frågan är det alltså svårt att fastställa en exakt påföljd. Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). I praktiken innebär det att man får straffet minskat till 3/4 av straffet för den som var 21.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.