FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott29/06/2022

Fråga om besittning av narkotika i lägenhet

Hej. Om två personer bor tillsammans i en lägenhet och det skulle bli husrannsakan, där polisen hittar en mindre mängd narkotika. Om den som står på lägenheten brukar narkotika och den andra som inte står på lägenheten, inte brukar. Vem blir då straffad för innehavet? Tex om den som brukar erkänner att det är hans blir han då straffad? Eller om han inte skulle erkänna blir båda straffade? Frågar åt en kompis

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikastrafflagen

Av (1 § första stycket p. 6 narkotikastrafflagen) framgår att den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Med innehav avses i princip att någon ska ha narkotika i sin besittning (innehav/förfogande) på så sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. 

Det innebär visserligen inte att lägenhetsinnehavaren automatiskt blir besittare över narkotika som finns i lägenheten. Om han eller hon t.ex. hyr ut ett rum i lägenheten till en annan person och narkotikan påträffas i det rummet skulle rådigheten över narkotikan presumeras tillhöra den hyresgästen. Dessutom har förmodligen hyresgästen tillgång till allmänna utrymmen som exempelvis vardagsrum och kök. 

Av frågeställningen framgår dock att det är lägenhetsinnehavaren och inte hyresgästen som innehaft lägenhet. Under sådana omständigheter finns det inte någon allmän skyldighet att ingripa mot annans brottslighet (se 23 kap. 6 § rättegångsbalken). Det innebär att den som är medveten om att en annan person förvarar narkotika normalt inte kan anses delaktig i brottet även om han kan solidarisera sig med brottet, såvida han eller hon inte låter sin inställning komma till uttryck på ett sätt som är ägnat att styrka gärningsmannen i sitt uppsåt. 

Under vissa förutsättningar anses dock underlåten att avvärja annans brottslighet kunna bestraffas som medverkan enligt samma principer som gäller vid s.k. oäkta underlåtenhetsbrott. Det innebär att straffbarhet förutsätter att den underlåtande intagit vad som i doktrinen brukar kallas en garantställning, dvs. att den underlåtande på grund av sin ställning får anses ha haft en särskild skyldighet att avvärja brott av visst slag. För ansvar krävs också att det kan anges på vilket sätt han eller hon skulle ha avvärjt brottet. Det skulle eventuellt kunna inträda om lägenhetsinnehavaren är medveten om att hyresgästen förvarar narkotika i lägenheten. Jag tror dock inte samma ansvar inträffar om hyresgästen är medveten om att lägenhetsinnehavaren förvarar narkotika i lägenheten. Om lägenhetsinnehavaren har narkotika i sin lägenhet, erkänner att det är hans eller hennes, bör den andra personen som bor i lägenheten därmed inte kunna straffas. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare