Hur beräknas straffet vid ringa narkotikabrott?

Hej jag blev tagen med 24g cannabis och de vill döma mig för ringa narkotikabrott och ska få 90 dags böter a 330kr, alltså 29 700. Jag är tidigare dömd för andra brott men aldrig för narkotika, summan känns orimligt hög?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffen för narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL). I det här fallet då du blivit dömd för ringa narkotikabrott framgår det av lagen att påföljden kan bli böter eller fängelse upp till sex månader (2 § NSL). Eftersom du undrar om din böter i det här fallet var proportionelig till din föreseelse kommer jag i det följande att redogöra för hur antalet dagsböter samt botens storlek avgörs.

Antalet dagsböter 

Antalet dagsböter bestäms till ett antal mellan 30 och 150 och sätts i förhållande till brottets straffvärde, det vill säga brottets allvarlighet. (25 kap. 2 § Brottsbalken). Av praxis följer exempelvis att det är allvarligare att inneha substanser som heroin och amfetamin än hasch och ecstasy då de förstnämnda anses farligare. 

Förutom narkotikans art är även mängden avgörande för bedömningen av straffvärdet: 1 kilo anses allvarligare än 100 gram. Vidare anses personligt bruk mindre allvarligt än innehav där avsikten är att smuggla eller sälja narkotikan vidare. Till följd av detta kan straffet för innehav av 5 gram hasch för personligt bruk bli 30 dagsböter, medan straffet för innehav av 3 gram amfetamin för personligt bruk bli 120 dagsböter. 

Det är flera omständigheter som behöver beaktas för att kunna avgöra om antalet dagsböter är proportionerligt. Vad avser specifikt hasch varierar det i praxis, men normalfallet vid personligt bruk (ungefär 2 gram) är mellan 30 till 40 dagsböter. I ett fall där den tilltalade hade odlat sin egen cannabis och ansamlat 3,74 gram dömdes denne dock till 60 dagsböter (RH 2014:31). Då 24 gram cannabis klart överstiger dessa mängder är det fullt rimligt att straffvärdet i ditt fall bedömdes till över 60 dagsböter.

Mot bakgrund av att gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden går vid 50 gram cannabis enligt praxis får 24 gram anses vara någonstans i mitten av straffvärdet för ringa narkotikabrott, ungefär runt 100 dagsböter. Vissa omständigheter som att brottet skett i syfte att göra vinst, överlåtas vidare till ungdomar eller om det endast är för eget bruk kan påverka bedömningen, men den avgörande punkten för straffvärdet i de flesta fall får ändå anses vara mängden narkotika. Utifrån mängden får straffvärdet på 90 dagar anses vara rimligt i skenet av praxis.

Vad avser det faktum att du är tidigare dömd för andra typer av brott påverkar inte straffvärdet eftersom det behöver vara liknande brottslighet du dömts för tidigare för att det ska kunna påverka straffvärdet.

Dagsbotens storlek

Dagsboten får som lägst vara 50 kronor och som högst 1 000 kronor. (25 kap. 2 § BrB). Storleken på dagsboten görs utefter en skälighetsbedömning där domstolen ska ta hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Utgångspunkten är alltså din årsinkomst, det vill säga inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande, men omständigheter som att du har en partner med en månadsinkomst under 4 000 kronor, barn som behöver försörjas och en nettoförmögenhet över 1,5 miljoner kronor påverkar storleken på dagsboten (Riksåklagarens riktlinjer, RåR 2007:2).

Utan att veta närmare kring dina ekonomiska förhållanden samt familjesituation är det svårt att avgöra om domstolens beräkning är rimlig, men ett bara som referenspunkt ger ett räkneexempel att om den tilltalade har (1) 2 barn, (2) en make med inkomst över 4 000 kronor/mån, (3) nettoförmögenhet över 1,5 miljoner samt (4) en månadslön på 30 000 kronor får ett bötesbelopp på 28 000 kronor. Du kan själv mata in egna siffror för att beräkna storleken på ett ungefär på denna hemsida för att bedöma om ditt bötesbelopp verkar rimligt: https://rakna.net/berakna/dagsboter/

Sammanfattning

Som nämnt ovan beror bötesbeloppet på en rad omständigheter som gör att bedömningen varierar från fall till fall. Sett utifrån arten och mängd narkotika i ditt enskilda fall får 90 dagsböter dock anses vara i linje med rådande lagstiftning. Vad avser botens storlek kan jag inte uttala mig om något med säkerhet då jag inte har all nödvändig information, förutom att 330 kronor ligger inom det lagstadgade intervallet för vad beloppet får vara. 

 Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga! 


Joel EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”