Är det brottsligt att ha 22 diazepam tabletter hemma om bäst före datumet passerat?

2020-04-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Polisen Hittade 22 tabletter valum ( Diazepam ) hemma hos mig .Best datum på tabletterna har gått ut för 5 år. Är det brott?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det ett brott?Ja detta skulle kunna utgöra ett narkotikabrott. Diazepam är narkotikaklassat (8 § narkotikastrafflagen) och att olovligen inneha dessa är brottsligt (1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen). Eftersom jag saknar närmare information om din situation kan jag inte bedöma det närmare, men att tabletterna har ett bäst före datum som tycks ha passerat borde inte ha någon betydelse.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bedömning av grad av narkotikabrott

2020-04-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag undrar var går gränsen för graderna ringa, normalt och grovt narkotikabrott när det gäller MDMA samt hur straffskalan ser ut? Kan inte hitta några direkta svar när jag googlar mvh/Leyla
Sandra Rust |Hej!Det finns inga specifika gränser när det kommer till mängden av olika typer av narkotika när man bedömer graden av brottet. Det finns dock vissa saker att ta hänsyn till enligt lag. Dessa är:Enligt 2 § i narkotikastrafflagen ska hänsyn tas till arten, mängden samt övriga omständigheter för att bedöma om brottet är av normalgraden eller om det är ringa.När det kommer till arten tas det hänsyn till de mycket vanebildande egenskaperna hos preparaten. De mer beroendeframkallande drogerna går därmed normalt sett under normalgraden och inte ringa (undantag finns om det rör en obetydlig mängd).När det kommer till mängden anses en större mängd hamna under normalgraden medan en mindre mängd anses vara ringa.Exempelvis så har Högsta domstolen i mål nr B 3730-11, uttalat att innehav av fem gram eller mer amfetamin som regel ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2008 s. 653 gjort en bedömning av att innehav av 0,73 g kokain var att anse som narkotikabrott av normalgraden.När det kommer till övriga omständigheter avses exempelvis typen av befattning. Vid grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen ska vid bedömningen särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Vid en bedömning av som brottet ska anses grovt läggs särskild vikt hur farligt preparatet är och den hänsynslöshet som gärningsmannen visat genom sin befattning med narkotikan. Exempelvis om preparatet är starkt vanebildande eller genom sin sammansättning är livsfarligt. Bedömningen tar även hänsyn till om gärningen har innefattat systematiskt bedriven överlåtelse till skolelever och annan ungdom eller intagna på anstalter eller att gärningsmannen på annat sätt i särskilt hög grad har utnyttjat andras okunnighet, nyfikenhet eller beroende av narkotiska medel.Straffskalan för ett ringa narkotikabrott är böter eller fängelse upp till sex månader, för narkotikabrott av normalgraden är det fängelse i högst tre år och för grovt narkotikabrott är det fängelse i lägst två år och högst sju år.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Hur anmäler man narkotikabrott?

2020-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Jag har en kompis som tar droger nästan dagligen. Han har bland annat lsd och gräs hemma. Jag vet även vem langaren är. Nu är det så att jag är orolig för honom och vill gärna veta hur jag ska göra. Kan man polisanmäla honom så dom kollar att det finns narkotika hemma hos honom? Eller hur ska jag göra för att polisen ska upptäcka narkotikan?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att anmäla det till polisen, enklast kan en polisanmälan göras genom att du ringer till polisen per telefon på 114 14 eller genom på polisens hemsida här. Du beskriver då det som sker för dem. Det är sedan polisen som går vidare med en undersökning. För akuta ärenden kan du även ringa 112.Personens handlande samt den som säljer drogerna, utsätter både han själv för risker men även oskyldiga människor kan komma att bli drabbade, därför är det klokt att anmäla detta. Vänligen,

Straff och påföljd för narkotikasmuggling

2020-03-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Behöver hjälp då jag sitter och skriver en novell i detta nu om straff. Vad är straff och påföljd om man smugglar 2 kilo kokain?Mvh Bosse
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff och påföljd som blir aktuellt för smuggling av två kilo kokain. Smuggling av narkotika regleras i Lag (2000:1225) om straff för smuggling.I 3 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling framgår det att den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år.Om en gärning som avses i 3 § gäller narkotika, döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år, 6 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling.Eftersom det rör sig om större mängd kokain kommer brottet sannolikt att klassas som grovt.I 6 § 3 st Lag (2000:1225) om straff för smuggling framgår det att om brottet är att anse som grovt, döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika, om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten eller gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.Det finns ytterligare en grad av narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, 6 § 4 st Lag (2000:1225) om straff för smuggling. Straffskalan för synnerligen grov narkotikasmuggling är fängelse i lägst sex år och högst tio år. För att brottet ska anses vara synnerligen grovt ska det röra sig om en synnerligen stor mängd.Sammanfattningsvis skulle smuggling av 2 kilo kokain, med största sannolikhet, rubriceras som grov narkotikasmuggling med ett fängelsestraff på mellan 2 till 7 års fängelse. Av praxis framgår det att smuggling av den aktuella mängden lett till ett fängelsestraff på 5-6 år.Lycka till med novellen!Med vänliga hälsningar,

Påföljd vid narkotikabrott av normalgraden

2020-04-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Vad kan jag förvänta mig för påföld av att erkänt narkotikabrott av, 19st sobril/oxasepam, 9st citodon, 141g cannabis hasch för eget bruk.Vänlig hällsning,
Emlika Magnusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken. Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland din ålder och om det föreligger några omständigheter som talar för en hårdare eller mildare påföljd. Närmare regler och exempel på vad som utgör försvårande och förmildrande omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken. Eftersom jag saknar detaljer om omständigheterna kan jag endast ge dig en generell redogörelse för vad som gäller vid narkotikabrott. StraffskalorDet finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott:- Ringa narkotikabrott- Narkotikabrott av normalgraden- Grovt narkotikabrott- Synnerligen grovt narkotikabrottI ditt fall handlar det om en mindre mängd tabletter och 141 g cannabis/hasch. Det framgår inte av lagen var gränsen för de olika straffskalorna går, utan det följer av rättspraxis. Det är viktigt att tänka på att domstolarna måste ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och att domstolarnas resonemang kring mängden av narkotika endast utgör en viss vägledning för vad påföljden kan tänkas bli. Gränsen för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av cannabis går generellt vid 50 g. Gränsen för grovt narkotikabrott vid innehav av cannabis går vid 5 kg. Om man utgår från detta innebär det att innehav av över 50 g och under 5 kg cannabis utgör narkotikabrott av normalgraden. Jag är inte helt säker på hur domstolen ser på just innehav av sobril och citodon, men såvida de inte ser särskilt allvarligt på olagligt innehav av sådana tabletter har jag svårt att se att mängden tabletter ensamt skulle vara tillräckligt för att brottet skulle gå från att anses vara av normalgraden, sett till praxisen gällande innehav av cannabis, till grovt. Om man enbart ser till mängden ser det alltså ut som att det handlar om narkotikabrott av normalgraden.Påföljden för narkotikabrott av normalgradenPåföljden för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst 3 år (1 § narkotikastrafflagen). Vid sin bedömning måste domstolen som tidigare nämnts ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det innebär att andra omständigheter utöver mängden narkotika kommer att tas in i bedömningen av påföljden. Vänliga hälsningar,

Straff för ringa narkotikabrott

2020-04-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Idag har jag fått kallelse till tingsrätt till den17/4. Jag är stämd mot ringa narkotikabrott. Den 13 dec 2019 har jag köpt 1gram amfetamin och betalat med swish. Finns även registrerat swish betalning från 27sept 2019 då har jag köpt några joint. Allt för eget bruk.Personen jag har köpt detta är stämd mot grovt narotikabrott. I värsta fall vad kan jag få för det? Tycker ni att jag borde anlita en advokat? Mvh/ K---e
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffskalan för ringa narkotikabrott(2 § Narkotikastrafflagen) är från böter till 6 månaders fängelse. Det är ovanligt att personer döms till maxstraffet, så du kommer troligen straffas med böter om du blir fälld, men fängelse är inte uteslutet. Jag är inte tillräckligt insatt i ditt mål för att avgöra vad som kommer yrkas av åklagaren. Åklagarens yrkande kommer vara det högsta möjliga straffet du kan dömas till.Angående advokat anser jag att du kan förlita dig på din försvarare som staten utser till dig. De advokater som arbetar med att vara offentliga försvarare har ofta mycket erfarenhet i de frågor som hanteras i mål som dessa. Om du inte har anledning att känna misstro för din advokat tycker jag inte att du ska byta. Jag hoppas att detta ger svar på dina frågor. Om du har fler hjälper vi dig gärna även i framtidenMed vänliga hälsningar,

Narkotikabrott, påföljd och belastningsregister.

2020-03-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,För en vecka sedan blev jag gripen på en nattklubb. På mig hade jag 2st halvfulla påsar med kokain (skulle gissa att den totala mängden varca. 1g) och en tom påse. Jag erkände allt direkt, lämnade kissprov och berättade att jag köpt 2,5 påsar för ca. 1 månad sedan och att jag ej brukar använda (tog slut med respektive nyligen därav.) Jag är ostraffad, 33 år med en stabil "normal livssituation. Mina frågor är:- Riskerar jag fängelse/hur hög är risken?- Vad är potentiell dagsbot och finns det ett maxtak? (Jag hade en deklarerad inkomst på ca. 1milj föregående år.)- Kommer jag dömas för en högre mängd än vad jag hade på mig (tänkte att jag erkände köp av 2,5 påse)?- Vilka andra konsekvenser innebär en sådan dom? (ej möjlighet att ta körkort, ej resa till USA mm.)- Kommer det dyka upp att jag är dömd för något typ av brott om man googlar mitt namn i framtiden? (Genom tex att det står döm för brott enligt Lexbase, men ej vilket)Många frågor men många tankar. Hemskt tacksam för svar och ev. vidare hjälp vid behov.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga om eventuell påföljd måste jag först redogöra för vilket brott det är tal om. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att det är tal om 1 gram kokain eftersom det var den mängden som polisen grep dig med. Mängden "2,5 påse" är alldeles för oprecis för att grunda ett åtal på. Vidare kommer det beslagtagna kokainet att skickas på analys för att den exakta mängden ska bestämmas. Inte sällan är kokainet utblandat varför det efter analysen kan komma att bestämmas till en mindre mängd än 1 gram. Av denna anledning kan jag inte ge dig ett exakt svar på hur det kommer att gå för dig, utan snarare en redogörelse för bedömningsgrunderna. Längst ner har du en sammanfattning.Vilket brott är det tal om?Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, 1 § andra stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen.Kokain är narkotika i narkotikastrafflagens bemärkelse. När du skriver att du hade kokain på dig tolkar jag det som att du förvarade det för ditt eget bruk i din ficka, plånbok eller liknande. Vidare förstår jag din fråga som att du under kvällen eller vid ett tidigare tillfälle brukade kokain. Det är således två typer av befattningar som konstituerar narkotikabrott: innehav respektive bruk.När det kommer till denna typ av konkurrens mellan två gärningar (bruk respektive innehav) har Högsta domstolen konstaterat att bruk av narkotika som gärningsmannen tidigare hade i sitt innehav ska konsumeras av innehavet (NJA 2017 s. 415). Detta innebär att man dömer personen för innehav även fast personen också har brukat.Du kommer av denna anledning sannolikt endast dömas för innehav.Vilken rubricering?Påföljden beror till viss del på brottsrubriceringen. Vid mindre mängder narkotika har det i domstolarna utvecklats en praxis där rubriceringen av brottet är nära kopplat till mängden samt arten narkotika. Beträffande arten betraktar HD kokain som ett medel med "ett betydande mått av farlighet" jämförbart med amfetamin (NJA 1983 s. 754). Angående mängden dömde HD en person för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av 0.73 gram kokain (NJA 2008 s. 653). Gränsen för ringa narkotikabrott brukar i praxis ligga vid 0.6 gram kokain.Av denna anledning kommer du sannolikt dömas för narkotikabrott av normalgraden. För det är straffskalan fängelse i högst tre år.Vilken påföljd?Påföljd bestäms inom den straffskala som angavs ovan. Vid val av påföljd tar man hänsyn till omständigheter liknande dem vid rubriceringen. I det ovan refererade rättsfallet där gärningsmannen hade innehaft 0,73 gram kokain uttalade HD att straffvärdet var 14 dagars fängelse. Eftersom ditt innehav utgjordes av närmare 1 gram kokain är straffvärdet sannolikt en månad.När det kommer till straffmätningen kan man beakta omständigheter som de du angett i din fråga. D v s saker som ostraffad, lever under ordnade förhållanden m m. När det gäller innehav för eget bruk har HD uttalat att fängelsestraff inte är nödvändigt (NJA 2008 s. 653). Sannolikt kommer rätten att stanna vid villkorlig dom förenat med dagsböter (27 kap 1 och 2 § BrB). Enligt 25 kap 2 § BrB får domstolen döma ut mellan 30 och 150 dagsböter där dagsboten sätts mellan 50 och 1000 kr. I NJA 2008 s. 653 dömdes gärningsmannen till 90 dagsböter för 0,73 gram kokain. Sannolikt kommer du att dömas till ett liknande antal. Beträffande storleken på boten se följande räkneexempel (åklagarmyndighetens riktlinjer för beräkning):Årsinkomst: 1,000,000 krBeräkning av statlig inkomstskatt:20 % av det som överstiger den nedre skiktgränsen på 460 700 kr (65 kap 5 § inkomstskattelagen)5 % av det som överstiger den övre skiktgränsen 689 300 kr (65 kap 5 § inkomstskattelagen)Nedre skiktgränsen: 1 000 000 – 460 700 = 509 300509 300 x 0,2 = 101 860 krÖvre skiktgränsen: 1 000 000 – 689 300 = 310 700310 700 x 0,05 = 15 535 krTotal statlig inkomstskatt: 101 860 + 15 525 = 117 395 krÅrsinkomst efter statlig inkomstskatt: 1 000 000 – 117 395 = 882 605 krStorleken på dagsboten bestäms utifrån beloppet 882 605 kr.Om du har barn drar man av 47 500 kr per barn från årsinkomsten efter statlig inkomstskatt (1 kap 6 § lag om allmän försäkring).Dagsboten bestäms till en tusenden av det uträknade beloppet.882 605 / 1000 = 882,605100 dagsböter a 880 kr är således en möjlig storlek på dagsboten. Beloppet kan sättas ned efter en skälighetsbedömning (skulder, levnadsstandard m.m.).SammanfattningEftersom det är tal om en mindre mängd kokain för personligt bruk blir det sannolikt inte fängelse. Villkorlig dom förenat med dagsböter är mer sannolikt. BelastningsregistretUnder vilka omständigheter en person registreras i belastningsregistret framgår av 3 § lag om belastningsregister. Av 10 § förordning om belastningsregister framgår att Transportstyrelsen kan begära utdrag ur registret för den lämplighetsbedömning den gör i ärenden om körkortstillstånd. En fällande dom kan alltså påverka möjligheten att få körkort. I 10–25 a § samma förordning framgår även vilka andra myndigheter som kan begära ut information, respektive har direktåtkomst till registret. Det är en lång lista så jag föreslår att du tar del av den istället. Beträffande Lexbase och liknande sidor rekommenderar jag dig att läsa deras respektive FAQ, Lexbase kan du läsa här.Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vad gäller för underlåtenhet att avslöja samt medverkan till innehav av narkotika?

2020-03-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag misstänker att den jag bor med (inte sambo) förvarar stora mängder droger i sitt rum. Hen är tidigare dömd för narkotika brott. Allt ligger i hens rum och jag får inte gå in dit. Vi båda betalar hyran och vi båda står på bostaden. Ifall hen skulle få en husrannsakan och hens droger hittas skulle jag bli straffad? Ifall hen faktiskt har droger har ju jag inget med det här och göra, jag tar inte droger själv och jag är tidigare inte straffad för något
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB). Kan du göra dig skyldig till brott genom att underlåta att anmäla brottet?Som utgångspunkt så krävs det att du begår en aktiv handling för att göra dig skyldig till ett brott men för vissa brottsformer så är även underlåtenhet att avslöja ett planerat eller pågående brott också kriminaliserat (23 kap. 6 § BrB). När det kommer till innehav av narkotikaklassade preparat så är detta straffbart (1 § NSL). I samma lag finns det dock inte föreskrivet att underlåtenhet att avslöja ett sådant brott ska vara straffbart och du kan därför inte straffas om du underlåter att anmäla brottet. Kan du göra dig skyldig till brottet genom medverkan?Eftersom det som du misstänker är narkotikaklassade medel enbart finns inne i din medboendes rum som är låst för dig och då du aldrig själv hanterat dessa preparat skulle det vid en husrannsakan bli svårt att hålla dig ansvarig genom medverkan. Detta eftersom det kommer bli svårt att styrka att du haft tillgång dit eller godkänt att narkotikan förvaras där eller annars varit uppmuntrande till innehavet vilket då skulle kunna anses vara ett främjande som gör att du kan anses ha medverkat till innehavet (23 kap. 4 § BrB samt 1 § 6p. NSL). Högsta domstolen har tidigare provat en liknande fråga i fallet NJA 2003 s.473 där en hyresgäst gömt flertalet ecstasytabletter i en nallebjörn och frågan var huruvida även hyresvärden kunde hållas ansvarig för detta genom medverkan. Domstolen ansåg i detta fallet att hyresvärden inte på ett aktivt sätt hade godtagit att hyresgästen förvarat narkotikan samt att denne inte hade kännedom om vart narkotikan fanns gömd. I vissa fall kan det begäras av personer i s.k. garantställning att avslöja brott för dennes skyddsgarant, detta kan exempelvis handla om föräldrar och deras barn bl a. I detta fallet fastslog domstolen att en hyresvärd inte kan anses vara i garantställning i förhållande till sin hyresgäst och därför inte heller skyldig att avslöja brottet. Det kan vara svårt att med säkerhet säga hur domstolen skulle döma i detta fallet då utgången ofta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Jag tycker dock att majoriteten av de omständigheter som du lyfter talar för att du inte ska kunna hållas ansvarig genom medverkan till innehav då du inte främjat din medboendes gärning med råd eller dåd. SammanfattningDet är inte kriminaliserat att underlåta att anmäla innehav av narkotika. Om det skulle bli ett polisiärt ärende så talar mycket för att du inte heller ska kunna anses som medverkande till din medboendes brott. Detta dels då du inte samtyckt till att narkotikan förvaras i er bostad samt då du inte har någon möjlighet att förfoga över eller komma åt narkotikan då rummet är låst utan att du har tillgång dit. Jag hoppas att detta gav dig lite mer klarhet i vad som gäller och att mitt svar varit till hjälp! Vänligen,