Vad är det högsta straffet man kan få för narkotikabrott?

2021-08-06 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad är det högsta straffet man kan få för narkotikabrott?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffen för narkotikabrott varierar beroende på om det rör sig om narkotikabrott av normalgraden eller om brottet är att anse som ringa, grovt eller synnerligen grovt. Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (1968:64) och i 1 § anges att det högsta straffet för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i tre år. När det gäller ringa narkotikabrott anges i 2 § att det högsta straffet som kan utdömas är fängelse i sex månader. Beträffande grova och synnerligen grova narkotikabrott, anges i 3 § att de högsta straffen som kan utdömas är fängelse i sju respektive tio år. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

En snusdosa med oanade konsekvenser

2021-07-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag blev stoppad av polis och visiterad. De hittade en tom snusdosa som jag hade hittat och plockat upp (stod "Renskit"på, vilket jag tyckte lät kul). De beslagtog den och dömer mig för att olovligen haft "en ej vägbar mängd Tetrahydrocannabinol". Det har nu hindrat mig från körkortstillstånd från Transportstyrelsen samt att jag kommer behöva gå till läkare a´1000 spänn per gång för att testa mig under en längre period. Det har också i och med det medfört att jag inte kan börja min utbildning som skulle börja nu, eftersom jag behöver körkortstillstånd för det. Utan att jag får avvakta med den tills nästa år. Kan man bli dömd för en ej vägbar mängd?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om man kan bli dömd för innehav av narkotika när mängden är "ej vägbar".NarkotikabrottDet är narkotikabrott att inneha narkotika (narkotikastrafflagen 1 § p. 6). Det framgår inte av bestämmelsen någon minsta tillåten mängd, och därför bör det förstås som att inneha någon narkotika alls är otillåtet. Man kan inte bli dömd för inget, men man kan bli dömd för lite eftersom lite är otillåtet. Jag kan inte bedöma förekomsten av narkotika i snusdosan ifråga.Mängd och gradGenerellt sett kan man säga att påföljderna blir kraftigare om det är mycket eller stark narkotika. Men även en liten mängd narkotika är otillåten (narkotikastrafflagen 1 § p. 6).SammanfattningDet är ett narkotikabrott att inneha även en liten mängd narkotika. Det är alltså möjligt att bli dömd för narkotikainnehav oavsett mängden narkotika man innehar.Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man ta med icke godkänd medicin in i Sverige?

2021-07-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej om man är utomlands och får exempelvis antibiotikum utskrivet av läkare men detta antibiotikum är inte godkänt i Sverige, är det olagligt att föra in det i Sverige då? Vad kan man få för straff isåfall?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är olagligt att inneha och bruka narkotika i Sverige. Man kan då dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, eller om det är ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader (1 § och 2 § narkotikastrafflagen). Dessutom kan man dömas för narkotikasmuggling om man tar in förbjuden narkotika till Sverige utan att anmäla det till tullen (6 § smugglingslagen).Huvudregeln om man vill föra in narkotiska läkemedel i Sverige är att det krävs tillstånd (4 § förordningen om kontroll av narkotika). Men om man reser in i Sverige från ett land som är med i Schengen, vilket Danmark är, så får man föra in narkotika utan tillstånd om två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste det narkotiska läkemedlet vara avsett för medicinskt bruk, och för det andra måste mängden stå i relation till resans längd, och får aldrig överskrida vad som motsvarar 30 dagars förbrukning (5a § förordningen om kontroll av narkotika).Vad innebär detta för dig?Kolla upp vilket land din man fått medicinen utskriven, är det ett land som ingår i Schengen kan det vara tillåtet att ta med in i Sverige i vissa mängder men var noggranna med att dubbelkolla med tullen om detta är okej. Är det så att denna medicin inte är narkotikaklassat är inte de brott som jag ovan nämnt aktuella. Kontakta tullen och hör med dem vad som är okej att ta med. Med vänliga hälsningar,

Tidigare brottslighet påverkan på val av påföljd

2021-07-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Jag blev stannad och visiterad av polis utan samtycke när jag bara gick på sidan av gatan. Tråkigt nog hade jag en liten mix av tobak och cannabis på mig så polisen gjorde en kroppsbesiktning etc. Jag sa inget men antar att jag inte kan undvika en ringa narkotika prick?I sådanna fall är det andra pricken, vad kan då straffet bli?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av narkotikastrafflagen och brottsbalken (BrB).Ringa narkotikabrott regleras i 2 § narkotikastrafflagen. Du riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Regler om straff finns i brottsbalken. Tidigare brottslighet kan påverka påföljden. Det framgår inte vad för brott du har dömts för tidigare. En förutsättning för att det ska påverka påföljden är att brottstyperna är likartade. Tidigare brottslighet kan påverka val av påföljd enligt 30 kap. 4 § BrB eller så kan det påverka straffets nivå (straffmätningen) enligt 29 kap. 4 § BrB.Val av påföljd, 30 kap. 4 § BrBI Sverige ska domstolen bara döma till fängelse när det verkligen behövs. Som skäl för fängelse får rätten beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Brott som begicks för mer än 4 år sedan brukar i regel sakna betydelse. Domstolen väger dock in andra faktorer vid bedömningen av om fängelse ska dömas ut eller inte (30 kap. 4 § BrB).Straffmätning, 29 kap. 4 § BrB.Tidigare brottslighet kan påverka straffmätningen. Det är vid straffmätningen som domstolen bestämmer hur hög böter som ska betalas eller hur länge man ska sitta i fängelse. Har du tidigare dömts till böter så kan böterna bli högre andra gången (29 kap. 4 § BrB).SammanfattningsvisDen tidigare brottsligheten kan alltså påverka vilket straff du får. Det är dock svårt att ge ett exakt svar utan att veta närmre omständigheter. Det spelar alltså roll vad du har begått för brott tidigare, vilket straff du har fått, hur längesedan det var osv. Har du tidigare dömts till böter för narkotikabrott kan det möjligen påverka hur hög böter du får nu. Utöver detta är det bra att komma ihåg att domstolen alltid gör en bedömning i det enskilda fallet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att bruka industrihampa under 0.2 % THC?

2021-08-05 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejJag funderar på ett intressant fråga Är industrihampa lagligt under 0,2 thc?Kan man konsumera eller röka industrihampa som är under 0,2 och EU certifierad?Är ett brott om man skulle röka industrihampa tex rulla detta i ett joint ?tack i förhand
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättsliga utgångspunkterTHC, som står för tetrahydrocannabinol och som finns i cannabisplantor är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja, se 1 § narkotikastrafflagen. Inom Europeiska unionen (EU) är det däremot tillåtet att odla industrihampa vilket istället räknas som en jordbruksprodukt. Detta beskrivs vidare på jordbruksverkets hemsida, och där kan du läsa på mer för att få detaljerad information för din fråga, klicka här. För att få odla hampa i Sverige måste du odla industrihampa. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste du odla en godkänd sort och du måste skicka in en ansökan om gårdsstöd för odlingen. All odling av hampa som du inte söker stöd för betraktas som narkotika­­produktion.Innehav av ren industrihampa är alltså i regel inte straffbelagt (NJA 2007 s.219) eftersom det kategoriseras som en jordbruksprodukt. För att växten ska klassas som industrihampa får den inte innehålla mer än 0,2% THC (SOU 2016:93, s. 303). Det är möjligt att utvinna THC även ur dessa plantor och beredningen som uppstår kan innehålla större koncentrationer av THC. Dessa beredningar klassas då som narkotika och är olagliga, även fast de ursprungligen är från en "tillåten" växt (NJA 2019 s. 531 punkt 23).Det bör uppmärksammas rent terminologiskt att cannabis, marijuana eller droghampa syftar på narkotikaklassade arter innehållandes tetrahydrocannibol medan begreppet industrihampa avser jordsbruksprodukterna.Sammanfattning och slutsatsBestår industrihampa av lägre än 0,2% THC är det lagligt att exempelvis ta med sig dem till Sverige, använda och sälja dem. En förutsättning är att användandet inte innebär en extraktion av THC och att du skapat en narkotikaklassad beredning. Det kan dock vara svårt att veta hur mycket THC en växt innehåller och det är bra att vara försiktig med varifrån man köper sin industrihampa. Den slutsats som jag drar är att EU-godkänd industrihampa med högst 0,2 % THC som är odlad enligt reglerna är laglig att sälja och inneha. Även att inta/konsumera/bruka industrihampa torde ses som lagligt eftersom den är undantagen narkotikadefinitionen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Är det olagligt att ha gabapentin i kroppen?

2021-07-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag undrar om det är fortfarande inte är olagligt att ha gabapentin i kroppen. Jag har sökt runt lite och har ej fått fram några konkreta svar tack på förhand
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är gabapentin ett narkotikaklassat ämne?Utifrån din fråga utgår jag från att du undrar över är om gabapentin är ett narkotikaklassat ämne. I 8 § Narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) anges att med narkotika avses läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt eller2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.Det som man alltså i huvudsak kan säga avgör om ett ämne är narkotikaklassat eller inte är om det finns uppräknat som narkotikaklassat enligt punkten 1 eller 2. Sverige har biträtt två konventioner, 1961 års allmänna narkotikakonvention och 1971 års konvention om psykotropa ämnen. Därutöver kompletteras de internationella konventionerna av bilaga 1 till regeringens förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. I en av Läkemedelsverket utgiven föreskrift, LVFS 2011:10, finns dessa narkotikaklassade ämnen sammanställda. Gabapentin är inte ett uppräknat ämne i föreskriften och är därmed inte att ses som ett narkotikaklassat ämne. Slutsats I regel är det alltså inte olagligt att ha Gabapentin i kroppen. Däremot kan tänkas att om du intar gabapentin i form av läkemedel på ordination och läkemedelssedeln anger att du t.ex. inte får köra bil efter intag och du kör bil ändå kan det medföra att du potentiellt utför en brottslig gärning.Hoppas du fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar

Får man ta med medicinsk marijuana till Sverige?

2021-07-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag är svensk bosatt i Kalifornien (amerikansk medborgare) och har min doktor skriva ut recept på medical marijunana för sömn.Så min fråga är kan jag införa och bruka det om jag åker till Sverige typ under 30 dagar?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är olagligt att inneha och bruka narkotika i Sverige. Man kan då dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, eller om det är ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader (1 § och 2 § narkotikastrafflagen). Dessutom kan man dömas för narkotikasmuggling om man tar in förbjuden narkotika till Sverige utan att anmäla det till tullen (6 § smugglingslagen).Huvudregeln om man vill föra in narkotiska läkemedel i Sverige är att det krävs tillstånd (4 § förordningen om kontroll av narkotika). Men om man reser in i Sverige från ett land som är med i Schengen, vilket Danmark är, så får man föra in narkotika utan tillstånd om två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste det narkotiska läkemedlet vara avsett för medicinskt bruk, och för det andra måste mängden stå i relation till resans längd, och får aldrig överskrida vad som motsvarar 30 dagars förbrukning (5a § förordningen om kontroll av narkotika).Vad innebär detta för dig?Eftersom USA inte är med i Schengen är det inte tillåtet att ta med medicinsk marijuana till Sverige. Gör du detta kan du straffas för narkotikabrott eller/och narkotikasmuggling. Med vänliga hälsningar,

Narkotikabrott, krav på uppsåt och diverse andra frågor - Vad gäller?

2021-07-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Individ greps med 1g MDMA i magväska och drogerna i fråga var inte deras. Individ berättade för polisen att hen var med vänner på festen där de greps. Individ sa att hen inte varit medveten om att drogerna fanns i magväskan, eller om någon hade fått tillgång till deras magväska, men att magväskan lämnats obevakad någon gång. Polisen tog inte in individen för förhör eller drogtestning, inte ens efter att individen begärt detta. Ingen annan på festen identifierades eller förhördes av polisen i samband med detta. När individen frågade polisen om de skulle behöva ställa in en kommande resa vägrade tjänstemännen att svara på frågan. När individen frågade vad hen misstänktes för svarade en polis att individen bör invänta en kallelse.1. Finns det grund för att fastställa uppsåt i detta innehavsfall? Om uppsåt inte kan fastställas, rör det sig fortfarande om narkotikabrott? Skulle narkotikabrottet i så fall vara av ringa eller normalgrad?3. Hur skulle domen se ut i varje fall? Skulle den förste individen fortfarande bli dömd? Skulle den andra individen få en4. Kan individen resa utomlands i väntan på kallelse?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är narkotikastrafflagen (NSL), brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Även viss praxis från Högsta domstolen (HD) kommer att nämnas och den person som du refererar till som "individ" kommer nedan att kallas X. Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Frågorna kommer för övrigt att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas. Fråga 1 - Uppsåt, vad gäller? Vid avsaknad av uppsåt, vad gäller då? Ring brott eller brott av normalgraden?Narkotikabrott är ett uppsåtligt brott och i 1 § 1 st. 4 p. NSL anges att den som olovligen anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk döms, om gärningen sker uppsåtligen, till fängelse i högst tre år. Är brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa kan ett ringa narkotikabrott aktualiseras, vilket kan ge böter eller fängelse i högst sex månader, 2 § NSL. För straffansvar krävs uppsåt krävs även i det här fallet. Enligt 3 a § NSL kan också den som av grov oaktsamhet (vårdslöshet) begår en gärning som avses i 1 § 1-5 p. dömas för brottet vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.Utifrån din ärendebeskrivning kan följande anföras. Något exakt svar på hur uppsåtsdelen ska bedömas kan jag inte ge. Men enligt den information som finns tillgänglig i nuläget tyder det mesta på att uppsåtsrekvisitet inte är uppfyllt eftersom X var okunnig om narkotikans existens. För att en otillåten gärning även ska vara brottslig krävs uppsåt enligt 1 § NSL. Annars kan inte något straffansvar utkrävas. Vid uteblivet uppsåt kan istället den som handlat i enlighet med 1 § 1 st. 1-5 p NSL eventuellt dömas för vårdslöshet med narkotika enligt 3 a § NSL. Bestämmelsen ska dock tillämpas med betydande restriktivitet, ärendet bör avses en större mängd narkotika och befattningen får inte heller vara helt tillfällig. När det sedan gäller gränsdragningen mellan ringa brott och brott av normalgraden är arten och mängden narkotika två omständigheter som brukar få ganska stor bäring på den rättsliga bedömningen. Beträffande farlighetsgraden har HD dragit slutsatsen att MDMA är farligare än amfetamin men inte lika farligt som kokain (se rättsfallet NJA 1992 s. 235). Vidare är utrymmet för att bedöma innehav av kokain som ringa ytterst litet, däremot anses gränsen för ringa brott avseende innehav av amfetamin för eget bruk gå vid ca 4 g. Min uppfattning är därför att den förevarande situationen inte kan bedömas som någonting annat än ringa. Om det överhuvudtaget är något brott begånget vill säga.Övriga frågor, vad gäller?Hur domen skulle kunna se ut har delvis redan besvarats i fråga 1. Men när det gäller påföljdsbestämningen mer specifikt gäller följande. Enligt 30 kap. 4 § BrB föreligger det en presumtion mot fängelse, i första hand ska alltså en lindrigare påföljd väljas (jfr 30 kap. 1 § BrB, där sägs att fängelse är en svårare påföljd än villkorlig dom och skyddstillsyn). Här beaktas brottets straffvärde, art och X:s tidigare brottslighet. Beträffande straffvärde: Enligt förarbetena till brottsbalken bör presumtionen mot fängelse brytas vid straffvärden om ett år eller mer. Min bedömning är att brottets straffvärde i det här fallet kommer att stanna på bötesnivå. Jag vet dock alldeles för lite om X:s person varför jag har svårt att uttala mig. Möjligen skulle en villkorlig dom kunna bli aktuell. En villkorlig dom får sedan förenas med dagsböter enligt 27 kap. 2 § BrB och i 30 kap. 8 § BrB stadgas att en sådan kombination ska utgöra normalfallet. Om den villkorliga domen istället skulle förenas med samhällstjänst gäller dock inte presumtionen för att den villkorliga domen ska kombineras med dagsböter. Vidare krävs X:s samtycke till det senare alternativet, 27 kap. 2 a § 1 st. BrB.Gällande reseförbud kan sägas att ett sådant kan utfärdas vid skälig misstanke. I 25 kap. 1 § 1 st. RB sägs nämligen att om någon är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han eller hon avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff men det i övrigt inte finns anledning att anhålla eller häkta den misstänkte, får han eller hon, om det är tillräckligt, istället meddelas förbud att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort (reseförbud). Men såvitt jag förstår verkar X inte ha blivit delgiven någon misstankegrad alls varför det korta svaret på den här frågan lyder att X borde kunna åka utomlands. Framförallt har det ju inte meddelats något formellt reseförbud.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på fredag den 16/7 kl 12.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,