Kan man dömas för passiv rökning av cannabis?

Hej Lawline, Jag nyligen fick reda på att jag hade mätbara nivåer av THC i mitt blod vid en trafikkontroll, trots att jag inte aktivt har konsumerat cannabis. Jag misstänker att jag kan ha utsatts för THC genom sekundär exponering, och jag är intresserad av att veta hur svenska domstolar hanterar sådana påståenden. Specifikt undrar jag över följande: - Hur starkt måste bevisningen vara för att styrka sekundär exponering, såsom passiv rökning eller kontakt med cannabisprodukter? - Finns det några svenska rättsfall där personer framgångsrikt har argumenterat för sekundär exponering som försvar mot drograttfylleri? - Vad rekommenderar ni att jag gör härnäst? Tack på förhand för er hjälp. Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det menar du att du fått i dig sådana halter av THC som skulle motsvara (åtminstone ringa) brott genom passiv rökning eller motsvarande, och du undrar nu hur man rättsligt ser på en sådan invändning.

Bevisning

Till att börja med kan konstateras att den bevisning som krävs för en fällande dom i brottmål måste vara av viss styrka. Beviskravet är högt och kan formuleras som att åtalet måste vara ”ställt bortom rimligt tvivel” (NJA 1980 s. 725). Detta krav på bevisningen ställs alltså också när det gäller påståenden om passiv rökning av cannabis. Vad som utgör ett starkt bevis varierar från fall till fall. Att bruka narkotika är som bekant brottsligt (1 § första stycket 5 narkotikastrafflagen). Med bruk av narkotika menas ungefär att tillföra ett narkotikaklassat ämne till kroppen, på vilket sätt detta än sker. En provtagning som påvisar tillräckligt höga halter av narkotika i människokroppen är således ett mycket starkt bevis för att man brukat narkotika. Utöver det sagda krävs för fällande dom också att bruket skett med uppsåt, d.v.s. ungefär att man varit medveten om att man brukat narkotika.

Invändningen som sådan

Beträffande frågan om invändningar om bruk genom passiv rökning kan noteras följande. Det har utförts studier där försökspersonerna har utsatts för en stor mängd cannabisrök i tillslutna och små utrymmen. Exponeringen har beskrivits som extrem. Omedelbart efteråt har kunnat påvisas endast mycket små mängder THC hos försökspersonerna. Det har konstaterats att man sannolikt ej ens i missbrukarmiljöer kan få i sig THC-halter som är mätbara 1 timme efteråt (SOU 1996:125 s. 199). I hovrättsfallet RH 1996:100 hade uppmätts 0,17 mikrogram THC i den tilltalades urin. Denne invände att hen hade fått i sig cannabis genom passiv rökning. Hovrätten inhämtade yttrande från Rättsmedicinalverket som konstaterade att det på detta sätt ”förefaller omöjligt att uppnå koncentrationer av cannabismetaboliter i urinen som överstiger 0,007 mikrogram/ml”. Domstolen fann således att den tilltalade hade gjort sig skyldig till narkotikabrott.

Slutsats

Som framgår ovan har åtminstone en domstol, mot bakgrund av forskning, dömt personer till straff för narkotikabrott trots invändningar om passiv rökning. Forskningen i fråga har ansetts motbevisa att man alls kan få i sig relevanta mängder THC på sådant sätt, och jag ser ingen anledning att en domstol skulle göra en annan bedömning idag. 

Även om domstolen skulle finna att det är möjligt att få i sig tillräckligt med THC genom passiv rökning, tror jag inte att det är en framgångsrik invändning för den som vill frias. Detta eftersom även passiv rökning kan betraktas som en form av bruk, eftersom det rent praktiskt innebär att man tillför ämnet THC till kroppen. Den springande punkten är i stället frågan om uppsåt – har den misstänkte uppsåtligen och medvetet ”brukat” narkotikan i fråga? Det är en bedömning från fall till fall. Den som vill nå framgång med en uppsåtsinvändning måste lägga fram bevisning för sin sak av sådan kvalitet och styrka att den tar kraft från åklagarens påstående, så att det inte längre framstår som ställt bortom rimligt tvivel.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo