Rättsliga påföljder av diverse narkotikabrott

Hej! Jag undrar vad den rättsliga påföljden av innehav av följande narkotika kan bli? Innehav av: 2g MDMA, 10 XTC tabletter samt 1g svamp. Har dessutom ett paket skickat till mitt namn och adress som post nord tagit men ej kommit fram till mig som innehöll 5g ketamin och 9g amfetamin. Detta har jag inte beställt och hävdade detta för polisen. Testade dessutom positivt för hasch vid urinprov vid husrannsakan. Kommer jag bli dömd till fängelse för detta och isåfall hur länge?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att använda mig av Narkotikastrafflagen (NSL) och Brottsbalken (BrB) för att svara på din fråga.


Eget bruk av narkotika

Enligt praxis döms eget bruk av narkotika som ringa och påföljden är 30 dagsböter. Varje dagsbot motsvarar ett belopp baserat på din inkomst, men enligt 25 kap. 2 § BrB motsvarar varje dagsbot minst 50 kr och högst 1000 kr var. Minsta möjliga belopp blir alltså 750 kr. Att du testade positivt för hasch vid urinprov kan därför resultera i att du döms för ringa narkotikabrott enligt 2 § NSL till 30 dagsböter.


Innehav

Som jag förstår det har du blivit tagen av polisen när du innehaft 2g MDMA (ecstasy), 10 XTC tabletter (också ecstasy) och 1 g svamp. Hur du döms här beror på om det anses att du innehaft narkotikan för eget bruk eller för försäljning. Om du innehaft det för eget bruk döms du enligt 1 § 1-2st NSL till böter eller fängelse i högst 3 år. Om du innehaft det för försäljning döms du enligt 1 § 3st NSL till fängelse i lägst 6 månader och högst 3 år, här är alltså endast böter inte ett alternativ om du innehaft i försäljningssyfte.


Innehav av 10 tripper/tabletter alt. 1,0 gram ecstasy blir ringa och 70 dagsböter (förkortat db). 2 gram blir också ringa och motsvarar 90 db. Om dessa tillsammans skulle motsvara cirka 3 g ecstasy blir det fortfarande ringa och 110 db. All ecstasy innehav över 50 tripper/tabletter alt. 5,0 gram räknas som normalgraden narkotikabrott. Normalgraden brukar ge en halv månads fängelse som lägst. 1 g svamp räknas som ringa och ger 30 db.


Det slutliga straffet skulle därför landa någonstans mellan 110 och 140 db, FÖRUTSATT att du döms för innehav av narkotika för eget bruk och inte för försäljning av narkotika eller främjande av narkotikaförsäljning.


Försök till narkotikabrott

Ett paket har skickats till dig med 5 g ketamin och 9 g amfetamin. Paketet har ej kommit fram till dig. Du har alltså ännu inte tagit befattning med narkotikan i paketet och kan troligtvis inte dömas för fullbordat narkotikabrott. Enligt 4 § NSL kan du däremot dömas för försök till narkotikabrott, vare sig ringa, normalgrad, grovt eller synnerligen grovt. Om du skulle dömas för försök till narkotikabrott av normalgraden så är det samma straffskala som fullbordat brott, men försöksbrott brukar resultera i mildare straff än fullbordat sådant.


Innehav av amfetamin får i ringa fall inte vara över 5 g. I fallet med ketaminet och amfetaminet kommer det alltså att klasificeras som normalgraden av narkotikabrott oavsett om du försökt inneha för eget bruk eller för försäljning. Om det bedöms att det varit försök till innehav för eget bruk skulle det troligtvis landa kring 1 månad i fängelse, kanske mindre eftersom det skulle vara ett försöksbrott. Om det skulle bedömas vara försök till innehav i försäljningssyfte, dvs ekonomisk vinning, skulle det vara minst 6 månader i fängelse.


Uppsåt och oaktsamhet

För att du ska kunna dömas för ovan brott krävs att en åklagare kan visa att du begått brotten med uppsåt, det vill säga avsikt att begå brotten eller en insikt om att du begår brotten även om det inte varit din avsikt.


Enligt 3 a § NSL kan du även dömas för vårdslöshet med narkotika om du inte haft uppsåt men agerat grovt vårdslöst till böter eller fängelse i högst 1 år. Grov vårdslöshet kan vara om du inte insett att du innehaft narkotikan men det anses att du BORDE ha insett det, enkelt förklarat.


Påföljd

I Sverige har vi en presumtion mot fängelse som betyder att ett straffvärde som motsvarar fängelse i under ett år ska normalt inte leda till fängelse, utan en frivårdspåföljd såsom skyddstillsyn eller villkorlig dom, se 30 kap BrB. Narkotikabrott är dock ett så kallat artbrott som bryter denna presumtionen och normalt ska då fängelse delas ut, om straffvärdet når upp till den nivån.


Såsom särskilda skäl för villkorlig dom i stället för fängelse (30 kap. 7 § 2st BrB) kan rätten dock beakta om den tilltalade samtycker till att domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter. Här har det betydelse hur domstolen bedömer din risk för att återfalla till brott, så om du de senaste året eller två gjort dig skyldig till tidigare narkotikabrott kan det ha en påverkan.


Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse (30 kap. 9 § 2st BrB) kan rätten beakta

  • om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans brottslighet,
  • om den tilltalade undergår behandling för missbruk eller annat förhållande som kan antas ha samband med hans brottslighet,
  • om missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan behandling i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts och den tilltalade förklarar sig villig att gå igenom lämplig behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan anordnas i samband med verkställigheten eller
  • om den tilltalade samtycker till att skyddstillsynen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter.

Om du skulle dömas till fängelse ändå så finns det möjlighet för dig, om ditt fängelsestraff är under 6 månader, att ansöka om att få avtjäna ditt straff med elektronisk fotboja istället för i fängelse, se Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.


Avslut

Jag förstår att det är mycket information så jag sammanfattar för dig.

Här finns tre olika brott vad jag kan se. Ringa narkotikabrott (eget bruk), ringa/normalgrad narkotikabrott (innehav för eget bruk eller för ekonomisk vinning) och försök till narkotikabrott av normalgraden (för eget bruk eller ekonomisk vinning). Om du åtalas för brotten måste åklagaren visa att du antingen haft uppsåt eller agerat grovt oaktsamt. Om du skulle dömas för samtliga brott kan du få allt från 1 månad i fängelse till 6, beroende på om det bedöms att du begått brotten för eget bruk eller ekonomisk vinning. I samtliga fall har du möjlighet att få skyddstillsyn eller villkorlig dom istället för fängelse, och skulle du få fängelse har du i de flesta fall möjlighet att få avtjäna straffet med elektronisk fotboja utanför fängelse. 


Något att komma ihåg också är att du kan ha rätt till en offentlig försvare enligt 21 kap. 3 a § RB om du är misstänkt för något brott där inget ger lindrigare straff än fängelse i sex månader. En offentlig försvarare kan närvara under misstankesförhör och hjälper dig under en eventuell utredning. 


Det kan även vara så att du endast döms för exempelvis ringa narkotikabrott (eget bruk) i vart fall du endast kommer få dagsböter och inte fängelse. I bästa fallet så döms du dock inte för något.


Om du har fler frågor om ditt ärende eller önskar förtydligande är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo