Min chef som även va tidigare en vän här spridit lögner om mig att vi har varit sexuellt intima vilket absolut inte stämmer. Är det ett brott, och vad kan jag göra?

2020-01-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min chef som även va tidigare en vän här spridit lögner om mig att vi har varit sexuellt intima vilket absolut inte stämmer. Finns det någonting jag kan göra? Jag känner mig jätte kränkt.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad din chef kan ha begått för brott, samt ge råd om vad du kan göra nu. Har din chef begått något brott?Det brott som verkar mest troligt i det här fallet är förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § 1 st (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Den eller de utomstående personer som får höra uppgiften måste också förstå den. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så om ett påstående är sant eller inte har inte någon avgörande betydelse. Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st (här). Detta verkar dock inte vara aktuellt i ditt fall. Har din chef förtalat dig?För att något ska vara en uppgift måste ett påstående vara tillräckligt specifikt. I det här fallet har din chef påstått att ni varit sexuellt intima med varandra, så det bör vara tillräckligt tydligt för att betraktas som en uppgift. Din chef har spridit uppgifterna till flera andra personer, så kriteriet att det ska ha nått minst en utomstående är uppfyllt. Då återstår bedömningen av om det påståendet anses tillräckligt negativt ur ditt perspektiv, det kan bero på exempelvis om många i din umgängeskrets eller på din och chefens arbetsplats skulle få en negativ uppfattning om dig ifall de fick höra chefens påståenden. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Om det chefen har gjort är tillräckligt grovt för att räknas som förtal kan du polisanmäla din chef. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Förtal att fråga om politikers inställning till SD?

2019-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om man i sociala medier frågar en kommunal politiker i tex en moderat frågan när det gäller samarbete med sverigedemokraterna som har har nazistiska rötter följande.På vilken sida ställer du dig .Vilket underförstått kan uppfattas som att man delar sverigedemokraternas grundvärdering.Är detta förtal eller brottsligt då en kommunalpolitiker är offentlig personTony
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag uppfattar din fråga undrar du om det är straffbart att öppet i sociala medier (inför andras beskådan) fråga en politiker kring dennes inställning till politiskt samarbete med Sverigedemokraterna (SD). Bestämmelser kring (de flesta) brott hittar du i brottsbalken (BrB).Förtal att sprida uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktningDet brott som potentiellt skulle ligga närmast till hands är – precis som du pekat ut – förtal. I detta fall skulle förtalet bestå i att den som frågar ut politikern om dennes ställning till SD också på så vis gör sig skyldig till att sprida en uppgift som typiskt kan tänkas leda till att politiker utsätts för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Situationen du beskriver torde dock inte utgöra förtal av flera skäl. Dels är osäkert huruvida det kan anses att frågeställaren sprider en sådan uppgift som avses i paragrafen – det är ju politikern själv som väljer att tillkännage sin åsikt. För det andra är det högst tveksamt om en välvillig inställning till samarbete med SD överhuvudtaget skulle leda till en förtalsgrundande missaktning (ogillande) från allmänheten. Hursomhelst skulle allmänhetens legitima intresse i att veta var en politiker står i denna fråga rättfärdiga att denna information framkommer. Jag kan med säkerhet säga att artigt framställd fråga till en politiker därför inte skulle utgöra förtal, eller något annat brott för den delen.Däremot blir situationen möjligtvis annorlunda om frågan ställs på ett tillspetsat vis, där udden i frågeställarens meddelande är riktad mot att framställa politikern som nazistanhängare. Då kan en spridning av en sådan uppgift – dvs. ett tydligt uttalande där politikern kopplas till högerextremism – kunna utgöra förtal eller möjligtvis brottslig förolämpning, även om det sistnämnda är ett mycket ovanligt brott (5 kap. 3 § BrB). Huruvida situationen är brottslig eller inte beror alltså på hur frågeställaren väljer att formulera sig.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Skriva bok om brottmål

2019-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är författare och efter att ha lyssnat mycket på rättegångspodden hade jag velat skriva bok om något större brottmål. Jag undrar om det därigenom skulle kunna uppstå juridiska bekymmer. Jag tänkte att boken skulle skildra de juridiska aspekterna och därför ha med material från rättegång och förundersökning. Namn kommer självklart vara bytta, men då det rör ett brottmål så är det ju inte heller svårt att lista ut vem som är vem om någon vill fråga tingsrätten. Förtal är det jag närmst kan tänka att det skulle kunna bli fråga om. Jag har dock ingen mening i att hänga ut de dömda. Jag förmodar att det blir säkrare om jag bara håller mig till vad som blivit fastställt i domstolen, och ej tar med berättelser från förhör som inte blivit styrkta. Kan man anse att det är påtalat från allmänintresse gällande en bok om ett större brottmål? Jag tänker något större mord eller kidnappning eller liknande.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör förhållandet mellan din yttrandefrihet å ena sidan och andras rätt att inte bli ex. förtalade eller utsatta för integritetsintrång å andra sidan. Eftersom du planerar att skriva om brottmål varpå dom har meddelats är handlingarna till stora delar offentliga, med eventuellt undantag från vissa särskilda uppgifter. På denna grund finns det således inget som hindrar dig från att återge vad handlingarna innefattar. Brottet förtalBrottet förtal aktualiseras när någon utpekas som brottslig eller klandervärd enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Visar det sig däremot att uppgiften som lämnades om någon var försvarlig att lämna samt att uppgiften var sann eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund att tro att den var sann så har inget förtalsbrott begåtts. Att utpeka någonMan kan utpeka någon utan att ange någons namn. Dock krävs att det är tydligt att uppgiften kan kopplas till en viss person. Min bedömning är att du bör byta ut namnen på personerna i rättsfallen. Även om namnen är utbytta kan dock vem som helst tämligen enkelt undersöka vilka personer det är fråga om. Min bedömning är dock att uppgifterna blir lämnade i ett mer försvarligt sammanhang. Sann uppgiftAtt uppgifterna är sanna (eller åtminstone att du har skälig grund att tro att de är sanna) konstateras av de rättshandlingar som du kommer att grunda din bok på. Således utgör sanningsrekvisitet inget hinder.Försvarligt att lämna uppgiften Huruvida uppgiften är försvarlig att lämna ska bedömas utifrån alla omständigheter under vilket uppgiften lämnades. T.ex. bör beaktas hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den.Det som talar för att uppgifterna du lämnar är försvarliga är dels att du byter ut namn och att du lämnar dem i en bok. Stor hänsyn tas till yttrandefrihet och fritt meningsutbyte. Även faktumet att du vill skriva om lite större rättsfall talar för att ditt syfte inte är att hänga ut någon utan snarare att tillfredsställa ett allmänintresse. Dessutom skriver du att du vill redogöra för de juridiska aspekterna vilket även fyller utbildningssyfte. Min bedömning är att uppgifterna mycket väl kan vara försvarliga att lämna och då att inget förtalsbrott har begåtts. På denna grund finns då inget större hinder mot att utge sådana böcker.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Skillnad mellan förtal och förolämpning över messenger?

2019-12-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det förtal om någon skriver till mig på Messenger o säger både det ena o det andra om mig. Samt att hon skicka detta till min svägerska o tala om hur sjuk i huvet jag är o att personen även försöker vända min sambo emot mig. Hon menar på att han är djupt olycklig med mig o att jag hotar han
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida vissa saker som en person skriver till dig och din svägerska skulle kunna utgöra förtal. Vad säger lagen? Förtal Förtal och andra ärekränkningsbrott regleras i brottsbalken (BrB) 5:e kapitel. Enligt 5:1 BrB kan den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal. För att förtalsbestämmelsen överhuvudtaget ska vara aktuell krävs att det rör sig om en uppgift som har lämnats till en annan person än den som drabbas. De meddelanden du har fått ta emot på din messenger kan alltså inte utgöra förtal (däremot eventuellt förolämpning vilket jag kommer till längre ner). Meddelanden som skickats till din svägerska som handlar om dig skulle däremot kunna utgöra förtal. Avgörande blir om de kan anses peka ut dig som brottslig eller klandervärd i ditt leverne eller om de riskerar att utsätta dig för andras missaktning. Jag kan inte med enbart den informationen jag fått i din fråga dra någon säker slutsats om huruvida de meddelanden som personen skickat till din svåger utgör förtal eller inte, för att kunna göra det skulle jag behöva mer detaljer. Generellt kan dock sägas att det som verkar allvarligast är anklagelserna om att du skulle hota din sambo. Beroende på hur dessa meddelanden formulerats skulle de absolut kunna utgöra förtal. Det finns en undantagsregel som befriar från ansvar för förtal i vissa fall. Enligt 5:1 2st BrB är det tillåtet att lämna uppgifter som med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet kan ses som försvarligt att lämna dessa, då ska den tilltalade dock visa att uppgifterna var sanna eller att han hade skälig grund för dem. Återigen kan jag inte med uppgifterna du tillhandahåller i din fråga göra någon säker bedömning om huruvida denna bestämmelse är aktuell eller inte. FörolämpningBrottet förolämpning regleras i 5:3 BrB och kan sägas vara sekundärt till brottet förtal. För att ett uttalande ska anses utgöra förtal krävs att det riktas till just personen som förolämpas och att denne uppfattar det som sägs. Förtal tar sikte på sådant som kan sägas kränka en persons självkänsla. Eftersom du inte i din fråga specificerar vad personen skrivit till dig kan jag inte uttala mig om huruvida något av det som skrivits utgör förolämpning i lagens mening. Förtal och förolämpning åtalas oftast inte som de flesta andra brott Slutligen bör du vara medveten om förtal och förolämpning påverkas av speciella åtalsregler. Dessa framgår av 5:5 BrB och innebär i korthet att det endast är målsäganden själv (alltså den som förtalats eller förolämpats). En åklagare väcker åtal i ett sådant mål endast om det anses påkallat från allmän synpunkt. Det är alltså ganska sällan som åklagare tar tag i den här typen av mål. Istället måste den drabbade som huvudregel driva målet i domstol. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de meddelanden du tagit emot på messenger skulle kunna utgöra förolämpning, och att de meddelanden som personen skickat till din svägerska skulle kunna utgöra utgöra förtal. Jag kan dock inte med informationen du tillhandahållit uttala mig med någon större säkerhet om något av dessa uttalanden brottsliga. Detta beror på vad personen skrivit mer specifikt. Det bör även hållas i åtanke att förtal och förolämpning som huvudregel inte faller under allmänt åtal och därför inte drivs av åklagare, istället är det du som kommer få åtala och driva processen i domstol om du skulle vilja göra det. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Är det förtal att skicka brev till någon och berätta om brott?

2019-12-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Om jag skriver i ett brev till Anna kan vi kalla henne, skriver och berättar att min moster som jag är uppvuxen med har berättat för mig att hon tidigare i sitt liv suttit en viss tid på rättspsyk för mordförsök och att detta var chockerande och att jag blev rädd för henne och att det var därför jag valde att flytta hemifrån. Är det brottsligt att uttrycka sig på det viset? Tänkte om det faller under ärekränkning eller förtal?Men mitt syfte är bara att berätta att det gjorde mig traumatisk och rädd. Mvh Jane
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tänkte börja med att berätta lite allmänt om förutsättningarna för förtal (som är ett ärekränkningsbrott) , för att sedan besvara din fråga.Förtal BrB 5:1 – vad gäller?För att förtal skall föreligga måste någon utpeka en annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna en uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning (Brottsbalken 5 kap 1§).För att förtal skall bli tillämpligt krävs alltså följande krav (sk. rekvisit) vara uppfyllda:1)Någon måste ha lämnat en uppgift om annanFör att det skall betraktas som en uppgift måste ett påstående vara så pass bestämt att rätten kan pröva sanningshalten av uppgiften. Vidare måste även den nedsättande uppgiften ha lämnats till en annan person än den utpekade. 2) uppgiften måste vara nedsättandeFör att förtal ska bli tillämpligt krävs enligt paragrafen att uppgiften är ägnad att utsätta en person för andra människors missaktning. Ett exempel enligt lagtexten är att utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.uttrycket ''ägnat att '' innebär att uppgiften typiskt sett ska duga för att utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas beskyllningen faktiskt medfört missaktning.Det räcker alltså med att det funnits en risk för att den beskyllde ska kunna komma att utsättas för andras missaktning. Bedömningen om en uppgift i det konkreta fallet är ägnat att utsätta någon för annans missaktning görs utifrån den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänt rådande värderingar.Så länge uppgiften är att betrakta som nedsättande spelar det ingen roll om uppgiften är sann eller inte.3) Undantagsregeln i Brottsbalken 5 kap 1§ st.2Enligt Brottsbalken 5 kap 1§ st.2 finns det en undantagsregel som gör att en person inte kan dömas för förtal om hen varit skyldig att uttala sig, eller det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och hen kan visa att uppgiften var sann eller hen hade skälig grund för den.Paragrafen ger ett uttryck för en avvägning mellan den enskildes intresse av skydd mot kränkande yttrande och intresset av yttrandefriheten. Vad gäller i ditt fallI ditt fall begår du inte brottet förtal ifall du uppfyller undantagsregeln i Brottsbalken 5 kap. 1 § st.2. I ditt fall så torde du vara tvungen att bevisa att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och att uppgiften var sann, eller att du i vart fall haft skälig grund för att hålla uppgiften för sann.Vad som anses vara försvarligt varierar från fall till fall och flera omständigheter beaktas vid bedömningen. Till exempel beaktas hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilket syfte och situation uppgiften lämnades i. Desto allvarligare ett påstående är – desto mer bör det krävas för att vara försvarligt.Av din fråga framgår det inte vem personen Anna är – men är det till exempel en nära vän du berättar för – och endast i syfte att berätta att det gjorde dig traumatisk och rädd borde du inte dömas för förtal. Är Anna en hyresvärd eller arbetsgivare till din moster – torde dock bedömningen bli något annorlunda.Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något annat du undrar över är du välkommen att skriva en kommentar.Mvh,Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Möjligheter att åtala arbetsgivare för förtal

2019-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag har blivit utsatt för förtal av min arbetsgivare som på grund av dessa anklagelser mot mig nu förflyttat mig till en annan verksamhet där jag har sämre arbetstider och därav går ned i lön då jag mister mitt ob. Jag står anklagad för att ha kört över mina kollegor på min arbetsplats. haft en attityd som påverkat övriga negativt, vart en informell ledare på arbetsplatsen men med negativ inverkan på övriga anställda. detta påstår min chef att det framkommit via en sammanställning där vi som personal fick träffa en konsult då vi alla mådde dåligt på arbetsplatsen för ca 8 månader sedan. Mina kollegor står bakom mig och känner inte igen sig av denna beskrivning av mig, dom har gjort skrivelser hela vägen i chefsledet och frånsäger sig att dom står bakom anklagelserna men utan gehör. Normalt när något rör en medarbetare så får man möjlighet att bemöta anklagelserna via ett kontroll av faktasamtal och om det där visar sig att man gjort något fel får man en möjlighet att förbättra sig på sin arbetsplats. Detta har helt frångåtts i mitt fall utan jag vart inkallad på samtals möte och direkt förflyttad till en annan verksamhet utan att på något sätt få möta anklagelserna. jag har vart på min arbetsplats i 4 år och har inget negativt som kan påverka. Jag har tidigare vart en uppskattad medarbetare och bla blivit handvald av chefsgrupp till olika utbildningar. Facket är inkopplat men dom rör inte så mycket i frågan angående förtal. är detta en fråga jag själv kan driva?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som lämnar uppgift för att utsätta någon för andras missaktning kan göra sig skyldig till förtalEnligt brottsbalkens regler gör sig den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, skyldig till förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).Förtal hör under enskilt åtalEftersom förtal är ett brott, kan du polisanmäla din arbetsgivare för förtal. Huvudregeln är dock att åklagare inte väcker åtal för förtal, om det inte föreligger särskilda omständigheter, utan brottet faller vanligtvis under vad som kallas "enskilt åtal". Istället ligger då initiativet för att väcka åtal hos målsäganden och det är alltså upp till dig att föra talan i domstol. Det gör du genom att lämna in en stämningsansökan till en domstol enligt rättegångsbalkens regler.En risk med att föra enskilt åtal är att civilrättsliga regler gäller, vilket innebär att i fall du förlorar målet, kan du få betala motpartens rättegångskostnader. Det är en kostsam o h komplicerad process att driva enskilt åtal, och du bör överväga noga innan om du tycker att det är värt det. Mitt rådDet är möjligt att driva frågan om förtal på egen hand. Mitt råd till dig är att du i första hand anmäler brottet till polisen och ser om det kan tas upp till åtal. I annat fall har du möjlighet att föra talan själv, men då bör du först rådgöra med en jurist, för att avgöra om det är rätt beslut att driva frågan vidare.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Vad kan man göra när man blir felaktigt utpekad som kriminell?

2019-12-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan... Jag och min chef har kommit i bråk med varandra. Det sluta med att jag sa upp mig pga att jag mådde psykiskt dåligt.. Nu har min föredetta chef börjat sprida rykten om mig på mitt gamla jobb att jag är tjuv mm.. Hur ska jag gå vidare med detta.. Jag antar att det inte är ok att en chef beter sig på detta vis.
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är olagligt att påstå att någon begår brottsliga handlingar samt vad man som utsatt kan göra i ett sådant läge. Det beteende du beskriver skulle kunna utgöra förtal. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som syftar till att skada en person anseende hos andra kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). För att ett handlande ska vara kriminaliserat som förtal krävs också att uppgifterna som lämnats typiskt sätt ska vara tillräckliga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Uppgifter om att en person "är en tjuv" skulle kunna klassas som uppgifter som typiskt sett är tillräckliga för att andra personer ska uppfatta den utsatte för klandervärd i sitt levnadssätt.Förtal är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att åklagare som huvudregel inte får väcka åtal för förtal. Förfarandet ser istället ut så att åtal kan väckas genom initiativ från målsäganden i fråga. Man talar då om så kallad enskilt åtal. Annorlunda uttryckt så är det den som blir utsatt för förtal som kan välja att polisanmäla brottet och kräva att en rättsprocess inleds. Det är dock viktigt att vara medveten om att man vid enskilt åtal riskerar att bli tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader om man förlorar målet. Det kan alltså bli väldigt relativt dyrt att väcka enskilt åtal om man skulle förlora målet. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Anses det som förtal om någon sprider rykte om en att man "förskingrat "pengar, tagit ut visa kort och förfalskat namnteckning?

2019-12-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Anses det som förtal om någon sprider rykte om en att man "förskingrat "pengar, tagit ut visa kort och förfalskat namnteckning? Detta pågår via meijl och mun mot mun.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad förtal är och försöka besvara frågan om personen som sprider ut ryktet har förtalat dig. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad är förtal? Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Den eller de utomstående personer som får höra uppgiften måste också förstå den. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så om ett påstående är sant eller inte har inte någon avgörande betydelse. Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st (här).Har personen som sprider ut ryktet förtalat dig?Du skriver att ryktesspridningen har skett både via mail och muntligen. För att det ska vara förtal måste uppgiften ha nått minst en utomstående, och personen som får höra uppgiften måste också förstå den. I det här fallet låter det som att uppgifterna nått flera personer, så det rekvisitet är uppfyllt. Nästa fråga är om detta rykte är tillräckligt allvarligt för att kunna utgöra förtal. Att förskingra pengar är brottsligt, se Brottsbalken 10 kap 1 § (här). Om man påstår att någon har förskingrat pengar påstår man därmed att personen begått ett brott. Som framgår av rubriken ovan utgår man ifrån vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv, så om folk i din omgivning t.ex. får en sämre uppfattning om dig för att du påstås ha förskingrat pengar, eller om personer i din familj eller på din arbetsplats tycker att den typen av brott är särskilt allvarliga, talar det för att du blivit utsatt för förtal. Det framgår inte av din fråga om personen kan ha haft skälig grund för sin uppfattning, eller om han eller hon var skyldig att uttala sig, så den delen av frågan blir svår att besvara. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,