Är det förtal att hänga ut en dömd brottsling på Facebook?

2019-08-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag tycker förtalslagen är lite luddig. Jag undrar om det är förtal att hänga ut för och efternamn på en dömd brottsling? (I detta fall våldtäktsman). Det här hände på Facebook. Även domen finns tillhands.
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelser om förtal finner vi i Brottsbalken (BrB). Jag kan hålla med om att lagen är lite svår att förstå, men jag ska göra mitt bästa för att förklara den så gott jag kan. Jag kommer därför att inleda med att generellt redogöra för den regel som rör förtal, för att sedan tillämpa den på den aktuella situationen. Vad är förtal för något?Det kan vara på tal om förtal när någon pekas ut som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt på ett sätt som kan få den utpekade att utsättas för andras missaktning. En ytterligare förutsättning är att uppgiften har nått andra än den utpekade, och att syftet med handlingen är att andra personer ska tycka mindre om personen i fråga (BrB 5 kap 1 §). I bedömningen om en person kan antas ha blivit utsatt för "andras missaktning", så ser man exempelvis till de sociala värderingarna som finns på inom en personkrets eller en samhällsgrupp. Det kan också variera från en geografisk plats till en annan. Det finns vissa tillfällen då det dock kan vara försvarligt att hänga ut en person på detta vis, vilket kan medföra att handlingen inte kommer att leda till något ansvar i frågan. Det kan exempelvis vara så att uppgiften var sann, att personen som lämnade uppgiften hade en skälig grund för den eller av någon anledning vara skyldig att göra så (BrB 5 kap 1 § andra stycket). Det brukar bland annat anses vara försvarligt att lämna ut en uppgift om det finns ett högt, bakomliggande allmänintresse. En avvägning mellan det allmännas intresse av att uppgiften lämnas, och den utpekades intresse av att den inte gör det, måste alltså göra. Det är alltså så att det är möjligt att dömas till förtal även om en uppgift är sann, men att det finns en chans att handlingen kan anses vara försvarlig beroende på hur utpekandet ägde rum, om det finns goda skäl bakom det och det dessutom kan visas på att uppgiften är sann. Vad gäller i detta fall?Den intressanta frågan i detta fall är alltså om det kan anses vara försvarligt att hänga ut den dömde våldtäktsmannen på Facebook. I Sverige ses det generellt sett inte som försvarligt att hänga ut en tidigare dömd brottsling med avsikten att denne ska utsättas för andras missaktning. En anledning till detta är exempelvis att det i Sverige är förbjudet med s.k. "dubbelbestraffning", vilket innebär att man inte ska bestraffas två gånger för ett och samma brott. Det spelar alltså ingen roll att uppgifter är sanna och att det finns en dom till hands - att hänga ut en brottsling på detta sätt kan anses vara ett förtalsbrott oavsett. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall för att avgöra huruvida det kan anses vara försvarligt eller inte, och något definitivt svar på frågan kan jag därför dessvärre inte ge dig. Förtal är ett målsägandebrottVad som kan vara bra att veta är att förtal är ett "målsägandebrott", vilket innebär att det först och främst är den utpekade själv som kan väcka ett s.k. "enskilt åtal" i rätten om denne önskar agera på det som har hänt. En åklagare kan nämligen endast under vissa förutsättningar väcka talan åt målsäganden (BrB 5 kap 5 §). Huruvida den utpekade skulle ha någon framgång med att väcka talan är dock mycket svårt att svara på, då rätten som sagt alltid gör en individuell bedömning utifrån varje enskilt fall. Jag hoppat att detta besvarade din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma. Med vänliga hälsningar,

Polisanmäla för förtal eller förolämpning?

2019-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag var med ett seminarium igår med ganska mycket deltagare och när seminariet slutat kom en person som jag kände tidigare och skrek och påstår att jag var skyldig honom pengar och han skrek så högt att flertal personer så åt honom att lämnar området vilken han inte gjorde utan fortsätter med sitt agerande. Det han påstår bar inte sant. Och jag undra om det han gjorde var brottsligt och kan jag anmäla honom för förtal eller förolämpning?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.FörtalDin fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för missaktning döms för förtal (5 kap 1 § första stycket BrB). Var personen skyldig att uttala sig eller var det med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar personen att uppgiften var sann eller att denne hade skälig grund för den, ska det inte dömas till ansvar (5 kap 1 § andra stycket BrB). Det krävs inte att uppgiften faktiskt har medfört andras missaktning men uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet. För att det ska kunna vara fråga om förtal måste uppgiften ha lämnats till annan än den som uppgiften avser. För förtalsansvar räcker det att det funnits en risk för att den berörde under föreliggande omständigheter skulle komma att utsättas för andras missaktning. Utgångspunkten för bedömningen av om en uppgift i det konkreta fallet är ägnad att utsätta någon för annans missaktning är de sociala värderingarna på den berördes ort och inom hans eller hennes egen samhällsgrupp eller personkrets. Till exempel kan den som tillhör en nykterhetsförening förtalas genom att beskyllas för att ha ägnat sig åt viss alkoholförtäring.FörolämpningDen som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning (5 kap 3 § BrB). Det krävs inte att en kränkning uppkommit utan det avgörande är om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Det är inte möjligt att förolämpa någon genom att fälla ett yttrande till tredje person. Yttrandet måste rikta sig till den som man förolämpar. Den brottsliga gärningen avser beteenden som syftar till att såra den utsattes känslor och som utgör angrepp på dennes självkänsla.I ditt fallOm du tror att personen skrek åt dig att du var skyldig honom pengar för att utsätta dig för seminariedeltagarnas missaktning kan du polisanmäla honom för förtal. Det krävs ju inte att uppgiften som han lämnat faktiskt medfört andras missaktning och dessutom görs bedömningen med utgångspunkt i de sociala värderingarna inom din samhällsgrupp eller personkrets. Om du till exempel deltog i ett seminarium där en sådan beskyllning är allvarlig är förmodligen sannolikheten att yttrandet betraktas som förtal större. Det är eventuellt möjligt att polisanmäla honom för förolämpning men jag tror att förtalsbrottet är mer relevant.Det finns alltså möjlighet att polisanmäla händelsen men det är inte garanterat att han fälls för förtal eller förolämpning. Det är domstolen som avgör detta med hänsyn till de enskilda omständigheterna som framkommer i målet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Agera mot ryktesspridande och trakasserande granne?

2019-07-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejMin granne ovanför mig sprider rykten om mig här i vårt område där vi bor. Både på krogen och från balkongen. Hon ropar åt mig på sin balkong att jag är ett psykfall och att jag är det sjukaste som finns. Hon ropade för 2 år sedan från sin balkong att jag stått här i centrum i morgonrock med en öl i handen. Hon har även sagt det till sina vänner på krogen här i centrum. Vittnen finns, hon sprider rykten även om att jag skulle "gå på piller". Hon skrek även så till mig från sin balkong. Får hon göra så, får hon förtala mig på detta sätt ostraffat?
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline Jag beklagar din situation. Angående hennes uttalanden direkt till dig hade det kunnat klassificeras som brotten ofredande eller förolämpning, ofredande är något allvarligare brott och kan ge böter eller fängelse upp till 1 år. Man döms inte för båda brotten, utan det ena eller det andra. För brottet ofredande ska personen ha fysiskt antastat någon såsom att knuffa, spotta eller sätta krokben till exempel. Men det innefattar även att utsätta någon för annan störande kontakt eller hänsynslöst agerande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det innefattar att mobba någon. Beroende på omfattningen på uttalandena och allvaret och vad som kan bevisas kanske brottet förolämpning blir ett troligare alternativ. Då ska personen rikta beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon och detta beteende ska vara ägnat att kränka dennes självkänsla eller värdighet. Syftet är alltså att såra någon och det verkar vara din grannes mening. Angående det din granne sprider till andra kan brottet förtal bli aktuellt. Det krävs att grannen utpekat dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt och att denne lämnar uppgifter/info till andra som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Det viktiga är att informationen är avsedd att förändra folks attityd om personen. Det låter faktiskt som detta är fallet, det kan räcka med att påstå att en person är ohederlig, lögnaktig. Du säger att det finns vittnen, det är positivt om de kan styrka vad grannen sagt. Du hade även kunnat spela in ett samtal du och grannen har för att få bevis. Det kan i vissa fall vara försvarligt att lämna uppgifter om en person till andra om det var sant och personen haft skälig grund för att lämna den. Detta verkar inte aktuellt i detta fallet, dock har jag inte all information. Jag kan råda dig att gå vidare med ärendet om trakasserierna inte upphör för detta beteende är inte ok. Här kan du boka tid på Lawline för deras betaltjänst med erfarna jurister om du önskar gå vidare. Med vänlig hälsning

När kan man dömas för förtal enligt brottsbalken?

2019-07-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kvinnan min sambo hade affär med skriver till han om mig efter att han lämnat henne -att våran dotter är inte hans, att jag ska skada och döda han, att jag planerade allt för att separera de och skrämma han, jag kontrollerar han- kan jag anmäla henne för förtal? Tacksam för svar
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet förtal regleras i 5 kap 1 § brottsbalken. Där sägs att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal. Det krävs alltså för brott att 1) en uppgift har lämnats, 2) att uppgiften ska avse en viss levande människa, 3) uppgiften ska vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning, och 4) uppgiften ska ha lämnats till någon annan än den som uppgiften avser. Det är i ditt fall klart att uppgifter har lämnats till en annan person än du själv (din sambo). Dessa uppgifter är enligt mig ägnade att utsätta dig för din sambos missaktning, då personen skriver att du varit otrogen, att du ska göra honom illa och liknande. Det krävs inte enligt lagen att någon faktisk missaktning ska uppstå för att det ska vara fråga om brott, utan uppgifterna behöver endast typiskt sett leda till andras missaktning. Uttalandena som personen gjort på sms till din sambo får sägas typiskt sett leda till missaktning hos den eller de personer som nås av uppgifterna.Det kan vara så att uppgifterna personen lämnat till din sambo är att klassa som förtal. Det som kan göra det tveksamt är om det inte finns någon grund för din sambo att tro på det som skrivits i meddelandena. Har din sambo ingen som helst anledning att tro på meddelandena, och tror han heller inte på dem och leder det inte till några problem mellan er, kanske uppgifterna inte kan anses ägnade att leda till missaktning. Men detta är bedömningar som en domstol ska göra. Oavsett bör du polisanmäla händelserna, då det kan vara fråga om förtal och även andra brott. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Förtal under vårdnadstvist

2019-08-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det förtal om en person sitter och ljuger om mig i en rättssal och påstår att jag säljer narkotika på behandlingshem och att jag vart utskriven därifrån pga av jag tog droger ? Personen ifråga har hittat på detta i samband med en vårdnadstvist för att få en fördel. Tacksam för svar.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet förtal regleras i brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. För att en handling ska kunna falla inom brottet förtal krävs först och främst att en person utpekar någon annan såsom brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det krävs också att personen ifråga gör detta uppsåtligen. Uppsåt är ett svårhanterat begrepp inom straffrätten, men kort förklarat innebär det att personen måste ha avsikt att göra just detta, eller i vart fall inse det och vara likgiltig inför det. Dock finns det undantag. Om personen är skyldig att uttala sig, eller om det annars med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att man lämnar sådana uppgifter som det är fråga om, och visas det att uppgifterna var sanna eller att personen hade skälig grund för dem, är uttalandet inte brottsligt (BrB 5 kap 1 § 2 st). En person har skyldighet att uttala sig vid exempelvis en rättegång. Det rör sig dock inte om någon rättegång i detta fall. Frågan är därmed om det kan anses försvarligt att lämna sådana uppgifter som personen i din fråga har gjort. Försvarligheten bedöms utefter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter, t.ex. hur, när och i vilket syfte uppgiften lämnats. Det anses sällan försvarligt att lämna osanna uppgifter, men man får även beakta att uppgifterna lämnats i samband med en vårdnadstvist. Det kan i en vårdnadstvist anses finnas ett större utrymme att uttala sig om omständigheter som kan ha betydelse för motpartens lämplighet som förälder. Samtidigt rör det sig i ditt fall om allvarliga anklagelser, vilket också ska tas med i bedömningen. Som du säkert märker är det en individuell bedömning som får göras utifrån samtliga omständigheter, och det är svårt för mig att klargöra hur en domare skulle resonera i ditt fall. Om du vill gå vidare med detta så är ett första steg att göra en polisanmälan. Om du har ett ombud som hjälper dig i vårdnadstvisten kan du diskutera frågan med denne. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om det sprids falska rykten om att jag har begått ett brott?

2019-07-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Person A och Person B hade ett rätt dåligt sexliv, och de bråkade rätt mycket runt ämnet sex (om hur ofta de skulle ha det). Den ena partnern ville ha mer än den andra. När de väl hade sex så hade båda samtycke. Den ena ville ha det oftare, medans den andre ville ha det färre. Tillslut gav de båda upp och det tog slut.Nu i efterhand finns det rykten om att den andra hade sex utan den andres vilja, samt en lögn där den ena personen ska ha somnat till under ett samlag i någon sekund där ryktet går att den andra hade sex medans den ena personen sov. Vilket inte har hänt, då både person A och B sagt att det var ett missförstånd.Båda i förhållandet tycker allt bråk om detta är löst, men person B's kompisar har börjat sprida dessa rykten nu (cirka 8 månader efter separationen) om hur person A hade sex medans person B sov samt hur hen säger i efterhand att det var utan B's vilja.Min fråga till er är hur person A kan göra i denna konflikt.Kan den stämma person B/hens kompisar för förtal?Hen vill det, men är rädd för att person B kommer göra en anmälan på A för att ha haft sex utan samtycke. Då det var så längesen, samt att det inte finns några inspelade bevis, inga muntliga konversationer inspelade, eller annat liknande för att bevisa att det alltid varit samtycke vid just sex. Hur ska A kunna skydda sig från dessa påhittade saker från A och hens kompisar?Notera/förtydligande:Det var alltid samtycke vid sex. Det var bara en önskan att ha mer för förhållandets skull
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag har förstått din fråga rätt så har alltså A och B varit i ett förhållande, där A önskade ha samlag oftare än B gjorde. Relationen tog slut för åtta månader sedan, och efter detta så började B:s kompisar att sprida olika rykten. Dessa rykten handlade bland annat om hur A hade samlag med B mot dennes vilja, eftersom B hade somnat under akten. Både A och B är emellertid överens om att detta inte har skett, men B:s kompisar menar samtidigt att B i efterhand har sagt att det var mot dennes vilja. Din fråga handlar därför om hur A skulle kunna agera i denna situation. A skulle vilja stämma B/ dennes kompisar för förtal men är samtidigt orolig för att B kommer att göra en anmälan grundad på att A har haft samlag med B utan den sistnämndes samtycke. Du undrar därför hur A skulle kunna skydda sig från de påhittade påståendena. Jag vill inleda med att nämna att jag förstår att det är en mycket svår och komplicerad situation som du har hamnat i, och att jag ska göra mitt bästa för att hjälpa till så gott jag kan. För att få svar på dina frågor så får vi bland annat gå in i Brottsbalken (BrB) och kika. Kan A stämma någon för förtal?Enligt din fråga så har alltså B:s kompisar spridit falska rykten om att A har haft samlag med B utan dennes samtycke. Det finns också vissa uppgifter om att B i efterhand har påstått att det var utan dennes vilja, trots att både A och B var införstådda på att det var ett missförstånd och att samtycke alltid förelåg. Eftersom du frågar om A möjligtvis skulle kunna stämma B/dennes kompisar för förtal, så kommer jag nu att utreda detta nedan. För att det ska vara på tal om förtal så ska någon ha lämnat en uppgift om A, som är ägnad att utsätta A för andra personers missaktning. Det kan exempelvis handla om att A har blivit utpekad som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, vilket i din fråga faktiskt är fallet då det är brottsligt att ha samlag med någon utan dess samtycke. Ett ytterligare krav som finns för att påståenden ska falla under "förtal", är att de även har nått en tredje mans kännedom. Ryktena ska alltså ha spridits till fler personer, utöver den som spridit ryktena och den som ryktena handlar om (BrB 5 kap 1 §). Det kan dock vara så att B/ dennes vänner inte kommer att dömas till ansvar, om personen som uttalat sig var skyldig till att göra det eller på något sätt kan visa att det var försvarligt att lämna uppgiften (exempelvis på grund av att den var sann eller att denne hade skälig grund för den). Det är dock mycket möjligt att den som har spridit ryktena kan komma att dömas till ansvar om det inte fanns någon skälig grund till att lämna uppgifterna, eftersom du skriver att de är helt utan sanning. Att göra en bedömning kring hur stor chans A har att vinna målet kan dock givetvis vara svårt, då en enskild bedömning kring de individuella förutsättningar måste göras i varje fall. Förtal är ett s.k. "målsägandebrott"Vad som kan vara bra att veta är dock att förtal är ett s.k. "målsägandebrott", vilket innebär att det som huvudregel är A som själv måste väcka åtal för att få igenom en rättegång. Åklagaren kan dock komma att välja att själv väcka rättegång om det är påkallat ur en "allmän synpunkt". För att avgöra om det är påkallat ur en allmän synpunkt så görs bland annat en bedömning utifrån brottets art, A:s situation, omständigheterna vid brottet m.m (BrB 5 kap 5 §). Skulle B kunna anmäla A för samlag utan samtycke?Du beskriver även att A är orolig för att B skulle kunna komma att göra en egen anmälan gällande att A skulle haft samlag med B mot dennes vilja, om A väljer att göra en anmälan om förtal. Enligt våra rådande regler så är ett sexuellt umgänge olagligt om det inte är frivilligt. Det krävs med andra ord ett samtycke. Om det saknas så kan det vara på tal om en våldtäkt förutsatt att gärningsmannen hade för avsikt att begå gärningen, eller åtminstone var likgiltig inför det (BrB 6 kap 1 §). Det finns dessutom något som kallas för en oaktsam våldtäkt, vilken kan bli aktuellt om gärningsmannen har varit grovt oaktsam i förhållande till att offret ej deltog frivilligt i akten. Detta innebär med andra ord ett krav på att sexpartners kan vara tvungna att aktivt göra sig medvetna om att båda parter samtycker till det som sker. En bedömning kommer med att kunna grunda sig på på gärningsmannen borde ha förstått att det fanns en risk för att offret inte deltog frivilligt (BrB 6 kap 1 a §). Du beskriver dock i frågan att det inte var någon tvekan om att samtycke förelåg, och att både A och B därmed frivilligt deltog i alla akter. Du skriver dessutom att det inte finns några handlingar för att styrka att samtycke fanns, såsom t.ex. inspelningar osv. I lagens mening så förutsätter inte ett samtycke att det finns något skriftligt kontrakt eller liknande, utan det torde egentligen räcka att man genom ord eller handlingar har uttryckt frivillighet. Att bevisa att en våldtäkt har ägt rum (eller inte) kan vara mycket svårt, då ord ofta står mot ord. Det är dock viktigt att komma ihåg att det först och främst är åklagaren som har bevisbördan i brottmål såsom dessa. Detta innebär att det är upp till åklagaren att bevisa vad som har hänt, och om ett eventuellt samtycke inte förelåg. Att anmäla oskyldig till åtal kan falla under "falsk angivelse"Man kan givetvis inte hindra B från att anmäla A, om denne skulle välja att göra detta. Det är dock så att det kan vara olagligt att anmäla oskyldig till åtal, eftersom det isåfall skulle kunna vara på tal om "falsk angivelse" (BrB 15 kap 6 §). Detta innebär att det är olagligt för B att anmäla A för exempelvis våldtäkt, om B vet om att A är oskyldig. Anmälan måste ha skett till en myndighet (exempelvis Polisen), och B måste ha haft för avsikt att få A åtalad för brottet. SammanfattningDet är med andra ord förmodligen möjligt för A att stämma B eller dennes vänner för förtal, så länge B/ dennes vänner har haft för avsikt att skapa missaktning gentemot A och om informationen har spridits ut till åtminstone en tredje person. Om B skulle välja att polisanmäla A för en eventuell våldtäkt, så kan man dessvärre inte göra så mycket för att förhindra detta. Vad A däremot kan göra är att anmäla B för falsk angivelse, förutsatt att B vet om att A är helt oskyldig till brottet men avser att sätta dit denne för detta. Om du skulle behöva stöd som en följd av denna situation så skulle du exempelvis kunna vända dig till Brottsofferjouren. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med dina funderingar. Om du skulle ha några ytterligare frågor så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Har jag blivit förtalad av min svåger?

2019-07-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Min svåger anklagar mig för att hotat min syster att jag ska sparka henne i magen när hon vänta barn , men jag är och har aldrig barit en våldsam person , min syster fick missfall och slulden läggs på mig då vi hade ett gräl verbalt . Nu efter 13 år sitter han fortfarande o anklagar mig för detta o förstör mitt liv . Kan jag anmäla honom för förtal då detta är osanning vilket även min syster säger att han ljuger
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska utreda om din svåger kan ha utsatt dig för brottet förtal samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad innebär förtal? Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så huruvida något är sant har inte någon avgörande betydelse. Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalk 5 kap 1 § 2 st (här). Kan din svåger ha utsatt dig för förtal?Uppgiften/anklagelsen är troligen tillräckligt allvarlig för att det ska räknas som förtal. Du skriver att din svåger anklagar dig, och påstår att du hade sagt till din syster att du skulle sparka henne i magen när hon väntade barn. Om svågern enbart framför anklagelserna direkt till dig har han betett sig illa mot dig men det är inte förtal i lagens mening. Om han däremot påstår inför andra att du hade hotat din syster, eller sprider rykten är det förtal. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning.Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du funderar på att göra en polisanmälan gentemot din svåger rekommenderar jag att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Vänligen,

Kränkande uttalande i självbiografi, förtal eller inte?

2019-07-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Det har skrivits en självbiografi och i den framkommer mitt namn och en händelse som är både kränkande och väldigt utelämnande. Jag har inte vetat något om det här alls utan kom till min kännedom ett år efter att boken släppts. Kan jag anmäla för förtal?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Det är svårt för mig att avgöra huruvida uttalandet i självbiografin är att klassas som förtal eller inte. Men för att förtal ska bli aktuellt krävs att skribenten av självbiografin utpekat dig som brottslig eller klandervärd eller på annat sätt lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Det ska alltså handla om uppgifter/uttalanden som avsett att skada ditt anseende hos andra människor. Skadan behöver ej ha skett utan det räcker med att uppgiftslämnandet/uttalandet typiskt sätt leder till skada.Notera dessutom att om skribenten varit skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgiften samt att skribenten visar att uppgiften var sann kommer uttalandena att inte räknas som förtal (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken).Om du själv upplevever att uttalandet är att anses som förtal kan du göra en anmälan.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor eller funderingar får du gärna höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,Ava