Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?

2021-01-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har blivit kränkt/förolämpad av en person i en konversation på Facebook. Denna person kallade mig "funktionell analfabet" . Kan jag polisanmäla henne?
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.PolisanmälanOm du tror att du utsatts för en brottslig handling bör du göra en polisanmälan. Anmälan bör upprättas så snart som möjligt och kan göras antingen via internet eller via 114 14 (det numret som inte gäller akuta ärenden).Det krävs inte att du själv gör en bedömning om huruvida du faktiskt utsatts för ett brott eller inte. Det är upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte.Förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken):Det uttalande du beskriver skulle kunna falla in under brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar till exempel en beskyllning eller ett nedsättande uttalande mot någon annan och med avsikt att kränka personens självkänsla eller värdighet.Vad gäller kränkningen krävs inte att en kränkning uppkommit i det enskilda fallet utan det som är avgörande i bedömningen är om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning. Det kan till exempel vara fråga om kränkande uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung eller på något funktionshinder. Bedömningen om det handlar om förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken görs utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilda som anser sig utsatts för brottet (målsägande). För att förolämpning ska anses föreligga måste uttalandet på ett mer personligt plan också kunna träffa den angripna.ÅtalsfråganBrott mot 5 kap 3 § brottsbalken får i regel inte åtalas av någon annan än målsäganden själv (5 kap. 5 § brottsbalken). Endast i vissa fall får åklagaren väcka åtal.Vid förolämpningsbrott gäller att åklagaren får väcka åtal om:- målsägande är under 18 år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal- om åtal anses påkallat från allmän synpunktoch åtalet avser:- förolämpning mot någon i eller för hans/ hennes myndighetsutövning eller- förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Det kan alltså betyda att du själv måste väcka åtal i frågan. Detta är dock inget som hindrar dig från att göra en polisanmälan. RekommendationJag skulle rekommendera dig att göra en polisanmälan om du upplever att du blivit utsatt för ett brott. Sedan får polisen avgöra hur och om ärendet ska tas vidare till ett eventuellt åtal och vem som i sådana fall ska väcka åtal.Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Är det brottsligt att kalla någon ful?

2021-01-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att kalla någon ful?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en långtgående yttrandefrihet som följer av grundlagen (se 2 kap. 1 § regeringsformen). Därför kan nedsättande uttalanden, såsom att man kallar någon "ful", vara lagliga även om det kan upplevas som mycket kränkande för den som angrips. Enligt 5 kap. 3 § brottsbalken är det dock straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Den som göra detta kan dömas för förolämpning. Bestämmelsen avser yttranden eller beteenden som typiskt sett kan anses kränka en persons självkänsla. Det avgörande är alltså inte den angripnas subjektiva upplevelse av uttalandet eller beteendet. Alla nedsättande yttranden omfattas dock inte av bestämmelsen, utan det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Med "personligt plan" avses exempelvis uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet (se prop. 2016/17:222). Att säga till en person att hen är ful borde därför inte vara brottsligt eftersom uttalandet inte angriper hen personligen på det sättet som krävs för att straffansvar ska uppkomma. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att berätta om en tidigare relation

2021-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Jag har en fråga angående förtal.Jag var i en relation med en kille för snart 2 år sen som innehöll mycket kränkningar, hot, fysiskt och psykisk misshandel och trakasserier från honom mot mig. Jag lyckades lämna honom efter allt han utsatte mig för och vågade även göra en polisanmälan som än idag 2 år senare inte är klar, alltså under förhandling. Efter förhållandet har jag gått hos en psykolog på Frideborgs, en förening inom våld i nära relation, jag har mått hemskt dåligt, fått depression, PTSD och även ett väldigt ostabilt mående efter det förhållandet. Har även fått medicinering med antidepressiva. Jag går med allt det måendet inom mig och vill på något sätt förklara hur jag mår för vänner på sociala medier men jag vågar inte för jag är rädd att det kan ses som förtal även fast jag inte nämner hanns namn. Får man berätta på sociala medier att man blivit utsatt för våld ens? För mig känns det som det skulle vara som en slags terapi att berätta varför jag mår så dåligt och att nå ut och hjälpa andra kvinnor som sitter/suttit i min sits. Det känns så tabu att prata om kvinnomisshandel idag men jag vill berätta att man inte är ensam och att det finns hjälp att få.Tacksam för svar! Mvh S*****
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med fråga. Förtal är ett brott som regleras i 5 kap 1 § BrB. Av den paragrafen framgår att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andra missaktning dömes för förtal. Det ska också nämnas att för straffansvar så spelar det ingen roll huruvida uppgiften man lämnar är sann eller inte. För att konkretisera bestämmelse ytterligare, så kan man säga att allmänna påståenden om en viss person generellt sett inte är brottsligt. Utgångspunkten är att påståenden som går att kontrollera i efterhand utgör en bestämd uppgift i lagens mening. För straffansvar krävs det alltså att man UTPEKAR en viss person som klandervärd. Att exempelvis inte skriva ut namn skulle enligt min mening inte uppfylla kraven för förtal, och därmed inte brottsligt. Det finns ett undantag från straffansvar även i de fall gärningen skulle betraktas som förtal. Undantagsbestämmelsen förutsätter att (1) den som lämnat uppgiften var skyldig att uttala sig eller (2) det annars var försvarligt att lämna uppgiften i saken och (3) den som lämnat uppgiften visar att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för den. Bedömningen av om det varit försvarligt att lämna uppgift i saken måste göras med hänsyn till alla omständigheter när uppgiften lämnades. Tex bör man beakta hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgiften lämnades, vem som avsågs med uppgiften och vem som lämnade den. I ditt fall så har jag svårt att se att handlingen skulle falla under förtal, speciellt i det fall att du inte pekar ut en viss person. Rätten att yttra sig är grundlagsstadgat och får inte inskränkas utom i särskilda undantagsfall. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vad kan man göra om man anklagas för att ha stulit på jobbet?

2021-01-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min man har blivit oskyldigt anklagad för att ha stulit en massa matvaror på jobbet. Någon/ några säger sig ha sett att han har en vit säck och lägger varorna i. Helt absurt för jag vet ju att han inte har tagit hem något till vårat hem och vet att han aldrig skulle göra något sådant. Detta har även inträffat när han har varit ledig och inte befunnit sig på arbetet. Så det är någon som kanske går fri och låter honom få skulden. Vet att det finns ett antal personer/ personal som inte gillar honomHan är nu avstängd i väntan på ett beslut. Det gör mig så arg att dom inte ens kollar upp datum för stölderna och ser om han överhuvudtaget arbetat då. Vad gör man? Mvh Tina Norman
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.Detta innebär att om din man utpekas och anklagas för att ha stulit på sin arbetsplats så kan det handla om brottet förtal, då han utpekas som brottslig. Om en person dessutom sprider dessa rykten till andra personer för att man inte gillar personen i fråga så kan antas att man gör det med syfte att om att utsätta personen för andras missaktning, vilket också träffas av bestämmelsen om förtal. Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte klassas som förtal. I sådana fall förutsätts det att anklagelsen varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund att anta att uppgiften var sann. Det kan exempelvis handla om att en person sett en arbetskollega olovligt ta varor från arbetsplatsen och sedan berättar detta för sin arbetsgivare. I sådana fall omfattas detta av undantagsregeln och utgör alltså då inte förtal. Vad kan man göra? Din man kan kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Det måste vara din man som personligen lämnar in anmälan. Men brottet förtal är ett målsägandebrott och det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, din man i detta fall, själv som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske 5 kap. 5 § Brottsbalken. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.Jag vill även påpeka att om din man förlorar målet så är det han i sådana fall som kommer få betala rättegångskostnaderna enligt 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Om din man väljer att stämma dessa personer för förtal och inte lyckas bevisa att dem är skyldiga till brottet blir han alltså ersättningsskyldig även för deras rättegångskostnader. Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

​Är det brottsligt att säga att någon är ful?

2021-01-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att säga: O jävlar vad ful du är, till någon?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av Sveriges grundlag följer att vi har en långtgående rätt att få uttrycka oss hur vi vill (2 kap 1§regeringsformen). Detta innebär att det kan vara okej att säga saker som kan upplevas som mycket kränkande, till exempel att någon är jävligt ful. FörolämpningDet är dock straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta är brottsligt och kallas förolämpning. (5 kap 3§ brottsbalken). När man ska bedöma om något kränker en annans självkänsla gör man detta utifrån vad som typiskt sett kan anses vara kränkande. Man tar alltså inte någon större hänsyn till hur den som blivit utsatt upplevt kränkningen. Alla nedsättande yttranden klassas dock inte som förolämpning. Det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet är exempel på sådant som träffar det "personliga planet" (prop. 2016/17:222). Att säga till en person att hen är jävligt ful borde inte kunna vara brottsligt även fast det är oerhört nedsättande. Detta då uttalandet inte angriper hen personligen på det sättet som krävs för att straffansvar ska uppkomma utan är mer ett "allmänt" nedlåtande yttrande. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

2021-01-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit förtalad i min kompiskrets för att ha oprovocerat misshandlat en pensionär riktigt illa. Detta stämmer givetvis inte, inga bevis eller indikationer finns för det! Men ifall jag flera år senare faktiskt skulle misshandla en pensionär, innebär det då att personen som spred uppgiften kan frias från förtals-ansvar eftersom han ju visade sig ha rätt? Innan förtalsbrottet preskriberats alltså.
Frida Deivard |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den relevanta tidpunkten för att bedöma om ett brott begåtts är tiden då handlingen begicks. Till exempel kan du ej bli dömd för ett brott som inte fanns enligt lag när handling begick enligt retroaktivitetsförbudet. I och med att den relevanta tidpunkten är vid handlingstillfället blir man inte "friad" från förtalsbrott för att det flera år senare "blir sant". Är man slutligt dömd för förtal så är man dömd. Endast vid extraordinära fall kan det särskilda rättsmedlet resning fria person som blivit dömd, men det är inte relevant i ett fall som detta eftersom handlingen vid tiden för brottet uppfyller alla rekvisit för förtalsbrottet (5 kap. 1 § brottsbalken).Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,

Ekonomiskt förtal

2021-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan företag, kommunförening av ett politiskt parti, mediekanaler eller institutioner på universitet förtalas? Dvs. man sprider negativa rykten som förvisso är sanna om de, men som leder till missaktning och uppfattningen att alla där är klandervärda. Det handlar alltså inte om enskilda personer som förtalas. Till exempel att det här företaget inte bryr sig om sina kunder eller att den här institutionen lurar studenter och lär ut fel kunskap. Undvik dessa!
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 §. Där stadgas att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter (...)". Centralt i paragrafen är att utpekandet ska rikta sig emot "någon", vilket syftar just på levande personer. Förtal är ett ärekränkningsbrott, och endast fysiska personer anses ha ett skyddsbehov för sin ära. Förtal omfattar alltså inte utpekanden av olika sorters sammanslutningar, till exempel föreningar eller företag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Rykten om fusk på högskoleprovet

2021-01-14 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min ex flickvän har spridit rykten till andra om att jag fuskat på högskoleprovet och att jag nu ligger ´´risigt till``, dvs. hon vill anmäla mig. Vi känner båda många av personerna i vårt kontaktnät och flera har nu redan börjat distansera sig från mig och några har även brutit kontakten, pga. hennes rykte. Detta stämmer naturligtvis inte, eftersom jag inte ens skrivit något högskoleprov i livet. Är hennes agerande brottslig? Hon pekar ju nästan ut mig som kriminell, för det är väl brottsligt att fuska på högskoleprov?
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör brott kommer Brottsbalken att vara tillämplig. Om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken.Detta innebär att när du anklagas för att ha fuskat på högskoleprovet så kan det handla om brottet förtal, då du utpekas som brottslig. Att en person dessutom sprider dessa uppgifter till andra personer kan antas handla om att utsätta dig för andras missaktning.Det finns vissa undantag där anklagelser inte klassas som förtal. I sådana fall förutsätts det att anklagelsen varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund att anta att uppgiften var sann.Enligt min bedömning anser jag att det i ditt fall inte rör sig om sådana anklagelser som är försvarliga och därför omfattas dessa inte av undantagsregeln.Att fuska på ett högskoleprov kan absolut utgöra ett brott. Det kan handla om brottet osann försäkran. När man gör högskoleprovet så undertecknar man en försäkran på heder och samvete om att lämna provsvar utan att använda sig av otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt vilseleda.I 15 kap. 10 § 1 st. Brottsbalken anges det att den som skriftligen på heder och samvete lämnar osann uppgift eller undanhåller sanningen som innebär fara i bevishänseende döms för osann försäkran. Fara i bevishänseende betyder att det finns risk för att bevisen kan komma att bedömas på felaktigt sätt. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i högst sex månader..Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar