Kan jag bli dömd för något om jag hänger ut en person på stan?

2020-04-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, om jag skriver ut en bild på en person, och skriver en text som t,ex kvinnomisshandlare eller fara för stan osv, och hänger ut bilden på stan överallt, kan jag bli dömd för något? När personen är anmäld för misshandel nu, bevis såsom skador på bilder, polis som fick arrestera han eftersom han va en fara, och att att göra det för att varna människor så han inte skadar andra eftersom han höll på att döda sin sambo
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB).Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan bli dömd för något genom att framställa en bild på en person och koppla samman denna bild med en text som i ditt fall då är "kvinnomisshandlare" eller "fara för stan" och sedan hänga ut bilden offentligt. Det korta svaret på den frågan är ja, det skulle kunna klassas som förtal (5 kap. 1 § BrB). Nedan förklarar jag varför.Vad är egentligen förtal?Som sagt ovan är det troligt att det agerande din fråga handlar om skulle klassas som förtal (5 kap. 1 § BrB). Förtalsbrottet innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Detta utpekande ska också vara ägnat att utsätta den man pekar ut för andras missaktning. Det betyder med andra ord att man lämnar en uppgift om en annan person som är nedsättande och är ägnad att vara just nedsättande. Vad som är nedsättande eller inte bedöms utifrån den allmänna uppfattningen i samhället. För att koppla till de konkreta exemplen du ger i din fråga borde en uppgift som kvinnomisshandlare eller fara för stan vara att bedöma som en sådan nedsättande uppgift om annan.Kan man gå fri om uppgiften är sann?Som jag förstår det verkar dina ord om personen grunda sig i vissa saker denna person gjort och sådant som hänt innan, och att du i grund och botten vill varna andra. Det framgår att personen är anmäld för misshandel och att han höll på att döda sin sambo. Man kan då tänka sig att du inte borde dömas till ansvar för att gå ut med uppgifterna, eftersom de kanske är sanna.Det finns en möjlighet att inte dömas till ansvar för förtal även fast man gjort något som egentligen är att bedöma som förtal. Det ska då vara en situation där du varit skyldig att uttala dig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna just uppgiften, och uppgiften är sann eller att det fanns skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Här får göras en intresseavvägning och en säker sådan kan jag inte göra för dig.SlutsatsMin bedömning är dock att det finns en stor risk att det du funderat över att göra skulle klassas som förtal och jag råder dig därför att undvika det.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som förtal?

2020-03-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Min flickvän blev våldtagen av en person, som vad jag vet, varit på 2 mer tjejer. Dock vet jag inte om det är lika allvarligt som våldtäkt. Han har en maktposition på universitetet vi går på och utredningen lades ner utan att han ens blev inkallad på förhör. Jag är orolig att han ska ge sig på fler tjejer. Kan jag varna dem o berätta vad han gjort utan att anmälas för förtal om det leder till rykten?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga redogör jag för vad som räknas som förtal. Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (hädanefter BrB). Vad är förtal? En person kan dömas för förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Utpekandet ska röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art för att anses utgöra förtal. Uppgifterna ska typiskt sett leda till skada, men skadan behöver inte ha inträffat utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om den förtalade. Det krävs därmed att det handlar om spridande av en uppgift om persons, som kan vara nedsättande för dennes anseende. Bedömningen av vad som kan anses vara nedsättande, görs ur den utsattas omgivnings synvinkel. En grundförutsättning för förtal är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade. Vidare tar domstolen hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått. Det spelar därför roll vem som har nåtts av informationen och vilken relation dessa människor har till personen som utsätts för förtal. Man ser till hur aktuella uttalande subjektivt uppfattas av omgivningen som är det avgörande vid bedömningen om förtal föreligger. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs som ovan nämnt att uppgifterna lämnas till någon annan än den utpekade. Vad gäller därför i ditt fall? Om du väljer att peka ut en person som brottslig, och dessa uppgifter sprids till någon än den utpekade, kan det räknas som förtal. Domstolen kommer ta hänsyn till hur stor spridning som uppgifterna har fått samt till vem - vilket innebär en bedömning i det enskilda fallet och därmed något som i så fall domstolen avgör. Domstolen tar även hänsyn huruvida aktuella uppgifter kan framkalla en negativ uppfattning om personen. För påståendet som nämns i frågan bör en negativ uppfattning framkallas. I särskilda fall, exempelvis vid förolämpning mot någon för dennes myndighetsutövning, får åklagaren lov att väcka åtal, men i övrigt är det annars bara målsägande som kan väcka talan (5 kap. 5 § BrB). Det innebär att personerna som du hypotetiskt väljer att berätta det för, inte kan väcka åtal. Om målsägande väljer att väcka talan mot dig, är det denne som har bevisbördan för sitt påstående. För att kort sammanfatta riskerar du att anmälas för förtal om du pekar ut en annan person som brottsling. Personen som du pekar ut, kan då väcka talan om förtal, alternativt polisanmäla dig. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan man sprida uppgifter om att ngn är psykisk sjuk, helt ostraffat?

2020-03-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vi ha ett problem i familjen. Svärmor sprider i sms och mail till andra släktingar , som hon är osams med att hennes svärdotter är psykisk sjuk m.m. Kan hon göra detta helt ostraffat? Vad ska man göra? Kan man vända sig till Tingsrätt och vad skulle det kosta?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med eran fråga!Jag skulle råda er att vända er till polisen och berätta om de aktuella händelserna, som eventuellt kan upprätta en brottsanmälan. Det är svårt att ge er ett fullständigt svar på vilket brott som eventuellt skulle kunna vara aktuellt, men baserat på uppgifterna i frågan så skulle brottet förtal kunna vara aktuellt. Förtal innebär att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämna uppgifter som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning. Det spelar ingen roll om uppgifterna är sanna eller inte, se brottsbalken 5 kap. 1 §. Om ni väljer att gå till polisen och anmäla personen, är det sedan upp till åklagare eller polis, att efter ha upprättat en eventuell en anmälan, att besluta om en förundersökning ska inledas eller inte. Det är polisen eller åklagaren som beslutar, baserat på anmälan vilket brott som eventuellt kan vara aktuellt att utreda, alltså avgör inte anmälaren brottsrubriceringen. Ni kan läsa mer på polisens hemsida som ni hittar här. Ni ska alltså inte vända er till tingsrätten, utan i första hand till polisen. Hoppas ni fick svar på frågan och lycka till!Vänliga hälsningar,

Förtalsanmälan möjlig vid påhittad våldtäkt?

2020-03-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har blivit anmäld för våldtäkt av en tjej vid två tillfällen som inte har ägt rum. Detta ledde till åtal men tingsrätten friade mig då detta var en påhittad våldtäkt. Denna person har i sin tur berättat för ett dussin personer och detta har även gått så långt så det ledde till uppsägning på grund av att jag satt häktad i över en månad. Vad har jag rätt till då? Kan man anmäla målsägande för förtal? Eller finns det något annat att göra? Tacksam för svar!
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Du har i detta fall blivit utpekad som brottslig i och med den påhittade våldtäkten varför du också kan göra en förtalsanmälan. Du kan därmed inleda en förtalsprocess i domstol. Dock är det mycket viktigt att påpeka att är svårt och kräver mycket energi från dig att verkligen bevisa att ett förtalsbrott ägt rum då du kommer vara din egen åklagare. Detta bör man alltid ha i åtanke innan man inleder en process kring ett eventuellt förtalsbrott. Förlorar du processen i domstol riskerar du även att få betala rättegångskostnaderna helt själv.Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Fråga om förtal och ofredande

2020-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan man kalla något för fridskränkning om man skickar meddelanden på messenger nattetid även ifall den andre bett den första personen inte skicka mer?Och har man rätt att anklaga någon flr att vara pervers när man dejtar en partner även ifall den yngre partnern är 28år och sprida lögner om att jag fyllekört när det är ren lögn!Är inte det förtal?Mvh Karl-göran Näsström
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.OfredandeDen situationen du i början nämner om att skicka meddelanden över nätet aktualiserar brottet ofredanden, Brottsbalken (Brb) 4:7. Det föreskrivs att "den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år". Enligt lagkommenterare är det inte bara fråga om fysiska sammanträffande som omfattas utan även genom internet. Kontakterna kan vara störande på grund av sitt antal eller på grund av när och hur de sker. Enligt förarbeten till paragrafen är en straffbar handling när handlingen utgör ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad. Därutöver krävs det att angreppet ska uppfattas som kränkande av målsägande, antingen vid tillfället eller vid ett senare tillfälle. Allmänt kan man säga att gärningen ska typiskt sett vara ägnad att kränka någons frid på ett kännbart sätt. Sammanfattningsvis kan det alltså vara ofredande om en person ständigt skickar meddelanden över internet. Man får dock ta hänsyn till den enskilda situationen. På sociala medier finns det möjlighet att blockera/ignorera en person för att på sådant sätt inte kunna ta emot meddelanden. Om personen i fråga har gjort det, men gärningsmannen fortsätter att ta kontakt genom att komma runt detta system (exempelvis nya konton) kan det betraktas som ofredande. FörtalEnligt BrB 5:1 ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal till böter. Om uttalandena med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar att uppgiften var sann eller att det skälig grund för den ska man inte dömas till ansvar.Beskyllningen av det klandervärda levnadssättet ska komma till tredjemans kännedom. Det behöver inte vara fråga om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning. Vad gäller uppgiften ska det vara av nedsättande karaktär enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Det ska vara fråga om av allvarligare beskaffenhet. Att kalla någon för pervers är negativ uppgift som utsätter en för andras missaktning. Om grunden för det anklagelsen däremot är att det är fråga om en yngre partner är det inte givet att uttalandet kan medföra andras missaktning. Vad gäller frågan om rattfylleri så är uttalas det i lagkommentarer som ett exempel som uppfyller lagens krav för förtal. Detta har med att göra med att rattfylleri är en brottslig gärning. Dock ska det framhållas att trafikförseelser inte allmänt sett alltid kan uppfylla lagens krav för förtal. Rattfylleri är en allvarligare form av trafikförseelse. Med vänlig hälsning,

Kan begreppet ”rättshaverist” utgöra förtal alternativt förolämpning?

2020-03-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Begreppet "rättshaverist" är idag ganska spritt som en nedsättande benämning på en person. Dess innebörd verkar beskrivas lite olika men genomgående syfta på någon slags kombination av dåliga personliga egenskaper, dålig argumentation och dåligt agerande. Vissa myndigheter och andra menar sig kunna diagnostisera vissa ageranden eller blandningar av ageranden som "rättshaveristiskt beteende".Hursomhelst, som jag uppfattar det har begreppet en negativ och nedsättande betydelse. Känner ni till om det har prövats i domstol om "rättshaverist" är ärekränkande nog att utgöra förtal eller förolämpning, beroende på om någon beskrivs som detta inför andra eller riktat direkt mot denne? Om inte, skulle ni bedöma att rättshaverist är nedsättande nog att utgöra förtal eller förolämpning? Vi kan förutsätta att alla andra rekvisit för dessa brott är uppfyllda.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mig veterligen har det aldrig prövats i domstol. Mitt svar är dock att det varken utgör förtal eller förolämpning. Nedan följer motivering…Förtal (5 kap 1 § Brottsbalken)Här bör det falla på att uttrycket ska vara "ägnad att utsätta någon för andras missaktning". I förarbeten uttrycks tydligt att det ska vara frågan om uppgifter av "allvarligare beskaffenhet". Även om det finns viss skillnad i hur "kränkt" man skulle tänkas bli av att bli kallad "rättshaverist" kommer ordet förmodligen inte anses tillräckligt negativt laddat för att uppfylla förtalsbestämmelsen. Jfr här till exempel att det inte ska utgöra förtal att beskylla någon för en mindre trafikförseelse eller för ett mindre näringsrättsligt brott (uppgifter som torde vara mer negativt laddade i sammanhanget)..Ytterligare problematiskt i sammanhanget är ordets bestämdhet. Om vi ponerar att du kallar mig för rättshaverist till person X,Y,Z och jag anmäler dig för förtal uppstår ju svårigheten om sanningsbevisning kring ordet ens är möjlig. Hur ska jag påvisa att uppgiften inte stämmer? Hur ska du bevisa att den de facto stämmer? Ett så pass vagt ord (allmänt hållet omdöme) lär leda till en mycket skum och luddig domstolsprocess. Stalltipset är alltså att det inte torde utgöra förtal (åtminstone i normalfallet).Förolämpning (5 kap 3 § Brottsbalken)I grunden kan du nog ta en stor del av resonemanget ovan och placera här. Skillnaden blir ju (som du säger) att denna paragraf skulle kunna bli aktuell utan tredje mans inblandning. Visst, nu är vi inne på en väldigt luddig paragraf där det verkligen är den "subjektiva äran" som styr men ordet är enligt mig än en gång inte tillräckligt negativt laddat (även om praxis har påvisad att det är svårt att med visshet säga om ett visst skällsord uppfyller lagens krav). Frågan är ju dock om det ens kan anses som ett skällsord? Enligt mig torde ordet i normalfallet vara alldeles för socialt adekvat för att uppfylla kraven för förolämpning.Hoppas du känner att du fått lite klarhet gällande din spännande fråga!

Förtal vid kontakt med arbetsgivare

2020-03-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En kvinna som arbetar som forskare på ett prestigefyllt universitet här, har hyrt ett rum hos min vän i ca. 4 veckor och därefter hos mig i 3 veckor. Hon behövde skjuta upp hyresbetalningen i någon vecka vilket vi tyckte var OK, men tiden gick och hon kom med nya osannolika berättelser, som på olika sätt lätt till att hon inte kunnat få fram pengar. Tillslut fick jag säga att hon får flytta oavsett ursäkt. Då berättade hon att hon har ett skuldberg hos kronofogden sedan 10 år och inte kan betala hyra överhuvudtaget och inte heller kan återbetala oss vid senare tillfälle. Detta har i sin tur satt oss i skuld, då vi dumt nog inte begärt deposition. Jag och min vän funderar nu på att kontakta hennes chef på Universitetet och fråga ifall de är medvetna om att hon inte har någonstans att bo och inte kan betala hyra. Nu är frågan till er: Kan vi bli anmälda för förtal om vi kontaktar hennes arbetsplats?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret torde vara nej. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Frågan är alltså om den här kontakten med universitet gör att du och din vän utpekar kvinnan som klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det är möjligt (men inte säkert) att förmedlingen av uppgiften i sig skulle kunna klassas som ett förtal i vissa fall, dock måste vi ju nu beakta att uppgiften (som jag tolkar frågan) är sann.Du och din vän ska i sammanhanget ha rätt att uttala er om försvarliga uppgifter som också är sanna (5 kap 1 § 2 st Brottsbalken). Därmed bör det faktum att ni kontaktar arbetsgivaren inte kunna utgöra förtal. Då kvinnan de facto är skyldig er pengar torde det ju vara fullt naturligt att se över hos arbetsgivare mm. hur hennes ekonomiska situation egentligen ser ut. Då ni också (förmodar jag) kan leda uppgifterna i bevis (dvs. bevisa att kvinnan inte kunnat betala er hyra) bör inget förtal kunna föreligga.I sammanhanget bör också de facto att ni lämnar uppgifterna för att påtala ett ekonomiskt missförhållande borgenär-gäldenär (och exempelvis inte sprida ett rykte) vägas in. Sammanfattningsvis anser jag alltså att kontakten med universitetet inte bör innebära att ni begår ett förtalsbrott. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Vad innebär förtal?

2020-03-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Det är så att en person som jag brutit kontakten med sen flera år tillbaka har börjat sprida rykten om att jag ligger med mina bröder, vilket såklart inte är sant.. Jag mår jättedåligt av detta och har börjat fått självmordstankar utifrån det personer säger bla till mina vänner..Kan jag anmäla personen för förtal och vad är oddsen att personen blir dömd för förtal?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att svara på hur sannolikt det är att en person blir dömd för förtal. Det beror mycket på omständigheter i varje specifik situation. Dock kommer jag att försöka reda ut vad som krävs för att ett uttalande ska kunna klassas som förtal. Jag kommer att utgå från brottsbalken (BrB).Vad innebär förtal?Förtal innebär att någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta någon för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 stycket BrB). Regeln finns till för att skydda individen mot ärekränkning. Att ha samlag med ett helsyskon är ett brott (6 kap. 7 § andra stycket BrB), varför uppgiften som lämnats angående dig kan tolkas som att du utpekas som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt.En annan förutsättning för att ett lämnade uppgifter ska klassas som förtal är att uttalandet spridits i ett större sammanhang. Ett större sammanhang bör innebära att uppgifterna sprids till fler än en eller två vänner. Omfattningen på spridningen av uppgiften tar domstolen hänsyn till vid avgörandet av mål om förtal.SammanfattningDet krävs två saker för att ett uttalande ska vara förtal:1) Uppgiften ska vara avsedd att utsätta någon för andras missaktning genom att peka ut denna som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt2) Uppgiften ska spridas i ett större sammanhang. Vad som avgör vad som är ett större sammanhang finns inte bestämt men är i alla fall till fler än några vänner.Om ett uttalande är förtal eller inte beror alltså mycket på omständigheterna. Om dessa krav stämmer in på de uppgifter som har spridits om dig kan du väcka åtal om förtal.Hoppas att mitt svar kunde vara till någon hjälp!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,