Kan jag polisanmäla någon som påstår att jag misshandlat min f.d. fru för förtal?

2019-10-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag är numera bosatt i Portugal. För en tid sedan fick mina bästa vänner här nere besök av gemensamma bekanta, ett gift par.Härvid påstod kvinnan i paret att jag ska ha misshandlat min före detta fru, något som absolut inte stämmer.Påståendet är till för att skada och påverkar både mig och min före detta fru mycket illa.Dessutom har rykten i min före detta hemstad om samma sak florerat. Sannolikt kommer det från samma källa vilket torde kunna tas reda på.I botten ligger en händelse då kvinnans make fick sluta som hockeytränare efter att ha behandlat vår son som då var fjorton år på ett illa sätt. Detta hände för 20 år sedan och jag har för länge sedan lagt det bakom mig, något kvinnan inte verkar gjort.Är det framkomligt att anmäla kvinnan för förtal eller är det något som inte tas upp?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att brottet förtal ska aktualiseras krävs att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta vederbörande för andras missaktning. Straffet för förtal är böter (jfr 5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken, BrB). I princip gäller straffansvaret för förtal oberoende av om uppgiften är sann eller ej. Det ska dock röra sig om en uppgift av något som är bestämt, något det går att pröva sanningshalten av. Uppgiften ska dessutom vara nedsättande enligt samhällets allmänna uppfattning och den ska åtminstone vara ägnad för att du utsätts för andras missaktning. För förtal krävs inte någon större spridning, det räcker att uppgifterna kommer till tredje mans kännedom, det vill säga till någon annan än dig och den som uttalat det. De objektiva rekvisiten för förtal kan, utifrån vad du beskriver i din fråga, mycket väl vara uppfyllda. Att misshandla någon är brottsligt, innebärande att du blivit utpekad som brottslig, om inte annat åtminstone klandervärd i ditt levnadssätt. Utöver de objektiva rekvisiten krävs det även att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt; det innebär att uppgiften ska ha lämnats med syfte att utsätta dig för andras missaktning.Förtal kan i vissa fall vara tillåtetI bestämmelsens andra stycke (jfr 5 kap. 1 § andra stycket BrB) finns ett undantag, i praktiken innebärande att förtal i vissa fall kan vara tillåtet. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs det att den som uttalar uppgiften var skyldig att uttala sig (i t.ex. vittnesförhör) eller att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften. Att det med hänsyn till omständigheterna ska vara försvarligt att lämna uppgiften innebär att det måste göras en intresseavvägning mellan det allmänna intresset och rätten mot integritet. Som exempel kan nämnas att desto mer känd en person är, desto större allmänt intresse kan det finnas att berätta om något. För att undantaget ska vara tillämpligt krävs dessutom att uppgiften är sann, eller att det fanns anledning att tro att den var sann. Bevisbördan för att uppgiften är sann eller att det fanns anledning att tro så, ligger på den som anklagas för brottet.Förtal är ett målsägandebrottFörtal skiljer sig något från en stor del av annan brottslighet i Brottsbalken. Förtal är ett målsägandebrott innebärande att åklagaren inte åtalar för förtal mer än om det anses påkallat från allmän synpunkt. Att åklagaren åtalar förtalsbrott är ganska ovanligt. Utgångspunkten vid målsägandebrott är att målsäganden (du) själv ska väcka åtal och driva målet. Det ställer höga krav på dig, då du måsta föra i bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet. Du har bevisbördan dels för att uppgiften lämnats, dels att det varit i syfte för att utsätta dig för andras missaktning. Det kan vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig i ärendet. Det finns tyvärr en distinktion mellan att ha rätt och att få rätt. Om du når framgång med din talan kan din motpart dömas till böter och du kan även begära skadestånd. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att om du inte når framgång med din talan innebär det att du får betala både dina egna rättegångskostnader och din motparts, vilket kan bli dyrt i längden.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga; det kan utgöra ett brott att till tredje man påstå att du misshandlat din före detta fru. Genom en sådan uppgift utpekas du som brottslig, och om det är ägnat att utsätta dig för andras missaktning rör det sig om brottet förtal. Förtal kan aktualiseras genom att man berättar uppgiften för någon men även om den skulle postas på t.ex. internet. I regel krävs det att du själv väcker åtal i förtalsbrott då det är ett målsägandebrott. Det innebär att du själv får åtala den du anser att förtalat dig och själv har att föra i bevisning att samtliga rekvisit för brottet är uppfyllda. Om du når framgång med din talan får din motpart i regel stå för dina rättegångskostnader, kan bli dömd till böter och skadeståndsskyldig. Om du däremot inte når framgång med din talan får du i regel stå för både dina egna och motpartens rättegångskostnader.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, torsdagen den 17 oktober klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi en annan tid! Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag anmäla någon som påstår att jag förföljt honom?

2019-10-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En före detta kompis till mig påstår att jag förföljt honom, vilket inte stämmer. Det är kränkande att han säger så om mig. Jag har själv varit förföljd i många år och vet vad det är. Kan jag anmäla?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det din före detta kompis har gjort är ett brott som du kan anmäla. I brottsbalken (BrB) finns lagar om brott. Du beskriver att någon sprider kränkande uppgifter om dig. Det kan vara vad som kallas förtal, vilket regleras i BrB 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon annan som brottslig döms för förtal till böter. Man döms inte om det var försvarligt att lämna uppgifterna, och det antingen var sant eller man hade skälig grund att tro det. Det betyder att personen måste visa att du faktiskt förföljt honom, eller att han hade anledning att tro det. Eftersom att personen har anklagat dig för förföljelse har han pekat ut dig som brottslig. Om det som du säger inte stämmer, och personen inte heller hade anledning att tro det, kan han dömas för förtal. Du kan alltså anmäla till polisen att den här personen förtalat dig. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan det utgöra förtal att påstå att någon tar droger?

2019-09-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan man anmäla någon för förtal om hen ringer till min kurator och säger att jag tar droger utan något bevis. Som gör att jag får åka in på drogtest. Visade negativt.
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan anses utgöra förtal.Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som syftar till att skada en person anseende hos andra kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). För att ett handlande ska vara kriminaliserat som förtal krävs också att uppgifterna som lämnats typiskt sätt ska vara tillräckliga för att andra människor ska kunna förlora aktningen för den person som uppgiften avser. Uppgifter om att en person tar droger skulle kunna klassas som uppgifter som typiskt sett är tillräckliga för att andra personer ska uppfatta den utsatte för klandervärd i sitt levnadssätt. Förtal är ett så kallad målsägandebrott. Detta innebär att åklagare som huvudregel inte får väcka åtal för förtal. Förfarandet ser istället ut så att åtal kan väckas genom initiativ från målsäganden i fråga. Man talar då om så kallad enskilt åtal. Det är viktigt att vara medveten om att man vid enskilt åtal riskerar att bli tvungen att ersätta motpartens rättegångskostnader om man förlorar målet. Det kan alltså bli väldigt relativt dyrt att väcka enskilt åtal om man skulle förlora målet. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,

Förtal genom kritik av vetenskapligt arbete

2019-09-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Undertecknad är Med dr/psykiatri, KI, disputerad på ny behandlingsmetod vid fetma. Tre docenter + två professor granskade de tre studierna och gav vid disputation bl a utlåtandet: Studiernas vetenskapliga kvalitet är god, dess studiedesign, genomförande och presentation. Metodologiskt uppfyller arbetena gängse vetenskapliga krav.. Behandlingsmetoden är internationellt uppmärksammad. Landstingen ville införa den över hela landet. Långtgående förhandling pågick. Då lästa dietist (docent) på sjukhus två av studierna och underkände studiernas evidens (vetenskaplighet). Brevet vidarebefordrades via mail till alla berörda landsting. Förhandlingarna, som handlade om milj-upphörde. Personen körde alltså i sitt personliga yttrande över, tre docenter, två professors yttrande, från KI. Min kompetens som forskare har blivit underkänd och misskrediterad och jag har förlorat miljoner.Förtal – hur gå vidare?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Utredning Förtalsbrottet, som regleras i 5:1 BrB, består av flera delar. Till att börja med måste en levande människa "utpekas". För att detta rekvisit ("krav") ska anses uppfyllt räcker det med att en person utpekas med tillräcklig precision för att den som mottar en uppgift ska kunna identifiera den utpekade.Därutöver måste personen ifråga också utpekas såsom "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller så måste uppgiften annars vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Med att utpekas som brottslig avses helt enkelt att en person uppges ha begått ett brott enligt lag. Med klandervärd i sitt levnadssätt avses en mängd omständigheter och det är inte alltid helt lätt att avgöra var gränsen går, men ett typexempel anses vara att peka ut någon som pedofil (utan att påstå att vederbörande faktiskt begått ett brott). Med uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning avses en uppgift som typiskt sett skulle göra att en genomsnittsperson skulle missakta den utpekade.För att förtalsbrottet ska anses ha fullbordats måste även uppgiften som utpekandet skett genom kommit till någon annans kännedom. Det kan i princip räcka med att en enda person på något sätt får del av informationen. Gärningen måste inte nödvändigtvis ha lett till någon faktisk skada, men det underlättar för målsäganden (brottsoffret) och är en förutsättning för en eventuell skadeståndstalan. I 5:1 2 st. återfinns en undantagsregel för fall då uppgiften är sann och den som lämnade uppgiften varit skyldig att göra det eller om det annars var försvarligt.Enligt min uppfattning kan det som hänt i ditt fall antagligen inte klassas som förtal, eller för den delen något annat brott. Detta eftersom du, såsom jag förstår din fråga, inte utpekats som klandervärd i ditt levnadssätt genom att ditt arbete kritiserats. Det ter sig i och för sig inte omöjligt att förtala någon i form av att kritisera vederbörandes arbete, exempelvis genom att utpeka arbetet som en medveten lögn med illvilligt syfte, men det är knappast vanligt förekommande. Förutsatt att dietisten ifråga enbart kritiserat ditt arbetes kvalitet är det mycket osannolikt att det kan betraktas som förtal. Även om det utgjorde förtal skulle det även finnas processuella hinder för att det skulle leda till en fällande dom.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att förbereda dig för att vid vårt kommande samtal beskriva de relevanta uttalandena närmare. Det är inte otänkbart att uttalandena kan utgöra förtal eller för den delen grunda skadeståndsskyldighet, men preliminärt bedömer jag det som mycket osannolikt.Jag kommer att ringa dig på måndag 30/9 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan jag anmäla någon som påstår att jag tar narkotika för förtal?

2019-10-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min vän skiljde sig för 2 år sen och det har varit en väldigt svår och jobbig skilsmässa. Jag har ställt upp för min vännina och det har gjort att hennes exman även anklagat mig för väldigt mycket. Jag har inte brytt mig innan men nu 2 år senare känner jag att måttet är rågat. Han går runt och säger att jag och min väninna tar kokain. Detta stämmer så klart inte, men vad jag undrar är hur jag kan gå vidare med hans falska ryktesspridning? Jag har barn och detta rykte skadar ju mitt barn indirekt. Kan man göra någon slags anmälan för förtal eller på något vis få honom att förstå vilka konsekvenser detta kan få för mig och mitt barn?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan anmäla din väninnas exman för förtal.I brottsbalken (BrB) finns lagar om brott. Du beskriver att någon sprider falska rykten om dig. Precis som du skriver kan det vara förtal, vilket regleras i BrB 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd döms för förtal till böter. Man döms inte om det var försvarligt att lämna uppgifterna, och det antingen var sant eller man hade skälig grund att tro det. Det betyder att han måste kunna visa att det han påstår är sant, eller att han hade anledning att tro det.Eftersom att han har anklagat dig för att ta narkotika har han pekat ut dig som brottslig, och antagligen också som klandervärd. Som du skriver får han ju dig att framstå som en dålig förälder när han påstår att du tar narkotika. Om det som du säger inte alls stämmer, och han inte heller hade anledning att tro det, kan han dömas för förtal.Du kan alltså anmäla till polisen att din väninnas exman har förtalat dig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad krävs för att anmäla någon för förtal?

2019-10-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Hur anmäler man sin förra sambon för förtal? Han skickar sms och kallar mej för hemska saker. Jag såå trött på detta. Jag har ingen ny partner. Jag lämnade han för hans alkohobesvär i många år.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vad som krävs för att anmäla någon för förtal. Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken, där kan du läsa att man kan dömas för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Utpekandet ska röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art för att anses utgöra förtal, exempelvis fråga om spridning av integritetskränkande uppgifter av sexuell läggning eller liknande. Uppgifterna ska typiskt sett leda till skada, men skadan behöver ej ha inträffat.Det ska alltså handla om en spridande av uppgift om dig som kan vara nedsättande för ditt anseende. Bedömningen av vad som anses vara nedsättande ska göras ur din (du som blivit utsatt) omgivnings synvinkel. Det spelar därför roll vem som har nåtts av informationen och vilken relation dessa människor har till dig. Det är hur uttalandena subjektivt (känslor som väcks eller liknande) uppfattas av omgivningen som är det avgörande vid bedömningen om förtal föreligger. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs i princip alltså att uppgiften lämnas till någon utomstående person.Rådgivning i just ditt fallEftersom jag inte vet detaljer kring din situation får du mer än gärna själv titta i 5 kap. brottsbalken för att bedöma om din situation kan placeras in som förtal eller kanske något annat enligt paragraferna, exempelvis är nedsättande kommentarer eller liknande snarare en förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Var du kan anmäla någon för förtalDu bör snarast anmäla händelserna till polisen om du på något sätt känner dig hotad. En anmäla gör du genom att ringa 11414 (icke-akuta situationer) eller genom att gå in på polisens hemsida. Tänk på att det måste vara du som lämnar in anmälan om att väcka åtal eftersom åtal som huvudregel väcks av den som blivit utsatt (5 kap. 5 § brottsbalken). Var även noggrann med att säkerställa den bevisning du har, så att tillräckliga grunder finns för en förundersökning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förtal då man blir anklagad för att ha lurat en leverantör?

2019-09-28 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har precis blivit anklagad genom mitt arbete för att försöka lura en leverantör på nästan 18000kr. Jag är vanlig anställd men tar otroligt illa upp för deras anklagelser. Nu har de anklagat hela vår butik för detta men det är jag som skött allting kring detta ärende (reklamationsärende)Går detta under förtal? och vad kan jag göra åt saken?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att det kan vara frågan om ett förtalsbrott. Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömas för förtal (5 kap 1 § Brottsbalken). Det skulle här vara möjligt att i en domstol argumentera för du (pga. dessa uppgifter) blivit utsatt för andras missaktning i och med att du faktiskt blir anklagad för att vara en brottsling. Svaret är alltså att det mycket väl kan röra sig om ett förtal då du i frågan blir anklagad för någon form av förmögenhetsbrottslighet. Du kan således överväga att inleda en förtalsprocess i domstol. Dock är det här mycket viktigt att påpeka att det alltid är svårt och kräver mycket energi från dig att verkligen bevisa att ett förtalsbrott ägt rum. Vid förtal är du också din egen åklagare dvs. det är du som ansvarar för utredningen, vilket naturligtvis både tar tid och kostar pengar. Detta är bra att ha i åtanke innan man inleder en process kring ett eventuellt förtalsbrott.Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Uthängd på sociala medier

2019-09-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Mitt ex lägger ut på fb att jag har varit inne hos honom å stulit å att jag försöker hacka hans fb. Han skickar även mail där han vill att jag ska erkänna saker, annars lägger han ut det på fb. Han ska även ha skrivit en bok om mig där han ska berätta om mig allt jag gjort. Han hänger även ut mina vänner på fb, för att dom hjälpt mig vid skilssmässan, dom förvarade mina saker, han inbillar sig att det var stöldgods från honom, men han hotade med att ta sönder vissa av mina privata ägodelar. Vad skulle detta kunna rubriceras som å vad kan man göra åt saken?
Mathilda Ekdahl |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att hänga ut någon kan innebära att man gör sig skyldig till förtal, vilket framgår att 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). För att det ska bli aktuellt så krävs det att rekvisiten i bestämmelsen är uppfyllda: Du ska ha utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att det är en uppgift som är ägnat att utsätta dig för andra missaktning. T.ex. det du beskriver, att han har påstått att du har stulit från honom, är en uppgift som utpekar dig som brottslig. Det verkar dessutom som att han vill få dig att framstå som dålig i andras ögon. Förtalsbrott anses vara fullbordat när en uppgift har kommit till någon annans kännedom, vilket det bör anses ha gjort när han har publicerat uppgifter om dig på en sida med flera användare. Jag kan dock inte avgöra hur situationen ser ut i just detta fall utan alla situationer ska bedömas individuellt. Det finns vissa saker som gör ett spridande tillåtet: Om uppgiften var sann (eller att den som spred uppgiften hade skälig anledning att tro att den var sann) och att det var försvarligt att sprida den. Som sagt är det svårt att göra en bedömning i detta fall, men det ska förmodligen mycket till för att spridning av information om någon på sociala medier ska anses vara försvarligt. Dessutom tar man hänsyn till hur många som nåddes av spridningen och om det finns ett allmänintresse (vilket jag antar inte är aktuellt i detta fall, då du är en privatperson). Förtal är ett så kallat målsägandebrott vilket betyder att målsägande, alltså du själv, måste väcka ett enskilt åtal för att en gärningsman ska kunna dömas. Detsamma gäller för dina vänner. Med vänlig hälsning,