Är det förtal att kalla en ful?

2019-06-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min dötter bor på en gruppbostad enligt LSS. För en tid sedan ringde en ut personalgruppen på en annan persons telefonsvarare. Denna person kunde lyssna till dessa kommentarer från den anställda: " Din mamma Hon ser fan inte klok ut. tar vi bort""Det är Din fula mamma. En sån här ful mamma".Kan detta vara förtal? I så fall vad kan jag göra åt detta?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet förtal innebär att man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (BrB 5 kap. 1 §). I detta fall rör det sig om att kalla någon annan för ful, vilket inte innebär att någon utpekas såsom brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt. Frågan är om det kan räknas som en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det alltså att det rör sig om en uppgift, ett påstående vars sanning kan prövas. Att kalla någon för ful bör i regel inte kunna räknas till en sådan uppgift som menas i bestämmelsen om förtal, eftersom det rör sig om en subjektiv åsikt vars sanning inte kan prövas. Hoppas du fått svar på din fråga!

Fråga om förtal föreligger när man informerar om stöldgods och verkligt skäl för häktning

2019-05-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min fråga är att efter allt min man har gjort mig vill jag att hans chef skall veta att han har fått sitta i häkte o kommer upp i domstolen. Han har väldig mycket stöldgods hemma som han tagit från jobbet o jag har sagt åt honom att jag inte ha det. Nu vill jag att hans chef skall veta allt elektronisk han har tagit med samt att han skall få ett straff. Blir jag åtalad om jag framför detta till hans jobb / chef ? Kan jag bli åtalad för detta ? Han har sagt att han har suttit i häkte för fortkörning och det har retat upp mig då det gäller misshandel.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga är om du kan bli åtalad för förtal om du berättar för din mans chef att han är häktad och misstänkt för misshandel.Brottet förtal regleras i brottsbalken 5 kap 1 § (här) och föreligger när någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.I vissa fall kan det dock vara försvarligt att i viss utsträckning lämna uppgifter som i sig kan utgöra förtal. För att ansvarsfrihet ska gälla krävs att personen som lämnat uppgifterna kan visa att uppgifterna är sanna, eller att det i vart fall funnits skälig grund för dem.Jag ser inga problem med att du informerar hans chef om den verkliga grunden för misstanken/häktningen om du ser till att göra detta i ett informativt syfte och inte med syfte att skapa missaktning. Att informativt berätta för chefen om saker han stulit från sin arbetsplats kan heller inte anses utgöra förtal.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Spridningskravet vid förtal

2019-05-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag vore mycket tacksam för en synpunkt på spridande av förtal.Person A (som inte har egen dator) ringer upp person B och ber denne att skicka ett mail till person C (som i det här fallet är jag själv, [borttaget]).I mailet sägs att jag har begått en brottslig handling (förstörelse av informationsskyltarvid fornminnet [borttaget] 2018.)Vidare är jag uppviglad av person D och E (två namngivna arkeologer i Skåne),att jag är galen och att jag handlar på order av "uppdragsgivare" (inte namngivna)Att jag har delat ut flygblad (hur nu det kan vara olagligt? Vilket jag inte gjort, däremotpratat med besökare som jag guidar vid [borttaget]) och att jag talat om för besökarna att A´s informationstavla är "fullständigt galen".Är person B´s vidarebefordrade mail spridande av kränkande förtal?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är av flera anledningar nej. Jag nöjer mig dock med att ange en sådan: Mailet var riktat till dig. Då är det inte förtal, eftersom det för förtal krävs spridning av uppgifterna till andra personer än den förtalade. Som jag har förstått saken har person C på person A:s begäran endast skickat mailet till dig, och inte till någon annan. Det är inte förtal. Däremot vore själva uppgifterna i sig att betrakta som tillräckligt allvarliga för att de ska anses nå upp till kriterierna i 5 kap. 1 § brottsbalken (där förtal regleras), men saken faller alltså på den bristande spridningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Förtal i umgängeskretsen

2019-05-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en mycket manipulativ person i min bekantskapskrets vars son är en mycket god vän till mig. Det är en vuxen man och personen som ställer till det för mig är hans mamma, som han bor hos. Den här kvinnan vill utan något giltigt skäl få bort mig som vän till sonen. Jag vill påpeka att jag lever ett anständigt och oklanderligt liv så det finns ingen anledning till hennes agerande. Hon har talat illa om mig för sina bekanta för att få dom att hjälpa till med att sätta hinder för umgänget mellan mig och hennes son, och vänner till mig har börjat ta avstånd från mig för vad som antagligen är påhittade saker som spridits ut av henne. Jag undrar nu om det hon gör räknas som olagligt och om jag kan polisanmäla detta?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Personen du beskriver skulle kunna göra sig skyldig till förtal enligt brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 §. Det kan tyckas relativt vanligt att människor i vårt samhälle talar illa (och numera skriver illa) om varandra frekvent utan att vi ser några processer angående detta. Det har att göra med att brottet inte faller under allmänt åtal, alltså det tas inte upp av åklagare utan måste drivas av dig personligen enligt BrB 5 kap. 5 §. Man gör dock undantag för förtal mot minderåriga och/eller om det finns särskilda skäl ur en samhällelig synpunkt att driva målet. Förtalet ska då ha fått en stor spridning eller ha särskilt grovt uttryck. Hoppas du fått svar på din fråga! Lycka till!

Förtal och förolämpning av politiker

2019-06-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att håna politiker och kalla en politiker för glåpord?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken — BrB.Det finns ingen principiell skillnad på hur man får bete sig mot politiker jämfört med gentemot gemene man. Vad gäller hån och glåpord finns två brott som kan bli aktuella: Förtal och förolämpning.Förtalsparagrafen är ganska luddigt formulerad, eftersom den anses behöva vara mycket flexibel när det ska bedömas vilka uttalanden som är brottsliga och inte. Förtalsparagrafen kan sägas bestå av två delar, dels en viss typ av uttalande, dels frånvaron av omständigheter som gör uttalandet försvarligt. Specifikare uttryckt är en första förutsättning för att begå förtal att man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller i övrigt säger någonting som är ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Hån och glåpord kan ofta falla under denna typ av uttalanden. Därutöver krävs för att ett brott ska anses ha begåtts att man inte varit skyldig att uttala sig, och att det i övrigt med hänsyn till omständigheterna inte varit försvarligt att säga det sagda. Även i dessa fall måste dock det sagda vara sant, eller så måste man ha haft sakliga skäl att tro att det varit sant (5 kap 1 § BrB).Förtalsparagrafens luddighet gör den svår att tillämpa, men flexibiliteten som paragrafen innebär gör till exempel att just uttalanden mot offentliga personer, till exempel politiker, mer sällan anses kriminella än uttalanden om ej offentliga personer. Även uttalanden som utgör en del i den offentliga debatten, till exempel om politiska frågor och om viss politikers lämplighet, anses oftare än andra uttalanden försvarliga och falla utanför vad som enligt förtalsbestämmelsen är brottsligt, liksom till exempel förolämpningar inom ramen för familjelivet (prop 1962:10 s B 144–145).Förutsättningen för att begå brottet förolämpning är att man, utan att uttalandet utgör förtal, riktar en beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen också är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap 3 § BrB). Även här går det att tänka sig att politiker i praktiken förväntas tåla mer än andra, men det finns inte någon lagstadgad principiell skillnad som säger att det är så.Den stora skillnaden mellan förolämpning och förtal är att förolämpning kräver att hånet eller glåpordet framförs direkt till den förolämpade personen, medan förtal inte kan begås på detta vis, utan istället förutsätter att hånet eller glåpordet framförs till någon annan än den som uttalandet handlar om, och alltså någon annan än den som förtalas.Jag hoppas att du fått en bättre bild av när det är kriminaliserat att håna politiker eller kalla dessa glåpord.Vänligen,

Nedsättande kommentarer över internet

2019-05-26 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En person som vi kan kalla A skriver dumma saker till person X och låtsas vara en gemensam vän till dom båda som heter M. Person X tror att det är M som hen har kontakt med. Är detta olagligt? vad kan A isåfall få för straff för detta?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan det utredas om de "dumma sakerna" A skrivit till X kan utgöra förtal enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning kan utgöra förtal. Dock handlar det inte här om uppgifter som faktiskt spridits. Det förutsätts nämligen att de nedsättande uppgifterna lämnats till en annan person än till den ärekränkte själv. Därför utgör A:s gärning inte förtal. Vi kan vidare utreda om gärningen kan anses vara en förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB. Förolämpning innebär att rikta beskyllning, nedsättande uttalande eller förolämpande beteende mot någon annan, som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det handlar alltså om gärningar som är ägnade såra en person, exempelvis genom öknamn, skällsord eller andra elaka kommentarer. Förolämpningen ska vara riktat mot den berörda personen själv. Det är svårt för mig att avgöra vad "dumma saker" exakt innebär, men det låter som att det skulle kunna utgöra förolämpning. Straffet för förolämpning är böter. Anses dock förolämpningen som grov kan straffet även bli fängelse i upp till sex månader.Att A även uppger sig att vara en gemensam kompis till dem båda skulle kunna utgöra så kallad olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b § BrB. Detta brott innebär att någon genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara denne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för personen. Det framgår inte av frågan vilka identitetsuppgifter av M som A använt sig av, men några aktuella exempel på identitetsuppgifter är bilder på personen, namn och födelsetid. Vad som krävs är att uppgifterna tydligt avser den personen som gärningspersonen utger sig för att vara. Identitetsuppgifterna ska vara unika för en viss person, så det verkligen framstår som att det är den som gärningspersonen utger sig för att vara som skriver. Att X tror att det är M hen skriver med talar för att identitetsuppgifterna använts på ett tydligt sätt. Vidare ska identitetsanvändningen medföra skada eller olägenhet för den som gärningspersonen utger sig för att vara. Jag skulle kunna tänka mig att det går att argumentera för att den missaktning X får för M på grund av att hen tror att det är M som skriver de dumma sakerna utgör olägenhet för M. Straffet för olovlig identitetsanvändning är mellan böter upp till fängelse till två år. Slutsats: enligt min bedömning (med förbehåll för att jag inte känner till alla omständigheter) skulle A:s handlande dels kunna utgöra förolämpning, och även möjligen olovlig identitetsanvändning. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Kan jag få någon åtalad för förtal?

2019-05-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!För en tid sedan blev jag polisanmäld för en våldtäkt jag inte hade begått. Förundersökningen ledde ingenstans, och åklagaren valde att lägga ner förundersökningen. Under perioden som gått så har målsägande ifråga spridit rykten osv om min vilket lett till att jag förlorade jobbet, samt att min sociala cirkel har blivit kraftigt äventyrad. Jag har mått otroligt dåligt under perioden som gått.Nu när förundersökningen är nerlagd så vill jag se mig om huruvida jag kan anmäla för förtal (eller annan form av rubricering) så jag kan få upprättelse. Jag vet att målsägande har sagt saker vilket fått konsekvenser för mig, även om det självfallet är svårt att bevisa. Jag har dock Ett vittne som är villig att vittna om det till min fördel. Har jag ett fall av förtal som jag kan driva? Jag är ju inte helt hundra vad som krävs för att driva ett fall om förtal. Och hur går jag tillväga i så fall? Går jag direkt till polis eller är det via åklagare/jurist eller annan instans? Tack på förhand
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att detta verkligen låter som en hemsk upplevelse för dig och jag hoppas att du kan få ett avslut och upprättelse, så du kan gå vidare med ditt liv. Jag kommer prata om reglerna i Brottsbalken (BrB).Omständigheterna som måste vara uppfyllda för förtal (BrB 5 kap. 1 §): 1. Uppgifter om dig ska ha lämnats till utomstående – målsägande har gått till polis och spridit rykten vilket uppfyller detta krav! 2. Uppgiftens syfte ska vara att du utsätts för andras missaktning – du har pekats ut som en våldtäktsman vilket definitivt uppfyller detta krav!Det faktum att förundersökningen lades ner innan det ens ledde till ett åtal, talar för att uppgiften i ditt fall går att bevisa som falsk – detta är inte ett kriterium enligt lagen, men det är till din fördel! Omständigheterna som måste vara uppfyllda för förolämpning (BrB 5 kap. 3 §):1. Målsägandes beskyllande var riktat mot dig2. Det syftade (minst sagt) till att såra dina känslor 3. Att falskt anklaga någon som våldtäktsman är definitivt kränkande för din självkänsla och värdighet Hur processen går vidare (BrB 5 kap. 5 §):Enligt mig så är detta ett fall av förtal och då blir förolämpning inte aktuellt, men jag ville ändå ta upp det eftersom du undrade om något annat brott kunde vara aktuellt! 1. Du måste anmäla brottet till polisen om åtal ska bli aktuellt2. Ett åtal borde vara påkallat i ditt fall eftersom du både förlorade ditt jobb och en stor del av ditt sociala umgänge, vilket objektivt sätt innebär att du har drabbats mycket hårt av detta (Prop. 2013/14:47 s. 38). Tyvärr så är det trots allt vanligt att åklagare väljer att inte åtala för förtal. Om så är fallet så kan du välja att gå vidare med ett så kallat enskilt åtal. Jag går inte in på hur detta går till här, det är bättre att du skickar in en ny fråga i sådana fall. Mina råd:Anmäl brottet och be polisen hålla dig uppdaterad på om de väljer att lägga ner förundersökningen så att du kan "hålla koll på läget".Om förundersökningen läggs ner eller åklagaren väljer att inte åtala så har du möjlighet att själv driva processen. Jag råder dig starkt att tala med en jurist om detta innan du tar detta steg.Naturligtvis så vill jag att rättvisa skipas, men att driva en process är långt ifrån ett "safe bet". Om du väljer att gå vidare och då förlorar målet så kan du bli skyldig att betala kostnaderna för motparten. Detta kan bli oerhört dyrt! Jag hoppas att detta har gett dig lite klarhet även om det inte löser problemet. Samtidigt så önskar jag dig lycka till med ärendet, jag hoppas verkligen att det går vägen för dig!Med vänliga hälsningar,

En person ringer till min chef och talar illa om mig, vilka brott kan denne person göra sig skyldig till?

2019-05-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Om någon ringer till ens chef och försöker förstöra för mig vad är det?Och när jag frågar personen i fråga varför denne ringer min chef så fick jag svaret att -hon kunde göra mycket mer än så vänta du bara sa hon till mig.
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår har då någon ringt till din chef och talat illa om dig på olika sätt. I din fråga har du inte riktigt förklarat vad som sagts så jag utgår från detta i mitt svar. Personen som ringt kan- genom sitt handlande- göra sig skyldig till brottet förtal. Jag kommer redogöra mer utförligt för hur man gör sig ansvarig för ett sådant brott här nedan. Vidare finns det även risk för personen att göra sig skyldig till olaga hot genom att uttrycka sig på så sätt som du nämner, även detta brott hittar du en redogörelse för här nedan.När gör man sig skyldig till förtal?Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal (5 kap 1 § första stycket brottsbalken). Det som kan sägas vara centrala rekvisitet i denna bestämmelse är just huruvida uppgiften som lämnas är ägnad att utsätta personen för andra missaktning eller inte. Bedömningen sker utifrån perspektivet från personen uppgiften är riktad mot och huruvida det är socialt accepterat- i orten, samhällsgruppen eller personkretsen som personen befinner sig i- att vara på det sättet som uppgiften påstår. I ditt fall nämner du att en person, som förmodligen känner dig, har genom att tala illa om dig till din chef försöker förstöra för dig. Med hänsyn till detta menar jag att hen har gjort sig skyldig till förtal. När gör man sig skyldig till olaga hot?Den som lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom döms för olaga hot (4 kap 5 § brottsbalken). I ditt fall har den personen i fråga inte lyft vapen mot dig utan uttryckt sig som att hon kan göra mer än att bara tala illa om dig till din chef. Här är det viktigt att förstå personen ska hota om att hen ska göra en brottslig gärning på dig (t.ex. att hen ska misshandla dig, begå förtal igen osv). I det här fallet är det svårt att exakt säga vad hotet innebär och vilken brottslig gärning hen menar att hen ska utföra mot dig och därav är risken väldigt liten för att rekvisiten för olaga hot är uppfyllda. SlutsatsGenom att tala illa om dig till din chef kan personen i fråga göra sig skyldig till förtal. Att hen svarar att denne kan "göra mycket mer vänta du bara" skulle kunna ses som ett hot men förmodligen inte p.g.a inga hot om brott har uttryckligen nämnts av personen.