Förtal och rättsprocessen bakom

2021-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Kvinna på 50 år,gift har två barn varav ett är utfluget.Har nyligen fått veta att en person som varit familjens vän i 4 år baktalar mig och min familj.- första lögnen är påståendet jag och min man har en orosanmälan på oss för att vi dricker alldeles för mycket, ( detta sades till en hen inom samma idrottslag min man även är tränare för .. - nästa påstående är att jag mamman dricker alldeles för mycket och är dyngrak var och varannan dag. När personen i fråga inte ville lyssna på det påståendet om mig och sagt att det högst osannolikt känner denna mamman sen jag var liten bästakompis med hennes son sen barnsben. Då trycker hen på och påstår att jag och min man slår vår son och sonen har blivit kallad till rektorn för att skolan är oroliga .Det sista jag nu hörde var att jag mamman även äter massa starka mediciner och dricker mig stupfull ..allt ovan är sådana lögner och känner mig så otroligt kränkt och ledsen över dessa påståenden .. vad kan jag göra för att få stopp på alla dessa lögner som sprids runt mig ??
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är aldrig kul när någon talar illa om en, i vissa fall kan det rent ut vara en brottslig handling. Aktuellt blir brottet förtal, där någon utpekar någon annan som brottslig eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för missaktning (5 kap. 1 § BrB). Bedömningen ska utgöras i ljuset av den utpekades perspektiv. Att du känner dig kränkt och ledsen kan medföra att dessa påstående anses utgöra förtal. Måste även poängtera att det kan vara svårt att bevisa förtal då det kan resultera i ord mot ord. Brottet förtal är ett s.k. enskilt åtal, till skillnad från allmänt åtal, där den utsatte väcker åtal (47 kap. 1 § RB). Detta innebär att du själv måste föra talan vidare i domstol. Första steget är däremot att polisanmäla händelserna och förmedla att du vill att åtal väcks i målet. Därefter avgöra åklagaren om det finns nog med bevis för att väcka åtal. Finner åklagare att bevisläget ser bra ut för denne talan vidare. Väljer åklagaren att lägga ner åtal kan du, eftersom det avser ett enskilt åtal, föra talan vidare själv. Det medför andra processuella nackdelar, ett av dessa är att ifall du för talan vidare och förlorar måste stå för dina egna och andra partens rättegångskostnader. Slutsats Mitt råd är att du informerar personen om att du är medvetet om att hon går runt och pratar klandervärd om dig. Att detta även är en brottslig handling, detta kanske medför att personen slutar. Om det inte fungerar så är nästa steg att du polisanmäler händelsen. Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

2021-07-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej mitt barnbarn gjorde en anmälan till transportstyrelsen om körkortsinnehav på min man,där hon tar upp hans klädsel,hushållgöromål,städning,hygien,namn på nya människor,m,m detta hände 2018 är det försent att göra en anmälan om förtal eller kränkning?tacksam för ett svar.mvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan anmäla ditt barnbarns agerande som förtal eller om preskriptionstiden har löpt ut. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB).Kan jag göra en anmälan om kränkning?Preskriptionstiden är det som avgör om det är för sent att anmäla ditt barnbarn eller inte. Det brott jag tänker att du syftar på här är förolämpning. Preskriptionstiden för brottet förolämpning är två år, tiden för anmälan har därför gått ut (35 kap. 1 § BrB och 5 kap. 3 § BrB). Kan jag göra en anmälan om förtal?För brottet förtal är preskriptionstiden två år och för brottet grovt förtal är preskriptionstiden fem år. Du skriver att ditt barnbarn gjorde detta år 2018, därför är det alltså för sent att anmäla brottet om det klassas som förtal, men inte om det istället klassas som grovt förtal (35 kap. 1 § BrB).Kan det röra sig om grovt förtal?Jag vet inte hela situationen men utifrån den information du lämnat till mig har jag svårt att se att det rör sig om grovt förtal. För att det ska vara fråga om ett grovt förtal krävs inledningsvis att rekvisiten för brottet förtal är uppfyllda, och sedan att brottet ska klassas som grovt. Brottet förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning, förutsatt att det inte varit försvarligt (5 kap. 1 § BrB). Det krävs att informationen har lämnats till andra, endast till en person eller en mindre krets klassas inte som förtal.För att brottet sedan ska anses som grovt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll, sättet för lämnandet av uppgiften eller omfattningen av spridningen, eller att handlingen annars var ägnad att medföra allvarlig skada. Det krävs alltså en högre allvarlighetsgrad eller en större spridning (5 kap. 2 § BrB). Min bedömning är även här att grovt förtal inte är aktuellt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När övergår skvaller i förtal?

2021-07-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är med i en koloniförening. Där skvallras det en hel del. Jag undrar därför när skvallret går över gränsen och kan räknas som förtal? Gissar att det har att göra med uppsåtet, när någon har en avsikt att få andra att missakta en person (namngiven eller igenkännbar på annat sätt). Om ett rykte är sant eller falsk förstår jag inte spelar roll. Men hur är det med antalet personer som det hela sprids till? Spelar det någon roll? En hel del skrivs i föreningens facebookgrupp med ca 200 medlemmar, men som jag uppfatta räknas all publicering på sociala medier väl som masspublicering? Gör det någon skillnad mot om någon exempelvis hade satt en lapp med samma påstående på en av föreningens anslagstavlor? Eller sagt samma sak på ett årsmöte? (Detta kan tyckas trivialt, men det har förekommit att en medlem har lämnat föreningen efter en "uthängning" och jag bill gärna ha fakta för att föra fram i den annars trevliga föreningen.)
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara när skvaller övergår till att vara förtal och om det spelar roll hur det sprids används brottsbalken (BrB). Brottet förtalDen som pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är menad att utsätta den andra för missaktning döms för förtal. Om personen dock var skyldig att uttala sig eller att det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att sprida det man gjort, det visar sig att uppgiften var sann eller att man han skälig grund att säga det ska personen inte dömas till ansvar (BrB 5 kap. 1 §). Detta är vad paragrafen om förtal säger, jag ska förklara närmare vad detta innebär. Paragrafen kan delas upp i tre delar, alla ska vara uppfyllda för att brottet förtal är begånget. Det ska, för det första, vara en uppgift som lämnas om någon eller några utpekade. För det andra ska uppgiften vara ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Och för det tredje ska uppgiften lämnas till någon annan än den som uppgiften avser. Jag kommer gå igenom dessa delar nedan. När övergår skvallret i förtal?Förtal består i att lämna en uppgift som är menad att utsätta en person för andra personers missaktning. Sedan tas det i paragrafen upp exempel på detta, alltså att utpeka en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Men detta är alltså bara exempel, och förtal måste inte bestå i att t.ex, säga att någon är brottslig. Det krävs inte bevisning gällande att beskyllningen faktiskt har gjort att andra personer missaktar den utsatte, utan det räcker att uppgiften är nedsättande. Man kan säga att uppgiften ska röra något som är nedsättande för den beskylldes rykte och person för att det ska vara förtal. Bedömningen om vad som kan anses vara förtal kan sägas ta utgångspunkt i hur detta påverkar personens anseende i de sociala värderingar som finns där hen bor, inom dennes samhällsgrupp och personkrets i övrigt. Uppgiften ska alltså relateras till den utsattes vardag och de kretsar som hen tillhör. Det som sägs om en viss person eller vissa utpekade personer ska alltså relateras till vad som anses nedsättande för personens rykte inom i dennes vardagsliv och, i detta fall, koloniföreningen. Det är svårt att sätta en skarp gräns mellan förtal och skvaller, men det är i alla fall bedömningar som dessa som förtalsbestämmelsen tar sin utgångspunkt i. Spelar det någon roll hur förtalet sprids?Gärningsmannen ska själv framställa uppgiften eller sprida den vidare, alltså själv komma på saker eller meddela vidare beskyllningar från andra. Vidarespridningen kan ske genom tal eller skrift, det spelar ingen roll. Även andra sätt tex genom film eller bild kan ske. Den nedsättande uppgiften måste ha lämnats till en annan person än den som "förtalas", alltså inte bara framkomma till den uppgiften handlar om. Uppgiften ska handla om en viss enskild fysisk person. Alltså kan inte uppgiften vara mer svepande och gälla hela trädgårdsföreningen. Men om flera bestämda personer i föreningen pekas ut kan det också vara förtalsbrott. Uppgiften måste alltså ha spridits till någon annan än den som uppgiften avser, sedan spelar det ingen roll om detta är via gruppen på facebook, på årsmötet eller den anslagstavla som finns i föreningen. Det krävs inte någon större spridning, utan brottet är fullbordat när uppgiften kommit till andras kännedom. Däremot kan spridningens grad (alltså hur många som tagit del av uppgiften) få betydelse när det gäller hur allvarligt brottet bedöms vara. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Grovt förtal av politiker?

2021-07-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det grovt förtal om någon kritiserar en politiker via sociala medier och påstår att politikern troligtvis inte talar sanning eftersom att hen förmodligen bara vill fiska väljare från ett annat parti?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet grovt förtalBrottet grovt förtal går att hitta i 5 kap. 2 § brottsbalken. För att en person ska anses ha begått brottet grovt förtal så måste han eller hon, för det första, ha gjort sig skyldig till brottet förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. För det andra måste gärningen vara att betrakta som grov. Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken aktualiseras brottet förtal när en person pekar ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uttalandet är dock inte straffbart om det var försvarligt att göra det aktuella uttalandet samt om uppgiften som spreds var sann eller om personen som lämnade uppgiften hade god anledning att tro att uppgiften var sann. Vid bedömningen av om brottet var grovt så ska man särskilt beakta hur stor spridning uppgiften fick samt vilken skada uppgiften var ägnad att medföra (5 kap. 2 § 2 st. brottsbalken). Bedömningen i detta fallNär man sprider information om att en politiker ljuger så pekar man inte ut honom eller henne som brottslig eftersom det, vanligtvis, inte är olagligt att tala osanning. Det skulle möjligtvis kunna diskuteras om uttalandet pekar ut politikern som klandervärd i sitt levnadssätt. För att göra bedömningen av om uttalandet är straffbart eller inte måste det också undersökas huruvida det är försvarligt att lämna uppgifterna. Att sprida information om en politiker är ofta att betrakta som mer försvarligt än det är att sprida information om en person som inte är politiskt aktiv då det finns ett allmänintresse i att information om folkvalda politiker uppmärksammas. Detta betyder dock inte att det är tillåtet att sprida vilken information som helst om en person, bara för att han eller hon är politiker. Utifrån den information som lämnats är det svårt att avgöra om uttalandet utgör förtal eller inte. Det kan dock konstateras att det vanligtvis är "mer försvarligt" att lämna uppgifter om en politiker än det är att lämna uppgifter om en person som inte är politiskt aktiv. Att kritisera en politiker genom att säga att han eller hon "troligtvis ljuger" borde inte heller anses utgöra en uppgift av sådant slag som är ägnad att skapa missaktning hos andra. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Är det förtal att kalla någon för antisemit?

2021-07-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar lite kring begreppet missaktning i lagstiftningen kring förtal. Hur appliceras det? För jag undrar lite angående en författare som använt sig av källor som kallas åtminstone av vissa som antisemitiska. Det är inte svart eller vitt, men det finns vissa saker som pekar på det. Skulle det i svensk lagstiftning då kunna klassas som förtal att kalla samma författare antisemit för att hen spridit dessa källor? Det kan ju vara både sant och förtal men att kalla någon rasist är väl inte förtal heller? Det är väl en åsikt. Jag menar avsikten i att kalla någon antisemit offentligt kan väl åtminstone delvis vara för att skapa missaktning men det känns ju ändå orimligt att man inte ska kunna säga just det.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Brottet förtal innebär att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att i övrigt lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen i fråga för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). Enligt bestämmelsen skulle det således kunna klassas som förtal att kalla författaren för antisemit. Enligt allmän uppfattning torde det vara klandervärt att vara antisemit, detsamma gäller rasist. Redan på den grunden kan således brottet förtal bli aktuellt. Dessa påståenden är även sådant som kan sägas vara ägnat att utsätta personen för andras missaktning. Är det så som du nämner, att det finns en avsikt att skapa missaktning, är det fråga om förtal. Detta kan låta orimligt, men det är så lagstiftningen ser ut.Sammanfattningsvis skulle det enligt svensk lagstiftning kunna klassas som förtal att kalla författaren för antisemit. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Förtal att varna för personer som friats?

2021-07-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering gällande en person som hotade ljög och sen attackerade min flickvän och innan dess hade hotat att ta hennes hund, min flickvän försvarade sig med en kniv mot henne och två till vilket resulterade i att hon fick sju års fängelse för mordförsök, kvinnan som attackerade henne fick inget som helst straff. Dom här människorna är avskyvärda, hemska, vidriga, dom hade planerat allt det här. Min fråga är eftersom varken Uppdrag Granskning eller Kalla Fakta mm vill ta upp om hur korrumperat rättsväsendet är och allt som vi har försökt med för att min flickvän ska få upprättelse och att sanningen ska komma fram om dessa personer har tystats ner, kan jag lägga upp namn och bild på dessa människor och varna allmänheten för dom utan att jag själv blir anmäld? Mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret har flera aspekter men jag håller mig till den viktigaste som regleras i brottsbalken (BrB).Ifall du skulle lägga upp namn och bild på dessa människor och i samband med detta ge din version av historien skulle det med allra högsta sannolikhet innebära att du gör dig skyldig till brottet förtal. Du pekar nämligen ut dem som brottsliga/klandervärda. Det finns inte heller något som gör det försvarligt med tanke på att personerna friats i domstol (BrB 5:1 1-2st). Straffet ifall man gör sig skyldig till förtal är böter. Exakt hur hög böter du får kan jag tyvärr inte spekulera i.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Hur anmäler man brott?

2021-07-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Både jag och min dotter har blivit utsatta för förtal och ärekränkning på nätet. Personen har bla bygg en hemsida där han nervärderar oss och svartmålar. Det finns bilder på oss och inspelade telefonsamtal ( utan att vi viste om det) där han tolkar allt på sitt sätt.Han visar offentligt video från rättegången som jag var med där han kommenterar allt på ett sårande och nervärderande sätt.Hur går man till väga .Mvh
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som utpekar någon som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning begår brottet förtal, vilket är en form av ärekränkningsbrott (5 kap. 1 § Brottsbalken [1962:700]). Eftersom brottet faller under allmänt åtal kan ni anmäla det till polisen, varefter polisen tillsammans med en åklagare utreder brottet i form av en förundersökning. Sedan avgör åklagaren om denne vill väcka åtal. Det första steget i processen är således att anmäla brottet till polisen genom att ringa 114 14 eller besöka polisen på plats. Ni kan sedan hjälpa polisen i utredningsarbetet genom att inge information och bevismaterial som kan tänkas vara relevant, men själva förundersökningen är åklagarens och polisens ansvar. Kontakta gärna Lawline på nytt om det uppstår några frågor eller funderingar.Med vänliga hälsningar

Utgör det förtal att varna andra från att bli lurade?

2021-07-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är samlare och köpte en äldre bok av en person på Tradera, annonsen består av en bild och en kort beskrivning "från 97, säljes i befintligt skick".Vad bilden eller texten inte beskrev var att det saknades cirka 40 sidor i den och det var lösa och trasiga sidor i den. Jag blir missnöjd och känner mig lurad då säljaren eller bilden inte beskrev skicket på boken. Jag kontaktar säljaren och försöker att lämna tillbaka boken och få pengarna tillbaka.Säljaren vägrar och säger att jag får skylla mig själv.Nu till min fråga: Om jag sedan skulle varna andra i samlarkretsarna att de bör undvika att handla från säljaren (har bara säljarens internet alias inte riktiga namn) för att personen inte är ärlig kan detta räknas som förtal? OBS jag har inte spridit detta ännu till någon.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Förtal är ärekränkningsbrott som regleras i 5 kap. 1 § första stycket BrB. Brottet begås genom att man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. När det gäller att lämna uppgift kan det ske både genom framställning och fortspridning och brottet är fullbordat så fort uppgiften kommer till tredje mans kännedom. I ditt fall skulle din eventuella handling uppfylla kravet på ett uppgiftslämnande.Lagtexten talar vidare om att uppgiften ska var ägnad att utsätta personen för andras missaktning, någon bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning krävs således inte. Ordet "missaktning" i lagtexten innebär att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet och inte bara ett värdeomdöme. Att observera är även att det kan röra sig om förtal även om uppgiften som lämnas är sann.Huruvida ditt eventuella uppgiftslämnande skulle utgöra förtal kan jag inte ge något exakt svar på, det beror lite på hur du eventuellt skulle uttrycka dig. Att enbart varna andra genom att säga att du blev lurad av personen torde inte vara förtal eftersom uppgiften då ej är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, men hur en domstol skulle bedöma situationen kan jag som sagt inte svara helt säkert på.Det finns även en försvarlighetsbedömning som ska göras vid frågan om förtal har skett; om man visar att uppgiften är sann eller att man har skälig grund för den, döms man ej till ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften (se 5 kap. 1 § andra stycket BrB). Att varna andra från att bli lurade skulle kunna falla in under detta försvarlighetsundantag.Oavsett om ditt eventuella uppgiftslämnande skulle kvalificera sig som förtal är det att observera att brottet förtal är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att åtal som utgångspunkt enbart kan väckas av målsäganden i form av enskilt åtal, men åklagaren får även väcka åtalat om målsäganden är under 18 år eller om målsäganden anger brottet till åtal och åklagaren bedömer att åtal är påkallat ur allmän synpunkt (se vidare 5 kap. 5 § BrB).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,