Är det brottsligt att kalla någon för "hora"?

Hej! Är det straffbart att kalla någon för hora eller bitch? Leder det till åtal / rättegång isåfall? Mina kompisar har sagt till mig att det inte är olagligt

Lawline svarar

Hej, och tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga!


Som jag förstår det vill du veta två saker: Dels om det kan vara brottsligt att kalla någon hora eller bitch, dels om det i sådana fall kan leda till åtal. I mitt svar kommer jag utgå från brottsbalken (BrB).


Förolämpning och ordet ”hora”

Av 5 kap. 3 § BrB följer att den som riktar ett nedsättande uttalande mot annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet ska dömas för förolämpning till böter eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex månader. Vad som är en tillräckligt allvarlig förolämpning för att straffansvar ska kunna aktualiseras går inte att säga på rak arm, utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att man bland annat behöver beakta de inblandade parternas typiska språkbruk (prop. 2016/17:222 s. 101). I rättsfallet RH 2021:4 konstaterade dock hovrätten att ordet ”hora” är ett ord som faktiskt kan aktualisera straffansvar för förolämpning.


Närmare om rekvisitet ”ägnat att”

Värt att notera är vidare att det för straffansvar enligt bestämmelsen om förolämpning räcker med att det är fråga om ett uttalande som ”är ägnat” att kränka den andres självkänsla eller värdighet, vilket betyder att den utsatte inte faktiskt behöver ha blivit kränkt (med juridiska termer säger man att ”ägnat att” är ett abstrakt farerekvisit). Det räcker alltså med att uttalandet är sådant att det typiskt sett innebär att offrets självkänsla eller värdighet kränks. Detta innebär dock också en avgränsning av det straffbara området; att någon bara upplever ett uttalande som kränkande räcker inte för straffansvar, utan det måste vara fråga om ett uttalande som typiskt sett kan kränka dennes självkänsla. Att det måste vara ett uttalande som är ”ägnat att” kränka offrets självkänsla kan alltså både "utvidga" det straffbara området och inskränka detsamma, och innebär att man måste göra en objektiv bedömning utifrån parternas relation och situationen i sin helhet.


Särskilt om brott och uppsåt

För att straffansvar ska kunna aktualiseras för förolämpning krävs att gärningsmannen agerar med uppsåt (se 1 kap. 2 § BrB). Gärningsmannen behöver ha uppsåt till alla rekvisit, dvs alla beståndsdelar, i lagtexten (enligt den s.k. täckningsprincipen). Gärningsmannen måste alltså ha uppsåt till att hens uttalande är sådant att det typiskt sett medför att offrets självkänsla eller värdighet kränks, vilket gör att man återigen kan se till gärningsmannens och offrets relation. Om gärningsmannen till exempel trott att hens uttalande omfattades av normalt språkbruk mellan parterna, borde straffansvar inte aktualiseras. 


Vad innebär det här i vårt fall?

Ordet ”hora” är något som enligt hovrättens bedömning kan vara tillräckligt för straffansvar enligt bestämmelsen om förolämpning, vilket även borde gälla för ordet ”bitch”. Dock behöver det alltid göras en helhetsbedömning med hänsyn till parternas relation och omständigheterna i övrigt för att kunna avgöra om det rör sig om ett brottsligt uttalande. Att kalla sin kompis för ”hora” på skoj innebär inte att man gjort sig skyldig till brott, medan bedömningen kan bli en helt annan om det rör sig om två främlingar.


Om det rör sig om brott – åtal?

Förolämpning är ett ärekränkningsbrott, vilket innebär att det normalt sett inte faller under allmänt åtal (se 5 kap. 5 § BrB). Detta innebär att åklagare som huvudregel inte kan väcka åtal för brottet. I stället är det målsäganden, offret för förolämpningen, som behöver väcka enskilt åtal för att straff ska kunna utdömas. Förolämpning faller under allmänt åtal endast om vissa undantagsregler i 5 kap. 5 § BrB är uppfyllda. För att se under vilka förutsättningar förolämpning kan falla under allmänt åtal får jag hänvisa dig till lagtexten.


Sammanfattning och slutsats

Ordet ”hora” kan aktualisera straffansvar för förolämpning, om det avviker från allmänt språkbruk mellan parterna och gärningsmannen haft uppsåt till att uttalandet är sådant att det normalt sett kan kränka offrets självkänsla, vilket också borde gälla för ordet "bitch", även om jag inte kunde hitta något rättsfall som bekräftade detta. Som huvudregel gäller dock att åklagare inte kan väcka åtal för sådana brott, utan att offret själv får väcka enskilt åtal.


Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!

Vänligen,

Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”