Är det förtal när ens familjemedlemmar sprider skadliga rykten om en efter att man avtjänat påföljd för ett brott? Vad kan man göra åt det?

2021-08-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag blev dömd för 5 år sedan till 18 månaders fängelse, trolöshet mot huvudman. Jag erkände min skuld och fängelsestraffet är avklarat. Närstående Familje medlemmar skapar sedan ett rykte att jag skulle ha skyllt brottet på mina föräldrar, vilket jag aldrig har gjort, och det sprids ut rykten som skadar mitt rykte. Det här var en engångsföreteelse, jag lever annars ett lagligt liv. Ryktet skadar relationer och mitt anseende. Kan jag anmäla det? Förtal?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är mycket riktigt bestämmelsen om förtal i brottsbalken (BrB) 5 kap 1 § som det blir fråga om här.För att ett yttrande av något slag (såväl skriftligt som muntligt) ska utgöra förtal krävs att någon av följande förutsättningar är uppfyllda:- Någon ska ha utpekat någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller- Någon ska ha lämnat uppgift om någon annan, och uppgiften ska vara "ägnad att" utsätta denne för andra personers missaktning.Även om det rör sig om sådana slags skadliga yttranden kan dessa ändå vara godtagbara och alltså inte utgöra förtal. Det gäller om någon av följande förutsättningar finns:- Den som gjorde yttrandet var skyldig att uttala sig på någon grund (här avses en juridisk skyldighet såsom vittnesplikt, polisförhör, stämningsansökan osv), eller- Det var annars "försvarligt" att lämna uppgiften, med hänsyn till omständigheterna.Dessutom krävs, för att det hela ska vara godtagbart, att gärningsmannen visar att uppgiften var sann eller att det åtminstone fanns "skälig grund" för den. Med "skälig grund" avses att gärningsmannen ska ha vidtagit rimliga åtgärder för att försöka underbygga sitt påstående.I ditt fall kan det till att börja med sägas att du utpekats som "klandervärd i [ditt] levandssätt" enligt lagtexten. Skrivningen syftar helt enkelt på att du omtalas för att bära dig åt på ett visst "fult" sätt i livet. Vad som åsyftas kan bl.a. vara att den som omtalas utmålas som ohederlig eller lögnaktig.Därtill verkar det som dina familjemedlemmar sagt om dig ha varit en uppgift som varit "ägnad att" utsätta dig för andras missaktning, enligt lagtexten. Formuleringen tar sikte på sådana uppgifter som normalt sett/typiskt sett får personer i ens omgivning att ogilla en eller se en som en sämre människa på något sätt. Att du beskrivits som någon som skyller ifrån sig på sina föräldrar (dvs. någon som inte tar ansvar utan utpekar ens egna föräldrar som syndabockar) är nog ganska säkert en uppgift som får andra att se dig som en dålig person.Förmodligen har du även därtill utpekats som "brottslig" – det är i vart fall tänkbart (i brist på närmare information i din beskrivning) eftersom du lär ha påståtts vara någon som begått en gärning som utgjort trolöshet mot huvudman.Vad gäller de övriga rykten du nämner kan jag inte bedöma dessa, eftersom du inte går närmare in på vad det är för slags rykten. Eftersom du skriver att de skadar dig relations- och anseendemässigt verkar dock även dessa vara uppgifter om dig som "[är ägnade] att utsätta [dig] för andra personers missaktning" enligt ovan.Även om det alltså räcker med något av alternativen brottslig/klandervärd/omtalad på ett sätt som väcker andras missaktning, kan jag se att åtminstone de två sistnämnda alternativen är i fråga här. Kan man då påstå att det som dina familjemedlemmar sagt om dig ändå är godtagbart?Det verkar osannolikt att de som spridit ryktena om dig haft någon slags juridisk skyldighet att göra det, så den ansvarsfrihetsgrunden kommer inte på fråga här. Det är även svårt att se varför det skulle vara "försvarligt" (lagtextens ord) av dem att utmåla dig på det vis du beskriver – ingen lär ha något större legitimt intresse av att få säga eller veta det som påstås om dig och ditt förflutna, särskilt då du numera utger dig för att leva ett lagligt liv. Vad folk får säga om dig måste ju vägas mot din rätt att få gå vidare med ditt liv och lägga dina misstag bakom dig utan att andras uttalanden gör att dessa misstag fortsätter förfölja dig, och i det här fallet ser jag inte varför deras rätt skulle väga tyngre än din. Dessutom lär dina närstående ha problem med att visa att påståendena om att du skyller ifrån dig etc. (samt övriga rykten) är sanna eller att de så långt möjligt haft rätt att tro och uttala dessa saker om dig, vilket ju är ett ytterligare krav för att man inte ska anses ha begått förtal.Du nämner dessutom att ryktena om dig börjar spridas. Den omständigheten att ett rykte får stor spridning är dessutom något som kan göra att brottet bedöms som grovt förtal, enligt BrB 5 kap. 2 §, istället för enbart förtal av normalgraden. Är det så att det når ut till många i ditt fall kan det alltså landa på grovt förtal i slutändan.Sammanfattningsvis anser jag utifrån din beskrivning att det med rätt stor sannolikhet rör sig om förtal i BrB 5 kap. 1 § mening i ditt fall. Kanske kan det även bedömas som grovt beroende på de närmare omständigheterna.Att anmäla förtal – Du kan mycket riktigt anmäla händelsen som förtal, särskilt mot bakgrund av hur jag bedömt dina familjemedlemmars agerande utifrån din beskrivning. Det är i själva verket nödvändigt att du anmäler händelsen för att det överhuvudtaget ska kunna bli en process av saken. Förtal är nämligen ett av de få brott som hör under så kallat "enskilt åtal". Det innebär i princip, som huvudregel, att det endast är du själv som målsägare har rätt att väcka åtal beträffande förtal som du drabbats av (dvs. staten kommer inte inleda processen åt dig). Detta framgår av BrB 5 kap. 5 § första meningen som anger att bl.a. förtal inte får åtalas av någon annan än målsäganden.Du kommer alltså som utgångspunkt behöva väcka åtal (lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten) och driva processen själv. I vissa fall kan dock åklagare väcka åtal för förtal om händelsen kommer till en åklagares kännedom. Då krävs - i detta fall -att åtalet är "påkallat från allmän synpunkt" (enligt bestämmelsen ovan, dvs att det ligger i samhällets intresse att händelsen prövas. Det kan t.ex. vara (enligt vad som skulle kunna vara relevant i ditt fall) att du verkar ha drabbats rätt så hårt av vad dina familjemedlemmar gjort. Beroende på om de dåliga verkningarna för dina relationer och ditt anseende blivit stora kan en åklagare alltså välja att ta upp fallet.Hoppas att det löser sig för dig!Med vänlig hälsning,

Förolämpning på arbetsplats

2021-08-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Var med om att en chef gjorde en del opassande uttalande mot mig på jobbet.När detta hände, så blev det för mlg en hotfull situation.En del av händelseförloppet - - Chefen tolkar det som att jag skriker på honom och frågar vad fan jag skriker för samtidigt som han kastar upp dörren på trucken och hoppar ut i för MIG; hotfull ställning, så pass att jag får ta ett steg tillbaka och frågar vad jag har för problem. - Jag svarar tillbaka att det är han som började med att höja rösten och skrika osv.- Chefen hoppar in i trucken igen med kommentarer om att jag är mytoman, psykiskt sjuk och har seriösa problem. - Chefen kommer tillbaka igen och trycker in en ny pall i slussen och när han har backat ut så skriker han från trucken att “du får gärna anmäla detta till HR.. Du har ju redan anmält hela jävla företaget" - Jag frågar bara rakt ut vad i helvete hans problem är samtidigt som han kör iväg.- Chefen kommer tillbaka igen, kommer inte riktigt ihåg vad som sades här då jag var riktigt förbannad, till den grad att jag skakade i hela kroppen. Men man fortsatte på samma mening sedan tidigare; att jag kan gärna anmäla honom till HR. - Jag svarar tillbaka med att fråga igen; att seriöst, vad i helvete han har för problem. - Chefen svarar tillbaka; att han har problem med mig; att jag är en mytoman, har psykiska problem, att jag är en idiot och att jag kan dra åt helvete. Är detta grund för polisanmälan?Viken lagtext?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga,Situationen skulle kunna utgöra olaga hot, ofredande alternativt förolämpning, vilket framstår som mer sannolikt i detta fall 5 kap 3 § BrB. För förolämpning krävs att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det krävs inte att en kränkning har uppkommit i det enskilda fallet. Avgörande är i stället om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Det kan t.ex. vara fråga om kränkande uttalanden. Bedömningen ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilda målsäganden. Uttalandet måste på ett mer personligt plan kunna träffa den angripna, inte bara vara något som enligt en social norm rent allmänt kan anses som förargande. Sammanfattningsvis tror jag att din situation utgör en förolämpning (5 kap 3 § BrB). Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till.

Förtal att utpeka någon som brottslig

2021-08-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga angående brottet förtal. Vi säger att person A skulle begå ett brott offentligt, till exempel skriva på sina sociala medier "Jag svär på allt att jag ska döda X", då gör person A sig skyldig till olaga hot. Om person B i sin tur skulle kommentera detta uttalandet på sina sociala medier och skriva "person A har sagt detta och det är ju olaga hot, kolla här" och sedan lagt upp bilder på person A's uttalanden. Gör person B sig skyldig till brottet förtal då om inte person A har hunnit bli dömd för olaga hot än? Tänker att det vore märkligt att det skulle vara förtal att säga vad en person har lagt ut och vad hen har gjort sig skyldig till ett brott om dennes uttalanden är offentliga och att brottet i sig stämmer. Ber om ursäkt för en lite krånglig fråga men hoppas att ni förstår den så gott ni kan!
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som krävs för att göra sig skyldig till förtalDin fråga regleras i brottsbalken (BrB)Det kan vara förtal att peka ut en annan person såsom brottsligDen som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal (5 kap. 1 § BrB). Enkelt uttryckt innebär detta att det kan vara förtal att uttala något om en annan person som får denne att nedvärderas i omgivningens ögon. Uttalandet kan ha gjorts i verkligheten eller på nätet. Att utpeka en annan person som brottslig är ett vanligt förtalsbrott. En person kan bli dömd för förtal även om uttalandet är sant. Förtal kan vara aktuellt så länge uttalandets innehåll kan medföra att personen som uttalandet handlar om uppfattas på ett negativt sätt.Vad innebär detta för digDet kan räknas som förtal att på nätet utpeka en annan person som brottslig, oavsett om uttalandet stämmer eller inte. Avgörande är om uttalandet negativt påverkar omgivningens uppfattning om personen som uttalandet handlar om. Jag kan tyvärr inte ge något säkert svar på om du kommer att dömas för exempelvis förtal. Det är bara en domstol som kan besluta om sådant.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Är rasistiska uttalanden brottsliga?

2021-08-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag och en vän var på stan förra veckan och en man på ett kafé uttryckte sig rasistiskt mot min vän eftersom hon bar slöja. Är det olagligt att uttrycka sig rasistiskt på det sättet?? Kan det vara hets mot folkgrupp?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I situationen du beskriver har en person uttryckt sig på ett rasistiskt sätt. Det finns i brottsbalken (1962:700) (BrB) inte någon specifik bestämmelse som reglerar sådana situationer. Brottet hets mot folkgrupp som regleras i 16 kap. 8 § BrB tar sikte på situationer där någon sprider rasistiska uttalanden till allmänheten. Bestämmelsen syftar till att skydda en folkgrupp snarare än en enskild individ. Det brott som skulle kunna aktualiseras i denna situation är förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB. Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Personen på kaféet har uttryckt sig på ett nedsättande sätt i syfte att kränka din vän, vilket innebär att han kan ha gjort sig skyldig till förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag vill skriva ett omdöme för att kritisera en läkarmottagning, är det förtal?

2021-08-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag vill via ett omdöme på internet kritisera en läkarmottagning samt läkaren där. Jag vill skriva saker som att läkaren är inkompetent och skadat mig samt att de i receptionen är otrevliga. Gör jag mig skyldig till förtal då?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Regeringsformen (RF) och brottsbalken (BrB).Yttrandefrihet gäller i Sverige med vissa begränsningarYttrandefrihet är en grundlagsstadgad rättighet i Sverige (2 kap. 1 p 1 § RF). Rättigheten är dock relativ, vilket innebär att det finns vissa begränsningar i lag av rättigheten (2 kap. 20 § första stycket RF). Handlingar som exempelvis förtal är en sådana gärningar som inskränker på yttrandefriheten.Brottet förtal innebär utpekandet av någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnandet av uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktningMan kan bli dömd för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Man ska dock inte bli dömd för förtal om det utifrån omständigheterna anses försvarligt att lämna uppgift i saken och att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för det (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Man ska först pröva om det är fråga om förtal. Det kan anses vara förtal om du utpekar läkaren såsom klandervärd genom uppgifter som är av nedsättande beskaffenhet och som typiskt sett kan anses ägna missaktning hos andra. Det krävs dock mer än att rikta kritik gentemot läkarens arbete för att du ska begå brottet förtal. Det kan dock vara gränsfall beroende på hur kritiken förmedlas och andra omständigheter som kan anses uppfylla kravet på nedsättande beskaffenhet.Om ditt omdöme hade inneburit förtal i den meningen så kan det anses försvarligt och berättigat att lämna sådana uppgifter och om uppgifterna var sanna eller man hade skälig grund för det. Det kan anses försvarligt att du beskriver din upplevelse på läkarmottagningen för att varna andra patienter. Dock är det endast en domstol som kan göra en försvarlighetsbedömning i den aktuella kontexten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla den som anklagar en oskyldig person för brott?

2021-08-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har blivit oskyldigt anklagad för sexuelltofredande på mina barnbarn av mins son föredetta fru..Hon har gjort polisanmälan och berättat för socialtjänsten om detta. Själv har jag inte blivit delgivning men utredning är skickad till min son som är vårdnadshavare Är detta förtal ?Ska jag anmäla detta till polisen
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra när man blivit felaktigt anklagad för ett brott och om du bör anmäla det till polisen. För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB).Det finns tre olika brott som kan bli aktuella: falsk angivelse, falsk tillvitelse och förtal. Jag kommer förklara vad som skiljer dessa åt och vad som avgör vilket/vilka av brotten som kan bli aktuella i ditt fall. Eftersom jag inte ha alla omständigheter så kan jag tyvärr inte ge dig ett rakt svar på vilka brott som din sons före detta fru kommer kunna bli dömd för, men jag hoppas att du ändå får lite vägledning av mitt svar.Falsk angivelseFör falsk angivelse döms den som anmäler en person som man vet är oskyldig med avsikten att få personen dömd (15 kap. 6 § BrB). Straffet för detta blir fängelse i högst två år. För att din sons före detta fru ska kunna bli dömd för falsk angivelse krävs det alltså att hon vetat att din son var oskyldig men anmält honom till polisen ändå för att hon vill att han ska bli dömd.Falsk tillvitelseFör falsk tillvitelse döms den som anmäler eller lämnar oriktiga besvärande uppgifter en person som man vet är oskyldig (15 kap. 7 § BrB). Straffet för detta är fängelse i högst två år. Skillnaden mot falsk angivelse är alltså att man inte måste ha avsikten att personen ska bli dömd, utan att det räcker med att man lämnat oriktiga uppgifter till polis eller åklagare. För att din sons före detta fru ska bli dömd för falsk tillvitelse krävs det alltså att hon endast lämnat oriktiga uppgifter till polisen och att hon varit medveten om att din son är oskyldig.FörtalFör förtal döms den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annars lämnar uppgifter som syftar att till att orsaka andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Straffet för detta är böter. Här krävs det alltså att uppgiften ska ha lämnats till någon annan än den utpekade personen och att syftet var att utsätta personen för missaktning. Huruvida din sons före detta fru kan dömas för förtal beror på om hon har spridit anklagelserna till tredje man och inte bara till polisen och socialtjänsten.PolisanmälanBeroende lite på om din sons före detta fru har haft avsikten att få din son dömd och om hon vetat att han var oskyldig så kan hon dömas. Min rekommendation är att anmäla henne till polisen så snart som möjligt. Sedan är det upp till polisen och åklagaren att utreda händelsen och eventuellt väcka åtal. Polisanmälan kan du göra genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan omdömen på företags hemsidor falla inom ramen för förtal?

2021-08-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar vad man får inte inte får säga som omdöme online egentligen? Får jag skriva på t ex Verisure's hemsida /Facebook sida / Instagram konto att jag inte alls rekommenderar dem, att servicen var urusel, att de inte återkommer till kund etc?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kommer att utgå från brottsbalken vid besvarandet av din fråga, eftersom din fråga gäller förtal.Förtal innebär att man utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt sätt att leva. Det kan även innebära att man lämnar annan uppgift med syfte att utsätta en person för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). Detta är brottsligt och kan anföra böter. Om förtalet är grovt kan man riskera ett fängelsestraff som kan uppgå till maximalt två år (5 kap. 2 § brottsbalken). Även om man berättar sanningen kan man dömas för förtal, då lagen fokuserar på syftet och resultatet av utpekandet snarare än huruvida påståendena stämmer.Värt att veta är dock att brottet förtal riktar sig mot en fysisk och levande person, varför en juridisk person (ett företag) inte kan anses bli utsatt för ett sådant brott. Dock kan man dömas för förtal om man riktar kritiken mot en enskild person eller enstaka individer inom företaget. Detta utgör NJA 1950 s. 250 ett exempel på, då man vid den fällande domen tog hänsyn till den starka kopplingen mellan den fysiska personen och den juridiska personen.Sammanfattningsvis kan du inte bli dömd för förtal så länge du riktar kritiken mot företaget och inte enstaka personer inom företaget. Ta dock hänsyn till hur stark kopplingen är mellan individen som äger företaget samt företaget i sig, t ex om en fysisk persons namn står i firmans namn.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att kalla någon för hora?

2021-07-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag hamna i ett bråk med min kusin och hans vänner och först trodde jag att vi skämtade med varan så när en tjej fråga om jag ville ha en raggarfamilj efter mig då sa jag "vadå är du en hora eller" men sen så fortsatte min kusin hota med att han skulle bryta alla ben i min kropp och slå ner mig men innan den där tjejen kom in i samtalet höll min kusin och en av hans vänner på att mordhota mig och de var då jag trodde vi skämtade bara men min kusins vän var seriös när han sa att jag skulle få en kula i pannan. Jag undrar om jag kan bli anmäld för att jag kallade den där tjejen för hora?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har begått ett brott när du kallat en tjej för hora. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Att kalla någon för hora aktualiserar brottet förtal (5 kap. 1 § BrB). För att dömas till brottet krävs att man utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att man lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Ordet "hora" innebär att en person säljer sexuella tjänster och enligt svensk rätt är det inte brottsligt att sälja sexuella tjänster. Dock är det ett påstående som kan utsätta personen för andras missaktning varför förtal kan bli aktuellt. Du behöver dock också ha haft uppsåt till att utsätta tjejen för andras missaktning för att kunna dömas till ansvar (1 kap. 2 § BrB). Eftersom du skriver att du trodde att det var på skoj har du inte haft uppsåt till att utsätta henne för andras missaktning och kan därmed inte dömas till brottet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,