Har kommunalrådet gjort sig skyldig till förtal genom att förvanska mitt mejl?

Jag är ordförande för den kommunala revisionen. Jag fick som kopiemottagare en mail för kännedom från en privatperson där han ställer en enkel fråga till några politiker. Denna service finns också som e-tjänst på kommunens hemsida; "Fråga en politiker - få svar" Jag svarar på privatpersonens mail med några få ord; "Bra, politiker X bör särskilt svara". Kontexten är att denne politiker är personligt bekant, granne, både med mig och med den privatperson som mailade mig. Min intentionen med svaret är därför solklar; "vår gemensamma vän bör i alla fall besvara dina frågor osv". Det är så att våra politiker inte bryr sig om att svara på dessa frågor från allmänheten, trots reklamen om detta på e-tjänsten på hemsidan! Av misstag får kommunalrådet tag på mitt mailsvar till privatpersonen. Han vill sen gammalt komma åt mig och går därför ut i media med att påstå att jag "uppviglat till ytterligare åtgärder mot politiker X" och att jag avsett att politiker X ska "ställas till svars enligt kommunallagen". Kommunalrådet vill få bort mig som revisor, eftersom kommande ansvarsprövning om en månad kommer att innehålla kraftiga anmärkningar mot honom; "ej beviljande av ansvarsfrihet" eller liknande. Kan kommunalrådet ha gjort sig skyldig till förtal genom denna medvetna förvanskning av mitt mailsvar, avsett som privat meddelande från min privata mail, till endast en person; en person som är bekant med politiker X, liksom jag själv ? Inget jag anmäler, vill veta lagens intention!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken betydelse förtal har i lagens mening samt om kommunalrådet har gjort sig skyldig till förtal genom att medvetet ha förvanskat ditt mejlsvar.


Jag kommer nedan att redogöra hur brottet förtal förstås i lagen mening och sedan svara utifrån detta om kommunalrådet gjort sig skyldig till förtal eller inte. Aktuell lagstiftning är Brottsbalken (BrB).


Förtal

I 5 kap 1 § återfinns brottet förtal och lyder följande:

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnadatt utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt

att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.


För att ett brott ska anses vara begånget krävs det att en uppgift lämnas och uppgiften ska avse en viss levande människa. Uppgiften ska sedan vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning och uppgiften ska lämnas till annan än den som uppgiften avser. Det krävs inte att uppgiften ska vara osann.

För att ansvar för förtal ska inträffa är det tillräckligt att det funnits en risk för att den berörde under föreliggande omständigheter skulle komma att utsättas för andras missaktning. Utgångspunkten för bedömningen tar sikte på de sociala värderingarna på den berördes ort och inom hans (ditt) egen samhällsgrupp eller personkrets. Bedömningen görs alltså utifrån den utpekades utgångspunkt och inte utifrån allmänna värderingar.


Det finns också ett annat brott, förolämpning i 5 kap 3 § BrB. Det liknar lite förtalsbrottet (och är även subsisidärt till detta) och lyder:

Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §,

riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.

Förolämpning förutsätter också att beteendet riktat sig mot någon annan och den brottsliga gärningen avser beteenden som syftar till att såra den utsattes känslor ex. skriftliga eller muntliga yttranden.


I ditt fall

Det kan mycket väl vara så att kommunalrådet gjort sig skyldig till förtal eller förolämpning, beroende på vad hans syfte varit med sitt uttalande. För att förtal ska komma ifråga krävs det ett utpekande som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt. Dock tänker jag att det lite är här skon klämmer för att uttalandet ska anses utgöra ett förtal. Uppvigling, är ett brott enligt 16 kap 5 § BrB, som innefattar ett meddelande till allmänheten uppmanar till en brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. Det tycks dock inte ha skett i ditt fall så som jag tolkar din fråga, men eftersom det inte krävs att uppgiften är sann så skulle det möjligtvis kunna falla under förtal. I det avseendet är det dock möjligtvis närmre att tolka uttalandet som en förolämpning.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo