Vad blir det för straff vid stöld?

2020-07-07 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en stöld begåtts av en kostnad på 1400:- vad blir troligast straffet? Han har erkänt brottet. Inga andra stöld domar -Grov rattfyller 2012 som avtjänats Med fotboja. Sedan dess ett skötsamt liv. Att det blir böter vet han så klart. Men nu vill åklagaren träffa honom för ett straff föreläggande och information om villkorlig dom ? Ingen rättegång. Vad kan villkorlig dom innebära vid första- gångs stöld som överstiger 1200:-?
Emma Gurander |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Grader av stöldDet finns i Sverige tre olika grader av brottet stöld, nämligen ringa stöld, stöld av normalgraden samt grov stöld (8 kap. 1 §, 2 § och 4 § Brottsbalken, BrB). För bedömningen om det rör sig om en ringa stöld så är stöldgodsets värde av vikt samt övriga omständigheter. För att det ska handla om en grov stöld ska handlingen ofta ha inslag av en mer farlig/hänsynslös art eller om stöldgodset har ett betydande värde. Värdet på stöldgodsetOm stölden har begåtts i en butik så är gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden 1 000 kr (NJA 2009 s 586). Men om stölden inte sker i butik utan på annan plats så kan denna gräns vara betydligt lägre. Jag har inga uppgifter om var stölden ifråga ägde rum, men i och med att värdet är över 1 000 kr så gör jag bedömningen att det hamnar på stöld av normalgraden. Men det finns såklart även andra omständigheter som kan leda till att brottet anses vara ringa vilket kan dra ner straffet. StraffStraffet för stöld av normalgraden är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB) Men istället för att döma ut fängelse som straff så kan man i vissa fall utge ett lindrigare straff, exempelvis villkorlig dom. Villkorlig dom brukar även kombineras med dagsböter. Påföljden villkorlig dom innebär i enkla drag att man har en prövotid på två år, då man inte ska begå några nya brott (27 kap. 3 § och 4 § BrB). Det är dock en prövotid utan övervakning. Att få straffet villkorlig dom innebär således att han ska sköta sig och inte begå fler brott under en tvåårsperiod. Strafföreläggande Att åklagaren har beslutat om ett strafföreläggande innebär att han inte tänker väcka åtal, därmed blir det som sagt ingen kommande rättegång (48 kap. 1 § Rättegångsbalken). Strafföreläggande används främst vid mindre allvarliga brott. Strafföreläggande används särskilt när gärningsmannen har erkänt brottet, vilket det rör sig om i detta fall. Ett strafföreläggande brukar man behöva godkänna samt eventuellt betala, för att det ska gälla. Tidigare brottVanligtvis så är det en försvårande omständighet att gärningsmannen tidigare har begått brott, vilket ska påverka straffet i en skärpande riktning (29 kap. 4 § BrB). Om brotten är av liknande eller samma art så leder det till skärpt straff, eller om båda brotten är särskilt allvarliga. Det är inte säkert att den tidigare domen med grovt rattfylleri leder till ett hårdare straff just nu, det har även gått viss tid sedan dess. Det kan därmed vara så att domstolen ej beräknar med den tidigare domen vid bedömningen av det nya brottets straff. SammanfattningSammanfattningsvis så har personen ifråga gjort sig till stöld av normalgraden, bedömt utifrån den information jag har fått. Högsta straffet för detta brottet är fängelse i två år, men åklagaren har beslutat för villkorlig dom och ett strafföreläggande. Detta är ett alternativ att föredra, i och med att man slipper genomgå en domstolsprocess samt eventuell fängelsestraff. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?

2020-07-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om jag är misstänkt för ringa stöld där en butikskontrollant sett att jag lagt ner varor utan att betala för dom vilket jag för ena varan glömde att göra och för den andra varan trodde jag hade gjort. Han säger att jag såg misstänkt ut och han därför följde efter mig. Betyder detta att jag enligt åklagaren gjort det med uppsåt att stjäla?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag tolkar det som att din fråga gäller om du kan ha gjort dig skyldig till ringa stöld och om ditt agerande är att bedöma som uppsåtligt. Därför kommer jag använda mig av brottsbalkens (nedan förkortad BrB) bestämmelser.Vad som rättsligt krävs för att göra sig skyldig till ringa stöldDen som olovligen tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB). Är brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld (snatteri) till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Snatteribrottet har sitt ursprung i stöldbrottet. Därför kommer jag inleda med att förklara mer ingående vad som krävs för att ett stöldbrott ska kunna komma att aktualiseras utifrån lagregelns rekvisit (uppställda krav).Rekvisit 1: Olovligt tagande av vad annan tillhörFör det första krävs att ett olovligt tagande av vad annan tillhör sker. Det väsentliga med detta kravet är inte att tagandet sker från någon utan snarare tagandet till sig, innebärande att gärningsmannen inte ursprungligen har saken i sin besittning. Ett tagande eller tillgripande innebär alltså att gärningsmannen försätter sig i besittning av en sak som han ursprungligen inte har i sin besittning. Då är ett tillgreppsbrott möjligt. Av omständigheterna framhåller du att du ska ha lagt ned totalt två varor i vad jag uppfattar det som din väskan, utan att ha betalat för dem. Det innebär alltså att du olovligen tagit varor som tillhör butiken. Därför uppfyller du det första rekvisitet.Rekvisit 2: TillägnelseuppsåtFör det andra krävs det att du haft uppsåt att tillägna dig varorna (tillägnelseuppsåt). Brottet fullbordas redan när gärningsmannen tillgriper sig saken, förutsatt att han haft uppståt att tillägna sig den. Det innebär att gärningsmannen ska ha varit medveten om sitt handlande att göra saken till sin eller annan. Du framhåller att du för den ena varan glömde betala och för den andra trodde dig redan ha betalat vilket innebär att du inte haft för avsikt att ta dem med tillägnelseuppsåt. Din avsikt var därför inte att sno varorna. Både stöld- och snatteribrotten är s.k. uppsåtsbrott vilket kräver en medveten handling där det inte räcker med oaktsamhet. Det innebär att du inte kan dömas för något av brotten om du inte haft uppsåt till gärningen.Rekvisit 3: Tillgreppet ska innebära skadaSlutligen krävs det att tillgreppet har inneburit en ekonomisk skada. För att ansvar ska kunna aktualiseras krävs dock som nämnt uppsåt i förhållande till det olovliga tillgreppet. En person som trott sig vara ägare till saken som tillgripits ska inte dömas för stöld. Eftersom din avsikt inte var att ta varorna med tillägnelseuppsåt blir detta rekvisit överflödigt att utreda.Du har saknat tillägnelseuppsåt till de aktuella varornaUtgår jag från att det du skriver stämmer så har du saknat tillägnelseuppsåt till de två varorna. Det kan därmed inte bli fråga om varken stöld eller snatteri i ditt fall eftersom båda brottstyperna kräver ett uppsåtligt handlande, dvs en medveten handling. Det är upp till åklagaren att bevisa att du uppfyller samtliga av de ovanstående rekvisiten för att du ska ha kunnat göra dig skyldig till snatteri. Åklagaren måste kunna bevisa att du haft tillägnelseuppsåt. Fram tills denne gör detta kommer du betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen har bevisats.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du är i behov av mer juridisk hjälp är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta någon av Lawlines jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Glömde skanna varor i en butik

2020-07-02 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har blivit kallad till huvudförhandling i ett mål om ringa stöld där jag hade glömt skanna två varor på citygross. Jag är tidigare ostraffad och har ingen strulig situation på något sätt och är ju därav lite orolig för att bli dömd. Tingsrätten har beslutat att jag inte behöver en offentlig försvaret. Vad är risken att bli dömd och vad kan jag göra?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att du står åtalad för brottet ringa stöld kommer jag att börja med att redogöra för vad som krävs för att du ska kunna fällas för detta, d.v.s. vilka brottsrekvisit som ska vara uppfyllda. StöldInnan man gör bedömningen av om det är frågan om ett "ringa fall" (ringa stöld) måste du ha uppfyllt rekvisiten för normalgraden av stöld. Brottsbeskrivningen återfinns i 8 kap 1 § brottsbalken. Rekvisiten går att utläsa ur lagtexten, där det framgår att du OLOVLIGEN ska ha tagit vad ANNAN TILLHÖR med UPPSÅT att TILLÄGNA dig det, för att du ska kunna fällas för brottet stöld. Du har olovligen tagit vad annan tillhörGenom att inte scanna de två varorna på City Gross har du olovligen (utan att betala) tagit någonting som tillhör butiken. Du uppfyller alltså de första rekvisiten. Du har inte haft uppsåt att tillägna dig varornaDu skriver att du glömde skanna varorna, vilket innebär att du inte har tagit dem med tillägnelseuppsåt. Du hade inte för avsikt att sno varorna med dig hem. Här kommer det att brista i domstol. Brottet stöld är ett s.k. uppsåtsbrott vilket innebär att du inte kan dömas för det om du inte har haft uppsåt till gärningen, det räcker alltså inte med att du har varit oaktsam eller slarvig/glömsk.Åklagaren måste bevisa att du har haft tillägnelseuppsåtVäl i domstol är det upp till åklagaren att bevisa att du faktiskt uppfyller rekvisiten för brottet stöld, det är alltså åklagaren som måste bevisa att du har haft tillägnelseuppsåt för att du ska fällas för brottet. Du kommer att betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen har bevisats. Du kommer inte att dömas för ringa stöldJag utgår från att det du skriver stämmer när jag drar slutsatsen att du inte kommer kunna fällas för brottet ringa stöld, eftersom att det krävs att du har haft tillägnelseuppsåt - i detta fall var det bara ett misstag från din sida, vilket inte är nog för en fällande dom. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till!Med vänlig hälsning,

Vad ska man göra när ex vägrar lämna tillbaka egendom?

2020-06-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Mitt snart blivande ex man har tagit mitt mc hjälm och vägrar lämna tillbaka eller betala ut motsvarande summa för den. Vad kan jag göra?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I detta fall kan brotten stöld (8 kap 1§ Brottsbalken (BrB)) eller olovligt förfogande (10 kap 4§ BrB) bli aktuella. Detta då stöld innebär att någon olovligen tillägnar sig egendom och att tillgreppet innebär skada. Med olovligt förfogande menas att den som har egendom i sin besittning (ditt ex), men vars äganderätt tillkommer annan (dig), vidtagit åtgärder där egendomen tagits ifrån dig. Att han vägrar lämna tillbaka din hjälm som han har i sin besittning är exempel på sådana åtgärder. Det jag skulle rekommendera dig att göra nu är att göra en ansökan om särskild handräckning hos Kronofogden då de rent praktiskt kan hjälpa dig att återfå egendomen. Detta kan göras här: https://www.kronofogden.se/Handrackning.html. Alternativt att du polisanmäler stölden och det olovliga förfogandet.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?

2020-07-06 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Finns det något mer än böter om man parkerar på någons hyrda parkering, asså är det brottsligt? Tack på förhand.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på dina fråga är ja, det är brottsligt att parkera på någon annans hyrda p-plats och du kan utöver böter riskera fängelse om du avsiktligen parkerar på en hyrd p-plats. Varför förklarar jag nedan!BrottetBrottet kallas för egenmäktigt förfarande (8 kapitlet 8 § första stycket brottsbalken). Egenmäktigt förfarande går ut på att olovligt ta eller använda något som någon annan äger (med avsikt) där tanken är att inte behålla det eller sälja vidare det. Till exempel genom att "låna" en stege utan att först fråga grannen, men där du tänkt att lämna tillbaks den senare eller exempelvis parkera på någons hyrda p-plats några timmar.PåföljdenEnligt 8 kapitlet 8 § första stycket brottsbalken är påföljden för att parkera på någons hyrda p-plats alltså antingen böter eller fängelse i högst ett år. Vänligen,

Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

2020-07-04 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, min kompis kille har snott saker ac mig på ett värde av över 5000kr. Vad ska jag göra han vägrar lämna tillbaka det?? Är det dags att polisanmäla? Han är 19 år...
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns olika brott som skulle kunna vara aktuella beroende på om kompisens killes avsikt var att behålla dina saker eller sälja dem vidare. Jag behöver dock mer information om händelseförloppet för att bedöma vilket brott som är aktuellt så jag kommer att utgå i från att din kompis kille har tagit saker av dig utan tillstånd med avsikten att behålla dina saker. Det din kompis kille i sådana fall kan ha gjort sig skyldig till är stöld, enligt 8 kap 1 § brottsbalken, då du har drabbats av en ekonomisk skada till följd av hans handlingar. Straffet för stöld är fängelse i max två år.Eftersom det här är ett brott kan du välja att polisanmäla din kompis kille. Det är inte en garanti att polisen kommer att lyckas återta det som tillhör dig men det är alltid värt ett försök. Däremot råder jag dig att prata med både din kompis och hens kille igen och berätta om vilka konsekvenserna som kan bli aktuella om kompisens kille vägrar lämna tillbaka det som tillhör dig.Om du har ytterligare funderingar eller vill inkomma med fler detaljer är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller höra av dig till info@lawline.se för vidare juridisk rådgivning. Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med din fråga och lycka till!

Straffmätning rån begånget av 18-åring?

2020-06-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min vän som är 18 år har begått ett personrån med flera kompisar. Han har för 2 år sedan blivit dömd för narkotikabrott 800g hash och misshandel. Då blev domen behandlingshem och flytt från Stockholm.. Där han var ca 1 år. Han har efter det varit skötsam och bra eftersom hans familj kommit till Sverige.Nu träffat gamla vänner några tillfällen och han är med på rån.....Familjen behöver honom väldigt myckrt. Kan det förmildra domen? Kan han släppas ut från häktet innan rättegång? Vad kan straffet bli i detta fall? Tacksam för svar.
Fredrik Holmström |Tack för att du vänder Lawline med din fråga!Din vän har alltså begått ett rån (enligt 8 kap. 5 § brottsbalken) och straffskalan för detta är lägst ett högst sex år. Beroende på hur allvarligt brottet har varit så kommer straffet som utdöms bero på omständigheterna. Om det var så att det inte utövats våld eller hot under stölden så blir det stöld enligt 8 kap. 1 § BrB istället. Då är straffskalan annorlunda, men jag utgår från att det är rån i detta fallet. Om hen har använt pistol vid rånet så kan det utgöra grovt rån enligt 8:6 BrB. Om vi för exemplets skull säger att detta rån är av normalgraden så kan vi säga att, utan andra omständigheter, straffet hade blivit 3 år. Däremot finns det andra omständigheter som kommer spela in i bedömningen. Det finns nämligen försvårande och förmildrande omständigheter som måste beaktas (29 kap. 2 och 3 §§ BrB). Dessa kan påverka straffvärdet (alltså vilket straff som skäligen ska dömas ut) i försvårande eller förmildrande riktning inom den tillämpliga straffskalan, alltså 1-6 år. Eftersom du inte angivit något som kan tala i denna riktning (att hans familj behöver honom hjälper tyvärr inte) så kan jag inte uttala mig om dessa. Eftersom straffvärdet är 3 år i detta fall så finns det en presumtion för fängelse enligt 30 kap. 4 § BrB. Eftersom din vän är 18 år gammal så får bara fängelse dömas ut om det finns synnerliga skäl (30 kap. 5 § BrB). Istället kommer det antagligen röra sig om ungdomsvård enligt 32 kap. BrB eller skyddstillsyn i detta fall. Jag vågar inte uttala mig om hur lång denna kan bli, men det påverkas av dels av att det rör sig om återfallsbrottslighet enligt 29 kap. 4 § BrB och dels av ungdomsrabatten i förmildrande riktning enligt 29 kap. 7 § BrB. Den som begått ett brott vid 18 år döms idag till halva straffet. Kombinerat med att det rör sig om återfallsbrottslighet (det kan hända att bara misshandeln kommer beaktas) så hade 1 år och 10 månader i mina ögon inte känts orimligt. Det är osannolikt att din vän kommer släppas från häktet om det finns misstanke nog för rättegång mot denne. Det är alltid svårt att uttala sig om straffet i ett fall om man inte har alla omständigheter, men jag hoppas att detta gav lite vägledning iallafall. MVH,

Tillkallas ordningsvakter eller polis vid påkommen stöld på bar gärning?

2020-06-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om man blir påkommen att ha snattat i en butik, tillkallas polis då eller enbart ordningsvakter?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa stöld (snatteri) är ett brott som ska polisanmälasAtt sno någonting från en butik är ett brott (se brottsbalken 8 kap. 1 § och 2 § om brotten stöld och ringa stöld - tidigare snatteri) och kan föranleda straff om du polisanmäls. Om du grips på bar gärning, antingen genom ett s.k. envarsgripande som får lov att göras av vem som helst (24 kap. 7 § 2 st rättegångsbalken) eller av en ordningsvakt som är på plats i butiken så kommer du alltså att polisanmälas. Det kan hända att ordningsvakter tillkallas till platsen först, men då ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har rapporteringsskyldighet gentemot polisen när de får kännedom om brott, så kommer i normalfallet polis att tillkallas till platsen för att ta emot polisanmälan. Polis kommer normalt att tillkallas till platsen Som svar på din fråga är det normala alltså att polis tillkallas till butiken vid gripande på bar gärning eftersom att stöld är ett brott som ska anmälas. Det enda undantaget är om butiken väljer att inte anmäla brottet, men observera återigen att om det finns en ordningsvakt på plats så har denne en skyldighet att rapportera brottet till polisen. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till!Med vänlig hälsning,