Min sambos demente far har blivit bestulen - kan jag anmäla brottet?

2019-09-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Det har framkommit att min ex sambo stulit smycken från hennes far och sålt, med ett värde av ca 20k. Kan jag anmäla ett sådan brott; hennes far är demenssjuk och minns förmodligen inte idag att han haft dessa smycken.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att din sambos ex har begått brottet stöld alternativt grov stöld, BrB 8 kap 1 och 3 §. Det är viktigt att anmäla brott så fort en vet om att det skett. Allt för att underlätta en eventuell polisutredning. Om ni inte anmäler har fadern inte heller möjlighet att få smyckena ersatta genom sin försäkring. Observera dock att det inte är någon idé att anmäla brottet om det har preskriberats. Stöldbrottet preskriberas efter 5 år och grov stöld efter 10 år, BrB 35 kap 1 §.Om din sambos far är dement kommer utredningen uppenbarligen försvåras med tanke på att polisen går miste om ett viktigt vittnesmål. Men faderns demens påverkar inte möjligheten att anmäla i stort. Sjukdomstillståndet påverkar snarare bevisläget i utredningen. Det verkar ju som att du och/eller din sambo har vetskap om vad som har hänt, kanske skulle ni kunna vara till hjälp i en eventuell framtida utredning? Sammanfattningsvis vill jag åter igen uppmana till att anmäla brottet. Det gör du enklast på Polisens hemsida. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Är det lagligt att ta och sälja hyresgästers cyklar efter fyra veckors uppmaning?

2019-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, vi har en granne i vårt hyreshus som påstår att denne fått lov av vår privata hyresvärd att sätta upp handskrivna lappar där hen skriver att man måste sätta lapp med sitt namn på cyklar i cykelförråd och i cykelställen utanför inom 4 veckor och gör man inte detta tar hen cyklarna och säljer sedan cyklarna via säljsidor och sin Facebook sida och tar pengarna i egen ficka. Är detta verkligen lagligt? Vi grannar känner att detta inte är ok och det finns grannar som blivit av med sina cyklar.
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga rör förhållanden kring hyresrätter aktualiseras 12 kap. jordabalken (hyreslagen). Din fråga aktualiserar även brottsbalkens regler.Vad gäller vid bortförsel av cyklar?Reglerna kring bortförsel av cyklar skiljer sig beroende på om det rör sig om cyklar i ett utrymme som tillhör en hyresrätt respektive bostadsrätt. Din fråga rör utrymmen som tillhör hyresrätter. Enligt 12 kap. 27 § st. 2 jordabalken kan egendom som befinner sig i utrymmen som hör till hyreslägenheten i vissa fall tillfalla hyresvärden utan lösen. För att detta ska kunna ske måste hyresvärden uppmana cykelägarna att hämta sina cyklar inom tre månader. Om inte någon uppmaning har skett, har hyresvärden rätt att bortforsla cyklarna sex månader efter att hyresgästen flyttat.I ditt fall är det alltså uppenbart att din granne/hyresvärd agerat felaktigt. Fyra veckor är inte en tillräckligt lång tid mellan uppmaning och bortförsel.Har ett brott begåtts?Du nämner att grannen säljer cyklarna och tar pengarna i egen ficka. Detta kan innebära att det rör sig om stöld enligt 8 kap. 1 § brottsbalken. Grannen/hyresvärden har tagit cyklar som varit i andras besittning utan lov, i och med att reglerna i jordabalken kräver att tre månader ska ha förflutit efter uppmaning. Vidare har grannen haft för avsikt att göra cyklarna till sin egendom i och med att han sålt dem för egen vinning. Det är alltså rimligt att anta att er granne begått brottet stöld.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påföljd vid snatteri

2019-08-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan jag blev tagen för ringa stöld av värde 190kr och är nu jätte orolig av vad gör straff jag kommer få. Jag är en första gångs förbrytare men är ändå jätte orolig över att få fängelse. Är det något som jag behöver oroa mig för?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av straffrättslig karaktär och regleras i brottsbalken (BrB). Påföljden för ringa stöldDen som olovligen tar något som tillhör någon annan döms för stöld och påföljden är högst två års fängelse (8 kap. 1 § BrB). Om brottet är ringa med hänsyn till det stulnas värde och omständigheterna i övrigt döms man istället för ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 2 § BrB). Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Huvudregeln är att om det stulnas värde understiger 1000 kr räknas det som snatteri (NJA 2009 s. 586). Saker som spelar in när man bestämmer påföljdenOm du tidigare blivit dömd för brott ska detta beaktas när man bestämmer påföljden (29 kap. 4 § BrB). Andra saker som kan spela in är om man exempelvis visat särskild hänsynslöshet m.m. (29 kap. 2 § BrB). Har man inte tidigare blivit dömd för brott är det mest sannolikt att man får böter som påföljd. Detta är en påföljd som bestäms utifrån hur stor inkomst man har, om man tjänar mer får man alltså betala mer. Hoppas detta var till hjälp för dig! Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga här.

​Vilken påföljd kan man få för brottet stöld?​

2019-07-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag blev stoppat för stöld för maskiner för 9600 sek.Har inkomst på 270000 sek brutto och 2 barn.Jag har erkänt brottet!Vilket straff ska jag förvänta mig? Ska det synas under mina personliga uppgifter att jag är straffad?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara dina frågor kommer jag först redogöra för de olika graderna av stöld som finns, för att sedan gå in på vilket straff som kan bli aktuellt. Olika grader av stöldBrottet stöld är indelat i tre grader; ringa stöld (tidigare snatteri) 8 kap. 2 § BrB, stöld 8 kap 1 § BrB och grov stöld 8 kap 4 § BrB. Dessa kategorier har i sin tur olika straff. Två gränser mellan ringa stöld och stöldDet finns två gränser mellan ringa stöld och stöld. 1) Sker tillgreppet i butik går gränsen vid 1000 SEK, se NJA 2009 s 586.2) Sker tillgreppet utanför butik är gränsen lägre. Avgörande blir hur stort integritetsintrång som gärningsmannen gör. I NJA 1995 s 561 skedde ett tillgrepp av sammanlagt 140 SEK. Mot bakgrund av att gärningsmannen tagit egendomen ur två handväskor innebar det ett inte obetydligt integritetsintrång och därmed blev gärningen rubricerad som stöld. Att en egendom måste bli lämnad obevakad anser domstolen vara en försvårande omständighet, se NJA 1985 s 384. Slutligen kan jag kort nämna att det är enbart sådant som har ett värde på den legala marknaden som kan bli stulet. Varken narkotika eller föremål som enbart har ett affektionsvärde skyddas inte av lagen om de blir stulna.Eftersom din summa uppgår till ett högre värde än 1.000 SEK så är det inte fråga om ringa stöld, utan antingen stöld eller grov stöld. Skillnaden på stöld och grov stöldDu nämner att värdet av föremålen som stölden uppgick till är 9.600 SEK. I praxis brukar grov stöld vara kring 60.000 SEK, men faktum är att även ett tillgrepp av mindre värde kan bli rubricerat som grov om det sker på ett hänsynslöst sätt. Vid bedömningen av om en stöld är av normalgraden eller grov är det omständigheterna vid tillgreppet som är avgörande. Jag kommer därför redogöra för vilka faktorer som domstolen tar hänsyn till vid bedömningen av om ett tillgrepp är av normalgraden eller grov. Domstolen gör en avvägning av om gärningen varit särskilt farlig, hänsynslös, om det avsett ett betydande värde eller inneburit en synnerligen kännbar skada. En gärning kan vara särskilt farlig eller hänsynslös om gärningsmannen exempelvis använt sig av hot, missbrukat en förtroendeställning, om stölden varit ett led i en yrkesmässig eller systematisk brottslighet. Ytterligare en omständighet som inverkar på bedömningen är om tillgreppet skett genom intrång i bostad, om gärningsmannen varit försedd med t ex vapen eller om offret burit föremålen som blev stulna på sig. Sammanfattningsvis gör domstolen en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter för att avgöra vilken grad av stöld som gärningsmannen gjort sig skyldig till. Eftersom du inte beskriver något närmre kring eventuellt intressanta omständigheter vid gärningen, så kan jag inte avgöra om brottet stannar vid stöld eller inte. Därför kommer jag redogöra för påföljderna som kan bli aktuella i båda fallen dvs för stöld och grov stöld.Påföljd för stöldFör stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år, men det kan även stanna vid böter. Påföljd för grov stöldGärningsmannen kan dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För grovt brott är enbart böter inte aktuellt.Förmildrande omständigheter Det finns särskilda bestämmelser som reglerar vad som är förmildrande omständigheter vid bedömningen. Det kan exempelvis vara om man frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet, 29 kap. 5 § BrB. Att du erkänt brottet skulle eventuellt kunna vara en förmildrande omständighet, beroende på hur det gått till. I Sverige dömer man bara till fängelse om annan mildare påföljd inte kan bli aktuell. Det kan i sådana fall röra sig om påföljder så som villkorlig dom eller skyddstillsyn tillsammans med böter alternativt samhällstjänst. Att ge dig ett exakt svar på vilket straff som du kan förvänta dig för den inträffade stölden är svårt att ge. Det beror helt enkelt på om gärningen betecknas som stöld eller grov stöld, vilket i sin tur beror på omständigheterna när gärningen begicks. Kan det inträffade brottet hamna i något register?Du undrar även om det kommer synas bland dina personuppgifter att du är straffad. Svaret på den frågan är ja. Om man blir dömd för ett brott hamnar man i belastningsregistret. Däremot försvinner uppgifterna därifrån så småningom, bötesbrott försvinner efter fem år och fängelsebrott efter först tio år. Det är inte möjligt för vem som helst att kräva ett utdrag för någon annan i belastningsregistret, men däremot kan man själv och vissa myndigheter får en kopia från det. Du kan läsa mer om belastningsregistret på Polisens hemsida, se https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny. Vänliga hälsningar,

Vad räknas egentligen som egenmäktigt förfarande?

2019-08-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Räknas det som egenmäktigt förfarande om arbets"kollega" olovligen öppnat ett låst personligt skåp utan att fråga först eller informerat efteråt? Är det att se som stöld och/eller vad blir påföljden?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är inne på helt rätt spår. Alla dessa typer av "udda beteenden" landar ofta i den brottsliga slutsatsen=egenmäktigt förfarande. Att exempelvis gå runt i skogen och fälla träd, orsaka oordning i samling pokemonkort hos en kompis eller att låta hunden härja runt och skapa oreda på ett museum rör sig alla om egenmäktiga förfaranden. I din fråga rör det sig därmed också om ett solklart egenmäktigt förfarande 8 kap 8 § BrB, då personen i detta fall tillgriper ett skåp som inte är dennes och brukar det på ett olovligt sätt (dvs. öppnar det när det är låst). Det kan omöjligen röra sig om en stöld då personen knappast genom att öppna skåpet orsakar ägaren av skåpet ekonomisk skada eller för den delen ekonomisk vinning för sig själv. Påföljden för detta egenmäktiga förfarande blir förmodligen ett lägre bötesbelopp. Hoppas du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga!

Kan jag dömas till fängelse för en stöld som var ett misstag och som jag ångrar?

2019-08-16 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Fått kallelse till förhör , grov stöld, packade ner min mors varor från kassabandet, packade i all hast ner en plånbok,som låg på bandet , tänkte mig inte för, ångrade, lämnade kvar i kundvagnen, tydligen har dom sett detta på övervakningskamera, kan jag få fängelse för denna enorma ångerfulla misstag, tacksam för svar
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brottet grov stöld behandlas i brottsbalken 8 kap. 4 §. I bestämmelsen kan du läsa att straffskalan sträcker sig från fängelse i sex månader som lägst och fängelse i sex år som högst. Brottet har alltså enbart fängelse, och inte böter, i straffskalan. Den som döms för brottet kan alltså räkna med att ett fängelsestraff. Märk dock väl att domstolen inte är bunden till åklagarens brottsrubricering, och därför kan det mycket väl bli så att domstolen istället kommer fram till att du ska dömas till "vanlig" stöld eller "ringa stöld", beroende av hur domstolen bedömer omständigheterna i ditt fall. Både stöld och ringa stöld innehåller, utöver fängelse, böter i straffskalan. Personligen tycker jag inte att omständigheterna (från din text) motiverar brottsrubriceringen "grov" stöld, men det är som sagt ytterst upp till domstolen.För att ådömas straffet krävs dock att du faktiskt döms för brottet. Av den text du skrivit verkar det tvetydigt om du faktiskt haft uppsåt att ta plånboken eller inte, eftersom du dels skriver att du "i all hast packade ner en plånbok som låg på kassabandet" (vilket indikerar att du faktiskt inte såg plånboken och att det därför var ett ärligt misstag) och samtidigt att du "ångrade" dig (vilket indikerar att du trots allt var medveten om vad du gjorde). Åklagaren (i det fall saken leder till åtal) måste bevisa dels att du olovligen tagit något som tillhör någon annan och att tillgreppet inneburit skada för denne, och dels att du haft uppsåt till det hela (dvs varit fullt medveten och villig till att göra som du gjorde). Om åklagaren yrkar för grov stöld så måste denne även motivera varför brottet ska rubriceras som grovt. Det brukar vanligtvis röra sig om stölder av mycket värdefulla saker eller stölder som skett på ett väldigt integritetskränkande sätt (typfallet är inbrott i hemmet).Sammanfattningsvis: ja, du kan dömas till fängelse om du bedöms vara skyldig till brottet. Om du döms för grov stöld är det dessutom troligt att du ådöms ett fängelsestraff. Om du däremot döms för stöld eller ringa stöld finns det dessutom en chans att du istället får böter som straff.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Är det brottsligt att ta och låsa in annans egendom?

2019-07-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Det är så att min sambo och hans pappa har blivit osams och för att "straffa" min sambo så har hans pappa valt ta mina sommardäck som låg utanför vår ytterdörr och låst in dom i en container. Gör han sig skyldig till något brott och hur ska jag göra för att få tillbaka mina däck?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar. Den ena kommer att behandla frågan om din sambos pappa har begått ett brott. Den andra delen kommer att behandla frågan om vad du kan göra.Har ett brott begåtts?Att ta något som tillhör någon annan utgör normalt ett brottsligt handlande. I ditt fall blir frågan främst vilket brott din sambos pappa har begått. Enligt 8 kap. 1 § brottsbalken gör en person sig skyldig till stöld om personen olovligen tagit något med uppsåt att tillägna sig det, och tillgreppet innebär skada. I och med att din pappas sambo låst in sommardäcken i en container har han dock möjligen inte haft uppsåt att tillägna sig sommardäcken, alltså att göra däcken till sin egen egendom. Därför har han troligen begått brottet egenmäktigt förfarande, som enligt 8 kap. 8 § brottsbalken begås när någon olovligen tar annans egendom.Vad kan du göra nu?Som sagt har din sambos pappa begått ett brott. Du har därför en möjlighet att upprätta en polisanmälan och söka rättelse på det viset.Om du enbart vill ha tillbaka sommardäcken skulle du kunna ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att din sambos pappa ska ge tillbaka sommardäcken till dig. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att lösa situationen. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här. Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påföljd för ringa stöld mot närstående

2019-07-28 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Räknas det som stöld om man vid både 18 och 19 års ålder tar starköl från kylskåpet utan att ens föräldrar känner till det, och konsumerar ölen på annan plats, t.ex. på en fest? Om det rör sig om mellan 8-12 burkar starköl vid flera olika tillfällen, vad för sorts påföljd kan tänkas följa?Tack på förhand!
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I praktiken skulle det kunna utgöra ringa stöld, enligt 8 kap. 2 § brottbalken. Men för ett sådant stöldbrott som inte grovt, finns det en särskild regel när det gäller bl.a. när brottet förövats mot någon som är sammanboende eller närstående till gärningsmannen. I sådana fall får åklagaren väcka åtal endast om målsäganden har angett brottet till åtal eller om det är påkallat ur allmän synpunkt, enligt 8 kap. 13 § BrB. Föräldrarna måste därför i praktiken själva aktivt medverka i utredningen för att åtal ska väckas. Påföljden för ringa brott kan bli böter eller högst fängelse i sex månader.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,