Betalning vid upptäckt - snatteri?

2020-01-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Kan man dömas för snatteri om man vid upptäckt betalar för varorna (är rekvisitet ekonomisk skada uppfyllt)? Inget förhör hålls på platsen och polisen tillkallas inte till platsen?Tacksam för svar!
Catharina Såmark | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ringa stöldInledningsvis kan konstateras att snatteri numera benämns som "ringa stöld", (8 kap 2 § brottsbalken). Rekvisiten för denna brottsrubricering är att varuvärdet inte överstiger 1000 kronor, och att inga brottsverktyg har använts, vilket framgår av tidigare avgöranden från Högsta domstolen, (se bl.a. dom B 5097-08 från den 30 sept 2009). En förutsättning för att kunna dömas för brottet ringa stöld är att brottet är fullbordat. Till skillnad från stöld av normalgraden kan man inte dömas för försök till ringa stöld, och därför krävs det att brottet är fullbordat för att man ska kunna dömas för det. Brottets fullbordan Hela varan skall passerat gränsen, där gränsen ytterst avgränsas av butikens utgång; kassaspärren vilken jämställs med transportbandet alternativt larmbågen. Vart denna gräns går beror alltid på butikens utformning i det enskilda fallet. Har man inte passerat sista betalningsmöjlighet kan man alltså inte dömas till ringa stöld, eftersom att ingen ekonomisk skada har uppstått. Bedömningen gällande brottsrubricering kan bli en annan om butiken erbjuder s.k. "självscanning". Underlåtenhet att scanna varor kan utgöra försök till/ bedrägeri om man underlåter att scanna varor, (9 kap 1 § brottsbalken). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Vad är påföljden för ringa stöld?

2020-01-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, vad blir påföljden för snatteri, i butik. T ex i en klädaffär med bijouterier. Om en väska stjäls, till ett värde av 800:-
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer Brottsbalken att bli tillämplig. Vad blir påföljden för ringa stöld? I vår nutid är snatteri kallat för 'ringa stöld' och brottet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader, (8 kap. 2 § Brottsbalken). För att bestämma straffskalan kommer domstolen att ta hänsyn till hur gammal du är, om du har begått liknande brott tidigare samt din avsikt med handlingen, (29 kap. 1 § Brottsbalken). Vad är förmildrande och försvårande omständigheter? I bedömningen vägs även förmildrande och försvårande omständigheter. Exempel på försvårande omständigheter är om du till exempel har utnyttjat någons beroendeställning eller utnyttjat någons skyddslöshet kan domstolen ta hänsyn till den omständigheten och det kan påverka straffet. Jag utgår från att det inte föreligger några försvårande omständigheter i ditt fall. Exempel på förmildrande omständighet är att du blev hetsad till att stjäla väskan och det kan påverka straffet positivt - det vill säga att du får ett lindrigare straff, (29 kap. 3 § Brottsbalken).Vad för betydelse har en persons ålder för straffet? I din fråga framgår det inte hur gammal du är, eftersom ålder har en betydande roll för vad för påföljd det ska bli beroende på ålder. Enligt svensk lag om en person är under 21 år och begår ett brott så reduceras straffet och domstolen får döma till lindrigare straff, (29 kap. 7 § Brottsbalken).Sammanfattningsvis är påföljden för ringa stöld böter eller fängelse i högst 6 månader. Vad som påverkar din påföljd är din ålder och avsikt med handlingen samt om du har tidigare begått liknande brott. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Rubriceringen "snatteri" finns inte längre

2019-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Förstår inte "snatteri" allt du tar utan att betala är stöld. Varför " nästan" tillåta stöld ?
Fredrik Rising |Jag kan meddela dig att sedan 2017 så finns inte brottet "snatteri" längre. Innan 2017 så gällde stöld och snatteri, men nu är det i stället stöld och ringa stöld brotten rubriceras.8 kap. 1 Brottsbalken = Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år .8 kap. 2 Brottsbalken = Är brott som avses i 8 kap. 1 Brottsbalken med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader.Som vi kan utläsa ur bestämmelserna så är skillnaden mellan stöld och ringa stöld framför allt värdet av det som har stulits, men även andra omständigheter såsom hur stölden har utförts.Hoppas du förstår det lite bättre nu.Gott nytt år!Mvh

Vad händer om jag har tagit varor för 1400 kr i en butik?

2019-12-26 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag plockade på mig varor för ett värde av 1400kr när jag gick ut ur butiken så blev jag stoppad och polis tillkallas därefter erkänner jag stölden och går med på böter ifall det är aktuellt. Kan även tillägga att detta är första gången jag blir stoppad och jag har ingenting i mitt register sedan tidigare. Nu 6 månader senare så får jag hem ett papper där jag tillkallas till rättegång, de skriver även att tillgreppet innebar skada och jag förstår inte riktigt vad detta menas? Jag är jätte stressad nu och såklart ångrar jag mig, men vad händer nu? Kan jag få fängelse? Eller blir det dagsböter? Brukar dom kalla till förhör när man har erkänt brottet o är okej med att få böter?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att detta måste vara väldigt stressigt. Jag ska försöka att besvara alla dina frågor så tydligt som möjligt.Inledningsvis så förstår jag verkligen att det kan vara svårt att förstå vad alla ord betyder. Att "tillgreppet innebär skada" betyder egentligen bara att personen som äger butiken som du tog varor från har blivit av med pengar. Denne har då lidit en ekonomisk skada.När det kommer till rättegången så kommer åklagaren sannolikt att åtala dig för stöld, eftersom gränsen för ringa stöld går vid 1000 kr. Åklagaren kommer under rättegången hålla förhör med dig och du kommer att få komma till tals. När det kommer till vilken påföljd som domstolen kommer att dela ut så vill jag inleda med att säga att det är omöjligt för mig att säga exakt hur domstolen kommer att döma. Men i mer generella termer så kan jag inleda med att säga att maxstraffet för stöld är fängelse i 2 år, se Brottsbalken 8 kap 1 §. Utifrån vad du har berätta så är dock osannolikt att du skulle dömas till fängelse. Med tanke på att det stulna värdet inte är så högt så har inte butiksägaren lidit så stor skada, vilket innebär att straffvärdet inte kommer vara så hög, se Brottsbalken 29 kap 1 §. Stöld är brukar inte heller räknas som ett sk. artbrott. Domstolen ska också fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för lindrigare påföljd än fängelse, se BrB 30 kap 4 §. Dessutom så pekar det faktum att du inte är dömd tidigare mot att domstolen inte har särskild anledning att tro kommer fortsatta göra dig skyldig till brott, vilket är något som spelar roll när domstolen dömer ut villkorlig dom, se BrB 30 kap 7. Sammantaget så är pekar omständigheterna mot en villkorlig dom som förenas med dagsböter. Jag vill dock återigen understryka att jag inte kan garantera detta resultat. Mitt tips är att du skriver till domstolen och begär en offentlig försvarare som kommer kunna hjälpa dig genom processen.

Vad innebär stöld?

2020-01-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Vad avser brottet stöld? Vad säger brottsbalken att det brottet innefattar?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stöld enligt brottsbalkenLydelsen i 8 kap 1 § brottsbalken (BrB) är:"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år".I paragrafen finns fyra krav som måste vara uppfyllda för att en handling ska klassas som stöld:- Olovligen tager. Att olovligen ta något innebär att man tar någonting som man inte har rätt till, som inte tidigare var i ens besittning- Annan tillhör. Det man tar måste vara någon annans. Det måste också vara ett konkret föremål som har ett ekonomiskt värde på den legala marknaden. Det kan till exempel inte vara ett pass, kontokort eller narkotika.- Uppsåt att tillägna sig det. Den som begår en stöld måste ha tänkt att göra föremålet till sitt, inte endast tillfälligt tillägna sig det- Tillgreppet innebär skada. Här menas endast ekonomisk skada. För att någon ska dömas för stöld krävs uppsåt, det vill säga att man hade som avsikt att begå stölden. Det innebär till exempel att den som tror sig vara ägare till det tillgripna inte ska dömas för stöld (1 kap 2 § 1 st BrB). Ringa stöld eller grov stöldEn stöld kan även räknas som ringa eller grov, vilket får betydelse för vilket straff som döms ut.En stöld räknas som ringa ifall omständigheterna är mindre allvarliga. Gäller det en stöld i butik går gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden vid 1250 kr (Mål: B 6140-18). Ringa stöld är det som tidigare kallades för snatteri (8 kap 2 § BrB). Om en stöld ska räknas som grov stöld görs en bedömning med hänsyn till bland annat ifall stölden skett efter intrång i någons bostad, om stölden begicks när offret hade föremålet på sig, om gärningsmannen hade vapen eller andra hjälpmedel och värdet på stöldgodset (8 kap 4 § BrB). Exempel på gärningar som kan ses som särskilt allvarliga är om stölden är en del av en organiserad brottslighet eller om offret är en gammal eller sjuk person och därför särskilt utsatta. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Stulit pengar från arbetsgivare

2019-12-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har slutit pengar från min arbetsgivare värde 7000kr. Aldrig gjort denna i mitt liv. Det va en ganska tufft period så jag tror att jag va inte lika stark att hålla mig. Min arbetsgivare kommer att göra en polisanmäla?Vad kommer att hända? Kommer jag hamna i fängelse?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera olika brottsrubriceringar som skulle kunna passa in på ditt agerande.Stöld regleras i 8 kap. 1§ Brottsbalken (BrB) och innebär att en person tar en annans egendom ur dennes besittning. Vidare måste det finnas tillägnelseuppsåt hos den som tar egendomen, dvs syfte att tillägna sig egendomen, och tillgreppet måste innebära skada.I ditt fall så verkar rekvisiten för brottet stöld vara uppfyllt. Påföljden för stöld är maximalt 2 års fängelse. Det kan dock vara så att något annat brott kan ha begåtts. Brottet förskingring regleras i 10 kap. 1§ BrB. För att det brottet ska vara aktuellt krävs det att gärningspersonen har missbrukat förtroende. Det krävs att personen har en självständig ställning för att förvalta eller redovisa egendom och att denne tar egendom som finns i dennes besittning för någon annans räkning. Påföljden för brottet är fängelse i högst 2 år.Trolöshet mot huvudman regleras i 10 kap. 5§ BrB. Rekvisiten som ska vara uppfyllda är att gärningspersonen har en särskild maktställning och har missbrukat sitt förtroende, vilket resulterat i att huvudmannen, i detta fall din arbetsgivare, har lidit ekonomiskt skada. Påföljden för brottet är böter eller fängelse i högst 2 års tid.Då jag inte vet hur du kommit över pengarna samt vilka arbetsuppgifter du har haft är det svårt för mig att svara på vilket av dessa brott som du har gjort dig skyldig till.Huruvida du kommer hamna i fängelse eller inte är också svårt för mig att svara på. Om du anses skyldig till brottet stöld eller förskingring så är fängelse den aktuella påföljden. Dock kan fotboja komma att bli aktuellt som ett alternativ till fängelse, beroende på hur långt fängelsestraff det blir. Även villkorlig dom kan komma att bli aktuellt.En prövning av påföljden sker från fall till fall och man beaktar flera olika omständigheter, tex huruvida du tidigare har blivit dömd för liknande brott.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Skillnad på penningböter och dagsböter?

2019-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag vill ta svensk pass men fick böter för snatteri 3000:- så undrar hur många dagsböter för man om man har ett böter för 3000:- ?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är så att du blev dömd för snatteri, numera ringa stöld, och fick påföljden utdömd till böter på 3000:- är detta en penningbot och inte dagsböter. Dagsböter bestäms till ett visst antal beroende på hur allvarligt brottet är och där storleken av varje dagsbot beror på hur den bötfällda personens ekonomi ser ut. Penningböter är bestämda till ett visst engångsbelopp.Om det istället är så att värdet på de föremål du tog uppgår till 3000:- blir brottet istället stöld och straffskalan är fängelse i högst två år men påföljden kan även stanna vid böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan ringa stöld påverka uppehållstillstånd?

2019-12-25 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej !Jag är 21 år gammal.Jag har tagit lite varor från livsmedels butik och har ej Betalad. Butiks Vakter stoppad mig när jag var på väg ut. Sedan vakter fick mitt leg och de fick en kopia på mitt leg och sade till mig att vi gör polisanmält. Värdet blev 700kr på saker. Det är mitt första gång som jag begår brott och jag har ingenting hus polisen alls. Vad kommer att hända nu? Om det blir böter då hur mycket det blir ungefär? Jag är student Och har ett tillfällig uppehållstillstånd och är jätte oro för det ,påverkar brottet på mitt uppehållstillstånd på framtiden eller ej? Efter Hur låg tid punkten (brottet) går bort eller när det blir normalt? Jag är hemsk ledsen för det som jag gjorde , kan ej sova och tänker på det helatiden .Tack
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå från Brottsbalken och Lag om belastningsregister, för att svara på din fråga. Jag tolkar som att du undrar om följande frågor: - Vad för brott du har begått och vad för straff det blir.- Om ditt uppehållstillstånd kommer att påverkas på grund av brottet. - Hur länge ditt namn kommer att vara antecknat i belastningsregistret. Jag kommer att först förklara vad för brott du har begått och vad för straff det blir. Sedan kommer jag att förklara om ditt uppehållstillstånd påverkas av att du har begått brott. Slutligen kommer jag att redogöra för om hur länge ditt namn kommer att finnas med i belastningsregistret. Vad för brott som du har begåttI din fråga framgår det att du har utan lov tagit varor från en livsmedelsbutik med ett värde på 700 kr, detta innebär att din handling bedöms som en ringa stöld, vilket är den lindrigare formen av stöldbrottet, (8 kap. 2 § Brottsbalken). Anledningen till att det är ringa stöld är för att de saker som du har tagit utan lov från livsmedelsbutiken hade ett värde på 700 kr. 1000 kr är gränsen för att skilja stöld från ringa stöld. Däremot kan andra omständigheter påverka brottet, till exempel om du utövat våld, eftersom det i din fråga inte framgår hur du gjorde när du stal kommer jag att därför utgå från ringa stöld. Det krävs uppsåt för att göra sig skyldig till brottDet krävs som huvudregel att när du stal sakerna att du gjorde det med avsikt - det vill säga att du hade uppsåt till att ha de sakerna, (1 kap 2 § första stycket Brottsbalken). I din fråga framgår det att du blev stoppad när du var på väg ut, men det framgår inte mer än så. Här spelar det roll när du blev stoppad, för att du inte kan bli dömd för försök till ringa stöld, eftersom det inte är kriminaliserat, men försök till stöld är det, (8 kap. 12 § Brottsbalken). Om din handling bedöms som försök till ringa stöld är det inte straffbart vilket innebär även att ingen påföljd blir aktuell. Domstolen måste då visa att du hade avsikt att fullborda brottet - detta innebär att när du redan var på väg ut från butiken och om du lade varorna i fickan så anses din avsikt varit att stjäla de varorna. Eftersom det inte framgår av din fråga var exakt som du blev stoppad av vakterna kommer jag därför att endast utgå från ringa stöld. Vilka påföljder som blir gällande vid ringa stöldEnligt 8 kap. 2 § Brottsbalken är straffet för ringa stöld, böter eller fängelse i högst sex månader. Det kommer att förmodligen för ditt fall bli dagsböter. Jag kan inte säga exakt hur många dagsböter som du kommer att få. Det är domstolen, eller i vissa fall åklagaren som bestämmer antalet dagsböter. Då tar man hänsyn till en straffmätning där man bestämmer vilket straffvärde din handling bör ha. När man skall bestämma straffvärdet tar man hänsyn till hur du stal sakerna och dina personliga förhållanden till exempel om du har begått liknande brott tidigare, samt din ekonomiska situation, (29 kap. 4 § Brottsbalken). Dagsböter bestäms till ett antal mellan 30–150 och varje dagsbot bestäms till 50 kr - 1000 kr, (25 kap. 2 § Brottsbalken). Det är svårt att kunna i förväg bestämma dagsbotens belopp, för att domstolen kommer att bestämma beloppet, därför är det svårt för mig att kunna säga hur mycket det blir. Ditt tillfälliga uppehållstillstånd kommer inte att påverkas Utlänningslagen 5 kap och Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (kommer att kallas för tillfälliga lagen nedan) kommer att bli aktuell för att svara på din fråga.För att ditt uppehållstillstånd ska vägras är om din handling som du har begått, ringa stöld utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Ringa stöld enligt min uppfattning utgör inte ett hot mot allmän ordning eller säkerhet. Dock, kan ditt uppehållstillstånd vägras om du har gjort dig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet, (17 a § tillfälliga lagen). Ringa stöld är brottsligt, men min uppfattning är att ditt uppehållstillstånd inte bör påverkas i framtiden för att du har begått ringa stöld. Ditt uppehållstillstånd kommer att vara under risk om du upprepar att begå brott och du missköter dig, då står du inför en stor risk. Du har endast begått brott en gång och det kommer inte sannolikt att påverka ditt uppehållstillstånd. Dock, på Migrationsverkets hemsida framgår det att du får ett väntetid på uppehållstillstånd om du har begått brott. Beroende på vad din påföljd blir varierar väntetiden. Om det blir till exempel 50 dagsböter, så blir det en väntetid på 1,5 år innan du blir beviljad uppehållstillstånd. Ditt namn står antecknat i belastningsregistret under 5 årBrottet som du har begått kommer att skrivas in i belastningsregistret, (3 § Lag om belastningsregister). Om du blir dömd till bötesbrott, står det antecknat i belastningsregistret under fem år, sedan försvinner det, (17 § nionde punkten Lag om belastningsregister).Min rekommendation Jag förstår att du har ångrat dig, men du har insett att du har gjort fel och kommer antagligen att inte göra om det. Försök att inte tänka på det så mycket, vi alla människor gör misstag i livet det viktiga är att vi lär oss av våra misstag och att vi inte upprepar de.Jag hoppas att det löser sig och att du har efter att ha läst detta blivit mindre orolig och fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare som du undrar kan du alltid vända dig till Lawlines jurister som kommer att hjälpa dig otroligt bra! Sammanfattningsvis har du begått brottet ringa stöld och kommer antagligen att dömas till dagsböter. Hur många dagsböter det blir kan jag inte svara på. Ditt uppehållstillstånd kommer inte att påverkas, men beroende på vad din påföljd blir kommer väntetiden att endast påverkas. Ditt namn kommer att antecknas i belastningsregistret men efter 5 år kommer den att inte längre finnas kvar på belastningsregistret.Lycka till!Vänlig hälsning,