Försök till stöld, avbruten av ägaren till egendomen

2019-01-08 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person tar upp en klocka, som tillhör någon annan, från ett bord. Personen tänker ta klockan för att sedan sälja. När personen håller i klockan kommer ägaren till klockan, han lägger då ner klockan och springer därifrån.Har personen gjort sig skyldig till något brott?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Stöld Det brott som ligger närmast din beskrivning är brottet stöld. Stöld innebär rent juridiskt att man olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det (vilja göra saken till sin, exempelvis använda den, sälja den). Det man tar måste också ha ett förmögenhetsvärde (alltså ett värde i pengar) enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Hade personen alltså lagt ner klockan som har ett värde i fickan och gått därifrån (olovligt tagande) och sedan sålt klockan (uppsåt att tillägna sig det) är det ett klart fall av stöld. Problemet i detta fall är att stölden inte fullbordats. Försök till stöld Det kan dock vara fråga om försök till stöld enligt 8 kap. 12 § BrB. För att det ska bli fråga om försök till stöld i det här fallet så krävs bl.a. att det var ett försök värt att tas på allvar (alltså ett försök som kunde ha lyckats om personen t.ex. inte blev avbruten) vilket jag anser att det verkar vara i detta fallet. Men för att det ska bli fråga om försök till stöld måste även den s.k. försökspunkten vara uppnådd enligt 23 kap. 1§ BrB. Försökspunkten innebär väldigt förenklat att man måste ha påbörjat den brottsliga gärningen och kommit en bit på vägen. Att endast ha en tanke om att stjäla något är i sig inte brottsligt. I detta fall kan det både vara brottsligt och inte beroende på hur det har gått till. Är personen exempelvis inbjuden till en fest i någons lägenhet och ser en klocka liggandes som den tar upp och tittar på samt har en tanke om att stjäla den skulle jag säga att det inte är fråga om försök till stöld då det bör krävas att personen åtminstone lägger ner klockan i fickan och börjar gå därifrån. Det skulle däremot kunna vara försök till stöld om exempelvis personen lurar någon att bli inbjuden till en bostad för att låna en telefon men har egentligen en avsikt att stjäla egendom. Då skulle försökspunkten eventuellt vara uppnådd redan i att man går in i bostaden. Försök till ringa stöld Det ska också tilläggas att beroende på klockans värde och andra omständigheter så blir det eventuellt inte ens fråga om försöksbrott. Om det är så att det är fråga om försök av stöld av egendom till ett lågt värde ( under ca 1000 kr) är det möjligt att det bedöms som ringa stöld (tidigare snatteri). Försök till ringa stöld är inte kriminaliserat och det är då alltså inte brottsligt att försöka ta saken, lyckas man är det däremot brottsligt. Sammanfattning Tyvärr är det omöjligt att ge ett säkert svar på din fråga då det är flera faktorer som har betydelse. Det är alltså möjligt att det är fråga om försök till stöld men det kan också vara ett straffritt beteende beroende på vad det är för omständigheter kring situationen (se exemplen ovan) samt vad värdet är på egendomen. Hoppas du blev nöjd med svaret på din fråga! Ställ gärna fler frågor om det är något mer du undrar över. Med vänliga hälsningar,

Ringa stöld - bestämmelse i brottsbalken

2018-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |vilken bestämmelse I brottsbalken är snatteri?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns numera (sedan en lagändring 2017) faktiskt inte något brott som heter snatteri. Det kallas numera för ringa stöld istället. Brottsbestämmelsen finner du i 8 kap. 2 § brottsbalken.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!Vänligen,

Försök till ringa stöld

2018-12-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Vad blir påföljden vid försök till ringa stöld?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelse om stöld regleras i Brottsbalken (förkortad BrB).Eftersom jag inte vet omständigheterna kring ditt fall kommer jag redogöra för de generella utgångspunkterna. I 8 kap 1 § BrB stadgas stöld, eftersom det redan står klart att det handlar om en stöld kommer jag inte utreda det närmare. Stölden ska ha begåtts med uppsåt.I 8 kap 2 § BrB framgår det att med hänsyn till det tillgripna värdet och de övriga omständigheterna anses vara ett ringa brott kan gärningsmannen dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Vid tillgrepp i butiker där värdet av det tillgripna normalt är avgörande för rubriceringen är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld numera 1 000 kr, se NJA 2009 s. 586. Emellertid är ett visst värde inte nödvändigtvis det avgörande, det kan finnas andra omständigheter som gör det svårare och därmed ska bedömas som stöld av "normalgraden".Stöld är kriminaliserat vid försökspunkten, 8 kap 12 § BrB. Däremot är inte ringa stöld kriminaliserat på försöksstadiet. Man kan därmed inte bli dömd för försök till ringa stöld. Just på grund av att det inte är kriminaliserat så blir det viktigt att bedöma om det är fråga om stöld av "normalgraden" eller ringa stöld. Som tidigare har redovisat så finns det både böter och fängelse i straffskalan för stöld av normalgraden. Normalt ges en mildare påföljd vid försökpunkten. Om det inte handlar om upprepande brottslighet bedömer jag att påföljden bör bli böter. Med andra ord, försök till ringa stöld är inte kriminaliserat och därmed kan man inte få något straff. Vid försök till stöld vid "normalgraden" är det mest troligt att straffet blir böter, såvida det inte finns försvårande omständigheter. Hoppas du blev nöjd med svaret på din fråga!Med vänliga hälsning,

Brottet bodräkt

2018-12-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej.Kunde inte hitta något när jag googlade, så jag frågar här.Jag undrar varför man tog bort den tredje paragrafen i brottsbalkens åttonde kapitel (Kap. 8. 3 §. BrB). Vad stod det i den paragrafen, och byttes den ut mot något annat?Mvh,
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.I 8:3 brottsbalken fanns förut ett brott som kallades bodräkt, som var en speciell form av stöld. Bodräkt omfattade tre olika fall: då någon stal lösöre hen ägde del i (detta kallades samägandefallet), då någon stal från dödsbo hen var delägare i (dödsbofallet) och då anhöriga stal från varandra när de sammanbodde (familjefallet). Brottet avskaffades eftersom motsvarande gärning skulle ersättas av stöld, egenmäktigt förfarande eller förskingring. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan man tvinga en person att köpa en vara som denne förstört i butik?

2018-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K24P7S1Hej!Jag jobbar i butik och i just min butik har vi ibland problem med att kunder testar krämer och andra produkter utan att det står "try me".De man får testa står det alltså "try me" på.I min butik har vi som policy att om vi tar kunden på bar gärning så ska vi försöka förklarar för kunden att produkten nu ej längre går att sälja och att alltså kunden måste köpa denna för att inte butiken ska gå i förlust. Vi tar det inte för långt och därför struntar många i det. Så min fråga lyder alltså: Kan jag tvinga en kund att köpa tex. En kräm som personen olovandes har testat och som nu ej är säljbar?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att tvinga en person att köpa en vara är inte möjligt. Det kan likställas med att tvinga en person att ingå ett avtal som denne inte vill ingå.Det som däremot aktualiseras i situationen du beskriver är nämligen brottet ringa stöld. Enligt 8 kap. 2 § Brottsbalken(BrB) är stölder, som med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa, ett brott som benämns ringa stöld (kallades förut för snatteri). Detta brott blir ofta aktuellt vid stöld från affärer då värdet ofta understiger 1000 kr. I 8 kap. 1 § BrB framgår brottet stöld, som innehåller brottsrekvisiten även för ringa stöld. Där framgår att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld. En person som då uppsåtligen och olovligen använder en vara som inte är ett textexemplar, har orsakat en ekonomisk skada för affären och kan dömas för ringa stöld.Rent juridiskt saknas därmed en rätt att tvinga personer köpa en vara. Du kan dock polisanmäla personen för ringa stöld. Du kan också göra ett så kallat envarsgripande, dvs. själv gripa personen om du påträffar gärningsmannen på bar gärning eller flyendes från platsen. Därefter måste du snabbt ringa polisen och överlämna personen, enligt 24 kap. 7§ Rättegångsbalken(RB).Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss.Vänligen,

Har stöld begåtts?

2018-12-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag behöver hjälp att räkna ut om jag snattat eller inte. För ett tag sedan så köpte jag ett paket smör i en matbutik nära där jag bor, betalade, gick it ur butiken och kom sedan i håg typ en minut senare att jag glömt kvar smör paketet. Kommer tillbaka och ser att smörpaketet inte ligger kvar vid kassan, går till kyldisken och ser en anställd i butiken lägga tillbaka något på samma hylla som smöret står på. Jag kommer ihåg hur smöret stod när jag tog det första gången, och och alla högar var i samma höjd när jag tog smörpaketet från själva början. Det skulle alltså ha saknats ett paket eftersom jag hade tagit ett paket, men den högen med samma typ av smör var lika hög som de andra, vilket innebär att jag tror och trodde att det var samma smörpaket som jag redan hade betalat för. Gick till självutcheckningen och tänke betala en andra gång för att vara säker men kassaapparaten trilskades och jag var både stressad för att komma hem och hade ont, samt visste att de brukade vara långsamma med att tillkalla någon när självutcheckningen krånglar i den affären. Tänkte att eftersom jag redan hade betalat en gång för smöret , som jag dessutom tror/trodde var samma paket att det inte kunde vara stöld eftersom jag hade betalat. Använde kvittot från det tidigare köpet och gick ut ur affären. Kan tillägga att affären var i princip tom så tror ej det var en kund som tog det. Vad gäller, är detta stöld?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att nämna att det troligtvis inte kan räknas som stöld eller ringa stöld mot bakgrund till de ovannämnda omständigheterna. Jag kommer till en början redogöra för vad som utgör en brottslig gärning, vilka krav som ställs på ringa stöld och avsluta med en sammanfattning och tillämpning på fallet.Vad är en brottslig gärning?I enlighet med 1 kap. 2 § BrB, är en gärning brottslig endast om den sker uppsåtligen, om det inte är föreskrivet något annat. Vad det betyder är att för att någon ska kunna dömas till ett brott får handlingen inte vara en olyckshändelse, om det inte står i den specifika lagen.Ringa stöldBrottet det eventuellt kan vara fråga om i ditt fall är ringa stöld på grund av det ringa värdet och att det skedde i en butiksmiljö. Bestämmelsen avseende ringa stöld finns i 8 kap. 2§ BrB men hänvisar i sin tur till stöldparagrafen i 8 kap. 1§ BrB. För att kunna dömas för ringa stöld måste 5 rekvisit (krav) vara uppfyllda:(1) Olovligen(2) Tagit(3) Vad annan tillhör(4) Med uppsåt att tillägna sig det(5) Och det har inneburit skada för föremålets ägareTillämpning på fallet;Det huvudsakliga syftet med ringa stöld är att man vid tidpunkten för tagandet med uppsåt tar något utan att betala för att behålla det. Du har i fallet inte avsiktligt (se punkten 4 om tillägnelseuppsåt) tagit butikens egendom i anspråk samtidigt som du redan hade betalat för smörpaketet. Samtliga rekvisit för att en fullbordad ringa stöld är därmed inte uppfyllda. Ringa stöld föreligger därför inte i denna situation.Jag hoppas jag svarat på vad du undrade efter, om du har några funderingar så lämna en kommentar här nedan så svara jag på det så fort som möjligt.Vänligen,

Glömt scanna varor vid självscanning

2018-12-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej Deta har hänt i sommras innan jag skulle på semester har stresad ville handla på City Gross skanade gräger har misat några grejer att skana cir 300 kr blivit stoppad av vakterna. Jag har inte erkänt .Nu fick jag kallase till polisen med anledning av en pågående utredning. Va blir det nu
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till lagar i Brottsbalken (BrB)Eventuell brottsrubriceringFör du ska kunna dömas för något brott så är utgångspunkten i BrB att man ska ha uppsåt till brottet, om inte lagen säger annat 1 Kap. 2 § BrB. Med uppsåt menas att man utför handlingen med avsikt. Dock kan man även dömas till vissa brott även om uppsåt inte finns, men detta är inte relevant vid ditt fall.Det brottet som polisen med största sannolikhet kommer att utreda är ringa stöld. Men för att avgöra vad ringa stöld är måste man först kolla på kriterierna för huvudbrottet, stöld. 8 Kap. 1 § BrB. För att man ska dömas för stöld ska följande kriterier vara uppfyllda.- Olovligen tagit- Vad annan tillhör- Med uppsåt att tillägna sig det- Och det har inneburit skada för föremålets ägareMen på grund av värdet på varan samt att det hände i en butiksmiljö kommer det anses vara ringa. 8 Kap. 2 § BrB. Är alla kriterier för stöld uppfyllda? Alla de kriterier som jag nämnde måste vara uppfyllda för att man ska kunna dömas för brottet. I ditt fall hade du inte uppsåt att tillägna dig föremålet som du glömt scanna. Du tog inte varan med syfte att inte betala för den, utan av misstag glömde du det. Du trodde att du hade scannat varan med egentligen så hade du inte det. Därför saknas det alltså uppsåt till att tillägna sig varan. Om polisen skulle gå vidare med förundersökningen måste en åklagare välja om åtal ska väckas eller inte. Om det inte finns tillräcklig bevisning från deras sida att du hade uppsåt till brottet kommer de frikänna dig.Men min bedömning är att åklagaren inte ens kommer att väcka åtal eftersom att de vet att det inte är hållbart.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Registeras böter för ringa stöld i belastningsregistret?

2018-12-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hamnar snatteri på under 100:- i belastningsregistret?Böter på 2.300 har utfärdats.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister framgår att uppgifter om att en person ålagts påföljd för brott ska registreras i belastningsregistret. En uppgift om att en person begått ringa stöld (som tidigare hette snatteri) kommer därmed registreras i belastningsregistret. I samma lag 17 § nionde punkten anges det att en sådan uppgift om böter kommer tas bort ur belastningsregistret efter fem år. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar