Vad krävs för att bli dömd för snatteri?

Jag har en fråga. Hur mycket bevis ska det va att bli dömd för snatteri. Va inne i en affär för att titta. Går med mobilen i höger hand för jag skriver sms. Sen går jag å tittar på en sak och stoppar ner min mobil i fickan. Man ser inte på övervakning videon vad jag stoppar ner liksom..stoppar det i högra fickan precis där jag hade mobilen. Ja för jag stoppade ner min mobil i högra fickan. Nu vill affären att jag ska bli dömd för snatteri på 179 kr. Har lksom inte tagit något där och dom kan inte se vad jag stoppar ner i fickan. Detta gör mig så fruktansvärt arg. Att man kan bli anklagad för något jag inte ens har gjort

Lawline svarar

God dag!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!


Fråga

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för att bli dömd för snatteri, men även vilket beviskrav som gäller.


Snatteri

Bestämmelser om stöld respektive snatteri finns i 8 kap. Brottsbalken (1942:740) (hädanefter förkortad BrB). 


Ringa stöld-gränsen

"Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år" (8 kap. 1 § BrB). Ifall brott som avses i 8 kap. 1 § är ringa döms man för brottet ringa stöld, även kallat snatteri (8 kap. 2 § BrB). Det här innebär att det är samma rekvisit som ska vara uppfyllda för brottet snatteri/ringa stöld som för stöld. HD har i rättsfallet NJA 2019 s. 951 slagit fast att stöld som avser ett värde som är mindre än 1250 kr ska betraktas som ringa stöld. 


När är brottet snatteri uppfyllt?

För att begå brottet snatteri krävs det att man uppfyller fyra rekvisit. Dessa rekvisit kommer att redovisa nedan. 


Olovligt tagande

Rekvisitet olovligt tagande består av två led. Å ena sidan krävs att det ska vara fråga om ett tagande, och å andra sidan krävs att tagandet ska vara olovligt. Med tagande avses att man självständigt ska ha besittning över en sak. Att ha besittning över ett objekt är detsamma som att inneha, ha kontroll eller råda över objektet. För att det ska vara frågan om ett olovligt tagande krävs det dessutom att tagandet är olovligt. Ett tagande är alltid lovligt om man har samtycke eller medgivande till att inneha ett objekt. Föreligger inte sådant samtycke är tagandet att betrakta som olovligt. 


Stöldobjektet ska tillhöra någon annan

Objektet som är föremål för stöld ska tillhöra någon annan. Av detta rekvisitet följer två krav. För det första innebär rekvisitet att endast konkreta objekt kan bli föremål för stöld. För det andra krävs att stöldobjektet tillhör någon annan. Man kan alltså aldrig stjäla något som tillhör en själv. 


Tillägnelseuppsåt

Brottet stöld är fullbordat redan när det skett ett olovligt tagande med tillägelseuppsåt, förutsatt att detta innebär skada. Det här innebär att något tillgägnande inte bör ske. Tex. har en tjuv som gjort inbrott i ett hus och stoppat på sig massa saker gjort sig skyldig till brottet stöld även om hen blir fångad innan hen hinner lämna huset. 


Tillgreppet ska innebära skada

För stöldansvar krävs att ägaren drabbas av skada. Med skada avses här ekonomisk skada. Den som skadas ska alltså bli fattigare genom tillgreppet. Tillgrepp av saker som har ett ekonomiskt värde innebär alltid skada för ägaren. 


Bevis

I brottmål har åklagaren full bevisbörda. Det är således åklagaren som ska styrka att den tilltalade har begått ett brott. Beviskravet i brottmål är att det ska vara "ställt utom rimligt tvivel" att den tilltalade är skyldig. Med detta avses att det inte ska finnas några andra rimliga förklaringar till händelseförloppet (NJA 2023 s. 29). Beviskravet i brottmål är således högt satt. Det ankommer på domstolen att i varje enskilt fall göra en bedömning om hur starkt ett specifikt bevis är. Detta följer av den fria bevisvärderingens princip (35 kap. 1 § RB). 


Vad innebär detta i ditt fall?

Av informationen i din fråga framgår att du blivit anklagad för stöld som motsvarar ett värde om 179 kr, varför det är korrekt att det rör sig om ringa stöld/snatteri. Du har förklarat i frågan att du inte tog något i affären. Det här innebär att något tagande överhuvudtaget inte har skett, varför du inte kan dömas till stöld. Du har heller ingen skyldighet att betala butiken den efterfrågade summan. 


Väljer butiken att göra en anmälan ankommer det på åklagaren att avgöra om det finns tillräckliga bevis för att väcka ett åtal eller liknande. Du har i frågan beskrivit det som att det av övervakningsfilmen inte framgår att du tar något. Det torde därför inte föreligga tillräckliga bevis för att åklagaren ska väcka åtal eller liknande. Om det skulle finnas vittnen eller någon annan omständighet kan bedömningen naturligtvis förändras. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte med att vända dig till Lawline på nytt om du har någon annan fråga!


Bästa hälsningar,

Lawline rådgivare Vejsil Pecic

Vejsil PecicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo