Påföljd vid stöld och grov stöld

2021-07-22 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en person aldrig blivit dömd innan och nu är misstänkt för stöld vet inte om det är stöld eller grov stöld, stölden ska ha tagit plats där ingen kom till skada samt ingen civil fanns på plats. Åtal väcks efter 2 1/2 vecka. Personen har suttit häktad under tiden. Vad kan åklagaren yrka på för straff med tanke på att personen har aldrig innan varit dömd för något brott.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp svaret i två delar. Först kommer jag att förklara skillnaden mellan grov stöld och stöld av normalgraden samt beskriva när respektive brottsrubricering kan bli aktuell. Därefter kommer jag att redogöra för vilket straff som åklagaren kan yrka på vid dessa två brott. Jag kommer härvid att ta hänsyn till att personen i fråga aldrig har blivit dömd förut, att ingen kom till skada samt att ingen civil fanns på plats när gärningen begicks. När kan stöld respektive grov stöld bli aktuell?Bestämmelserna om stöld finns i brottsbalken (BrB). För att man ska dömas för stöld krävs att man olovligen tar någon annans egendom i syfte att tillägna sig den. Tillgreppet måste dessutom innebära skada för ägaren, vilket vid stöld består av ekonomisk skada till följd av förlusten (8 kap. 1 § BrB). Det finns tre grader av stöld: ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Av vilken grad stölden är beror på omständigheterna i det enskilda fallet. I rättspraxis framgår exempelvis att gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden går vid 1 250 kr vid stöld i butik (NJA 2019 s. 951). Det är dock viktigt att förutom värdet på den tillgripna egendomen även beakta andra faktorer som kan påverka brottsrubriceringen. I lagen finns en uppräkning av omständigheter som kan leda till att stölden kommer att anses som grov (8 kap. 4 § BrB). Uppräkningen, som dock inte är uttömmande, omfattar följande: - om det avsett sak som någon bar på sig eller hade i sin omedelbara närhet,- om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel,- om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Trots att uppräkningen inte är uttömmande ger den en bra bild av vad som menas med grov stöld. Många av de omständigheter som beaktas vid brottsrubriceringen beaktas även vid bestämmandet av påföljd. Exempelvis borde omständigheten att ingen kom till skada eller att ingen fanns på plats verka förmildrande både i fråga om brottsrubricering och påföljd. Med det sagt kan jag inte med säkerhet säga huruvida dessa omständigheter i sig kommer att leda till att personen i fråga kommer undgå att dömas för grov stöld; det kan finnas andra omständigheter i fallet som kan vara försvårande. Vilket straff kan åklagaren yrka på?I lagen föreskrivs att straffet för stöld av normalgraden kan bli mellan 14 dagars och 6 års fängelse medan straffet för grov stöld kan bli mellan 6 månaders och 6 års fängelse (8 kap. 1 § BrB och 8 kap. 4 § BrB). När straffet ska bestämmas tar domstolen hänsyn både till förmildrande och försvårande omständigheter. Domstolen ska bland annat beakta om personen i fråga har tidigare gjort sig skyldig till brott (29 kap. 4 § BrB). Trots att det endast föreskrivs fängelse för grov stöld och stöld av normalgraden är det inte säkert att det blir något fängelsestraff. Det föreligger en presumtion mot fängelsestraff i svensk rätt (30 kap. 4 § BrB). Presumtionen innebär att den tilltalade istället borde dömas antingen till villkorlig dom eller skyddstillsyn om domstolen bedömer att fängelsestraffet inte är en lämplig påföljd i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska domstolen ta hänsyn till bland annat straffmätningsvärdet är för brottet, om brottet har ett högt artvärde eller om den tilltalade tidigare har begått brott. Domstolen kan döma till villkorlig dom om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (30 kap. 7 § BrB). Skyddstillsyn kan emellertid väljas om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att det tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet (30 kap. 9 § BrB). Både villkorlig dom och skyddstillsyn kan förenas med dagsböter (30 kap. 8 § BrB respektive 30 kap. 10 § BrB). SlutsatsDen föreskrivna påföljden för grov stöld och stöld av normalgraden är fängelse. Eftersom personen i fråga inte har blivit dömd förut är det emellertid sannolikt att hen istället kommer att få villkorlig dom eller skyddstillsyn. Domstolen kommer dock även att ta hänsyn till andra förmildrande och försvårande omständigheter i det enskilda fallet vilket kan påverka påföljden. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Ringa stöld straff

2021-07-11 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag är 17 år snart 18 nästa månad fyller jag 18 år. Jag är anklagad för ringa stöld på 95 kr vilket staff kommer jag att få då. Jag är polisaabmäld och ska ha förhöret snart.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad ett straff kan bli om du är anklagad för ringa stöld.Din fråga regleras i brottsbalken (BrB)Varje brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i lägst 14 dagar till högst 6 månader (8 kap. 2 § BrB)Fängelse ses generellt sett som en olämplig påföljdI svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Huvudregeln är att straffvärdet ska vara minst ett år för att fängelse ska anses vara lämpligt. Eftersom det högsta straffet vid ringa stöld är fängelse i 6 månader är det mer troligt att straffet blir böter. Straffrabatt finns för den som blir dömd för brott innan 21 års ålderOm någon begår brott under 21 års ålder, så ska gärningsmannens ungdom särskilt beaktas när straffet bestäms (29 kap. 7 § BrB). Utgångspunkten är gärningsmannens ålder då brottet begicks. Vad innebär detta för digJag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för det aktuella brottet du är åtalad för, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att det nog inte kommer att vara fråga om fängelse. Om du blir dömd är det förmodligen böter som kommer att vara straffet. Om du var 17 år vid tidpunkten då den aktuella stölden ägde rum har du också straffrabatt på grund av din unga ålder. Storleken på boten kommer förmodligen att vara ungefär hälften så stor som om du hade varit 21 år eller äldre. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Får min hyresvärd bryta upp mitt förråd?

2021-06-27 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Är det ett brott att hyresvärden brutit upp mitt förråd, tagit en massa saker. Kört på återvinningen samt tänkt sälja vissa saker?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i brottsbalken (BrB).Din hyresvärd har inte rätt att ta saker ut ditt förråd, detta oavsett om du har låst det eller ej. Brott hyresvärden kan gjort sig skyldig till är egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB) respektive olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB).Om det är så att du har flyttat och lämnat kvar saker får hyresvärden dock kasta eller sälja sakerna om det har gått tre månader från att hyresvärden har uppmanat dig att ta hand om egendomen eller sex månader från att du har flyttat från lägenheten (12 kap. 27 § jordabalken).Sammanfattningsvis kan hyresvärden alltså ha gjort sig skyldig till olovligt förfogande alternativt egenmäktigt förfarande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?

2021-06-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag är en kvinna på 45 år I vår affär så har dom självscanning, vilket jaf använde senast jag var där. Jag scannade alla varor,( trodde jag)när jag kom på att jag skulle ha en påse. Nöjd o glad, gick jag ut från scanningen, när en personal ville se i min kasse. Då slog det mig, jag hade missat att scanna ett wienerbröd som kostade 11 kr. Personalen ringde polisen och hela faderullan, för 11 kr! Jag sa att jag givetvis kunde betala, och visade personal o polisen en femtio kronor.. Vad blir det av det här???
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).Att inte betala för en vara i självscanning kan utgöra stöldEftersom du hade lämnat självscanningen utan att betala för wienerbrödet så kan brottet stöld bli aktuellt (8 kap. 1 § BrB). Men med tanke på värdet på wienerbrödet så räknas det som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader. För att kunna dömas för ringa stöld krävs uppsåt, det vill säga att man har haft avsikt att stjäla varan. Jag tolkar din fråga som att det snarare rört sig om ett misstag än att du har haft avsikt att stjäla wienerbrödet och därmed är inte förutsättningarna för ringa stöld uppfyllt. Det innebär att du inte har begått ett brott i lagens mening.Vad händer nu?Enligt min bedömning är det osannolikt att något åtal väcks. Åklagaren skulle i så fall behöva bevisa "bortom rimligt tvivel" att du hade uppsåt att stjäla wienerbrödet. Det borde vara ganska svårt eftersom det är lätt hänt att man missar att scanna en vara i självscanningen. Därför tror jag inte att du behöver oroa dig för att det kommer bli något mer av detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld

2021-07-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!För några dagar sedan begick jag ett stort misstag. Jag går in i en butik för att handla en dricka, och ser vid ingången att de även säljer solglasögon. Jag bestämmer mig att jag vill köpa ett par.Jag är i en relativt stressad situation och hittar inte heller drickan som jag vill ha, vilket stressar mig och jag springer runt i butiken. I all stress lägger jag av någon anledning ner glasögonen i fickan.Jag hittar till slut drickan och går till snabbkassa för att betala, och en anställd måste "kontrollera" mitt köp eller liknande , och därför skanna in drickan två gånger och bekräfta. Jag har vid denna punkt glömt bort att jag har glasögonen i fickan och går ut förbi kassan, där jag blir stannad av väktare som sett mig på kamerorna. Direkt kommer jag på mitt misstag och tar fram glasögonen och säger att jag kan betala dem, det var inte meningen att stjäla, men hon ignorerar detta och polisanmäler mig.När polisen kommer till platsen erkänner jag brottet och accepterar strafföreläggande eftersom jag inte kände till att det krävs uppsåt att stjäla; jag trodde jag hade begått ett brott.Jag vet nu att det krävs uppsåt för att kunna dömas för stöld, och jag ringde polisen dagen efter och förklarade situationen. Om jag nu skulle vilja bestrida strafföreläggandet, finns det något sätt att bevisa att jag inte hade uppsåt att stjäla glasögonen?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om det finns något sätt att bevisa om du inte hade uppsåt att stjäla glasögonen kommer jag använda brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Vilket brott rör det sig om?Den som olovligen tar något som tillhör annan med uppsåtet att tillägna sig det döms till stöld om tillgreppet innebär skada (BrB 8 kap. 1 §). Eftersom solglasögonen tillhörde affären och du tog dessa så innebar detta ekonomisk skada för affären. Dock rör sig detta förmodligen om en mindre summa pengar, jag förmodar att solglasögonen är värda under 1250 kr vilket är värdegränsen när det gäller stöld från butik. Därför är istället ringa stöld (s.k. snatteri) det brott som kan bli aktuellt (BrB 8 kap. 2 §). Men för att du ska kunna fällas till ansvar för detta krävs också att du hade ett tillägnelseuppsåt. Detta innebär att du ska haft för avsikt tillägna dig saken, alltså att göra saken till din. Enligt det du skriver hade du alltså inte detta, eftersom du var omedveten om att du hade solglasögonen i fickan när du passerade kassorna. Precis som du skriver är det då inte ett brott, eftersom det tex inte räcker att ha varit oaktsam för brottet ringa stöld. Att bestrida ett strafföreläggandeEtt strafföreläggande utfärdas av åklagaren för att den misstänkte ska kunna erkänna sin gärning, godta påföljden och därmed slippa rättegång (RB 48 kap. 1 §). Om den misstänkte istället bestrider ett strafföreläggande kommer åklagaren kunna välja mellan att väcka åtal i tingsrätten eller att inte ta saken vidare. Om du anser att du är oskyldig till brottet kan du alltså välja att inte godta strafföreläggandet. Jag vet inte om du i nuläget redan har godkänt strafföreläggandet eller inte. Om du godkänt strafföreläggandet men nu ändrat dig efter att du fått veta om att uppsåt krävs för ringa stöld så kan ditt godkännande under vissa omständigheter undanröjas. Ett strafföreläggande som godkänts av den misstänkte kan undanröjas tex om den misstänkte trott att gärningen är straffbar (RB 59 kap. 6 §). Du överklagar strafföreläggandet skriftligen och ger in till tingsrätten som kan ta upp åtal för brottet. Om du väljer att inte godta strafföreläggandetSå om du väljer att bestrida kan det alltså bli rättegång istället. Då kallar tingsrätten dig till en rättegång. Efter denna bestämmer de om du ska dömas till brottet eller inte beroende på om beviskravet är uppfyllt. Om det finns tillräckligt bevis för fällande dom kan du då istället bli dömd för ringa stöld i domstol. Straffet kan då bli högre tex en högre böter. Det är åklagaren som har bevisbördan för att du har begått brottet ringa stöld. Eftersom detta gäller ett brottmål så är beviskravet för fällande dom högt ställt, nämligen ställt bortom rimlig tvivel. Det ska alltså vara ställt bortom rimlig tvivel att du hade uppsåt till den ringa stölden. Under rättegången sker bevisvärdering. Då måste åklagaren alltså kunna bevisa ditt tillägnelseuppsåt. Domstolen måste utifrån alla bevis som åklagare och försvarare lagt fram bedöma om det är ställt bortom rimligt tvivel att en viss person begått påstådd brottslig gärning. Det är ett högt ställt beviskrav. Eftersom vi har fri bevisprövning kan nästan alla bevis användas. Därför ska tex din berättelse, väktarnas osv bevisvärderas. Jag kan dock tyvärr inte säga något om hur utgången kan tänkas bli. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Belastningsregistret vid ringa stöld

2021-06-29 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1Hej, jag är i en kockutbildning just nu och ska ut på praktik snart, men jag begick en ringa stöld på 500 kr, kommer det bli svårare för mig att få jobb/praktik? Kommer det synas på belastningsregistret eller?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av brottsbalken (BrB) och lag om belastningsregister.Ringa stöld Ringa stöld regleras i 8 kap. 2 § BrB. Den som begår en ringa stöld döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt Högsta domstolens praxis gäller en värdegräns på 1250 kr (se NJA 2019 s. 951) för ringa stöld annars blir brottet istället stöld enligt 8 kap. 1 § BrB. Belastningsregistret När det, som i ditt fall, rör sig om en ringa stöld till ett värde av 500 kronor så antar jag att du har blivit dömd till böter. Tidigare har ringa stöld för ca 800 kronor hamnat på 80 dagsböter. Vad du har dömts till för påföljd har betydelse för hur länge du finns kvar i belastningsregister. Har du dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17 § p.9 lag om belastningsregister). I ditt fall betyder det alltså att informationen om dig kommer finnas kvar i fem år efter domen, förutsatt att du har dömts till böter. I de fall som fängelse har dömts ut finns man istället kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17 § p.1 lag om belastningsregister).Vissa arbetsplatser begär utdrag ur belastningsregistret och för de fall som det finns information om tidigare brottslighet kan det försvåra möjligheterna till att få det jobbet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad göra när dottern olovligen tagit kylskåp från bostad?

2021-06-25 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej Jag har fått min mors landställe. Innan jag blev ägare har min dotter lånat stugan. Nu tycker min dotter jag jag ställer höga krav på vad sim krävs för att få låna husetoch har lämnat stället. Jag bytte lås och krävde övriga nycklar tillbaka Hon har brutit sig in för att hämta sina saker. Nu flera veckor senare har hon på något sätt tagit sig in igen och hämtat ett stort kylskåp .Det går ej att prata med henne hon trycker bort mina samtal Vad kan jag göra? Anmälan polis eller egenmäktigt förfarande?Tack på förhand
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Det som din dotter enligt din beskrivning gjort sig skyldig till är stöld och hemfridsbrott. Vad som är stöld stadgas i 8 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Vad som är hemfridsbrott stadgas i 4 kap. 6 BrB. Skulle hon ha skadat huset på något vis och du kan bevisa att det är hon som gjort detta kan hon även bli skadeståndsskyldig. StöldFör att något ska anses vara stöld krävs att tre rekvisit är uppfyllda -Olovligt tagande (någon tar något som den ej har tillåtelse att ta) -Tillägnelseuppsåt (personen avser behålla det som tagits) -Skada (att den som stulits från har gjort en ekonomisk skada) Straffet för stöld är fängelse i högst två år.HemfridsbrottFör att något ska bedömas som hemfridsbrott krävs att någon utan tillåtelse tar sig in i en bostad. Straffet för hemfridsbrott är böter. Applicering i ditt fallDå din dotter olovligen tagit sig in i din stuga och tagit ett kylskåp från dig rör det sig om stöld, såvida din dotter avsett behålla kylskåpet. Observera här att det krävs att din dotter förstått att du ägt kylskåpet. Skulle hon ha fog för uppfattningen att det är hon som äger kylskåpet skulle det i så fall röra sig om brottet egenmäktigt förfarande. När det rör familjerelationer förstår jag om det inte alltid är fördelaktigt att dra in polisen, utan att försöka lösa det på annat vis. Jag vet inte hur relationen ser ut med din dotter, du skriver att du försökt att få tag på henne, vilket får mig att dra slutsatsen att hon inte är särskilt intresserad av att prata. Innan du gör en anmälan till polisen kan du försöka skicka SMS eller brev där du säger att du vill att ni pratar om det hela och ser till att det dottern tagit kommer till rätta. Det är inte på något vis olagligt att "hota" med polisanmälan såvida du inte pressar henne på mer än hon tagit. Det krävs för alla brott att det kan bevisas att din dotter utfört dessa. Det är också viktigt att ha i åtanke.För att göra en polisanmälan kan du ringa 114 14 eller ta dig till närmsta polisstation.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Vad händer om min pappa tar ett paket som jag beställt från nätet för att han inte tycker om köpet?

2021-05-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag är 18 år och har beställt ett paket från nätet. Dock har min pappa tagit paketet då han inte tycker om innehållet paketet består av. Får han göra det?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Det korta svaret till din fråga är nej, det får han inte göra. Vad din pappa har gjort utgör ett brott enligt lagen. Att ta något som tillhör dig och gömma undan detta så du hindras att använda det är egenmäktigt förfarande. Straffskalan för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år (8 kap. 8 § Brottsbalken). Jag hoppas att det var svar på din fråga, återkom gärna om du har ytterligare funderingar. Med vänlig hälsning,