Försök till stöld

2021-05-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag har en kompis som har försökt stjäla varor värt ca 40 000 kr och ägarna hann upptäcka det innan varorna kom fram så de fick tillbaka allt! Ägarna har polisanmält. Vad blir det för påföljder enligt lagen?
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Försök till stöld?Bestämmelsen om stöld finns i 8 kap 1 § Brottsbalk (1962:700) (BrB). Stöld som inte är ringa är kriminaliserat även på försöksstadiet, 23 kap 1 § 1 st och 8 kap 12 § BrB. Enligt praxis går gränsen för ringa stöld och stöld av normalgraden i en butik vid 1250 kronor. I ditt fall handlar det om varor värda en större summa, 40 000 kr, vilket gör att det handlar om stöld och detta kan komma att klassificeras som försök till stöld, även om stölden inte fullbordats. Det avgörande blir att bevisa att personen verkligen hade tänkt fullfölja stölden och tillägna sig varan. Försökspunkten i 23 kap 1 § BrB ska ha passerats kan man säga en gärningsperson ska ha påbörjat utförandet av brottet, och det ska antingen ha förelegat fara för brottets fullbordan eller att den faran endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Även uppsåt måste finnas och det gäller att om det för det fullbordade brottet krävs likgiltighetsuppsåt gäller detsamma för försöket. Uppsåtet ska täcka både de uppfyllda brottsrekvisiten men även täcka den uteblivna effekten. Ett allmänt kännetecken för att avgöra var gränsen för försök går är att bedöma huruvida gärningspersonen lämnat planeringsstadiet och satt igång med brottet.StraffvärdetFör stöld döms man till fängelse i högst 2 år (8 kap. 1 § BrB). Enligt 8 kap. 12 § BrB är försök till stöld kriminaliserat och ansvar utdöms enligt 23 kap. 1 § BrB. I 23 kap. 1 § 2 st. är straffet för försök högst det som gäller för det fullbordade brottet, i detta fallet stöld, och straffet bör inte sättas under fängelse om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller mer. Dock är det här fråga om ett straffvärde på högst 2 år för stöld, vilket betyder att det kan komma att bli fråga om en annan påföljd än fängelse. Det är svårt att ge ett exakt svar på hur en domstol skulle bedöma detta då det beror på många enskilda omständigheter i fallet, men straffet kommer inte att bli mer än 2 års fängelse vilket är straffvärdet för stöld. Det skulle dock kunna bli mildare än så.SammanfattningDet måste göras en bedömning utifrån det specifika fallet, vilket gör att bedömningar gällande försökspunkten varierar beroende på vilket brott det handlar om och hur omständigheterna ser ut i fallet. Gällande påföljden så kommer detta, om det klassificeras som försök till stöld, inte bli mer än fängelse i 2 år.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan man dömas för ringa stöld på grund av ett missförstånd?

2021-05-24 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Förr en vecka sen var inne på Coop o handla som alltid i 3 år. Förr några månader sen fick dom in snabb kassa scanner. Gillar inte det måste medge. I all fall har 2 korgar med mat pga jag måste kolla hur mycket det kommer kosta förr jag måste då byta till annat kredit kort men trycker på fortsätt då larmar den o kallar på biträde och förklarar allt. Men hon ser att korgen blir 255 kr vilket jag skulle betala. Så vi bestämmer att ta det i vanlig kassa o vi håller utkik så att det inte över stiger. Det blir 400 kr o går hem. Sen kommer till Coop igår och blir påhoppad att jag inte får handla mera o polis anmäld pga det som hände. Blev chockad o fråga varför. Jag far aldrig stjält något förr det är straffbart. Sen komma en vecka senare med polis anmälan. Allt är ett missförstånd och kommer handla på Hemköp i kassa förr detta vill jag inte vara med om mera. Så vad händer ? Skall man bli oskyldig fast man förklarar. Skall jag betala böter fast jag inte gjort fel o betalt alla varor? Måste säga detta är jätte bra sida. Tack på förhand
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att butiksbiträdet har misstänkt att du försökte stjäla de varor du haft i korgen med anledning av att värdet av varorna uppgick till 400 kr medan du endast hade scannat varor för 255 kr. Det butiksbiträdet misstänker dig för är då ringa stöld vilket anges i 8 kap. 2 § BrB. Vart går gränsen för när man anses ha stulit något? Gränsen för vad som ska utgöra ringa stöld har utvecklats genom praxis och har genom NJA 2009 s. 856 fastställts till stöldgods med ett belopp under 1000 kr. Är butiken en självbetjäningsbutik (d.v.s. att du själv hämtar varorna i butiken och sedan betalar dem i en kassa), med kassaspärr, fullbordas brottet när du passerar kassaspärren utan att ha betalat för de varor du har tagit med dig från butiken, vilket framgår av NJA 1965 s 398. Saknar butiken kassaspärr men har klart avgränsade avdelningar, fullbordas brottet när du har medtagit varor från en avdelning och lämnar avdelningen, utan att först betala för varorna, se NJA 1964 s 97. I en butik utan varken kassaspärrar eller klart avgränsade avdelningar fullbordas brottet, när du lämnar butiken, vilket sker genom att du passerar butikens utgång eller dess larmbågar, vilket framgår av NJA 1972 s 253. Hur bedöms skyldigheten kring ett brott? Det ska här påpekas att ett försök till ringa stöld inte är straffbelagt till skillnad från stöld av normalgraden (det framgår indirekt av 8 kap. 12 § BrB). Med detta innebär att en person som har tänkt stjäla, försökt stjäla, men av någon anledning inte lyckats, inte blir skyldig till något brott. I ditt fall är saken annorlunda då du inte haft någon avsikt att stjäla från butiken, utan i stället handlar det om ett missförstånd. Enligt den svenska straffrätten krävs det, för att ha gjort sig skyldig till ringa stöld, att man har som avsikt att olovligt tillgripa sig en vara, detta ska alltså ha skett med uppsåt för att brott ska anses begånget. Av allt att döma har du inte haft ett sådant uppsåt, och du kan således inte anses ha begått ett brott. Inte heller hade du i detta fall begått ett brott om du rent faktiskt hade haft uppsåt, då jag uppfattar det som att du ändå betalade de 400 kr som varorna var värda innan du lämnade butiken (och som ovan nämnt är försökt till ringa stöld inte straffbart). Sammanfattning Du har inte begått ett brott då du inte haft uppsåt att begå densamma, så ur rent straffrättslig kontext kan du känna dig lugn. Jag rekommenderar dock att du tar kontakt med COOP:s kundtjänst och förklarar missförståndet för att på så sätt slippa framtida konflikter med butiken. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Avbrutet inbrott i bil - skadegörelse eller försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel?

2021-05-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Skadegörelse?Hej,Jag har en fråga kring ett inbrott i en bil. Om gärningsmannen har med sig ett verktyg och bryter sig in i bilen, hinner sätta sig ner i bilen, men blir då direkt jagad i väg av bilägarens hund.Om vi utreder gärningsmannens straffrättsliga ansvar och brott av normalgraden.Räknas detta som att gärningsmannen har gjort skadegörelse på bilen enligt BRB 12kap 1§ då han har brutit upp dörren och satt sig där, men blev sedan avbruten av ovanstående anledning.Eller är detta snarare (8 kap. 7 § brottsbalken)försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel?Är skadegörelse helt uteslutande och helt fel tänkt?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du är inne på så uppfyller ett inbrott i bil rekvisiten för brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB) eftersom det innebär att man skadar någon annans egendom. Vidare kan stöld av bil räknas som tillgrepp av fortskaffningsmedel förutsatt att gärningsmannen inte har tillägnelseuppsåt (8 kap. 7 § BrB). Det kan till exempel handla om att gärningsmannen tar en bil för att använda den och sedan överge den. Om gärningspersonen tänker tillägna sig bilen eller sälja den vidare så är det istället brottet stöld som blir aktuellt (8 kap. 1 § BrB). Både stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel är brottsligt redan på försöksnivå (8 kap. 12 § BrB). Ansvar för försök kräver att det har funnits en fara för brottets fullbordan eller att sådan fara inte förelegat enbart på grund av tillfälliga omständigheter (23 kap. 1 § BrB). En sådan tillfällig omständighet som kan leda till ansvar för försök kan vara något som ur gärningsmannens perspektiv ses som en slump. Djupgående brister i brottsplanen är emellertid inte en sådan tillfällig omständighet. Att det finns en hund som skrämmer bort gärningsmannen borde enligt min bedömning utgöra en sådan tillfällig omständighet som gärningspersonen inte kunde ha räknat med.Att en person bryter sig in i en bil för att stjäla den uppfyller alltså rekvisiten för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel eller stöld beroende på om det finns tillägnelseuppsåt eller inte. Skadegörelsen utgör emellertid i detta fall ett led i brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel och stöld. Här uppstår det en fråga om brottslighetskonkurrens det vill säga om man ska straffa gärningspersonen för alla brott som är uppfyllda eller om något brott ska konsumeras av ett annat. Eftersom det i detta fall rör sig om flera uppfyllda brott under samma handlingsförlopp så bör man endast döma för ett brott och inte för brotten var för sig. Nästa fråga blir då vilket brott man ska döma för, och för denna bedömning finns det vissa tumregler. Tumregeln som kan bli aktuell i detta fall är att försöksbrott är subsidiära till fullbordade brott. Det innebär att eftersom skadegörelsen är ett fullbordat brott så kommer straffet dömas ut enligt straffskalan för skadegörelse. Brottet skadegörelse kommer alltså konsumera brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel, alternativt stöld. Sammanfattningsvis är alltså både skadegörelse och försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel helt rätt tänkt. Men beroende på om det föreligger tillägnelseuppsåt eller inte så kan stöld bli aktuellt istället för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Även om man har begått flera brott inom samma händelseförlopp är det däremot inte säkert att man dömer ut straff för alla brotten. Istället kan man låta ett brott konsumera övriga brott.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Stöld om jag passerat larmet i butiken utan att betala?

2021-05-12 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Jag blev igår dömd för stöld av ett täcke värde 1999 kronor och två tallrikar som jag erkände att ja la ner i min påse och gick ut med.Täcket gick jag bara förbi larmbågarna för butiken och ställde mig med detta i mellangången till utgången, ja la sedan tillbaka detta på insidan igen och gick sedan ut. Jag hade alltså aldrig täcket med mig ut ur butiken utan bara förbi larmbågarna.Är detta värt och överklaga eller anser dom det som en stöld när jag passerade larmbågarna?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad gäller tallrikarna förstår jag det som att det står klart att du begått en brottslig handling samt att du erkänt detta. Jag kommer därför i det följande diskutera kring täcket och om det kan vara fråga om en brottslig handling eller inte.Då värdet på täcket oberoende av tallrikarnas värde överstiger 1 250 kr är det fråga om stöld och inte ringa stöld, 8 kap. 1 § brottsbalken, NJA 2019 s. 951.Eftersom du passerat sista betalningsmöjlighet genom att gå utanför larmbågarna för butiken i fråga har du olovligen tagit varor som tillhörde butiken. Du har därför orsakat skada för butiken.Du måste dock haft uppsåt att tillägna dig täcket, alltså att du haft för avsikt att ta täcket och sedan behålla det. På sättet som du beskriver händelsen verkar det som att du endast hade avsikt att ta tallrikarna men inte täcket. Detta kommer dock bli en bevisfråga där det är åklagarens uppgift att bevisa att du agerat med uppsåt även avseende täcket.Eftersom du hade för avsikt att ta tallrikarna talar det för att du även hade avsikt att ta täcket, det kan därför bli svårt att bevisa att uppsåt att olovligen tillägna dig täcket inte förelegat. Ditt agerande direkt efter det olovliga tagandet av täcket, alltså att du omedelbart lämnade tillbaka täcket på insidan kan utgöra en förmildrande omständighet vid straffmätningen, 29 kap. 5 § 4 p. brottsbalken.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Försök till ringa stöld eller ringa stöld?

2021-05-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen för ringa stöld efter att ha med uppsåt lagt varor i min korg på Ica och inte betalat för dem i självskanningskassan. Beloppet låg på ca 600 kr för stöldgodset. Jag blev tagen av väktare och sedan kom polisen på plats. Jag erkände till brottet, var snäll och gjorde allt som de sa och höll mig lugn. Jag är 20 år, student på högskolan med en inkomst på enbart bidrag på ca 3500 kr samt en liten lön på 700kr/mån. Vad blir resultatet av detta? Hur länge kommer det synas i mitt register?
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Stöld regleras i 8 kap. 1 § och ringa stöld i 8 kap. 2 § Brottsbalk (1962:700) (BrB). Det finns en beloppsgräns som spelar roll vid butiksstölder, eftersom försök till ringa stöld inte är kriminaliserat. Gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden går vid 1250 kr, vilket betyder att det handlar om en ringa stöld i ditt fall då beloppet låg vid 600 kr. Det betyder att du inte kommer att kunna straffas för att du försökt ta något som är värt mindre än 1250 kr (8 kap. 12 § BrB). Frågan blir däremot om du begått ett fullbordat brott. Genom tidigare rättspraxis har det framkommit att om en butik är en självbetjäningsbutik, vilket det verkar handla om utifrån din fråga då du gått till självbetjäningskassan. Eftersom detta verkar vara fallet borde brottet fullbordats när du passerar kassaspärren utan att ha betalat dessa varor du tagit med dig från butiken (NJA 1965 s. 398). Det är slutligen upp till en domstol att bedöma om kraven för ringa stöld är uppfyllda. Det krävs att du blir dömd för brottet innan det blir fråga om att det kommer synas i ditt brottsregister.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vem äger egendom som lämnats kvar på annans tomt?

2021-05-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min mammas förre detta kille har massa saker och bilar hemma hos mammas hus som stått där i flera år. Han har inte hämtat dom och mamma hade en ny särbo å nu har mamma avlidit. Så det är jag och min syster som kommer att dela på dödsboet.Vem äger sakerna och bilarna som stått där i flera år? Äger förra kille dom än eller är de vi dödsbodelare?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av fråga Inledningsvis vill jag beklaga sorgen. Lagen som tillämpas i ditt fall är brottsbalken (1962:700) (BrB). Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med den egendom (bilar och saker) som finns kvar hemma hos din avlidna mamma. Jag tolkar din fråga även som att din mamma inte var gift med ex-mannen. Om så hade varit fallet, hade bedömningen blivit annorlunda då all egendom isåfall skulle hälftendelas enligt huvudregeln. Istället tolkar jag frågan som att din mamma och killen antingen var sambos eller särbos, men att dom sedan tidigare genomgått någon typ av separation, men att egendomen ändå finns kvar där. Egendomen är fortfarande ex-killens Min tolkning är att egendomen fortfarande är ex-killens, så länge din mamma och han inte haft ett avtal sinsemellan om att egendomen ska övergå till din mamma. Om det är ex-killens egendom på så sätt att han köpt egendomen och egendomen har varit hans, så kan inte äganderätten automatiskt gå över, endast på grund av att egendomen finns hos er dödsbodelägare. Ex-killen får inte låta egendom ligga kvar Det är dock inte tillåtet att låta egendom finnas kvar i annans hem, om någon begärt att man ska flytta på den. Brottet som kan aktualiseras är egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § BrB. Ex-killen kan alltså begå ett brott genom att inte hämta sakerna, då det påverkar er besittning till bostaden och bostadens användbarhet begränsas. Vad ni kan- och inte kan göra Ex-killen har alltså lämnat kvar egendom i din mammas bostad. Trots att det möjligtvis är besvärligt att ha annans egendom hemma hos sig så har man dock ingen rätt att göra sig av med t.ex. bilarna eller de andra sakerna eller flytta på dem. Om du skulle göra det så kan man begå brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB. Undantaget från när detta är brottsligt är om det är uppenbart att viss egendom är skräp och att ägaren avsagt sig äganderätten. Dock kan denna bedömning vara svår att göra på egen hand. Jag råder dig att inte förfoga över sakerna som dina egna (dödsboets egna), för att då riskera att kunna agera brottsligt. Vad du istället kan göra är att börja med att kontakta honom och informera om att han måste hämta sina saker. Då tycker jag du ska poängtera att han kan göra sig skyldig till brott genom att vägra det. Dessutom kan du bestämma en tidsfrist, alltså en tid som bestämmer hur länge han har på sig att göra det, exempelvis en vecka eller en månad. Om han inte hämtar sakerna inom angiven tid kan du göra en polisanmälan. Ytterligare ett alternativ är att ansöka om "vanlig handräckning" hos Kronofogden (KFM), vilket du även kan läsa mer om här. Då kommer KFM att uppmana ex-killen om att egendomen ska hämtas. En sådan ansökan hos KFM kostar 300 kr, men även den kostnaden kan du sedan begära att få ersatt när du gör din ansökan. När ex-killen sedan får brevet från KFM finns följande möjliga utfall:1. Han kan gå med på din begäran2. Han kan bestrida kravet3. Om han inte svarar alls så kan KFM hämta sakerna. Sammanfattning och råd Jag råder dig till att kontakta ex-killen och säga att han ska hämta sina saker. Informera även om att han kan göra sig skyldig till brott om så inte sker. Egendomen i sig, är fortfarande hans, trots att egendomen finns hemma hos dödsboet. Jag råder dig inte till att exempelvis göra dig av med egendomen, då beteendet kan vara brottsligt. Den smidigaste lösningen vore att komma överens med ex-killen. Jag hoppas att situationen kommer att lösa sig och att du tyckte svaret var tillfredsställande. Med vänliga hälsningar,

Påföljd vid snatteri (300-500 kr)

2021-05-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Om en 18 åring nu har snattat något under en period och summan har ungefär blivit 300-500 kr. Vad kan det bli för påföljd eller konsekvenser. Hur stor är sannolikheten att man kan få en prick i registret?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De flesta reglerna för brott återfinns i brottsbalken (BrB). Jag kommer först gå in och se på vilket brott det rör sig om för att sedan gå över till att se till vilka påföljder som kan bli aktuella. Slutligen går jag in på frågan om "prick i registret". Vilket brott rör det sig om?Om någon olovligen har tagit vad som tillhör någon annan döms man för stöld (8 kap. 1 § BrB). När det gäller stöld som endast uppgår till 300–500 kr hamnar man under gränsen som används i praxis (ca 1 250 kr) och döms därför för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Ringa stöld hade tidigare beteckningen "snatteri" och detta är således samma sak. Det är endast en språklig förändring av lagstiftaren. Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader. Bestämma påföljdenDet är ytterst sällan som påföljden för ringa stöld blir fängelse, utan den stannar i princip alltid på bötesnivå. Om du vill läsa om vad man tar hänsyn till vid bestämmandet av hur allvarligt brottet är (s.k. "straffmätning") kan man se 29 kap. BrB. Hur stort bötesbeloppet blir beror bland annat på gärningsmannens inkomst. Att gärningsmannen är ung innebär att påföljden kommer bli mildare (29 kap. 7 § BrB). Som utgångspunkt kan sägas att en 18-åring brukar få ungefär hälften utav det straff som hade ådömts en person över 21 år.Andra möjliga påföljderÅklagaren skulle även kunna välja att besluta om s.k. "åtalsunderlåtelse" eftersom det förmodligen inte är fråga om någon annan påföljd än böter och inga andra enskilda intressen åsidosätts. Här tar man även hänsyn till risken för att gärningsmannen återfaller i brottslighet (20 kap. 7 § BrB). Ett annat alternativ är strafföreläggande, vilket innebär att gärningsmannen erkänner sitt brott och accepterar åklagarens val av påföljd (jfr 48 kap. BrB). Det sista alternativet är att påföljdseftergift som kan utdömas om det är "uppenbart oskäligt" att döma till någon påföljd över huvud taget, men det blir förmodligen inte aktuellt i ditt fall (jfr 29 kap. 6 § BrB)."Prick i registret""Prick i registret" kallas det som innebär att man förekommer i belastningsregistret. Strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och en dom från domstolen innebär att man förs in i belastningsregistret (3 § lag [1998:620] om belastningsregister). Bötesstraff gallras efter fem år (17 § 9 p. lag [1998:620] om belastningsregister)SammanfattningSammanfattningsvis kan alltså sägas att påföljden med största sannolikhet blir böter. Hur stort bötesbeloppet blir beror bland annat på gärningsmannens inkomst. Det finns även alternativa påföljder som kan bli aktuella för att man ska slippa gå till domstol. Att gärningsmannen endast är 18-år innebär att straffet blir ungefär hälften av vad det annars skulle bli. Dock ger samtliga möjliga påföljder (förutom påföljdseftergift) en "prick i registret" och denna kommer att försvinna efter 5 år.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att situationen löser sig på bästa sätt! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Stöld eller ringa stöld? Användning av hjälpmedel vid stöld i butik

2021-05-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, berätta för mig att jag stal med en speciell väska för att larmet inte fungerade. det var en T-shirt, den hade ett larm, en T-shirt kostade 700 kronor. I dina kommentarer insåg jag att ett fängelsestraff ges när stöldbeloppet är mer än 1250. Min fråga är, anses detta vara en liten stöld eller kommer de att betrakta mig som professionell och kommer att få ett fängelsestraff?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarAtt du använt dig av ett hjälpmedel vid stölden kan innebära att din ringa stöld istället kan anses vara en stöld av normalgraden. Det innebär dock inte automatiskt att du kommer dömas till fängelse, då huvudregeln är att fängelsestraff ska undvikas vid kortare fängelsestraff.Din frågaJag tolkar din fråga som att du har blivit påkommen med att stjäla en t-shirt värd 700 kr med ett hjälpmedel i form av en väska som skulle hindra larmet från att gå av. Stöld eller ringa stöld?Som du redan påpekar i din fråga går gränsen mellan ringa stöld (snatteri) och en vanlig stöld vid 1250 kr. Detta har konstaterats av högsta domstolen i målet B 6140-18. Om det endast är en t-shirt värd 700 kr kommer stölden att ses som en ringa stöld, vilket har en straffskala på böter till högst sex månader i fängelse, 8 kap. 2 § Brottsbalken (BrB). Men om du vid en stöld som annars skulle anses vara ringa har använt dig av hjälpmedel kan det innebära att stölden inte längre anses som ringa utan som en vanlig eller grov stöld. I rättsfallet RH 2013:36 som handlade om tillgrepp av egendom med mycket lågt värde har bedömts som stöld istället för ringa stöld när en preparerad jacka (hjälpmedel) använts vid brottet. Potentiella påföljder för stöldDet rättsfallet säger är att omständigheten att du använt dig av ett hjälpmedel vid stölden kan innebära att din stöld anses som en stöld av normalgraden, 8 kap. 1 § BrB. Straffskalan för stöld är fängelse från 14 dagar upp till fängelse i två år. Huvudregel är dock att om det inte finns försvårande omständigheter, t.ex. upprepad brottslighet, så ska det inte dömas till fängelse, 30 kap. 1 § BrB. I ditt fall, om detta är ditt första brott, så kommer du med all trolighet inte att dömas till fängelse. Istället kan du dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn och om du samtycker till det kan även samhällstjänst ingå i påföljden. Om du döms till villkorlig dom eller skyddstillsyn kan du även dömas till att betala böter. I rättsfallet jag nämnde tidigare, som liknar ditt fall, blev påföljden villkorlig dom i samband med 40 dagsböter. Vad du kan dömas till beror också på hur gammal du är. Desto yngre du var när du begick brottet desto lindrigare straff kommer du att dömas till. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,