Påföljdsbedömning vid butikstöld

Hej, jag är en 18 åring som gjorde ett misstag. Jag var påväg att stjäla produkter från en butik med värde 2000kr, på väg ut från butiken så ångrade jag mig jättemycket men tänkte att det var för sent att lägga tillbaka något. Jag blev tagen av en väktare vid kassorna som hårt tog tag i mig och drog mig med tvångs till ett rum där jag förklarade hur jag kände kring situationen och började gråta, polisen hade sedan förhör med mig och jag berättade att jag studerar, har ingen inkomst och att jag ångrar allt osv. Polisen frågade sedan om min ställning till brottet och jag sa att det var ett i faktum brott men att jag ångrade mig. Jag fick sedan ett papper med datum till tingsrätten. Det jag undrar är då vad kommer mitt straff bli, finns risken att jag blir fängslad för isåfall kommer jag inte lyckas att ta gymnasieexamen. Och kan det spela någon roll för tingsrätten att jag djupt ångrar det jag gjort och tänkte även på att lämna tillbaka produkterna. Vad ska jag tänka på när jag har tid hos tingsrätten och vad kan jag säga för att hjälpa mig själv? Och hur kommer allt påverka mitt liv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Inom straffrätten skiljer man mellan å ena sidan frågan om någon begått ett brott och å andra sidan vilken påföljd som kan komma till följd av brottet. Jag tolkar din fråga så att du primärt undrar vilket straff, alltså vilken påföljd som kan komma till följd av den händelsen du beskriver. För att kunna besvara din fråga på ett adekvat sätt kommer jag dock först utreda huruvida det du gjort kan rubriceras som ett brott och isåfall vilket brott det skulle rubriceras som. Det kan vara värt att framhäva att enbart det faktum att du i förhöret erkänt till brott inte automatiskt innebär att du kommer dömas för ett brott, istället är det ytterst upp till en domstol att rättsligt klassificera det som bevisats vid huvudförhandlingen, jfr 35 kap 3 § 2 st Rättegångsbalken (1942:70) (hädanefter RB). Om min bedömning emellertid blir att du begått ett brott kommer jag därefter utreda vilken påföljd som kan komma till följd av detta.

För att vara så pedagogiskt som möjligt har jag i mitt svar varit relativt detaljerad varför det också blivit ganska långt. Om du är mer intresserad av vad min slutsats är kan du då förslagsvis direkt scrolla ner till min sammanfattning.


Brottet stöld har inte fullbordats

Av 8 kap 1, 2 och 4 §§ Brottsbalken (1962:700) (hädanefter BrB) framgår förutsättningarna för att dömas till stöld i dess olika grader (ringa, av normalgraden och grov stöld). Gemensamt för dessa är att det ska vara fråga om (1) ett olovligt tagande (2) från vad annan tillhör (3) med uppsåt att tillägna sig det samt att (4) tillgreppet innebär skada. Av vad du beskrivit framgår det att den egendom du plockat på dig tillhör annan än dig själv, du har också haft uppsåt att tillägna dig det då det inte verkar som du haft som avsikt att lämna tillbaka egendomen eller liknande (kravet på tillängelseuppsåt innebär något förenklat att man vid gärningsögonblicket har en avsikt att göra saken till sin) samt att egendomen du plockat på dig haft ett marknadsvärde varför tillgreppet dessutom skulle innebära skada. Frågan kvarstår då om det rör sig om ett olovligt tagande. I butiker är utgångspunkten att kunder är tillåtna att röra och förflytta varorna i butiken. Så länge du är inne i butiken har det således inte skett något olovligt tillgrepp (se NJA 1972 s 253 och jfr RH 2007:49). Eftersom du inte hunnit gå förbi kassan innan du blivit stoppad blir slutsatsen att något stöldbrott ännu inte har fullbordats. Notera dock att det enbart krävs att du gått förbi kassan (inte nödvändigtvis lämnat butiken) för att brottet ska vara fullbordat, det kan även anmärkas att butiksvakter i regel inte griper dig förrän denna gräns är nådd. I mitt svar kommer jag dock utgå från de uppifter du lämnat i frågan, alltså att du blivit gripen vid kassan och således inte fullbordat brottet. Frågan blir då om du kan dömas för försöksbrott.


Försök till stöld kan bli aktuellt

Förutsättningarna för att bli dömd för försöksbrott regleras i 23 kap 1 § BrB. Något förenklat behöver då 4 krav vara uppfyllda; (1) brottet ska vara kriminaliserat på försöksstadiet (2) du ska haft uppsåt till att fullborda brottet (3) den s.k. försökspunkten ska vara nådd samt (4) det ska föreligga antingen en konkret eller abstrakt fara för brottets fullbordan.

Första frågan blir då om det aktuella brottet är kriminaliserat på försöksstadiet. Av 8 kap 12 § BrB framgår att stöld enbart är kriminaliserat på försöksstadiet om det rubriceras som grovt eller av normalgraden. Motsatsvis kan vi alltså läsa ut att ringa stöld (8 kap 2 § BrB) inte är kriminaliserat på försöksstadiet. Avgörande för om du begått ett brott blir då om det brott som du försökt till ska rubriceras som ringa eller av normalgraden (grov stöld får anses vara uteslutet). Vid tillgrepp i butiker framgår det av Högsta domstolen i NJA 2019 s 951 att värdegränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden går på 1250 kronor. Eftersom det du plockat på dig legat på 2000 kronor gör jag därför bedömningen att brottet – om det hade fullbordats – skulle rubriceras som av normalgraden. För att försöksbrott ska bli aktuellt måste dock de övriga förutsättningarna i 23 kap 1 § BrB vara uppfyllda.

Min bedömning är att du haft uppsåt till att fullborda brottet. Att du ångrat dig på väg ut från butiken ändrar inte bedömningen eftersom du ändå insett vad din gärning inneburit. Vidare bedömer jag att försökspunkten är nådd eftersom du blivit stoppad under utförandet av brottet. Dessutom föreligger i vart fall abstrakt fara för brottets fullbordan eftersom den omständighet som gjorde att brottet inte fullbordades – att vakten stoppade dig – varit en för dig tillfällig omständighet. Slutsatsen blir alltså att du kan bli dömd för försök till stöld.


Påföljdsbedömning

Nästa fråga blir alltså vilken påföljd som kan bli aktuellt för brottet i fråga. Innan jag går in närmare på påföljdbedömningen kan det vara värt att notera att det den situation du beskriver är sådan att det inte kan uteslutas att en åklagare eventuellt hade kunnat besluta om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap 7 § RB. Jag kan dock inte tydligt utläsa i din fråga om åklagaren redan beslutat att väcka åtal eller inte. Eftersom det är svårt för mig att ge några säkra slutsatser kring åtalsunderlåtelse kommer jag hädanefter bortse från detta.


Straffskalan

Straffskalan för stöld av normalgraden är fängelse i 14 dagar till två år (se 8 kap 1 § och jfr 26 kap 1 § st. 2 BrB). Eftersom du enbart gjort dig skyldig till försök till stöld kan dock minimistraffet sättas på böter (se 23 kap 1 § st 2 BrB tolkad motsatsvis). Straffskalan för brottet i fråga är alltså böter till fängelse i 2 år.


Det föreligger en presumtion att inte döma till fängelse

Av 30 kap 4 § st 1 BrB framgår (något indirekt) en presumtion för att man vid valet av påföljd ska välja en icke frihetsberövande påföljd före fängelse. Vad detta innebär är att trots att fängelse finns på straffskalan är utgångspunkten att man ska välja en annan icke frihetsberövande påföljd om det inte finns skäl som talar emot det.


Det saknas skäl att frångå presumtionen att inte döma till fängelse

För att bryta presumtionen mot fängelse krävs det att någon eller några av de omständigheter som radas upp i 30 kap 4 § st 2 BrB är uppfyllda. Rätten ska då beakta brottets straffvärde, brottets art och tidigare brottslighet. Högsta domstolen har i NJA 2008 s 359 uttalat att det endast är de omständigheter som nämns i detta stycke som får användas som stöd för att bryta presumtionen mot fängelse.

Vid mätningen av straffvärdet framgår i 29 kap 1 § BrB vissa omständigheter som vi kan beakta. Eftersom värdet på stöldgodset ligger relativt nära vad som skulle ha bedömts som ringa brott i kombination med att brottet aldrig fullbordats är det sannolikt att straffvärdet blir ganska lågt, möjligtvis skulle den stanna på bötesnivån. Det är dock svårt att gällande straffvärdet göra ett exakt och säkert ställningstagande, men även om en domstol skulle bedöma att straffvärdet hamnar på fängelsenivån krävs det i princip att den ligger på fängelse i ett år eller över för att straffvärdet (ensamt) ska kunna bryta presumtionen mot fängelse (se bla NJA 2021 s 687 punkt 14). Det finns inget som talar för att straffvärdet i ditt fall skulle hamna så högt särskilt med hänsyn till din ålder där den s.k. ungdomsrabatten ska beaktas vid straffmätningen (se 29 kap 7 § BrB). Vad detta innebär är att även om straffvärdet hamnar på exempelvis 1 månad kommer troligtvis ungdomsrabbaten vid straffmätningen sätta ned den till bötesnivån. Isåfall blir fängelse över huvudtaget inte aktuellt. Det kan dock även framhävas att stöld som utgångspunkt inte är ett sådant brott där arten talar för fängelse, alltså är det inte ett s.k. artbrott (se NJA 2008 s 359 och NJA 2021 s 740). Gällande tidigare brottslighet framgår det inte i din fråga om du tidigare blivit straffad men min bedömning är att presumtionen mot att döma till fängelse – oberoende av detta – inte kan brytas.

För att sammanfatta ovan är min bedömning att påföljden troligen kommer stanna på böter. Detta följer av att straffvärdet inte kan sättas särskilt högt i kombination med den s.k. ungdomsrabbatten som innebär att man vid straffmätningen kan sätta ned straffvärdet. Utöver detta finns det inga andra omständigheter som talar för att döma till annat än böter. 


Betydelse av att du ångrar brottet och avser att lämna tillbaka stöldgodset

Avslutningsvis ska jag även redogöra för betydelsen av att du ångrar dig och att du haft som avsikt att lämna tillbaka stöldgodset. Något förenklat kan man säga att det faktum att du ångrat dig i strikt juridisk mening inte är en sådan faktor som tillmäts särskilt stor betydelse vid påföljdsvalet. Gällande faktumet att du avser att lämna tillbaka stöldgodset blir bedömningen densamma; för att det ska tillmätas betydelse krävs då i princip att du lämnat tillbaka stöldsgodeset innan du blivit påkommen (se 29 kap 5 § st 1 p 4 BrB och jfr NJA 2008 s 359). Emellertid har jag dock som ovan framgått gjort bedömningen att brottet inte är sådant som kan leda till något fängelsestraff.


Sammanfattning

Min bedömning är alltså att du gjort till skyldig till försök till stöld av normalgraden. Påföljdsvalet kommer dock sannolikt stanna på bötesnivån. Slutsatsen blir alltså att du inte behöver oroa dig för din gymnasieexamen. Hoppas mitt svar har varit till hjälp.

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”