Vad är straffen för olovlig körning?

2020-11-24 i Trafikbrott
FRÅGA |om två veckor ska jag göra uppkörningen men idag körde jag utan körkort och polisen tyvärr stannade mig på vägen. Vad är straffen?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du håller på att ta ditt körkort, men att du har kört utan körkort och utan behörig handledare och därmed gjort dig skyldig till olovlig körning. Olovlig körning innebär att någon uppsåtligen kör ett fordon utan att vara berättigad till det. För olovlig körning kan du dömas till böter. Eller, om du tidigare haft körkort som blivit återkallat, om brottet skett vanemässigt eller annars är att anses som grovt, till fängelse i högst sex månader. (3 § lag om straff för vissa trafikbrott) Du kan också genom detta brott, få ditt körkortstillstånd återkallat (5 kap. 2 och 3 § körkortslagen). Det finns 9 punkter som ett körkort kan återkallas på och olovlig körning är en del av återkallelsepunkt 4. Mer om detta kan du läsa på Transportstyrelsens hemsida. Körkortstillstånd behöver man för att kunna övningsköra och göra körkortsprov. Om körkortstillståndet återkallas, bestäms en spärrtid på lägst en månad och högst 3 år. Spärrtid är den tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § körkortslagen). Sammanfattningsvis är straffen för olovlig körning (d.v.s köra utan körkort) böter. Om brottet anses som grovt, kan straffet bli fängelse i högst sex månader. Du kan även få ditt körkortstillstånd återkallat, vilket innebär att det då bestäms en spärrtid mellan 1 månad och 3 år, under vilken tid du inte kommer kunna övningsköra eller ta ditt körkort. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Är ett uttalande om zigenare hets mot folkgrupp?

2020-11-24 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. En svensk politiker kallade rumänska tiggare för zigenare. Är det hets mot folkgrupp?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § Brottsbalken (BrB). Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras och etniskt ursprung kan dömas för hets mot folkgrupp, till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Om uttalandet är särskilt allvarligt kan man även dömas för grov hets mot folkgrupp. Det finns två krav som behöver vara uppfyllda för att en person kan dömas för hets mot folkgrupp.1. Kravet på hot eller uttryck för missaktning.Hur uttalandet av politikern har gjorts spelar stor roll för en bedömningen om politikern ska kunna dömas för hets mot folkgrupp. För straffbarhet krävs även att det är klarlagt att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion. Det avgörande i ditt fall är då om politikern i sitt uttalande om zigenare visat uttryck för missaktning, indirekt eller direkt.2. Kravet på spridning av ett uttalande eller annat meddelande.Kravet på spridning innebär att uttalandet eller meddelandet måste ha tagits till del av fler individer än va bara individer i politikerns typiska privata sfär. Om det endast är dennes familj som tar del av uttalandet borde det inte uppfylla kravet på spridning. Men uttalande på en offentlig plats, radio eller på sociala medier uppfyller troligen kravet på spridning. Slutsats Gällande ditt fall är informationen lite knapphändig för att kunna göra en bestämd bedömning av om det räcker till för att döma politikern för hets mot folkgrupp. Bara uttrycket zigenare i sig utan något annat missaktande uttryck eller sammanhang borde inte räcka till för att döma någon för hets mot folkgrupp. Men om du kan bevisa att uttalandet uppfyller de två kraven och kan bevisa detta, så kan det bli möjligt att politikern döms för hets mot folkgrupp. Om du vill läsa på ytterligare om kraven kan jag rekommendera att läsa lite kort i förarbetena till bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?

2020-11-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Kan vad som helst utgöra brottet ofredande så länge det av mottagaren uppfattas som störande, och finns det något krav på att det måste ske regelbundet? Dvs. störande material skickas direkt efter varandra flera gånger i veckan, eller bara en till två gånger i månaden och då bara kanske.
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga gäller ofredande och vad som krävs för att ofredande skall bli aktuellt. Jag kommer för att besvara din fråga använda mig av brottsbalken.Vad innebär ofredande? I brottsbalken 4 kap 7§ står det att den som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Fysiskt ofredandeDet första som kan bedömas som ofredande är fysiskt antastande. Under denna kategori räknas att knuffa eller hålla fast någon till en sådan nivå att det inte kan vara fråga om misshandel. Det krävs vidare att det fysiska antastande ska ha varit ägnat att innebära en kännbar fridskränkning. Störande kontakt eller hänsynslöst agerandeDet andra som kan bedömas som ofredande är störande kontakt eller ett hänsynslöst agerande. Gemensamt för båda fallen är att gärningen skall vara "ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt". För båda fallen krävs det uppsåt enligt brottsbalken 1kap 2§. Med uppsåt innebär det att man skall kunna påvisa att det skett med syfte att kränka någons frid.Sammanfattning Att en person skickar vid upprepade tillfällen störande material kan uppfattas vara störande kontakter för att kränka din frid på ett kännbart sätt. Därmed kan även agerandet i sig beaktas som ofredande. Brottet ofredande är brett och rymmer in många oönskade beteenden, det är därför svårt att sätta en tydlig gräns för när ofredande kan bli aktuellt och när det inte kan bli aktuellt. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Hälsningar,

Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?

2020-11-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Min son har tyvärr anmälts för att vid sex tillfällen med ungefär en månads mellanrum stulit en flaska vodka till ett värde av 250 kr på Systembolaget. Han har vid varje tillfälle helt enkelt stoppat ner flaskan i sin väska och endast betalat för ett par flaskor öl när han passerat kassan. Det hela har filmats och man kan se att han stoppat ner flaskan i väskan innan han passerar kassaspärren.Jag har hört att utgångspunkten är att stöld som avser ett värde som understiger 1 250 kr anses som "ringa stöld". Men min son är misstänkt för att på sätt som nämnts begått en sådan handling vid sex tillfällen. Fråga: Innebär det förhållandet att han tagit en vara till ett värde av 250 kr vid flera tillfällen att gärningarna kan komma att rubriceras som stöld av normalgraden och inte endast ringa stöld?
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är brottsbalken (1962:700) (BrB) som reglerar frågor gällande stöld. Ringa stöld innebär precis som du konstaterat att värdet på stöldgodset ska understiga 1 250 kr. Jag tolkar din fråga som att din son har stulit en flaska vodka vid flera olika tillfällen. Huvudregeln är att om brotten har begåtts vid olika tidpunkter, så ska dessa anses vara separata brott. Detta innebär alltså att om en person tar flera saker på en gång så ska det anses vara ett fall av stöld och om det skett vid olika tidpunkter så är det flera fall av stöld. Det innebär alltså att eftersom din son har gjort sig skyldig till ringa stöld vid flera olika tidpunkter så ska dessa alltså betraktats som flera fall av ringa stöld. Sammanfattning: Huvudregeln i detta fall är att om brotten inte har skett vid samma tidpunkt så ska de gärningarna anses vara flera fall av ringa stöld och ska alltså inte betraktas som ett brott. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

How much will my fine be for stolen goods?

2020-11-24 i Påföljder
FRÅGA |I have stolen goods from ica worth of 154 kr, called for questioning, and admitted it and now I am waiting for the fine. My income is 277,252. How much should I expect the fine to be?
Natasha Fathifard |Hello and welcome to Lawline!Thank you for asking your question to us.To begin with you will receive a payment card with the amount you must pay. Exactly when you will get it is difficult to answer, depending on how much the prosecutor has to do, it can either take a while or it can go quickly.It is difficult for me to decide exactly how much you should get in fines as I do not know all the circumstances needed for the assessment e.g. if you have been punished before etc.For minor offenses, fines are imposed, for more serious ones, daily fines are used instead.The law that is applicable in this case is 25 kap Brottsbalken (BrB).The daily fine shall be set at a number of at least 30 days and at most 150 days. Each daily fine is set at a certain amount from 50 SEK to 1000 SEK according to 25 kap 2 § BrB.Fines shall be set at a minimum of 200 SEK and a maximum of 4,000 SEK. A fine is a fixed amount that is equal for everyone, while a daily fine is imposed in relation to your income, 25 kap 3 § BrB.In a case called RH 1996:90 someone had stolen goods worth 86 SEK and received 30 days x 40 SEK = 1200 SEK in daily fines as a penalty.The public prosecutor's office (åklagarmyndigheten) has pointed out that the starting point for a minor theft, which is a sum of 750 SEK, corresponds to approximately 80 daily fines for an adult. In a recent case, a man that had stolen goods worth 177 SEK got a fine on 1500 SEK.You mention that you committed petty theft for goods worth 154 SEK, therefore I would think that you will receive a fine around 1500 SEK. But as I mentioned earlier, I can't state for a fact how much the fine will be for you since I don't have the whole picture. If you receive a sum that you don't think is fair, you could appeal against the fine and refer to the legal cases above.I wish you best of luck!Regards,

Hur länge är man i belastningsregistret och har arbetsgivare rätt till utdrag?

2020-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej En kille på 17 år blev dömd för grov stöld och straffet blev ungdomsvård. Hur länge finns detta kvar i belastningsregistret? Domen kom då han var 17 år. Är detta något arbetsgivare får ut då de begär utdrag ur belastningsregistret ?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumFrågor om belastningsregister regleras i lag (1998:620) om belastningsregister.Hur länge är uppgifter kvar i belastningsregistret? För att hamna i belastningsregistret måste man ålagts en påföljd för brott genom antingen dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § Lag om Belastningsregister). Du skriver att killen har blivit dömd och fått ett straff i form av ungdomsvård, han kommer därför att finnas i belastningsregistret.Hur länge man finns i belastningsregistret beror bland annat på vilken påföljd man blivit ålagd samt hur gammal man var vid brottet. Du skriver att killen var 17 år gammal och fick ungdomsvård, det betyder att han kommer att vara kvar i belastningsregistret i 5 år (17 § 6 p. b) Lag om belastningsregister). ArbetsgivareVad en arbetsgivare ser av belastningsregistret beror på vilket yrkesområde som denne tillhör. Men de kommer åtminstone att kunna se att killen är med i belastningsregistret om de ser ett utdrag. Du kan läsa på polisens hemsida (Belastningsregister: Information till arbetssökande) om vilka arbetsgivare som har rätt att kräva ett utdrag. Det finns ingen lag som hindrar arbetsgivare att begära utdrag från belastningsregistret, men du måste inte visa de arbetsgivare som inte är med på polisens lista utdraget om du inte vill - dock riskerar du då att inte få tjänsten. Slutligen säger polisens hemsida att du endast skall visa upp ett utdrag om du blivit erbjuden jobbet eller uppdraget, samt att man aldrig skall skicka med det i sin jobbansökan. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Min 14-åriga dotter har blivit polisanmäld – vad händer nu?

2020-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Min dotter som är 14 år är polisanmäld för stold. En anmälan till socialen har gjorts. Vad händer nu?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag utgår från att du är vårdnadshavare till din dotter. I mitt svar kommer jag att hänvisa till brottsbalken (BrB), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) och socialtjänstlagen (SoL).Din dotter kan inte bli dömd för brott i domstolDin dotter är inte straffmyndig eftersom hon inte har fyllt 15 år än. Det innebär att hon inte kan bli dömd för brottet i domstol (1 kap. 6 § BrB). Istället har socialtjänsten ansvar för att besluta om eventuella vård- och stödinsatser för henne.Polisen kan inleda en brottsutredningDet är möjligt att polisen inte gör någonting till följd av polisanmälan, utan direkt lämnar ärendet åt socialtjänsten som utreder det vidare. Polisen kan dock komma att inleda en brottsutredning om socialtjänsten begär det eller om det anses finnas andra skäl till att göra det (31 § andra och tredje stycket LUL). Utredningen omfattas i så fall av speciella regler eftersom din dotter är yngre än 15 år. Syftet med utredningen är framförallt att ge socialtjänsten ett underlag för att besluta vilka insatser som de tycker att din dotter behöver. Som vårdnadshavare ska du få veta om polisen inleder en sådan utredning (33 § första stycket LUL). Polisen får lov att förhöra din dotter innan de eventuellt inleder en brottsutredning, men en representant för socialtjänsten ska som utgångspunkt sitta med under förhören (34 § andra och tredje stycket LUL). Du ska också bli kallad till förhören eftersom du är vårdnadshavare (33 § andra stycket LUL).Polisens brottsutredning kan inte leda till någon rättegång, men i vissa fall mynnar den ut i en bevistalan som hålls i domstol (38 § LUL). Vid en bevistalan bedömer domstolen endast om barnet i fråga har gjort sig skyldigt till brott eller inte. Det är inte troligt att det kommer att hållas någon bevistalan i din dotters fall, eftersom det bara brukar användas när det rör sig om riktigt allvarliga brott.Socialtjänsten beslutar om insatserNär all utredning är klar är det socialtjänsten som bestämmer vilka insatser som de tycker att din dotter behöver.Till exempel kan de föreslå att din dotter ska ha en kontaktperson. Kontaktpersonen är en särskilt utvald vuxen person som ska kunna ge henne stöd och vägledning (3 kap. 6 b § första stycket SoL). SammanfattningPolisen kommer eventuellt att inleda en brottsutredning till följd av polisanmälan mot din dotter, vilket du i så fall ska få information om. Utredningen kommer inte att leda till någon rättegång, eftersom din dotter inte är straffmyndig. Oberoende av om polisen gör någon brottsutredning kommer socialtjänsten att ha ansvar för att hantera ärendet. I slutändan är det socialtjänsten som beslutar vilka eventuella vård- och stödinsatser som de bedömer att din dotter behöver. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan en preskriberad dom påverka mina antagningsmöjligheter till GMU?

2020-11-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag blev för tio år sedan dömd till dagsböter efter att ha åkt dit på ett ringa narkotikasmugglingsbrott.Domen är så pass gammal nu att den är preskriberad. Jag vill eventuellt söka GMU och undrar om antagningsmyndiheten kan se domen fastän den är preskriberad?Tack!Mvh
Alice Nordlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till lag om belastningsregister.Vilka uppgifter kollar Försvarsmakten upp vid en antagning till GMU?När du söker militär grundutbildning (GMU) hos Försvarsmakten gör de alltid en registerkontroll. Registerkontrollen innebär att en kontroll sker mot polisens belastningsregister, misstankeregister samt i säkerhetspolisens register. Finns det uppgifter om den sökande i dessa register får man som regel avslag på sin ansökan. Kommer en preskriberad dom påverka dina antagningsmöjligheter?När du begått ett brott samt dömts för brottet registreras det i belastningsregistret (3 § 1 p. lag om belastningsregister). Belastningsregistret är samma sak som brottsregister. Hur länge ett brott står kvar i registret beror på om du dömts till fängelse eller böter. När en person dömts till fängelse finns brottet kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning från fängelset (17 § 1 p. lag om belastningsregister). När en person dömts till böter finns brottet kvar i belastningsregistret i 5 år efter domslutet (17 § 9 p. lag om belastningsregister).Efter att den nämnda tiden gått ut, gallras domen från belastningsregistret. Det innebär att domen inte syns i belastningsregistret längre.SlutsatsEftersom du begått ett brott och dömts till dagsböter, försvann brottet ut belastningsregistret 5 år efter att du dömdes för brottet. Eftersom det var 10 år sedan du blev dömd så syns inte brottet i belastningsregistret längre. Eftersom brottet inte längre finns i belastningsregistret kommer antagningsmyndigheten inte att se brottet. Det innebär att brottet inte påverkar dina antagningsmöjligheter till GMU.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,