Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

2019-09-16 i Övriga brott
FRÅGA |Är det lagligt att fotografera barn som leker och som man inte känner? Tänker på bla GDPR .
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! Inledningsvis måste det konstateras att Dataskyddsförordningen (GDPR) utgörs av ett komplext regelverk med en mängd regler som behöver tas i beaktande. För mer information rekommenderar jag att du läser förordningen i sin helhet eller besöker Datainspektionens hemsida. Utgående från din frågeställning kommer jag att förklara det mest relevanta och vilka regler som skulle kunna aktualiseras. När tillämpas GDPR? GDPR tillämpas på automatiserad behandling av personuppgifter på den europeiska marknaden enligt artikel 2-4. En personuppgift vara vilken information som helst som direkt eller indirekt går att länka till en person. En bild eller film kan med andra ord falla under tillämpningsområdet för GDPR. Det framgår inte av din fråga i vilket sammanhang eller i vilket syfte bilderna tas. I artikel 2 GDPR finns det ett undantag från förordningens tillämpningsområde som gäller personuppgifter som en fysisk person behandlar rent privat. Detta innebär att GDPR inte gäller om du tar bilder för enbart privata syften tex. för att skapa ett familjealbum.Om det inte är fråga om fotografering för privata ändamål gäller GDPR. Då måste behandlingen av bilderna göras i enlighet med GDPR. Då ställs det en mängd krav som och personuppgiftsansvarig bör bekanta sig med förordningen i sin helhet. Utöver de specifika krav som uppställs i förordningen finn det i artikel 5 GDPR ett antal principer som alltid måste efterlevas. Som exempel kan anges principen om ändamålsbegränsning som innebär att personuppgifter endast får användas för ett angivet ändamål och inte i annat sammanhang. Finns det annan lagstiftning som hindrar att jag tar fotografierna? Även om det inte finns något i GDPR som hindrar att du fotograferar barnen kan det finnas begränsningar i annan lagstiftning. Beroende på bildernas innehåll finns det flera bestämmelser i Brottsbalken (BrB) som kan bli gällande. Som exempel kan följande anges: Kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB innebär att någon olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Förtal i 5 kap. 1 § BrB gäller för bilder som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Om en någon tar bilder på ett sätt som antastar någon annan, utsätter denne för störande kontakt eller på annat sätt är hänsynslös kan även Ofredande i 4 kap. 7 § BrB aktualiseras.Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte är olagligt att ta bilder på barn bara för att man inte känner dem. Det kan dock vara otillåtet att ta bilder på andra, om syftet eller tillvägagångssättet inte överensstämmer med ovan anförda regler. Vänligen,

Får yrkesverksamma transportera knivar på allmän plats?

2019-09-04 i Övriga brott
FRÅGA |HejVad gäller knivlagen om man har sina yrkesknivar i en knivväska? En kock t.ex borde kunna transporta sin redskap till sin arbetsplats.Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Knivlagen stadgar att knivar och andra stick- och skärvapen som är ägnade för att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte får innehas på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Det här förbudet har dock undantag. Om föremålet ingår i utrustning för viss tjänst (ex batong för en polis) får man ha det på allmän plats. Likaså om innehavet är befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Det sistnämnda undantaget från förbudet hänför sig till de yrkeskategorier som i arbetet använder exempelvis kniv (1 § andra stycket knivlagen). Om en kock pga. sitt arbete transporterar knivar i en knivväska torde detta vara accepterat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. Det krävs ett konkret syfte för att man transporterar knivarna, exempelvis resväg till eller från jobbet. Det är även viktigt att knivarna transporteras på rätt sätt. Man kan inte gå med den löst i handen bara för att man har ett yrkesroll som innefattar hantering av knivar.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Det är brottsligt att polisanmäla en oskyldig person

2019-08-31 i Övriga brott
FRÅGA |Är det ett brott att hota med polisanmälan?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de allra flesta fall är det såklart inget brott att polisanmäla någon, men det gäller under förutsättning att det görs med rent mjöl i påsen. Det vill säga person X vet om (eller tror sig veta om) att person Y har begått ett brott och således polisanmäler person X person Y.Däremot om person X vet om att person Y är OSKYLDIG så kan det vara så att person X begår antingen falsk angivelse (15:6 Brottsbalken) eller falskt tillvitelse (15:7 Brottsbalken). Falsk angivelse har företräde framför falsk tillvitelse, således ska person X i första hand dömas för falsk angivelse och i andra hand för falsk tillvitelse för det fall person X:s handlande faller under båda bestämmelserna. En omständighet som gör att det skulle kunna bli fråga om falsk tillvitelse är om person X lämnar en sådan uppgift som inte ensamt är avsedd att leda till åtal, men att uppgiften ändå är besvärande för person Y.1. Falsk angivelse (i första hand): Om person X anmäler den oskyldige person Y till åtal med uppsåt att Y ska bli fälld för ansvar, så dömes person X för falsk angivelse till fängelse i högst 2 år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.2. Falsk tillvitelse (i andra hand): Om person X anmäler till åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet SANNINGSLÖST tillvitar någon annan (1) en brottslig gärning, eller (2) påstår besvärande omständighet, eller (3) förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.Hoppas du fick svar på din fråga!

Gäller hot/våld mot tjänsteman även räddningstjänstpersonal?

2019-08-30 i Övriga brott
FRÅGA |Gäller hot/våld mot tjänsteman även räddningstjänstpersonal?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan aktualiserar brottet hot eller tjänst mot tjänsteman, som återfinns i 17 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700).Brottet hot eller våld mot tjänsteman gäller även räddningstjänstpersonal, om våldet eller hotet föregriper sig på tjänstemannen i hans eller hennes myndighetsutövning. Eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd.Svaret på din fråga är alltså att, ja det är möjligt att brottet hot eller våld mot tjänsteman även omfattar räddningstjänstpersonal.Vänligen,

Vad händer om föräldrarna ljuger för polisen om att sonen använder narkotika?

2019-09-09 i Övriga brott
FRÅGA |Min kille är i dispyt med sina föräldrar som hotar med att ringa polisen och säga att han tar droger så att han då kommer bli övervakad och behöva lämna tester varje dag? Stämmer detta?Han tar inga droger alls så detta är något de hittat på, men kan de göra något och är det så att han ska behöva bli övervakad varje dag då? Vad skulle kunna hända?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vad som kan hända om din killes föräldrar säger till polisen att han knarkar trots att de vet att så inte är fallet. Vad säger lagen? De allra flesta gärningar som utgör brott enligt svensk lag finns beskrivna i brottsbalken (BrB). Att ta kontakt med polisen eller någon annan myndighet och påstå att någon begått ett brott trots att man vet att så inte är fallet kan vara brottsligt. Enligt 15:6 BrB kan man dömas för falsk angivelse till fängelse i upp till två år om man anger en oskyldig till polisen med förhoppningen att den oskyldige ska bli dömd för ett brott han eller hon inte begått. Eftersom det av din fråga framkommer att föräldrarna som hotar att ringa polisen mest verkar göra det för att deras sons liv ska bli jobbigare är rekvisiten för detta brott antagligen inte uppfyllda. Det brott som dock kan bli aktuellt är beskrivet i 15:7 BrB och kallas för falsk tillvitelse. Detta brott gör man sig skyldig till om man i annat fall än vad som sägs i 15:6 BrB går till polisen eller annan myndighet och påstår att någon oskyldig agerat brottsligt. Även för detta brott kan man dömas till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Skillnaden mellan brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse kan man förenklat säga är syftet med att lämna de falska uppgifterna. Vid falsk angivelse är syftet att den oskyldigt anklagade ska dömas för ett brott han eller hon ej begått, vid falsk tillvitelse är syftet snarare att göra den oskyldigt utpekades liv jobbigare. Polisens agerande Vad gäller polisens agerande kan sägas att de endast får kroppsbesiktiga personer (till exempel ta urinprov) om det finns skälig misstanke om att ett brott på vilket fängelse kan följa har begåtts, detta följer av 28:11 rättegångsbalken (RB) Skälig misstanke kan sägas föreligga när det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en brottslig handling begåtts. Eftersom jag inte vet vad polisen skulle få för information av föräldrarna i detta fall kan jag inte svara på om man når upp till kraven på skälig misstanke så att polisen agerar på anklagelsen. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrarna gör sig skyldiga till brott om de går till polisen med uppgifter om att deras son brukar narkotika trots att de vet om att detta inte stämmer. För att polisen ska kunna tvinga någon till olika drogtester (via till exempel blod och/eller urinprov) krävs att det finns omständigheter som med viss styrka talar för att brott har begåtts. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Hur ansöker jag om kontaktförbud?

2019-08-31 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har varit med och gjort gärningsmannaprofilering, vittnat i ting och hovrätt gentemot ett ex som mördat sin sambo. Vad har jag för rättigheter nu när han 16 år senare försöker att kontakta mig via sms och fb. Han sitter fortfarande på livstid men har permissioner och denna man skrämmer mig .
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Min rekommendation är att du kontaktar polisen och ansöker om ett kontaktförbud. Ett beviljat kontaktförbud innebär att personen i fråga varken får besöka, ringa eller på andra sätt kontakta dig. Att bryta mot ett kontaktförbud är brottsligt och kan leda till fängelse.Mer information om kontaktförbud finner du hos åklagarmyndigheten och polisen. Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig.Tveka inte på att ställa fler frågor.Vänligen,

Övergrepp i rättssak , hot eller "annan illgärning"

2019-08-31 i Övriga brott
FRÅGA |När man läser om övergrepp i rättssak står det att det krävs att man hotar eller "annan illgärning" vad innebär "annan illgärning" ?
Emilia Skantsi Flood |Hej,Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Brottet övergrepp i rättssak aktualiseras om någon med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd. Eller om någon angriper någon för att han eller hon avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra honom eller henne från att avge en sådan utsaga genom att vidta någon annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller genom hot om en sådan gärning, 17 kap 10 § första stycket brottsbalken. Jag vet inte vart du läst om brottet så det är svårt för mig att säga exakt vad som avse men jag antar att med "annan illgärning" avses de fall då någon t ex utsätter ett vittne för något i syfte att hämnas för att denne avlagt viss utsaga. I de allra flesta fall handlar det om hot om våld men hotet kanske inte uttalas klart och tydligt utan det kan vara underförstått. Hoppas att du känner att det blev något klarare! Vänlig hälsning

Kan det anses som hets mot folkgrupp om man gör narr av homosexuella?

2019-08-30 i Övriga brott
FRÅGA |Är det hets mot folkgrupp att göra narr av homosexuella?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!För att något ska räknas som hets mot folkgrupp krävs att någon i ett uttalande eller annat typ av meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, natioellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (16 kap. 8 § första stycket brottsbalken). Homosexuella personer skyddas alltså av bestämmelsen om hets mot folkgrupp.I NJA 1999 s. 702 uttalade HD om vad som gäller angående kravet på spridande. För att ett uttalande ska anses ha spridits krävs att det nått ut till fler än ett fåtal personer. Att göra narr av någon/några kan anses innebära att man uttrycker missaktning. Beroende på hur uttalandet, där man gör narr av homosexuella, har skett så kan kravet på spridning anses vara uppfyllt eller inte. Om spridningskravet är uppfyllt kan ett uttalande där man gör narr av homosexuella anses vara hets mot folkgrupp.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen åter att höra av dig!Med vänliga hälsningar,