Får icke-anställd hos parkeringsbolag skriva en parkeringsbot?

2018-12-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, har en fråga då jag börjar misstro parkeringsbolag.Fick en bot, där de dels skrev att jag blockerade en garage infart (vilket jag ej gjorde, den infarten var mer än 20 meter bort), när påminnelsen kom kom den med annan orsak. Den som skrev ut boten var en medlem i den brf'en där jag parkerat, och denna skrev ut en handskriven lapp från parkeringsbolagets lappar. Får man göra på det sättet? personen som skrev är eller var inte anställd av denna firma så vitt jag vet.
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om personen inte är anställd hos parkeringsbolaget får denne inte skriva en parkeringsbot. Den riskerar dessutom att göra sig skyldig till 1) Bedrägeri alternativt 2) Urkundsförfalskning.1) Bedrägeri: För att brottet bedrägeri ska aktualiseras krävs det att handlingen innebär vinning för personen som vidtar den. Står till exempel betalningsuppgifter eller dylikt på parkeringsboten så kan det anses vara uppfyllt, 9 kap. 1 § Brottsbalken.2) Urkundsförfalskning: Urkundsförfalskning regleras i 14 kap. 1 § Brottsbalken och innebär att man obehörigen framställer en falsk urkund eller ändrar på en äkta urkund. Det finns flera exempel på vad som klassas som en urkund och i rättsfallet NJA 1972 s. 643 ansågs en ändrad parkeringsbot utgöra en sådan. Sammanfattningsvis är det alltså olagligt att upplåta en parkeringsbot utan att ha befogenheten för det. Mitt råd till dig blir därför att polisanmäla händelsen. Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att inneha ett filippinskt krigsvapen från 1500-talet? (den så kallade butterflykniven)

2018-12-30 i Övriga brott
FRÅGA |Är det laglig för mig som är 18 år att äga en tränings-butterfly kniv, (eggen är inte vass) och förvara den i min lägenhet?
Fredrik Rising |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns regler angående detta i Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål ("Knivlagen"). I lagen träffas ett stort antal föremål som är förbjudna att medföra utomhus - bland annat slidknivar, springknivar, köksknivar, bajonetter och mejslar (1 § st. 1 Knivlagen). Även den så kallade butterflykniven, som ursprungligen är ett filippinskt krigsvapen från 1500-talet, träffas av förbudet. Det framgår även uttryckligen att stickvapen, eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (som butterflykniven) inte får innehas av personer under 21 år (1 § st. 3 Knivlagen).För din del bör du observera att förbudet gäller (enligt lagtexten): "knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa." Det innebär att, exempelvis en kniv, ska typiskt sätt vara ägnad att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. En sådan, ovässad, butterflykniv som du använder för träning kan därför knappast omfattas av förbudet. Den är närmast en leksak. Men även om du är tillåten att ha den (också på allmän plats) så rekommenderar jag dig inte att vifta runt med den på stan eftersom folk kan ta den för äkta.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Riskerar jag att dömas till fängelse för folkbokföringsbrott?

2018-12-30 i Övriga brott
FRÅGA |om man har skrivit sig på olika adresser ofta som man inte bor på i syfte att folk inte ska veta var man egentligen bor, är det stor risk att man får fängelse för det då? tänker att det är ju folkbokföringsbrott. Dock så finns det inget bidragsfusk eller annat ekonomiskt motiv med i bilden utan det handlar endast om att folk inte ska veta var man egentligen bor.
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur stor risken är att dömas till fängelse för folkbokföringsbrott då man är skriven på flera olika adresser man inte bor på. Reglerna om folkbokföring och folkbokföringsbrott hittar du i Folkbokföringslagen (FoL) och regler om straff i Brottsbalken (BrB). Att ange felaktiga uppgifter till Skatteverket till grund för folkbokföring är numera brottsligt, om åtgärden innebär fara i bevishänseende (42 § FoL). Fara i bevishänseende innebär att det inte är uppenbart att uppgifterna är felaktiga. De ska alltså inte vara sannolikt att de oriktiga uppgifterna upptäcks vid en rutinmässig kontroll. Det ska också finnas en sannolikhet för att uppgifterna används som bevis i något hänseende, vilket ofta är fallet med folkbokföringsuppgifter. Det framstår därmed för mig som att ditt agerande kan bedömas som att du begått folkbokföringsbrott.Folkbokföringsbrott kan delas in i tre svårighetsgrader1. Om brottet är ringa döms inte något ansvar ut. Utrymmet för att brottet ska kunna vara ringa är dock väldigt litet, och med tanke på att du medvetet folkbokfört dig på adresser du inte bor på, i syfte att göra det svårt för folk att ta reda på vart du egentligen bor, bör brottet inte kunna bedömas som ringa.2. För folkbokföringsbrott av normalgraden är straffskalan mellan böter och fängelse i högst sex månader. I de flesta fall är böter ett lämplig straff och fängelse ska sparas till allvarligare fallen. 3. Den allvarligaste formen av folkbokföringsbrott är grovt folkbokföringsbrott, för vilket man kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Brottet kan bedömas som grovt om det görs systematiskt eller i stor omfattning, exempelvis genom att man skaffar sig flera falska identiteter som man försöker folkbokföra eller om man folkbokför utländska personer i Sverige som aldrig haft för avsikt att bosätta sig här. När kan fängelse bli aktuelltEftersom reglerna om folkbokföringsbrott är relativt nya finns det inte så mycket praxis som tydliggör vart gränsen går för när ett brott ska bedömas som grovt, eller en allvarligare form av normalgraden som kan göra att fängelse blir aktuellt. Med tanke på att du folkbokfört dig själv på flera adresser i syfte att vilseleda vart du egentligen bor skulle dock brottet möjligen kunna ses som grovt. Syftet med regleringen är dock ursprungligen att samhället ska ha bättre möjligheter att bekämpa och stoppa personer som ägnar sig åt systematiskt ekonomisk brottslighet mot välfärdsstaten, som exempelvis bidragsfusk, med mera. Eftersom du inte verkar ha något sådant syfte är det mer troligt att brottet bara bedöms vara av normalgraden, där fängelse bara ska dömas ut i allvarliga fall. Det är dock fler faktorer än endast hur allvarligt brottet är som avgör om fängelse skulle bli aktuellt för dig om du döms. Dina avsikter och motiv kan få betydelse (BrB 29:1 2 st), men även tidigare brottslighet (BrB 29:2). Även om en domstol skulle bedöma att brottet är så pass allvarligt att fängelse blir aktuellt kan du istället dömas till villkorlig dom eller skyddstillsyn (BrB 27-28 kap). Sammanfattningsvis och hur du går vidareGenom att vara skriven på adresser där du inte bor, och detta inte skett av misstag eller oaktsamhet, har du begått folkbokföringsbrott. Eftersom du skriver att du inte har några ekonomiska eller andra kriminella motiv bakom detta är det dock troligt att brottet skulle bedömas vara av normalgraden om du skulle dömas. Straffskalan för folkbokföringsbrott av normalgraden sträcker sig från böter upp till sex månaders fängelse, vilket innebär att det endast i allvarligare fall blir aktuellt med fängelse som påföljd. Det är dock även andra faktorer som kan spela in i vilket straff en domstol bedömer vara lämpligt för just dig. Istället för fängelse kan också villkorlig dom eller skyddstillsyn bli aktuellt.Eftersom det numera är brottsligt att vara skriven på falska adresser rekommenderar jag dig givetvis att försöka hitta en annan lösning på ditt problem. Om det är så att du behöver skyddade uppgifter kan du ansöka om detta hos Skatteverket. Mer information om vad det innebär och hur du går tillväga hittar du här. Du kan även vända dig till Socialtjänsten i din kommun om du behöver hjälp och stöd. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Om att beställa hem startpistol från Tyskland och vapenlicens

2018-12-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Beställde en startpistol ifrån Tyskland och den blev tagen i tullen och det ska bli åtal. Jag har vapenlicens och älskar att jaga går o oroar mig att det ska dras in? Åtalet säger att det blev "vapensmuggling". Vad kan det innebära?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!En startpistol som laddas med patroner räknas som ett skjutvapen enligt 1 kap. 3 § c vapenlagen. Tillstånd krävs för att både inneha och föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige, enligt 2 kap. 1 § vapenlagen. Tillstånd (vapenlicens) får meddelas endast för särskilt angivna ändamål. Av tillståndsbeviset framgår för vilket ändamål du har tillstånd att inneha vapen (t.ex. jakt), du kan då inte använda samma tillstånd för att föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige, enligt 2 kap. 5 § och 11 § vapenlagen.Huvudregeln är att särskilt införseltillstånd krävs. Det gäller även i förhållande till länder som är medlemmar i EU, enligt 2 kap. 11 § vapenlagen. Det finns ett undantag till huvudregeln, enligt 2 kap. 13 § a vapenlagen, men den paragrafen innebär att t.ex. den som har fört ut sitt vapen – exempelvis vid en jaktresa eller en tävling utomlands – kan återföra det till Sverige utan särskilt införseltillstånd, dock krävs ett skjutvapenpass.Den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år, enligt 3 § smugglingslagen. En startpistol är en sådan vara som omfattas av villkor för införsel, vilket är anledningen till den rubriceringen på åtalet.Ansvar för smuggling förutsätter alltid att en införselreglering överträds. Men för ansvar krävs även att det fanns uppsåt till införsel hos dig. Det är omständigheterna vid införseln som utvisar om du som för in en vara måste ha insett att varan omfattas av en införselrestriktion. Även den som fått kännedom om varans existens eller införselrestriktionen först efter det att varan passerat territorialgränsen omfattas av straffbestämmelsen. Detsamma gäller den som visserligen inte själv fört varan över territorialgränsen, men som enligt tullagstiftningen därefter har övertagit ansvaret för att varan anmäls till tullbehandling.Annars kan ansvar krävas om du vid tullbehandling inom landet har lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna föreskriven uppgift, samt därigenom gett upphov till fara för att införseln fullföljs, i strid med förbudet eller villkoret. Bestämmelsen bygger på att införseln har påbörjats, dvs. att varan har förts över territorialgränsen. Vid tullbehandling inom landet är brottet således fullbordat i och med att oriktiga uppgifter lämnats eller underlåtit att lämna föreskrivna uppgifter. En oriktig uppgift skulle kunna vara att du meddelat tullen att du har införseltillstånd, men din vapenlicens omfattar bara innehav.Om införseln stoppas vid tullbehandlingen utom landet, kan du istället dömas för försök till smuggling.Om smugglingsbrottet skulle anses som ringa kan du istället dömas till penningböter, enligt 4 § smugglingslagen. Om ett brott enligt 3 § smugglingslagen ska anses vara ringa beror i princip endast på omständigheterna vid brottet. Bedömningen av om ett brott är ringa beror främst på varornas beskaffenhet och kvantitet. Dock kan omständigheterna kring en införsel vara sådana att brottet ska anses som ett brott av normalgraden, även om brottet enbart med hänsyn till varornas beskaffenhet och kvantitet skulle ha varit att anse som ringa. När t.ex. oriktiga uppgifter lämnats är risken stor att det inte blir fråga om ringa brott.Ett tillstånd att inneha skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen, enligt 6 kap. 1 § a vapenlagen. En olämplighetsgrund är just att det är fråga om brott enligt 9 kap. vapenlagen eller brott av annat slag (t.ex. brott enligt smugglingslagen). I det sammanhanget återkallas ett vapentillstånd regelmässigt, om en domstol förklarar vapnet förverkat. Det tål att uppmärksammas att enligt 6 kap. 4 a § andra stycket vapenlagen blir tillståndet ogiltigt till dess att frågan om återkallelse har prövats. Om du har andra vapen hemma kan polisen besluta att omhänderta dessa, i väntan på domen, om det är sannolikt att tillståndet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande, enligt 6 kap. 4 § b vapenlagen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man tipsa polisen anonymt?

2018-12-31 i Övriga brott
FRÅGA |Om polisen får in ett anonymt tips om att en person, som tidigare suttit i fängelse för ett våldsbrott, har ett olagligt skjutvapen hemma, kan polisen gå in i hemmet och leta efter vapnet?Om tipset kommer från en person som inte vill ge sitt namn har det någon påverkan? Men om personen ifråga kan ge detaljerad information om vart skjutvapnet är, påverkar det? Mvh
Emilia Hallberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om du kan tipsa polisen då du misstänker att en person innehar ett olagligt vapen. Vad gäller?Du kan tipsa polisen om du misstänker att en person innehar ett olagligt vapen. Polisen behöver hjälp för att kunna stoppa brott, och vet man att någon begår brott är det viktigt att polisen informeras om detta. Det är viktigt att tänka på att skilja på vad man faktiskt har sett eller hört och vad man tror att saken handlar om. Polisen behöver både fakta och tipsarens "magkänsla". Man kan ringa till polisen på telefonnummer 114 14, och man behöver då inte uppge sitt namn. Man kan även tipsa polisen via ett webbformulär som man når på deras hemsida. Du finner mer information om att tipsa polisen om brott på polisens hemsida: https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Är det straffbart att ljuga om vart person x befinner sig när socialtjänsten eller Kronofogdemyndigheten kommer och knackar på?

2018-12-30 i Övriga brott
FRÅGA |Är det brottsligt att ljuga för socialen eller för kronofogden om att man inte vet var en person befinner trots att man vet det? Socialen söker personen för att den inte dyker upp i tingsrätten vid vårdnadstvist. Personen har skulder hos kronofogden som den inte betalar och personen går inte att finna.Det gäller två olika personer. Personen som ljuger om att den inte vet var de befinner sig är dock den samme.
Fredrik Rising |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har svårt att se det straffbart att (endast) ljuga för socialtjänsten eller Kronofogdemyndigheten om vart person x befinner sig, om de knackar på hos dig och frågar efter person x.Är det däremot så att du har blivit kallad att vittna i en rättegång så ska du som huvudregel vittna under laga ed (36 kap. § 11 Rättegångsbalken). Det vill säga du lovar och försäkrar på heder och samvete, att säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra. Då är det straffbart att lämna osann uppgift eller förtiga sanningen (15 kap. 1 § Brottsbalken). Ett annat scenario är att du, hos myndighet, sanningslöst tillvitar person x annan brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet (15 kap. 7 § Brottsbalken). Men om du (endast) ljuger om vart person x befinner sig så skulle jag inte anse det straffbart under 15 kap. 7 § Brottsbalken).Kronofogdemyndigheten har, bland annat, befogenhet att hålla förhör med personer. De har möjlighet att ålägga en gäldenär att på heder och samvete skriftligen bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han eller hon har lämnat vid förhör eller i en förteckning (4 kap. 14 § Utsökningsbalken). Det innebär att om gäldenären medvetet lämnar osanna uppgifter eller förtiger sanningen kan han dömas för osann försäkran (15 kap. 10 § Brottsbalken). För tredje man (du) har dock KFM inte samma möjlighet att försäkra sig om uppgifternas riktighet. KFM har möjlighet att hålla förhör med tredje man (2 kap. 11 Utsökningsbalken), men de har ingen möjlighet att göra detta under någon form av sanningsplikt för dig. Observera att detta stycke gäller utanför domstol.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad är hets mot folkgrupp?

2018-12-27 i Övriga brott
FRÅGA |Uppföljning av fråga om "Hets mot folkgrupp"Tack för svaret. Innebär detta att ett tillägg av hudfärg eller sexuell läggning i uttalandet gör detta straffbart, t.ex:A) "Alla vita/svarta män skall dö"? B) "Alla heterosexuella/homosexuella män skall dö?Tacksam för klargörande.
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår att din fråga rör uppföljning av en tidigare fråga du fått besvarad av någon av dina rådgivare och att du där fått en beskrivning av brottet hets mot folkgrupp. Jag kommer dock ändå att generellt beskriva brottet, som kan bli upprepning för dig, för att mitt svar ska bli lättare för andra att förstå. Vidare förutsätter jag att dina frågor är av rent teoretiskt intresse och att du inte har för avsikt att uttrycka liknande åsikter.Regler om brott finns i Brottsbalken (BrB) och just hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8§ BrB. För att det ska anses vara hets mot folkgrupp krävs att man:uttrycker missaktning eller hot mot en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på exempelvis hudfärg eller sexuell läggning.Du ger två konkreta exempel på uttryck och du vill veta om de faller under brottet eller inte. Att uttrycka att någon ska dö borde kunna falla under både hot och missaktning. Den första punkten är alltså uppfylld. Att precisera att det är alla svarta eller vita män som ska dö borde uppfylla den andra punkten eftersom det är en anspelning på hudfärg och är därmed brottsligt som hets mot folkgrupp. Att precisera att det är alla homosexuella män som ska dö borde också uppfylla den andra punkten eftersom det är en anspelning på någons sexuella läggning och är därmed också brottsligt som hets mot folkgrupp.Sammanfattningsvis är det hets mot folkgrupp att uttrycka att alla vita/svarta eller homosexuella män ska dö. Utöver att det är brottsligt och kan ge fängelse i upp till två år vill jag passa på att starkt avråda från att uttrycka sig på liknande sätt. Att uttrycka sig på så vis kan allvarligt såra och kränka andra och är bättre att hålla för sig själv.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Kan man bli straffad för att man ljuger om att man blivit utsatt för brott?

2018-12-26 i Övriga brott
FRÅGA |En kvinna har falsk anklagad en man för våldäkt och misshandel som vissade sig på rättegången. Jag undrar om hon kommer få några konsekvenser för det att hon ljög och vilka isf? Eller blir det inga alvariga konsekvenser för henne?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att polisanmäla någon som är oskyldig för att ha begått ett brott med syfte att anmälan ska leda till åtal kan innebära att man gör sig skyldig till brottet falsk angivelse (15 kap. 6 § Brottsbalken, BrB). För att falsk angivelse ska aktualiseras krävs att det är en någorlunda allvarlig anklagelse och det ska finnas en risk att någon faktiskt tror på vad vederbörande säger och att allmän åklagare kan väcka åtal för det.Straffet för falsk angivelse är upp till två års fängelse, om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.I just det fall du beskriver kan kvinnan ha gjort sig skyldig till falsk angivelse. Då jag inte har närmre information om själva händelsen kan jag inte besvara närmre än så ifall det kommer att bli några konsekvenser för henne.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,