Jag ska vittna och blev kontaktad av den ena parten, som hotar att avslöja ett sms jag har skickat till denne. Är detta ett brott?

2019-03-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Det är så att jag ska vittna i en vårdnadstvist och jag står som vittne på mammans sida, så fort pappan fick reda på att jag skulle vittna ficka jag ett sms av honom."vet (mammans namn) om vad du har skickat"Då jag känner pappan vet ja ju att han menade sms till honom förut, sommar 2018. Ja tror han kom på sig själv att inte skriva mer, men som ja känner känns det som om han på något vis försökte "hota" att säga det till mamman bara för att ja ska vittna till hennes fördel...Känns lite lustigt att han skriver de just nu, när han såg att jag ska vittna eftersom vi inte har hörts vid sen förra sommaren.. Kan meddela att jag fortfarande tänker vittna, känns bara väldigt lustigt Tänkte bara höra hur ni ser på saken?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att pappan har sms:at dig inför att du ska vittna, och att han verkar vilja påverka dig, då du ska vittna till mammans fördel. Jag kommer att gå igenom vilka brott pappan eventuellt kan ha begått, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu. Kan pappan ha gjort sig skyldig till övergrepp i rättssak?Övergrepp i rättssak regleras i Brottsbalken 17 kap 10 § st 1 (här). Övergrepp i rättssak innebär att man angriper någon med våld eller hot om våld för att personen har gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet. Detta gäller även om man angriper någon med våld eller hot om våld för att hindra någon från en sådan åtgärd, exempelvis om man hotar någon och säger "om du gör en polisanmälan slår jag dig". Enligt lagkommentarer på Karnov gäller för förhörspersoner det särskilda straffskyddet vid såväl våld eller hot som annan åtgärd, eller hot om sådan åtgärd, som medför lidande, skada eller olägenhet. I ditt fall verkar pappan ha hotat att avslöja sms:en för att påverka dig inför att du ska vittna. Då han bara har skrivit "Vet NN om vad du har skickat?" är det svårt att säga om det är tillräckligt grovt för att räknas som övergrepp i rättssak. Kan han ha gjort sig skyldig till förtal?Det framgår inte av din fråga vad som står i sms:en som pappan hotar att avslöja. Om det står något i sms:en som kan vara väldigt ofördelaktigt för dig skulle det möjligen kunna röra sig om förtal.Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § st 1 (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar en uppgift som är tänkt att utsätta personen för andras missaktning. Det kan vara förtal oavsett om det man påstår är sant eller inte. För att det ska vara förtal ska uppgiften ha nått minst en utomstående. Man utgår från vad som är kränkande utifrån offrets perspektiv, alltså vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Uttalandet behöver dock inte ha lett till skada för offret, men det ska vara något som kan leda till att offrets anseende skadas.Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du kontaktar polisen och berättar att du ska vittna i en vårdnadstvist och att pappan har kontaktat dig och försökt påverka ditt vittnesmål, framför allt om han gör flera försök att påverka dig att inte vittna. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Föregivande av allmän ställning: "K-9 Unit"

2019-03-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Om jag använder en jacka som det står K-9 Unit, är det olagligt?Här är bild på jackan: https://i.ebayimg.com/images/g/lxoAAMXQWuRQ9~Pn/s-l500.jpg
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt min uppfattning ligger brottet föregivande av allmän ställning (17 kap. 15 § BrB) närmast till hands i ditt fall. Den första delen av bestämmelsen innebär att den som obehörigen utger sig för att utöva myndighet gör sig skyldig till brottet. Den andra delen avser situationer då någon "obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra Försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft." Det är värt att notera att kravet är förhållandevis högt ställt; exempelvis kan vem som helst bära en militär uniform utan straffansvar så länge ingen gradbeteckning bärs med uniformen. Bedömningen av ditt fall är inte helt självklar. Enligt min uppfattning är det som möjligen skulle kunna bli aktuellt "märke eller annat tjänstetecken" då din jacka rent faktiskt inte är en uniform (såvitt jag vet). Huruvida "K-9 Unit" kan anses utgöra ett sådant märke är dock svårt att säga. Mig veterligen används begreppet inte för hundförare i officiella sammanhang i Sverige och begreppet tycks heller inte användas i normalt språkbruk, något som möjligen talar mot detta. Utöver detta krävs att det skulle ge sken av att du tillhör Försvarsmakten eller någon annan kår i det allmännas tjänst, där polisen kanske ligger närmast till hands. Enligt min uppfattning ter det sig otroligt att detta skulle anses vara fallet eftersom jackan inte är en uniformsjacka utan en så att säga "vanlig" jacka med visst tryck som möjligen skulle kunna ge intryck av att bäraren utövar någon slags myndighetsuppdrag. Sammantaget bedömer jag att det är mycket osannolikt att du skulle göra dig skyldig till föregivande av allmän ställning genom att bära jackan ifråga.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Finns det något förbud mot extremism i Sverige?

2019-02-27 i Övriga brott
FRÅGA |HejFinns det något förbud mot extremism i Sverige? Dvs mot nazism, rasism, högerextrema krafter, radikala grupper?
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder er till Lawline med din fråga.I dagsläget finns inget konkret förbud mot extremism. Det är dock förbjudet att uttala sin missaktning mot en folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Brottet kallas för hets mot folkgrupp och har en straffskala på 14 dagars fängelse upp till två års fängelse (16 kap. 8 § brottsbalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Straff för skattebrott

2019-02-23 i Övriga brott
FRÅGA |Funderar på vad min sambo kan tänkas få för straff för fusk med reseavdrag i deklarationen om hon blir granskad.Beloppet handlar om ca.75000kr under två år o hon har en årsinkomst på ca 400000.
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!Skattebrott regleras i skattebrottslagen (SBL). Skattebrott är indelat tre graderingar: grovt, normalt och ringa. När man ska bestämma vilken grad brottet ska anses vara så ska man ta hänsyn till samtliga omständigheter. Beloppet som undanhålls staten är av stor vikt för denna bedömning. Det går inte sätta någon exakt gräns men enligt motiven till lagen så ska belopp som understiger 3/4 av prisbasbeloppet i regel anses vara ringa. Dagens prisbasbelopp är 46 500 kr, vilket betyder att gränsen för ringa skattebrott skulle gå vid 46 500 kr x 0,75 = 34 875 kr. När det kommer till frågan om brottet ska rubriceras som grovt så måste det röra sig om mycket stora belopp, SBL 4 §. I praxis har dömd det sällan för grovt skattebrott om beloppet understiger 10 prisbasbelopp. Alltså 465 000 kr i dagens värde.Med tanke på att din sambo har undanhållit ca 75 000 kr i skatt från det allmänna så är det mycket troligt att detta kommer att anses som skattebrott av normalgraden, SBL 2 §. Straffet för det är fängelse i max 2 år, SBL 2 §. Skattebrott är ett sk. artsbrott, vilket innebär att det ska till särskilda skäl för att fängelse inte sa dömas ut, men villkorlig dom och samhällstjänst har också dömts ut, jfr NJA 2000 s 190.Det är svårt att veta hur stort fängelsestraff domstolen kommer att döma ut men med tanke på beloppet så är det väldigt osannolikt att straffet kommer att uppgå till 2 år. Fängelse är dock sannolikt. Hoppas detta är varit till hjälp!Vänligen,

Vem ansvarar för att bokföringen är korrekt?

2019-03-18 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag har en fråga kring ansvaret för att bokföringen ska vara korrekt. Det framkommer på bland annat Skatteverkets hemsida samt andra källor att det är näringsidkaren, eller styrelsen (beroende på företagsform) som är ansvarig för att bokföringen är riktig, även om man anlitat en konsult eller någon annan för att sköta bokföringen. Vart framkommer detta rent juridiskt? Hittar ingen lag där detta framkommer, endast vilka som är bokföringsskyldiga. Är detta fastställt genom praxis, eller finns det någon rekommendation där detta framkommer? Eller har jag missat helt att det står i någon lag? I BrB 11:5 står det nämligen "den som", vilket lämnar mycket utrymme för tolkning om vem som kan avses, därför antar jag att det måste finnas specificerat nånstans att det faktiskt är styrelsen och inte redovisningskonsulten eller någon annan som bär ansvaret. Tack på förhand!
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att det är näringsidkaren eller styrelsen som är ansvarig för att bokföringen är riktig. Detta framgår av BrB 11 kap. 5 § och ordalydelsen "den som". Den som är bokföringsskyldig är alltså också den som ansvarar för att bokföringen är korrekt. Om man anlitat en konsult som gjort fel, kan hen dock i vissa fall dömas för att ha medverkattill bokföringsbrottet. Det utesluter dock inte näringsidkarens eller styrelsens ansvar, utan innebär att både konsulten och den bokföringsskyldige kan dömas. Exempel på ett rättsfall där så skett är NJA 1993 s. 687. Alltså: Enligt BrB 11 kap. 5 § är det den som är bokföringsskyldig som också ansvarar för att bokföringen är korrekt.Hoppas detta var svar på din fråga! I annat fall är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Med vänliga hälsningar

Vad är skillnaden mellan missbruk av urkund och brukande av falsk urkund?

2019-03-08 i Övriga brott
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan missbruk av urkund och brukande av falsk urkund?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken(BrB). Jag vill börja med att nämna att en urkund kortfattat kan beskrivas som en handling som anger något och har betydelse som bevis i rättsliga angelägenheter. Brukande av falsk urkund berör användning av en falsk urkundBrukande av falsk urkund är ett förfalskningsbrott som finns i BrB 14:10. Regeln förbjuder brukande av något som har förfalskats, t.ex en urkund, signatur eller ett märke. Två exempel på brukande är att man hänvisar till en falsk urkund som om den vore äkta eller använder falska sedlar som betalningsmedel. Missbruk av urkund berör sanningslöst användande av äkta urkunderMissbruk av urkund är ett sanningsbrott som finns i BrB 15:12. Det finns två former av detta brott. Den första varianten innebär att man åberopar en äkta urkund genom att nämna fel person som den urkunden avser. Den andra varianten innebär att man sanningslöst benämner en handling som en riktig kopia av en urkund, när det i själva fallet inte existerar någon urkund. SammanfattatFör brottet brukande av falsk urkund måste det finnas en falsk urkund som man på något vis brukar. I brottet missbruk av urkund brukar man en äkta urkund sanningslöst eller påstår att en handling är en kopia av en riktig urkund, när en sådan urkund i själva verket inte finns. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Vad blir straffet om jag lånar en kompis legitimation på nattklubb?

2019-02-26 i Övriga brott
FRÅGA |Tjena glömde mitt leg hemma när jag skulle till en nattklubb för ett litet tag sedan, så lånade en kompis leg och blev tagen så klart. (Väldigt korkat). Undrar vad straffet för det är och om dom kan ta mina vapenlicenser för detta? Är 20 år.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver att du blivit tagen för kallas missbruk av urkund. Brottet regleras i brottsbaken 15 kap 12 § (här). Straffskalan för normalgraden är böter eller fängelse i högst sex månader.Vid mindre allvarliga brott finns i svensk rätt en presumtion om att inte döma till fängelse, utan byta ut det mot annan påföljd t.ex. villkorlig dom och böter. Du kommer alltså inte att dömas till fängelse. Är gärningsmannen yngre än 21 år, som i ditt fall, så tas dennes ungdom i beaktning vid påföljdsvalet, detta framgår av brottsbalken 29 kap 7 § (här). Jag kan tyvärr inte gå närmare in på exakt vilket straff du kommer få, då domstolen kommer att göra en enskild bedömning i ditt fall. I vapenlagen finns det vissa kriterier för återkallande av vapenlicens. Detta kan bland annat ske om tillståndshavaren visat sig olämplig att inneha vapen. Det kan ske på flera sätt, bland annat genom utlåning av vapen, demonstrering av vapnet på oaktsamt sätt och så vidare. Dessutom sägs i Rikspolisstyrelsens riktlinjer att licens skall återkallas vid brott som innefattar våld eller hänsynslöst beteende mot annan person, samt vid grova brott. Jag skulle inte tro att missbruk av urkund är ett sådant allvarligt brott att din vapenlicens blir indragen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Finns revolution och uppror i svensk rätt?

2019-02-15 i Övriga brott
FRÅGA |Finns revolution och uppror i svensk rätt. Rekvisit? Straff?När användes begreppen senast?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett kapitel i brottsbalken (BrB) som rör brott mot allmän ordning (16 kap.). Enligt 1 § kan man dömas för upplopp, anstiftare och anförare om man sätter sig upp mot myndigheter och vägra skingra sig på myndighets befallning. Det kan likans uppror. Straffet är fängelse i upp till fyra år. Anstiftare kan dömas till fängelse i upp till två år. Enligt 2 § kan man dömas för våldsamt upplopp. I 5 § beskrivs att den som uppmanar eller liknade söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader. För uppvigling ska dömas även den som muntligen inför en samling av krigsmän eller i annat meddelande till krigsmän uppmanar eller på annat sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär att de åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.Enligt 6 § kan man dömas för myteri. Då är straffet böter eller fängelse i upp till 4 år. Anstiftare döms till 6 år. Om brottet är grovt kan man dömas till fängelse i 18 år eller på livstid. I 18 kap. finns högmålsbrott. Skyddsintresset med 18 kap. är statens centrala ledning, statsöverhuvud samt de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna. Enligt 1 § kan man dömas för uppror. Straffet är fängelse i längst tio år till 18 år eller på livstid. Brottet begås genom uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten på så sätt ska framtvingas eller hindras.I 19 kap., brott mot Sveriges säkerhet, kan man enligt 1 § dömas för högförräderi med samma straff som för uppror. Högförräderi betyder att man med uppsåt att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas.Begreppet revolution används inte i lagtexten med dessa brott går att likställa med revolution, då syftet är att med våld omkullkasta domstol och statsstyret. Brottsbalken antogs som svensk lag 1962 så sedan dess verkar ingen ha dömts för uppror eller högförräderi vad jag kan hitta. Men det finns flera rättsfall för brotten i 16 kap. NJA 1995 s. 31, NJA 2002 s. 489, RH 1996:4 för att nämna några. Du hittar fler här.Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen