Hitler-hälsningar och -mustascher: Hets mot folkgrupp m.m.

2020-04-06 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Är det tillåtet, att i Sverige göra Hitlerhälsning offentligt eller i rätten samt odla en egen Hitler-mustasch?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken – BrB.Inledande kommentarDet går inte att kategoriskt svara ja eller nej på din fråga, utan svaret beror något på de övriga omständigheterna.Jag är medveten om att din fråga om mustaschen inte rör enbart offentliga miljöer utan generellt. Svaret blir dock i allt väsentligt detsamma som om du frågat om just offentliga miljöer, eftersom det inte finns något principiellt förbud mot att bära sådan mustasch.De brott som främst är aktuella är enligt min bedömning störande av förrättning eller allmän sammankomst och hets mot folkgrupp. Jag kan för riktighetens skull kort nämna att det förstnämnda brottet beroende på vad för sammankomst gärningen begås mot rubriceras antingen störande av förrättning eller störande av allmän sammankomst, men att jag i mitt svar använder rubriceringarna parallellt.Störande av förrättning eller allmän sammankomstStörande av förrättning eller allmän sammankomst är ett brott som begås genom att med våld, oljud eller på annat liknande sätt störa eller försöka hindra exempelvis en domstols förhandling (16 kap 4 § BrB). En Hitler-hälsning i rätten skulle säkerligen med lätthet kunna falla inom ramen för rekvisiten att störa eller försöka störa domstolsförhandlingen, och därmed utgöra brott.Jag har däremot svårt att se att det typiskt sett skulle utgöra störande av allmän sammankomst att dyka upp i rätten med Hitler-mustasch. Det finns dock säkert undantag från denna huvudregel: Om rättegången exempelvis rör hatbrott mot judiska församlingar och syftet med att dyka upp med sådan mustasch varit just att provocera och störa domstolsförhandlingen, bör det mycket väl kunna utgöra störande av allmän sammankomst att dyka upp till en domstolsförhandling med Hitler-mustasch.Utöver mot domstolsförhandlingar kan störande av förrättning eller allmän sammankomst begås mot följande förrättningar och sammankomster:– allmänna gudstjänster– andra allmänna andaktsövningar– vigslar– begravningar– akter liknande vigslar och begravning– statliga och kommunala förrättningar liknande domstolsförhandlingar– allmänna sammankomster för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag I övriga sammanhang kan det alltså inte utgöra störande av förrättning eller allmän sammankomst att bära Hitler-mustasch eller att göra en Hitler-hälsning.Uppsåtsfrågor rörande störande av förrättning eller allmän sammankomstSom du säkert är bekant med är en förutsättning för att dömas för ett brott som huvudregel att gärningspersonen har uppsåt till brottet. I vissa fall är det tillräckligt att vara oaktsam, men störande av förrättning eller allmän sammankomst är inte ett sådant brott (1 kap 2 § första stycket BrB). I allmänhet finns, har Högsta domstolen tagit fast, tre typer av uppsåt: Avsikts-, insikts- och likgiltighetsuppsåt, där likgiltighetsuppsåt kan kallas för uppsåtets "nedre gräns" (NJA 2004 s 176). Ska saken hårdras, bör följande uppsåt krävas både vad avser Hitler-hälsningar och Hitler-mustascher:– Begås brottet genom att försöka hindra förrättningen eller sammankomsten bör endast avsiktsuppsåt utgöra tillräckligt uppsåt. Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen har som syfte med sin gärning att (i detta fall) just försöka hindra förrättningen eller sammankomsten. Jag menar nämligen att skrivningen "försöker" utesluter både insikts- och likgiltighetsuppsåt, och kräver att gärningspersonen agerat med avsiktsuppsåt.– Begås brottet däremot genom att störa förrättningen eller sammankomsten, bör det vara tillräckligt att ha likgiltighetsuppsåt för att kunna dömas för brottet. Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningspersonen inte har som syfte att (i detta fall) störa förrättningen eller sammankomsten, men är medveten om att hen gör det och är likgiltig inför att så är fallet. Hets mot folkgruppHets mot folkgrupp begås genom att i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (16 kap 8 § BrB).En första förutsättning är alltså att det ska röra sig om ett uttalande eller "annat meddelande". Inom straffrätten är det för rättssäkerhetens skull ytterst viktigt att inte ge rekvisit för vidsträckta meningar. Samtidigt har "annat meddelande" getts en förhållandevis vid mening. Högsta domstolen har bland annat, mot bakgrund av brottsbalkens förarbeten, fastslagit att "[i] den mån […] indirekta åsiktsyttringar entydigt förmedlar ett budskap ligger det nära till hands att inrymma dem under lagrummet" (NJA 1996 s 577). Min uppfattning är att det vore alltför vidsträckt att inkludera bärandet av en viss mustasch i rekvisitet "uttalande eller […] annat meddelande", och det redan av det skälet bör anses uteslutet att bärandet av en Hitler-mustasch utgör hets mot folkgrupp i något sammanhang. Att göra Hitler-hälsningar förmedlar däremot enligt min uppfattning med enkelhet en indirekt åsiktsyttring, förutsatt att det uppfattas som just en åsiktsyttring; om någon däremot frågar hur ett heilande ser ut och någon annan visar att "såhär ser det ut" kan det inte anses utgöra en åsiktsyttring. En andra förutsättning är att meddelandet sprids. Högsta domstolen har fastslagit att meddelandet måste vara möjligt att uppfattas av någon typ av allmänhet. Det utgör inte hets mot folkgrupp att inför en grupp bekanta göra uttalandena, om inte uttalandena kan uppfattas av utomstående och syftet inte är att de bekanta ska sprida meddelandet vidare. Märk väl att det inte krävs att någon allmänhet faktiskt uppfattar meddelandena, utan att det är tillräckligt att så varit möjligt (NJA 1999 s 702). Du talar själv om att utföra Hitler-hälsningen offentligt, så även detta rekvisit är per definition uppfyllt.En tredje förutsättning är att meddelandet som sprids utgör ett hot eller uttrycker missaktning mot en viss folkgrupp, eller annan liknande grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Med tanke på Hitler-hälsningens historiska innebörd har sådana hälsningar vid flertalet tillfällen ansetts utgöra sådana hotande eller missaktande meddelanden som faller under bestämmelsen (se ex RH 1997:53 och 2000:72).Uppsåtsfrågor rörande hets mot folkgruppLiksom störande av förrättning eller allmän sammankomst förutsätter hets mot folkgrupp att gärningspersonen haft uppsåt. För att uttrycka saken enkelt gäller för hets mot folkgrupp att gärningspersonen avsett att uttrycka en åsikt genom att höja armen i en Hitler-hälsning, vara medveten om att denne därigenom sprider ett budskap som kan uppfattas av utomstående (däremot behöver detta inte vara syftet), och att den avsedda åsiktsyttringen uttrycker missaktning mot en folkgrupp, i detta fall typiskt sett judar.SlutsatserDet utgör sammanfattningsvis med lätthet hets mot folkgrupp att utföra Hitler-hälsningar offentligt. Detsamma gäller brottet störande av förrättning eller allmän sammankomst, men till skillnad från hets mot folkgrupp förutsätter det bland annat att brottet ska utföras mot en viss typ av sammankomst av människor. Utförs gärningen i en folksamling i kollektivtrafik, skulle gärningen alltså kunna utgöra hets mot folkgrupp men inte störande av förrättning eller allmän sammankomst.Det kan däremot inte, enligt min bedömning, utgöra hets mot folkgrupp att enbart bära en Hitler-mustasch. Det kan däremot, även här enligt min bedömning, under mycket speciella omständigheter utgöra störande av förrättning eller allmän sammankomst att bra sådan mustasch i offentligheten.Vänligen,

Har banken rätt att frysa mina konton?

2020-04-04 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan jag har väldigt stora problem med Swedbank. Jag hade varit utomlands i 2 månader och under denna tiden skulle jag redovisa transaktioner på mina konton, men naturligtvis så såg jag eller kunde inte redovisa detta för jag var utomlands. 2 veckor efter jag kom hem så hade Swedbank fryst alla mina konton utan någon förvarning inklusive lönekonto. Jag spelade på casino under denna period och då ville det få in alla insättningar/uttag jag gjort hos dem, men detta kunde ta minst 30 dagar. Hur gör jag? Ska man behöva vara utan pengar och inte kunna betala med sin egen lön på 2 månader? Tycker det hela är väldigt löjligt då jag tycker att det bör ingripa när det väl har bevis för penningtvätt och inte bara låsa kunders konton hur som helst.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som om banken har rätt att ifrågasätta dina insättningar och transaktioner samt frysa tillgångar. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken veta var pengarna kommer från?Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Sammantaget har banken en omfattande skyldighet att motverka penningtvättsbrott. Vid misstänkta transaktioner och insättningar, oftast transaktioner av högre belopp, har banken en skyldighet att ifrågasätta pengarnas ursprung. Utredningen leder dessvärre ofta till olägenhet för dig som kund, till exempel genom frysta konton. Däremot är det bankens skyldighet att handla på detta sätt. Min rekommendation är att du försöker samarbeta med banken, genom löpande kontakt, för att på ett snabbare och effektivare vis lösa situationen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Får man spela in samtal för att använda som bevis?

2020-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |Mina grannar gör jätte mycket ljud nästan 24/7 dom har barn som leker med fotbollar inomhus och vi bor under dom. Jag har varnat dom för men om jag går till polisen(eller dom man ska ringa till) vill jag ha bevis på att jag varnar dom så är det ok om jag sätter på min mobil och spelar in när jag knackar på deras dörr och ger dom en till varning utan att dom vet att jag spelar in ljudet?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det är tillåtet att du spelar in ett samtal mellan dig och dina grannar. Det är straffbart att spela in ett samtal om det är ett samtal mellan personer som inte vet om att de blir inspelade. Det är däremot tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet. Som du beskriver i din fråga så avser du att spela in samtal som du har med andra personer, det vill säga där du är en av samtalsparterna. Det är därför helt tillåtet och omfattas inte av olovlig avlyssning i 4 kap 9 a § brottsbalken (här). Du kan därför spela in samtalet där du ger dina grannar en varning och lägga fram inspelningen till polisen som bevisning.Vänligen,

Kritisk åsikt mot regeringen

2020-03-30 i Övriga brott
FRÅGA |Är det uppvigling eller annat brott att skriva offentligt på internet att sverige inte tar corona på allvar och att det är regeringens fel att vi har stor smittspridning?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Uppvigling eller annat brottI brottsbalken (BrB) framgår det bland annat att för att dömas för uppvigling ska en person muntlighet inför en folksamling eller i skrift som sprids eller utlämnas för spridning, uppmana eller försöka förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet (16 kap. 5 § BrB). Bestämmelsen innehåller ett offentlighetsrekvisit, det vill säga ett krav på att meddelandet ska ske till allmänheten. Att skriva det på internet skulle visserligen kunna uppfylla offentlighetsrekvisitet, men att kritisera landet och regeringen för att man inte tar den rådande Covid-19-situationen på allvar uppfyller inte övriga rekvisit i bestämmelsen, till exempel "uppmana eller försöker förleda till brottslig gärning", "svikande av medborgerlig skyldighet" eller "ohörsamhet mot myndighet".Jag skulle inte påstå att det i brottsbalken finns något annat brott som det du beskriver skulle hamna under. Sådan kritik mot landet eller regeringen skulle inte heller falla under något brott mot yttrandefriheten. YttrandefrihetEftersom utlåtandet du beskriver är en kritisk åsikt mot statens tillvägagångssätt i den rådande situationen kan det vara betydelsefullt att nämna vår mycket långtgående rätt till yttrandefrihet. Denna rätt är en mänsklig rättighet enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) och även tillförsäkrad genom Sveriges yttrandefrihetsgrundlag (YGL). Grundlagen ger var och en rätt att gentemot det allmänna i, bland annat, ljudradio, tv och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst (1 kap. 1 § YGL).Visserligen finns det undantag från denna rätt och faller under yttrandefrihetsbrotten, men det du beskriver är inte ett sådant undantag då utlåtandet endast innebär att man tycker regeringen (eller staten) gör fel, vilket man har rätt att tycka enligt vår rättsordning. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Är det lagligt att med bil transportera en morakniv från hemmet till stallet?

2020-04-05 i Övriga brott
FRÅGA |Jag ämnar att ta med en Morakniv från mitt hem till mitt stall. Det handlar om en transport i bil på ca 2 mil. Väl vid stallet kommer kniven att placeras bland övrigt verktyg i stallet.Frågan är om jag får göra denna transport utan att bryta mot knivlagen?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att på ett allmänt plan utreda när det är befogat att inneha kniv för att sedan besvara frågan vad som gäller i just ditt fall.När är det förbjudet?Regler om när det är förbjudet att bära kniv hittas i knivlagen.I 1 § knivlagen står det att knivar och liknande som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte får innehas. Lagens syfte är att motverka innehav av kniv som typiskt sett leder till en ökad risk för användning av våld.Första paragrafen tar även upp på vilka platser som detta förbud gäller. Det rör sig om allmänna platser, skolområden eller i fordon på allmän plats. Så det spelar egentligen ingen roll om du bär kniven till fots eller i bilen.När är det befogat att inneha kniv?Förbudet att bära kniv gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § knivlagen).Det finns alltså två undantag från förbudet.1. "Om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag" - Detta undantag tar sikte på exempelvis batonger som bärs av polis, väktare eller ordningsvakter vilka har stöd i lag att bära denna typ av föremål.2. "Om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov eller övriga omständigheter är att anse som befogat" - Detta undantag innebär att sådant innehav av kniv som framstår som rimligt och naturligt i samhället faller utanför knivförbudet. I många sammanhang är knivar nödvändiga arbetsredskap som måste kunna innehas även på allmänna platser. Knivar måste också kunna medföras till och från olika fritidsaktiviteter där användande är kniv är naturligt och invändningsfritt från allmän synpunkt. Undantaget är alltså i första hand till för att undanta knivar som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter från förbudet.Det är svårt att ge exempel på konkreta situationer som omfattas av undantag nr 2 då det är en tolkningsfråga. Högsta domstolen har dock i ett fall från 2016 gett vissa konkreta exempel på när det bör vara befogat. Dessa situationer är:- Att jägare och annat friluftsfolk får ha med sig kniv om det framstår som naturligt- När kniv ingår i scouters utrustning har det rätt att ha med sig denna på sådana sammankomster där de brukar ha scoututrustning.- Det är tillåtet för hantverkare att i sin yrkesutövning, också på allmän plats, bära med sig en kniv som han eller hon brukar använda i arbetet. - En picknick som äger rum på allmän plats kan motivera att deltagarna har med sig både matknivar och förskärare. Att vid en picknick inneha större s.k. överlevnadsknivar eller stilletter eller andra föremål som typiskt sett har egenskaper som gör dem mer ägnade att användas som vapen än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.- I de flesta fall ska innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, godtas. Pennkniv godtas inte om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mer påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen.- En mindre slidkniv, t.ex. en morakniv, kan godtas i många sammanhang, såsom vid en utflykt som innefattar grillning. En morakniv får inte tas med till nöjestillställningar eller idrottsevenemang och inte heller i andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig. - I färd med allmänna kommunikationsmedel gäller, att om resan är ett naturligt sätt att ta sig till eller från ett sammanhang som innefattar att det är befogat att använda kniv av ett visst slag, så får kniven medföras under resan. - Ett innehav av kniv i fordon på allmän plats är många gånger befogat. Innehavaren kan exempelvis vara på väg ut på fisketur eller för att jaga eller behöva kniven i något annat sammanhang som är legitimt. Vad gäller i ditt fall?Som framgått ovan så är det en bedömningsfråga i varje enskilt fall om innehavet är befogat eller om det bryter mot förbudet. Jag kommer alltså inte kunna ge dig ett exakt svar på om du bryter mot knivlagen om du transportera morakniven till stallet (det är i slutändan bara en domstol som kan göra det). Det jag kan göra är att utefter det som står i lagtext och i rättsfallet göra en egen bedömning och säga vad jag tror gäller i ditt fall.I din fråga framgår att du ska ta med dig en morakniv. I rättsfallet framgår att moraknivar godtas i många sammanhang. Förbudet verkar alltså inte vara lika strängt gentemot moraknivar som mot t.ex. en stilettkniv.Det framgår också att innehav av kniv i fordon på allmän plats många gånger är befogat. Är kniven i ett fordon så finns större utrymme för att bedöma innehavet som befogat.Syftet med ditt innehav är att ta med kniven till stallet. Det ska vara befogat att inneha kniv om det framstår som rimligt och naturligt. Det kan vara rimligt och naturligt om det behövs som arbetsredskap eller som redskap vid utförandet av en fritidsaktivitet. Det nämns inget specifikt om stall varken i lag eller i rättsfallet. Är en morakniv något som typiskt sett finns i ett stall eller som behövs för arbetet så bör det framstå som "rimligt och naturligt". I sådana fall bör det inte vara några problem att transportera kniven till stallet.Sammanfattningsvis kan sägas att du har en morakniv som är mer "accepterad" än vissa andra knivar, kniven ska vara i ett fordon vilket ger mer utrymme för att det ska vara befogat och syftet är att du ska transportera den till stallet samt använda kniven i stallarbetet. Det bör vara ett innehav som enligt knivlagen är befogat.Hoppas du fått svar på din fråga!

Osant intygande

2020-04-02 i Övriga brott
FRÅGA |Att intyga något genom underskrift. Vad säger lagen om intygandet är falskt.
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om vad det rör sig om för typ av brott om ett intygande är falskt. I lagen kallas detta för ett osant intygande. Osant intygande är ett brott enligt 15 kap 11 § Brottsbalken. Detta innebär att den som i ett intyg eller annan urkund har lämnat osann uppgift om han eller hon eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta enligt ovanstående paragraf. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Skyddande av brottsling att intervjua brottslingar och inte anmäla dessa?

2020-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Om en journalist intervjuar någon anonym som begått ett brott och erkänner brottet inför journalisten, borde inte journalisten kunna dömas för skyddande av brottsling? Jag tänker t.ex. på dokumentärer om narkotikahandel eller karteller.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om en journalist som fått ett erkännande av en kriminell (till exempel i syfte att göra ett reportage eller en dokumentär) kan dömas för skyddande av brottsling för att han eller hon inte avslöjar personen som intervjuas. Vad säger lagen? Skyddande av brottsling Brottet skyddande av brottsling regleras i brottsbalken (BrB). I 17:11 BrB kan man utläsa att den som döljer någon som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, ska dömas för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. Om man läser igenom denna paragraf kan man lätt tycka att en journalist som känner till att en person har begått brott bör kunna dömas för skyddande av brottsling, men det är en felaktig tolkning av bestämmelsen. Ett typiskt exempel på skyddande av brottsling skulle vara att hjälpa denne att undanröja bevis, till exempel ta bort fingeravtryck eller fotspår. Att inte anmäla personen till polis är uttryckligen undantaget från vad som är straffbart. Journalister och källskyddet En annan aspekt som är värt att beakta i besvarandet av din fråga är att journalister har en slags tystnadsplikt som brukar kallas källskydd. Källskydd innebär att en journalist som tagit emot uppgifter inte får röja identiteten på uppgiftslämnaren. Det är straffbart att röja identiteten på någon som omfattas av källskyddet. Tystnadsplikten finns reglerad i våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (TF) samt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). I TF framgår den i 3:3 och i YGL i 2:3. Straffen för att bryta mot tystnadsplikten framgår av 3:7 TF samt 2:7 YGL. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det inte utgör skyddande av brottsling när journalister intervjuar kriminella om deras brottsliga gärningar och underlåter att anmäla till polisen. Även om det räknats som skyddande av brottsling att inte anmäla en person man vet begått brottsliga handlingar skulle journalisterna ändå inte kunna tvingas göra detta på grund av källskyddet. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vad är det för påföljd för penningtvättsförseelse?

2020-03-29 i Övriga brott
FRÅGA |En kille som jag känner har använt mitt swish han har bett hans vänner swisha mig 6500kr fick jag i mitt swish sen gav jag han dom kontanter sen 4 personer har anmält mig att jag har lurat dom med swish men vad får man för straff för denna summan 6500kr ? Om jag betalar tilbaka pengarna kan det hjälpa?
Ayub Akbari |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver är ett brott och regleras i lagen om straff för penningtvättsbrott.Av 3 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott framgår att för penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna, den somöverlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, ellertillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.Vidare framgår det av 4 § att även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.Följaktligen innebär det att om man tar emot pengar via t.ex. swish i syfte till att dölja pengar som härrör från brottslig verksamhet (t.ex. bedrägeri) kan man göra sig skyldig till penningtvättsbrott. Även i de fall där du inte förstått att pengarna kommer från brottslig verksamhet kan du dömas för penningtvättsförseelse, enligt 6 §. Påföljden för penningtvättsförseelse är böter eller fängelse i högst sex månader.