Kan banken spärra kunds konto innan kunden kontaktats?

2021-04-12 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har blivit spärrad från min bank och bankID och har inte tillgång till mina pengar alls. Troligtvis är det för jag (dumt nu i efterhand) tog ut 5000 till en kille som behövde hjälp då han glömt kortet så han swishade mig. Historien om detta är längre men inte speciellt relevant. Detta hände fredagen 26 mars och på måndagen spärrade banken allt (fick inte veta något). Jag kontaktade dem på tisdagen men fick inga svar utan de hänvisade bara till ett brev som de skickat ut. På torsdagen har fortfarande inte brevet kommit så jag ber dem skicka ut ett nytt då de första brevet verkar ha försvunnit. Sen är det en del röda dagar pga påsk. Idag 7 april fick jag då brevet. De vill att jag ska förklara alla transaktioner mellan datumen 26-29 mars. Jag förstår då att det i huvudsak handlar om de 5000kr jag fick swishade och tog ut. Men eftersom de vill att jag ska redogöra för alla transaktioner under helgen så har jag svårt att nu snart två veckor senare minnas allt. Jag kommer heller inte in på min bank så kan inte se dom. Fick dom skicka transaktioner som jag ska redogöra för. De vill även att jag bifogar kvitton (vilket jag inte har till något).Pappret från banken kommer tidigast komma på fredag. Sen ska jag skicka in detta pappret som kommer kanske vara på banken onsdag 14 april. Min fråga är då, är det verkligen rimligt att de spärrar mig innan jag ens kunnat fått förklara mig och för så liten summa? Jag förstår till viss del åtgärden med tanke på uttaget.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här frågan regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om transaktionerna?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig? Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Kunden, i detta fall du, måste kunna visa var pengarna kommer i från. Eftersom penningtvättslagen uppställer höga krav på bankerna måste banken spärra kontot direkt vid misstanke om penningtvätt. Det utan att kunden kontaktas i förväg. Det är en obligatorisk del av bankernas arbete mot penningtvätt. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att köpa en oslipad butterflykniv från utlandet?

2021-04-09 i Övriga brott
FRÅGA |Får man köpa en butterfly trainer kniv från utlandet? Jag hade tänkt att "leka" med den hemma. Här har jag länken till kniven jag tänkte på: https://cutss.com/collections/butterfly/products/fadeTack
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med butterflykniv avses sådana knivar där ett tudelat skaft kan vikas fram över knivbladet. Knivbladet kan snabbt frigöras genom att skaftet fälls bakåt genom en handledsrörelse. En butterflykniv faller in under begreppet springstilett och springkniv i knivlagen (1 § tredje stycket knivlagen). Det ska alltså vara fråga om farliga och i princip onyttiga föremål som används för att skada andra (se prop. 1989/90:129 s. 13 f.). En butterflykniv är genom sin konstruktion ett farligt föremål som i likhet med andra springknivar och springstiletter i princip bara är avsett för våldsanvändning och inte har något egentligt nyttigt ändamål (NJA 1998 s. 604). I detta fall är det emellertid fråga om en träningskniv. Kniven är oslipad och är därför ofarlig. Kniven kan inte orsaka skada. "Kniven" uppfyller därför inte kravet på att vara ett farligt föremål. Inte heller är "kniven" avsedd för våldsanvändning eftersom det är en träningskniv/leksakskniv. Knivlagen kan därför inte aktualiseras. Inte heller kan särskilt tillstånd krävas för införsel av föremålet (1 § förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för urkundsförfalskning

2021-04-06 i Övriga brott
FRÅGA |Om mitt ex gjorde sig skyldig till en urkundsförfalskning år 2014 där hon förfalskade mitt namn och skrev vår son på en adress 35 mil bort, är det då försent att göra en anmälan nu?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att förklara rättsläget och sedan kommer jag förklara vad som gäller i din situation.RättslägetRegler om preskription av brott finns i 35 kap. brottsbalken (BrB).Preskriptionstiden bestäms utifrån vad som är det högsta straffet som kan dömas ut för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). Preskriptionstiden för urkundsförfalskning är därmed fem år från det att brottet har begåtts (35 kap. 1 § BrB). Detta innebär att en person inte kan dömas till straff för ett brott efter att denna tid har gått ut.Det går dock att bryta preskriptionstiden genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Detta sker genom att en person antingen häktas eller åtalas för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Då börjar preskriptionstiden löpa på nytt från denna tidpunkt.För att preskriptionstiden inte ska kunna börja löpa på nytt hur många gånger som helst så finns det en bortre gräns för när ett brott preskriberas. Detta kallas för absolut preskriptionstid (35 kap. 6 § BrB). Den absoluta preskriptionstiden kan inte brytas, oavsett om personen blir häktad eller åtalad. För urkundsförfalskning är denna tid 15 år eftersom brottet kan ge fängelse i max två år.Din situationSom jag förstår din fråga så har du inte anmält ditt ex tidigare. Därför utgår jag från att hon inte blivit häktad eller åtalad för detta, det vill säga att inget preskriptionsavbrott har skett. Det innebär att preskriptionstiden i ditt fall är fem år från det att ditt ex begick brottet. Eftersom det idag har gått 7 år sedan hon begick brottet så är det tyvärr för sent att göra en anmälan då ditt ex inte längre skulle kunna bli dömd för urkundsförfalskningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Påföljd för bidragsbrott

2021-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Jag hade polisförhör igår för bidragsbrott. Summan var på 15000kr. Idag ringde polisen och sa att de skulle skicka ärendet till åklagaren. Av er erfarenhet, tror ni att jag kommer få dagsböter eller villkorlig?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att påpeka att det är domstolen som beslutar om straffet i det enskilda fallet med utgångspunkt av lagtext, varför vi inte direkt kan säga vad ditt straff kommer att bli. Däremot kommer jag att gå igenom bidragsbrott och straffskalan för desamma beroende på svårighetsgraden. BidragsbrottOm man lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och genom det gör så att det finns risk för att man får en ekonomisk förmån eller ekonomiskt stöd utbetalt felaktigt kan man dömas för bidragsbrott. Straff Bidragsbrott av normalgraden kan ge fängelse i högst två år. Vad gäller ringa bidragsbrott, dvs. mindre allvarligt, döms man till böter eller till fängelse i högst sex månader, (2 § bidragsbrottslag). Är brottet grovt beaktar man omständigheter såsom vilket belopp det rör sig om, om man använt sig av falska handlingar eller om det rört sig om systematiskt utövad brottslighet, (3 § bidragsbrottslag). Bidragsbrott är ett s.k. uppsåtligt brott, dvs att man ska ha begått brottet med avsikt. Om en sådan avsikt inte kan bevisas, finns det något som heter vårdslöst bidragsbrott. För att dömas till det sist nämnda brottet, krävs det att man varit grov oaktsam, dvs vårdslös. Straffskalan för vårdslöst bidragsbrott är böter eller fängelse i högst ett år. Belopp som ligger i intervallet mellan 1 500 kr – 236 500 kr bedöms som huvudregel som brott av normalgraden. Ringa brott bedöms utifrån samtliga omständigheter vid brottet eller om beloppet understiger 1 500 kr. Eftersom du är misstänkt för ett bidragsbrott på ett belopp om 15 000 kr, tyder det på att gärningen är ett fall av normalgraden, vilket innebär att böter är uteslutet. Gärningen ligger på fängelsenivå.Påföljd Att gärningen ligger på fängelsenivå, innebär det inte att du kommer få ett fängelsestraff. Vid valet av påföljd ska tingsrätten fästa avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Som skäl för fängelse talar. Oftast brottets straffvärde, art och om du begått brottet tidigare, (30 kap 4 § Brottsbalken). Skäl som talar emot ett fängelsestraff är om den tilltalade försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadan av brottet, frivilligt angett sig eller om straffet är oproportionerlig, (29 kap 5 § Brottsbalken). Åklagaren har sagt att den normala påföljden för bidragsbrott är villkorlig dom med böter. Bidragsbrott är inte ett artbrott och straffvärdet är inte specifikt högt, och om du inte heller är straffad sedan tidigare talar det starkt för en villkorlig dom. SammanfattningJag kan som sagt inte uttala mig om vilket straff du kommer att få om du blir dömd för bidragsbrott. Brottet är dock med hänsyn till beloppet av normalgraden och om du inte tidigare dömts för brott, talar det för en villkorlig dom. Det är dock domstolen som avgör vilket straff som ska utdömas med hänsyn till de omständigheterna i det enskilda fallet. Hoppas att du fått svar på din frågaVänligen,

Preskriptionstid urkundsförfalskning

2021-04-12 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har flyttat till Sverige 2008 från Holland med man och 2 barn. Vi skildes 2009 fadern lämnade oss ensam kvar i SV och han bor i NL. Jag har ensam vårdnad sedan 2009. I mars 2011 ändrade jag efternamn till mina barn födda 2000 och 2006 till mitt efternamn. Jag har då skrivit på med faderns namnteckning eftersom jag inte har kontakt och inte vet vart han bor. Barnen har under dessa 13 år inte haft någon kontakt alls. Nu har mitt ex mailat mig och vill polisanmäla mig för efternamnet och hotar sluta betala underhållsstöd till sonen. Min fråga: Kan jag få nått straff för detta? Det var 10 år sedan jag gjorde det och har läst det är preskriberat?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det brottet du gjort dig skyldig till är urkundsförfalskning, eftersom du förfalskat hans namnteckning (14 kap. 1 § Brottsbalken 1962:700 [BrB]). Du kan emellertid inte få någon påföljd för brottet. Detta beror på att brottet är preskriberat, precis som du säger. Detta gäller oavsett om det kategoriseras som ringa brott, av normalgraden eller grovt.Påföljden för urkundsförfalskning av normalgraden är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). När påföljden för ett brott är två år eller mindre så preskriberas brottet efter fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB). Är brottet att anse som ringa är påföljden maximalt sex månader, varför brottet preskriberas två år efter gärningstillfället (14 kap. 2 § BrB jfr 35 kap. 1 § 1 pt. BrB).Är brottet däremot att anse som grovt så kan påföljden bli maximalt sex år (14 kap. 3 § BrB). Även om urkundsförfalskningen som du har begått är att betrakta som grov så är det dock ändå preskriberat. Om straffvärdet är under åtta år så preskriberas nämligen brottet efter 10 år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB). Eftersom det gått 10 år sedan du begick brottet får därmed inte påföljd ådömas. Med vänliga hälsningar

Erkänna brott man inte begått

2021-04-06 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vad händer om man går in på en polisstation och erkänner ett brott som man i själva verket inte har begått?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Att erkänna ett brott som man inte begått är vad man kallar för ett ''falskt erkännande''. Sådana erkännanden är inte brottsliga då du erkänner ett brott som du inte har begått. Ansvaret att utreda vad som hänt samt potentiell bevisning som kan ligga till grund för ett dömande ligger på polisen, domstolen och åklagaren. I det fall du går in i en polisstation och erkänner ett brott som du i själva verket inte har begått är alltså inte brottsligt. Vidare ansvarar du inte heller för tiden polisen eventuellt lägger på en utredning av ditt falska erkännande.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är deltagande i en terroristorganisation kriminaliserat?

2021-03-31 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om Sverige har tillämpat lagar som kriminaliserar deltagande inom terrororganisationer och i så fall vart man kan hitta dessa lagrum. Jag håller på nämligen med en gymnasiearbete där jag behöver undersöka Sveriges lagstiftnings förenlighet med olika konventioner men jag hittar endast lagförslag och inte tillämpade lagar angående deltagande/verksamhet inom terrororganisationer.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I regeringens proposition var förslaget ursprungligen att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Detta möttes dock av kritik från lagrådet som menade att det stred mot den grundlagsstadgade föreningsfriheten. Begreppet "deltagande" ändrades därför till "samröre" med terroristorganisation. Vill du kika närmare på propositionen hittar du den här (lagrådets yttrande börjar på s. 98).Propositionen resulterade i att en bestämmelse som kriminaliserar samröre med en terroristorganisation infördes i lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet, fortsättningsvis terrorlagen. Samröre beskrivs här som en gärning som är ägnad att främja, stärka eller understödja en terroristorganisation genom att:ta befattning med vapen eller transportmedel för terroristorganisationen,upplåta mark eller lokal till terroristorganisationen, ellerlämna något annat likande stöd till terroristorganisationen (2 b § terrorlagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Lycka till med gymnasiearbetet!Med vänlig hälsning

Är hakkorsflaggan en förbjuden i Sverige?

2021-03-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, är hakkorsflaggan förbjuden symbol i Sverige och om inte, i vilka sammanhang kan den vara tillåten då?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att bära en del symboler i offentliga sammanhang som hakkorsflaggan är straffbart eftersom det kan betraktas som hets mot folkgrupp. Straffbudet rörande hets mot folkgrupp stadgar straff för den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse (16 kap. 8 § brottsbalken) Bestämmelsen innebär en inskränkning i friheten att ge uttryck åt sina åsikter genom (2 kap. 1 § regeringsformen). Att det är fråga om ett undantag från en grundlagsskyddad rättighet ger en särskild anledning till restriktivitet vid tolkningen av bestämmelsen.Det tidigare kravet att uttalandet gjordes offentligen eller spreds bland allmänheten har tagits bort. Det räcker nu att meddelandet sprids. Syftet med denna utvidgning är att verksamhet av rasistiska organisationer ska förhindras. Gärningen kan bestå i såväl att själv göra uttalandet eller annars framställa meddelandet som att enbart sprida vad man har hört av någon annan. Även åtbörder eller framställning i bild som inte kan anses som skrift utgör "meddelande" enligt bestämmelsen. Så snart mer än ett fåtal människor nås av meddelandet anses det ha spritts. Uppgifter på internet bör innebära att ett meddelande sprids såsom avses i paragrafen. Yttranden inom den helt privata sfären omfattas emellertid inte av bestämmelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!