Vad är en pornografisk bild?

2021-08-02 i Övriga brott
FRÅGA |I prop. 1978/79:179 s. 9 tredje stycket står det att en bild av ett barn typiskt sett ska "vädja till sexualdriften" för att anses som pornografi. I prop. 1997/98:43, s. 80 näst sista stycket framgår att om en bild framställs i andra syften än att påverka åskådaren sexuellt torde den inte vara pornografisk. Därför behöver, enligt uttalandet, en sekvens med barn i sexuella situationer i en vanlig spelfilm inte vara pornografisk. Jag undrar om detta innebär att en bild som är ägnad att vädja till sexualdriften i tillägg måste ha framställts med ändamålet att påverka åskådaren sexuellt för att anses som pornografisk?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!I den bästa av världar ska inte förarbeten behöva läsas för att förstå en straffbestämmelse. När det är ett outforskat område, eller ny lagstiftning kan det finnas anledning att kolla lite närmare för att se vad lagstiftaren haft i åtanke med vissa begrepp och formuleringar. Just vad som utgör pornografisk bild har varit uppe för diskussion många gånger. Jag kommer därför inleda med att gå igenom de stycken du ansett vara viktiga.Prop 1978/79:179 s. 9I detta avsnitt beskrivs vad som skulle kunna utgöra en pornografisk bild. Vad som förtydligas med "man [skulle kunna] tänka sig fall där ett barn, t.ex. genom speciella kameraarrangemang framställs på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften utan att det avbildade barnet kan sägas ha deltagit i ett sexuellt beteende vid avbildningen." Det som menas här är alltså en utvidgning av begreppet som innebär att en bild kan vara straffbar även om barnet inte deltar i den sexuella handlingen. Viktigt är den sista meningen i samma stycke, nämligen "För att en bild av ett barn skall vara straffbar måste det fordras att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk".Prop 1997/98:43 s. 80I detta stycke står det "Om ändamålet med framställningen väsentligen är att påverka åskådaren sexuellt kan det vara fråga om en pornografisk produkt." Notera här att detta utvidgar straffbarheten, inte begränsar den. Detta stycke ska läsas som att det – kan vara – en pornografisk produkt om den påverkar åskådaren sexuellt. Inte att den måste påverka åskådaren sexuellt för att vara pornografisk. Vidare står det "om framställningen har andra syften, t.ex. konstnärliga, torde den inte vara att beteckna som pornografisk." Detta å sin sida begränsar straffbarheten.Jag har svårt att föreställa mig en situation där någon skapat en bild som varit ägnad att vädja till sexualdriften utan att samtidigt haft som ändamål att påverka åskådaren sexuellt. Ändamålet med bilden är i vart fall ovidkommande om bilden vädjar till sexualdriften, då bilden lär räknas som pornografisk.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Får man bära kniv på jobbet?

2021-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag jobbar som lokalvårdare och ett av verktygen jag använder dagligen är en morakniv ( huvudsakligen till att komma åt skräp i svåra/smala utrymmen). Nu är jag osäker på om jag har rätt att bära morakniv enligt knivlagen .
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.Lagen som är aktuell i din situation är lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (även kallad knivlagen).Som huvudregel gäller att knivar inte får innehas på bl.a. allmän plats (1 §). Det finns dock undantag till detta förbud. Om kniven ingår i utrustning eller på annat sätt är att anse som befogat så gäller inte förbudet (1 § andra stycket).Beroende på om kniven ingår som en del i arbetet så är det alltså tillåtet för dig att bära kniv i samband på arbetet. Jag har dock svårt att se att en domstol skulle göra bedömningen att det skulle anses vara en del av arbetet som lokalvårdare.Värt att notera är även att en som använder sin kniv i arbetet får dock åka till och från arbetet med kniven utan att begå brott. Tillämpningen av knivlagen bör dessutom vara återhållsam eftersom det är en strafflagstiftning som medför bötes- eller fängelse vid överträdelse (4 §).Hoppas du fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning

Är det brottsligt att undanhålla att man har en familj sedan tidigare, vid inledandet av en ny förbindelse?

2021-07-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag träffade en man i två månader, han ljög för mig om allt, jag visste inte att han var gift och hade ett barn. Han ville skapa ett förhållande med mig. Finns det något enligt lagen brottsligt i det han gjorde?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag beklagar att mannen har undanhållit denna information från dig. Dock anses detta inte utgöra ett brottsligt beteende enligt Brottsbalken. Det är med andra ord inte olagligt att inleda en ny förbindelse utan att berätta om sina personliga förhållanden och familjesituation för den som man inleder en ny relation med.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du givetvis välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Innehav av barnpornografisk bild

2021-07-28 i Övriga brott
FRÅGA |En 19-årig man har genom att erbjuda pengar förmått en 14-årig flicka att skicka bilder till honom där hon utför sexuella handlingar på sig själv. Mannen var medveten om flickans ålder. Det framgår dock inte av bilden eller omständigheterna kring den huruvida flickans pubertetsutveckling är fullbordad eller inte. Fråga: Kan mannen straffas för innehav av barnpornografisk bild? (Att det kan röra sig om andra sexualbrott omfattas inte av frågan.)
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnpornografibrottet stadgas i 16 kap. 10 a § brottsbalken (BrB) vilket innebär att det är den paragrafen jag främst kommer att diskutera. Som jag förstår din fråga är du endast ute efter svar på frågan rörande innehav. Det vill säga 5p. i 16 kap. 10 a § BrB. Att det kan röra sig om andra brott som även dem omfattas av 16 kap. 10 a § BrB bortser jag således ifrån i mitt svar. Rekvisiten för att dömas till ansvarPersonen i din fråga innehar en bild som denne aktivt medverkat till och berett sig tillgång till. Rekvisiten enligt 16 kap. 10 a § 5 p. BrB är således uppfyllda. Definitionen av barn återfinns i 16 kap. 10 a § 2 st. BrB som stadgar att ett barn är en person vars pubertetsutveckling ej är fullbordad eller är under 18 år. Rekvisiten är således s.k. "alternativa" vilket innebär att 14-åringen räknas som barn alldeles oavsett om hennes pubertetsutveckling är fullbordad eller ej. Däremot krävs det, för att dömas till ansvar för innehav, att pubertetsutvecklingen inte är fullbordad (16 kap. 10 a § 2 st. 2 men. BrB). Det ska alltså framgå av bilden och omständigheterna att pubertetsutvecklingen ej är fullbordad. Du skriver i din fråga att detta är oklart, vilket gör att det blir en bedömningsfråga för domstolen. Däremot om det är allmänt känt att barnet är under 18 år kan man dömas till ansvar (prop. 1997/98:43 s. 165).Hur görs bedömningen av pubertetsutvecklingen? Enligt förarbetena bör bedömningen göras enligt internationellt vedertagna medicinska bedömningsgrunder från sakkunniga (prop. 1997/98:43 s. 83). Ledning kan sökas i den s.k. Tannerskalan där man tar hänsyn till yttre egenskaper som könsbehåring, könsorganet och bröst (NJA 2012 s. 400). I ett annat rättsfall har Hovrätten dragit slutsatsen att straffansvar kan utdömas även om det är tveksamt huruvida pubertetsutvecklingen är fullbordad eller ej men det är uppenbart att barnets ålder understiger 18 år (RH 1996:87). Sammanfattning19-åringen uppfyller rekvisiten för innehav av barnpornografisk bild och den andra personen är under 18 år. De objektiva rekvisiten är således uppfyllda. För straffansvar krävs dock att pubertetsutvecklingen ej är fullbordad. Denna bedömning får göras av domstolen enligt medicinska bedömningsgrunder som inhämtas från sakkunniga. Är det osäkert huruvida pubertetsutvecklingen är fullbordad torde det krävas att det är uppenbart att barnets ålder understiger 18 år. Är det osäkert huruvida pubertetsutvecklingen är fullbordad och inte heller uppenbart att 14-åringen är under 18 år torde straffansvar inte kunna utdömas. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Vass eller brott mot knivlagen

2021-07-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej Lawline,Vore det att bryta mot några lagar om jag skulle operera fast en bit metall i benet i armen som sedan sticker ut ca 20 cm utanför kroppen, slipad likt en kniv?Räknas det som att bära kniv eller är det bara jag som skulle vara "vass"?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om det kan vara ett brott att operera fast en slipad bit metall som sticker ut ca 20 cm utanför kroppen.KnivDet finns begränsningar för när man får ha kniv och vad som räknas som kniv. Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att använda som vapen vid brott mot liv eller hälsa räknas som knivar (knivlagen 1 § st. 1). Sådana föremål får man inte ha på allmän plats, inom skolområden för grundskola eller gymnasium, eller i fordon på allmän plats (knivlagen 1 § st. 1).UndantagDet finns undantag från den regeln, då det är tillåtet att ha kniv på de platserna. Man får ha föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för en viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (knivlagen 1 § st. 2). Det framgår inte att du skulle ha metallbiten inopererad för en viss tjänst eller visst uppdrag. Inget annat gällande föremålets art, dina behov av att ha metallbiten inopererad eller övriga omständigheter talar enligt mig för att det är att anse som befogat.Eftersom din fråga var relativt kortfattad är det vad jag kan säga nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Böter för hög musik sedan 1 juli- gäller det även hög musik från grannar?

2021-07-30 i Övriga brott
FRÅGA |Angående den nya lagen 1 juli om att polisen kan bötfälla för hög musik på plats, gäller detta bara bilar eller även om ex en granne spelar hög musik i ett villakvarter lång in på natten?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du syftar på med att polis nu kan utfärda böter för hög musik på plats, är ingen ny lag utan ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning. Eftersom det var så kort tid sedan detta infördes så finns det ingen direkt praxis på området och därför är det svårt att säga vad som faller inom nya tolkningen av brottet förargelseväckande beteende som detta tillhör. Vad jag förstått det som tar nya tillämpning fokus på hög och störande musik som kommer just från motordrivna fordon. De domar jag sett på området har varit då fordon körts vid allmän plats eller vid bostadsbebyggelse. Jag ser inte att polisen genom denna nya vidare tolkning av brottet förargelseväckande beteende fått något större utrymme att bötfälla privatpersoner som spelar hög musik från sin villa, utan att vad som är nytt är fokus på från motordrivna fordon och framförallt allmän plats. Men som sagt det är väldigt svårt att såhär tidigt utröna vad som kommer falla inom brottet med den nya tillämpningen sedan 1 juli.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att ge bort alkohol till minderårig?

2021-07-28 i Övriga brott
FRÅGA |Tjena! Är de olagligt att en över 20 "ger" alkohol till en under 20 för hjälp med bäring eller som en leverantör med ingen plan att låta den under 20 att dricka alkoholen och den under 20 har ingen plan på att dricka alkoholen
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte tillåtet att ge bort alkohol till någon som inte har rätt att köpa den själv (3 kap. 9 § alkohollagen). Straffet kan bli böter eller fängelse upp till två år (11 kap. 7 § alkohollagen).Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Inneha täljkniv i park

2021-07-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Får man tälja med en täljkniv på allmän plats, t ex i en park? Hantverkare tycks få bära kniv enligt knivlagen. Finns det en tydlig gränsdragning?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller tolkning av lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (s.k. "knivlagen"). Utgångspunkten för knivlagen är att alla knivar eller andra liknande stick- och skärvapen är otillåtna att inneha (och således även användas) på allmän plats eller i skolområden (1 § 1 st. knivlagen). Det finns emellertid vissa undantag, nämligen om innehavet ingår i viss utrustning eller krävs för visst uppdrag. Här omfattas precis som du är inne på bland annat hantverkare. Undantaget gäller vidare sådant innehav som kan anses befogat (1 § 2 st. knivlagen). När man gör bedömningen om det är befogat tar man hänsyn till vilken typ av kniv det rör sig om, om innehavaren är i behov av kniv samt övriga omständigheter. Mindre fickknivar kan alltså vara tillåtna medan springknivar och springstiletter aldrig torde vara tillåtna. När det gäller din fråga om täljkniv är det alltså i princip alltid en bedömningsfråga utifrån den enskilda situationen och det finns tyvärr ingen tydlig gränsdragning. Det kan spela roll huruvida personen tidigare gjort sig skyldig till våldsbrott, vart parken är benägen (mitt i en stad eller utanför en mindre ort?) och liknande omständigheter. Jag kan alltså inte ge något säkert svar på huruvida det är tillåtet att sitta med en täljkniv i en park och tälja. Det ska dock betonas att utgångspunkten är att innehav av kniv på allmän plats inte är tillåten och detta är alltså en presumtion som ska brytas för att innehavet ska vara tillåtet. Jag hoppas trots allt att du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,