Kan jag anmäla banken?

2020-09-27 i Övriga brott
FRÅGA |Kan jag anmäla en bank för att ha spärrat mitt konto på grund av antagande EJ fakta?
Lina Salem |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Varför har banken spärrat bankkontot? Då din fråga är vagt formulerad kommer min bedömning av situationen att vara likaså. Du nämner i din fråga att banken har spärrat ditt konto. Jag antar att du menar att banken har fryst ditt bankkonto. Banken kan ha olika motiveringar för en sådan åtgärd, och i vissa fall har banken dessutom ett ansvar att utreda huruvida brott kan misstänkas förekomma. Banken får därför vidta de nödvändiga åtgärderna för att utreda förekomsten av brottslighet. Det kan exempelvis handla om att du har mottagit eller överfört en stor summa pengar som väcker grundade misstankar hos banken. I normalfallet brukar banken utkräva en förklaring, eller någon form av dokumentation där kunden motiverar den aktivitet som banken har funnit som misstänksam. Om man som kund kan visa på att det finns ett legitimt syfte och ursprung kommer banken med störts sannolikhet att lösa problemet. På frågan om du kan anmäla banken är svaret att det givetvis beror på vad du upplever att banken har gjort som varit felaktigt. Med hänvisning till den mängd lagstiftning som ålägger banker och andra finansinstitut att upptäcka brottslighet som kan förekomma i verksamheten är det ytterst tveksamt att banken skulle ha gjort sig skyldiga till ett brott.Vad kan man göra?Det innebär emellertid inte att du behöver lägga dig platt. Om du är missnöjd med bankens agerande bör du I första hand bör du ta kontakt med klagomålsansvarig på banken. Den klagomålsansvariga har till uppgift att ta emot klagomål och bedöma om banken har agerat felaktigt eller fattat felaktiga beslut. Om den klagomålsansvariga bedöma att så är fallet, kan det utmynna i att banken fattar ett nytt beslut i frågan. Är du trots detta missnöjd bör du anmäla incidenten till Allmänna reklamationsnämnden ARN. ARN fattar med den dokumentationen som lämnas in ett beslut där de rekommenderar hur tvisten bör lösas. ARNs beslut är inte juridiskt bindande, men följs så gott som alltid. Du kan läsa mer om hur du kan gå tillväga om du är missnöjd med bankens agerande här.Sammanfattningsvis är ytterst tveksamt att banken har gjort sig skyldig till något brottsligt genom att frysa ditt konto. Du bör därför inte anmäla incidenten till polismyndigheten. Mitt råd är att du i första hand tar kontakt med bankens klagomålsansvariga och i andra hand anmäla händelsen till ARN. Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Är det lagligt att importera Ostarine?

2020-09-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om Ostarine är lagligt att importera till Sverige. Den stämmer inte överens med dopningslagarna så då bör den inte vara olaglig.
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som reglerar huruvida vissa substanser klassas som dopningsmedel finns i lag om förbud mot vissa dopningsmedel (DopningsL).Lagen gäller för syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon (1 § DopningsL). Dessa typer av medel får inte införas till Sverige, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning, innehas eller brukas, såvida det inte är för medicinskt eller vetenskapligt ändamål (2 § DopningsL).Mina kunskaper om Ostarine är tyvärr begränsade och jag vet inte exakt hur substansen fungerar. Det som kan sägas är att om substansen inte faller in under någon av de ovan nämnda kriterierna, ska det inte klassas som dopningspreparat. Men om det är så att Ostarine exempelvis ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron, alternativt tillväxthormon, kan det vara tillräckligt för att det ska klassas som dopningspreparat enligt lag.För att preparatet ska kunna importeras till Sverige krävs det att det inte är dopningsklassat, samt att det inte är läkemedelsklassat. Om preparatet inte är klassat som dopningsmedel men däremot som läkemedel, är det ändå olagligt att importera.Min rekommendation till dig är att kontakta både Läkemedelsverket och Tullverket för att försäkra dig om att Ostarine varken är klassat som läkemedel eller dopningsmedel, och därmed tillåtet att importera. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Filma och fotografera polis på allmän plats

2020-09-23 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag undrar om man tex kollar på ett hjärtstopp eller någon som har tagit självmord, alla dessa händelser har inträffat ute på allmänplats. Det jag undrat är då om polisen kan komma till mig och säga "gå här ifrån" och tex om man filmer händelsen, och polisen säger "du får inte filma gå härifrån"? Får dem göra så, tänker då det är allmänplats så får jag filma/fota och vara där utan att jag stör deras arbete (håller avstånd fast dem säger fortfarande gå, får dem göra detta? Så klart vet jag varför polisen säger så bl a för respekt åt personen etc, men ändå så har man rätt att vara där eller?
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Precis som du anger i din fråga som är det inte kriminaliserat att filma eller fotografera på en allmän plats. Det finns alltså inget förbud att filma eller fotografera en polis på en allmän plats utan dennes samtycke. Det kan dock vara brottsligt beroende på hur det går till när man filmar. Till exempel om du filmar en person genom att hålla kameran precis framför ansiktet på denne och som ber dig att sluta utan att så sker. I sådana fall kan brottet ofredande i 4 kap 7 § brottsbalken blir tillämplig. Skulle du genom att filma störa den allmänna ordningen eller polisens arbete så har polisen rätt att avvisa dig eller avlägsna dig från en plats om det anses som nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas, enligt 13 § polislagen. Således innebär det att en polis inte kan förhindra dig från att filma på allmän plats så länge du inte bryter mot lagen. Dock kan det vara bra att veta att även om en polis felaktigt använder våld och tvång, så föreligger ingen nödvärnsrätt mot en polis. Det innebär att det inte finns någon rätt till motstånd mot ett polisingripande och om så ändå sker så kan man göra sig skyldig till brottet våldsamt motstånd, enligt 17 kap 4 § brottsbalken. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!Med vänliga hälsningar

Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?

2020-09-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Skulle man bli anmäld för förargelseväckande beteende ifall man badar med mankini på en allmän badplats?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet förargelseväckande beteende hittar du i 16 kap. 16 § Brottsbalken (BrB). För brottet döms den som på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten.Uttrycket "är ägnat att" innebär att agerandet är straffbart när det typiskt sett riskerar att väcka förargelse, oavsett om någon faktiskt upplevde situationen så i det enskilda fallet. Med detta sagt så spelar det självklart stor roll i vilket sammanhang lättkläddheten förekommer. Den som badar naken vid en folktom strand ute i skogen begår troligtvis inget brott, men den som traskar in naken på ett köpcenter mitt bland veckohandlare och butiksbiträden kan nog räkna med att få sig tilldelad en ordningsbot med rubriceringen förargelseväckande beteende. Det var två extrema exempel och givetvis finns det en omfattande gråzon mellan dessa situationer där bedömningen inte alls är lika självklar.Förekomsten av ordningsregler på offentliga badplatser och liknande anläggningar kan därutöver spela viss roll. Sådana ordningsregler är inte grundade i lag, utan bör betraktas som av huvudmannens uppställda villkor för att beredas tillträde till anläggningen. Det kan dock tänkas att ordningsreglerna ändå har betydelse för bedömningen av brott enligt 16 kap. 16 § BrB begåtts. Om ordningsreglerna inte följs så ligger det ju nära till hands att anta att allmänheten blir förargad.Bedömningen i ditt fallSvaret på vart gränsen går för "lättare klädsel" vid allmänna badstränder är inte helt enkelt att reda ut – särskilt med hänsyn till att den enligt samhället accepterade strandklädseln är ständigt utvecklande med tiden. Någon särskild bestämmelse som klargör denna gräns finns tyvärr inte och i övrigt råder stor brist på aktuell praxis. Den slutsatsen jag kan komma till är att gränsen för tillåten badklädsel ligger i betraktarens ögon. Då bedömningen är avhängig omständigheterna i varje enskilt fall saknar jag tyvärr möjlighet att uttala mig med mer precision. Det ska dock tilläggas att stranden utgör en plats som typiskt sett tillåter mer nakenhet än exempelvis ett köpcentrum – något som möjligen talar för en generösare syn på lättare klädsel.Hoppas du fick svar på din fråga trots det oklara rättsläget.

Begår jag ett brott om jag förfalskar någons namnteckning?

2020-09-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag skulle behöva skriva på ett uppdragsavtal inom de närmaste dagarna varav ena min vårdnadshavares namnteckning måste finnas med på avtalet. Min vårdnadshavare befinner sig på en helt annan geografisk plats än mig och därför undrar jag om jag kan skriva hans namnteckning eller begår jag en brottslig handling då? Skulle detta gå om jag löser fullmakt först?Hälsningar
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förfalskning av underskrift regleras i 14 kap brottsbalken. När du förfalskar din fars underskrift innebär att du begår brottet urkundsförfalskning. För brottet urkundsförfalskning kan du dömas till fängelse i högst två år. Det är domstolen som avgör hur många månader/år det blir. Domstolen bedömer med hänsyn till omständigheterna i fallet, en sådan omständighet kan vara exempelvis om du har begått brott tidigare, 14 kap. 1 § brottsbalken. Med hänsyn till ovan, avråder jag dig från att förfalska din fars namnteckning då det klassas som ett brott. Den sista frågan som du har ställt 'Skulle detta gå om jag löser fullmakt först?', begriper inte jag riktigt. Om du vill ha svar på frågan, ber jag dig att utveckla frågan mer med detalj. Ha en fin dag! Vänligen,

Vad betyder våld mot person?

2020-09-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har utan framgång försök leta upp vad våld mot person betyder, det har varit lättare att hitta våld mot tjänsteman men just våld mot person verkar vara svårt att finna något om. Är det samma som för våld mot tjänsteman att det är ett uppsåtsbrott? Och vad betyder våld mot person.
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du vill veta hur våld mot person definieras. Jag förstår det också som att du vill veta när våld mot person utgör ett brott, om t.ex. uppsåt krävs. Våld mot person regleras inte en särskild regelVåld mot person är ett samlingsnamn för allt våld som utövas mot personer. Därför definieras "våld mot person" inte i en särskild regel utan återfinns i flera brottsregler, där t.ex. våld mot tjänsteman och misshandel är några av dem (17 kap. 1 § och 3 kap. 5 § brottsbalken). Vad betyder våld mot person?I lagkommentarerna till brottsbalken (BrB) förklaras att med våld mot person avses all fysisk styrkeökning som riktar sig mot någon och som är tillräcklig för att övervinna något slags motstånd. Det kan t.ex. handla om så lite som att rycka något från en person, hålla fast någon, putta undan någon eller bara spänna sina muskler i ansträngning att stå kvar när någon försöker flytta en. Som våld räknas också all form av misshandel även om misshandel omfattar mer än fysiskt våld som t.ex. tillfogande av psykisk skada (3 kap. 5 § BrB). Vad gör våld mot person till ett brott?För att våld mot person ska utgöra ett brott så ska någon form av våld vara ett rekvisit/krav i en brottsregel. Det finns många brott som kräver våld, några exempel är rån (8 kap. 5 § BrB), olaga tvång (4 kap. 4 § BrB) och våldsamt motstånd (17 kap. 4 § BrB). Gemensamt för alla brott är att det alltid krävs någon form av uppsåt för att det ska anses vara ett brott, så länge inget annat är föreskrivet i just den brottsregeln (1 kap. 2 § brottsbalken). I regeln om misshandel står det t.ex. inte att uppsåt krävs men eftersom det inte heller stå något annat så krävs uppsåt för att brott ska föreligga (jmf. 3 kap. 5 § BrB). SammanfattningVåld mot person definieras inte i en särskild regel utan återfinns i flera brottsregler. Våld mot person utgör ett brott när någon form av våld utgör ett rekvisit i en brottsregeln och det krävs alltid uppsåt om det inte står något annat. Hoppas att jag har lyckats besvara din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Falskeligen anklagad för brott

2020-09-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vår syster har på falska grunder anmält mej och min bror för misshandel och olaga hot. Inte mot oss tillsammans utan olika saker vid olika tillfällen. Detta har resulterat i 3 varsinna polisförhör, samtliga har lagts ner. Hon har även ansökt om besöksförbud fast hon bor långt från mej och jag vistas aldrig där. Även det las ner eftersom det inte fanns grund för det. Är trött på att bli kallad till polis på osanna anklagelser, får köra 8 mil och lägga tid på det oxå. Vad kan vi göra för att få slut på hennes sjuka beteende? Kan vi göra nånting tillbaka? Är ju fruktansvärt att bli anklagad för saker man varken gjort eller sagt. Mvh Marie
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, för att försöka få stopp på detta kan ni polisanmäla händelserna då det är brottsligt att anmäla någon annan till polisen som man vet är oskyldig. När man blir felaktigt anklagad för att ha begått brott kan personen som kommer med anklagelserna dömas för några olika brott beroende på omständigheterna. Falsk angivelse 15 kap 6 § BrB och falsk tillvitelse 15 kap 7 § BrB verkar aktuellt i detta fallet.Du anger att din syster anmält er flera gånger för påhittade saker. Om hon är medveten om detta, vilket hon verkar vara, blir brottet falsk angivelse aktuellt. Krav för brottets tillämplighet är att den som anmäler är medveten om att den som anmäls är oskyldig och att anmälaren tagit initiativ till anmälan. Anmälan kan ske hur som helst, till exempel muntligt. Det ska finnas en risk för att åtal faktiskt väcks av en allmän åklagare och ska rör sig om något allvarligare. Detta verkar vara uppfyllt i ditt fall då ni kallats till flera polisförhör och det rör sig om allvarligare brott.Falsk tillvitelse kan också bli aktuellt om personen i fråga har pekat ut någon annan som brottslig till en polis eller åklagare till exempel. Krav för detta brottets tillämplighet är att man lämnat oriktiga uppgifter medvetet som är besvärande. Även ska den som anmäler vara medveten om att den anklagade är oskyldig. En viktig skillnad mellan brotten är att för falsk angivelse ska personen ha uppsåt eller syfte att personen ska dömas för brott. För falsk tillvitelse behöver inte syftet ha varit en dom utan endast att lämna oriktiga uppgifter för att orsaka problem för personen i fråga.Sammanfattningsvis kan ni polisanmäla er syster för falsk angivelse för samtliga tillfällen hon anmält er och försökt få er åtalade. Falsk tillvitelse kan även bli aktuellt beroende på vad er syster sagt till myndighetspersoner. Om hon lämnar besvärande uppgifter för att få er att framstå som tvivelaktiga begår hon även brottet falsk tillvitelse.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.Med vänlig hälsning

Är det olagligt att mana till fredlig revolution?

2020-09-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Min fråga är ganska enkel: bryter jag mot lagen på något sätt om jag seriöst manar till revolution? FREDLIG revolution, ska tilläggas. Jag vill inte uppvigla folk till våldsamheter, men vars skulle gränsen gå?Det kanske inte blev så enkelt...Tack på förhand!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Revolution i svensk rättBegreppet revolution i sig finns inte i svensk straffrätt. Däremot kan vissa brott som förekommer i brottsbalken (BrB) aktualiseras. De flesta brott ska ske med någon form av avsikt, vilket kallas uppsåt, för att det ska föreligga straffansvar om inte annat anges i den paragraf som kriminaliserar gärningen (1 kap. 2 § BrB). I BrB finns två bestämmelser som eventuellt kan täcka uppmaning till fredlig revolution, i 18 kap. om högmålsbrott och 19 kap. om brott mot Sveriges säkerhet. Båda dessa kapitel innehåller en del brott som skulle kunna aktualiseras beroende på omständigheter men kommer ta upp de två brott jag anser är mest aktuella.Revolution kan vara brottsligtI regeringsformen (RF) finns uttryckt hur all makt i Sverige utgår från folket (1 kap. 1 § RF). Den främsta företrädaren för folket är riksdagen och förändring i samhället sker genom fria, hemliga och direkta val till riksdagen (1 kap. 4 § och 3 kap. 1 § RF). Vill man åstadkomma förändring i samhället behöver man således påverka förändring i riksdagen genom att rösta. Revolution åsyftar ofta snabb förändring av ett lands politiska, ekonomiska eller sociala system. Ofta med syfte till maktövertagande. Att vilja se att ett land styrs annorlunda i sig är inget brott. Det är däremot brottsligt att med uppsåt omstörta statsskicket med våld, eller liknande vilket kallas uppror (18 kap 1 § BrB). Det är också brottsligt om man gör det i syfte att få statsmakterna att ta ett visst beslut (18 kap. 1 § BrB). Även förstadier till brottet är kriminaliserat (18 kap. 7 § BrB). Syftet med detta brott är således att omstörta statsskicket vilket är grunden för det svenska samhället, och framgår i 1 kap. RF. Uppror kan alltså anses ligga nära begreppet revolution. Däremot krävs det att våldsamma medel för att uppror som brott ska kunna aktualiseras. Om man med uppsåt att riket ska läggas under främmande makt eller liknande med hjälp våldsamma medel eller andra lagstridiga medel döms man för brottet högförräderi (19 kap. 1 § BrB). Även detta är kriminaliserat på förstadier (19 kap. 14 § BrB). Högförräderi har till syfte att omkullvälta landets styrsätt och kan även det liknas vid revolution. Förstadier till brottBåde uppror och högförräderi är kriminaliserat även innan brottet fullbordats, på försöks-, förberedelse- och stämplingsstadiet. Dessa stadier regleras i 23 kap BrB och syftar ofta till olika planeringsstadier för brott. Stämpling är när man beslutar sig för att genomföra gärning med annan eller och anstiftan är när man försöker få någon annan att utföra gärningen (23 kap. 2 § 3 stycket BrB). Att uppmana till revolution skulle således hamna på stämplings- eller anstiftningsstadiet beroende på om man har för avsikt att delta själv eller endast få annan att göra det. En fredlig revolution innebär att revolutionen inte ska ske våldsamt, men en lagligt förändring av statsskicket kan endast ske genom förändring av grundlag. Förändring av grundlag görs genom att två likalydande besölut röstas igenom i riksdagen med ett riksdagsval mellan besluten innan grundlag anses stiftad (8 kap. 14 § RF). Det gör att det enda faktiskt lagliga sättet att förändra statsskicket är genom att rösta i riksdagsval. SammanfattningBegreppet revolution finns inte specifikt angivet i men tillvägagångssättet kan återfinnas främst i 18 kap. och 19 kap. BrB. Uppmaning till fredlig revolution är i sig inte direkt kriminaliserat, men jag kan inte svara på om uppmaning till fredlig revolution som sedan leder till våldsamt beteende kan anses vara stämpling eller anstiftan till uppror eller högförräderi då det kommer bero på omständigheterna. Att tänka på kan däremot vara att i slutändan så är röstning i riksdagsval det enda lagliga sättet att ändra statsskicket. Med vänliga hälsningar,