Vad gäller vid köp och innehav av en kniv av typen karambit?

2021-03-14 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om det finns någon åldersgräns för köp och innehav av knivtypen karambit?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilka närmare specifikationer karambit-kniven som du kanske har i åtanke har, så jag ger dig ett mer allmänt hållet svar delvis präglat utifrån hur sådana knivar typiskt sett har för egenskaper. Din fråga handlar bara om själva åldersgränsen för köp och innehav, men den öppnar i sig upp för fler överväganden som jag också går igenom här nedan.För det första gäller följande. Av lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) 1 § tredje stycket framgår att en åldersgräns gäller för vissa slags knivar. Det anges att stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (dvs. springstiletter eller springknivar) inte får innehas av personer under 21 år. Vissa knivar av typen karambit är tillverkade så att bladet kan skjutas in i skaftet, och träffas alltså av förbudet.Därtill gäller enligt knivlagens 2 § att knogjärn, kaststjärnor eller "andra sådana föremål" som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa (vilket ju knivar av denna typ regelmässigt är) samt springstiletter eller springknivar (såsom en karambit enligt vad jag skrev ovan) inte får överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.Är det så att den karambit du funderar på att skaffa är en sådan med ett blad som är "fast" i skaftet gäller följande för din egen del. Enligt knivlagen 1 § första stycket gäller att bl.a. knivar inte får innehas på allmän plats, inom grundskole- eller gymnasieskoleområde, eller i fordon på allmän plats. En karambit är i allmänhet alltså förbjuden på dessa typer av platser som kan betecknas som allmänna dvs. områden och platser dit allmänheten har tillträde.En kniv av typen karambit har i princip som huvudsakliga (om inte enda) användningsområde att fungera som närstridsvapen. Innehav av knivar kan ibland ses som godtagbart eller nödvändigt enligt knivlagen (se särskilt 1 § andra stycket) såsom om man använder kniv på jobbet, men jag har själv svårt att se att en karambit någonsin skulle ses som ett naturligt inslag i gatubilden, som del i ens arbetsutrustning eller liknande. Knivlagens syfte har från början varit just att minska förekomsten av knivar och andra farliga föremål, mot bakgrund av våldsbrottsligheten i samhället.Bryter man mot de ovannämnda förbuden kan man enligt knivlagen 4 § dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för brott mot knivlagen. I "ringa fall" döms visserligen inte till ansvar, men det bör tilläggas att det i lagens förarbeten (prop. 1987/88:98 s. 18) uttalats att innehav av gatustridsvapen (såsom en karambit, min egen anmärkning) bara i undantagsfall lär kunna anses som ringa.Vad innebär detta för dig? Jag är medveten om att knivar av denna typ säljs och går att få tag på utan att försäljaren tar hänsyn till köparens ålder, t.ex. över Internet. En karambit i allmänhet kan du visserligen ha liggandes hemma eller på andra platser som inte är allmänna, om du är minst 21 år. Om du dock köper och bär med dig en sådan ut "på gatan" är alltså risken mycket stor att detta betraktas som ett brott om du t.ex. skulle bli avlägsnad från en plats, omhändertagen, eller gripen och visiterad i samband med något av detta av exempelvis en polis eller ordningsvakt. Är du under 21 år är det därtill brottsligt att inneha en karambit (av typen utfällbart blad) alldeles oavsett om du har den på allmän plats eller inte, alltså även hemma. Köp och innehav av en karambit är alltså kort sagt i största allmänhet inget jag själv skulle rekommendera, såvida du inte har åldern inne och endast t.ex. tänkt ha den hemma som samlarobjekt.Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att tänka en tanke?

2021-03-04 i Övriga brott
FRÅGA |Är det brottsligt att tänka en tanke? Räknas det som förberedelse eller försök att begå ett brott?"G ska snart gifta sig med S. Han börjar få kalla fötter. I ett desperat försök att komma från det förestående bröllopet köper han S en enkel flygbiljett hem till hennes föräldrar. Hans förhoppning är att planet ska krascha, men så sker ej. Har G begått en brottslig handling?"Hoppas på svar! Mvh.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När kan man dömas för försök respektive förberedelse till brott?För att dömas för försök till ett visst brott krävs att man har påbörjat utförandet av brottet utan att det fullbordats (23 kap. 1 § BrB). För att dömas för förberedelse till brott krävs att man med uppsåt att utföra eller främja brott antingen 1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostander för brottets utförande eller2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott (23 kap. 2 § BrB).Är det brottsligt att tänka en tanke?Det är inte brottsligt att tänka en tanke, så som att man exempelvis hoppas att ett plan ska störta. Att köpa en flygbiljett är inte heller brottsligt även om man hoppas att något dåligt ska inträffa. G kan alltså inte dömas för försök eller förberedelse till brott genom att endast köpa en flygbiljett. Om G däremot köper en flygbiljett och försöker förstöra flygplanet genom att exempelvis meka med det eller liknande kan han göra sig skyldig till brott. Men att G endast hoppas på att planet ska störta är inte brottsligt även om han köpt flygbiljetten år S. G har inte på något sätt påverkat hur flygturen kommer att gå och har därmed inte gjort sig skyldig till brott. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Vad kan man få för brott om man köpt en nakenvideo av någon som är 17 utan att ha tjata sig till den sen direkt efter börjar dom kräva en på pengar osv?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du köpt en pornografisk video på en person som är under 18 år gammal och att det är samma person som är på videon som sålt den till dig. Personen i fråga är under 18 år gammal och räknas därför som ett barn. Det är olagligt att köpa och inneha pornografiska bilder/videon på barn enligt 16 kap. 10a § Brottsbalken. Detta räknas som barnpornografibrott och straffet till detta är fängelse i högst två år beroende på hur ringa/grovt brottet är. Räknas det som grovt är straffet fängelse i högst sex år. Återkom om du har fler frågor.

Är antinazistiska symboler hets mot folkgrupp?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar över användningen av hakkors i konst, på kläder, tygpåsar m.m där meddelandet som går fram är av anti-nazistisk karaktär. Får man lov att sälja objekt med ett motiv som innehåller t.ex ett hakkors som är överstruket, en blomma med hakkorset i som någon trampar på, eller någon som kastar hakkors i soptunna? Är själva hakkorset skäl nog till en anklagelse för hets mot folkgrupp eller är det kontexten den presenteras i som bestämmer? Kan motiven annars falla in på någon annan form av regelbrott?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Brottsbalken 16 kap. 8 § definierar hets mot folkgrupp enligt följande: "Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter." Ett klistermärke där någon slänger ett hakkors eller liknande är symboliken mycket tydlig att det handlar om ett avståndstagande från nazism, alltså är det inte sådan missaktning som avses i HMF-lagen. Kort sagt: Det går bra att sälja sådana klistermärken. Hoppas du fick svar på din fråga.

Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?

2021-03-05 i Övriga brott
FRÅGA |Om tillträdesförbud till butik!Om det gäller en butik i en större kedja med samma ägare, t.ex, systembolaget, coop, H.M etc,Kan tillträdesförbudet komma att gälla alla butiker i hela kedjan om ägaren begär det, eller kan det bara begränsas till den butik som brottet skett i?Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa och hänvisa till lag om tillträdesförbud till butik (tillträdesförbudslagen) och Prop. 2020/21:52 som är lagens proposition. InledningDin fråga rör det nya tillträdesförbudet till butik som trädde i kraft den 1 mars 2021. Din fråga är om ett tillträdesförbud gäller för en enskild butik eller om ett tillträdesförbud omfattar alla butiker som ingår i samma butikskedja. Allmänt om det nya tillträdesförbudetEnligt den nya lagen om tillträdesförbud till butik får en person över 15 år förbjudas att få tillträde och vistas i en butik (1 § tillträdesförbudslagen). Om butiken befinner sig i ett köpcentrum är det endast den enskilda butiken som omfattas av tillträdesförbudet, inte hela köpcentrumet. Det är däremot möjligt för flera butiker i samma köpcentrum att beviljas tillträdesförbud mot samma person (Prop. 2020/21:52 s. 99).För att en person ska kunna få ett tillträdesförbud ska det finnas särskilda omständigheter som pekar på att det finns en risk att personen kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid en sådan riskbedömning ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i butiken eller i anslutning till butiken (2 § tillträdesförbudslagen). Brotten som åsyftas är de som riktar sig mot butiken eller mot besökare eller personal.Ett förbud kan i huvudregel endast komma i fråga om personen tidigare har begått brott i butiken. En större försiktighet krävs om personen har begått ett enstaka brott då risken för brott eller allvarliga trakasserier ska vara klar och konkret (Prop. 2020/21:52 s.101).I undantagsfall kan ett tillträdesförbud meddelas för en person som tidigare inte har begått brott i eller i anslutning till butiken. Undantagsfallet är om personen har upprepade gånger utfört handlingar som kan karaktäriseras som förstastadium till brott. Det finns inte något formellt hinder mot att fatta tillträdesförbud till butiker där personen tidigare inte begått brott. Däremot blir det svårt att konstatera att det finns en risk för brott i den butik som förbudet ska avse (Prop. 2020/21:52 s.101).Ett tillträdesförbud får bara meddelas om det är proportionellt och om skälen uppväger åtgärdens befarade intrång och men. I de fall som en mindre ingripande åtgärd kan användas istället för ett förbud får inte ett tillträdesförbud meddelas. (2 § tillträdesförbudslagen).Det är en allmän åklagare som prövar frågor rörande tillträdesförbud. För att ett tillträdesförbud ska träda i kraft mot en enskild person måste en butiksföreträdare ansöka om detta skriftligen till en åklagare. Det är även möjligt för Polismyndigheten att göra en anmälan om tillträdesförbud till en åklagare om det finns ett samtycke från butiksföreträdaren (6 § tillträdesförbudslagen).Omfattar det nya tillträdesförbudet en enskild butik eller en hel butikskedja?Ett tillträdesförbud är utformat för att omfatta enskilda butiker och omfattar därför inte hela butikskedjor eller köpcentrum. Det hänger ihop med att en åklagare som fattar beslut om tillträdesförbud fattar beslut om enskilda butiker (1 § och 6 § tillträdesförbudslagen). Däremot är det möjligt att en person får tillträdesförbud till flera butiker men det måste finnas en risk för brott eller allvarliga trakasserier i relation till varje butik. SammanfattningEtt tillträdesförbud meddelas för enskilda butiker. Det betyder att en person som får ett tillträdesförbud till en butik som ingår i en kedja får lov att tillträda och vistas i andra butiker från samma butikskedja. Det är dock möjligt att samma person får tillträdesförbud till flera olika butiker men det sker via enskilda prövningar och är ingenting som sker automatiskt. Vid prövningen av ett tillträdesförbud ska det göras en riskbedömning. I huvudregel ska brott tidigare ha begåtts för att konstatera att det finns en risk för brott eller allvarliga trakasserier. Det är endast i undantagsfall som ett tillträdesförbud kan meddelas om en person tidigare inte har begått ett brott i eller omkring butiken.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, vart i veckan tagen efter jag snattat godis för ett värde på cirka 50kr. Polisen sa att jag skulle få betala en dagsböter och förmodligen få en prick i registret. Jag undrar hur stor chans det är att jag faktiskt får en prick och hur isåfall den prick kommer att påverka mina framtida val. Till exempel körkort.
Maryam Naqqar |BelastningsregistretOm du döms för snatteri kommer du att hamna i belastningsregistret. Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst 6 månader. Precis som polisen säger är det högst troligt att du kommer få betala dagsböter. Denna "prick" kommer att finnas kvar i fem år i registret efter att domen dömts ut, se 17 § 9 p. lagen om belastningsregister. Pricken försvinner därmed ur registret 5 år efter domen, beslutet eller godkännande av strafföreläggandet (17 § 9p). Om du vid en rättegång döms för stölden införs du med en notering i det så kallade belastningsregistret ("prick" i registret). Detsamma gäller om stölden varit så liten att endast en åklagare fattat beslut om strafföreläggande och du inte överklagat, se 3 § Lag om belastningsregister här . Om du döms till ett bötesstraff står noteringen kvar i fem år enligt 17 § punkt 9 samma lag.När det gäller noteringens påverkan i ditt vardagsliv beror den på vilket typ av vardagsliv du har. En notering är nästan uteslutande tillgänglig för domstolar och myndigheter. Det innebär till exempel att du, om du skulle begå nya brott, kommer att få en annan bedömning av vilket straff som är lämpligt. Vid upprepad brottslighet anser man att det finns större skäl att döma till fängelse till exempel. Beträffande arbete så kan noteringen påverka om det gäller arbete på myndighet eller domstol, för en detaljerad lista se 10 § och framåt i Förordningen om belastningsregister här . När det gäller annat arbete har endast verksamheter som bedriver psykiatrisk vård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom, eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott rätt att få ett utdrag ur registret, se 10 § Lag om belastningsregister och 21 § Förordningen om belastningsregisterNär det gäller körkortstillstånd är det Länsstyrelsen som beslutar om detta och de har enligt 10 § 6 punkten i Förordningen om belastningsregister rätt att utfå ett utdrag. Länsstyrelsen gör en bedömning om personen är lämplig för körkort, se 2 § Körkortslagen här . Enligt 9 § Körkortslagen kan Länsstyrelsen bestämma en tid som måste förflyta innan personen kan få tillstånd, en så kallad spärrtid som kan vara från en månad till tre år. Det är alltså detta du kommer råka ut för om du blir fälld för brottet. Vid bedömningen av hur lång spärrtiden ska vara gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av ditt fall, där de framförallt läser domen. Tiden beror dels på vilken typ av brott det gäller. Tiden beror även på hur lång tid som förflutit sedan du begått brottet. Jag tror dock inte att din spärrtid kommer att vara lång då det rör sig om en mindre brott, dvs snattat godis för 50 kr. Därmed kommer med stor sannolikhet att inte påverka ditt körkort.Hälsningar,

Vad gäller vid införsel av knogjärn?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har en fråga gällande import av ett farligt föremål, i detta fall ett knogjärn. Vi hittar på att knogjärnet importeras genom att kunden beställer det via en näthandel i utlandet. Kan föremålet beslagtas av tullverket? Begår personen som beställer föremålet ett brott?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först gå igenom vilka krav som ställs på införsel av knogjärn för att sedan besvara dina andra frågor.Vad krävs för att föra in knogjärn i Sverige?För import av knogjärn krävs det särskilt tillstånd (1 § Förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål). Tillstånd ges bara om föremålet är tänkt att ingå i en vapensamling eller innehas för liknande ändamål (2 §). Tillstånd till införsel prövas av Polisen (3 §). Du kan läsa mer om detta på Polisens hemsida.Begår den som beställer föremålet ett brott?Så länge personen som beställer föremålet har fått tillstånd från Polisen begår denne givetvis inget brott. Om personen inte har tillstånd riskerar den att dömas för smuggling enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling (5 § Förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål).Kan föremålet beslagtas av tullverket?Tullverket kan beslagta varor som varit föremål för brott enligt lag (2000:1225) om straff för smuggling och som kan antas bli förverkade på grund av detta, du kan läsa mer om detta på Tullverkets hemsida.SammanfattningsvisFör att föra in knogjärn i Sverige krävs särskilt tillstånd. Om personen som beställer föremålet inte har haft tillstånd, riskerar den att bli ansvarig för brott enligt lagen om straff för smuggling. Tullverket kan vidare beslagta knogjärnet om brott har begåtts.

Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i butik?

2021-02-27 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i en butik? Jag tänker exempelvis på olovlig befattning med smuggelgods och hur mycket isåfall för att det skall vara brottsligt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om man köper cigaretter som smugglats in i landet gör man sig skyldig till olovlig befattning med smuggelgods, vilket kan ge böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar (12 § SmuggelL). För köp anges att handlingen medför straffansvar om köpet är avsett att ersätta en reguljär transaktion (d.v.s. ett vanligt köp av icke-insmugglade varor) även om det rör sig om någon enstaka vara (prop. 1999:00/124 s. 143). Som jag tolkar uttalandet i förarbetet till lagen kan man dömas för olovlig befattning med smuggelgods om man så köper ett endaste paket smuggelcigaretter.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,