FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott28/10/2023

Vad är straffet för övergrepp i rättssak?

En person som har vittnat emot mig för en misshandel men han har nämnt min avlidna bror på fult sätt o påstått att han är terrorist o han har inte något med saken att göra. Jag tog åt mig o skrev till honom att må gud straffa dig för att du nämnde min avlidna bror din fegis och jag blev misstänkt för övergrepp mot rättsak efteråt? Jag sa till polisen att jag bry mig inte att han har vittnat emot mig men varför dra han in min bror? Kommer jag bli dömd för övergrepp tro du o va e straffet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du skrivit till en person som vittnat mot dig i en rättegång och framfört det du skrev i din fråga ovan till honom, som en reaktion på det som kom fram vid rättegången. Nu undrar du om du kommer bli dömd för övergrepp i rättssak, vilket du delgivits misstanke om, samt vad straffet i så fall är. Relevanta rättsregler för att svara på din fråga finns framför allt i brottsbalken (BrB).

Brottet övergrepp i rättssak innebär bl.a. att med våld eller hot om våld angripa någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, vittnat eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet, eller att hindra någon från en sådan åtgärd. Det omfattar också andra gärningar som medför lidande, skada eller olägenhet eller hot om sådana gärningar (17 kap. 10 § BrB). För att kunna bli dömd krävs att åklagaren presenterar så pass stark bevisning att domstolen anser det ställt bortom rimligt tvivel att du har begått den brottsliga gärning som åklagaren påstår. Utan att veta vad det finns för bevis i detalj är det svårt att svara på om du kommer att bli dömd, men om det t.ex. finns meddelanden och liknande mellan dig och den andra personen bevarade så skulle jag säga att detta är starka bevis. Det beror också på hur domstolen bedömer det du skrivit. För mig är det inte självklart att det du skrivit ovan måste tolkas som ett hot om våld. 

Brott av normalgraden kan ge fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Ett mindre allvarligt brott ger fängelse i upp till ett år. För grovt brott är stadgat fängelse i lägst två och högst åtta år (17 kap. 10 § BrB). Straffvärdet fastställs i varje fall utifrån den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde insett om detta samt hans eller hennes avsikter och motiv. Man beaktar särskilt om brottet inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person (29 kap. 1 § andra stycket BrB). Utöver detta finns det möjlighet att ta hänsyn till försvårande och förmildrande omständigheter i varje fall. Som du förstår finns det alltså många faktorer som har betydelse när det gäller att avgöra hur hårt ett straff blir i varje fall. Utifrån vad du berättat tycks det röra sig om ett brott av normalgraden, eller möjligen av mindre allvarligt slag. Straffet bör alltså inte överstiga fängelse i fyra år vid fällande dom. Det ska dock sägas att övergrepp i rättssak generellt anses vara ett ganska allvarligt brott, som ska ge fängelse även om straffvärdet är relativt lågt. Ett straffvärde över tre månader tycks i allmänhet anses motivera fängelse.

Sammanfattningsvis är det svårt att säga om du kommer bli dömd – det beror helt på bevisningen och domarnas bedömning av denna. Om du blir det, finns det mycket som talar för att det kan bli aktuellt med ett fängelsestraff – åtminstone om straffvärdet överstiger tre månader.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo