Är det tillåtet att filma barn som utför sexuella handlingar om filmen har ett annat ändamål än att påverka åskådarna sexuellt?

2021-07-26 i Övriga brott
FRÅGA |I de s.k. förarbetena till barnpornografilagen (prop. 1997/98:43 s. 80 näst sista stycket) står det att en sekvens som skildrar barn i "sexuella sammanhang" i en vanlig spelfilm inte nödvändigtvis är pornografisk. Fråga: Innebär detta att det är tillåtet att filma barn som utför sexuella handlingar om filmen väsentligen har ett annat ändamål än att påverka åskådarna sexuellt?
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer jag att försöka besvara din fråga genom att närmare diskutera begreppet "pornografisk". Rättsliga utgångspunkter Barnpornografibrott regleras i 16:10 a BrB. Precis som du återgiver har lagstiftaren i ovannämnda prop angivit skälen till hur bestämmelsen ska tolkas. Där nämns det självklara faktumet att det inte går att straffbelägga all avbildning av nakna barn eller alla bilder där ett barns könsorgan kan urskiljas även om sådana bilder skulle kunna stimulera en del människors sexualdrift. För att en bild av ett barn skall vara straffbar måste det därför fordras att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk (prop. 1978/79:179 s. 9). Definitionen av "pornografisk" i den mening som avses i brottsbalkens bestämmelser är i sin tur en bild, som utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanade sätt skildrar ett sexuellt motiv (prop. 1970:125 s. 79 f.). Bilder i vanliga familjealbum blir således inte pornografiska, och inte heller exemplet du tar upp i din fråga. Som motivering till detta anges att det avgörande istället bör vara vilket syfte framställningen har. Om ändamålet med framställningen väsentligen är att påverka åskådaren sexuellt kan det vara fråga om en pornografisk produkt. Men om framställningen har andra syften, t.ex. konstnärliga, torde den inte vara att beteckna som pornografisk. Den uppmärksamme läsaren inser då att det snabbt blir en fråga om tolkning i det enskilda fallet, som ska ses i ljuset av alla sakomständigheter. Detta innebär att en viss film mycket väl ändå kan anses vara pornografisk, även om syftet med filmen har ett annat syfte än att påverka åskådarna sexuellt. SammanfattningAvslutningsvis kan sägas att en bild är pornografisk om den är utmanande och som syfte har att påverka betraktaren sexuellt. Om däremot dess syfte är att vara och används i vetenskapliga, exempelvis medicinska, eller konstnärliga syften så är bilden inte pornografisk. Bilder som däremot visar barn begå sexuella handlingar är alltid pornografiska oavsett om vuxna finns med i bilden eller inte. Även om ett barn på en serie bilder varit påklätt i början av serien och just den bilden inte i sig varit pornografisk, har hela bildserien bedömts som barnpornografi om efterföljande bilder i den varit av den karaktären (NJA 2002 s. 265).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Polismärke vid registreringsskylt

2021-07-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag funderar på att göra ett special tillverkat klistermärke under min personliga reggplåt på min bil med -(polisenslogga) POLISEN (Polisenlogga) - bryter jag mot någon lag, eller är detta möjligt för mig?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall en person obehörigen utgiver sig för att utöva myndighet så gör denne sig skyldig till brottet föregivande av allmän ställning, vilket påkallar påföljden böter eller fängelse i högst sex månader, alternativt fängelse i högst två år om brottet är att betrakta som grovt (17 kap. 15 § Brottsbalken [1962:700] [BrB]). Detsamma gäller om en person obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger sken av att denne tillhör en kår i det allmännas tjänst. Att tillägga ett polismärke under din personliga registreringsplåt kan uppfattas ge ett sken av att du skulle tillhöra poliskåren. Min juridiska uppfattning är således att en sådan skylt innebär straffansvar. Med vänliga hälsningar

Får min granne blockera in- och utfarten och därmed försvåra åtkomsten till min fastighet?

2021-07-20 i Övriga brott
FRÅGA |HejVi har länge upplevt att ankomsten till vår fastighet blockeras av att vår granne blockerar vägen till vår egendom genom att parkera sin bil mitt på vägen. Bengtsfors kommunen har byggt en ramp som också hjälper till att blockera vägen.Vi har flera gånger varit i kontakt med fastighetsägaren och egaren av bilen registreringsnumret TDB 912 utan att saken har lösts.Vi har tidigare varit i kontakt med Bengtsfors kommune via telefon och fått feedback från om at kommunen inte hade kontrollerat att rampens läge ledde till en blockering av en gemensam väg.Dessutom anser vi att genom att blockera vägen som den gör idag är det ett stort hinder för utryckningsfordon för våra och andra fastigheter, något v bl.a.i upplevde hösten 2020.Ärendet rapporterades till polisen för 14 dagar sedan.Vi befinner oss i en desperat situation och behöver hjälp med vad vi kan och bör göra för att lösa saken. Vad är deras råd?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är trafikförordningen (TrF) och brottsbalken (BrB). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen inte kommer att bli särskilt lång.Enligt 3 kap. 55 § 1 st. 2 p. TrF får inte ett fordon parkeras på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras. För att detta in- och utfartsförbud ska vara tillämpligt krävs alltså att trafiken "väsentligen försvåras", med vilket menas att det i princip ska vara omöjligt för fastighetsägaren att ta sig till och från fastigheten med sitt fordon. Utifrån din ärendebeskrivning torde den nuvarande situationen täcka rekvisitet "väsentligen försvåras". I övrigt kan (får) kommunen genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är enskilda inom ett visst område meddela särskilda trafikregler om stannande eller parkering av fordon, 10 kap. 1 § 1 st. TrF. Oavsett vilket äger din granne inte rätt att parkera bilen på det sätt som nu sker. Det ska dock noteras att utan en kommunal föreskrift kan dennes beteende inte straffsanktioneras med stöd av trafikförordningen, jfr 14 kap. 3 § TrF, men däremot med hjälp av annan lagstiftning (se nästa stycke nedan). Det ska även tilläggas en trafikant enligt 2 kap. 6 § TrF inte får bryta eller på annat sätt hindra en kolonn av fordon som tillhör den kommunala organisationen för räddningstjänst. Incidenten med utryckningsfordonen är därför allvarlig och borde enligt min mening ha föranlett en skyldighet för grannen att betala penningböter, 14 kap. 3 § 1 p. TrF.När det sedan gäller den straffrättsliga aspekten kan följande anföras. I 8 kap. 8 § 1 st. BrB anges att den som olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. Att blockera någons in- och utfart innebär naturligtvis en olägenhet för fastighetsägaren och omöjliggör också åtkomsten till fastigheten, vilket många gånger kan betraktas som en olovlig besittningsrubbning. Med andra ord betyder ovanstående att grannens agerande kan vara brottsligt. Förutom att de objektiva rekvisiten som följer av lagparagrafen måste vara täckta krävs även att grannen haft uppsåt, dvs. avsikt att föröva brottet på det sätt som kommer till uttryck i lagtexten, 1 kap. 2 § BrB. Exakt vad som har gjorts i förhållande till Polismyndigheten är för mig ovisst, men min uppfattning är att en formell polisanmälan bör göras. Därutöver finns en möjlighet att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Men låt oss ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på onsdag den 21/7 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Förfalskning av betyg

2021-07-10 i Övriga brott
FRÅGA |HejJag behöver verkligen hjälp med mitt problem. Jag har gjort fel några år sen och nu antagning.se har polis anmälat mig gör förfalskade betyg. Jag erkänner mig jättemycket och pratade med polisen med de skickade mig till tingsrätten. Jag behöver råd med att kan man prata med antagningen och be om ändra den. Jag är mycket ledsen och har inte använt något. Snälla hjälpa mig.
Ibrahim Halwachi |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Brottet som du gjort dig skyldig till genom att förfalska dina betyg kallas för urkundsförfalskning och finns föreskrivet i 14 kap. 1 § Brottsbalken. Precis som du beskriver så har antagning.se en policy där de anmäler misstänkta förfalskningar till polisen. Min bedömning är att antagning.se lämnat över ärendet till polisen och att du därför bör lägga ditt fokus hos polisen som utreder.Hur man hanterar en urkundsförfalskning är inte alltid lätt och vidare inte heller vad man själv kan göra i en sådan situation!Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

I vilka situationer aktualiseras ansvar för tjänstefel för myndighetspersonal med mera?

2021-07-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, varför ställs aldrig personer som begår till synes grova brott till svars för detta. Jag tänker tex en person dom jobbar på Sos alarm och när folk som ör mycket svårt sjuka ringet akutv, begär akut hjälp men mekas detta. Sedan kort därefter hittas personen död i bostaden. Det finns öven många fall dör svårts sjuka uppsökt akut sjukvård nekat hjälp, skicks hem och kort därefter avlidit i hemmet för att de nekats vård. Min fråga är varför ställs inte personal på Sos larm, läkare etc. till svars och åtalad då det är uppenbart att deras agerande orsakats andra människor död,
Dani Elipas Gobraeel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättsliga utgångspunkterVid besvarandet av din fråga utgår jag ifrån att personen som eventuellt ska ställas till ansvar är myndighetspersonal, d.v.s jobbar offentligt/statligt på något sätt. Ett exempel är en polisman eller en brandman. I förevarande fall är SOS Alarm till hälften ägt av staten och till hälften ägt av SKL (Stockholms Kommuner och Landsting), därmed kan vi betrakta eventuella larmare som myndighetspersonal. Det brottet som därmed hade kunnat bli aktuellt är tjänstefel enligt 20 kap 1 § BrB. Bestämmelsen lyder såhär:Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.Det finns två saker som man bör tänka på.1. Man kan aldrig väcka åtal mot en kommun, utan brott i svensk rätt kan endast begås av fysiska personer. I detta fallet måste man peka ut enskilda medarbetare på kommunen.2. Om du misstänker att ett brott har begåtts (dvs tjänstefel) ska du göra en polisanmälan. Det är då en åklagare som bestämmer om handlingen är brottslig och om det finns tillräcklig bevisning för att väcka allmänt åtal. Det kan även förekomma fall där det skett ett uppenbart misstag som exempelvis en förundersökningsledare/polis upptäcker redan på förundersökningsstadiet till ett brott, ett praktexempel är att samtal till SOS Alarm skett men att medarbetaren tillkallat ambulans/hjälp alldeles för sent. Det krävs däremot uppsåt/oaktsamhet som ovan nämnt, och generellt är kravet ställt ganska högt. Något annat brottsligt förfarande borde inte kunna bli aktuellt.Bedömning med hjälp av ett exempel Sanna A jobbar på SOS Alarm, måndag 20:00 får hon ett paniksamtal av Alex som påtalar att han ser en person som ligger på marken och förblöder. Sanna talar om för honom att han ska behålla lugnet men talar om för honom att hänga kvar i samtalet innan hon kan hjälpa till - istället för att omedelbart fråga efter plats, vad som skett och tillkalla ambulans med mera. Detta är ett uppenbart fall av felaktig myndighetsutövning, oberoende av om personen dör på grund av medarbetarens underlåtenhet eller inte. Man bör emellertid ha i åtanke att det inte är helt säkert att personen ändå skulle överlevt om ambulans tillkallats "i rätt tid", något som också tas i beaktande vid en eventuell bedömning av om det föreligger skäl att väcka åtal för brott. Jag vill också lägga till en kort anmärkning och säga att personer som begår tjänstefel faktiskt ställs till ansvar för detta, men att det kanske inte sker så "offentligt" att vem som helst upptäcker det. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får jag bära skyddsväst och/eller uniform vid airsoftspel?

2021-07-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, undrar om det är lagligt att bära “skyddsväst" och/eller uniform som är utsett för airsoft spel på offentlig plats? Skyddsvästen i fråga har ingen officiell skyddsklass utan har endast skumgummi plattor.
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kan delas upp i två delar där jag tar den enklare delen, avseende skyddsvästen, först.För att något ska vara förbjudet och för att det allmänna (myndigheter) ska få sanktionera ett sådant förbud krävs i Sverige enligt den s.k. legalitetsprincipen att det finns en lag eller annan föreskrift som meddelats med stöd av en lag som tydligt slår fast förbudet i fråga. Någon sådan lag eller annan föreskrift finns inte beträffande innehav och bärande av skyddsväst (även när det är tal om skyddsväst som uppfyller någon av skyddsklasserna), till skillnad från annan polisiär och militär utrustning. Det är alltså fullt tillåtet för dig att bära en sådan under airsoftspel på allmän plats.När det gäller uniformer blir svaret något mer komplicerat. Som utgångspunkt är det fullt tillåtet att klä sig som man vill och genom t.ex. uniformsbärande visa att man tillhör en viss organisation. Dock föreskrivs i brottsbalken (BrB) 17 kap. 15 § att om någon obehörigen utger sig för att utöva myndighet döms denne för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller om någon obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger denne sken av att tillhöra bl.a. försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst.Det är alltså bara myndighetsutövning såsom agerande, samt bärandet av vissa slags uniformer och liknande utrustningsdetaljer som är straffbart. Det bör noteras att det med "försvarsmakten" endast är den svenska försvarsmakten som avses med ordalydelsen (menas något annat lands främmande makt behöver nämligen denna tydligt anges, enligt legalitetsprincipens krav). När det gäller begreppet "annan kår i det allmännas tjänst" är detta betydligt mer vittomfattande och kan innefatta all slags samhällstjänande uniformspersonal, t.ex. poliser, ordningsvakter, parkeringsvakter, kustbevakare, tullinspektörer m.m. Anledningen till förbudet är helt enkelt att enskilda inte ska kunna ge sken av att tillhöra en myndighet/ha befogenhet att utöva myndighet och obehörigen ta sig rätten att styra över andra enskilda.Det framgår inte av din beskrivning mer exakt vilken slags uniform du tänkt bära, men en tumregel som du bör kunna utgå från är att om uniformen vanligen används av någon slags myndighetsutövande organisation, bör du avstå från att bära den under airsoftspelet. Som sagt gäller inte förbudet om du bär t.ex. utländsk militäruniform, och förmodligen inte heller utländska myndigheters uniform som tydligt särskiljer sig från dem som används av svenska myndigheter (ingen lär tro att någon i t.ex. gammal östtysk polisuniform eller nutida rysk polisuniform är en svensk polis dvs. du ger inte "sken" av detta med lagtextens ord).I korthet – Sammantaget kan sägas att bärandet av skyddsväst är fullt tillåtet, medan det för uniformens del beror helt på vilken uniform det är för att detta ska vara tillåtet.

Hög och störande musik, brottsligt?

2021-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |Får man inte spela hög musik (på dagtid) på sin egen tomt efter 1 juli 2021? Grannen ringde polisen när min 10 åring spelade musik på vår gård en vardag kl 17 på eftermiddagen. Han hade inte spelat musik någon längre stund utan Max under 30 minuter! Vi bor i villa.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Från den 1 juli 2021 får polisen utfärda ordningsböter till de som spelar hög och störande musik. Detta beslut trädde ikraft som en åtgärd för att effektivisera lagföring av denna typ av brott.Brottet klassas som förargelseväckande beteende och kan ge penningböter 16 kap. 16 § brottsbalken. Beslutet innebär alltså en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning.Hög och störande musik?På polisens hemsida går att läsa att det är upp till polis på plats att göra bedömningen av om musiken är att anse som hög och störande. Barn under 15 årBarn som är under 15 år och begår brott kan inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När polisens utredning är klar tar andra myndigheter över, för barn under 15 år får socialtjänsten bestämma vad som ska hända.AvslutningsvisTanken med utvidgningen av bestämmelsen förargelseväckande beteende avseende hög och störande musik är inte att polisen omedelbart ska utfärda ordningsbot utan istället föra en dialog där de ber vederbörande sänka musiken eller flytta till en annan plats där de kan spela musik ostört. Om detta inte sker kan det därefter bli aktuellt med ordningsbot.Läs mer på polisens hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Finns det vissa tider man inte får spela hög musik?

2021-07-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, nu från och med 1 juli 2021 har ju en lag som ger polis möjlighet att bötfälla för hög musik ur bilar och då är min fråga om det finns skrivet vilka tider det gäller eller om vi som har bil ljud som hobby nu bara kan kasta allt vi äger och byta till nån annan hobby för att slippa böterna helt. Inte hittat nånting gällande några tider på dygnet när lagen gäller osv så är väldigt fundersam.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det olagligt att spela hög musik på allmän plats?Den händelse eller situation du beskriver, att spela hög musik från exempelvis en bil på allmän plats, är straffbelagt och rubriceras som förargelseväckande beteende. Straffbestämmelsen lyder enligt följande:"Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter" (16 kap. 16 § BrB). Att föra oljud på allmän plats har varit kriminaliserat i nämnda paragraf även innan den 1 juli 2021. Skillnaden i vad som hänt nu den 1 juli 2021 jämfört med tidigare är att polisen nu har möjlighet att utförda ordningsböter mot den som spelar hög musik, exempelvis från en bil. Tidigare har polisen inte haft befogenhet att utfärda ordningsböter på plats för ett sådant beteende, utan händelsen ska ha utretts av polis och sedan lagförts via åklagare och/eller domstolsväsendet. Vad är ordningsböter?Ordningsböter är en form av böter, ett straff, som kan utfärdas av polis för brott som endast har penningböter i straffskalan. Ordningsböter utfärdas direkt på platsen för brottet och om boten accepteras likställs den med en lagakraftvunnen dom. Det är riksåklagaren som beslutar om vilka brott som kan lagföras genom ordningsböter, och det är det som har hänt nu gällande att spela hög och störande musik på allmän plats. Beteendet har alltså varit straffbelagt även innan, men polisen har inte haft möjlighet att utfärda ordningsböter direkt på plats. Finns det några speciella tider på dygnet när lagen gäller?Den aktuella bestämmelsen föreskriver inga speciella tider då det skulle vara otillåtet att spela hög musik, utan lagen gäller hela tiden. Det är alltså inte tillåtet att föra oljud på allmän plats oavsett tid på dygnet. Om du vill får du gärna läsa mer om den nya ordningen med ordningsböter på åklagarmyndighetens hemsida som du hittar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar