Är det olagligt att sälja en trimmad moped?

2021-02-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall det är lagligt att som privatperson sälja en trimmad moped klass 1.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är inte olagligt att köpa eller sälja en trimmad moped. Det som däremot är olagligt är att köra den. Den som som kör en trimmad moped gör sig i regel skyldig till olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna kontakta oss igen!Hälsningar,

Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?

2021-02-20 i Övriga brott
FRÅGA |Min arbetskollega ville inte skriva under papper på en bilskada på en av företagets bilar då hon inte har något med detta att göra Hon är bara vanlig anställd. Chefen/plats chefen lade papper på hennes skrivbord..Men hon la dem tillbaka sa att hon tänker inte skriva på något. Han sa till henne att det inte kommer hända något mm. Han försökte få henne skriva på. Men detta ville hon inte göra. Hon ringde mig tala om detta. Jag sa att du ska verkligen inte skriva på. Det gjorde hon inte heller. Saken är den att det kom på mail en bekräftelse till henne om bilen. Hon misstänker urkundsförfalskning? straff??
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag vill inte spekulera för mycket i händelseförloppet men tänker försöka förklara den lagliga aspekten av det, dvs. om detta kan räknas som urkundsförfalskning och i sådana fall eventuellt straff för det. Så som jag förstår din fråga misstänker ni att chefen (eller någon annan) har skrivit på pappret ifråga med din kollegas namn. Samtliga förfalskningsbrott hittar du i 14 kap. brottsbalken (BrB). UrkundsförfalskningHela 14 kap. BrB består av så kallade "effektbrott", vilket innebär att brotten blir straffbara först när det innebär fara i bevishänseende. Det är med andra ord inte straffbart att förfalska någons underskrift för att sedan låta pappret ligga i en skrivbordslåda utan tanke på att använda det till något eller med risk för att det ska användas. Det framgår inte riktigt vad er chef tänkt göra med pappret, om det handlar om att företaget ska kunna få ut på bilförsäkringen eller något annat. Men om vi ponerar att er chef faktiskt har tänkt använda pappret som ett bevis för skadans inträffande så skulle det kunna räknas som det innebär skada i bevishänseende. Vidare måste det vara sannolikt att en förväxling faktiskt skulle kunna ske. Man får alltså fråga sig hur lik underskriften är din kollegas riktiga signatur. Här kan man exempelvis jämföra med andra handlingar som din kollega skrivit under, exempelvis körkort och pass. Om förfalskningen är "tillräckligt bra" så räknas det som att förväxling kan ske, vilket gör handlandet straffbart. Om er chef tänkt använda pappret som någon typ av bevis och den förfalskade signaturen är trovärdig kan det bli fråga om brottet urkundsförfalskning i 14 kap 1 § BrB eftersom chefen obehörigen har skrivit under pappret med din kollegas namn. För urkundsförfalskning är straffet upp till två års fängelse. Förvanskning av urkundJag vill även nämna brottet förvanskning av urkund i 14 kap 2 § BrB som en alternativ brottsrubricering för chefens handlande. Detta är en mildare variant av urkundsförfalskning (ringa brott). I princip gäller samma kriterier som för urkundsförfalskning ovan men beroende på syftet till förfalskningen kan denna rubricering bli aktuell istället. Om det rör sig om något av mindre värde, dvs. ett inte så viktigt papper så skulle det räknas som förvanskning av urkund. Eftersom jag inte vet vilken typ av papper det handlar om eller syftet bakom är det inte möjligt att säga vilken rubricering som skulle bli aktuell i ditt fall. Straffet för förvanskning av urkund är fängelse upp till sex månader. Anslutande kommentarerOm du och din kollega känner att det jag har beskrivit ovan träffar vad ni misstänker att chefen har gjort skulle jag råda er att polisanmäla händelsen. Innan dess kan det dock vara bra att prata med chefen för att potentiellt få en förklaring till hur detta har kunnat inträffa. Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med följdfrågor eller andra funderingar! Med vänliga hälsningar

Straffvarning

2021-02-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag är 16 år och har nyligen fått en straffvarning till följd av ringa stöld. Jag undrar nu hur och i vilka fall detta kan komma att påverka mig i framtiden.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister. Nedan kommer en redogörelse för straffvarningens innebörd vid ärenden om anställning, då jag utgår från att din fråga avser detta.StraffvarningEn straffvarning innebär att åklagaren beslutar att inte åtala för brott om personen var under 18 år vid tidpunkten vid brottet och det rör sig om ett enklare brott (åtalsunderlåtelse). Det utdöms ingen påföljd utan i stället meddelas en straffvarning (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).Uppgift om straffvarning i belastningsregistretVid utfärdande av straffvarning kommer varningen att registreras i belastningsregistret. Straffvarningen kommer att tas bort från registret tre år efter det att den blev utfärdad (17 § p. 11 b lagen om belastningsregister).En uppgift om straffvarning kommer inom de tre kommande åren att vara synlig vid potentiella anställningar inom vissa myndigheter. Vill du exempelvis tjänstgöra inom Försvarsmakten eller arbeta inom Kriminalvården kommer de att kunna se i ditt belastningsregister att det har utfärdats en straffvarning (jfr 10 § förordning om belastningsregister). Det här kan ha en inverkan i negativ bemärkelse för den aktuella tjänsten och rekryteringen.Det är emellertid inte samtliga arbetsgivare som kommer att kunna se att det har meddelats en straffvarning inom de kommande tre åren. När man exempelvis ansöker om tjänst inom skola eller där arbetet innebär kontakt med barn, ska ett begränsat registerutdrag lämnas. Det innebär att registerutdraget endast ska innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje och sjätte stycket förordning om belastningsregister). När tre år har förflutit från det att straffvarningen har utfärdats kommer uppgiften att tas bort från ditt belastningsregister. Det innebär att inga framtida arbetsgivare kommer att kunna se att du tidigare har fått en straffvarning. Det här gäller både om en arbetsgivare begär ett begränsat registerutdrag eller om det är en myndighet som har rätt att få ett fullständigt utdrag.Sammanfattningsvis, kommer straffvarningen att vara synlig för arbetsgivaren inom de tre kommande åren om du ansöker om anställning vid en myndighet som har rätt att få fullständiga uppgifter ur ditt belastningsregister. Det här kan ha en negativ inverkan på rekryteringen om myndigheten finner det begångna brottet vara ett hinder avseende lämpligheten för den potentiella tjänsten.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur definieras begreppet "kniv" enligt lagen?

2021-02-11 i Övriga brott
FRÅGA |När i prossesen av att bli en vass kniv från en rätblocksformad metallbit börjar kniven gällas som kniv? Är det när den börjar bli vass? Så får jag ha en knivformad metallbit, men som inte är vass än till skolan (tex för att visa till lärare eller vänner)?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förbud mot att inneha kniv på allmän plats och undantagen från förbudet:Förbud mot användning av knivar regleras i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). I 1 § knivlagen står det att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Undantagen från denna huvudregel är när en t.ex har köpt en kniv från en butik och skall transportera hem kniven, eller om kniven är en del av ens arbetsutrustning (t.ex en snickare). Vid dessa fall är det fullt acceptabelt och befogat att inneha en kniv i strid med de platser som föreskrivs i 1 § knivlagen. Vad räknas som en kniv?Det finns ingen exakt definition av vad som skall anses utgöra en kniv, utan en sådan bedömning måste således domstolen göra i det enskilda fallet. Men när det är fråga om ett föremål med en vass egg kan det alltid presumeras omfattas av förbudet i knivlagens bestämmelser.Rent juridiskt sett torde alltså ett trubbigt, ospetsigt knivformat föremål utan en vass egg kunna medtas till en allmän plats såvida föremålets egenskaper inte på något sätt kan tolkas som en kniv ägnad att användas som vapen mot individers liv eller hälsa.I slutändan blir det alltså en fråga om lämplighet där det för säkerhetens skull alltid är bäst att kontakta och fråga de ansvariga på platsen om det är okej att ta med ett sådant föremål, och syftet med medtagandet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?

2021-02-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Om en kassörska i dagligvaruhandel skulle råka sälja folköl till 17åring, utan uppsåt, vad kan hända då? Kan det finnas förmildrande omständigheter? Har det funnits sådant fall där personen friats?Föredrar svar via e-post.
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kostnadsfria frågor som vi besvarar publiceras på Lawlines hemsida. Självklart är du som frågeställare alltid anonym. Sammanfattningsvis är det ett brott att sälja folköl till minderåriga. Är brottet däremot av mindre allvarlig karaktär, det vill säga "ringa", ska det däremot inte straffas. Det är ett brott att sälja alkohol till minderårigaFolköl får som bekant inte får säljas till personer under 18 års ålder (3 kap. 7 § Alkohollagen). Den som sysslar med försäljning av folköl eller annan alkoholhaltig dryck har därmed ett ansvar att kontrollera att köparens ålder (3 kap. 8 § Alkohollagen). Säljer kassörskan folköl till en person under 18 års ålder gör hon sig därmed skyldig till brottet "olovlig dryckeshantering" (11 kap. 9 § Alkohollagen). Brottet kan begås både med uppsåt och av oaktsamhet. Det innebär att även misstag kan utgöra brott. Straffet för olovlig dyckeshantering är böter eller fängelse i högst 6 månader.Ringa brott ska inte straffasI alkohollagen finns dock en bestämmelse som anger att ringa brott inte ska straffas (11 kap. 10 § Alkohollagen). I ett rättsfall från 2006 hade en kassörska av oaktsamhet sålt 6 folköl till en 16 – åring och därmed gjort sig skyldig till nyss nämnda brott. Domstolen ansåg att brottet skulle betraktas som ringa och därmed inte straffas (RH 2006:13) . Faktorer som beaktades vid bedömningen av om brottet var att anse som ringa var den begränsade mängden alkohol, köparens ålder och att det saknades uppsåt hos kassörskan. Enligt domstolens bedömning verkar det som att köparens närhet till 18 års ålder gjorde det mer försvarligt med en felbedömning gällande köparens ålder. Rättsfallet stämmer i många avseenden överens med de omständigheter du beskriver. Mycket talar för att fallet du beskriver hade bedömts som ett ringa och därmed icke straffbart fall av olovlig dryckeshantering. Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga!Hälsningar,

Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott

2021-02-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag undrar var de beloppsmässiga gränserna går mellan ringa bidragsbrott, bidragsbrott av normalgraden, grovt bidragsbrott och vårdslöst bidragsbrott samt vad de olika preskriptionstiderna för respektive brott är numera efter den nya bidragsbrottslagen som trädde i kraft från 1 januari, 2020 ?Efter vad jag har förstått är de beloppsmässiga gränserna, straffskalorna samt preskriptionstiderna att jämställa med de gränser som gäller vid bedrägeribrott ?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dina frågor får vi titta i Brottsbalken (BrB) samt bidragsbrottslagen (BBL).Gränsdragning mellan de olika graderna av bidragsbrottFör det första ska påpekas att det inte endast är beloppet som är det avgörande vad gäller grad av bidragsbrottet. Beloppet är definitivt vägledande, men även andra omständigheter, såsom om falska handlingar har använts eller om brottet är en del i en systematisk brottslighet är av betydelse. Det görs helt enkelt en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet (3 § BBL). Precis som du säger har det uttalats i förarbetena att beloppsgränserna ska kunna jämföras med andra förmögenhetsrättsliga brott, såsom stöld och bedrägeri (prop 2006/07:80 s. 97). Ett ringa bidragsbrott bör, enligt uttalanden från Åklagarmyndigheten, understiga 2000 kr (RättsPM 2020:1 s. 5). För att brottet ska vara grovt, kan riktvärdet, efter en jämförelse med brottet "grov stöld", sägas vara över fem prisbasbelopp (RättsPM 2020:1 s. 5). I dagsläget motsvarar detta 238 000 kr. Vårdslöst bidragsbrottVad som är avgörande vid bedömningen av om straff för vårdslöst bidragsbrott ska dömas ut, är att den misstänkte begått brottet av grov oaktsamhet (4 § BBL). I de övriga fallen ska bidragsbrottet ha begåtts med uppsåt, det vill säga avsiktligen (1 kap 2 § BrB). Det är dock inte straffbart att genom grov oaktsamhet begå ett bidragsbrott om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig (4 § 2 st BBL). Vad som avses med ett "mindre allvarligt" belopp kan sägas vara belopp under 6000 kr (RättsPM 2020:1 s. 5). PreskriptionstiderPreskriptionstiderna för de olika typerna av bidragsbrott är:- Ringa bidragsbrott: två år (om gärningen begicks innan den 1 januari 2020)- Bidragsbrott av normalgraden: fem år - Grovt bidragsbrott: tio år- Vårdslöst bidragsbrott: två år (om gärningen begicks innan den 1 januari 2020) (35 kap 1 § BrB). De nyaste ändringarna i BBL har dock medfört att preskriptionstiden för ringa och vårdslösa bidragsbrott begångna efter den 1 januari 2020 är fem år (7 § BBL). Hoppas du fick svar på din frågor!Vänliga hälsningar

Är det olagligt att kolla på porr om personen i videon är 14 år?

2021-02-15 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrade en sak, i Japan är byxmyndigheten 13, i sverige är det 15 och USA 18, är det lagligt att kolla på porr om en person i videon är 14 och jag t.ex är en USA-Medborgare, är det olagligt?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att vara byxmyndig syftar på åldern när en person får genomföra samlag eller andra sexuella handlingar, eller mer korrekt; när en person kan anses kunna samtycka till samlag eller andra sexuella handlingar. Detta kommer till uttryck i sexualbrottslagstiftningen där det exempelvis framgår i 6 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) "Den som, med ett barn under 15 år, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år". Om man jämför våldtäkt mot barn med "vanlig" våldtäkt stadgas istället i 6 kap. 1 § BrB att det ska ses som våldtäkt om en person (alltså någon över 15) inte deltar frivilligt. Att kolla på en pornografisk video utgör inte ett sexualbrott enligt 6 kap. BrB. Byxmyndigheten har således inte någon egentlig betydelse i detta fall. Om det är olagligt eller inte beror på vilket lands lagar som kan anses tillämpliga i fallet, vilket är beroende av ett visst antal omständigheter som t.ex var brottet begås, vilken stats medborgare som drabbas m.m. I svensk rätt kan den som kollar på barnpornografi göra sig skyldig till barnpornografibrott. Att kolla på barnpornografi är olagligtI förhållande till svensk rätt kan även att betrakta en pornografisk bild (även filmer) av ett barn utgöra ett barnpornografibrott (16 kap. 10a § femte punkten BrB). Med barn menas i detta fall inte när personen är byxmyndig i jämförelse med ovan, utan avser en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Att gärningspersonen betraktat filmen innebär att gärningspersonen ska ha tillgodogjort sig innehållet i bilden/filmen, alltså ett slags kvalificerat tittande. Förutom att betraktandet, krävs för straffansvar att gärningspersonen måste ha berett sig tillgång till bilden, vilket kan sägas ställa krav på en viss aktivitet från gärningsmannens sida. Det kan exempelvis vara att gärningsmannen betalar för att titta på bilden, köper ett abonnemang på en webbsida som visar barnpornografiska bilder eller bereder sig tillträde till sidor som kostnadsfritt tillhandahåller sådana bilder. Ett typfall kan sägas vara att någon söker upp en webbsida med barnpornografiska bilder och tittar på bilderna på skärmen. Som svar på din fråga om det är olagligt eller inte, så beror det på vilket lands lagar som kan vara tillämpliga. Enligt svensk lag är det olagligt att kolla på porr om en person som är med i videon är 14 år, eftersom den då utgör ett barn. Vilken ålder byxmyndigheten inträder har således ingen egentlig betydelse i detta sammanhang, utan avser att skydda barn och unga från sexualbrott. Kriminaliseringen av barnpornografi har motiverats i huvudsak av den integritetsskada som kan uppkomma för ett barn som medverkar vid tillkomsten av en pornografisk bild. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det ett brott att undanhålla information från polisen?

2021-02-11 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Person 1 har begått blåljussabotage, person 1:s kompis, person 2 blir kontaktad av polisen där de vill fråga om person 1, men person 2 vill inte säga något. Begår person 2 ett begått brott?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det endast ett möjligt scenario vid dessa typer av fall där en individ begår ett brott genom att ljuga eller undanhålla sanningen från staten, och det är när detta görs efter att eden i 36 kap. 11 § rättegångsbalken har lagts. Att ljuga under ed utgör brottet mened som regleras i 15 kap. 1 § brottsbalken och kan leda till högst 8 år om brottet anses vara grovt. Sammanfattning:Att avstå från att utge information rörande en annan persons kriminella aktiviteteter från polisen är således inte ett brott enligt svensk rätt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,