Är det brottsligt att säga ordet "neger"?

2021-07-04 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Är det straffbart om tre familjemedlemmar (etniskt svenska, vita) sitter och pratar och en av dem använder ordet neger när hen beskriver vilka som bor grannar? Diskussionen sker i detta slutna sällskap i en av familjemedlemmarnas hem. Ingen granne är närvarande eller hör.MVH
Dani Elipas Gobraeel |Hej!,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättsliga utgångspunkterJag strukturerar mitt svar genom att först förklara vad som krävs rent generellt för att det ska vara fråga om brott, det vill säga vara olagligt, varefter jag tar upp ett par brott som kan komma i fråga i denna situation för att sedan belysa med praxis. I avslutningen återfinns en diskussion kring din specifika fråga, det framgår att diskussionen sker bakom "stängda dörrar".UppsåtNär det kommer till brott och straff är det i regel Brottsbalken (BrB) som är tillämplig lag. Huvudregeln säger att det krävs uppsåt, det vill säga att brottet begås med insikt om vad som görs samt insikt om konsekvenserna för detta, för att en handling ska kunna anses som brottslig (1 kap. 2 § BrB).Aktuella brottEn bestämmelse som skulle kunna bli tillämplig i ett fall där ordet används är hets mot folkgrupp. Den som genom ett uttalande eller annat meddelande som sprids uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp som anspelar sig bland annat på hudfärg, som i det här fallet, ska dömas för hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § BrB). Användningen av ordet kan ses som ett uttryck för missaktning gentemot en grupp av personer och därmed resultera i brottet hets mot folkgrupp. Den nämnda paragrafen nämner emellertid att det även måste vara fråga om en spridning, vilket innebär att mer än ett fåtal personer ska ha tagit del av missaktningen. Frågan blir då om kravet på spridning är uppfyllt i detta fall när en familjemedlem använder uttrycket till de övriga. Eftersom det rör sig om fler än ett fåtal personer är kravet sannolikt uppfyllt.Även förolämpning skulle kunna komma i fråga, men detta om det riktades mot någon särskild indivd och denna utsattes för kommentarerna mer direkt. Den som uttrycker sig nedsättande gentemot annan ska dömas för förolämpning om det är ägnat att kränka dennes självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB). Användning av ordet skulle kunna anses som att uttrycka sig nedsättande och därmed resultera i förolämpning enligt denna paragraf.RättspraxisDet har förekommit ett fall där en hovrätt bedömt att det utgjort missaktning av en grupp individer med viss hudfärg vid upprepade uttalanden av ordet. Gärningsmannen dömdes härmed för hets mot folkgrupp (Hovrätten för Nedre Norrland mål nr B 906-15).En hovrätt har även bedömt att ett uttalande av ordet varit fråga om förolämpning. Domstolen ansåg att användandet av ordet var ägnat att såra offrets ärekänsla. Gärningsmannen dömdes i och med detta för förolämpning (HovR mål nr B 1131-08).SammanfattningSammanfattningsvis blir det främst fråga om hets mot folkgrupp. För att det ska vara fråga om brott krävs därtill diverse rekvisit (villkor) som ska vara uppfyllda för att det ska utgöra ett brott. Det krävs uppsåt till brottet och att uppsåtet täcker frånvaron av rättfärdigande omständigheter, det vill säga, personen i fråga ska förstå att det inte är okej att uttala sig på detta sätt.Däremot är inte alla form av uttryck för ordet olagligt. Enligt Justitiekanslern uppfattas ordet som nedsättande men det är inte alltid brottsligt att använda sig av ordet (Justitiekanslerns beslut daterat 2010-09-16, diarienummer 5720-10-31).Huruvida det är olagligt att använda ordet i detta sammanhang kommer avgöras mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, där det fordras att alla de nödvändiga rekvisiten för straffansvar är uppfyllda.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får barn målsägandestatus vid barnpornografibrott?

2021-07-01 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har förstått det så att barnpornografibrott inte är ett brott mot person utan mot allmän ordning. Jag undrar därför om barnet som skildras i pornografisk bild får status som målsägande i en rättegång mot den misstänkte gärningsmannen (dvs. den som tagit bilden)?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är barnpornografibrott ett brott mot allmän ordning?Barnpornografibrott är ett brott som är placerat i 16 kap. brottsbalken (BrB) med rubriken Om brott mot allmän ordning. Som utgångspunkt riktar sig brotten i kapitlet mot staten och inte mot enskilda. Barnpornografibrottet anses emellertid ha dubbla skyddsintressen – brottet ska skydda det enskilda barnet från kränkning, men det ska också skydda barn i allmänhet från den kränkning som barnpornografiska skildringar. Brottets placering är dock inte självklar och har flertalet gånger varit uppe för diskussion (se exempelvis prop. 2019/20:69, särskilt sida 16). Vad innefattar barnpornografibrott?Brottet barnpornografi är omfattande och är uppdelat i fem olika punkter. Barnpornografibrott innefattar således den som skildrar barn i pornografisk bild, sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, förvärvar eller b bjuder ut en sådan bild av barn, förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till (16 kap. 10 a § BrB). Får det utsatta barnet ställning som målsägande?Vid barnpornografibrott är det möjligt att barnet också blivit utsatt för något sexualbrott i 6 kap. BrB, och barnets ställning som målsägande är i de situationerna mer självklar. 6 kap. BrB har rubriken Om sexualbrott och riktar sig mot enskilda personer och inte mot staten.Med beaktande av barnpornografibrottets placering i 16 kap. BrB har barnets ställning som målsägande varit delvis oklar. Regeringen beslutade därför att tillkalla en särskild utredare för att bland annat utreda frågan år 2005. Utredningens betänkande lades sedan fram i SOU 2007:54. Utredningens bedömning var att ett barn som avbildats i en barnpornografiskt bild normalt sett är att anse som målsägande i ett barnpornografibrott. Ställningen är emellertid inte självklar utan måste i sista hand avgöras vid varje enskilt fall (se SOU 2007:54 s. 311). SammanfattningBarnpornografibrottets placering i 16 kap. BrB utesluter alltså inte att barnet som skildrats får ställning som målsägande. Utgångspunkten är snarare att barnet de facto erhåller målsägandestatus i fråga om barnpornografibrott, men det måste ändå göras en bedömning i varje enskilt fall. Brottets placering i brottsbalken beror på brottets dubbla skyddsintresse och att lagstiftaren anser att brottet inte bara utgör en kränkning gentemot det enskilda barnet, utan även mot barn i allmänhet. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du veta mer rekommenderar jag dig att läsa vidare i SOU 2007:54 som tar upp flera aspekter av din fråga och diskuterar det utförligt tillsammans med andra frågor så som rätten till målsägandebiträde och ersättning till brottsoffer. Med vänliga hälsningar

Får man ställa sig med sitt fordon framför en fastighet så att boende har svårare att komma ut på gatan?

2021-06-28 i Övriga brott
FRÅGA |Får man parkera på gatan och blockera ingången till huset där det bor äldre och rörelsehindrade personer som har behov av sjuktransport och färdtjänst? Dessa har inte förmågan att runda alla bilar ca 20 meter åt vardera håll?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på hur omständigheterna närmare ser ut kan situationen att man blockerar av en "ingång" till ett hus leda till flera olika överväganden. Dels uppkommer parkeringsrättsliga frågor, dels (i korthet) rent straffrättsliga sådana.När det gäller parkeringsjuridiken beror svaret på om ingången till huset är belägen på allmän/kommunal mark (t.ex. en allmän gata, trottoar/gångbana eller liknande vid ingången) eller om den ligger på privat mark/tomtmark.Är det så att ingången utgör allmän mark gäller enligt trafikförordningen (TrF) 3 kap. 55 § att ett fordon inte får parkeras på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras. Detta kan kallas för "in- och utfartsförbudet". För att förbudet ska vara tillämpligt krävs dock att trafiken som sagt "väsentligen försvåras" dvs. i princip ska man inte på något sätt kunna, med sitt fordon, manövrera sig ut från in- eller utfarten för att den ska anses blockerad och regeln vara tillämplig. I brist på närmare information i ditt fall beror det alltså på hur pass hindrande fordonet/fordonen står.Är det däremot så att ingången inte utgör någon in- eller utfart och inga fordon hindras, utan att fordonen bara står på gatan på så sätt att dessa äldre personer enbart behöver gå en extra sträcka på drygt 20 meter för att komma ut på gatan aktualiseras inget stannande- eller parkeringsförbud i TrF, såvida inte kommunen angett något särskilt förbud med hjälp av skyltning samt en s.k. lokal trafikföreskrift (LTF) enligt TrF 10 kap.Om gatan vid ingången till huset är belägen på privat mark gäller enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) att det är markägaren själv som måste bestämma om villkor för eller förbud mot parkering och tydligt ange dessa med hjälp av vägmärken, enligt LKOP 1 och 3 §. Har detta inte skett är det alltså inte otillåtet för ett fordon att stå uppställt på sättet du anger.Kort kan därtill nämnas att den som uppsåtligen för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar denne friheten kan dömas för olaga frihetsberövande, enligt brottsbalken 4 kap. 2 §. Bestämmelsen tar alltså sikte på många tänkbara typer av frihetsberövanden, och att hindra någon från att ta sig ut från en bostadsingång med hjälp av exempelvis fordon kan utgöra olaga frihetsberövande. Dock anses ett krav vara att brottsoffret måste ha förlorat rörelsefriheten så gott som fullständigt genom att denne hindras att förflytta sig från en viss plats. Hindret måste vara väsentligt, även om det inte behöver vara fullkomligt oöverstigligt. I det här fallet lär det dock inte vara tal om något brott såsom olaga frihetsberövande eftersom det är svårt att se att fordonet/fordonen skulle parkeras på ett så pass "instängande" eller inhägnande sätt så att dessa äldre personer som bor i huset inte alls kan ta sig därifrån.Hoppas du får nytta av mitt svar!Med vänlig hälsning,

Inte inställa sig vid kallelse - värnplikt

2021-06-24 i Övriga brott
FRÅGA |Om men har blivit inkallad till att göra lumpen. Vad blir det för följd av att inte inställa sig till värnplikten.
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga!Som svensk medborgare är du försvarsplikt från att du fyllt 16 till det år du fyllt 70, 1 kap 2 § lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt (samt 2-3a §§). Du skyldig enligt lag att inställa dig vid kallelse. Om du inte inställer dig, kan du dömas till böter eller fängelse högst 1 år. 10 kap 1-2 §§. Det kan även bli aktuellt med hämtning enligt 10 kap 6 §. Om du blivit kallad, men uteblir utan giltigt skäl, får Totalförsvarets plikt- och prövningsverk eller den myndighet som Totalförsvarets plikt- och prövningsverk bestämmer besluta att han eller hon på egen bekostnad ska hämtas genom Polismyndighetens försorg. Dock föreskrivs det i 10 kap. 6 § 2 st. vad som anses vara giltiga skäl. Det kan exempelvis vara sjukdom eller annan omständighet som du inte kunnat räkna med eller annan omständighet som beslutande myndighet finner som giltig ursäkt.Detta nämns även i 2 kap 5 § att om du är förhindrad att inställa dig enligt kallelsen, skall du snarast anmäla det till den myndighet som har utfärdat kallelsen. Detta är exempelvis intyg om skada eller annat som förhindrar dig från att delta.Sammantaget, riskerar man att straffas med böter (eller fängelse) om man inte inställer sig utan giltigt skäl. Hoppas detta besvarar din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Skriva läxor åt andra

2021-07-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag har en kompis som studerar på universitetet som (spök)skriver uppgifter åt folk på Gymnasienivå. Kan detta leda till några påföljder för den universitetsstuderande eller ligger detta ansvaret på gymnasiestudenten?Tack på förhand.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du har en kompis som skriver uppgifter åt andra människor på gymnasienivå varpå du undrar om detta är tillåtet och kan leda till påföljder. Min bedömning är att detta inte är tillåtet enligt svensk rätt. Genom att sätta dit någon annans uppgift så kan detta betyda att personen begår urkundsförfalskning, vilket regleras i (14 kap. 1 § brottsbalken). Jag avråder därför din kompis från att i fortsättningen skriva uppgifter åt andra på det viset du beskrivit.Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Måste en boutredningsman anmäla ett brott som den får kännedom om?

2021-06-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag har en syster som genomgår en smutsig skilsmässa. Nu är en Bodelare utsedd av Tingsrätten. I möte med Bodelare uppvisar exmaken ett ändrat dokument (inte äktenskapsförord utan ett avtal om att min syster avstår viss förmögenhet) , om detta dokument skulle gälla i dess nya form skulle det innebära att min syster går miste på ett belopp om nära två miljoner kronor. Det syns att dokumentet är ändrat. Min fråga är, har Bodelare krav på sig att anmäla brott. Som jag ser det rör det sig om urkundsförfalskning.Med vänlig hälsning!
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk lag finns det ingen anmälningsplikt avseende brott som redan har begåtts, däremot har man en skyldighet att anmäla brott som är pågående. Om man underlåter att anmäla ett pågående brott kan man dömas för underlåtenhet att avslöja brott enligt 23 kap 6 § brottsbalken. Man behöver bara anmäla ett pågående brott under förutsättning att anmälan kan göras utan fara för dig eller din familj. Underlåtenhetsbrottet aktualiseras enbart för vissa brott, typiskt sett grövre brott såsom misshandel och mord. Det ska finnas stadgat i lagtext att underlåtenhet att avslöja ett visst brott kan innebära ansvar enligt 23 kap 6 § brottsbalken för att underlåtenshetsbrottet ska kunna aktualiseras. Typiskt sett gör man alltså inte sig skyldig till något brott om du inte gör en anmälan till polisen efter att ha fått kännedom om ett brott som redan är begånget.För att avgöra om man är skyldig att anmäla ett brott måste man titta bland de sista paragraferna i det kapitel där brottet som begåtts finns angivet. Där kan man sedan utläsa om brottet omfattas av skyldigheten att avslöja brott i 23 kap 6 § brottsbalken.För att ta ditt exempel med urkundsförfalskning så får man gå till 14 kap 3 § i brottsbalken där urkundsförfalskning finns reglerat. I 14 kap 13 § brottsbalken finns bestämmelsen om underlåtenhet att avslöja brott i vissa fall. I denna paragraf anges det inte att det är brottsligt att underlåta att avslöja urkundsförfalskning. Detta betyder således att boutredningsmannen inte har någon skyldighet att anmäla brottet. Detta innebär naturligtvis inte att din syster inte kan anmäla brottet om hon så önskar.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När är en bild barnpornografisk?

2021-06-28 i Övriga brott
FRÅGA |Fråga om barnpornografi.På en fest ställde sig min 17-årige son medvetet och på skoj framför en tv-apparat som visade en laglig porrfilm. Hans kompis tog med sonens samtycke en bild på honom när han står framför tv:n och skrattar. Jag tycker inte det är roligt att min son finns på en bild där han står och skrattar framför en tv som visar en porrfilm. Jag funderar på om bilden som hans kompis tog är att anse som barnpornografi? Ändamålet med bilden var ostridigt inte att påverka någon betraktare sexuellt, utan togs på "skoj". Men min son är ändå under 18 år och därmed ett barn.Fråga: Är en sådan bild som min sons kompis enligt ovan tog, sannolikt att anse som barnpornografi?
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är att anse som barnpornografi?Din fråga aktualiserar bestämmelsen om barnpornografi i 16 kap. 10 a § brottsbalken. Enligt paragrafen är det bland annat förbjudet att skildra barn i pornografisk bild. Vad som avses med ett barn framgår uttryckligen i lagtexten – det måste vara en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Definitionen på pornografisk bild är dock inte lika entydig utan bedömningen måste göras enskilt varje bild för sig. Generellt kan man dock säga att bestämmelsen gäller bilder av alla slag och att kriminaliseringen inte är begränsad till bilder där barn är med i handlingar som uppenbarligen har en sexuell innebörd utan det är tillräckligt att barn förekommer tillsammans med en eller flera vuxna personer som utför sådana handlingar. Även om intresset att skydda barn från utnyttjande i sexuella sammanhang är starkt så är en viss försiktighet i bedömningen påkallad så att det straffbelagda området inte blir alltför vidsträckt. För att hanteringen av en bild av ett barn ska vara otillåten fordras vanligtvis att den enligt allmänt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk.Vad som gäller i ditt fallDu anger att din son som blivit fotad är 17 år. Enligt definitionen i barnpornografi-bestämmelsen är han alltså ett barn. Frågan är dock om fotografiet som han finns med på faktiskt kan klassas som en pornografisk bild. Som sagt måste en enskild bedömning göras från fall till fall och det är därför svårt att ge ett konkret svar på denna fråga – ytterst är det domaren som avgör. Utifrån din beskrivning framstår det dock som att den ifrågavarande bilden inte är ägnad att sexualisera din son eller på annat sätt vädja till sexualdriften. Bilden är som du beskriver det "tagen på skoj" och har inte mer sexuell innebörd än att pornografi visas på en tv som är med i bilden. Utan att ha sett bilden är detta enligt min uppfattning inte tillräckligt för att bilden ska kunna klassas som en pornografisk bild och det skulle därför troligtvis vara svårt att hålla personen som tagit bilden straffansvarig för barnpornografi.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Är det brottsligt om någon utsätter mig för kränkande tillmälen?

2021-06-17 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag är privatperson och har köpt en tjänst, webbproduktion och drift, av ett AB.Jag är inte nöjd med vad jag har fått för pengarna och är i en tvist med säljaren. Säljaren lägger all skuld och ansvar på mig, vilket jag upplever är oerhört orättvist. Jag får inget gehör för någonting utan vad jag än kommer med vrider han tillbaka det mot mig.Nu har detta spårat ur och jag mår inte bra av detta. Hans personangrepp, spydiga kommentarer och nedlåtande attityd gör mig både trött och ledsen.Nu vill jag gå vidare till ARN, vilket jag informerat om (han menar att jag hotas, så även detta vänder han till ett fel som jag gör). Han skriver att "nu blir det skrattfest hos ARN". Jag är riktigt trött på honom och svarar "Trevligt att man kan bjuda på det!"Var dumt av mig att gå ner till hans nivå men han svarar:"Synd att vi skattebetalare får stå för det bara, för vad jag kan se så bidrar du inte direkt till den kassan utan belastar den bara. "Meddelandet fortsätter med andra spydigheter, men detta får mig att känna ett starkt obehag. Han sitter ju på personuppgifter och till saken hör att jag är sjukskriven för PTSD och utmattning. Att jag varit sjukskriven i några år pga psykiska problem är oerhört känslig och personligt.Jag har blivit sårad och nedstämd av detta. Han gör mig illa och han verkar inte ha några gränser. Att säga att jag belastar samhället ekonomiskt gör mer ont än den där dumma tjänsten.Vad gör jag? Jag mår inte bra av detta.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du undrar vad du kan göra åt säljarens beteende. För såvitt jag förstår har du redan bestämt dig för att låta Allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten med bolaget varför den delen inte kommer att behandlas nedan. Av ditt ärende följer inte heller någon närmare beskrivning av tvistens innehåll, vilket naturligtvis också gör det svårt att kommentera den. Men glädjande är att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Och skulle det vara så att du önskar att få tips avseende din tvist med bolaget kan vi gå igenom denna i samband med telefonrådgivningen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är brottsbalken (BrB), vilken är den huvudsakliga strafflagen.Förolämpning, vad gäller?Det måste inledningsvis framhållas att människor tyvärr många gånger kan bete sig riktigt illa utan att det för den skull går att göra någonting åt det rent juridiskt, dvs. det kan ofta vara svårt att kunna konstatera en brottslig gärning. Men utifrån din ärendebeskrivning kan säljaren eventuellt ha gjort sig skyldig till brottet förolämpning eftersom du nämner "personangrepp, spydiga kommentarer och nedlåtande attityd". I 5 kap. 3 § 1 st. BrB sägs att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Och i lagrummets (lagparagrafens) andra stycke uttalas vidare att om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Med förolämpning avses en handling som uteslutande är ägnad (menad/åsyftad) att såra någon annans självkänsla, vilket kan bestå i skällsord, nedsättande kommentarer, beskyllningar, föraktfulla gester, förödmjukande imitationer och andra dylika gärningar. Notera dock att brottsoffret måste uppfatta gärningsmannens budskap varför det i lagens mening inte går att förolämpa någon om inte uttalandet eller beteendet riktas direkt mot den person som är tänkt att utsättas för den kränkande gärningen. Ett spridande av negativa uppgifter till tredje man (utomstående personer), utan att den angripne lägger märket till detta, utgör alltså inte en förolämpning, men kan naturligtvis omfattas av andra straffbestämmelser som exempelvis förtal, 5 kap. 1 § BrB. Vid bedömningen av om en gärning utgör en förolämpning tas inte bara hänsyn till den angripnes (din) subjektiva upplevelse utan även faktorer som parternas relation, eventuella tidigare språkbruk och yrken kan beaktas. Det handlar alltså om en i viss mån objektiv betraktelse av händelseförloppet, brottsoffrets egen uppfattning ensamt duger inte alltid för att kunna avgöra vad som egentligen utgör en straffbar gärning (se prop. 2016/17:222 s. 74 f.). På ren svenska innebär detta som sagt att personer inte sällan kan bete sig riktigt illa utan att det får några straffrättsliga konsekvenser. Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2004 s. 331 kan nämnas som exempel på när yrket ibland kan få bäring på rättsliga bedömningen. I det här rättsfallet hade en person i samband med ett polisingripande uttalat skällsord riktade mot poliserna, vilket inte ansågs tillräckligt för att konstituera brottet förolämpning eftersom det hos poliser vid utförande av tjänsteåtgärder av straffprocessuell natur (exempelvis ett frihetsberövande) bör finnas en viss tolerans mot den ilska som personer kan komma att uppvisa vid ingripandesituationer. Men som konsument tillhör du inte någon yrkesgrupp som borde kunna tåla mer. Slutligen ska tilläggas att förolämpning är ett uppsåtligt brott, vilket betyder att det fordras uppsåt (avsikt) hos gärningsmannen. Om denne av misstag eller av oaktsamhet (vårdslöshet) skulle agera i enlighet med lagtexten, men inte har för avsikt att kränka brottsoffret, går vederbörande fri från ansvar. Men det verkar ju inte vara fallet här. Säljaren är kunnig (medveten) om vad denne gör och hans inställning vittnar om att hans avsikt hela tiden verkar har varit att utföra de aktuella handlingarna (de nedsättande kommentarerna).Kan (ska) du göra en polisanmälan?Förolämpning är ett brott som inte lyder under allmänt åtal, vilket innebär att en åklagare inte är skyldig att väcka åtal (jfr 20 kap. 3 och 6 §§ rättegångsbalken). Det här brottet är istället ett s.k. målsägandebrott (målsägande = brottsoffer), vilket följer av 5 kap. 5 § 1 st. BrB där det sägs att brott som förolämpning och förtal inte får åtals av någon annan än målsäganden (du) själv. Om brottet riktar sig mot någon som är under 18 år eller om det anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser vissa i lagen specifikt angivna ärekräkningsbrott kan dock en åklagare väcka åtal, vilket då kommer att föregås av en sedvanlig förundersökning. Sammanfattningsvis kommer du med största sannolikhet att behöva driva det här ärendet själv varför det korta svaret på din fråga lyder att du kan göra en polisanmälan, men att den sannolikt inte kommer att resultera i någon åtgärd från Polismyndigheten. Däremot kan du som sagt själv hänskjuta frågan till domstol. Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Vi tar allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon fredag den 18/6 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,