Vad gäller vid brott mot arbetsgivarens underrättelseskyldighet enligt utlänningsförordningen?

2021-02-10 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Gällande Utlänningsförordning (2006:97) 7 kap. Underrättelseskyldighet 1 b § Om jag som arbetsgivare har anställt en person som har uppehållstilsstånd (medborgare utanför EU/Schengen) i sverige med rätt att arbeta, men missat attt man måste underrätta Skatteverket om det. Vad kan jag eller företaget få för påföljder? Bör jag underrätta Skatteverket så snabbt som möjligt även om det dröjt flera månader? Blir Påföljderna större ju längre tid man har tagit på sig att underrätta Skatteverket? Spelar det någon roll om personen har 2 års uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd?Tack för svar.Mvh
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är arbetsgivare och har en utländsk medarbetare hos dig, en så kallad icke unionsmedborgare, som i och för sig har de erforderliga tillstånd som krävs för vistelse och arbete i Sverige. Du har dock glömt att, i enlighet med den underrättelseskyldighet som följer av utlänningsförordningen (UtlF), meddela Skatteverket om den ifrågavarande arbetstagarens anställning. Du undrar därför om du eller det bolag vars arbetsgivarsida du företräder kan bli föremål för några rättsliga repressalier och huruvida du bör underrätta Skatteverket om det inträffade trots att tidsfristen har passerats med flera månader. Och den lagstiftning som utöver den ovan nämnda förordningen också behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Brottsbalken (BrB). Utlänningslagen (UtlL). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.Inledningsvis kan det konstateras att du i egenskap av arbetsgivare som anställer en utlänning senast månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjades ska underrätta Skatteverket härom (7 kap. 1 b § 1 st. UtlF). Detta känner du dock redan till. Vidare sägs att Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om när och på vilket sätt underrättelse ska göras och om vad underrättelsen ska innehålla. Men vad som händer vid en överträdelse av det nyss nämnda lagrummet (lagparagrafen) framgår däremot inte, varken av lagtexten i förordningen eller i Skatteverkets föreskrifter på det här området (SKVFS 2013:7), varför det vid en första anblick kan vara lätt att få uppfattningen att det endast rör sig om en så kallad lex imperfecta - bestämmelse, det vill säga en rättsregel utan sanktion. Samtidigt går det naturligtvis att argumentera för att ett brott mot föreskrifter meddelade av ett statligt verk utgör ett brott mot den förordning som föreskrifterna grundas på, vilket i sin tur möjligen kan innebära ett brott mot den lag genom vilken regeringen har blivit bemyndigad att utfärda den aktuella förordningen (och ett sådant bemyndigande har regeringen fått på det här området, se 23 kap. UtlL).Mot bakgrund av ovanstående måste därför följande uppmärksammas. I utlänningslagen uttalas att till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms den som 1. uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) inte gör en anmälan som föreskrivs i en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag eller 2. i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning likt den ovan som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse (20 kap. 6 § 1-2 p. UtlL). Och en sådan anmälan som det talas om i det här sammanhanget utgör dessvärre den som nämns om arbetsgivarens underrättelseskyldighet i 7 kap. 1 b § UtlF. Utifrån din ärendebeskrivning innebär det ovan sagda att du personligen skulle kunna ådömas böter eller fängelse, men exakt vilken påföljd som i slutändan blir aktuell (om du befinns skyldig till brott vill säga) avgöras med stöd av 29-30 kap. BrB. Andra påföljder än straffen böter och fängelse är exempelvis villkorlig dom och skyddstillsyn och de senare varianterna kan under vissa i lag angivna förutsättningar kombineras med böter och/eller samhällstjänst. Föga överraskande lyder därför det korta svaret på frågan om du självmant borde kontakta Skatteverket att så är fallet. I händelse av en eventuell brottmålsprocess kan nämligen ett sådant agerande från din sida betraktas som en förmildrande omständighet (ett billighetsskäl) vid den så kallade straffmätningen (29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB) och i förekommande fall leda till påföljdseftergift (29 kap. 6 § BrB) alternativt till och med en från början av åklagaren beslutad åtalsunderlåtelse (20 kap. 7 § rättegångsbalken).Avslutande ord och ytterligare rådgivningMen låt oss inte gå händelserna i förväg utan istället prata igenom detta i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal. Slutligen ska tilläggas, som svar på din sista fråga om uppehållstillståndets karaktär kan få betydelse, att underrättelseskyldigheten för dig som arbetsgivare inte gäller när anställningen avser en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller i en annan EU-medlemsstat (7 kap. 1 b § 3 st. UtlF). Med varaktigt bosatt menas i princip en femårig vistelse utan avbrott (kortare avbrott kan dock stundtals accepteras, se 5 a kap. UtlL). Om vederbörande med det permanenta uppehållstillståndet uppfyllde femårsregeln vid tidpunkten för anställningens ingående undgår du straffrättsligt ansvar eftersom det då inte förelåg någon anmälningsplikt för dig som arbetsgivare. Så svaret på din sista fråga är faktiskt att uppehållstillståndets karaktär (längden på vistelsen i Sverige) kan få viss betydelse i det här sammanhanget.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på fredag den 12/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

När blir knivlagen tillämplig?

2021-02-05 i Övriga brott
FRÅGA |från och när gills en kniv som en kniv? Jag har som hobby att göra knivar , och undrar när de börjar gälla inom knivlagen, är det när de får en spets? när de blir vassa? eller så fort de börjar ha ett egg men som inte ens kan skära igenom trä?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Knivlagens ändamål är att förhindra sådant innehav som typiskt sett ökar risken för användning av våld. Knivlagen stadgar främst att knivar, stick - skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, på skolor eller i fordon på allmän plats. Detta är ett förbud som knivlagen stadgar. Undantag från förbudet är exempelvis att föremålet behövs för arbete eller uppdrag, eller om innehavet med hänsyn till föremålet, innehavarens behov och övriga omständigheter är befogat. En snickare som använder en kniv i sitt dagliga arbete får till exempel åka till och från arbetet med kniven utan att bryta mot knivlagen. Att du tillverkar knivar som en hobby aktualiserar inte direkt knivlagen. Det är först när du innehar knivar på allmän plats som det kan bli olagligt i förhållande till knivlagen. Gällande knivens utformning, så är en mindre allvarlig och farlig kniv oftast mer acceptabel, exempel en morakniv. Det finns exempelvis en specifik reglering för springknivar och springstiletter, som säger att de endast får innehas av personer över 21 år. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer om man förfalskar underskrifter?

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har en syster som har på uppmaning av sin chef skrivit under hälsointyg i andras namn. Vad händer då?
Hellin Gültekin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att din syster och hennes chef på ett eller annat sätt har "samarbetat" för att förfalska andras underskrifter. Detta kan innebära att din syster och chefen har gjort sig skyldiga till urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § Brottsbalken. Påföljden för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år. Ifall de blir påkomna och detta bevisas kan det leda till rättegång. Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Förfalskad underskrift.

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej får man utreda själv som en privat person om hans underskrift var förfalskade? Hur mycket kostar det?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är lite svårt att förstå din fråga, men jag tolkar det som att du undrar hur man som privatperson utreder om någon annans underskrift är förfalskad.Det brott som aktualiseras är urkundsförfalskning. Lagrummet anger att den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt anger en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). De vanligaste typerna av förfalskning består av att man genom att skriva på eller på liknande sätt anger en annan persons namn framställer en falsk urkund. Urkundsförfalskning är ett brott som faller under allmänt åtal. Detta innebär att det ska inledas en förundersökning så snart det pga. angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott förövats (23 kap. 1 § RB). Således krävs det inte att den utsatta personen gör en polisanmälan, utan det är tillräckligt att det på annat sätt kommer till polis eller åklagares kännedom. Här kan det därför vara en god ide att du gör en polisanmälan, och i samband med detta, berättar om och lämnar in sådant som kan vara av bevisvärde och polis/åklagare kan ha nytta av i utredningen, för att stötta förundersökningen. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att köpa cannabisfrön?

2021-02-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag har 2 frågor och hoppas på ja eller nej svar..Är det lagligt att köpa cannabisfrön om man ej stoppar dom i jord och odlar?Och är det lagligt att bära skruvmejsel eller går det under knivlagen?Mvh Lars
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Fråga 1: Är det lagligt att köpa cannabisfrön om man ej stoppar dom i jord och odlar?I Sverige är det i sig inget brott att beställa eller att inneha cannabisfrön. Det är däremot olagligt att framställa narkotika, således att odla cannabis fröna. Att odla fröet skulle betecknas som narkotikabrott (narkotikastrafflagen 1 §). Fråga 2: Är det lagligt att bära skruvmejsel eller går det under knivlagen?Denna frågan är inte helt solklar. Knivlagen stadgar främst att knivar, stick - skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, på skolor eller i fordon på allmän plats (Knivlagen 1 § ). Det hela beror på vad du tänkt använda skruvmejseln till, om den är tänkt för att skada någon eller något, eller för ett otillbörligt ändamål så kan en skruvmejsel anses falla in under knivlagen. Undantag från förbudet stadgar att om föremålet behövs för arbete eller uppdrag, eller om innehavet med hänsyn till föremålet, innehavarens behov och övriga omständigheter är det befogat. En snickare som använder en kniv i sitt dagliga arbete får till exempel åka till och från arbetet med kniven utan att bryta mot knivlagen. Det är många omständigheter som påverkar svaret på denna fråga, och jag skulle behöva mer information för att ge dig ett tydligare svar. Att bära en skruvmejsel kan anses falla in under knivlagen under vissa omständigheter. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att bära kniv på allmän plats?

2021-02-03 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Bakgrund : barn knackar på grannes dörr. Mannen följer efter barnen till en bygdegård där dom hinner låsa in sig. Han bär på en kniv fullt synlig utanpå byxorna, skriker ocj barnen är jätterädda. Vill polisannäla men är rädda för vidare hot från mannen. Vad gäller, skulle han bli fälld för brott mot kniv lag?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om under vilka förutsättningar man får bära kniv finns i lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen). Är det tillåtet att bära kniv på allmän plats?Huvudregeln är att kniv eller liknande föremål som kan användas som vapen, inte får innehas på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Förbudet gäller inte om kniven ingår i särskild utrustning som är hänförlig till ett visst uppdrag. Undantaget gäller för yrken som poliser eller ordningsvakter. Förbudet gäller inte heller om innehavet med hänsyn till övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Det andra undantaget gäller för sådana knivar som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter, samt för knivinnehav som generellt sett framstår som naturligt, exempelvis mindre fickknivar.Vid bedömningen av om ett knivinnehav är att se som befogat är det flera olika omständigheter som behöver bedömas. Man tittar bland annat på anledningen till varför kniven innehas, vad det är för typ av kniv samt hur kniven förvaras.Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § första stycket knivlagen). I ringa fall döms inte till ansvar. Om brottet är grovt döms gärningspersonen till fängelse i högst ett år (4 § andra stycket knivlagen). Fängelsepåföljden är avsedd för grövre fall, och vid bedömningen ske dels knivens art och dels omständigheterna under vilka kniven påträffades beaktas. SammanfattningDet är som huvudregel förbjudet att bära kniv på allmän plats. Utifrån beskrivningen i din fråga kan mannen bli dömd för brott mot knivlagen, eftersom han burit en kniv fullt synlig utanför byxorna, utan någon uppenbar anledning. Om mannen blir fälld kan han bli dömd till böter eller fängelse, beroende på hur grovt domstolen bedömer att brottet är. Du kan för all del kontakta Polismyndigheten, men det finns risk att ärendet läggs ned på grund av bristande bevisning. Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Om förintelsen kan ses som hets mot folkgrupp

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att förneka förintelsen här, kalla det för en bluff inför andra?
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga! Det är inte brottsligt i sak att förneka och förminska förintelsen. Det närmsta man kan peka på är Hets mot folkgrupp, I BRB 16:8.Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Det innebär att en uttalande som sprids offentligt som uttrycker någon missaktning mot en folkgrupp i anspelning på deras trosbekännelse kan bli dömd till hets mot folkgrupp. I flera länder är det relativt vanligt att man kan dömas för förintelseförnekande, men det är inte lika vanligt vid svenska domstolar. Hoppas det besvarade din fråga!

Finns det något lagförslag om att porr ska räknas som prostitution eller våld mot kvinnor?

2021-01-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej Finns det något lagförslag om att porr ska räknas som prostitution eller våld mot kvinnor?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inga förslag om att pornografi skall räknas som prostitution eller våld mot kvinnor, men däremot finns det en motion som nyligen lades fram (2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD)) om åtgärder mot pornografi, klicka på länken för att läsa mer om motionen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/atgarder-mot-pornografi-_H702131. Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.PORNOGRAFIPRODUKTION I RELATION TILL KOPPLERI OCH MÄNNISKOHANDELSvensk lagstiftning ger tydliga riktlinjer till domstolarna i fråga om prostitution, koppleri och människohandel, men när det gäller produktion och distribution av pornografi saknas detta. Nuvarande lagstiftning lämnar stort utrymme för tolkning, vilket framgår av att koppleri- och människohandelslagstiftningen hittills inte tillämpats på porrindustrin.Hälsningar,