FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott12/05/2023

Finns det någon bestämd beloppsgräns för grovt bidragsbrott?

Hej! Vilket summa gäller för grovt bidragsbrott år 2023 har letat men finner inte svar. Tack

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon bestämd beloppsgräns för när ett bidragsbrott ska anses som grovt. När du skriver ”summa” tolkar jag detta som att du syftar på det belopp som utbetalas. Jag kommer i mitt svar främst att använda mig av bestämmelser i bidragsbrottslagen.


En av faktorerna som kan leda till grovt bidragsbrott är ett betydande belopp
Ett bidragsbrott innebär att någon lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som denne är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning. En konsekvens av detta ska vara att det orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas ut, felaktigt tillgodoräknas, betalas ut med ett för högt belopp eller tillgodoräknas med ett för högt belopp (2 § bidragsbrottslagen).


För att ett sådant brott ska bedömas som grovt måste man göra en helhetsbedömning i det specifika fallet, och i denna ta särskild hänsyn till några olika faktorer (se 3 § bidragsbrottslagen). En av de faktorer som kan bidra till att brottet bedöms som grovt är att det rört sig om ett betydande belopp som betalats ut (3 § andra stycket första punkten bidragsbrottslagen).


Det finns ingen bestämd beloppsgräns för grovt bidragsbrott
Varken i lagen eller i lagens förarbeten anges någon bestämd beloppsgräns. Därmed är det inte möjligt att säga vilken exakt summa som ska anses leda till att ett bidragsbrott ska bedömas som grovt. Däremot är uppfattningen att de beloppsgränser som används vid andra förmögenhetsbrott såsom stöld och bedrägeri ska kunna vara användbara även vid bedömningen av ett bidragsbrott (se prop. 2006/07:80 s. 97).


Angående stöld brukar exempelvis ett belopp som uppgår till fem prisbasbelopp vara att anse som ett betydande värde, vilket är ett led i bedömningen om brottet ska anses vara en grov stöld. Fem prisbasbelopp år 2023 motsvarar 262 500 kr. Ett prisbasbelopp år 2023 motsvarar nämligen 52 500 kr (se 1 § förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2023)


Detta belopp skulle därmed kunna användas som vägledning men det finns inget konkret svar. Det skulle därför kunna vara så att exakt samma belopp inte ska innebära att även ett bidragsbrott bedöms som grovt. Beloppet ovan bör därför endast användas som vägledning och inte som något direkt facit.


Storleken på beloppet är inte det enda som spelar roll för bedömningen
Däremot är det som jag nämnt ovan viktigt att notera att även andra faktorer ska vägas in i bedömningen av om brottet ska anses vara grovt. Det ska exempelvis särskilt beaktas om den som begått brottet använt falska handlingar samt om gärningen ingått i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning (se 3 § andra stycket andra och tredje punkten bidragsbrottslagen).


Dessutom är uppräkningen i paragrafen endast exemplifierande och det kan finnas anledning att ta hänsyn till ännu fler faktorer i bedömningen i det enskilda fallet. Det bör därför anses finnas endast begränsat utrymme för att bedöma ett bidragsbrott som grovt enbart på grund av beloppets storlek. Bara för att det rör sig om ett högt belopp måste alltså inte brottet automatiskt anses som grovt. Andra omständigheter och faktorer måste också vägas in i vad som ska utgöra en helhetsbedömning (prop. 2006/07:80 s. 82–83 och s. 96–97). 


Sammanfattning
Sammanfattningsvis finns det ingen exakt gräns för vilken summa som ska leda till att ett bidragsbrott bedöms som grovt. Som jag skrivit ovan skulle dock de beloppsgränser som ofta används vid andra typer av förmögenhetsbrott kunna användas som vägledning även vid bedömningen av bidragsbrott.


Det är däremot mycket viktigt att veta att det endast borde finnas ett litet utrymme att bedöma ett bidragsbrott som grovt enbart med hänsyn till summan som betalats ut. Man måste göra en helhetsbedömning där man beaktar en rad olika faktorer.


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”