FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott25/04/2023

Blev lurad att ladda ned barnpornografi, vad gäller?

Hej! Ska försöka vara kortfattad. Min vuxna son (22år) är kallad till förhör för barnpornografi. Polisen sa att de hittat två videos som han laddat ner, detta för ett årsedan. Bakgrunden till detta berättar sonen är på följande sett: På Instagram tar en kvinna kontakt med honom och vill att han skickar bilder på sig vilket han gör, sen uppmanar hon honom att gå in i en app för där finns hon med bilder på sig själv mm så han går in i appen. Men där finns en grupp med pedofiler och de skickar direkt två filer till honom, som då blir nedladdat till hans mobil, han ser då att det är barnpornografi. De visar även bilden på honom som "kvinnan" fått och skrivit text som: om du inte skickat vidare filmerna sprider vi bilden på dig med röd text "våldtäkman och pedofil" . Han delar ändå inte filmerna. Han har inte varit inne på appen sedan dess. Men polisen har sett just den händelsen. Han har mått jättedåligt över detta, även vi i familjen. Hur ser det ut för honom? Kan det läggas ner eller vad kan han bli dömd till? Vore väldigt tacksam för svar!! Tack!!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det är din son nu misstänkt för barnpornografibrott, trots att han själv inte hade för avsikt att ladda ned eller inneha några barnpornografiska bilder. För att kunna besvara dina frågor på ett begripligt sätt börjar jag med att ge en allmän förklaring av brottet barnpornografibrott, och vad som krävs för ansvar. Sedan tar jag upp frågan om straff eller påföljd. Slutligen säger jag något om förundersökningen och gör en sammanfattande bedömning av läget.

Regleringen finns framför allt i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Allmänt om barnpornografibrottet

Brottet barnpornografibrott finns i 16 kap. 10 a § BrB. Där framgår att med barnpornografi menas pornografisk bild av ett (eller flera) barn. Begreppet är teknikneutralt, så det kan röra sig om såväl en tryckt bild som en digital video eller ett fotografi. Med barn menas en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller är under 18 år.

Flera olika typer av hantering av barnpornografi är förbjuden, men det som verkar vara relevant här är förbudet mot att inneha en pornografisk bild som skildrar barn. Innehav uppkommer t.ex. när en bild eller film sparas på en dators hårddisk.

Värt att nämna är också att det finns tre olika grader av barnpornografibrott, som alla ger olika straff. Brottet kan vara ringa (mindre allvarligt), av normalgraden, eller grovt. Att endast inneha barnpornografi för eget bruk kan tala för att brottet är ringa. Att ha väldigt många bilder eller att barnet är särskilt ungt, är exempel på faktorer som kan tala för att brottet ska anses vara grovt.

Det krävs uppsåt

För att någon ska kunna dömas till ansvar för att inneha barnpornografi krävs att åklagaren kan bevisa att den misstänktes innehav var uppsåtligt (1 kap. 2 § BrB). Det krävs alltså uppsåt i någon form. Uppsåt kan vara en komplicerad sak att förklara, men kan generellt sägas betyda att man ”vet vad man gör”. I förhållande till att inneha barnpornografi innebär det ungefär att man avsiktligt och medvetet har tillgång till bilden. Uppsåtet måste också täcka att det är ett barn på bilden.

Såvitt jag vet har inte någon domstol tagit ställning till frågan att någon vilseleds till att inneha barnpornografi. Att bli lurad till att inneha barnpornografi kan enligt min mening inte anses innebära att uppsåtskravet är uppfyllt i ett initialt stadium. Om bilderna medvetet behålls och inte tas bort direkt är dock innehavet täckt av uppsåt, och brottet är ett faktum.

Vad kan man dömas till för påföljd?

Frågan om vilket straff man kan få för barnpornografibrott hänger ihop med om brottet bedöms vara ringa, av normalgraden eller grovt. Ett ringa brott kan som lägst ge böter eller fängelse i allt från 14 dagar till sex månader. Brott av normalgraden ger fängelse i högst två år, och grovt brott ger fängelse i lägst ett och högst sex år (16 kap. 10 a § BrB).

När man bedömer straffvärdet ska man bl.a. ta hänsyn till vad den tilltalade hade för avsikter och motiv (29 kap. 1 § BrB). Det är svårt för mig att spekulera i hur allvarligt brottet i din sons fall skulle kunna anses vara, eftersom bedömningen är beroende av en mängd faktorer och kan variera i det enskilda fallet. Att det verkar röra sig om relativt få bilder som inte fått någon ytterligare spridning talar för att det är ett ringa brott som också har ett ganska lågt straffvärde. Att din son inte tycks ha haft för avsikt att hamna i besittning till barnpornografi talar också enligt mig för ett lågt straffvärde.

Det kan också sägas att det som utgångspunkt finns en slags utgångspunkt som innebär att man ska försöka välja ett lindrigare straff än fängelse, om det är möjligt (30 kap. 4 § BrB). Att det aktuella brottet inte ger fängelse i över ett år, samt att den tilltalade är ostraffad sedan tidigare, kan tala för att det inte blir fängelse. Om det till exempel saknas anledning att tro att den tilltalade kommer att fortsätta begå brott, är det möjligt att straffet i stället blir villkorlig dom i förening med böter (30 kap. 7 § BrB).

Kan ärendet läggas ned?

Det verkar som att det pågår en förundersökning mot din son. En sådan syftar till att utreda vem som kan misstänkas för det aktuella brottet och om det finns tillräckliga skäl för åklagaren att väcka åtal vid domstol (23 kap. 2 § RB). Arbetet i en förundersökning kan t.ex. gå ut på att man håller förhör.

En förundersökning ska läggas ned om det inte längre finns anledning att fortsätta (23 kap. 4 § RB). Det kan framför allt röra sig om att man kan anta att det kommer att beslutas om underlåtelse att väcka åtal (23 kap. 4 a § första stycket 2 RB). Åtalsunderlåtelse är exempelvis aktuellt om det finns särskilda skäl att besluta om att inte väcka åtal. Min bedömning är att förundersökningen sannolikt inte läggs ned. Det är dock fortfarande möjligt att åklagaren beslutar att inte väcka åtal av andra skäl, t.ex. att det saknas tillräcklig bevisning.

Sammanfattning

Det är alltid svårt att uttala sig om huruvida någon har begått ett brott utan att känna till alla omständigheter. Minst lika svårt är det att säga hur allvarligt brottet är. Tänk därför på att man inte kan dra några säkra slutsatser om framtiden av dessa uppskattningar.

Eftersom din son innehade barnpornografi på sin mobil är dom objektiva förutsättningarna för barnpornografibrott uppfyllda. Det räcker dock inte för att dömas för brottet, eftersom det krävs uppsåt. Om din son omedelbart efter att han förstod att han fick filerna skickade till sig tog bort dessa, kan han knappast sägas ha agerat uppsåtligt. Om han däremot behöll dom med full vetskap om att det var barnpornografi är det möjligt att kravet på uppsåt är uppfyllt.

När det gäller frågan om straffet är min bedömning att det rör sig om ett mindre allvarligt (sannolikt ringa) brott, som antagligen har ett straffvärde på fängelse i maximalt någon enstaka månad. Detta innebär att din son antagligen inte får fängelse alls, utan snarare böter och eventuellt villkorlig dom. Detta förutsätter såklart att gärningen överhuvudtaget bedöms vara ett brott (se ovan), vilket inte är säkert.

Slutligen tycks förundersökningen vara pågående och kommer sannolikt inte läggas ned, utifrån vad jag känner till. Detta betyder dock inte att fallet måste hamna i domstol – åklagaren kan besluta att inte väcka åtal om hen inte anser sig ha tillräckliga skäl att förvänta sig en fällande dom. Det är svårt att ge ett mer precist svar än så.

Hoppas att du fick svar på dina frågor och funderingar!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”