FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/11/2023

Är det tillåtet att inneha kniv på allmän plats?

Blev dömd för kniv på allmän plats och fick böter på 17000:- + 1000:- brottsoffer avgift. Det är väl för mycket? Anser vidare att jag ska frias. Som IT-tekniker fanns även digitalmultimeter, skruvmejsel, plattång i mina fickor. Därför är morakniven ett legitimt verktyg, som jag har rätt att ha i mina snickarbyxor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har blivit dömd för brott mot knivlagen, till böter om 17 000 kr (plus 1 000 kr brottsofferfondsavgift) och nu undrar om detta är en för hög böter i förhållande till brottet. Du skriver även att du är IT-tekniker och att du anser att en morakniv är ett verktyg du har rätt att ha och att du därför borde frias.

Jag förutsätter att du blivit dömd i en tingsrätt, då det är den första instansen. 

För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) samt rättegångsbalken (RB). 

Förbud mot att inneha kniv på allmän plats

Enligt 1 § knivlagen är det förbjudet att inneha (bl.a.) kniv som är ägnad att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa, på allmän plats.

Undantag föreligger i följande fall:

  • Om föremålet (kniven) enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag, eller
  • Om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § andra stycket knivlagen).

Vid bedömningen av om ett innehav anses som befogat kan flera faktorer ges betydelse, bland annat anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv, hur den förvaras och faran för att den skulle komma till brottslig användning. Det tas även hänsyn till hur nära och naturligt sammanbundet ett innehav är med ett sådant legitimt förfogande som undantaget avser.

Det andra undantaget tar ofta sikte på visst arbete och friluftsliv. Enligt förarbeten måste det i stor utsträckning anses befogat att inneha knivar och liknande föremål i samband med exempelvis fiske, sport och camping (prop. 1989/90:129 s. 21). Det måste dock krävas att kniven till sin typ behövs för det arbete som är aktuellt i det särskilda fallet och att det ter sig naturligt att man har kniven på sig. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet enligt ovan, döms till böter eller fängelse i högst ett år (uppsåt) alternativt sex månader (oaktsamhet) (4 § knivlagen). Påföljden vid knivbrott av normalgraden är vanligtvis böter.

I ditt fall

Eftersom jag inte vet samtliga omständigheter i din situation, kan jag inte ge en bedömning varken gällande om böterna är för stora eller om du borde ha friats på grund av att du innehaft kniven i tjänsten. Den här bedömningen har förmodligen gjorts utifrån omständigheterna ovan och det är domstolen som i slutändan gör den slutliga bedömningen.

Jag kan även kort benämna att brottsofferfondsavgiften som du nämner, är något som varje person som dömts för ett brott som kan leda till svårare straff än penningböter, betalar (1 § lag om brottsofferfond). Denna avgift ligger på 1 000 kr för brott som begåtts den 1 februari 2023 eller senare.

Avslutande ord och råd

Som jag förstår lagen är det tillåtet att inneha kniv på allmän plats under omständigheter som anses befogat, exempelvis i samband med visst arbete eller friluftsliv. Men kniven måste behövas för det arbete som är aktuellt i det särskilda fallet och det ska te sig naturligt att man har på sig kniven vid det aktuella tillfället. Det är mycket som kan vägas in vid bedömningen av om ett innehav av en kniv på allmän plats kan anses som befogat, bland annat anledning till att kniven innehas, vad det är för kniv, hur den förvaras och hur stor risk det finns för att den skulle kunna komma till brottslig användning. 

Om du inte är nöjd med tingsrättens dom, kan du överklaga till hovrätten (49 kap. 1 § RB). Överklagandet ska ske skriftligt inom tre veckor från att domen meddelades. Det står i en bilaga till tingsrättens avgörande hur du ska göra för att överklaga.

I vissa mål krävs det ett så kallat prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet. Det innebär att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten eller inte. Prövningstillstånd till hovrätten krävs i två fall och bland annat om den tilltalade endast dömts till böter (49 kap. 13 § första stycket 1p. RB). I ditt fall förstår jag det som att du endast dömts till böter, varför det krävs prövningstillstånd i ditt fall. Detta innebär inte att du inte kan överklaga, bara att hovrätten först måste avgöra om ditt fall ska tas upp eller inte.

Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo