Är det någonsin lagligt för en artonåring att ha sex med en fjortonåring?

2019-09-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Ifall jag, en 18 årig kille, skulle ha samlag med en 14 årig tjej som har gett samtycke som finns i skriftlig form i en chatt på en social medie, skulle jag kunna dömmas? Betyder samtycke ingenting om personen är under 15 år? Ifall tjejen bestämmde sig i efterhand att hon inte gillade mig när hon sedan är över 15 år, skulle hon kunna anmäla mig för våldtäckt för när jag hade samlag med henne när hon var under 15 år?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterSåsom jag förstår dig undrar du om det någonsin kan vara lagligt att ha sex med en tjej som är under 15 år (t.ex om samtycke finns). Du undrar också om tjejen, när hon väl är över 15 år, hade kunnat anmäla dig för den sexuella handling ni genomförde när hon var under 15. Sexuella handlingar med en person som är under 15 är nästan alltid straffbartRegler om våldtäkt mot barn och dylika brott finns i brottsbalken (hädanefter BrB). Enligt 6 kap. 4 § BrB döms den, som genomför ett samlag eller därmed jämförlig handling med en person som är under femton år, till fängelse i lägst två år och högst sex år. Med samlag förstås olika former av penetrerande sex eller dylika sexuella handlingar. Om brottet, exempelvis på grund av samtycke och ringa åldersskilnad, är att bedöma som mindre allvarligt, döms istället för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst fyra år (6 kap 5 § BrB).Den som genomför en annan sexuell handling (alltså inte samlag) med en person under femton år, döms istället enligt 6 kap 6 § BrB för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.Som du förstår av det jag skrivit ovan, är i princip alla sorters sexuella aktiviteter mot barn straffbara, och straffen är ofta mycket kännbara. Det är med andra ord alltid i princip alltid straffbart att som artonåring ha sex med en fjortonåring. I undantagsfall kan en sådan sexuell handling vara straffri, men det krävs såväl ringa åldersskillnad som samtyckeI svensk rätt anses barn som huvudregel inte kunna ge sitt samtycke till sexuella handlingar; det är därför i princip alltid straffbart att genomföra sådana handlingar med en person som inte fyllt 15 år. För att undvika orimliga resultat, har dock lagstiftaren infört en undantagsbestämmelse i 6 kap 14 § BrB. Denna paragraf innebär att om skillnaden i ålder och utveckling mellan den som begått gärningen och barnet är så ringa att det är uppenbart att gärningen inte utgjorde något övergrepp, så är gärningen fri från straff. Detta är en undantagsparagraf. Domstolarna har i sin rättsskipning följdriktig tolkat den restriktivt. Det skall vara fråga om små åldersskillnader (en sextonåring som har sex med en fjorton år och nio månader gammal person t.ex) och det måste vara uppenbart att det inte fanns något utnyttjande eller övertag från den äldres sida. Att en artonåring har sex med en fjortonåring faller med mycket stor sannolikhet utanför undantaget. Det är alltså, precis som jag skrev ovan, i princi straffbart för en artonåring att ha sex med en fjortonåring. Ifall du genomför detta tilltänkta samlag, är alltså det bästa du kan hoppas på att gärningen bedöms som mindre grov enligt 6 kap 5 § BrB; men även denna paragraf bär ett maxstraff på högst fyra års fängelse. Det är även olagligt att stämma träff för att ha samlag med en person under 15Jag känner, utifrån sättet du ställt din fråga, mig manad att nämna att det enligt 6 kap 10 a § BrB även är straffbart att överhuvudtaget stämma träff med en person under femton år för att genomföra ett samlag eller annan sexuell handling. Du behöver alltså inte ens faktiskt ha genomfört samlaget; redan att "planera in det" är olagligt.Utifrån det du skrivit i frågan, bedömer jag därför att du redan i skrivande stund kan vara ute tunn is. Du bör betänka hur du handlar härnäst utomordentligt noggrant. Tjejen kan anmäla dig även efter att hon fyllt femton årDet finns inget krav på att en person som utsatts för ett sexuellt övergrepp som underårig anmäler det medan de är underåriga. Även om en person som är fjorton år samtyckte vid tillfället, kan de anmäla i efterhand, eftersom samtycke inte gör gärningen fri från straff.Däremot är det självfallet inte möjligt att "retroaktivt" dra tillbaka ett samtycke som fanns vid tillfället. Om personen under 15 år samtyckte vid tillfället, är det alltså möjligt att beakta detta vid bedömningen av hur gärningen skall rubriceras (våldtäkt mot barn eller "bara" sexuellt övergrepp) även om offret i efterhand ångrar sig. SammanfattningDet är i princip straffbart för en artonåring att ha sex med en fjortonåring. De undantag som finns, gäller inte när åldersskillnaden är så stor. Det är också straffbart att överhuvudtaget stämma träff med en person under femton år för att genomföra ett samlag. Personen under femton behöver heller inte anmäla brottet direkt, utan det står denne fritt att när som helst anmäla det, även efter att hon fyllt femton. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar, så får du gärna ställa fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Hur hittar jag äldre versioner av en lag?

2019-09-04 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag gör just nu ett skolprojekt kring ett fall som i en artikel av SVT benämns som "skolledare döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn" från juli 2019. I det frias den åtalade från ett av åtalen om sexuellt övergrepp mot barn då det inte gick att bevisa att målsägande var 14 vid tillfället för övergreppet. Det står utskrivet i domen att han friades enligt Brottsbalken 6 kap 6 § 1 st i sin lydelse före 1 juli 2013. Problemet är att jag inte vet vad det stod i stycket då. Min fråga är alltså, hur var BrB 6kap 6§ 1st utformat före 1 juli 2013 och vidare mellan 1 juli 2013-1 juli 2018?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr så besvarar vi på Lawline inte skolfrågor, men jag skulle trots det vilja hjälpa dig med var du kan få tag på informationen som du är ute efter. Alla lagar finns på Lagen.nu, där det oftast under/bredvid varje paragraf finns rutor med någon typ av kommentar, lagrumshänvisning, rättsfall eller ändring som man kan trycka på för att få mer information. Under 6 kap. 6 § brottsbalken finns det en ruta med ändringar. Där kan du få mer information bland annat om när lagen ändrades och propositionen (prop.) från 1991/92, prop. från 2012/13 samt prop. från 2017/18 som är lagändringsförslaget (vad som bör ändras och varför). Där kan du alltså hitta vad som stod i lagen tidigare.Hoppas att du fick hjälp med att själv lista ut svaret på frågan!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att osant hävda att någon haft sex med dig?

2019-08-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan polisanmäla någon som har klamydia och som har angivit mig som sexpartner när detta inte ens stämmer? Jag har aldrig haft sex med någon.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga gäller bestämmelser som återfinns i brottsbalken (BrB).Förtal att anklaga någon för att vara "klandervärd i sitt leverne"Såsom jag tolkat din fråga är det närmaste potentiella brottet till hands förtal (BrB 5 kap. 1 §). Skulle personen ha spridit påståendet om att ni haft sex till utomstående skulle detta möjligtvis – lite beroende på omständigheterna – kunna tolkas som en anklagelse om att du varit klandervärd i ditt levnadssätt. Särskilt om personens klamydiadiagnos är känd av mottagarkretsen skulle angivandet av dig som sexpartner möjligtvis kunna förmedla en normativt negativ bild av dig som en promiskuös och sexuellt högrisktagande individ. Annars skulle – återigen lite beroende på hur angivandet är formulerat – kunna utgöra en uppgift som helt enkelt är ägnad att väcka andras missaktning gentemot dig. Så kan vara fallet om personen anger dig som sexpartner som ett hån eller för att "hänga ut dig". Viktigt att notera är att förtalsbrottet emellertid faller under något som kallas målsägandeåtal och att det därför som utgångspunkt är du som måste föra åtalsprocessen. Detta är en tids- och kostnadskrävande process för målsägande, och förtalsmål är dessutom relativt svåra att få någon dömd i. I vissa särskilda fall kan en åklagare – på vanligt vis – väcka åtalet. Men då krävs i princip om att det rör sig om ett grovt fall där detta är påkallat ur allmän synpunkt (BrB 5 kap. 5 §). Min bedömning av din situation är att så inte är fallet.Att kränka någons sexuella integritet genom ord kan vara sexuellt ofredandeYtterligare en möjlighet är att angivelsen av dig som sexpartner utgör ett sexuellt ofredande av mildare grad (BrB 6 kap. 10 §). Att genom ord ofreda någon på ett sätt som typiskt sätt anses inkräkta på den sexuella integriteten är nämligen brottsligt. Angivelsen, oavsett om den är skriftlig eller muntlig, utgör ord och om du tar illa upp av den är den i någon mån ett ofredande. Angivelsen avser en väsentlig del av din sexualitet och är av en sådan karaktär att den allmänt sätt kan uppfattas som kränkande, särskilt om uppgiften skulle vara osann. I praktiken krävs inte att personen som angett dig som sexpartner uppfattar att du blir kränkt av detta, endast att han förstår innebörden av det han gjort. Det är mycket svårt att avgöra huruvida ditt fall utgör ett brott eller inte utan djupare insikt i detaljer, men min bedömning är att det potentiellt kan utgöra ett sexuellt ofredande. Särskilt om personen upprepat angivelsen efter att du exempelvis bett honom att sluta med detta. En polisanmälan om detta brott skulle kunna leda till allmänt åtal, efter att polis och åklagare gjort en preliminär bedömning av läget.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh

Är det brottsligt att få nakenbilder av en 14-åring?

2019-08-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag kom i kontakt med en tjej på myshörnan. Vi utbytte nummer och vi kommunicerade via sms. Flickan ville ha bilder på mig och hon skickade på sig själv också. Både vanlig och naket överkropp. Jag skickade på mig naken.Det visade sig att flickan var 14 år. Jag själv är 26 år.Är detta ett brott Jag kommer dömas för?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga är att det kan anses vara ett brott du kan komma att dömas för, brottet kallas utnyttjande av barn för sexuell posering. Enligt brottsbalken 6 kap 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anses som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Begreppet sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen har en klar och otvetydig sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Det ska vara fråga om medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Barnets uppfattning eller inställning har inte någon betydelse för frågan om brott föreligger. Barnet kan således inte samtycka till gärningen.Åldersgränsen är femton år. Med att gärningsmannen främjar avses detsamma som i straffbestämmelsen för koppleri. I propositionen nämns som exempel att en person genom att ställa en lokal till förfogande möjliggör eller i vart fall underlättar för barnet att sexuellt posera. Att psykiskt påverka i en inte alltför obetydlig grad kan vara ett främjande, liksom att tvinga, förmå eller förleda en person till något utgör ett främjande. För straffansvar krävs dock inte att en posering kommit till stånd i det enskilda fallet.Den som utnyttjar kan göra detta genom att få ekonomiska eller andra fördelar. Utnyttjandet kan således avse annat än ekonomisk vinning. Att låta ett barn sexuellt posera inför sig eller att utnyttja ett barn för framställning av en pornografisk bild är ett utnyttjande. Att anlita en ung människa i pornografiska sammanhang eller för framställning av pornografiskt material torde regelmässigt innehålla inslag av utnyttjande.SammanfattningRekvisiten för brottet är alltså att främja eller utnyttja, utföra eller medverka och sexuell posering. Om det är så att flickan i detta fall skickat bilderna till dig utan att du alls bett om någon bild, är det inte att anse som ett brott, men om du uppmanat flickan att skicka bilder av sexuell karaktär till dig kan det komma att anses som ett brott. Det kan också påpekas att det krävs att åklagare väcker åtal och bevisar att dessa rekvisit är uppfyllda för att det ska bli aktuellt med en eventuellt en fällande dom mot dig.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Var går gränsen för blottning och hur får jag någon att sluta blotta sig?

2019-09-08 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag har en granne, man, vid vårt sommarhus som relativt frekvent låter morgonrocken vara öppen så att penis syns. Ett antal personer, jag bland annat, har observerat detta över åren och nu är jag orolig då denne person visat ett stort intresse för min dotter som bor i mitt sommarhus.Han är medveten om att min dotter tagit illa vid sig, hon är lätt autistisk och har varit med om saker som en kvinna inte skall behöva var med om, till sådan grad att hon föll ihop i fosterställning då denne person tre gånger varit och "hälsat på" min dotter och hennes sambo.Mannen i fråga har varit i kontakt med min sambo och bett om ursäkt för beteendet. Personen i fråga har ringt mig men jag vill inte svar innan jag vet hur och vad jag skall gå vidare.Tacksam för hjälp med att få denne man att sluta blotta sig.
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Blottning är straffbart enligt 6 kap 10§ st 2 brottsbalken, BrB, om det är "ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet." (sexuellt ofredande). Påföljden är böter eller fängelse i högst två år. Vad innebär detta rent konkret? Rättsfall vägleder var denna gräns går. Ett litet nedslag i några fall säger oss att personer har rätt till sexuella aktiviteter i sitt hem, men om bostaden blir att betrakta som en scen i det offentliga rummet så kan nakenhet räknas som ofredande. Utfallet beror vilka de exakta omständigheterna är. Att vara naken hemma är något som ofta tillåts, men det beror ju helt på t.ex. hur insynen ser ut, om ögonkontakt tas, om personen onanerar eller berör sitt könsorgan i samband med nakenheten, om det sker i personens egna hem eller om personen uppsöker andra t.ex. i deras hem m.m. Även om personen fortsätter efter att ni/din dotter sagt till och gjort personen medveten om att ni uppfattar det som en störning kan påverka. Men såklart är det svårt att uttala sig om någon definitiv gräns. Sammanfattningsvis finns det mer som talar för ett eventuellt sexuellt ofredande ju längre ifrån det egna hemmet personen/blottaren befinner sig. Exempelvis har rättsfall ansett det störande om personer hämtat posten utanför det egna hemmet naken, om personer varit nakna på loftgångar eller att personer närmat sig andra genom att uppsöka dem vid andra personers fönster eller dörrar/titthål. Även onani eller ha ögonkontakt med personer anses ha varit störande. Ni verkar ju redan ha pratat med personen – det är bra. Oklart utifall personen slutat eller fortsätter, men eftersom du skriver att du vill ha hjälp med att få personen att sluta blotta sig så antar jag att hen inte slutat. Det jag tänker då är att det enda som finns kvar är att polisanmäla. Kanske att både din dotter och hennes sambo kan polisanmäla tillsammans – både utifrån att situationen stör dem båda, men att de även på så sätt har stöd i varandra. Var beredd på att polisanmälan kan läggas ner t.ex. i brist på bevisning då det är väldigt vanligt vid sådana här brott. Hör därför gärna av er till polisen med ert problem för att få tips och råd kring om det är något särskilt ni kan göra ur bevishänseende när det t.ex. gäller dokumentation eller liknande. Avslutningsvis skulle jag också säga att polisanmäl varje överträdelse. Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar

Vilken preskriptionstid gäller vid sexuellt tvång?

2019-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vid ett flertal tillfällen för ett par år sedan tvingade min då för närvarande pojkvän mig att spela in sexuella filmer på mig själv och skicka till honom för att han sedan skulle kunna använda dessa emot mig, samt tvingat mig till andra sexuella handlingar under hot etcetera, hur länge efter kan man anmäla såna händelser?Har bevis i form av smskonversationer gällande detta från att han tvingat mig skicka, till att jag skickat, samt om övergreppen?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken preskriptionstid som gäller vid brottet sexuellt tvång. De händelser du beskriver skulle förmodligen klassas som sexuellt tvång. Sexuellt tvång innebär att en person genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling. (6 kap. 2 § BrB) Med olaga tvång avses att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller utföra en handling (4 kap. 4 § BrB).Preskriptionstiden för sexuellt tvång är fem år och för grovt sexuellt tvång tio år. Detta innebär att åtal kan veckas inom fem år, alternativt tio år, efter det att brottet begåtts, beroende på om brottet är att anses som sexuellt tvång av normalgraden eller grovt sexuellt tvång. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Tolkning avseende brottsbeskrivning i 6 kap. 10 § BrB

2019-08-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag skulle vilja ha hjälp att tolka följande lagparagraf: "Sexuellt ofredande, 6 KAP 10 § 2st brottsbalken. [S2]Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90).Om någon blir dömd för denna kan målsägande ha varit över 18 år, eller gäller detta endast om det är ett barn under 15 år?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att straffas enligt första stycket krävs att brottsoffret är 15 år eller yngre vid brottstillfället. För brott som föreskriver högst 2 års fängelse gäller en preskriptionstid om 5 år (35 kap. 1 § 2 p BrB), således kan målsägande vara över 15 år när väl processen inleds, men brottet måste vara begånget mot brottsoffret när denne var 15 år eller yngre för att omfattas av detta stycket. Andra stycket syftar till att träffa fler typer av handlingar som är ägnade åt att kränka en persons sexuella integritet, oavsett ålder. Stycken i denna paragrafen agerar alltså självständigt från varandra bortsett från att båda brottsbeskrivningar nämns under samma term samt att brottet i båda avseende har samma straffvärde. Det finns inget ålderskrav i andra stycket för att det ska bli tillämpligt. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Sexuellt ofredande av trettonåring

2019-08-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad blir dagsböter för en pensionär som sexuellt ofredat en trettonåring? Pensionen är ca 350.000 på ett år, ingen förmögenhet i övrigt.
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsregler för sexualbrott regleras i 6 kap. brottsbalken (BrB). Vid sexuellt ofredande av ett barn under 15 år kan man bli dömd till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 10 § första stycket BrB). Jag kommer att redogöra för vad domstolen måste beakta när de ska fastställa en påföljd och därefter förklara hur ett bötesstraff bestäms. StraffskalaVid fastställande av påföljd tar domstolen hänsyn till brottets straffskala och brottets straffvärde (29 kap. 1 § första stycket BrB). Med straffskala avses brottets lägsta samt högsta straff som den tilltalade kan bli dömd för. StraffvärdeBrottets straffvärde bedöms utifrån omständigheterna i det aktuella fallet. För att avgöra brottslighetens straffvärde ska domstolen i bedömningen ta hänsyn till den skada som brottet har inneburit, vad den tilltalade har insett eller borde ha insett och vilka motiv som denne har haft (29 kap. 1 § andra stycket BrB). Vid bedömningen av straffvärdet ska rätten också ta hänsyn till försvårande eller förmildrande omständigheter vid det aktuella brottet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). StrafflindringUtöver nämnda förhållanden ska rätten även vid straffmätningen i skälig omfattning beakta omständigheter som är anslutna till den tilltalade. Dessa omständigheter regleras i 29 kap. 5 § BrB och benämns vanligen som billighetsskäl. Ett billighetsskäl kan lindra straffet för den tilltalade. Ett exempel på det här är den tilltalades ålder. Rätten ska nämligen beakta om den tilltalade på grund av hög ålder skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff fastställt efter brottets straffvärde (29 kap. 5 § första stycket 2 BrB). Att den tilltalade är pensionär och har en hög ålder kan således ha en inverkan på vad straffet blir i mildrande verkan. DagsböterOm rätten dömer den tilltalade till att betala dagsböter aktualiseras 25 kap. BrB. Dagsböter ska fastställas till minst trettio dagar och högst etthundrafemtio dagar (25 kap. 2 § första stycket BrB). Antalet dagsböter bestäms med utgångspunkt i straffmätningen i 29 kap. BrB. Beloppet för en dagsbot bestäms från och med femtio till och med ettusen kronor. Vid bestämmandet av dagsbotsbeloppet ska rätten ta hänsyn till den tilltalades ekonomiska ställning, såsom inkomst och förmögenhet (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Det här innebär att pensionärens inkomst och förmögenhet kan ha en påverkan på hur stort beloppet för en dagsbot kommer att bli. Sammanfattningsvis, varierar bötesstraffet vid sexuellt ofredande i varje enskilt fall och jag kan därför inte ange ett specifikt belopp som pensionären i fråga kan bli tvungen att betala. Det som emellertid ska beaktas är att en hög ålder och en låg inkomst i vissa fall kan påverka straffet och dess omfattning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning