Omfattar nya ”samtyckeslagen” fall där någon senare ångrar den sexuella handlingen?

2019-05-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Har en fråga ang den nya lagen om samtycke.Om två personer träffas och kvinnan ger en sexuell invit och hen frågar om det är ok och kvinnan svarar ja hen frågar tre ggr till och får till svar ja ok, det leder vidare till en kort sexuell handling. Om sedan kvinnan ångrar sig flera timmar senare, kan då hen bli anklagad för våldtäkt, vad är då samtycke lagen till för om man säger ja och sedan ångrar sig senare för att man känner skuld eller kanske otrogen.
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!1 juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet i kraft - den såkallade samtyckeslagen. I 6 kap. 1 § Brottsbalken(BrB) finns bestämmelsen om våldtäkt. Arbetet till bestämmelsen behandlades i Regeringens förslag till lag, proposition "En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet". Läs den här. Där går det att läsa motivera bakom införandet. Grunden för den nya bestämmelsen är att gränsen mellan en straffri och en straffbar gärning går vid om deltagandet i den sexuella handlingen är frivillig eller inte. Det krävs inte längre att gärningspersonen har använts sig av hot eller våld, eller utnyttjat offrets särskilda utsatta situation för att handlingen ska vara straffbar som våldtäkt.Det avgörande är om personen har haft möjlighet att fritt ta ställning till om hon eller han ska delta i den sexuella handlingen. Vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på något annat sätt. Utgångspunkten är att den som deltar frivilligt i en sexuell handling ger uttryck för sin vilja att delta på något sätt, och avsaknaden av sådana uttryck får förstås som att deltagandet inte är frivilligt. Utöver ord och uttryck, kan kroppsspråk eller minspel få betydelse vid bedömningen. Det har även införts oaktsam våldtäkt, 6 kap. 1 a § BrB.Det innebär alltså att kriminaliseringen tar sikte på om samtycke har funnits vid tidpunkten för den sexuella handlingen eller inte. I din fråga skriver du att personen ångrat sig flera timmar senare, men att personen tidigare har sagt ja. Lagen omfattar alltså inte händelser där personer ångrar att de tidigare har samtyckt till en sexuell handling, utan det är enbart kriminaliserat att ha samlag eller genomföra annan sexuell handling jämförbar med samlag, men en person som inte deltar frivilligt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Frikänd för våldtäkt på grund av sömn - sexsomni.

2019-05-07 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur vanligt det är att en man inte döms för våldtäkt för att han skyllt på att han "sov" under själva akten? I detta fall har våldtäkten ägt rum när tjejen i fråga var påverkad av läkemedel och det hela resulterade i en graviditet. Faderskapstest har gjorts och visat att den utpekade mannen är fadern, men polisen anser att det "inte finns tillräckligt med bevis" för fällande dom, därav frågan. Inga förhör av mannen har inletts utan endast kvinnan har hörts innan beskedet kom om att utredningen läggs ned pga bristande bevis. När ett barn blivit till som ett resultat av en våldtäkt, bör då inte polisen ta detta på allvar och gå vidare med utredningen eller gör de rätt som lägger ner utredningen utan att ens undersöka saken samt höra mannens version?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag förmedla min sympati för det målsägande varit tvungen att vara med om. Jag hoppas mitt svar kan vara till nytta!Min utgångspunkt kommer att vara att besvara dina frågor så gott det går samt för att du ska få större förståelse för vad som händer juridiskt när någon påstår sig ha begått en våldtäkt i sömnen, ska jag även försöka förklara det utifrån några domar om detta. De förutsättningar jag kommer fram till som leder till att man kan bli frikänd på grund av sömn skulle ni kunna jämföra med omständigheterna i ert fall för att se huruvida det finns några liknande förutsättningar. Vad jag kan se finns det ingen exakt siffra på hur många friande domar som finns på grund av så kallad sexsomni, dvs invändning om att den tilltalade sovit. Det är svårt att närmare säga det eftersom det finns flera domar där sexsomni tagits upp som en invändning men där den inte fått genomslag över huvud taget. Vidare kan en fällande dom ske på grund av annan anledning så som bristande bevisning snarare än att den tilltalade frias på grund av att denne sovit. 2016 gjorde Ekot en granskning där de analyserade 18 mål de senaste sex åren där sexsomni hade tagits upp som en invändning. Av dessa 18 hade 10 ett friande utfall och fem fällande. Jag vet inte exakt hur många friande domar som har kommit i efterhand angående detta men vad jag kan se rör det sig om ytterligare några stycken. Varje år är det över hundratals våldtäktsrättegångar. Jämför man detta med de där den tilltalade frikänts på grund om sexsomni är antalet alltså väldigt få. Observera dock att jag inte vet hur många gånger den tilltalade faktiskt försökt nå framgång med detta argument, oavsett frikänns tilltalade sällan på denne grund om man jämför med totala antalet våldtäktsdomar. Den juridiska bedömningen kring sexsomniDe allra flesta brott kräver att gärningsmannen agerat med uppsåt för att ett brott ska anses ha begåtts. Det gäller för brottet våldtäkt. Om det faktiskt varit så att en våldtäkt skett samtidigt som gärningsmannen sovit saknar gärningsmannen uppsåt och kan därför inte fällas för brottet. När en invändning från den tilltalade kommer angående att uppsåt saknas på grund av sexsomni ska rätten ta ställning först till om invändningen kan lämnas helt utan avseende. Det skulle kunna vara att det är helt uppenbart att personen inte sovit, exempelvis genom att det finns vittnen som kan styrka att den tilltalade inte sov. Om invändningen inte kan förbises direkt måste åklagaren motbevisa att den tilltalade genomförde övergreppet på grund av sexsomni. Detta gör åklagaren genom att styrka att invändningen framstår som obefogad. Det kan vara om ingenting i utredningen talar för att personen är drabbad av sexsomni och att sexsomni inte var orsaken till övergreppet i det enskilda fallet. Som utgångspunkt ska en sömnexpert höras som vittne i dessa mål. Vittnet ska ta alla omständigheter i det enskilda fallet i beaktning och sedan avgöra hur troligt det är att den tilltalade faktiskt har sexsomni. Jag har analyserat två mål (RH 2014:32 och B 118-17) där de tilltalade blivit friad på grund av att det inte går att bevisa deras uppsåt samt att deras invändningar om sexsomni inte framstått som obefogade. Gemensamt för båda fallen var att flertalet vittnen (bland annat föräldrar och tidigare partners) berättat om att de tilltalade tidigare haft liknande handlingar när de sovit. Att man har sexsomni kan enligt domarna tyda på att man tidigare i livet gått i sömnen eller utfört sexuella handlingar, vilket alltså de tilltalades vittnen kunde intyga har skett vid flertalet tillfällen. Enligt expertvittnena som fanns i målen kan alkohol eller droger vara "triggers" för sexsomni. I målen var det styrkt att de tilltalade förtärt alkohol i samband med gärningen. En viktig sak som domstolar ofta fäster vikt vid är hur den tilltalade agerat när denna vaknat upp efter den påstådda sexsomnin. Vaknar personen med minnesförlust som framstår genuin talar det för sexsomni, dvs personen verkar inte ha någon aning om att en våldtäkt har skett. I ett av fallen vaknade personen upp när polisen väckte honom, varpå den tilltalade angav att han inte hade någon aning om vad som hade hänt. I det andra fallet vakande den tilltalade genom att denne blev utkastad ur lägenheten. Det är utrett genom både den tilltalades och målsägandens uppgifter att den tilltalade frågade vad som hade hänt. Dessutom skickade den tilltalade ett SMS strax efteråt som tydde på att han inte hade någon aning om övergreppet. Ytterligare sak som domstolar fäster vikt vid är om sexsomni-invändningen fanns redan från början eller om den tillkommer senare under utredningen. I målet B 759-13 fälldes den tilltalade. Detta dels för att hans invändning om sexsomni framstod som obefogad för att den framfördes först under rättegångens huvudförhandling. Sammanfattning om den juridiska bedömningenInvändningen om att personen sov får inte framstå som obefogad. Det är obefogat om invändningen kommer senare i utredningen eller om den inte får något annat stöd genom exempelvis vittnen. Dessutom fästs mycket vikt för hur personen agerat när denne vaknat upp efter gärningen. Om den agerar som att den vet vad som har skett eller om den har genuin minnesförlust. Det senare stödjer en invändning om sexsomni, men är inte den avgörande faktorn. En helhetsbedömning måste göras i målet. Såväl vittnen som sömnexpertens utlåtande kommer få stor betydelse. Mitt råd till erSjälvklart känns det som ett svek när en sådan här utredning läggs ner. I de målen jag läst har det bevisats att ett samlag har skett och sedan har personerna blivit frikända för att det inte kunde motbevisas att de hade sexsomni. Som jag tolkar polisens agerande i ert fall så finns det inte mycket som tyder rent tekniskt på att en våldtäkt har skett, vilket gör att de lägger ner utredningen i brist på bevisning. Däremot kan en våldtäkt såklart styrkas på annat sätt också. Orsaken till att personen inte blivit kallad på förhör är för att polisen inte har skäl att tro att ett brott har begåtts. Vad ni bör göra är därför att begära omprövning av beslutet. Det finns inga formella krav på hur en omprövningsbegäran ska se ut, men jag rekommenderar att målsägande tydligt anger att hon begär omprövning av vederbörande beslut och även tydligt anger varför det ska omprövas. Det vore fördelaktigt om målsägande på något sätt kan få fram ny bevisning som talar för att ett brott har begåtts. Det behöver inte vara något avgörande bevis för att omprövning ska beviljas. Det kan dessutom vara i princip vad som helst. Begäran skickar ni sedan till den som meddelade beslutet, dvs polis- eller åklagarmyndigheten. Det finns ingen tidsgräns för när omprövningsbegäran senast måste kommit polisen eller åklagaren till handa. Jag hoppas mitt svar har varit till någon nytta för er! Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Anmäla incest

2019-04-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan ja anmäla en man som utsatte mig för incest grovt när ja va barn för35 årsedan
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till incest betecknar det en rad sexuella handlingar med en blodsrelaterad person. Det framkommer inte av din uppgift vad för typ av sexuell handling det rör sig om, men oavsett vilken typ av sexuell handling det rör sig om är det mest optimala att anmäla på direkten, även om det är fullt förståeligt att det kan vara jobbigt. En anledning till att man ska anmäla så fort som möjligt är ur bevishänseende, för att säkra DNA o.dy. En annan ledning är preskriptionstiden. Brottets preskriptionstid är den tid från det att brottet har begåtts inom vilken man kan fastställa straffrättsliga påföljd, 35 kap. 4 § BrB. Om det t.ex. rör sig om en grov våldtäkt är preskriptionstiden 15 år, 35 kap. 1 § BrB, eftersom straffet för grov våldtäkt är upp till 10 år, 6 kap. 1 § 3 st BrB. Därmed blir, tyvärr, svaret på din fråga att din anmälan inte skulle leda någon vart då det inträffade för länge sedan. Jag vill även beklaga det inträffade. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har några fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att köpa nakenbilder?

2019-04-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, vad kan man få för straff ifall man köper nakenbilder av någon som är 17 år och skrivit att man ska ses för sex(båda velat detta enligt meddelanden) men man inte fått någon bild och inte setts heller, men dock har skickat pengar för nakenbilder. Personen verkar sedan utge sig vara två personer som sedan pressar en på pengar.
Moneeb Mohsen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt svar redogöra för vilka eventuella brott du kan ha gjort dig skyldig till och därefter för vilka brott tjejen kan ha gjort sig ansvarig till. Vilket/vilka brott har du gjort dig skyldig till?Det korta svaret är inga. Ditt handlande uppfyller inte kriterierna för vad som skulle kunna anses utgöra köp av sexuell tjänst då brottet förutsätter att en sexuell förbindelse har skett mot ersättning. En sexuell förbindelse innebär i detta fall samlag eller annan jämförbar handling (6 kap 11 § brottsbalken). Köp av nakenbilder omfattas alltså inte av bestämmelsen om köp av sexuell tjänst. Andra tänkbara brott är sexuell posering (6 kap 8 § brottsbalken). Detta brott förutsätter att du främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering (första stycket). Vid det fall att barnet har fyllt 15 år men inte 18 år kan du hållas ansvarig för brottet förutsatt att utnyttjandet har inneburit skada för barnets hälsa eller utveckling. Att använda poseringbilderna för att framställa pornografiska bilder, eller den som betalar på en sexklubb för att se barnet posera (se prop. 2004/05:45 s. 147).Sammanfattningsvis kan det i ditt fall sägas att du inte begått något brott när du betalade för bilderna (då hon säger att hon är 17 år). Notera att det är för svårt att direkt säga om händelsen inneburit en skada för tjejens hälsa eller utveckling. Vilket/vilka brott har tjejen gjort sig skyldig till? Genom att hota om att berätta eller liknande kan tjejen göra sig skyldig till utpressning (9 kap 4 § brottsbalken) och olaga tvång (4 kap 4 § brottsbalken). Utpressning blir aktuellt när tjejen erhållit pengar från dig genom sitt olaga tvång. Olaga tvång utförs genom att någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon till något. Ett vanligt exempel i ditt fall är att hon hotar om att berätta för dina bekanta. Det brottsliga i hennes hot är att hon då gör sig skyldig till förtal om hon faktiskt berättar om händelsen. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap 1 § brottsbalken). Bedömningen av om en uppgift är ägnat att utsätta någon för annans missaktning sker utifrån de sociala värderingarna på din ort eller inom din personkrets (se NJA 2003 s. 567).SammanfattningsvisSom jag tidigare nämnt kan du kort sagt inte hållas ansvarig för något brott. Däremot kan tjejen göra sig skyldig till utpressning och olaga tvång. Notera att utpressning blir aktuellt ifall du överför pengar till henne genom att hon "pressar" dig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen åter med nya frågor till oss!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att par som del av sitt sexliv säljer sex till andra personer? Är det hallickverksamhet?

2019-05-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga om en situation där vi som par vill sälja sex som en del av vårt sexliv. Vi är båda med på sexet och allt sker frivilligt. I en del fall kan det vara så att kvinnan vill "sälja" mannen till en annan man och kvinnan ser på, och omvänt, att mannen "säljer" kvinnan till en annan man och mannen ser på. I en del fall har vi båda sex med samma man. Kan det bli fråga om hallickverksamhet för någon av oss om exempelvis den ena parten är den som sköter annonsering, chattande och bokning på eskortsidor?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni säljer sex på det sättet som du beskriver gör ni ju egentligen två olika saker, en av er säljer sexet medan den andra förmedlar kontakten (med mera). Vi får då kika på om någon av de handlingarna ni är olagliga. Regler om sexualbrott finns i brottsbalken (BrB) kapitel 6. Inte ett brott att sälja sex med sig själv Det är som du inte ett brott att sälja sex med sig själv. Det kanske du i och för sig visste, eftersom att du främst frågar om förmedlingen. Det förbud som finns är bara köp av sex (BrB 6 kap 11§). Personen ni säljer sexet till begår alltså ett brott. Att förmedla sex är ett brott Den andre av er som förmedlar sexförsäljningen begår dock ett brott som kallas koppleri (BrB 6 kap 12§). Att annonsera, boka med mera är att "främja" sexförsäljningen, och det är förbjudet. Döms du eller din respektive för koppleri så riskerar ni fängelse i upp till 4 år.Vad ni kan göraOm ni inte tar betalt för sexet, så är det inte olagligt för någon inblandad. Både brottet sexköp (BrB 6 kap 11§) och koppleri (BrB 6 kap 12§) kräver någon slags "ersättning" i utbyte mot sexet för att vara olagligt. Om ni inte tar betalt för det så är det alltså inte brottsligt, att bara förmedla sexuella kontakter som inte är mot ersättning är ju normalt inte olagligt. Det räcker dock inte att byta ut ersättningen från ersättning i pengar till någon annan form av betalning, till exempel genom saker eller annat som inte är pengar, då är det fortfarande olagligt eftersom att det fortfarande är någon slags "ersättning". Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Gallring av belastningsregister

2019-05-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om man döms för grov våldtäkt hur länge finns denna dom finns kvar i brottsregistret?
Sabrina |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara frågan kommer jag kika i både Brottsbalken (BrB) samt lagen om belastningsregister. Detta då straffet avgör gallringen av belastningsregistret. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap. 1 § 1 st BrB). Rör det sig om grov våldtäkt döms den tilltalade till fängelse i lägst fem och högst tio år (6 kap. 1 § 3 st).Då det rör sig om ett fängelsestraff så ska uppgiften gallras 10 år efter frigivningen (17 § 1st 1 p lagen om belastningsregister). Hoppas att din fråga har blivit besvarad! Med vänlig hälsning,

Granne som skickar intima bilder och väcker obehag genom olämpliga inbjudningar- brott?

2019-04-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min man har bott tillsammans i en villa med samma grannar i 8 år. Med tiden har en av våra närmsta grannar tagit kontakt via snapchat med både mig och min man. Det som vi trodde var oskyldigt visade sig vara att han skickade mer och mer intima saker till mig. Allt från påklädda Men strama bilder över skrevet till nakna överkroppsbilder. Med åren har det eskalerat och jag har fått bilder från hans garage med en bäddad barnsäng med frågan om jag vill provligga. Jag har fått inviter och bilder utan att svara på dessa. Min man har sagt ifrån men ändå har han fortsatt. För ett tag sen kom jag hem och ville prova en bikini då han snabbt kommenterade detta genom att berätta att han stått och sett in genom vårat vardagsrumsfönster. Jag har screenshotat dessa men tror inte att det skulle hålla som bevis, dock lever jag i en fruktansvärd ångest nu för den kommande sommaren då jag känner att jag inte vill vista mig ute. Detta är en väldigt kortfattad historia en en väldigt lång.
Ceda Imranova |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det känns mycket obehagligt och detta är inte något som du ska behöva uthärda. Din granne kan ha gjort sig skyldig till brottet sexuellt ofredande och jag ska förklara varför. Det är ett brott att blotta sig för någon på ett sätt som är ägnat att väcka obehag hos den andre personen eller annars genom ord eller handlingar ofredar en person på ett sätt som kränker personens sexuella integritet, Brottsbalken 6 kap 10 § 2 stycket. De händelser som du berättar om, de intima bilderna som han har skickat till dig och, hans obehagliga förfrågningar och det faktum att han har tittat på dig medan du bytt om kan falla under denna bestämmelse. Eftersom att du har markerat väldigt tydligt att hans bilder och kommentarer inte är välkomnande, du känner att han kränker din sexuella integritet, hans handlingar väcker obehag hos dig och detta är något som pågått väldigt länge så är det högst sannolikt att kan bli åtalad för det här brottet. Det är jättebra att du har sparat dessa skärmdumpar och om detta beteende fortsätter så måste du fortsätta dokumentera det. Du måste gå vidare med din bevisning och polisanmäla detta. Eftersom det rör sig om sexualbrott enligt 6 kap brottsbalken har man som målsäganden rätt att få ett målsägandebiträde som staten betalar och som hjälper dig under hela rättsprocessen. Du kan alltså stöd och hjälp att föra vidare din talan samt yrka på skadestånd. Våga polisanmäla för det här är helt oacceptabelt! Hör av dig till Lawline om du har fler frågor eller om något är oklart. Lycka till!Vänligen,

Prostitution även vid betalning utomlands

2019-04-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Min fråga gäller sexköp.En vän och jag hade en diskussion angående bordeller i Schweiz och Tyskland. Om nu en av bordellägarna skulle få för sig att skapacka ett evenemang i Sverige där dom hyr ett stort hus t.e.x och har med sig en massa prostitureade. All betalning sker genom deras hemsida i Tyskland eller schweiz hade det varit lagligt för en svensk person att betala in på deras hemsida i Tyskland eller schweiz för att sen ha sex med prostituerade i Sverige? Fråga nummer 2. Har svensk polis juridiska befogenheter att få fram vem som har betalt på hemsidan i såna fall?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör brottet köp av sexuell tjänst.1. Nej, det hade inte varit lagligt. Kriminaliseringen träffar alla sexuella tjänster mot betalning, även om betalningen sker till utländska aktörer. Att de prostituerade endast tillfälligt är i Sverige gör ingen skillnad i denna fråga. (6 kap 11 § brottsbalken).2. Jag måste dessvärre reservera mig för att jag inte har tillräcklig teknisk kunskap om hemsidor för att ge dig ett säkert svar på denna fråga. Jag kan dock säga några saker, som förhoppningsvis leder dig närmre svaret:- Den som leder en förundersökning om brott har rätt att från banken begära ut information om transaktioner. Med hjälp av denna bestämmelse kan man alltså komma åt både om en enskild misstänkt gjort en transaktion, och vilka som gjort inbetalningar till ett visst konto (1 kap 11 § lagen om bank- och finansieringsrörelse). Har betalningen skett till en utländsk bank gäller bestämmelserna i det landet.- Det finns även möjligheter att genomsöka privatpersoners internethistorik, genom att beslagta den dator på vilken historiken finns (27 kap 1 § rättegångsbalken).- I den mån den relevanta informationen finns på servers, måste förundersökningsledaren genomföra en husrannsakan hos den som tillhandahåller servern (28 kap 1 § rättegångsbalken), och göra ett beslag av servern. Om servern finns utomlands behöver förundersökningsledaren söka internationell rättslig hjälp av den stat i vilken servern finns för att åtgärden ska kunna vidtas. Jag kan avslutningsvis säga att regeringen tillsatt en utredning för att förenkla reglerna om beslag och husrannsakan, och bland annat möjliggöra att förundersökningsledare får tillgång till information på en viss server utan att fysiskt behöva beslagta den (SOU 2017:100).Vänligen,