Frivillighetsbegreppet enligt samtyckeslagen

2018-11-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Angående den nya samtyckeslagen. Jag och min sambo diskuterar om det är våldtäkt/ej samtyckligt om man tex har sex med den andre parten för ex den ska husfridens skull? Eller om min sambo vill att jag tillfredsställer honom, på andra sätt än penetration, och jag gör det för att han ska va nöjd eller att han ska sluta tjata. Indirekt har jag ju inte sagt nej, o jag gör det ju frivilligt, utan tvång, men att jag kanske inte egentligen vill. Vi tycker att lagen är jättebra, men det finns alltid scenarion som är luddiga frågetecken. Tack för svar! Mvh
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den nya samtyckeslagen ges uttryck i 6 kap. brottsbalken (1962:700). En av de regler som ändrats är BrB 6 kap. 1 § första stycket, som innebär att den som genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt, döms för våldtäkt. Den stora skillnaden i den nya sexualbrottslagstiftningen är att hot eller våld inte längre är ett krav för att det ska anses vara våldtäkt. Notera att våldtäkt inte endast är begränsat till penetration, utan också annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Vid bedömningen av om samlaget skett frivilligt eller ej, ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord eller handlingar, eller på annat sätt. Men enligt förarbeten till lagen, prop. 2017/18:177, s. 78, är inte en persons inre önskan att inte delta i den sexuella handlingen tillräckligt för straffansvar, om personen i själva verket går med på den. Det kan alltså ändå anses vara ett frivilligt deltagande, även om personen utsatts för påtryckningar eller övertalningsförsök. Det avgörande är om personen i fråga varit fri att ta ställning till om hen ska delta i den sexuella handlingen eller inte. Ett exempel på när man inte anses varit fri att ta ställning till deltagande skulle kunna vara vid sexuella handlingar som utförs vid en läkarundersökning och offret överrumplas med en sexuell handling, eller i folksamlingar under festivaler och konserter. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Rättigheter och ersättning för sexuella övergrepp begångna för över 30 år sedan

2018-11-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |jag blev som 6-7 åring utsatt för sexuella övergrepp av min 4 år äldre bror... det skedde vid 3 tillfällen...det handlade om oralsex handsex,ovid 1 tillfälle försökte han tränga in i mig... samtliga ggr handlade det om utbyte av olika slag,såsom smällare, att jag fick vara med honom o hans kompis, helt meningslösa saker... jag förstod inte då vaddetta skulle förstöra mitt liv... men det är precis vad det gjort nudrygt 30 år senare....vad kan jag göra,vad har jag för rättigheter? kan jag få någon form av ersättning (ekonomisk)???Tacksam för svar Mvh
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Inledningsvis vill jag säga att jag är mycket ledsen för att du har blivit utsatt för dessa oerhört hemska övergrepp. Tyvärr finns varken möjlighet att få din äldre bror dömd eller .Varför inte din bror kan bli dömd till påföljd för brotten?Det beror på två orsaker. Det första beror på att man i Sverige inte kan få någon påföljd när man begått brott och är under 15 år vid brottstillfället, och din bror var ca 10-11 år (1 kap. 6 § brottsbalk). Vidare är preskriptionstiden för de gärningar du beskriver, beroende på vilken rättslig beteckning gärningarna skulle få, är mellan 10-15 år (35 kap. 1 § brottsbalk). Alltså är brotten preskriberade.Varför kan du inte få någon ersättning?Normalt kan man få ersättning för den kränkning (alltså psykiska skada) sexuella övergrepp innebär, oberoende av om personen i fråga döms till brottet (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Preskriptionstiden för denna skadeståndsersättning är antingen 10 år eller samma preskriptionstid som för brottet (2 och 3 §§ preskriptionslag). Hursomhelst har det gått mer än 15 år, varför du tyvärr inte kan få någon ersättning.

Är det koppleri att förmedla kontakt, inkluderande nakenbilder och pris, via en hemsida?

2018-11-04 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min kompis har en arbetskamrat vars fru förmedlar kontakt mellan män och kvinnor via en hemsida. I många fall visas nakenbilder på kvinnorna och också en förtäckt prisuppgift. Hon tar en avgift av kvinnorna för att de ska få vara med på hemsidan. Jag sa till min kompis att det är en brottslig verksamhet. Vilket brott kan hon dömas till? Vilka lagrum enligt brottsbalken? Vilken påföljd är aktuell?Tacksam för svar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga finns det på hemsidan bilder på kvinnor men även en prisuppgift för att få träffa dem. Det brott som i sådana fall skulle kunna aktualiseras är koppleri (6 kap. 12 § första stycket Brottsbalken, BrB). Brottet består av att man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Brottet kan ge fängelse i fyra år, om det är grovt är straffet minst två års fängelse och högst åtta år.Ett främjande enligt lagen kan ske på olika sätt. Ett exempel kan vara att ge anvisning på prostituerades adresser. Det krävs inte att den främjande åtgärden lett till att en annan person haft prostitutionsförbindelser utan det kan vara tillräckligt att gärningsmannen skapat möjlighet eller underlättat för den andre att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det krävs dock att gärningsmannen genom sitt agerande har gett en annan person möjlighet till att ha tillfälliga sexuella förbindelser.Förutom att de objektiva rekvisiten enligt ovan ska vara uppfyllda krävs det även att gärningsmannen haft uppsåt (1 kap. 2 § BrB). Uppsåt innebär att gärningsmannen måste ha insett vad hen gjorde eller åtminstone varit likgiltig inför det. Min bedömning är att genom att driva en hemsida som den du i din fråga hänvisar till kan det eventuellt röra sig om brottet koppleri. Min bedömning är dock endast utifrån vad du skrivit och det finns en möjlighet att det kan bedömas annorlunda.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Uppsåt till sexuellt ofredande?

2018-10-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! För ca 1,5 år sedan fick jag ett strafföreläggande gällande sexuellt ofredande, då jag onanerade 5 min på en buss och blev upptäckt utan att jag visste detta. Jag hade absolut inget syfte/uppsåt att ofreda någon och därför satt jag längst bak i bussen på vänster sida vid fönstret med jacka ovanför könet (som dock blottades ovanför en kort stund). På höger sida snett framför vid fönsterplatsen satt en tjej som verkade sova/lutandes mot fönstret. Ingen satt bakom eller framför mig. Jag blev helt enkelt upptäckt och antingen via sin mobil eller att hon vände sig om.Av flera olika skäl valde jag att skriva på strafföreläggandet. Jag har tagit del av flera friande och fällande domar gällande ofredande och ångrar idag att jag inte tog fallet till domstol för prövning. Min fråga är: Är detta verkligen ett sexuellt ofredande, då jag verkligen inte hade ett uppsåt att rikta mig mot någon annan? Finns det möjlighet att jag hade friats?Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha klargjort om förutsättningarna (rekvisiten) för brottet sexuellt ofredande i Brottsbalken 6 kap 10 § (här) är uppfyllda. Vad krävs för att dömas för sexuellt ofredande?Sexuellt ofredande föreligger om man genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens integritet. En straffbar handling är en som typiskt sätt duger för att kränka den andres sexuella integritet.För att ansvar ska dömas för sexuellt ofredande krävs att gärningsmannen haft uppsåt till gärningen, detta innebär att gärningsmannen ska ha utfört gärningen avsiktligt. I detta fall avsiktligen onanerat. Det krävs inte att du har haft uppsåt till att personen ska bli kränkt, utan uppsåtet till att utföra handlingen är tillräckligt.Vad krävs för att den tilltalade ska dömas till ansvar i en rättegång?För att dömas till ansvar för brott måste det ställas utom all rimligt tvivel att du begått den brottsliga gärningen. Det är ett högt beviskrav där det inte ska finnas något som helst tvivel om att du begått gärningen, det är upp till åklagaren att bevisa detta. I just detta fall kan exempelvis övervakningskameror eller vittnen utgöra bevis, dessa skulle kunna vara avgörande för bedömningen. Din möjlighet till en friande dom är dessvärre inget jag kan ta ställning till.SammanfattningFör att sexuellt ofredande i ditt fall skall föreligga krävs enbart att du haft uppsåt till att onanera, det spelar ingen roll om du haft uppsåt till att kränka någon annan.Vänligen,

Våldtäkt: retroaktiv lagtillämpning, preskription, bevisvärdering, m.m.

2018-11-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har funderat på att anmäla en kille för sexualbrott. Vid två tillfällen blev jag tvingad att ha sex med den här killen. Jag vet att det uppfyller rekvisiten enligt 6 kap. 1§, 1 st, p. 1-2 BrB. Sedan är det lite oklart, kan jag placera oralsex under rekvisitet samlag eller går under sexuellt övergrepp enligt 6 kap. 2 § BrB? Jag vet att rekvisiten är uppfyllda, det bör förmodligen också anses som försvårande omständigheter att jag var 15 år och att han var 20 år. Jag har läst att preskriptionstiden är 10 år, och att tiden inte börjar rulla förens den dag jag fyllde 18. Idag är jag 19 år och det har gått 4 år sedan händelserna inträffade, men knappt ett år av de 10 möjliga. Men mitt problem är bevisningen, jag har inte mycket mer bevis än mitt ord. Jag har självklart flera kompisar som har vetat om händelsen från dag ett, men jag har i princip inga faktiska bevis eller vittnen. Vad har jag för chanser att få honom dömd? Är det värt att göra en anmälan?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Inledningsvis kan vi konstatera att du hänvisar till den nya varianten av 6 kap. 1 § BrB som trädde i kraft i mitten på detta år. Eftersom brottet du utsattes för ägde rum får några år sedan tillämpas den variant av lagstiftningen som gällde vid tiden för brottet enligt förbudet mot retroaktiv strafflagstillämpning som är grundlagsstadgat genom 2 kap. 10 § regeringsformen. Utifrån den beskrivning du gett är detta enligt min uppfattning förmodligen inte relevant eftersom de punkter du hänvisar till i huvudsak gällde redan i paragrafens äldre utformning, men det kan ändå vara värt att ha i åtanke.Gällande frågan om oralsex utgör detta enligt förarbetena till lagen en sådan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Även detta faller alltså under våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § BrB.Vad gäller din och gärningsmannens ålder vid gärningstillfället och detta förhållandes inverkan på straffmätningen är det fullt tänkbart att det faktum att du vid gärningstillfället var minderårig kan inverka på bedömningen av straffvärdet enligt 29 kap. 2 § 3 p. BrB. Mycket mer än så kan inte sägas utan närmare information om omständigheterna i fallet.Avseende preskriptionstiden för brottet kan det konstateras att denna mycket riktigt är tio år enligt 35 kap. 1 § BrB om brottet är att bedöma som våldtäkt. Det är värt att notera att detta handlar om åtalspreskription och inte preskription av eventuell rätt till kränkningsersättning. Eftersom preskriptionstiden är tio och år det bara gått fyra år sedan brotten begicks utgör alltså detta inget hinder mot åtal i ditt fall, särskilt med tanke på regeln om beräkning av preskriptionstid i 35 kap. 4 § 2 st. 2 p. BrB som du själv noterat.Bevisläget i våldtäktsmål är, som du säkert vet, mycket svårt i många fall. Enbart en målsägandes påstående kan förstås aldrig anses ställa det utom rimligt tvivel att ett brott begåtts. I många fall finns dock viss stödbevisning såsom larmsamtal, vittnesmål om målsägandens beteende från närstående, läkarundersökningar, överlåtelser av viss egendom, med mera. I fallet NJA 2017 s. 316 går Högsta domstolen pedagogiskt igenom utgångspunkter för bevisvärderingen i våldtäktsmål och finner omständigheter som dessa tillräckliga för att döma den tilltalade. Även om denna praxis kan göra bedömningen något mer förutsebar är det värt att ha i åtanke att bevisvärdering i allmänhet och bevisvärdering i våldtäktsmål i synnerhet i hög grad är subjektiv och därmed svårförutsebar. Det kan dessutom vara värt att notera att bedömning i fallet ovan fått utstå viss kritik (bland annat för att den tycks kräva ett visst beteende från brottsoffer utan individuella hänsyn) vilket ytterligare förstärker osäkerheten kring hur en enskild domare bedömer ett enskilt fall. Mot bakgrund av ovan är min rekommendation till dig att läsa fallet jag hänvisat till och jämföra det med vilka former av bevis du och åklagare/polis skulle kunna framställa. Om ditt bevisläge är uppenbart sämre än det i fallet, inte minst med hänsyn till att lång tid gått sedan brottet begicks i ditt fall, är sannolikheten att du skulle nå en fällande dom mycket låg. I det läget kan det ur mitt perspektiv inte anses värt att lägga din och samhällets energi och resurser på att försöka nå ett onåbart mål. Med detta sagt är det självklart ditt beslut och om du anmäler brottet är det polisens och åklagarens uppgift att bedöma om det finns förutsättningar för att väcka åtal, vilket de sannolikt är bättre skickade än du att bedöma. Är du osäker på bevisläget kan det alltså möjligen vara värt att göra en anmälan om du upplever att det finns ett värde i att få saken uppklarad för dig. Har du några ytterligare frågor kan du lämna dem i kommentarsfältet nedan så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Skillnaden mellan köp av sexuell tjänst, nakenposering, prostitution, sexuell posering, kontakt med barn i sexuellt syfte, grooming, porr, pornografi, barnpornografi, koppleri och människohandel

2018-11-04 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det förbjuder att köpa sexbilder? Är det förbjudet att köpa sexfilmer? Är det förbjudet att köpa camshow i Skype, som har med sex att göra? Alltså att betalar att få något av detta? Är det tillåtet att driva prostitution? Typ alltså att vara "chef" och sälja andra personers sexuella tjänster för pengar?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Övergripande kring sex och lagstiftning gäller framför allt 6 kap. Brottsbalken (BrB). Observera att delar av denna är uppdaterad mot bakgrund av den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli i år (2018).Just köp regleras i 6 kap. 11§ BrB och avser brottet köp av sexuell tjänst. Det är alltså brottsligt att köpa sex, men inte att sälja (prostitution är inte ett brott enligt svensk rätt; jmf amerikansk rätt). Paragrafen reglerar köp av sexuella tjänster av personer över 18 år. Uttrycket "skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning" anknyter till bestämmelsen om koppleri i 6 kap. 12§ BrB. Begreppet "sexuell förbindelse" tar sikte på främst samlag, men även annat sexuellt umgänge. Här gör alltså lagstiftaren skillnad mellan fysisk kontakt och internet. Eftersom ingen fysisk kontakt sker vid köp av sexbilder över internet, sexfilmer eller camshows borde det per definition vara att betrakta som nakenposering och således ej omfattas (jmf pornografi/porr som ju är helt lagligt). Ingen domstol har dock prövat detta. Ju mer som förflyttas ut på internet kan det komma att prövas i framtiden (jmf med brotten utnyttjande av barn för sexuell posering samt kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte – grooming som ej fanns förut och som inte längre är personen som står och bjuder på godis, utan som finns på nätet).Barn är särskilt skyddade i lagstiftningen (personer under 18 år som lagtexten ovan anknyter till), varför du som köpare av sexuella tjänster ändå kan ha ett straffrättsligt ansvar (t.ex. i fall om sexuell posering/barnpornografi, köp av sexuell handling av barn). För att exemplifiera så görs en bedömning i situationer om sexuell posering mot bakgrund av om poseringen skadar barnets hälsa eller utveckling – att posering görs mot betalning är ett sådant typfall. Den nya sexualbrottslagstiftningen har också i dessa brott ändrat lagen så att det numera räcker att du varit oaktsam (uppsåt krävs inte längre) – vilket innebär ett skydd för personer under 18 år. Personens ålder som erbjuder denna typ av tjänst är ju väldigt svår att avgöra – det är ju svårt att veta om personen är just över eller under 18 år – vilket är något man kan ha med sig om man hade tänkt köpa sexuella tjänster.I lagstiftarens mening är det inte olagligt att sälja sex – det som ofta benämns som prostitution. Att på något sätt vara chef över andra i detta hänseende, äga ett företag som tillhandahåller personer som säljer dessa tjänster eller liknande är olagligt och kallas för koppleri enligt lagen (6 kap. 12§ BrB). För att man ska dömas för koppleri krävs att man har främjat eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det innebär och kan exempelvis ske genom att någon lämnar anvisning på prostituerades adresser eller genom att någon håller en bordell. Även en psykisk påverkan på annan varigenom denne beslutar sig för prostitution kan utgöra ett främjande. Det krävs inte att gärningsmannens åtgärd i det enskilda fallet lett till att annan haft en faktisk prostitutionsförbindelse. Det är tillräckligt att gärningsmannen skapat möjlighet eller underlättat för annan att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Grovt koppleri är vad man betraktar som människohandel.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Kan den som erbjuder sexuella tjänster bli ansvarig för medverkan?

2018-10-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Har funderat en tid på det här med uppvigling och prostitution i Sverige, det är ju inte kriminellt att sälja sex i sverige utan endast straffbart att köpa sex. Innebär inte det ändå att de prostituerade som aktivt uppsöker köpare och försöker övertala de att begå ett sexköpsbrott gör sig skyldiga till uppvigling? Om vi förbiser problematiken med bevisbördan i ett sådant mål och säger att det är en situation där en tjej (som det ändå oftast är) till 100% säkerhet har påverkat män att begå sexköpsbrott bör hon ej dömmas för uppvigling?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du använder begreppet uppvigling så förmodar jag att du menar anstiftan eller medverkan till ett brott.Medverkansreglerna i 23 kap. brottsbalken tillämpas inte för så kallad nödvändig medverkan, dvs. sådan medverkan utan vilket brottet inte kan förövas.Eftersom personen som erbjuder sexuella tjänster måste agera på ett visst sätt för att brottet ens ska kunna fullbordas så blir denne person inte ansvarig för anstiftan/medverkan i straffrättslig mening.Vänligen,

Påföljd vid sexuellt ofredande i form av skickande av dick pics

2018-10-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |"Straffskalan för sexuellt ofredande går från böter till två års fängelse. Om brottet anses vara ovanligt grovt eller om det sker i väldigt stor omfattning, kan snoppbilderna leda till fängelse. "citerat Nina Rung-KrimionlogVad är skillnaden på dagsböter och fängelse när det kommer till Dick pics? Jag har skickat penisbiler på min penis, inget "ovanligt grovt" som hon nämner. kan det det leda till fängelse trots att jag inte har något på mitt brottsregister, plus att det inte skett i någon större utsträckning?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!När man bestämmer vilka påföljd som ska utdömas beaktar man gärningens straffvärde. Detta görs bl.a. genom att utreda brottets allvarlighet, kränkning och gärningsmannens skuld. Man tar också hänsyn till de avsikter och motiv som gärningsmannen haft (29 kap. 1 § brottsbalk).Överlag vet jag för lite om omständigheterna för att göra en riktigt bra bedömning (därtill är dick pics ett nytt "fenomen" och det finns inte mycket vägledning i praxis" men jag kan försöka ge några exempel på vad som talar för och emot en strängare påföljd (alltså fängelse). Om du skickat dick pics till en person i syfte att kränka denne, skickat många dick pics, fortsatt att skicka dick pics trots att det tydligt framgått att detta var oönskat så talar detta för en strängare påföljd. Om det däremot var fråga om en enda dick pic som du skickade i tron om att det var önskat (vilket fortfarande kan göra gärningen brottslig) så talar det däremot för böter.Därtill tillkommer i brottsbalken en uppräkning av omständigheter som bör påverka straffvärdet i lindrande eller skärpande riktning (29 kap. 2 § och 3 § brottsbalk). Exempel på försvårande omständigheter är om du utnyttjat en förtroendeställning (t. ex arbetsgivare - arbetstagare) eller skickat dick pics till en yngre person. Exempel på lindrande omständigheter är om gärningen begåtts pga bristande kognitiv utveckling.Sammanfattningsvis vet jag för lite om situationen för att ge dig ett precist svar. Det är dock ovanligt att domstolen dömer för fängelse vad avser sexuellt ofredande.