Utnyttjande av barn för sexuell posering när barnet fyllt 15 år

2021-09-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Nu när Hanif Bali är på tapeten har jag en fråga.Lagstiftningen säger så här6 kap 8 §Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vad menas med " om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling."?
Linda Khalid |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utnyttjande av barn för sexuell posering6 kap. 8 § brottsbalken (1962:700) (BrB) säger att den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. För straffansvar krävs att den vuxne antingen främjat eller utnyttjat handlingen. Att främja kan ske genom att den vuxne skapar möjlighet eller underlättar för ett barn att posera, psykiskt påverkar, tvingar eller förmår. Med "utnyttja" menas exempelvis sådana fall där någon drar ekonomisk vinning eller tillskansar sig andra fördelar än ekonomiska av att ett barn utför sexuell posering, men även sådana situationer där någon låter ett barn sexuellt posera. För att rekvisitet "sexuell posering" ska vara uppfyllt krävs att det är frågan om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar sexuell karaktär och utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera.Utnyttjande av barn för sexuell posering då barnet fyllt 15 men inte 18 årVidare står det, precis som du skriver, i 6 kap. 8 § 2 st. BrB att detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vad som avses med "om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling" framgår inte av lagtexten, men viss klarhet ges i lagförarbetena. För straffansvar är det tillräckligt att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det är inte ett krav att det faktiskt har skett i det enskilda fallet. Det krävs inte heller något syfte från gärningsmannens sida att skada barnets hälsa eller utveckling. Det räcker att gärningsmannen har uppsåt beträffande de omständigheter som utgör underlag för domstolens bedömning av om poseringen fått sådana konsekvenser. När det gäller vilka slags poseringar som uppfyller kriteriet görs en bedömning utifrån samtliga omständigheter, men i förarbetena ges några exempel på när poseringen kan anses vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Så är fallet om poseringen skett mot ersättning eller under tvång. Andra exempel är om barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, till exempel på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder (prop. 2004/05:45). Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär främjande av sexköp?

2021-09-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejVad är exempel på främjande av sexköp?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Domstolar och lagstiftaren har gett några exempel på vad som är "främjande av sexköp" vid tolkning av brottsbalken 6:12.Klassiska exempel innefattar att man publicerar annonser för sexköp (t.ex i tidningar eller på sociala medier), att man förser prostituerade med lokaler eller rent ut sagt bedriver en bordell. Dock omfattas även mindre påtagliga främjanden, t.ex psykologisk sådan. Att övertala någon att prostituera sig kan utgöra ett främjande men detta kräver att den psykiska påverkan varit rätt stor (NJA 1982 s. 198). Viktigt att komma ihåg är att ett sexköp aldrig behöver genomföras, det är tillräckligt att man främjat möjligheten till det. Exempelvis skulle det vara ett främjande ifall jag publicerar en annons åt prostituerade på twitter.Jag hoppas detta svarar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

2021-08-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga: Några 16-åringar är lätt till moderat berusade på en fest och spelar "sanning och konka". En av ungdomarna tillfrågas att fejka en "doggy". Han tar med sig sin närmast sittande kompis ut på golvet, de tar av sig kläderna till boxer-shortsen och den förste killen gör "samlagsliknande" rörelser bak den andre killen i ca. 10 sek. Allt är frivilligt och alla skrattar, inkl. de två som "fejkade en doggy". Jag undrar om de två killarnas uppträdande är att anse som "sexuell posering" i den mening som avses i 6 kap. 8 § brottsbalken? (Frågan avser alltså inte om agerandet typiskt sätt var ägnat att skada killarnas hälsa eller utvekling, utan endast om de kan sägas ha poserat sexuellt i bestämmelsens mening).
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad som avses med begreppet "sexuell posering" i 6 kap. 8 § BrB och om det således omfattar den handling som du berättar om i din fråga."Sexuell posering"Den som blir utsatt för sexuell posering ska ha medverkat i eller utfört en sexuell handling eller en avklädd exponering av sexuellt slag. För en vuxen ska handlingen ha en klar och entydig sexuell karaktär. Handlingen ska ha utförts framför minst en annan person eller framför en kamera.Handlingen som du berättar om i din frågaNär de två killarna som du berättar om gör samlagsliknande rörelser i underkläderna medverkar de i en sexuell handling (även i en avklädd exponering av sexuellt slag), som för en vuxen har en klar och entydig sexuell karaktär. Jag tolkar även din fråga som att det är flera personer som tittar på, varför även kravet på att handlingen utförs framför minst en person är uppfyllt.Således kan killarna sägas ha poserat sexuellt i bestämmelsens mening.6 kap. 8 § BrB förutsätter att fler förhållanden föreligger för att det ska utgör ett brottJag förstår att du endast var intresserad av att veta hur begreppet sexuell posering ska tolkas, men jag vill ändå påpeka att brottet utnyttjande av barn för sexuell posering förutsätter att fler förhållanden föreligger. Av paragrafen framgår att det ska handla om någon som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering (första stycket). Är barnet över femton år men under arton år så ska poseringen dessutom vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (andra stycket). Därutöver krävs att den som främjar eller utnyttjar barnet har uppsåt (1 kap. 2 § BrB).Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Kan man bli dömd utan bevis?

2021-08-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |kan man bli dömd för våldtäkt utan bevis
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. Om åtal väcks är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts. Om det däremot inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal inte väckas. Som svar din fråga så kan man alltså inte bli dömd för ett brott utan att det finns tillräckliga bevis som visar att den misstänkta har begått brottet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?

2021-09-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, är det koppleri om en prostituerad säger till sin kompis att hon säljer sex och att kompisen borde göra samma sak på grund av att hon anser att det finns många fördelar med detta etc?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!För att dömas för koppleri krävs att man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättnings. 6 kap. 12 § Brottsbalken (BrB). I din fråga är det ett eventuellt främjande som skulle kunna bli aktuellt. Vad som innebär främjande framgår inte tydligt av lagen, men det går att läsa sig till vissa exempel i förarbetena. Där står bland annat "Även psykisk påverkan på annan varigenom denne beslutar sig för att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig kan utgöra ett främjande." (prop. 2004/05:45 s. 108) Att utan några bakomliggande motiv säga till en vän att de borde testa prostitution då du har positiva erfarenheter av det lär ligga i gråzonen för straffbarhet. Som exempel kan nämnas en dom från HD där kvinnans sambo friandes från koppleri då det inte kunde uteslutas att kvinnan fattat beslutet att prostituera sig självständigt. Huruvida det skulle utgöra ett främjande bedöms alltså från fall till fall. Bortsett från en underliggande osäkerhet i frågan skulle jag göra bedömningen att det inte är straffbart att endast berätta för en vän om fördelarna med prostitution när du själv prostituerar dig.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering

2021-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min son polisanmäldes för barnpornografibrott efter att han i leken "sanning och konka" genom uppmaningar förmådde sin 16-årige kompis att posera med samlagsliknande rörelser endast iklädd underkläder och fotograferade detta med sin mobiltelefon. Killarna var måttligt berusade. Min son har förklarat att leken var på "skoj" och hade inte något sexuellt ändamål, t.ex. att stimulera någons sexualdrift. Polisen undersökte bilderna och fann att de inte var barnpornografiska eller på annat sätt ägnade att vädja till sexualdriften. Förundersökningen avseende barnpornografibrott lades därefter ned. Fråga: Kan min sons agerande ändå anses innefatta brottet utnyttjande av barn för sexuell posering?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB). Utnyttjande av barn för sexuell posering Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap 8 § BrB). Eftersom det framgår av din fråga att det var en 16-åring som poserar i bilderna så kan din son dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering om poseringen var ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vilka poseringar som kan skada barnets hälsa eller utveckling ska bedömas utifrån samtliga omständigheter. Enligt förarbetena så brukar det vara fallet då poseringen sker mot ersättning eller under tvång eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, t.ex. på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder (prop. 2004/05:45 s. 146). Avslutande kommentarer Utifrån omständigheterna som du nämner i din fråga så verkar flera av förutsättningarna för att din son skulle dömas för brottet inte vara uppfyllda. Jag kan dock inte ge något säkert svar eftersom det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är Onlyfans lagligt?

2021-08-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur ser lagen ut när det kommer till att köpa innehåll för t.ex onlyfans. Samt hur definer man köp av Sexuella tjänster.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), specifikt 6 kap. 11 § BrB som anger att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Köp av sexuell tjänstFör att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst krävs det att man uppfyller vissa rekvisit. Det första rekvisitet är att man skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse. Med sexuell förbindelse avser man samlag eller sexuell handling. För att samlag ska anses föreligga är det tillräckligt att könsdelarna kommit i beröring med varandra. Sexuell handling brukar kännetecknas av att den väcker eller tillfredsställer gärningsmannens eller offrets sexuella drift. Att beröra könsorganet eller beröra en kroppsdel med ens könsorgan under en någorlunda varaktig tid kan anses vara en sexuell handling. I vissa fall krävs det inte att det sker en beröring, t.ex. när offret tvingas onanera på sig själv (se prop. 2004/05:45 s. 140). I ett annat förarbete till lagen, prop. 1997/98:55 s. 137, nämner man att nakenposering inte omfattas av denna bestämmelse. Det andra rekvisitet är att den sexuella förbindelsen ges i utbyte mot ersättning. Ersättningen kan vara i form av pengar eller annan allmän egendom som t.ex. alkohol eller en middag på restaurang. Det räcker att gärningsmannen utlovat ersättning, d.v.s. att betalning var en förutsättning för samlaget eller sexuella handlingen. Gärningsmannen måste inte själv ha betalat för den sexuella tjänsten; den som lämnar ersättning åt gärningsmannen blir ansvarig för medhjälp. Är köp på Onlyfans lagligt?Frågan är framförallt om det anses vara köp av en sexuell tjänst att köpa innehåll på Onlyfans. På Onlyfans kan användare ladda upp bilder och videos där de bl.a. poserar naket. Då det inte sker någon fysisk kontakt vid köp av dessa bilder eller videos så borde det falla under begreppet nakenposering. Jämför med pornografi som är lagligt i Sverige. Som ovan nämnt anses nakenposering inte vara en sexuell förbindelse, något som krävs för att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Krävs det att den som berör ett barn under 15 år söker tillfredsställa sin sexualdrift för att gärningen ska vara straffbar?

2021-08-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag är en amatör som försöker lära mig något om brottet sexuellt ofredande i Brottsbalken 6 kap. 10 § som bl.a. förbjuder att "sexuellt beröra" ett barn under 15 år. I en bok från Nordstedts står det i kommentaren till bestämmelsen att beröringen är sexuell om den har en sexuell inriktning i den meningen att det är fråga om att söka "tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift". Men av rättsfallet NJA 2017 s. 393 punkt 10 och 12 tycks det inte ställas något krav om syfte att tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Jag är därför osäker på hur jag ska förstå detta. Fråga: Krävs det att den som berör ett barn under 15 år söker tillfredsställa sin sexualdrift för att gärningen ska vara straffbar?
Ida Gelin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Begreppet sexuell beröringDen som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB). Begreppet sexuell beröring diskuteras bland annat i förarbetena till brottsbalken. Däri framgår att en beröring är sexuell om den har en sexuell inriktning i den meningen att det är fråga om att söka reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift, precis som du säger. Handlingen ska ha en klar och för en vuxen person otvetydig sexuell prägel (prop. 2004/05:45 s. 149). Straffansvar blir därmed inte aktuellt om en vuxen person under lek med ett barn kommer att beröra barnets blottade könsorgan. Jag tolkar detta förarbetsuttalande som en markering att rena olyckshändelser där en vuxen kan komma att berör ett barns könsorgan inte föranleder straffansvar. Kränkning av den sexuella integritetenVidare framgår av förarbetena att avgörande för straffansvar är att handlingen varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. Här räcker det att handlingen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Detta uttalande i förarbetena kan kopplas till det rättsfall du tar upp, NJA 2017 s. 393. Där framgår nämligen just det som sägs här, att det inte måste bevisas att det enskilda offrets sexuella integritet kränkts för att straffansvar ska anses föreligga. I rättsfallet hade en kvinna fotograferats under sin kjol utan att märka det. Att fotografera någon på det sätt som här ägt rum bedömdes vara en sådan handling som typiskt sett leder till att offrets sexuella integritet kränks. Det spelade därför ingen roll att kvinnan ifråga inte uppfattat angreppet när det skedde. Avseende gärningsmannens uppsåt räcker det att hen haft uppsåt att utföra den handling som eventuellt utgör ett sexuellt ofredande. Gärningsmannen behöver inte ha haft uppsåt att kränka offrets sexuella integritet för att straffansvar ska anses föreligga. Vilka handlingar som utgör kränkningar av offrets sexuella integritet får avgöras efter en helhetsbedömning av alla omständigheter. Här kan det spela roll mot vem handlingen företas. Uppfattningen om vad som utgör en kränkning av den sexuella integriteten kan även förändras över tid. Sammanfattningsvis tolkar jag gällande rätt på följande sätt; uttalandet i förarbetena att en beröring ska ha ett sexuellt syfte finns till för att utesluta straffansvar vid rena olyckshändelser, exempelvis i samband med lek eller annan omvårdnad, där en vuxen berör ett barns könsorgan. Utöver situationer som dessa är det dock inte huvudsakligen gärningsmannens motiv bakom sitt handlande, om handlingen haft sexuellt syfte eller varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet, som avgör huruvida straffansvar föreligger. Det avgörande blir istället huruvida den handling som utförts, vilken gärningsmannen haft uppsåt till, har lett till en kränkning av offrets sexuella integritet. Om så är fallet beror på en rad faktorer där bland annat offrets ålder spelar in och kan verka i skärpande riktning. Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt. Vänliga hälsningar,