Är det straffbart för en femtonåring att skaffa en "sugardaddy?"

2019-11-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag är en tjej på 15 år som har det lite dåligt med pengar. Funderar på att skaffa sugardaddy och vill bara få det bekräftat att jag inte kommer kunna straffas för att erbjuda mina tjänster till honom.Även vad min eventuella sugardaddy skulle dömas för ifall det går snett och nån får reda på det. Tack på förhand
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag förstår din fråga, såsom att du undrar om det är straffbart för dig att på egen hand skaffa en så kallad "sugardaddy", d.v.s en man som ger dig pengar och förmåner i utbyte mot sexuella tjänster. Du undrar också om din sugardaddy skulle göra något straffbart.I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att ett "sugardaddy"-arrangemang inbegriper just ett utbyte av sexuella tjänster mot pengar. Jag kommer även att utgå ifrån att situationen aldrig urartar på ett sådant sätt, att det blir fråga om ett regelrätt sexuellt övergrepp i stil med våldtäkt, utan att det rör sig just om försäljning av sexuella tjänster.Du gör inget straffbart om du skaffar en sugardaddy som du säljer sex tillI svensk straffrätt gäller legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen innebär att endast sådana gärningar som är tydligt straffbelagda genom lag eller annan författning är straffbara. Om det inte finns en lag som belägger en viss gärning med straff, är den gärningen med andra ord tillåten.Det finns ingen lag eller annan författning som innebär att det är straffbart att sälja sexuella tjänster mot vederlag i pengar eller annan ersättning (vilket ju är den faktiska innebörden av ett sugardaddy-arrangemang, såsom jag definierat det ovan). Detta gäller även om den som säljer den sexuella tjänsten är ett barn, det vill säga under arton år. Det är följaktligen inte straffbart för dig att skaffa en sugardaddy.En annan sak är att sexförsäljning ofta kan anses vara ett socialt nedbrytande beteende, som kan motivera tvångsvård jämte 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan tvångsvård är inte ett straff för ett brott, men det kan ändå vara värt att nämnda.Din sugardaddy däremot begår ett allvarligt brott om han köper sex av digRegler om straff för sexualbrott och dylikt finns i brottsbalken (hädanefter BrB).Enligt 6 kapitlet 9 § BrB döms den, som mot ersättning förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, för köp av sexuella handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.Av din fråga framgår att du är under arton år. Följaktligen skulle alla arrangemang, som innebär att någon köper sex av dig, utgöra ett brott mot 6 kapitlet 9 § BrB. Till skillnad från vad som gäller beträffande dig, så är det alltså straffbart för en tilltänkt sugardaddy att köpa sex av dig. Här kan också noteras att lagens ord, "ersättning", inbegriper alla former av ersättning - såväl pengar som smycken, smink, fina resor, fina middagar, m.m. Det går alltså inte att kringgå lagen genom att sugardaddyn utger ersättningen i annan form än pengar. Med tanke på att det är straffbart för din sugardaddy att köpa sex av dig, samt att du kan bli utsatt för tvångsvård, avråder jag dig från att skaffa en sugardaddy. SammanfattningDet är inte straffbart för ett barn som är under arton år att sälja sexuella tjänster. En annan sak är att ett sådant beteende ofta klassas som socialt nedbrytande, och därför kan föranleda tvångsvård jämte lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.Däremot är det straffbart för en person (t.ex en sugardaddy) att köpa sexuella tjänster av ett barn som inte fyllt arton år - regeln finns i 6 kapitlet 9 § BrB, och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Om du skaffar en sugardaddy, begår alltså sugardaddyn, men inte du, ett brott. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Har jag blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och vad händer om jag polisanmäler?

2019-10-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla min sambo för övergrepp om han försökte ha sex med mig när jag inte ville? Han drog sig tillbaka från samlaget när jag bad honom? Eller kommer det att avskrivas med en gång?Är det någon idé att jag anmäler? Räknas det ens som övergrepp? Berätta hur saker räknas.Hur ser det ut i hans polisutdrag om jag anmäler honom? Kommer det att synas som en prick och stå vad det är eller blir det ingen prick om allt läggs ner?Snälla berätta allt sånt för mig!Man behöver ju polisutdrag till många jobb idag, så hur kommer det att se ut?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om sexualbrott finns i Brottsbalkens 6 kapitel. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms till våldtäkt. Straffet är lägst två års fängelse och högst sex år. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än sådan som är att bedöma som våldtäkt, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst två år. För båda brotten gäller vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om deltagandet är en följd av t.ex. misshandel, gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av t.ex. medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla eller drogpåverkan befinner sig i en särskilt utsatt situation eller gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap. 1 § och 6 § Brottsbalken, BrB).I ditt fall går det tyvärr inte att avgöra huruvida din sambo begått något brott mot dig då jag bara fått en väldigt kort beskrivning i din fråga. Däremot för det fall att du är av uppfattningen att du har blivit utsatt för ett brott finns möjligheten att du gör en polisanmälan. En polisanmälan läggs inte ner direkt. När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts ska det inledas en förundersökning (23 kap. 1 § BrB). Under förundersökningen ska utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för åtal (jfr 23 kap. 2 § BrB). Sexualbrott är att anse som allvarliga; om du gör en polisanmälan kommer det att inledas en förundersökning. Eftersom du har en namngiven gärningsman kommer det att utredas om det finns tillräckliga skäl för åtal. Då kan det t.ex. hållas ett förhör för att utreda om ett brott har begåtts, utifrån det du berättar och inhämtande av annan bevisning.Endast en polisanmälan och en misstanke kommer inte att synas i belastningsregistret. I belastningsregistret ska det finnas uppgifter om bland annat domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lagen om belastningsregister). Det krävs således att din sambo blir dömd i domstol för att det ska synas i hans belastningsregister. Om han blir dömd kommer det att i belastningsregistret stå vad han är dömd för (t.ex. våldtäkt eller sexuellt övergrepp för det fall att han döms för något av ovanstående brott). Rent juridiskt finns det vissa jobb som kräver utdrag ur belastningsregistret, så är det bland annat inom barnomsorg/skola. I ett sådant registerutdrag syns endast vissa brott, bland annat sexualbrott. En arbetsgivare kan dock alltid begära (men är till skillnad från inom barnomsorg/skola inte skyldig) av en blivande arbetstagare att vederbörande ska lämna in ett utdrag från belastningsregistret. För den som är dömd kommer det i ett utdrag från belastningsregistret stå vad vederbörande är dömd för. Skulle du däremot anmäla din sambo och det läggs ner finns det ingen dom att registrera varför det då inte heller finns någon uppgift i belastningsregistret.Hoppas du fick klarhet i det du undrade över. Tyvärr går det inte att utifrån de uppgifter du uppgivit ta ställning till huruvida ett brott har begåtts och om så är fallet om det går att bevisa att din sambo är skyldig till brottet. Min rekommendation, för det fall att du är av uppfattningen att du blivit utsatt för brott, är att du gör en polisanmälan.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Utnyttjande av barn för sexuell posering och grooming

2019-10-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det lagligt att en man över 18år skrivit på nätet till en minderårig tjej vad för typ av sexuella bilder och videos han vill ha mot pengar?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Jag förstår din fråga som huruvida det är olagligt att som en vuxen man uppmana en minderårig tjej att skicka sexuella bilder och videoklipp mot betalning. Svaret på din fråga är ja, det är en olaglig gärning som faller under brottet utnyttjande av barn för sexuell posering (6 kap. 8 § Brottsbalken). Enligt bestämmelsen döms den, som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 8 § första stycket BrB). Detsamma gäller om barnet är mellan 15-18 år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 8 § andra stycket BrB). Är gärningen att bedömas som grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (6 kap. 8 § tredje stycket BrB).Ett annat brott som kan bli relevant är kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (s.k. grooming) som regleras i 6 kap. 10 a § Brottsbalken. Det är olagligt att föreslå en träff eller stämma träff med ett barn under femton år i syfte att utnyttja barnet för sexuell posering (6 kap. 8 § jämte 10 a § BrB). Med träff avses såväl ett fysiskt sammanträffande som ett möte via ett tekniskt hjälpmedel. Med att föreslå en träff avses att gärningspersonen på något sätt väcker frågan om att träffas på viss tid och plats. Den som gör sig skyldig till grooming döms till böter eller fängelse i högst två år. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt om en prostituerad inte utför sexuella tjänster som hen fått betalt för?

2019-10-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en fråga om prostitution , är det olagligt av personen som säljer sex att ta emot pengarna men sen avstå från att ha sex med personen ?
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den svenska sexköpslagen som finns i 6 kap. 11 § Brottsbalken straffbelägger köp av sexuella tjänster men inte att sälja sexuella tjänster. Tanken med sexköpslagen är att skydda prostituerade från sexköpare. Den typen av överenskommelse som beskrivs i frågan kallas "pactum turpe" vilket syftar på avtal som strider mot lag eller goda seder. Med ett avtal som strider mot goda seder menas att avtalet är omoraliskt enligt samhällets normer. De avtal som anses strida mot lag och samhällets normer ogiltigförklaras och har inte rätt till rättsordningens skydd. Pactum turpe-avtal kan alltså inte ta hjälp av domstol för att framtvinga fullgörelse av ett avtal då det anses orimlig att avtalsparterna ska vara bundna till avtalet. Utan dom finns det inget lagligt sätt att tvinga parterna att fullgöra det de förbundit sig till. Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att alla avtal ska hållas. Bestämmelserna om pactum turpe är ett undantag från huvudregeln. Att någon mot ersättning ska utföra sexuella tjänster anses vara ett klart exempel på pactum turpe. Sammanfattningsvis är det fullt lagligt för en person som tagit emot ersättning för att utföra sexuella tjänster att inte utföra tjänsterna. Den som betalat kan inte kräva att den som tagit emot ersättningen ska utföra tjänsterna. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Att överklaga hovrättens dom

2019-10-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har blivet oskyldig dömd för sexuellatrakeserir där jag van målet i Södertörns tringrätt men förlorade målet i sveahovrätt! Undrar om man kan få hjälp med överklagade osv?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lawline hanterar tyvärr inte i dagsläget ärenden inom straffrätt. Vi kan därför inte hjälpa med att formulera en överklagan. Då du har blivit dömd i en hovrätt, är det Högsta domstolen som är nästa instans. Nedan finner du några råd om överklagan.Att överklaga en brottsdomOm du har fått en offentlig försvarare bör du i första hand prata med henom. Men då du skriver till oss utgår jag ifrån att du inte har någon försvarare. Mitt första råd är att du kontaktar en advokatbyrå och hör dig för, i det fall du inte har en försvarare. Många byråer erbjuder en timmes gratis rådgivning och genom rådgivningen kan du få svar på vad advokaten anser om överklagan.Formulera en överklaganDin överklagan ska vara skriftlig och ges in till hovrätten som dömde i målet. Vidare ska den ha inkommit fyra veckor från den dag då domen meddelades, rättegångsbalken 55:1.Hur du formulerar själva överklagan framgår av rättegångsbalken 55:3. Det som ska finnas i överklagan är vilken dom du överklagar, ifall den i sin helhet överklagas eller endast vissa delar och vilken utgång man vill (ex. att åtalet ska ogillas), varför man anser att hovrättens dom är fel, vilka omständigheter man har för att Högsta domstolen ska ta upp överklagan och de bevis man har och vad man vill styrka med bevisen.Som jag skrev ovan behöver ange vilka omständigheter du har för att Högsta domstolen ska ta upp målet. Högsta domstolen tar nämligen endast upp mål om det finns starka skäl för det. Det är kan därför bli så att Högsta domstolen inte tar upp ditt mål för prövning, rättegångsbalken 54:9 och 10. I det fallet kommer hovrättens dom att stå fast.Till sist vill jag nämna att du ska ha en instruktion i domen om hur man överklagar.Jag hoppas du har fått svar på fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

Är det ett sexuellt ofredande att på sig själv framför en annan person?

2019-10-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om en person tar sig på sitt könsorgan framför en person som inte är med på det. Är det sexuelltofredande då??
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken(BrB). Om en person tar på sitt könsorgan på ett sätt som objektivt sätt är att ses som sexuellt framför en annan person utan att ha dennes tillåtelse så kränker detta vanligen den andres sexuella integritet och därför så begår gärningsmannen brottet sexuellt ofredande, (BrB 6:10 2st). Detta kräver att personen visste att den andra personen fanns närvarande, eftersom alla brott som huvudregel kräver uppsåt(BrB 1:2) Om gärningen begås mot ett barn under 15 år används istället BrB 6:10 1st. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan människor med intellektuella funktionsnedsättningar samtycka till sex?

2019-10-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan en vuxen människa med grov intellektuell funktionsnedsättning samtycka till sex? Var går i sådana fall gränsen för när en person kan/inte kan samtycka.
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Ny lagstiftningSedan den 1 juli 2018 har vi en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige. Numera gäller att den som genomför ett samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt gör sig skyldig till våldtäkt om detta sker uppsåtligen. Den som inte har uppsåt men som är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andre personen inte deltar frivilligt kan dömas för oaktsam våldtäkt.FrivillighetEn central fråga är alltså när en person ska anses delta frivilligt. Rent generellt så kan man säga att ett frivilligt deltagande inte nödvändigtvis är kopplat till huruvida man vill ha sex eller inte. Även den som egentligen inte vill ha sex kan fortfarande frivilligt delta i ett samlag, det väsentliga är att den deltagande personen gör ett fritt val. Det kan vara mycket svårt i praktiken att avgöra exakt när en person deltar frivilligt eller inte, därför har lagen tagit upp ett antal olika typfall som exempel på situationer där en person aldrig kan anses delta frivilligt. Gemensamt för dessa typfall är att de innefattar situationer där den deltagande personen anses så utsatt att den inte kan göra fria val beträffande sitt sexuella självbestämmande.Dessa typfall inkluderar bland annat om deltagandet är en följd av hot eller misshandel eller om gärningsmannen har allvarligt missbrukat en beroendeställning för att förmå en person att delta i ett samlag. Ytterligare ett typfall är just att gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att en person på grund av psykisk störning befinner sig i en särskilt utsatt situation.Psykiska störningar och frivillighetViktigt att poängtera är att man inte automatiskt begår en våldtäkt bara för att man genomför ett samlag med en person som har en psykisk störning så som exempelvis en utvecklingsstörning. En person med en psykisk störning kan mycket väl anses delta frivilligt i ett samlag. För att samlag med en sådan person ska klassas som våldtäkt krävs tre omständigheter:1. Personen ska på grund av sin psykiska störning befinna sig i en särskilt utsatt situation,2. Gärningsmannen ska otillbörligt utnyttja detta och3. Gärningsmannen ska ha uppsåt eller vara grovt oaktsamEn särskilt utsatt situation på grund av psykisk störningVad gäller punkt ett krävs att den psykiska störningen ensam eller tillsammans med andra omständigheter är så pass allvarlig att det kan anses att personen saknar förmåga att freda sin sexuella integritet på grund av detta. En mycket mild utvecklingsstörning lär därför nästan aldrig vara relevant för om en person anses delta frivilligt eller inte, däremot kan mycket allvarliga utvecklingsstörningar i princip anses innebära att personen aldrig kan anses delta frivilligt oavsett vad. Det relevanta i sammanhanget är hur mycket förståelse den utvecklingsstörda personen har för sex.Ibland brukar formuleringar i stil med att "personen befinner sig intellektuellt på en 8-årings nivå" användas för att beskriva utvecklingsstörningar. Om en person bedöms inte ens befinna sig på en tonårings nivå, vilket är åldern då många människor rent kognitivt börjar bli medvetna om sex och sexualitet, så kan det föreligga en presumtion för att personen inte kan delta frivilligt i ett samlag. Man bör dock gå försiktigt fram i sammanhanget, en utvecklingsstörning kan hämma utveckling starkt i vissa avseenden samtidigt som andra delar av hjärnan och kognitionen är längre framskridna. Således kan det finnas människor med kraftiga utvecklingsstörningar som fortfarande är sexuella. I slutändan kan man inte dra någon linje i sanden utan det handlar alltid om en individuell bedömning.Otillbörligt utnyttjandeOm personen anses befinna sig i en särskilt utsatt situation på grund av sin psykiska störning så krävs utöver detta att gärningsmannen otillbörligt utnyttjar detta. Detta krav innebär i princip att det ska finnas ett orsakssamband mellan den utsatta situationen och att gärningsmannen fick till stånd ett samlag med personen. Kravet på otillbörlighet för straffbarhet innebär att inte alla situationer där en person som i och för sig befinner sig i en särskilt utsatt situation leder till att ett brott anses begånget om den personen har sex. Det kan vara så att en person har en genuin önskan om sex och närhet trots sin utsatta situation. Omständigheterna i det enskilda fallet avgör då, så som exempelvis relationen mellan parterna.Uppsåt eller grov oaktsamhetDetta krav innebär att gärningsmannen antingen ska känna till den omständigheten att den psykiskt störda personen på grund av sin störning inte kan delta frivilligt eller att gärningsmannen ska vara medveten om risken för att det är så. Ju grövre störningen är desto mindre sannolikt är det att gärningsmannen kan ha undgått medvetenhet om detta.Så för att försöka svara på din fråga så skulle jag säga att i regel lär en person med en grov intellektuell funktionsnedsättning ofta anses vara för underutvecklad för att anses ha förmåga att freda sin sexuella integritet. Därmed kommer den personen anses befinna sig i en särskilt utsatt situation, att genomföra ett samlag med en sådan person kan då vara straffbart förutom möjligtvis i vissa undantagssituationer där samlaget inte kan anses otillbörligt. Någon exakt gräns är inte möjlig att dra eftersom intellektuella funktionsnedsättningar kan ta sig olika uttryck i olika människor.Jag hoppas detta har bringat viss klarhet i frågan, med vänliga hälsningar

Vad gäller vid sexuellt ofredande?

2019-10-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det olagligt en 16-årig tjej har kontakt via nätet med en man som är 44 år - som dessutom är sin gamla lärare, och mannen skriver alltså sexuella beskrivningar vad han skulle vilja göra med henne sexuellt, skickar nakenbilder till henne och erkänner att han skulle kunna dejta en tjej som är 16? Är väldigt nyfiken just om detta då det handlar om min vän och vi båda är lite osäkra om det denna kille gör är olagligt! Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i brottsbalken (Brb). Den brottsrubriceringen som är relevant är sexuellt ofredande enl. 6 kap. 10 § andra stycket. Bilderna i detta fallet är blottning då det är ägnade att väcka obehag hos mottagaren, det krävs alltså inte att något obehag uppstått hos mottagaren utan bilderna behöver enbart typiskt sett vara ägnad för sådant ändamål. Jag uppfattar det som att kontakten mellan de två är av uteslutande sexuell karaktär och påträngande. I och med mannens ålder, den tydliga sexuella inriktningen och det mycket sexuella integritetskränkande naturen av det personen skriver är min slutsats att din kompis definitivt kan upprätta en polisanmälan om hon önskar. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH